Det menneskelige aspekt i produkt- og servicedesign

Senest opdateret d. 13/4-2012
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi og Materialeteknologi
Torben Lorentzen
Forsknings- og Udviklingschef

Målsætningen er at hjælpe industrien med at designe brugervenlige produkter og services. I et nyt design laboratorium kan industrien, sammen med de kommende brugere, udvikle nye produkter og nye services. De tilbydes her at gennemgå strukturerede design træningsforløb under vejledning af FORCE Technology´ psykologer og Human Factors specialister. I designlaboratoriet vil vi – med afsæt i vore simulator kompetencer  – tage skridtet ind i den virtuelle verden, og etablere faciliteter, der  anvender 3D-visualisering og Virtual Reality miljøer i en design kontekst.

DET MENNESKELIGE ASPEKT I PRODUKT- OG SERVICEDESIGN

Institut: FORCE Technology

Kontaktperson: Torben Lorentzen

Ny viden og serviceydelser
Nærværende aktivitetsforslag fokuserer på at opbygge ny viden om, hvordan man designer nye innovative produkter og nye services med stor konkurrencekraft og stor differentiering fra de virksomheder og lande som danske virksomheder er i konkurrence med. Fokus er på hvordan man designer brugervenlige produkter og services i et samspil mellem producent og bruger  – produkter og services som skaber tryghed, er nemme og intuitive at interagere med og understøtter den rette kombination af oplevelser, udfordringer og læring hos brugerne.
Med afsæt i FORCE Technology´ mangeårige kompetencer indenfor Human Factors, og med afsæt i en helt nyoprettet afdeling for Anvendt Psykologi, vil vi opbygge et nyt design laboratorie, som åbnes for dansk industri. Her kan industrien komme med den spæde idé til et nyt produkt eller med mere eller mindre færdige produkter, og sammen med de kommende brugere af produkterne gennemgå strukturerede design trænings forløb under vejledning af FORCE Technology´ psykologer og Human Factors specialister.
Danske virksomheder vil via design laboratoriet kunne tilbydes services på højt niveau indenfor eksempelvis objektive kvalitative og kvantitative adfærdsobservationer til støtte for produktudvikling, undervisning og måling af forbrugeradfærd.
Der vil under aktiviteten opbygges ny viden om psykologiske metoder til afdækning af brugeres og forbrugeres oplevelser, behov, motivation, emotioner og kognition (herunder beslutningsprocesser), og der udvikles nye simuleringsværktøjer til forudsigelse og forståelse af brugeres adfærd, forventninger og forestillinger. Arbejdet vil indeholde udvikling af nye teknologier til eksempelvis eye-tracking, nye avancerede sporings- og videoovervågnings metoder samt såkaldte psyko-fysiske målemetoder, hvor man ved at måle en fysiologisk reaktion kan sige noget om psykologiske parametre eksempelvis graden af stress eller reaktionen på en given stimuli. Vi vil i det nye design laboratorium opbygge nye faciliteter til 3D-designvisualisering og nye Virtual Reality design-miljøer. De nye teknologier anvendes, afprøves og valideres samt trænes og formidles med løbende engagement fra erhvervsliv gennem demonstratorer og pilotprojekter.

Centrale aktiviteter
Helt centralt i denne nye fokuserede satsning på design er etablering af et nyt design laboratorium. Med dette nye laboratorium bringer FORCE Technology de nyeste design metoder i spil i direkte indgreb med dansk industri. FORCE Technology har i dag en række metoder og teknologier, der anvendes i evaluering og analyse af brugeradfærd. I det nye laboratorium vil vi  – med afsæt i vort historiske engagement i simulator-baseret træning  – tage skridtet ind i den virtuelle verden og etablere faciliteter, der  anvender 3D-visualisering og Virtual Reality miljøer i en design kontekst.

Rationale for indsatsen
Fremtidens design skal – hvad enten det retter sig mod professionelle brugere eller private forbrugere – ikke kun baseres på teknologiske og æstetiske værdier men i lige så høj grad på psykologiske og adfærdsmæssige værdier. Design skal derved medvirke til at skabe sikkerhed og tryghed, det skal være nemt og intuitivt at interagere med og det skal understøtte den rette kombination af oplevelser, udfordringer og læring hos brugerne.
Danske virksomheder inden for design, arkitektur og produktudvikling skal, for at tilgodese brugerbehov og af konkurrencehensyn i en global kontekst, i stigende grad inddrage psykologisk viden i designprocesserne på niveau med virksomheder i lande så som USA, UK, Sverige, Holland og Tyskland.
Virksomhederne skal i det nye design laboratorium lære at forudse og forstå hvordan deres design vil blive modtaget og anvendt af brugerne i en given kontekst, i en given kultur og i et givet miljø. De vil i design laboratoriet komme til at arbejde med brugerinvolverende processer og med teknikker og begreber såsom brugerdreven innovation, co-creation og brugerfokuseret design, mock-ups og forskellige stadier af prototyper.
Danmark er kendt for sit design, og godt dansk design er en væsentlig konkurrenceparameter for danske virksomheder. Med nærværende initiativ bidrager FORCE Technology til at løfte dansk design ind i en ny æra med brug af de nyeste design værktøjer og den nyeste viden om brugere og forbrugeres adfærd og oplevelser i deres interaktion med nye produkter og nye services.
Etablering af et Design Laboratorium ventes at tiltrække et bredt spektrum af dansk erhvervsliv så som industrielle designere og arkitekter, ingeniører, der designer nye produkter og nye services, service teams fra pleje og sundhedssektoren, personale fra turist- og underholdningssektoren og fra uddannelses- og undervisningssektoren.
Vor ambition om at videreudvikle vort fodfæste som en udbyder af design rådgivning med udgangspunkt i vore kompetencer indenfor psykologi og Human Factors, tager også sit afsæt i de anbefalinger som FORCE Technology fik i en nylig gennemført evaluering af FORCE Technology, hvor evalueringspanelet samlet anbefalede Human Factors området som støtteværdigt.

Mulige samarbejdspartnere
Aktiviteten vil naturligt inddrage samarbejder med DELTA og Alexandra Instituttet, som bidrager med konkrete teknologier i forhold til design laboratoriet.
Viden hentes fra samarbejde med en række danske universiteter bl.a. gennem Dansk Human Factors Center, som FORCE Technology leder.
Derudover ventes aktiviteten at involvere samarbejde med udenlandske vidensmiljøer som eksempelvis FARM i Boston, der er en stærk spiller indenfor psykologiske services til medico-industrien i USA, og aktiviteten ventes at trække på de design-orienterede vidensmiljøer, der findes i områderne omkring de Danske Innovationscentre i Hong Kong og i Silicon Valley, hvor der er specielt fokus på design.

14 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

cdamgaard
Fredag d. 20/4-12 kl. 15:04

Hej Torben
Det er en super interessant ide.

DBI møder i stigende omfang behovet for at designe helhedsorienterede sikkerhedsløsninger, hvor der skal etableres et samspil mellem passive sikkerhedstiltag (fx mure og døre), aktive sikkerhedstiltag (fx sensorer og alarmer) samt brugere.

På den side står ofte en udfordring med at dokumentere det opnåede sikkerhedensniveau i de opbyggede løsninger ud fra gældende lovgivning, standarder og prøvningsmetoder.

Vi leder efter nye veje til at skabe sikkerhedsdesign, hvor der er fokus på at sikkerhed er noget som skabes i et samspil mellem en række forskellige fakturer.

Vil dette emnefelt kunne falde inden for rammer af jeres ide eller...?

Mange hilsener

Carsten Damgaard, DBI

Marie Koch
Onsdag d. 25/4-12 kl. 12:50

Hej Carsten

Et emnefelt, som drejer sig om etablering af godt sikkerhedsdesign gennem optimalt samspil mellem passive teknologier, aktive teknologier og mennesker, falder i høj grad inden for rammerne af vores idé, og er rent faktisk et rigtigt godt og konkret eksempel på mulighederne i det designlaboratorium vi har i tankerne.

Der har tidligere været en tendens til at opfatte mennesket som ”det svage led” i systemer som består af menneskelige og teknologiske komponenter. Nu er man imidlertid af den opfattelse, at systemers sikkerhedsniveau skabes netop gennem en optimering af samspillet mellem en række komponenter af både menneskelig og teknologisk art. Teknologien er ikke nødvendigvis ufejlbarlig, mennesket kan også begå fejl, være uopmærksomt eller misforstå ting, men i sammenhæng udgør de gensidige sikkerhedsnet for hinanden i mere helhedsorienterede sikkerhedsløsninger. Det man med et fagbegreb kunne kalde for ”resilience engineering”. Det er derfor meget vigtigt at fokusere på brugerne, deres oplevelser og adfærd og hele den psykologiske situation de befinder sig i. Derigennem etableres nemlig grundlaget for at kunne skabe optimalt design af de teknologier og sikkerhedstiltag som brugerne skal interagere med.

Vores idé går ud på at etablere et designlaboratorium, hvor man med et bredt repertoire af en kombination af psykologisk baserede metoder og visualiseringstekniker kan undersøge, analysere, teste og validere blandt andet design af de teknologier som du nævner. Det nye i dette er dels at vi ønsker at udvikle yderligere metoder og teknikker (eksempelvis gennem forbedring og justering af eksisterende) og dels at vi lægger en betydelig vægt på brugskonteksten og på objektiv måling af brugernes oplevelse og adfærd når de agerer i relation til eksempelvis passive og aktive sikkerhedstiltag. Vi vil specifikt arbejde med at sikre en meget høj såkaldt økologisk validitet. Det vil sige, at designlaboratoriets metoder og værktøjer også virker uden for laboratoriets fire vægge, og at analysernes konklusioner er dækkende for rigtige systemer anvendt i rigtige situationer og rigtige miljøer og med alle de faktorer som kan påvirke dem dér (forstyrrelser, afbrydelser af processen, støj, dårlig belysning, tidspres og stress, træthed osv.)

Mvh Thomas Koester, FORCE Technology

cdamgaard
Onsdag d. 25/4-12 kl. 19:37

Tak. Super svar. Måske skal vi mødes og tale om det. Jeg tænker i hvert fald at vi har nogle potentielle case områder, som vi kunne diskutere muligheden af at arbejde med i jeres lab. Skal jeg tage fat i dig?

Venlig hilsen

Carsten

Marie Koch
Torsdag d. 26/4-12 kl. 08:38

Hej Carsten

Ring til mig på tlf 72157872 - så arrangerer jeg et møde.

Mvh Marie

Thomas Harrit
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 14:50

Det lyder super relevant for den danske design branche.
Vi har en del erfaring med området - og ved det er noget der batter.

Håber det lykkes

Thomas Harrit

Christopher Maxon
Torsdag d. 10/5-12 kl. 11:44

Mht. Design Lab, som lyder spændende, er der et par områder som vi kunne hjælpe med…

- Designet af rummet (LAB); akustik, støj, og lyd simulering systemet. Lydisolationen.
- Taleforståelighed måling (Speech Transmission Index, STI, Speech Intelligibility) af produktet/systemet.
- ’Sound Quality’ vurderinger: subjektiv, objektiv, (Roughness, Loundness .. osv) af produktet/ systemet.

Lyd, støj, akustik er en vigtigt del af vurderingen ‘humans factors’ og bør være inkluderet i produktet/ systemets udvikling.

Hvis vi skal snakkes eller mødes om det bare siger til..

Vh,
Chris

C.H. Koch
Onsdag d. 23/5-12 kl. 09:53

Sikkerhed og miljø
af C.H. Koch, dr.phil., Videnskabenes Selskab
Sikkerheden på universiteternes mange undervisnings- og forskningslaboratorier, bør være helt i top. Mange af de lokaler, der bruges til eksperimentel virksomhed er ved at være nedslidte og adskillige steder er der på grund af store glasarealer problemer med
varme. Aspekter som disse kan indgå en en dialog mellem universiteter, forskningsinstitutioner og Force Technology.
Vh.
C.H. Koch

C.H. Koch
Onsdag d. 23/5-12 kl. 09:53

Sikkerhed og miljø
af C.H. Koch, dr.phil., Videnskabenes Selskab
Sikkerheden på universiteternes mange undervisnings- og forskningslaboratorier, bør være helt i top. Mange af de lokaler, der bruges til eksperimentel virksomhed er ved at være nedslidte og adskillige steder er der på grund af store glasarealer problemer med
varme. Aspekter som disse kan indgå en en dialog mellem universiteter, forskningsinstitutioner og Force Technology.
Vh.
C.H. Koch

Steinar Aarvik
Torsdag d. 24/5-12 kl. 17:44

Fantastisk spændende og for mig helt nyt område at få indblik i.
Vi, BWSC A/S, projekterer, bygger og driver krafværks-anlæg rundt om i hele verden. Klar kommunikation på tværs af kulturer er bl a afgørende faktor for succes.

Oplæring af anlægs-operatører fra lokalområderne er også et område "Human Factors" filosofien kunne andvendes indenfor, tænker jeg.

Kunne godt tænke mig noget mer indblik i dette område af "Dansk Design-udvikling".

Mvh Steinar Aarvik, BWSC A/S

Frode Greisen
Torsdag d. 24/5-12 kl. 20:36

Med nye værktøjer som CAD og 3-D printing bliver det lettere og lettere at udvikle prototyper. Men skal det blive til et salgbart produkt må brugeren kunne bruge det og kunne lide det, og ideen til et laboratorium til at teste brugerens reaktion må være velkomment for dansk industri.

HENRIK RUE
Fredag d. 25/5-12 kl. 06:43

Det lyder meget interessant, at få flere mennesker koblet på design processen.
Det er nogle gange svært at fjerne egne skyklapper for det "geniale" design, men spændende at lade bruger få nogle oplevelser og give reaktioner inden produktet sættes i endelig produktion.

Kærlig hilsen
Henrik Rue
Visionpeople Consulting

Jacob Thommesen
Fredag d. 1/6-12 kl. 13:47

FORCE Technology har stor erfaring med at undersøge human factors-aspekter af konkrete produkter og arbejdssituationer i tids- og sikkerheds-kritiske systemer.
Der er store perspektiver i at stille den erfaring til rådighed i et designlaboratorium, der er også retter sig mod andre anvendelsesområder.

Med venlig hilsen
Jacob Thommesen
Seniorforsker
DTU

JesperF
Fredag d. 1/6-12 kl. 21:34

Hej Torben

Det lyder som et spændende projekt, håber i får held med det. Jeg arbejder for Coloplast, hvor vi i mange år har været tæt på brugerne, når vi udvikler nye produkter. De sidste tre år har vi bla. arbejdet med virtual co-creation, hvor vi inviterer brugerne til at deltage i dele af vores udviklingsproces. Du kan besøge vores community på Innovationbyyou.com , hvis du vil ha lidt inspiration i den retning.

Med venlig Hilsen

Jesper Frederiksen
Senior Projektleder
Coloplast AS

Kochulla
Mandag d. 4/6-12 kl. 16:04

Meget relevant projekt med mange anvendelsesmuligheder. I forsvaret spiller den menneskelige faktor en stor rolle og det kan være forskellen mellem liv og død, at værktøj og lokaliteter afspejler og understøtter menneskelige reaktionsmønstre, så man kan koncentrere sig fuldt om opgaven, ikke teknikken.
Ser frem rtil at følge udviklingen.

Med venlig hilsen
Ulla Susanne Koch
Forsvarskommandoen