Digital vandressourceforvaltning

Senest opdateret d. 11/4-2018
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Klima og miljø

Integration af forskellige datakilder med hydrologiske modelværktøjer og nye digitale teknologier giver mulighed for udvikling af innovative services, der adresserer en lang række problemstillinger inden for vandressourceforvaltning.

Med denne aktivitetsplan vil vi udvikle nye digitale services inden for vandressourceforvaltning, der integrerer forskellige datakilder med hydrologiske modelleringsværktøjer. Det vil inkludere services til (i) model kalibrering, validering og data assimilering; (ii) kortlægning af oversvømmelser og (iii) hydrologiske prognoser og styring af vandinfrastruktur. De udviklede services vil blive implementeret i en åben cloudbaseret IT-platform.

Nøgleord

49 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ida Holm Olesen (Områdechef, Region Syddanmark)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 23:46

Meget positivt: Aktivitetsplanen bærer grundlæggende præg af en helhedsorienteret tilgang til vandforvaltning – den samtænker f.eks. overfladevand og terrænnært grundvand, som vil få et stigende samfundsmæssigt fokus i takt med klimaforandringer og ændringer i vandindvindingsmønstre.
Ligeledes positivt er aktivitetsplanens væsentlige fokus på integration af datakilder og håndtering af store datamængder, der giver både nye muligheder, men også nye udfordringer.
Aktivitetsplanen nævner brugerinddragelse i design af løsninger. Denne inddragelse er altafgørende for, hvilken samfundsmæssig betydning de udviklede løsninger får i sidste ende. Betydningen af brugerinddragelsen kan derfor ikke understreges nok.

Et forslag: Kommunikation af teknisk komplicerede problemstillinger til interessenter og beslutningstagere er en stadig udfordring for såvel offentlige myndigheder som for andre interessenter. Visualisering er en stor støtte i denne sammenhæng, og jeg vil foreslå, at aktivitetsplanen også kommer til at omfatte denne vinkel. Det kan konkret være ved udnyttelse af et digitalt værktøj som augmented reality, men også virtual reality og andre muligheder kan være relevante i denne sammenhæng.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 13:19

Kære Ida Holm Olesen

Tak for dine positive kommentarer og et interessant forslag
1) Vi ser også en spændende udfordring i at understøtte en helhedsorienteret tilgang til vandressourceforvaltning. Samtidig kan der være både gode synergier og omkostningseffektivitet i at finde nye løsninger, som sammentænker overfladevand og grundvand, ressource- og miljøbeskyttelse, osv.
2) Der er ingen tvivl om, at de mange nye datakilder giver nogle helt nye muligheder til vandressourceforvaltning, især i håndteringen af den øgede kompleksitet. Vi ser en væsentlig udfordring i at omdanne disse rå data til nyttig og letforståelig information, som kan understøtte og lette arbejdet for beslutningstagere. Derfor er vi helt enige i, at brugerinddragelse er meget vigtig.
3) Det er også helt fint i tråd med dit forslag om at udnytte nye teknologiske løsninger til visualisering af komplekse problemstillinger.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Peter Bauer-Gottwein (DTU Environment)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 23:44

This is a great proposal with several interesting elements where I see lots of collaboration opportunities and potential for Denmark: We are not yet good enough in exploiting Copernicus datastreams for water resources management. On top of the missions mentioned in the proposal, I would like to highlight Sentinel-1 SAR imagery as an all-weather mapping tool for inundated areas and Sentinel-3 altimetry for inland water levels and also the upcoming SWOT mission from NASA, which will provide surface water extent and water surface elevation at very high spatio-temporal resolution. Hydrological simulators need to be prepared for the uptake of these data types. Moving models and decision support systems into the cloud will make it easier to interface with earth observation data streams and their sometimes overwhelming data volume. Many of the sensing technologies developed for satellites are starting to be deployed from autonomous airborne platforms, which will help close the scale gap between in-situ measurements and satellite observations. On top of that, drones offer entirely new remote sensing options such discharge from image velocimetry and bathymetry. Finally, there are lots of new opportunities in the combination of satellite EO, UAVs, in-situ instrumentation, crowd sourcing and simulation. EO data value can be greatly enhanced with complementary ground or UAV surveys that could be crowd sourced. Simulation models can predict extreme events with long enough lead times to deploy UAV-borne and crowd sourced data collection missions. There is a wide range of things that could be done and one challenge may be to identify those applications that offer the greatest commercial and societal value.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 13:06

Dear Peter

Thanks for your comments and support, especially highlighting the tremendous potential for Denmark with the new remote sensing data streams via Copernicus and NASA. As you pointed out integration of these data with hydrological modelling using cloud solutions is a powerful approach to handling the large data volumes. Even more challenging is to bring together the various data from satellites, UAVs(drones), in situ measurements and crowd-sourced data both in our simulation models and decision support tools but this is exactly our ambition. Completely agree that the challenge is to identify those possibilities that offer the greatest value not only for society but for the generation of new business.
Yours sincerely Michael Butts

Anders Refsgaard (Projektchef, COWI A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 13:32

Der er mange positive elementer i dette innovative projektforslag. Specielt synes der at være et behov for effektive beregningsmotorer og eventuelt forsimplede modeller til data assimilering og real tids simulering af grundvand, vandløb og oversvømmelser herunder forudsigelser af grundvandsstand, vandstand og vandføring i vandløb og udbredelse og dybde af oversvømmelser i regionale områder med stor præcision.

Der synes måske at være et behov for en fælles dataplatform til (kommercielle) dronedata, som ved en fælles indsats mellem forskellige aktører kan gøres til en endnu mere tilgængelige og brugbar datakilde i den fremtidige overvågning og modellering af (vand)miljøet i Danmark. Dette behov er ikke direkte addresseret i projektforslaget, men det er taget hul på problemstillingen med crowd sourced data indsamling, som på sigt formentlig vil afløse den traditionelle måde at samle data ind til centrale og lokale databaser.

Som rådgivere ser vi frem til at samarbejde med DHI om brugen af de højteknologiske modeller der udvikles til brug i den daglige vandforvaltning. Ved at inddrage rådgiverne i udviklingstankerne tidligt i processen er der større chance for at de digitale værktøjer finder genklang i rådgivningsydelserne og bliver udviklet med mest muligt markedspotentiale.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 13:22

Kære Anders

Tak for dine positive kommentarer og især rådgiverperspektiver. Jeg er meget enig i, at mens vi har brug for avancerede modeller for at kunne adressere mange af de komplicerede problemstillinger i vandressourceforvaltning, har mere effektive og forsimplede modeller også en vigtig rolle. Som du nævner, er det især vigtigt for realtidssimulering, men også som ”screening” værktøj til planlægningsopgaver, hvor det er mange scenarier at evaluere eller løsninger, der skal optimeres.
Det er en interessant tanke med en fælles dataplatform for dronedata til overvågning og modellering af vandmiljøet. Enig at det er noget, vi kunne opnå med en fælles indsats. Vi tror, at en cloud-baseret datatjeneste kan spille en rolle også i forhold til nye datakilder og som afløser til den traditionelle måde at samle data.
Vi vil meget gerne inddrage rådgivere i vores udviklingstanker og vil kontakte dig om det.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Kjartan Ravn (Ejer, Kjartan Ravn Consult ApS)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:54

Jeg beskæftiger mig primært med afløbssystemer i byområder, men også vandløb og klimatilpasning ved ekstremregn.
Afløbsmodeller i byområder kan forbedres på nogle væsentlige punkter:
1. Afstrømning under kraftige regn og vandveje på terræn.
2. Afstrømning fra grønne områder, hvornår begynder de at bidrage?
3. Afstrømning i langvarige, våde perioder med tilhørende høj grundvandsstand.
4. Koblinger mellem afløbssystem og vandløb.
Der findes en del værktøjer i MIKE URBAN til at modellere overstående, men det er forholdsvis svært at sætte op.
Vil det være en idé at se nærmere på de gratis data som findes, fx højdemodel, strømningsveje og lavninger, areal anvendelse, matrikelskel etc. Hvordan integrerer man nemmest disse data i en MIKE URBAN model? Selve rørsystemet kan komme fra forsyningernes ledningsdatabase, men forstil dig hvis du ved tryk på en knap kunne importere en datapakke til din model. Højdemodel, oplandsinddeling ud fra matrikler, forslag til befæstelsesgrad ud fra arealanvendelse, grønne områder som hælder mod en brønd i modellen og strømningsveje på overfladen som en 1D beskrivelse. Det samme gælder nedbørsdata fra SVK regnmålersystemet. Vandløbsdata kan være lidt mere besværlig, men vandløb kan sådan set godt være en del af denne pakke. Alt dette er noget som i dag skal findes forskellige steder og skal stykkes sammen.
For at få en fornuftig overløbsmængde på årsbasis er den hydrologiske beskrivelse ofte meget vigtig. I MIKE 11 findes en autokalibreringsfunktion til NAM oplande, kan den ikke inkluderes i MIKE URBAN RDII ? Det er næsten umuligt at kalibrere et NAM opland uden.
Med flere niveaumålere i afløbssystemet kan det blive interessant at indarbejde data assimilation i MIKE URBAN. Jeg tænker på den funktion som findes i MIKE 11 FF, det vil være et stærkt værktøj ved online modeller og vil også være med til at udpege steder hvor modellen rammer godt/dårligt.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 13:16

Kære Kjartan
Tak for dine mange gode forslag. Jeg er enig i, at det er vigtigt, at vi forbedrer vores afløbsmodellering i byområder, og du har peget på flere væsentlige områder. Det passer godt med vores målsætning om helhedsorienterede løsninger.
Rigtigt godt forslag med at kunne importere en datapakke til en model med et enkelt tryk. Det kunne omfatte de gratis data, som du nævner, men også andre kilder, inklusiv de kommercielle, kunne være mulige at inkludere med de rigtige aftaler. Både klimadata og vandløbs data er oplagt eksempler.
Med hensyn til dataassimilering i MIKE URBAN kan jeg fortælle, at det netop er noget, vi afprøver, og hvor vi bruger tankerne fra MIKE 11. Jeg vil foreslå, at du kontakter os for at høre nærmere.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Anker Lajer Højberg (Seniorforsker, GEUS)
Fredag d. 4/5-18 kl. 08:49

Det er helt rigtigt set, at der er et stort behov for services, der giver bedre mulighed for at udnytte de store datamængder i forbindelse med hydrologisk modellering. I Danmark har vi allerede adgang til store datamængde, der er indsamlet på traditionel vis, men med udviklingen indenfor sensorer vil datamængden eksplodere, og der er behov for effektive systemer til analyse og processering af disse. Endvidere vil vi også se en stigende indsamling af data via citizen data/crow scourced data, der kan bestå af mange forskellige datatyper – og kvalitet.

Jeg kan derfor kun bifalde Jeres udviklingsplan. Der ligger en stor og spændende udfordring i at finde optimale metoder til at udnytte data optimalt. Det kræver i første omgang en let adgang til data, men derudover en del analyse, forskning og tests mht. hvordan disse data kan anvendes i forbindelse med forskellige opgaver, noget der ikke kan løses ad én gang. Min anbefaling er derfor, at de services der udvikles gøres så fleksible og åbne som muligt, så der er mulighed for at koble op mod dem og udnytte dem i udviklings/forsknings sammenhæng, det ville kunne give nogle oplagte samarbejdsmuligheder.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Søndag d. 27/5-18 kl. 17:38

Kære Anker
Mange tak for dine positive kommentarer og input til vores forskningsplaner. Vi er meget enige i at der ligger nogle spændende muligheder i at udnytte den eksplosive udvikling i datamængde og en kæmpe udfordring i at omsætte det til nyttig viden for vandressourceforvaltning. Vi glæder os til at komme i gang.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Simon Stisen (Professor, Geological Survey of Denmark and Greenland)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:05

Det er på mange punkter et glimrende forslag som kan facilitere en øget anvendelse af satellit- og drone-data i den danske vandforvaltning. Det rummer et stort og uudnyttet potentiale som vil kunne bidrage til en bedre og mere ensartet datadækning indenfor vandområdet. Jeg mener DHI har en central rolle i at bidrage til udbredelsen af særligt satellit data og håber at der kan etableres gode samarbejder på dette område på tværs af forskningsinstitutioner, rådgivere og styrelser. Jeg foreslår at man på DHI i endnu højere grad samtænker modelværktøjer med de nye datakilder og vi på GEUS indgår meget gerne i en dialog om dette med vores ideer og erfaringer på området.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Søndag d. 27/5-18 kl. 17:39

Kære Simon
Tak for din opbakning. Udover direkte anvendelse af de gode rumlige data fra satellit- og drone data som har et stort og uudnyttet potentiale, som du nævner, ser vi også meget potentiale i at kombinere disse data med andre punkt datakilder. Vi se frem til samarbejde med jer indenfor dette og andre områder.
Med venlig hilsen
Michael Butts

John Flyvbjerg (Enhedschef, Miljø- og Ressourcer, Region Hovedstaden)
Fredag d. 11/5-18 kl. 18:02

Spændende og relevant projektforslag, der fokuserer på udnyttelse af de mange nye datakilder og større datamængder samt på integrationen af disse. Der er i høj grad behov for gode, digitale værktøjer, som kan understøtte en bedre tværgående dataudnyttelse indenfor vandforvaltningen.
Forslaget fokuserer - som jeg læser det - især på den “kvantitative side” af vandressourceforvaltningen (vandmængder, oversvømmelse mv). Det er fint med den afgrænsning - men på længere sigt kunne I også tænke i løsninger til håndtering af den vandkvalitetsmæssige side. F.eks: 1) Beregning af opblanding, fortynding - som kan anvendes ifbm udledningspunkter (spildevand mv), forureningsfaner, der løber fra grundvand ud i overfladevand mv 2) Vandkvalitetsmæssige effekter af stigende grundvandsspejl pga mobilisering af jordforureninger etc.
Bemærk, at de store mængder miljødata, som produceres af offentlige myndigheder, udstilles og i forskelligt omfang er tilgængelige via Danmarks Miljøportal (DMP)

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Søndag d. 27/5-18 kl. 17:49

Kære John

Mange tak for dine opbakning, kommentarer og input. Du har ret i at fokus i oplæg med hensyn til nye data og nye værktøjer, har været på vandmængde, men i en Dansk kontekst er krav til miljø en ligeså vigtig driver. Det er fordelen med ”Bedre Innovation” portalen at vi på den måde indsamler ideer til udvidelse og forbedring inden vore endelige ansøgning. Som du nævner, er samspillet mellem grundvand og overfladevand kritisk i disse problemstillinger og helt klart noget vi skal også sammentænke i vores endelige ansøgning.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Jens Christian Refsgaard (Professor, GEUS)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:17

Det er et spændende forslag med mange relevante aspekter. Jeg vil opfordre til at følgende dele, blandt de mange gode forslag, prioriteres.
• Åben IT-platform. Forslaget beskriver at de udviklede services vil blive implementeret i en åben cloudbaseret IT-platform. Jeg håber at ”åben” i den sammenhæng indebærer at samarbejdspartnere og kunder kan få adgang til relevante dele af kildeteksten, så det nemmere bliver muligt at koble DHI-teknologi med anden software. Der er en stærk trend i forskningsverdenen henimod open source software. En åbning af (relevante dele af) DHI’s software vil være en stærk motivation for mange forskningsmiljøer for at benytte (og videreudvikle) DHI teknologi. Herved vil det blive nemmere for alle brugere at udnytte nye beregningsmotorer og andre funktionaliteter, som til stadighed udvikles i open source.
• Interfaces til databaser. Udover interface til den planlagte DMI portal vil det også være meget relevant at få bedre interfaces til andre nationale databaser, heriblandt GEUS’ JUPITER og GERDA. Det vil ligeledes være relevant at sikre nemt anvendelige interfaces til de nye datakilder som er på vej i stor stil via citizen data collection.
• Usikkerhed. Det vil være meget nyttigt at have værktøjer og procedurer til at kvantificere usikkerhed, ikke bare på output fra modeller men også på data, heriblandt ikke mindst de nye datakilder (satellitter, droner, crowdsourcing/citizen data collection).
Jeg håber DHI vil åbne for bredere samarbejde med andre danske partnere end dem der er nævnt i aktivitetsforslaget – her tænker jeg på de stærke forskningsmiljøer hos GEUS, KU og AU.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:27

Kære Jens Christian

Mange tak for din støtte til vores forslag og for dine mange gode ideer. Vi helt med på at inddrage de stærke kræfter indenfor forskningsmiljøer. Opfordring til open software er også modtaget og skal selvfølgelig tænkes ind i nye forretningsmodeller. Vi har i noget af vores nyere model software brugt API’er som en af måderne til at opnå samme fordel og forventer flere API’er i nogle af vore kommende services. Budskabet om nødvendigheden af at kunne kvantificere usikkerhed er vi helt enige i.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Dirk Müller (Naturgeograf, phd., Miljø- og Fødevareministeriet )
Fredag d. 18/5-18 kl. 19:23

Meget spændende! Jeg er fuldstændig enig i, a der ligger et stort potentielle i at kombinere nye teknologier til indsamling af data og overvågning af vandmiljøet med forskellige forener for modellering. På landsplan eksisterer der stadig skala-mæssige udfordringer, som man dog må gå ud fra, formindskes i takt med billigere og mere tilgængelige dataindsamling og overvågningsteknologier på den side side og stadig øgende CPU kapacitet. Så længe skalaforskellene ikke er overvundet vil det være ønskeligt at overføre pilotviden fra cases studies / pilotmåder til andre områder, hvor de afgørende strukturer og processer er sammenlignelige. Men der eksisterer selvfølgelig en stor egenværdi i, at nyttiggøre alle relevante data hva. eksisterende modeller og data-assimilering, der hvor disse er indsamlet. Når mange datatyper "blandes" er meta-datainformation om disse særlig vigtig

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:07

Kære Dirk

Mange tak for støtten - den sætter vi stor pris på. Vi er meget enige i, at der ligger et stort potentiale og mange muligheder i en kombination af nye data og teknologier, både med hensyn til at forbedre vandressource- og miljøforvaltning, men også til at sikre, at dansk vandressourceteknologi fortsat er verdensførende. Vi er desuden meget enige i, at skalaproblematikken delvist kan afhjælpes med flere data og mere detaljerede modeller, og derfor skal vi gå nye veje med hensyn til at inkorporere disse og andre former for usikkerheder i vandressourceforvaltning.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Rikke Krogshave Laursen (Specialkonsulent, SEGES)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 19:49

SEGES finder aktivitetsplanens ideer meget spændende og relevante med gode tendenser som bl.a. åben IT-platform og brugervenlige interfaces. Vi ser positivt på den helhedsorienterede tilgang til vandressourceforvaltningen, som ønskes forbedret via nye digitale services, der inddrager nye og flere datakilder, teknologier, modeller osv. Herunder er det nævnt, at brugerinddragelse er vigtigt, for at de digitale services vil blive accepteret og implementeret. Dette støtter SEGES op omkring, og vi foreslår derfor også, at DHI overvejer at inddrage landbruget/SEGES i processen (til trods for vi ikke er den primære målgruppe for de digitale services, er vi en stor interessent), da vi gerne bidrager med ideer og erfaringer ift. den helhedsorienterede vandressourceforvaltning bl.a. ift. digitale services omkring oversvømmelser forårsaget af overfladevand og/eller terrænnært grundvand.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:26

Kære Rikke

Tusind tak for jeres kommentarer og støtte både med hensyn til den helhedsorienterede tilgang til vandressourceforvaltningen i aktivitetsplanen og også til IT-strategi og udvikling. Vi vil meget gerne inddrage jer i processen omkring udvikling af de nye digitale services.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Troels Norvin Vilhelmsen (Ph.d., Aarhus Universitet)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 21:05

Aktivitetsplanen "digital vandforvaltning" indeholder mange spændende aspekter. Reduktionen i usikkerheden på hydrologiske modeller er ofte begrænset af de tilgængelige hydrologiske data. Indsamlingen af disse data ved anvendelse af traditionelle feltbaserede metoder er ofte dyre og tidskrævende. Det er derfor meget positivt, at der i aktivitetsforslaget fokuseres på alternative datakilder så som satellitter og droner. Satellitdata og til dels data indsamlet med droner giver desuden muligheden for, at opnå fladedækkende informationer på stor skala som de traditionelle metoder ikke tilbyder. Der lægges desuden op til, at disse datakilder kan anvendes i realtid og dermed indgå i varslingsmodeller til prognoser angående grundvand og overfladevand. Sådanne værktøjer vil afgjort være værdifulde til beslutningsstøtte i forbindelse med vandforvaltning.

Det er også meget positivt, at der fokuseres på metoder til kvantificering af usikkerheder på de hydrologiske prognoser. I aktivitetsforslaget tænkes det, at disse usikkerheder bestemmes ved anvendelse af surrogatmodeller. Dette vil givetvis være fordelagtigt i mange modelleringsscenarier, da beregninger med de komplekse versioner af modellerne kan være tidskrævende. Anvendelse af surrogatmodeller kan dog også lede til underestimering af de prædikterede usikkerheder. Dette er selvfølgelig afhængig af hvordan og under hvilke antagelser disse surrogatmodeller opstilles. En anbefaling i forhold til dette kunne være, at disse surrogatmodeller defineres ved anvendelse af globale eller sekundært lokale følsomhedsanalyser. Udfaldet af disse analyser kan anvendes til optimal definering af surrogatmodeller, således at processer der er essentielle for model prognoserne eller kalibreringsdata påvirkes mindst muligt. Alternativt, skal de komplekse versioner af modellerne anvendes til disse usikkerhedsanalyser. Dette vil dog stille større krav til beregningskapaciteten. Denne problemstilling kunne dog kobles med aktiviteten omkring cloud-baserede løsninger således, at disse usikkerhedsberegninger ikke udføres lokalt, men indgår som en integreret del af en cloud-service.

Der er flere forskningsmiljøer i Danmark som arbejder med emnerne relateret til aktivitetsforslaget. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at listen af mulige samarbejdspartnere udvides til at inkluderer forskningsinstitutioner som AU, KU, AAU og GEUS.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:25

Kære Troels

Mange tak for kommentarer og støtte til forslaget. Vi er glade for, at du støtter vores satsning på nye datakilder fra droner og satellitter, og er meget enige i, at værktøjer til realtidsprognoser af grundvand og overfladevand afgjort vil være værdifulde til beslutningsstøtte i forbindelse med vandforvaltning. Cloud-baserede løsninger har mange fordele i forhold til regnekapacitet til anvendelse i usikkerhedsanalyser og scenarieanalyser, som du nævner, men giver os desuden mulighed for at udvikle nye former for vandressourceservices. Vi er helt enige i, at der er flere gode forskningsinstitutioner, som vi meget gerne vil samarbejde med.

Med venlig hilsen
Michael Butts

CLAES CLIFFORD (International Water Director, NIRAS INTERNATIONAL CONSULTING (NIC))
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:33

Dette er et ganske vigtigt og innovative projektforslag. Som det siges, er der efterhånden ikke mangel på data og det kan være meget svært at få et overblik. NIRAS har i Danmark arbejdet meget med billigere og grønnere klimatilpasning, hvor vi arbejder på tværs af faggrænser og med en helhedsorienteret vandplanlægning (HELVA) fokuserer både på det samlede vandkredsløb men også på lokal afledning af regnvand, mindre afløbssystemer, gigantiske skybrudstunneller samt stormflods- og kystbeskyttelse. Derfor er disse innovationer ganske interessante.

Som rådgivere i udlandet har specielt haft stor nytte og glæde ved at arbejde med DHI på større internationale vandressourceprojekter i både Asien og Afrika, hvor der er meget stor tiltro til DHI’s professionelle kapacitet og modelværktøjer – og dette er således til stor gavn for succesfuld projekt implementering og dansk rådgivning generelt.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:27

Kære Clæs

Tusind tak for kommentarer og støtte til forslaget. Det er glædeligt, at vi har vakt interesse også blandt rådgiverne, hvor vi også mener, der er et behov for fokus på en helhedsorienteret vandplanlægning på tværs af fagområder. Mange tak for jeres støtte i forbindelse med vores bidrag til international forretningsudvikling i samarbejde med dansk rådgiver – det sætter vi stor pris på.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Troels Kærgaard Bjerre (Projektchef, VandCenter Syd)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:33

Kære Mike
Meget spændende. Jeg har kun få kommentarer, da du allerede har fået mange gode input. Jeg kan dog ikke undlade at bakke om Ida Holms forslag om at prioritere kommunikation af teknisk komplicerede problemstillinger til den brede befolkning. Der er i min optik behov for noget så basalt som forbedret forståelse og accept blandt den brede befolkning (og de folkevalgte) med hensyn til de udfordringer vi står overfor med klimaforandringer og de afledte konsekvenser. Jeg er i øvrigt én blandt mange, der er vældig optaget af FN's 17 Verdensmål som også i denne sammenhæng kan bidrage til perspektivering og inspirere i forhold til at prioritere de aktiviteter, der for alvor vil gøre en forskel for de 8,5 mia. mennesker, der forventes at befolke jorden i 2030. Derfor kan jeg heller ikke lade være med at fremhæve delmål 13.3, der er særlig interessant i denne sammenhæng: "Vi skal øge den generelle viden og opmærksomhed på mulighederne for både at bremse den globale opvarmning og tilpasse os klimaforandringerne. Det skal ske på både individuelt og institutionelt niveau. Samtidig skal vi øge vores kapacitet til allerede tidligt at forudsige og formindske skaderne".
Med venlig hilsen Troels

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:20

Kære Troels

Mange tak for støtten - den er meget værdsat. Udfordringen med at omsætte modelberegninger til nyttig information tage vi gerne op og ser frem til et samarbejde med jer om, hvordan vi kan gøre det i en ny digital verden.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Eva Bøgh (Specialkonsulent, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:06

Det er meget positivt, at DHI’s aktivitetsplan for digital vandresourceforvaltning vil udvikle bedre muligheder for integration af nye og forskellige datatyper med hydrologiske modelleringsværktøjer. Det er vigtigt, at forskellige data kommer i spil for at skabe et solidt beslutningsgrundlag for vandforvaltning og miljø. Hydrologisk modellering er et intelligent vidensbaseret og velegnet redskab, der sikrer, at forskellige data kan bruges sammen og bidrage med høj komplementaritet for at opnå et godt beslutningsgrundlag for klimatilpasning, vandforsyning, landbrug og miljø. Jeg kan derfor udtrykke fuld opbakning til aktivitetsplanen, der vil give bedre mulighed for anvendelse af store mængder og forskellige typer af historiske, nye og forventede remote sensing data fra droner, fly og satellitter i hydrologiske modelleringsværktøjer. Der er flere ukendte parametre knyttet til modellering af det hydrologiske kredsløb, og integreret anvendelse af remote sensing baserede ”øjebliksbilleder” af hydrologiske forhold med højfrekvente vandstandsdata og andre eksisterende og nye data kan forventes at skabe bedre modelberegninger. Brug af remote sensing data til bedre parameterisering, validering og opdatering/justering (via data assimilering) af modelberegninger vil derfor kunne bidrage til et bedre data-baseret beslutningsgrundlag. Det er særligt vigtigt, at der ses integreret på det hydrologiske kredsløb (inkl. terrænnært grundvand og koblede effekter) fordi vi befinder os i en tid, hvor klimaet ændres med synlig påvirkning af hele det hydrologiske kredsløb i Danmark (vandløb, grundvand, hav).

I denne sammenhæng er det vigtigt, at der tages hensyn til datakvalitet, og at usikkerheder kvantificeres for forskellige datakilder, når de anvendes til hydrologisk modellering.

Det er ligeledes vigtigt, at de samlede usikkerheder ved de hydrologiske modelberegninger kvantificeres og formidles til slutbrugerne.

Derudover finder jeg det vigtigt, at der også arbejdes med udvikling af metoder, der muliggør bedre udnyttelse af lokale og detaljerede data i hydrologisk modellering. Dette gælder især bedre udnyttelse af terræn- og overfladedata fra Danmarks Højdemodel (0,4 m grid) i hydrologisk modellering af oversvømmelsesrisici fra ekstremregn, vandløb og terrænnært grundvand, men også andre lokale data, der måtte findes hos kommuner eller som kan forventes at blive tilgængelige (f.eks. knyttet til vandløbsvedligeholdelse/grøde, data fra droner, crowdsourcing). Hos SDFE arbejder vi med at skabe bedre adgang til hydrologiske data. For at udnytte anvendelsen af meget detaljerede data til at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag, finder jeg det særligt relevant, at der udvikles metoder til mere effektiv multi-skala modellering med brug af randbetingelser.

Jeg ser frem til at følge udviklingen af de nye digitale services hos DHI.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:07

Kære Eva

Mange tak for værdifulde kommentarer og opbakning til vores forslag. Som du også indikerer, mener vi, at potentialet ved de mange nye datakilder først for alvor opnås ved hjælp af modeller og beslutningsstøttesystemer, som omsætter observationsdata og modeldata til den rette (dvs. brugerefterspurgte) information. Vi er også meget enige i, at kvantificering af usikkerheden i modelberegninger er vigtig i forhold til beslutninger. Flere af kommentarerne har nævnt skalaproblematikken. Vi håber at kunne trække på jeres ekspertise og viden på området, når vi skal konkretisere aktiviteten nærmere.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Philip Binning (Dekan, DTU)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 15:57

The proposed focus on integrating data with hydrologic models is very welcome, especially given the increasingly diverse monitoring methods. The integration of different types of monitoring data is very challenging because different methods measure at different length and time scales.
I would like to two development opportunities:
The first is the enormous database on water quality in Denmark, for instance data on pesticide levels in groundwater. The interpretation of that data is very important and challenging. How will groundwater resource water quality evolve with time? What challenges will water supplies face because of this?
The second is the opportunity to examine the consequences of changed management. Often we change management practices, and wish to follow up on the effects. This calls for the rapid integration of new data and interpretation under highly uncertain conditions: we often wish to have answers before sufficient data becomes available to make firm conclusions. Presenting such data, model results and their uncertainty in a format suitable for decision makers is an important and difficult problem.
Philip Binning, Vice President DTU, and Professor of Water Resources Modelling.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Søndag d. 27/5-18 kl. 18:23

Dear Philip
Firstly, thanks for your support for our proposed research activities concerning the integration of data with hydrologic models. We completely agree this is a challenging task but there is, as you know, the potential for substantial benefits in terms of cost-effective and sustainable water resources management.
The two development opportunities you highlight are most welcome. We agree that the threats to groundwater quality, including pesticides and nutrients remain a central challenge for water resource management in Denmark. We would like to discuss with you and others how to best take advantage of the enormous data base on water quality we have in Denmark. We see the effective use of both simple screening tools followed by integrated hydrological modelling as one promising route both in terms of interpreting the data and evaluating the challenges to water supplies as you mention but also in developing innovative solutions for water utilities.
The second opportunity you mention, the presentation of data, model results and their uncertainty in a format that is suitable, and easy to interpret for decision makers, is one we are extremely interested in and conscious of. I particularly like the idea of using new data and interpretation methods to monitor and evaluate change management, which is applicable across a range of water resource issues. However, as you also point out, we need to appreciate and quantify the uncertainties to support robust and sustainable change management.
Yours sincerely
Michael Butts

Michael Kristensen (EnviDan)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:31

Absolut relevant projektforslag. Et enkelt lille input herfra, til der mange gode og relevante input, er at ind tænke modeller og modelresultater som en del af datakilderne. Man kunne forstille sig mange niveauer, fx den "simple" anvendelse af DK-model som en basismodel, der kunne understøtte en hurtig og effektiv etablering af lokale detalje modeller.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:19

Kære Michael
Mange tak for støtten til vores forslag. Vi er enige i, at modelresultater og modeldata ofte er lige så relevant information til slutbrugeren som måledata. Din ide med hurtig og effektive etablering af lokale detaljemodeller vil kunne anvendes i mange sammenhænge. Vi vil gerne kontakt dig for at drøfte disse muligheder.
Med venlig hilsen
Michael Butts

Jacob Birk Jensen (phd, civ. ing., WatsonC)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:16

Det er mit indtryk, at der generelt hos mange danske virksomheder bliver investereret meget i udvikling af digitale services inden for vandressource forvaltning og at få initiativer er koordineret. Hvis det kan lykkes at lave en reel åben IT platform som andre aktører kan udvikle op i mod ser jeg store muligheder for en mere koordineret indsats. Jeg kan dog ikke læse om der med en ”åben clouldbaseret IT-platform” menes en open source platform. Det er min vurdering af et skifte til en open source strategi hos DHI og hos andre aktører vil kunne accelerer udviklingen og ruste Danmark til international konkurrence.
Jeg ser også en behov for at DHI strækker sig mod og samarbejder med andre stærke danske aktører som fx Skalgo og IGIS.
Endelig bør der være fokus på at slutbruger adaption. I Danmark er er meget vandressourceforvaltning decentral, hvilket sætter særlige krav til planlægningsværktøjer.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:17

Kære Jacob
Tak for kommentaren og støtten til vores forslag. Du har en rigtig god pointe i, at vandressourceforvaltning i Danmark foregår meget decentralt, hvilket stiller krav til planlægningsværktøjer i form af mulighed for skræddersyede løsninger, men også i forhold til inddragelse af slutbrugere i udviklingsprocessen. Dette stemmer godt overens med vores egne planer. Vi er også enige i, at det - hvis vores nye software-udviklingsstrategi skal lykkes - er nødvendig at udvikle vores cloudbaserede løsninger på en måde, så andre kan tilgå dem og videreudvikle dem.
Med venlig hilsen
Michael Butts

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:05

Kære Dirk

Mange tak for støtten - den sætter vi stor pris på. Vi er meget enige i, at der ligger et stort potentiale og mange muligheder i en kombination af nye data og teknologier, både med hensyn til at forbedre vandressource- og miljøforvaltning, men også til at sikre, at dansk vandressourceteknologi fortsat er verdensførende. Vi er desuden meget enige i, at skalaproblematikken delvist kan afhjælpes med flere data og mere detaljerede modeller, og derfor skal vi gå nye veje med hensyn til at inkorporere disse og andre former for usikkerheder i vandressourceforvaltning.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Ole Larsen (Sektionsleder, Hofor)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:05

Et meget relevant forslag. Medens anvendelse af satellit baserede data er meget vigtige i udlandet er direkte observationer og overvågning med f.eks. droner formentlig mere vigtige for arbejdet i Danmark. Jeg håber derfor at jeres bestræbelser også omfatter denne type data. I de kommende år kommer der formentlig gang i klimatilpasning for flere store bynære vandløb i Danmark og disse kan formentlig give DHI adgang til de meget praktiske problemer man sidder med i kommuner og forsyninger. Jeg håber at DHI vil tænke på disse og andre partnere (bl.a. os i CALL Copenhagen) der kan bidrage med at konkretisere udfordringerne og understøtte forretningsgørelsen af dem.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:50

Kære Ole

Tusind tak for dine kommentarer og dine støtte til vores forslag. Vi er meget enige i dine betragtninger vedr. satellit- og dronedata. Vi vil meget gerne bidrage til nye løsninger af de udfordringer og praktiske problemer, kommunerne og vandforsyningerne står overfor i forbindelse med klimatilpasning, og vi tror, at vi kan gøre en forskel både med værktøjer og med helhedsorienterede løsninger. Vi inddrager gerne CALL Copenhagen til både konkretisering og forretningsgørelsen.

Med venlig hilsen
Mike

Henryk Stawicki (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:52

Dansk Standard finder forslaget yderst relevant. Meget innovation bygger på valide data. Aktivitetsplanens væsentlige fokus på integration af datakilder og håndtering af store datamængde, vurderer Dansk Standard giver både nye muligheder, men også nye udfordringer. Inden for teknologiudvikling ville en uvildig dataopsamling kunne støtte, at ny teknologi i højere grad bliver baseret på behov og viden frem for fornemmelser.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Ved at deltage i udviklingen af internationale standarder kommer GTS’erne samtidig på forkant med markedskravene inden for de områder de arbejder med. Denne viden kan de bruge til at give danske virksomheder en bedre rådgivning

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:50

Kære Henryk

Mange tak for kommentarer og opbakning til vores rolle som GTS institut i forhold til dansk erhvervsliv. Vi kan kunne støtte dine tanker om, at udnyttelse af disse nye data og teknologier skal baseres på behov og viden, og det vil vi stræbe efter.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Bibi Neuman (Chefkonsulent, Rambøll)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:02

Der er virkeligt spændende perspektiver i dette forslag, og mange af de foreslåede aktiviteter vil helt klart kunne forbedre de løsninger, vi som rådgivere kan tilbyde vores kunder.

Ud over de mange gode forslag nævntovenfor, vil vi herfra gerne tilføje følgende tanker omkring det nævnte:
*Dejligt og oplagt, hvis man kan "tap directly into" f.eks. DMI's klimadata, når de bliver frigivet, samt de klimamodel-forudsigelser, som DMI har et arbejde igang med at udarbejde.
*Spændende hvis man kunne importere pejledata, indvindingsdata og stofkoncentrationer direkte fra f.eks. Jupiter eller en database, og filtrere i disse etc. Og hvis man laver en fælles åben platform, hvor man kan se eksisterende data - om de så er gratis eller skal betales for (i så fald kun f.eks. punkterne og datatypen vist)
*SAR fra f.eks. Sentinel 1 kan give en god mulighed for at få valideringsdata mht. oversvømmelseshændelser. Hvis f.eks. processerede/databehandlede SAR-data kan downloades direkte, giver det fantastiske muligheder for at denne datatype kan udnyttes meget mere end den gør idag.
*Spændende og rigtigt nyttigt, hvis det bliver muligt nemt at opstille surrogatmodeller, eller at omdanne eksisterende mere komplicerede modeller til surrogatmodeller, til f.eks. usikkerhedsanalyser
*Spændende hvis machine learning værktøjer/tilgange kan gøres mere tilgængelige for den almindelige bruger, som ikke nødvendigvis kan udvikle ML selv, især hvis ML tilgangen til data kan kombineres med de hydrologiske modellers fysiske beskrivelser af virkeligheden.
*Kunne også være spændende hvis ML tilgangen sammenlignes med output fra de hydrologiske modeller og der derved kan kvantificeres noget usikkerhed eller påpeges steder med grove uoverensstemmelser eller lign.
*I relation til Michael Kristensens kommentar - helt enig, og jeg tænker at det måske kunne være en lavthængende frugt hvis DHI kan "tap into" den nationale modeldatabase. Jeg forestiller mig at man med et klik kan vælge at importere en eksisterende SHE-model fra modeldatabasen (DK-modellen eller en anden model), og at man så f.eks. kunne indlæse en shape for det område, hvor man ønsker en lokalmodel, og at software'et så kan lave en lokalmodel for dette område med en mindre gridstørrelse, og anvendende randbetingelserne fra den større model, man har defineret. En slags hurtig måde at lave lokalmodeller på - når man nu ikke kan forfine sit beregningsgrid direkte i SHE lokalt..

Vi bidrager herfra også meget gerne ifht. udviklingen/afprøvningen af jeres idéer/udviklede værktøjer, hvis I ønsker det! :)

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:51

Kære Bibi

Mange tak for dine meget positive kommentarer. Det glæder os, at rådgivere som jer viser stor interesse og støtte til mange af delaktiviteterne (SAR satellitter, usikkerheder, surrogatmodellering, machine learning) i vores forslag. Tak for din opbakning til Michael Kristensens forslag. Vi vil meget gerne tage imod jeres tilbud om at bidrage med udvikling/afprøvning.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Peter Engesgaard
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:13

Et virkeligt gennemtænkt projekt med mange spændende ideer, som allerede har fået ros fra mange sider.

Enkelt har dog også påpeget, at vandkvalitetsaspektet ikke er med i planen og jeg er enig. Men, det er måske et bevidst fravalg fordi det er svært at rumme alt i en ny aktivitetsplan? Koblingen mellem hydrologi og vandkvalitetsmodellering har slet ikke slået igennem i Danmark endnu og rummer stort potentiale da meget af vores vandforvaltning også handler om beskyttelse af grundvand, vandløb og fjorde, jvnf den seneste debat i medierne om N og pesticid belastning af vores vandressourcer. I vælger at vise en våd mark i jeres oplæg som netop understreger denne kobling mellem vand- og stofkredsløb.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:51

Kære Peter

Tak for støtten til vores forslag og for dine positive kommentarer. Koblingen mellem hydrologi og vandkvalitet er vigtig for en helhedsorienteret forvaltning af vores vandressourcer og miljø. Hvis vi skal kunne håndtere udfordringerne fra N- og pesticidbelastning, skal vi finde nye løsninger. Danmark bruger mange penge på grundvandsbeskyttelse, så vi vil gerne bidrage til at finde sådanne løsninger og vil meget gerne kontakte dig om, hvordan opgaven kan gribes an.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Michael Schultz Rasmussen (Markedschef, COWI Mapping)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:35

Et rigtigt godt tiltag som kommer på det rigtige tidspunkt. Sentinel satellitdata har et stort potentiale pga den bedre rumlige og tidsmæssige opløsning som først nu kan realiseres. Drone teknologien er moden og mulighederne for at opsample drone data fra de fleste relevante lokaliteter er god. Det er derfpr rigtigt tænkt at udvikle og modne integrationen af nye datakilder i hydrologiske modelleringsværktøj, videre også fordi at konkrete projekter sjælendt vil kunne løfte de grunliggende udfordringer. Jeg notere ligeledes at DMIs fri data er tænkt ind, her vil der ligeledes være et stort potentiale som bliver spændende at se realiseret.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:52

Kære Michael
Tak for positiv tilbagemelding og opbakning til integration af nye datakilder i hydrologisk modelleringsværktøj. Vi glæder os til at til at kunne bidrage til løsning af disse udfordringer – også gerne i samarbejde med de stærke danske rådgivere i branchen som jer.
Med venlig hilsen
Michael Butts

Torben Bach (Afdelingsleder, NIRAS)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:41

En særdeles interessant og spændende aktivitetsplan. Her fra NIRAS Informatik bakker vi stærkt op omkring initiativet og ser positivt på et tæt samarbejde. Vi er meget enige i betragtningerne i planen og i kommentarsporet her, omkring åbne IT platforme og Open Source, under passende ikke restriktive licenser, som middel til at danne brede åbne platforme hvor kommercielle leverandører, som COWI, NIRAS og andre kan støtte op og tilknytte egne ydelser og tilpassede løsninger til specielle segmenter der gør brug af DHI’s beregningsmotorer. Som allerede nævnt, vil dette sænke barriere ift. samarbejde med andre (e.g. vidensinstitutioner og rådgivere) ift. beregningsmotorernes fortsatte udvikling og udbredelse, sikre levedygtighed og muliggøre, at der kan høstes en samfundsmæssig gevinst af investeringen.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:54

Kære Torben
Mange tak for kommentaren. Det er godt at høre, at du ser fordele ved åbne platforme indenfor den private rådgiverbranche, som NIRAS tilhører, og som vi er klar til at forsyne med yderligere input. Vi håber at kunne trække på jeres ekspertise og viden på området, når vi skal konkretisere aktiviteten nærmere.

Med venlig hilsen
Michael Butts

Allan Pratt (Geolog, Helsingør Kommune)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:20

I lighed med de andre tilbagemeldinger til aktivitetsplanen, så kan jeg kun bifalde perspektiverne i planen og integrationen af forskellige datakilder også nye, etablering af interfaces til data og udvikling af nye services.

Fra en kommunevinkel tror jeg det er vigtigt, at der fra start af implementering af aktivitetsplanen er opmærksomhed på afklaring af kommunernes behov i forvaltningssammenhæng og hvordan udviklingen af services bedst kan understøtte de behov. Der er 98 kommuner med forskellige ressourcer til rådighed, forskellige prioriteringer i forhold hvad, der er vigtigt her og nu og måske også på lidt længere sigt. I den forbindelse tror jeg også, at vidensformidling og kompetenceudvikling af de ressource personer, der bliver involveret er et opmærksomhedspunkt.

I forhold til data tænker jeg, der kan opstå nogle skalaproblematikker, som dukker op i forhold til krav til datatæthed, for at vi på kommuneniveau kan bruge data og services som beslutningsstøtte. Udfordringen kendes fra grundvandsmodellering, hvor det er tydeligt, at modelleringsværktøj som beslutningsstøtteværktøj for myndighedsbehandling ofte fordrer en datakvalitet, præcision og tæthed, som en lidt mere grovkornet model ikke kan tilgodese. Jeg håber at opmærksomhed omkring denne problemstilling også bliver adresseret i implementering af aktivitetsplanen.

Michael Butts (R & D Manager Water Resources, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:57

Kære Allan
Mange tak for støtten og konstruktivt input til vores forslag. Som du skriver, har kommuner mange udfordringer og forskellige behov. Det er rigtig fint, at du nævner vidensformidling og kompetenceudvikling, da begge dele vil indgå som væsentlige elementer i den endelige ansøgning. I den forbindelse kunne jeg godt tænk mig at tage en snak med jer om emner, samt om hvordan arbejdet kunne gribes an. Ligesom dine kommentarer har flere af de andre kommentarer berørt skalaproblematikken, og det er helt klart, at kommunerne har behov for mere detaljeret information fra dataservices til beslutningsstøtte. Vi vil sørge for, at dette indgår i den endelige aktivitetsplan, herunder implementering.
Med venlig hilsen
Michael Butts