Digitale-fysiske værktøjer og metoder til byudvikling og smarte byløsninger

Senest opdateret d. 22/8-2016
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø og Service og offentlig innovation
Martin Møller
Vicedirektør

Formålet med denne resultatkontrakt er at gøre relevante danske virksomheder i stand til at bruge digitale-fysiske værktøjer og metoder i forbindelse med byudvikling, hvor borgeren står i centrum.

1. Markeds- og samfundsbehov

I takt med den øgede urbanisering fokuseres der i høj grad på, at udvikle byer som er attraktive, smarte og bæredygtige. Kommuner, deres leverandører og rådgivere (herunder; byplanlæggere, arkitekter, producenter af produkter til byen, forsyningsselskaber osv.) efterspørger omkostningseffektive og agile digitale værktøjer til at understøtte og udvikle disse aspekter af bylivet. Man mangler her bl.a. bedre muligheder for at pilotteste konkrete byrumstiltag, inden de rulles ud i fuld skala. I og med at det kan være komplekst og tidskrævende bliver borgeren sjældent inddraget i udviklingen af nye tiltag og diskussioner af visioner for vores byer. Nye værktøjer (og metoder) kan her sikre at et bredt spektrum af borgere inddrages i udviklingen og afprøvningen af fremtidens løsninger. At der i disse år foretages store investeringer i smarte by løsninger - op til $116 milliarder – understreger behovet for disse værktøjer og metoder, så vi sikrer at investeringerne foretages korrekt. Danmark vil desuden blive i stand til at kapitalisere på at være living lab for udviklingen af fremtidens smarte byløsninger.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Udviklingen af værktøjer og metoder til digital byudvikling, der sikrer attraktive, smarte og bæredygtige byer med borgeren i centrum resulterer i følgende ydelser, kompetencer og teknologier:

 • Teknologi bestående af generelle, fleksible softwareværktøjer til såvel afprøvninger af digital-fysiske prototyper som endelige implementeringer af løsninger. Teknologien indeholder generelle tekniske moduler, der muliggør indsamling og formidling af (åben)data og brug af forskellige interaktionsformer fx kameraer, sensorer, aktuatorer mv. Modulerne designes som ’plug and play’, der gør det nemt og effektivt at udskifte modulerne i en hurtig prototypeproces og er ressourceeffektiv ved produktion.
 • Rådgivning om:
  • anvendelse af prototyper til digital byudvikling, herunder rådgivning i best practice ift. borgerinddragelse, kontekstforståelse, prototyping, evaluering og forankring i forbindelse med udvikling og afprøvning af relevante fremtidsscenarier.
  • hvordan man som producent og serviceudbyder indtænker digitalt-fysiske virkemidler i produkt og servicedesign.
  • brugen af danske byer som living labs for afprøvning af fremtidens smarte by-løsninger
 • Leverance af digitalt-fysiske installationer til fx kommuner baseret på de kompetencer og teknologier der opbygges i resultatkontrakten.
 • Kvalitativ og kvantitativ evaluering af byrumstiltag. De digitale/fysiske prototyper bruges til dataindsamling der anvendes i evalueringen.

Ydelserne forventes at være markedsmodne ved afslutningen af resultatkontraktperioden. Udviklingen og leverancen af ydelserne er kompleks og kræver tæt tværfagligt samarbejde. De virksomheder, der vil lave digital byudvikling har typisk ikke disse brede kompetencer, og det kan derfor ikke forventes, at markedet selv frembringer ydelserne i tide til at Danmark kan blive konkurrencedygtig.

3. Centrale aktiviteter

Tematiske cases (alle tre år):
Vi skaber kompetencer og teknologi igennem cases, der fokuserer på tre centrale temaer i forbindelse med byudvikling:

 • Det grønne byrum (brug af teknologi til at påvirke borgernes ressourceforbrug og -håndtering)
 • Det sociale byrum (brug af teknologi til at understøtte det sociale møde og tryghed)
 • Det aktive byrum (brug af teknologi til at stimulere bevægelse og aktivitet)

Vi samarbejder med forskellige virksomheder omkring deres reelle udfordringer i forbindelse med digital byudvikling indenfor de tre temaer. Cases vil have forskellig karakter, men består alle af aktiviteter hvor vi udvikler, afprøver og tilpasser følgende:

 • Proces med fokus på involvering af borgere og udvidet forståelse af kontekst i form af best practice cases samt guidelines
 • Teknologisk udvikling af kontekst-tilpassede softwaremoduler,til styring og dataopsamling fra byrumsinstallationer og eksisterende byrumsinfrastrukturer f.eks. trafik og miljø data.
 • Teknologisk udvikling af urbane digital-fysiske interaktionsteknikker til at skabe f.eks. bevægelse, aktivitet, sociale møder, bæredygtighed, formidling og kampagner i byens rum.
 • Strategi for målrettet og helhedsorienteret evaluering og effektmåling, hvor forretningspotentiale samt forankringsmuligheder synliggøres.

I aktiviteterne bygger Alexandra Instituttet på ekspertise indenfor udvikling af digitale-fysiske byrumsinstallationer, bruger- og borgerinddragelse og evaluering:
Den Digitale Bydel
Pixlpark
Mit Sted
SwingScape
Nordlys
EcoSense
Kvotehuset
URB-Grade
OrganiCity
Upper Boundary
Energihøst
European Network of Living Labs

4. Mulige samarbejdspartnere
Alexandra Instituttet har allerede etableret samarbejde med relevante interessenter og aktører der arbejder med byrummet. Vi ønsker bl.a. at inddrage eller invitere følgende aktører til samarbejde:
Det grønne byrum:

 • -Schønherr Arkitekter, synliggøre grønne initiativer i byggeprocesser for en bredere målgruppe
 • Forsyningsselskaber (fx Affald-varme Aarhus, SEAS-NVE, Kalundborg Forsyning m.fl.) i forhold til formidling af energi og forbrug til    forskellige målgrupper
 • Realdania (Byg) i forhold til integration af digitale virkemidler til bæredygtig adfærd i byggede miljø.

Det sociale byrum:

 • Gehl Architects, hvor vores fælles fokus er at skabe oplevelser med mennesket i centrum.
 • Dansk Arkitektur Center, hvor det at bruge teknologi til at skabe nye turistoplevelser og fremhæve skjult information i relation med specifikke byer og bydele bliver centralt og

Det aktive byrum:

 • Elverdal legepladser, hvor vi arbejder sammen om at skabe aktive uderum til børn.
 • Out-Sider, hvor vi arbejder med urbant byrumsinventar der inviterer til leg og læring.

Herudover inviterer vi bl.a. Aarhus Arkitektskole, Antropologi Aarhus Universitet, Arkitektur- og designhøjskolen Oslo, K3 Malmö Högskola og Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm, samt diverse Living Labs. I forbindelse med videnspredning, matchmaking og forretningsudvikling vil vi bl.a. samarbejde med Serviceplatform, InnoSE og InFINIT.

 

38 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jakob Charmoth Nielsen (cand.polyt. Urban Design)
Mandag d. 13/4-15 kl. 11:04

Et relevant og spændende projekt, der kan medvirke til at kvalificere fremtidige løsninger indenfor byrumsdesign.

Vi står ofte overfor udfordringer, hvor digitale-fysiske værktøjer kan medvirke til at lede et projekt i en ny retning – både indenfor permanente og midlertidige løsninger.

Pt. arbejdes der i flere danske byer med etablering af letbaner, hvor de præsenterede anvendelser af teknologien har en berettigelse i flere af projektfaserne.

Håber personligt at vi i fremtiden får dette aspekt med i vores planlægning af byerne og byrummene.

Frej Scherfig (Bestyrelsesmedlem, Skanderborg Festival Klub (Smukfest))
Mandag d. 13/4-15 kl. 12:53

Meget spændende og brugbart for de danske musikfestivaler.

I de 10dage hvor vores festival er i gang fremstår og fungerer den som en stor midlertidig by, hvor alt fra infrastruktur og logistik til borgeraktivitet, normer og kulturtilbud minder om de store danske byer.

To af vores primære fokusområder for borgerne i vores midlertidige by er inddragelse samt original brug af by/festivalrammen. I det arbejde har vi tidligere lavet projekter med Alexandrainstituttet hvor nye anvendelsesmuligheder for teknologien og de almene festivalbehov er blevet afprøvet. For os er Alexandra instituttets nuværende projekt med fokus på at udvikle brugbare digitale løsninger der involverer festivalgæsterne i ”den midlertidige by” et enormt potentiale, som vi forventer kan udmønte i flere brugbare produkter og værktøjer for festivalerne i Danmark. Arbejdet med at udvikle teknologi i det sociale rum bidrager til at vi som festivalarrangør kan optimere og innovere vores produkt.

Carsten Fosvang (Forretningsudvikler, SEAS-NVE Holding A/S)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 21:42

SEAS-NVE finder projektet interessant fordi det er nyskabende og kommer med bud på nye måder at gå i dialog med borgerne, hvilket er relevant for os idet SEAS-NVE har en væsentlig interesse i at udvikle vores region til gavn for vore ansdelshavere.
Som ansvarligt el forsyningsselskab har vi en forpligtigelse i at hjælpe andelshaverne med den grønne omstilling. For at kunne gøre det har vi brug for værktøjer til at gå i dialog med borgerne og få mest mulig viden om deres forbrugsvaner. Projektet er også interessant idet det bidrager med konkrete værktøjer og metoder til at vi kan sætte fokus på Smarte løsninger i forbindelse med energioptimering på måder hvor borgerne kan bidrage til denne udvikling. SEAS-NVE har også et fokus på anvendelse af internettet til IOT indenfor Smart City og Smart Energi.

Sebastian Borum Olsen (Adfærdsdesigner, /KL.7)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 09:50

Meget interessant projekt.
/KL.7 har stor fokus på, hvordan den digitale og fysiske kontekst i byrum former og påvirker borgernes adfærd. Der er her et stort behov for borgercentrerede løsninger når fremtidens smarte byrum skal designes. Udformningen af digitale og fysiske værktøjer skal således bero på indsigt i borgernes adfærd, hvis byudviklingsprojekter skal blive en succes.

Agnethe Grøn (Rådgiver, Rambøll)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 14:03

Kombinationen af metoder og værktøjer koblet op på IT er yderst relevant I forbindelse med byudvikling. Der er behov for nytænktning og konkrete værktøjer - gerne digitale - til atinddrage brugerne. Rambøll vil kunne anvende det I mange af vores projekter med byudvikling.

Marie Louise Gørvild
Mandag d. 20/4-15 kl. 16:34

Her i tænketanken Sustainia finder vi projektet yderst relevant for fremtidens byudvikling. Det foreslåede fokus på danske virksomheder står for os som en god målgruppe, der har behov og stor interesse i nyudvikling af digitale-fysiske værktøjer og metoder i forbindelse med byudvikling.

Centralt for implementering (og succesen) af fremtidens bæredygtige løsninger er engagement blandt borgere. Derfor finder vi det særdeles spændende at få belyst, udviklet og testet værktøjer, der aktivt inddrager borgeren i udviklingen af fremtidens byløsninger, og glæder os til at se resultaterne.

Sune Kjems (Strategic Design Consultant, ViaDesign)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 21:22

Rigtig meget byudvikling - herunder ikke mindst smart-grid løsninger lider under at have en indefra-ud eller system først bruger derefter tilgang.

Derfor er dette initiativ meget velkomment og yderst relevant. Særlig anvendelse af tankegangen og redskaber fra service design vil have et betydeligt potentiale til at gøre en afgørende forskel.

Perspektiverne i projektet er yderst anvendeligt for ViaDesign.

Ib Mogensen (Adm. direktør, out-sider a/s)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 21:35

I vort daglige arbejde sammen med landskabsarkitekter, byplanlæggere og kommuner oplever vi, at der er en stigende interesse for interaktive eller performative byrumsinstallationer.

Et eks: Konkurrencen byerne imellem (ikke mindst blandt de danske provinsbyer) gør, at der skal skabes og tilbydes nye intelligente løsninger for bl.a. at tiltrække borgere til byens centrum - og skærpe konkurrencen mod storcentrene. Det er ikke et spørgsmål om flere gynger og karruseller i byernes centrum, men om æstetiske, intuitive og motiverende byrumsinstallationer.

Kan vi generere sådanne nye løsninger og produkter, har vi ikke mindst hjulpet de mange mellemstore købstader, men efter dette ligger det europæiske marked for vore fødder, da vi i Danmark allerede nu er lysår foran andre lande (se på cyklisme, LED-belysning, løbestier o.s.v.)

Anne Thorø Nielsen
Torsdag d. 23/4-15 kl. 17:57

I Studenterhuset bygger vi bro mellem studerende og det omgivende samfund. Alt for ofte oplever vi dog, at den helt almindelige, "pæne" studerende, der ikke er engageret i græsrodsmiljøet, er svær at nå og ikke opfatter sig selv som borger i lokalsamfundet, før de bliver færdigtuddannede og erhvervsaktive. Vi tror på, det aktive medborgerskab i civilsamfundet skal etableres allerede i ungdommen, og den digitale teknologi har en iboende tiltrækningskraft på netop denne målgruppe, hvorfor den for os er en yderst relevant platform at etablere nye dialogformater og inddragelsesmetoder igennem.

Kirstine Cool (Rådgivningschef, Dansk Bygningsarv)
Fredag d. 24/4-15 kl. 13:04

Spændende projekt - særligt muligheden for at kunne arbejde med prototyper i det byggede miljø er perspektivrigt. I Dansk Bygningsarv er vi optagede af at skabe steder, der tilføjer noget nyt til eksisterende fysiske strukturer, lokale fortællinger og sociale sammenhænge. Der er behov for værktøjer, der kan gøre det lettere at beta-teste idéer og sætte dem i spil i de komplekse sammenhænge, de skal indgå i efterfølgende.

Ellen Højgaard Jensen (Direktør, Dansk Byplanlaboratorium)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:29

Væsentligt og helt centralt projekt. Vi oplever en stor efterspørgsel blandt de danske kommuner, men ret få cases. Det vil være værdifuldt med flere konkrete eksempler. Det kunne være interessant med et testområde i en eksisterende by og et i et byudviklingsprojekt på bar mark. I Dansk Byplanlaboratorium er vi også optagede af bæredygtige byrum. Både de miljømæssige, sociale og aktive aspekter er væsentlige. I en plansammenhæng kunne det være interessant at tilføje et fjerde punkt, nemlig det demokratiske byrum. Hvordan bliver beslutninger om vores byrum taget - og hvordan kan ny teknologi understøtte demokratisk planlægning ? Som jeg læser beskrivelse, så ligger den dimension der også et sted. Men det vil være interessant at få særlig spot på den dimension - set fra vores vinkel.

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:44

Hej Ellen.
Tak for din kommentar - du har en rigtigt god point i at det demokratiske byrum burde fremhæves som et fjerde punkt i vores projektforslag. Vi arbejder p.t. med projektet "Digital bydel", hvor fokus ligger på hvordan digital-fysiske byrumstiltag kan være med til at styrke dialogen mellem Borgerservice og borgerne i Aarhus. Det er præcis som du også skriver et meget spændende område, hvor vi ser enormt meget potentiale.

Carsten Fosvang (Forretningsudvikler, SEAS-NVE Holding A/S)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 15:39

SEAS-NVE har gennem flere år interesseret sig for - og arbejdet med Smart City og det grønne byrum, og har i den forbindelse startet opbygning af et living lab.
Det væsentlige område for os er hvorledes vi hjælper vores kunder igennem den grønne omstilling hvilket vil sige brug af teknologi til at påvirke borgernes ressourceforbrug - og håndtering.
Netop det at kunne anvende data om kundernes energi adfærd til at skabe en mulighed for besparelser i - og flytning af forbrug er et nøgle område for vores udvikling.

Det sociale byrum giver os mulighed for at møde vores kunder på kundens niveau og aktivt gå i en dialog omkring deres forbrugeradfærd på energiområdet.

Forståelse af data, anvendelse af demografiske data og forudsigelse af fremtidige energianvendelser gennem analyser er højt prioriteret. Det er et meget interessant projekt.

Jesper Algren (Projektleder, Region Midtjylland, Regional Udvikling)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 19:41

Interessant projekt. Region Midtjylland fokuserer allerede i dag på at støtte byerne i at løse de samfundsmæssige udfordringer de møder med den stigende urbanisering og ser Smart City teknologier, som vigtig driver til at opnå nye innovative og bæredygtige løsninger. Brugen af data, herunder også åben data, er ligeledes en vigtig kilde til at understøtte denne udvikling. Udviklingen af værktøjer og metoder til digital byudvikling, der sikrer attraktive, smarte og bæredygtige byer med borgeren i centrum er derfor et meget vigtigt fokus.

Jens Bo Thorsager (CEO, Elverdal A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 15:59

Vi arbejder i en verden hvor vores sanser aktiveres og udvikles via en aktiviteter, som man naturligt støder på i hverdagen.

De interaktive installationer er et nyt medie, der vil bringe brancher sammen og som nedbryde barriererne for hvad vores offentlige rum tilbyder af oplevelser når vi bevæger os i det.

Projektet her vil give os værktøjer til at forstå brugerne, så de produkter der kommer på markedet vil skabe størst mulig værdi for brugerne af uderummene.

Jens Bo Thorsager (CEO, Elverdal A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 16:01

Det bliver spændende at høre brugernes oplevelse med installationerne

Pernille Ingildsen (Chef for Plan og Projekt, Kalundborg Forsyninge)
Mandag d. 4/5-15 kl. 16:28

Kalundborg forsyning er interesseret i teknologi, der kan gøre forsyningen smarter - både i forhold til service, miljø og økonomi. Vi arbejder aktivt med sensorer, analyser og beslutninger baseret herpå på både det strategiske, taktiske, operationelle og automatiserede niveau såvel som i uplanlagte situationer. Beslutningsprocesser i alle disse lag kan kvalificeres gennem øget brug af "Smart" teknologi, som sensorer, analyse- og beslutningsstøtte værktøjer. Det beskrevne projekt er meget bredt beskrevet og der er store muligheder. Udfordringen er at gøre det konkret og direkte anvendeligt, således at det skaber tydelig værdi og at denne værdi overstiger det arbejde og de vanskeligheder der er i at få hele netværket af tekniske apparater installeret og op og køre. Samt ikke mindst at oversætte "big data" til "practical data".

Henrik von Scholten (CTO, Successiv ApS)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 00:35

Practical data er en interessant vinkling og supplement til det at kvalificere data med intelligens.
For os har projektet interesse i transformationen fra byrum til bygningsrum, hvor de næsten samme temaer kan gøres gældende.
Jeg forstå behovet for at fokusere men må alligevel fremhæve at en ikke uvæsentlig del af de bymæssige bebyggelser består af forskellige tæt-lav og parcelhusområder.

Trine Plambech (Senior Green Urban Designer, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:10

Tak for din gode og relevante kommentar.
Vi er opmærksomme på de at de bymæssige begyggelser består af forskellige tæt-lav og parcelhusområder og læringerne fra dette projekt, vil fint kunne overføres til denne type af begyggelser også.

Martin Tom-Petersen (Client Director & Partner, Smart City Catalyst )
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:13

Projektet er relevant i forhold til den indsigt og erfaring, det kan skabe for Danmark.

Kim Luu (Projektleder Smartcity, www.Byenvinge.dk / Frederikssund Kommune)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:20

Vi i vinge-teamet står med udfordringen om at bygge en ny by(barmark), hvor borgerne skal leve tæt på naturen, og hvor fremtidens borger vil opleve teknologien integreret som en en del af hverdagen. At skulle planlægge de nye borgers behov så morgendagens teknologi og byrum kommer til at fungere naturligt i hverdagen kræver nye metoder og værktøjer, men vigtigst i vores planlægning er bedre indsigt. Referencer og projekter som disse, ser jeg værdifuld viden i , så vi vil med stor interesse følge jer.

Camilla Hummer (Projektchef, MOE A/S)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:27

Som rådgivende ingeniører er det vigtig for os, at vi udvikler og skaber projekter, som giver værdi for brugerne, og arbejdet med intelligente byer og digitale-fysiske værktøjer er derfor en naturlig del af vores arbejde.
Vi beskæftiger os allerede nu med smart-city løsninger og bifalder, at der etables en samlet værktøjskasse, som tager hånd om flere aspekter indenfor byudvikling, og som vigtigst af alt tager udgangspunkt i borgerne. Derved sikres det, at der skabes digitale intelligente løsninger, som giver mening for brugerne, og som vil være en medførende faktor til succesfuld byudvikling.

Holger Dahl (Kommunikationschef, Schønherr)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:48

Et relevant og spændende projekt, der, hvis det gennemføres, kan medvirke til at kvalificere strategier for mødet mellem det urbane og det landskabelige. Schønherr arbejder allerede med 1:1 skitsering af byrum, men en sammenhængende suite af værktøjer, der kan flytte erfaringsprocesserne endnu længere frem i beslutnings- og værdikæden vil være meget velkomment. Udfordringen for vore byer er i disse år det handelsmæssige iltsvind fra bykernerne. Vi skal blive bedre til at forstå de dynamikker, der skaber tryghed og fascination på en gang - og der kan det skitserede projekt være en stor hjælp.

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:55

Hej Holger. Tak for din gode kommentar. Jeg synes at du har en rigtigt god point i at vi skal arbejde efter at opnå en bedre forståelse for hvordan byrum på den ene side kan være imødekommende og tryghedsskabende, og samtidig kan invitere til et dynamisk byliv for alle aldre.

Dorthe Bramsen Clausen (Projektchef, Green Tech Center)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:31

Meget relevant. Green Tech Center har netop sammen med VIA University College, Syddansk Universitet, TREFOR, Vejle Spildevand og Vejle Kommune stiftet Resilience Lab Denmark som skal se på modstandsdygtighed inden for energi, vand og data i 2050. Borgerinddragelse er en meget vigtig faktor i de projekter vi kommer til at arbejde med inden for resilience arbejdet. Vi forventer, at komme til at arbejde med bydele – en ny bydel og nogle eksisterende bydele som living labs. Vi ser er et muligt samarbejde med Alexandre Instituttet som et meget stort aktiv for os i vores arbejde.

Henriette Wittendorff Ipsen (Projektkoordinator, Kulturafdelingen, Horsens Kommune)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:00

Et yderst relevant og spændende projekt, som også falder godt i tråd med de ønsker - og ikke mindst udfordringer - vi som kommune står over for, når vi skaber og udvikler installationer, løsninger og tiltag i og til det offentlige rum.
Et levende og attraktivt byrum er et centralt punkt på vores kommunale dagsorden, når vi iværksætter og skaber nye initiativer og tilbud i byens rum - uanset om det er på egen hånd eller i samarbejde med eksterne aktører, fx Alexandra Instituttet.
En udvikling af digitale-fysiske værktøjer samt metoder til at understøtte fremtidens byrum vil derfor være en stor hjælp til at kunne iværksætte yderligere byrumstiltag, og ikke mindst sikre en fortsat udvikling af stedspecikke byrumsløsninger, der kobler teknologi, borgerinvolvering og byrummets funktion.

Finn Oemig (Fagchef, EKJ rådgivende ingeniører as )
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:52

Projektet er spændende. Bæredygtige løsninger, lokal afledning af vand, skybrudsløsninger er spørgsmål, der indgår i alle nye projekter for urbane byrum. Udvikling af digitale værktøjer, der medvirker til forstå, analysere og visualisere innovative løsninger for de fremtidige byer vil være et godt værktøjer for alle arkitekter, rådgivende ingeniører landsskabsarkitekter og byplanlæggere, der arbejder med byens udvikling og tilpasning til større grad af bæredygtighed inden for energi, overfladevand og andre miljømæssige spørgsmål.

Herman Bailey (Lecturer, KEA)
Fredag d. 8/5-15 kl. 14:14

The project is of great importance since it could play a role in building a bridge between research and development and the practical situations where the results could be used.

Long or complex preparations for field tests or experiments can increase the risk of missing a window of opportunity. The development of accessible tools and methods could help to ensure that larger data-sets can be collected quickly that in turn would assist timely decision-making processes.

I could also envision learning istitutions gaining significant benefits from these tools and methods since being able to make use of them would reduce technical or procedural constriants and give more flexibility to maintain focus on the central learning objectives.

Paul Natorp (Medstifter, Sager der Samler)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:21

Projektet er yderst relevant fordi det skaber værktøjer til at arbejde med innovation af de demokratiske processer, der former vores byer. Det er afgørende, at der sideløbende med udviklingen af nye teknologier arbejdes med at gøre disse processer nærværende og engagerende for alle de mennesker, der vedrører. Det sker bl.a. i forbindelse med projektet Digital Bydel, som Alexandra Instituttet også deltager i.

Mimi Larsson (Projektleder, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:07

Projektets perspektiver ift borger/brugerinddragelse og prototyping er virkelig interessante, fordi dette er et notorisk svært område, hvor der virkelig er behov for nytænkning og en mere eksperimenterende tilgang.

I Metroselskabets arbejde med at skabe midlertidige byrum omkring metrobyggepladser, oplever vi at særligt de interaktive og responsive installationer formår at engagere folk og skabe nyt byliv - og dermed både øget tryghed, øget oplevelsesværdi og større forretningsværdi for lokale erhvervsdrivende.

Digitale-fysiske værktøjer vil med stor fordel kunne anvendes til at aktivere byrum på helt nye måder - både midlertidigt og i længere perspektiv. En kæmpe sidegevinst vil være, at der kan indsamles data om hvordan folk bruger forskellige byrum, og hvad der virker. Det vil være ekstremt nyttigt i mange forskellige sammenhænge, hvor man ønsker at skabe hhv tryghed, ophold, flow, etc.

Søren Smidt-Jensen (Programchef, Dansk Arkitektur Center)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:51

Efterspørgslen på de værktøjer og metoder, som skitseres i oplægget, er hastigt voksende - netop fordi de er afgørende for at skabe bedre byer - ved at adressere udfordringer inden for grøn omstilling, sundhed og tryghed. I Dansk Arkitektur Center har vi også fokus på emnet og er særligt obs på at de smarte byer udvikles med mennesket i centrum - vi tror på, at der med udviklingen af velfærdsstatens byer også er udviklet en særlig dansk kompetence indenfor arkitektur, byudvikling og design i det hele taget. Tænker, at det kan være vigtigt at arbejde med netop det aspekt, i de skitserede aktiviteter. Konkret har DAC særligt fokus på nye måder at involvere turister og besøgende på, og i en udstilling vi viser i 2016, kunne det være oplagt at bruge materialet fra aktiviteterne.

Johan Ib Hansen (Senior Project Manager, Kalundborg Kommune)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:47

Den digitale byudvikling er afgørende for at de danske kommuner kan opretholde og udvikle service til borgerne, i en fremtid hvor muligheder, krav og ønsker bliver større. De teknologiske løsninger skal udvikles til gavn for borgerne,og demokrati, og sikre smidig og effektiv udnyttelse af ressourcer.

Birgitte Svarre (Associate, Gehl Architects)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:33

Brugen af pilotprojekter og nye digitale værktøjer rummer mulighed for at involvere mange forskellige mennesker i byudvikling. Oplægget skitserer muligheder for for alvor at udvikle nye redskaber, der kan bruges til at forny en dansk tradition for demokratiske planprocesser. Rigtig mange aktører, offentlige såvel som private, ønsker at bruge nye redskaber (både pilotprojekter og digitale værktøjer), men der mangler viden om området. Derfor ser vi fra Gehl Architects også med stor interesse på oplægget, der har et både humanistisk og teknologisk perspektiv. Vi kan bestemt se os selv bidrage til projektet ift de værdier, der er repræsenteret omkring at tage udgangspunkt i mennesket, men kan også se mange andre aktører bidrage, offentlige såvel som private. Denne tværfaglige, tvær-organsatoriske relevans er en stor styrke ift at kvalificere arbejdet med det digitale, og pilotprojekter ift byrum og byer generelt.

Tom Togsverd (Underdirektør, DI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:40

DI er involveret i og støtter rigtigt mange smart city projekter. Der er behov for at få udviklet nye devices til dataopsamling i nye sammenhænge, f.eks. til parkeringsanlæg, overvågning af trafik samt håndtering af klimahændelser. Men også i industrien er der behov for cyber-physical solutions.

Kätte Bønløkke (Lektor, arkitekt maa, Arkitektskolen Aarhus)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 00:12

Spændende og relevant projekt, som gennem tværfaglige samarbejder, kan bidrage til at forbedre vores byer. Samfundsrelevant, innovativt og brugerdrevent, et projekt som Arkitektskolen Aarhus gerne vil være en del af.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:52

Kære alle,
Mange tak for jeres kommentarer.
Vi er glade for, at I er så mange, der oplever, at vores forslag vil bidrage med værdi til jeres arbejde.
Vi vil selvfølgelig holde jer opdateret på, hvad der sker fremadrettet og ser frem til en fortsat konstruktiv dialog med flere af jer.
Mvh
Alexandra Instituttet / Martin Møller

Preben Birr-Pedersen (CEO, CLEAN)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:59

CLEAN og Innovationsnetværket Smart Energy støtter aktiviteten. Det er vigtigt at Smart City aktiviteter tager udgangspunkt i de borgere, der bor i byerne.
Der er et stort forretningspotentiale indenfor Smart Cities, og de fleste af CLEANs medlemsbyer har projekter på området, men det er stadig svært for vores mange virksomheder at få god økonomi i området. At projektet her stiler mod markedsmodne teknologier indenfor projektets tidshorisont kommer til at give et boost til den underskov af danske virksomheder der har elementer der passer ind, men mangler det tværfaglige samarbejde som tilbydes her.

Jan Larsen (Direktør, Professor PhD , Danish Sound Network/ DTU Compute)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 19:46

Innovationsnetværket Dansk Lyd er den del af den nationale innovations infrastruktur og faciliterer samarbejde mellem viden- og forskningsinstitutioner og private virksomheder med henblik på at fast holde Danmarks styrkeposition inden for lyd, som kan bl.a. kan eksemplificeres af en årlig samlet omsætning på mere end 30 milliarder kr.

Vi har i starten af maj igangsat nye initiativer for at koble lyd til samfundsmæssige udfordringer inden for sundhed, digital & kreativ lyd samt miljø & urbanisering med henblik på endnu mere fokuseret samarbejde og partnerskab blandt medlemmerne (som tæller mere end 650 personer og 300 organisationer in Danmark) og derigennem skabelse af innovative løsninger.

Vores satsning inden for lydløsninger inden for sundhed samt miljø & urbanisering kan bidrage til dette forslag især indenfor kvalitativ og kvantitativ evaluering af byrumstiltag og afprøvninger af digital-fysiske prototyper med hensyn til temaerne om de aktive og sociale byrum.

Dansk Lyd vil bl.a. kunne bidrage med identifikation af aktører; resultater fra og deltagelse i ”challenge groups” (som vi er ved at etablere inden for de nævnte områder); videnformidling gennem workhops/konferencer samt innovationsprojekter med deltagelse af netværkets videninstitutioner og virksomheder.

Jan Larsen, ph.d., lektor DTU og Direktør for Dansk Lyd