Digitale kyster

Senest opdateret d. 11/4-2018
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø

Rekreative kyster udgør et kæmpe vækstpotentiale. Kysterne er dog under pres fra erosion og stigende vandstand. Digitale Kyster udvikler fremtidens værktøjer via nye datakilder og nye beregningsmodeller, som sikrer bæredygtig lokal vækst.

Danske kyster udgør et kæmpe samfundsmæssigt vækstpotentiale; smukke rekreative kyster fordrer vækst via udvikling af nye og eksisterende by- og turismeområder. Samtidig er kysterne under pres fra erosion og stigende vandstand. Data fra nye kilder, nye automatiserede beregningsmodeller samt øget integrering af målte og beregnede parametre vil i aktivitetsplanen Digitale Kyster blive bragt i spil under udvikling af digitale screenings-, beslutnings- og planlægningsværktøjer til planlæggere, rådgivere og entreprenører, der arbejder med kystlandskaber og kystmiljøet.

Nøgleord

51 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

klavs bundgaard (Gruppeleder, Sweco)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 16:47

SWECO støtter i udgangspunktet alle tiltag som sikrer en bedre forståelse af processerne i kystzonen og alle værktøjer som kan optimere beregninger i kystzonen. Sweco anbefaler derfor dette tiltag.

I Sweco's erfaring er det således at de fleste beslutningstagere på kysten ikke selv vil være i stand til at benytte disse værktøjer, idet den nødvendige vurdering af resultatets validitet i sig selv er en specialistopgave. Og de vil som udgangspunkt heller ikke have tiden til det. Man bør derfor dele udviklingen op i to dele. Et screeningsværktøj som beslutningstagere kan bruge til på en relativt simpelt og hurtig måde at få et første estimat på effekten af en given konstruktion på et givet sted. Og de avancerede værktøjer som større entreprenører, rådgivere og specialistfirmaer kan bruge.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 16:45

Hej Klavs.
Tak for jeres støtte og konstruktive kritik. Det er bestemt tanken at udviklingen skal foregå i to niveauer således at de mindre tekniske beslutningstagere får et simpelt værktøj de kan bruge til overslagsberegninger mens avancerede brugere som jer selv mv. får mere avancerede værktøjer til at få opnå mere præcise svar.
Mvh. Kasper Kærgaard

David R. Fuhrman (Associate Professor, DTU Mekanik)
Mandag d. 7/5-18 kl. 13:31

Dette er efter min mening et spændende program i tråd med kystsamfundets behov i øjeblikket. Meget af dette passer godt med vores planlagte forskning ved DTU-MEK, der f. eks. involverer mere præcis CFD turbulensmodellering af bølgebrydning og surfzone og sedimenttransportprocesser, herunder mulige udvidelser til at inkorporere flere kornfraktioner i vores meget detaljerede modeller. Vi ser frem til yderligere samarbejde på disse områder. Teksten nævner direkte sammenligning med data fra danske kyster, hvilket naturligvis er vigtigt. Sådanne udvidelser er tilstrækkeligt komplicerede, at de også kan drage nytte af nye forsøg ved laboratorieskalaer for at muliggøre sådan validering i mere kontrollerede omgivelser.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:32

Kære David.
Tak for dine kommentarer. Vi glæder os meget til at samarbejde om både bølgebrydning, surfzone og sedimenttransportprocesser af flerkornet sediment. Det vil være en stor hjælp for os at kunne bruge data fra nye laboratorie forsøg på DTU til validering af modellerne.
Mvh. Kasper Kærgaard

Karen Marie Pedersen (Centerleder, Kystcentret Thyborøn)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:36

Det ser rigtig spændende ud. Specielt kan vi forestille os, at kunne integrere "Demokratisering af kystprocesser" og "Værdi- og risikooptimering af design af kystlandskaber" i vores udstilling, som den ser ud nu. Det er sikkert også muligt at lave noget spændende formidling vedr. marine graveoperationer, de to andre er dog mere til højrebenet.
Demokratisering af kystprocesser:
Idéen om en selv-kalibrende "live" kystlinje er super godt. Vi har lige nu er stort kort, hvor information omhandlende kystfodring langs Vestkysten, er til rådighed. Det er dog kun muligt at læse hvilken mængde af sand, der er tilført. Her ville det f.eks. være muligt at lave et "live" kort, der skifter sæson eller som viser kystlinjen før og efter f.eks. sandfodring. Der er helt sikkert meget bedre idéer at bruge det til, men idéen er helt klart relevant i Kystcentret.
Værdi- og risikooptimering af design af kystlandskaber
Vi har længe snakket om muligheden for et "spil" eller andet interaktivt, hvor gæsterne visuelt kan se funktionen af forskellige kystbeskyttelsesredskaber. Dette spiller jo lige ind i den idé. Det vil give en hel anden dimension til kystbeskyttelse, hvis gæsterne selv skulle løse en opgaver med forskellige midler og kunne se resultatet med det samme. Kystbeskyttelse bliver kun mere og mere relevant med tiden.
Denne type viden kunne være et super fundament at bygge nye oplevelser op omkring og give muligheden for at formidle til større målgrupper.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:40

Kære Karen-Marie.
Det glæder os at I i kystcentret i thyborøn kan se så gode muligheder for samarbejde og integrering af forskningsforslag i jeres formidling af dette svære område. Vi er enige i at det er oplagt at indbygge screeningsværktøjet i et "spil" eller andet interaktivt for at give befolkningen indblik i effekten af kystbeskyttelse og vi ser frem til at samarbejde om dette.
Mvh. Kasper Kærgaard

Jens Rønnow Lønholdt (Direktør og Ejer, LYCEUM Innovation and Process Consultancy)
Fredag d. 11/5-18 kl. 15:02

Det er de samme generelle kommentarer som under Digital Klimatilpasning. For god ordens skyld kommer de her igen: Der er mange gode fagspecifikke kommentarer, som jeg kun kan tilslutte mig. Og jeg kan helt tilslutte mig fokus på den digitale platform, og den nødvendige data og modelkobling. Det der herudover er meget vigtigt i min optik, er at få lavet nogle lettilgængelige brugerflader, så almindelige mennesker kan blive inddraget i beslutningsprocessen (ikke bare kommunale sagsbehandlere, som jo ser ud til at komme til at sidde med aben, i den lovgivning der er på vej). Herunder den enkelte lodsejer som bliver berørt både fysisk og økonomisk, men ikke mindst de unge som jo skal leve med konsekvenserne af vores tidligere dårlige beslutninger, som har givet anledning til dette globale problem. Der er virkeligt et generationsansvar her som også skal håndteres etisk og moralsk ikke kun teknologisk. Det er især generation Baby Boomers, men også X og Y, som har skabt problemerne, men det er generation Z (Milleniums), og deres børn, børnebørn og oldebørn, som skal leve med konsekvenserne. l den forbindelse er AR, som der allerede arbejdes med forskellige steder, vigtigt. Det kan vise helt lokalt hvad der sker i ens område når 50 og 100 års hændelserne rammer, og det kan vise hvordan de konkrete tiltag vil se ud. For at komme så langt ned som muligt aldersmæssigt (jf. ovenstående) skal der også arbejdes med en vinkel omkring gamificering af disse beslutningsstøtte værktøjer. Måske en Climate Man, der skal redde verden. Det ville være skønt at se børn og unge mennesker "jage" klimatilpasningsløsninger som de i dag jager Pokemon.
Specifikt til kyster kan jeg tilføje at der er vigtigt at kigge på værdioptimering i forhold til andre funktioner end den teknologiske løsning. Det optimale ville være hvis en given klimatilpasningsløsning er funktionsoptimeret mod andet end klimatilpasning, så den ikke ses som en teknologisk løsning, men som værdiskabende i forhold til andre vigtige funktioner.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:46

Kære Jens.
Tak for dine gode kommentarer. Vi er meget enige i at det er vigtigt at se på værdioptimering af kystlanskabet i forhold til andet end de tekniske løsninger. Som samfund skulle vi gerne udvikle løsninger som indeholder både beskyttelse af infrastruktur, rekreative og æstetiske værdier. Ideen med et klimaspil som kan formidle svære problemstillinger og engagere bredere i befolkningen er bestemt også værd at overveje og kunne for kystlandskaber opnås ved en mindre udvidelse af det foreslåede screeningsværktøj.
Mvh. Kasper Kærgaard

Troels Aagaard (llektor msk, Dr scient, Institut for Geovidenskab, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:49

Et interessant og nyttigt initiativ, der vil gavne både borgere og beslutningstagere. Digitale data fra nye kilder som droner (og hyppigere satellitoverflyvninger) kombineret med den høje kysttekniske ekspertise som eksisterer ved DHI og deres samarbejdspartnere vil blive gjort væsentligt nemmere tilgængeligt og skabe overblik over det integrerede, men også meget komplicerede kystlandskab. Dette vil være af uvurderlig værdi i kompetenceudviklingen af kystkommunerne og deres konsulenter, som står overfor udfordringerne ved at skulle forvalte de danske kyster.
På IGN, KU ser vi rige muligheder for fortsat og udvidet samarbejde med DHI omkring eksempelvis modellering af kysterosion, kystbeskyttelsestiltag og stormflodskatastrofer, samt turbulens/sedimenttransportmodellering.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:00

Kære Troels.
Tak for dine betragtninger som vi er meget enige i. Det er rigtigt godt at høre at IGN, KU ser masser af muligheder for fortsat og yderligere samarbejde fremover omkring de relevant emner. Måske kan vi også samarbejde omkring stærkere integration af data og modellering på kystområdet.
Venlig hilsen
Kasper Kærgaard

Erik Damgaard Christensen (Professor, Sektionsleder, Danmarks Tekniske Universitet, DTU-MEK)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:53

Kære Kasper

Absolut interessante forslag hvor DHI planlægger at videreudvikle DHIs verdenskendte software til fremtidens platform, skyen. Det må blive nemmere for kunder at få adgang til avancerede software løsninger. I planen indgår også feltdata. Det er dog et område man kunne forestille sig også kunne få en langt mere betydning i fremtiden, da dataindsamling kunne tænkes mere massivt ind. Det kunne være masseproducerede måleteknologier, eller helt simple anvendelser af allerede tilgængelige data som f.eks. anvendelse af "feriebilleder" til at vurdere/beregne kystnær morfologi. Når blot der er data nok, er det måske muligt at komme langt med simple teknologier.
MVH

Erik

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:02

Kære Erik.
Tak for dine kommentarer. Vi er meget enige i at dataindsamling kan bliver endnu vigtigere i fremtiden og vil meget gerne forsøge at bruge alternative data kilder som ferie-billeder som grundlag. Vi bruger jo i forvejen ofte billeder uploadet til Google Earth til at se hvordan en strand i virkeligeheden ser ud hvis vi ikke kan tage dertil.
Mvh. Kasper Kærgaard

Thomas Gierlevsen (Project Director & Technical Director, Marine & Coastal Engineering, COWI A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:19

Kære Kasper
Rigtig spændende initiativer og idéer, som vi i COWI kun kan bakke op om. Vi er i vores rådgivning på kyst og havneprojekter verden over nærmest afhængige af jeres software til bestemmelse af bølger, strøm, vandstand, sedimenttransport, kystudvikling mv. og hvis vi som rådgiver ønker at være 'med på beatet' og hele tiden udvikle vores rådgivning, så er det essentielt at de værktøjer vi anvender også er helt up to date og baseret på de seneste teknologier for dataindsamling analyser og automatisering. Jeg er meget enig i Swecos betragtning om at der er behov for at operere på to niveauer - ikke mindst set i lyset af den udfordring Kommunerne står overfor i forbindelse med deres nye ansvar for at skulle administrere Kystbeskyttelsesloven. Det simple screenings værktøj kunne måske også kombineres med en form for simpelt opslagsværk eller simpel gennemgang af basale forhold og fysik omkring kystprocesser og kystbeskyttelse. Man ser for mange uhensigtsmæssige løsninger rundt omkring som skyldes manglende viden omkring de kysttekniske forhold og processer - lige fra plastikrør i stranden til rå beton hældt ud over en kystskrænt. Der er behov for mere formidling og et formidlingsmodul i forbindelse med screenings værktøjet kunne måske hjælpe med til i det mindste af få klædt beslutningstagere ved f.eks. Kommunerne, politikere nogenlunde på.

Vi støtter også stærkt op omkring mere dataindsamling og deling af hydrauliske og kysttekniske data. Gode data er forudsætningen for en præcis model eller et anvendligt værktøj, der skal danne grundlag for udvikling og optimering af den mest hensigtsmæssige løsning på et givent problem.

Vi glæder os meget til at følgeudviklinge og se hvad der kommer ud af det - og ikke mindst til forhåbentlig at få mulighed for at udnytte værktøjer og data i fremtiden.

Held og lykke med det
mvh
Thomas Gierlevsen, COWI A/S

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:45

Kære Thomas.
Tusind tak for dine gode betragtninger. Vi er meget glade for opbakningen og håber på at kunne indfri forventningerne. Jeg synes det lyder som en rigtig god ide at forsøge at kombinere det simple screeningsværktøj med et formidlingsmodul med en form for simpelt opslagsværk for basale forhold om de fysiske kystprocesser og kystbeskyttelse. Jeg kan se på både dine og andres kommentarer at der er mange gode ideer til hvad det simple screeningsværktøj skal kunne. For at gribe disse ideer tror jeg vi vil afholde en workshop hvor vi kan få input fra både kommuner, rådgivere og andre omkring deres ideer og behov.
Mvh. Kasper Kærgaard

Thomas Gierlevsen (Project Director & Technical Director, Marine & Coastal Engineering, COWI A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:20

Kære Kasper
Lyder som en god idé med afholdelse af indledende workshop
mvh
Thomas

Aart Kroon (Dr, Københavns Universitet)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 17:23

Kære Kasper,

Jeres initiativ omkring Digitale Kyster er meget interessant og har i mine øjne et stor potential for fremtiden! Flere optagelser med traditionelle video-systemer hvor men har en høj opløselighed i tid har lært os at men kan bedre vunder hvornår og hvor stor ekstreme hændelse betyder på kyststrækninger. Med droner hvor men har en høj opløselighed i rum og satellitter hvor men kan få en stor opløselighed i tid og rum kan men meget bedre forstå de morfologiske udviklinger. Derover kan men bedre evaluere hvilken betydning kystbeskyttelse har på visse strækninger. Sammenføring af disse digitale kystdata med ’state-of-art’ kystmodeller, som DHI har udviklet og har stor kompetens ind (’verdensklasse’), vil direkte påvirke vores viden om dynamikken i kystsystemer. Det er godt at integrer datakilder og optimer modellering på den ’data-driven’ måde.

Screeningsværktøj som med vil udvikle og teste af slutbrugerne er et produkt hvor men har behov for i samfund. Eksisterende screeningsværktøj som men kan findes på for eksempel klimatilpasningsportalen har et begrænset datagrundlag og det er fint at komme meget langer frem med den nye metodik hvor men har et væsentlig bedre grundlag for beslutningstager. De ’digitale kyster’ med fokus på ’remote-sensing’ data vil også være en stor hjælp i områder hvor men kun har få eksisterende data til rådighed, som for eksempel i Grønland.

Vi er på geografi hos Københavns Universitet meget glad for disse centrale aktiviteter og håber at fortsat vores sammenarbejd med DHI omkring erosions og oversvømmelse problematikken langs danske kyster og med et udvide sammenarbejde omkring analyse af remote-sensing optagelser og data-integrationen.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:53

Kære Art.
Tak for dine kommentarer. Det er rigtigt godt at høre at I på KU er enige i at samspillet mellem kystmodeller og de større mængder af data fra nye data kilder vil kunne øge forståelse af de morfologiske udviklinger og vil glæder os til at samarbejde omkring disse emner i fremtiden. I udviklingen af screeningsværktøjet vil vi naturligvis tage udgangspunkt i de værktøjer der allerede findes, som eksempelvis klimatilpasningsportal således at de nye værktøjer komplementerer de eksisterende mest muligt. Du har helt ret i at det er oplagt at forsøge at bruge remote sensing data i områder som Grønland hvor der kun er få eksisterende data, hvis I har konkrete forskningsprojekter deroppe vil vi meget gerne se hvor vi kan hjælpe.
Mvh. Kasper Kærgaard

Peter S. Lauridsen (Project Support Manager, Rohde Nielsen A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 16:24

Ny kystbeskyttelseslov. Landets kommuner skal selv træffe afgørelser om kystsikring fra September. Undervisning af kommunerne for at varetage den nye opgave er i fuld gang.
Rohde Nielsen's virke er at kystsikre. DHI er blandt verdens bedste til at rådgive indenfor kystsikring. Det er vigtigt at der sikres DHI en aktiv rolle i denne tid, så vi får de bedste løsninger mht. metoder og planlægning. Dette især for at undgå erosion.

Forecast-modellering: DHI bør arbejde mere med "Forecast-modellering" af sedimentation og erosion i kystzonen og på lave vanddybder i relation til beskyttelse af havbunden ved nedgravning af energikabler. Dette gælder også for offshore vindmøllefundamenter, kabelkrydsninger og marine rørledninger. Dette i lyset af nye infrastrukturprojekter som "Cobra" kablet mellem Danmark og Holland, og "Viking Link" mellem Danmark og England.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:39

Kære Peter.
Tak for dine kommentarer. Vi er meget glade for jeres opbakning. Det er tanken at det foreslåede system til optimering af marine grave operationer udvikles tilpas fleksibelt således at systemet også kan optimere nedgravning af energi kabler hvis det er det der efterspørges af industrien. Vi glæder os til at få yderligere input omkring dette inden vi starter udviklingen.
Mvh. Kasper Kærgaard

Jonatan Margalit (PhD studerende, DTU)
Mandag d. 21/5-18 kl. 21:13

Jeg er enig i mange af de ovenstående bemærkninger og mener, at dette forslag vil bidrage til at fremme og sprede brugen af ​​dataene i skyen, og derfor anbefaler jeg det. Jeg vil foreslå at lægge vægt på brugervenlighed og en moderne GUI, da dette ville tilskynde til løbende brug af værktøjet og appellere til en bredere brugergruppe. Et attraktivt værktøj som dette kunne introduceres for studerende i GIS-kurser og ville også være relevant i nogle af kurserne i vandbygningssektionen på DTU. Jeg tror at det at kunne producere rimelige resultater uden at skulle kende alle de fine detaljer, ville tjene til at tiltrække flere studerende mod kystrelaterede studier og drive kompetencen ud til virksomhederne, idet færdiguddannede studenter bærer deres viden med.
Jeg tror også, at dette værktøj (og lignende) vil hjælpe med at organisere og fremskynde forskningsaktiviteter på universitetet. Værktøjet kombineret med den lettilgængelige data i skyen kan hjælpe multi-projektkoordinering, som kan lide på grund af den forholdsvis hurtige udskiftning af kandidater samt PhD studerende. Ved mange projekter bruges der lang tid på overflødige opgaver og kalibrering på grund af udskiftningen samt datarod. Denne tabte tid ville være meget bedre tjent med fokus på at opnå nye resultater.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:45

Kære Jonatan.
Mange tak for dine input. Vi er meget enige i at brugervenlighed og en moderne GUI er vigtige parametre for at få demokratiseret vores kysttekniske værktøjer. Jeg synes det er en spændende ide at samarbejde med universitetet omkring brug af de simple screeningsværktøjer i undervisningen på universitetet, det vil som du også skriver forhåbentligt også give flere brugere når de studerende forlader universitetet.
Jeg håber ligesom dig på at data rodet bliver mindre når data og modeller flyttes op i skyen.
Mvh. Kasper Kærgaard

christian helledie (projektchef, NIRAS)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:09

Hej Kasper

Lyder spændende at DHI skal til at se på sedimenttransport med kombination af sand og ral som vi ser mange steder rundt på kysterne. Der kunne være en god ide i at se på disse processer både på langs og på tværs af kysten. Specielt sorteringen af sedimentet på tværs af kysten og dennes indvirkning på kystprofilets form kunne være interessant. Dette kan anvendes til at se på den potentielle erosion foran konstruktioner under en storm, når der både er sand og ral på stranden, som ofte er en stor udfordring i forbindelse med projektering af kystbeskyttelse.

Det virker som en god ide med nogle simple screeningsværktøjer som benytter luftfoto og GIS. Et sådan system kunne kombineres med simple tools der beskriver kystens ligevægtsformer feks. ligevægtskystprofil og former af stabile bugter.

Det kunne også overvejes at tilføje tools til beregning af nødvendig stenstørrelser og bølgeoverskyl.

Som altid kunne det være stærkt at se nogle flere valideringsforsøg med DHIs modelresultater mod data fra naturen.

Vh Christian Helledie

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:54

Hej Christian.
Tak for dine konstruktive kommentarer. Vi ser også udvikling af sediment modeller der kan håndtere både sand og ral som meget vigtige og det er klart at sortering af sediment størrelsen på tværs af stranden også er meget interessant og forhåbentligt også kan blive løst af de nye modeller.
Dine tanker omkring simple ligevægtsformer inde i et form for GIS system som brugerne nemt kan få adgang til ligger meget tæt op af nogle af vores egne ideer. Som diskuteret ovenfor med COWI tror jeg at vi vil afholde en workshop hvor potentielle brugere af screeningsværktøjet kan komme med input inden vi starter udviklingen så vi sikrer os at alle gode ideer kommer frem.
Vi arbejder hele tiden på at øge antallet af valideringer mellem målinger og modeller men vi vil forsøge at gøre det endnu bedre fremover.
Mvh. Kasper Kærgaard

Lene Moth (Biolog, Ringkøbing-Skjern kommune)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:47

Ringkøbing-Skjern kommune mener at DHI’s udviklingsindsats er er vigtig. De redskaber DHI udarbejder bruges af de rådgivere vi benytter os af, så det vigtigt at redskaberne er relevante for vores problemstillinger. Pga. klimaforandringerne vil analyser af erosion og oversvømmelser komme mere på dagsordenen. Ringkøbing-Skjern kommune er med som slutbrugere i klimaprojektet COHERENT, hvor DHI sammen med Kystdirektoratet, DTU og DMI udvikler et system til risikoanalyse af erosion og brud af barrieren, der skiller havet fra Ringkøbing Fjord. Projektet skal munde ud i en online løsning, der vil kunne understøtte vores planlægning af tiltag mod havspejlsstigninger og erosion i fremtiden. Nærværende forslag om øget digitalisering og analyser giver derfor god mening for os, så vi kan kun støtte op om det.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:28

Kære Lene.
Tak for dit input. Vi er rigtigt glade for jeres støtte og for at I synes vores forslag om øget digitalisering giver god mening i forhold til jeres arbejde i kommunen. Det er yderst vigtigt for os at de ting vi udvikler vil blive brugt og vi håber netop på at nogle af de nye digitale løsninger også vil blive brugt i kommunerne.
Mvh. Kasper Kærgaard

Bjarne Holm Jakobsen (Miljøkoordinator, Femern A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:02

Femern A/S har i planlægningen, etableringen og den senere drift af en fast forbindelse over Femern Bælt et behov for at kunne dokumentere og håndtere projektets virkninger på kystforholdene i området. De berørte kyststrækninger påvirkes allerede i dag af forskellige havneanlæg og kystbeskyttelse, hvortil kommer de ændrede påvirkninger, som klimaændringer måtte medføre. Integrerede og enkle digitale værktøjer, som løbende kan tilvejebringe et aktuelt datagrundlag for de gældende forhold, og værktøjer som kan beskrive og prognosticere de geomorfologiske ændringer, dvs. processerne, materialerstrømmene og den resulterende formverden vil for os som ansvarlige for anlæg og drift af den faste forbindelse være af meget stor værdi for en målrettet og ressourceeffektiv monitoring, og for mulige forstaltninger til at modvirke utilsigtede forandringer af kystforholdene i projektets nærområde. Vi ser vores project som en interessant case til at afprøve de værktøjer som udviklingsplanen sigter mod at udvikle.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:18

Kære Bjarne.
Tak for dine kommentarer og opbakning. Det kunne bestemt være interessant at bruge jeres projekt som en test case til nogle af de udviklede værktøjer, især fordi Femern jo indsamler en masse data som vil kunne bruges både til opsætning og validering af nogle af de udviklede værktøjer.
Mvh. Kasper Kærgaard

Kristine Skovgaard Madsen (DMI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:42

Dette initiativ spiller ind på vigtige punkter i forhold til erosion og effekterne af stigende vandstand pga. klimaforandringer, og vil spille godt sammen med DMI’s arbejde med Klimaatlas og frisættelse af data. Det vil desuden give mulighed for at fortsætte vores samarbejde i projekter som VARSKO (nyligt afsluttet projekt om oversvømmelse fra stormfloder) og COHERENT, hvor DHI sammen med Kystdirektoratet, DTU og DMI udvikler et system til risikoanalyse for oversvømmelse, i tæt samarbejde med udvalgte kommuner. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:23

Kære Kristine.
Tak for dit input. Vi er enige i at vi skal have vores forskellige data til at spille sammen så samfundet kan få maksimalt gavn af synergieffekter mellem vores områder.
Vi ser også frem til et fortsat godt samarbejde.
Mvh. Kasper Kærgaard

Dan B. Hasløv (Arkitekt MAA, Indehaver, Hasløv& Kjærsgaard, arkitekter og planlæggere)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:52

Kære Kasper
H&K ser frem til en videre udvikling af jeres produkter. H&K's vil især pege på behovet for udvikling af værktøjer til brug i skitseringsfasen - hvor udfordringerne er kendt og dokumenteret, men løsningsmulighederne endnu er åbne. Der er brug for nye digitale værktøjer, som tidligt, hurtigt og økonomisk kan understøtte en dialog, som involverer både specialister, rådgivere, politikere, interesseorganisationer og borgere. H&K har sammen med DHI med succes afprøvet tidlige modeller på sådanne samarbejder på vores mange, fælles udviklingsprojekter på kyster i DK og udland. Alvoren bag klimaforandringerne på vores kyster er ved at blive erkendt, og vi tror jeres værktøjer, med en endnu større fokus, på at understøtte de indledende faser i fremtidens kystprojekter, med et mål om en stor tilgængeligheden for borgere og politikere, kan bidrage til vigtige tekniske og politiske diskussioner af - hvor, hvor meget, hvordan og hvornår man skal beskytte - og hvornår man ikke bør! Vi ser frem til nye værktøjer og nye samarbejder.
Vh. Dan B. Hasløv
Hasløv & Kjærsgaard

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:42

Kære Dan.
Mange tak for dit konstruktive input. Det er netop vores tanke med screeningsværktøjet at det skal kunne bruges i skitseringsfasen af et projekt som du beskriver. Det er rigtigt godt at høre at I også mener der er behov for dette og vi vil meget gerne have input til hvad screeningsværktøjet skal kunne og hvordan det skal virke. Endvidere er vi helt på linje mht. alvoren i at få lavet gode kystprojekter de rigtige steder og vi håber selvfølgelig på at de værktøjer vi udvikler kan hjælpe med dette. Samtidig ser vi frem til at fortsætte vores samarbejde fremover.
Mvh. Kasper Kærgaard

Thomas Lomholt (Specialkonsulent, Hjørring Kommune)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:13

I Hjørring kommune har vi i mange år arbejdet med kysten og borgere i deres kamp mod erosion fra havet. Vi er også en kommune, der gerne vil understøtte vores turisterhverv og er interesserede i at bevare og udvikle vores kysters værdi som natur.
Endelig er vi nu i en situation, hvor vi med ny forvaltningslov selv skal stå på mål for at borgeres projekter på kysten opfylder både lovgivningsmæssige og tekniske krav - men også set fra vores side ikke undergraver vores kyster som værdifulde områder for kommunen og dens borgere - og tilrejsende.
I DHI’s forslag ser vi at man vil udvikle nogle redskaber, der i sidste ende skal hjælpe borgere, kommuner og rådgivere på netop disse områder. F.eks. virker ideen om at demokratisere data og screening af løsninger interessant for os.
Det kan vi kun støtte og håbe på at de redskaber kan blive en del af en løsning, der sætter gode rammer for, hvordan kysten forvaltes og udvikles i Hjørring kommune i fremtiden.
At Kystdirektoratet kan se perspektiver i forslaget gør ikke vores støtte mindre.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:36

Kære Thomas.
Mange tak for dine kommentarer. Det er rigtigt godt at høre at I synes om ideen med demokratisering af data og screening af løsninger. Vi håber meget på at de værktøjer vi udvikler vil komme kommunerne til gavn i jeres arbejde med at forvalte og udvikle de danske kyster. Derfor vil det være rigtigt godt for os at få input fra jer før og under udviklingen af værktøjerne.
Mvh. Kasper Kærgaard

Eva Sara Rasmussen (Konsulent, landskabsarkitekt MAA MDL, Gottlieb Paludan Architects)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:00

Vi ser dette projekt som yderst relevant i forhold til styrke videngrundlaget, forudsætningen for godt tværfagligt samarbejde og i sidste ende arbejdet for at sikre kysternes kulturelle og identitetskabende kvaliteter.
Den nuværende mangel på fyldestgørende data og digitale værktøjer fører til, at der fortsat bliver arbejdet med meget "gammel" teknologi, som ikke i høj nok grad understøtter kysternes naturskabte kvaliteter og rekreative oplevelsesmuligheder. Samtidigt bindes meget betydelige samfundsressourcer i disse, ofte ensidige tekniske løsninger. Investeringer som i værste fald kan være med til at eskalere erosionsproblemer, og samtidigt stå i vejen for mere optimale løsninger, da en stor økonomi allerede er disponeret.
Projektets styrke er at udfordringerne adresseres på et højt fagligt niveau, og dermed giver mulighed for at vinde meget betydelige konkurrencefordele, også i international kontekst.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:56

Kære Eva.
Mange tak for dine kommentarer. Det er opløftende at du også mener at nye digitale værktøjer vil kunne bidrage til at udvikle bedre løsninger på kystområdet. Det er bland andet præcis det vi gerne vil opnå. Vi er endvidere meget enige i behovet for tværfagligt samarbejde på kystområdet for at sikre de danske kysters naturskabte og rekreative kvaliteter og vi håber at de nye digitale værktøjer vil bidrage til at øge det tværfaglige samarbejde i branchen.
Mvh. Kasper Kærgaard

Verner Brandbyge Ernstsen (Seniorforsker, GEUS)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:53

Det er et spændende initiativ, som GEUS bakker op om, og som bliver spændende at følge. Forslaget tackler en central udfordring ved at integrere et stadigt stigende volumen af målte og simulerede data (og parametre), ved at skabe information og viden fra dette stigende datavolumen, samt ved at integrere disse nye data samt denne nye information og viden med eksisterende kompetencer, som det er nævnt i forslaget.
Jeg er meget enig i, at nye datakilder med fladedækning og høj rumlig og tidslig opløsning giver mulighed for ny og detaljeret viden om kystprocesser, og at det er en central udfordring at få disse integreret med eksisterende og nye modelværktøjer, som det er beskrevet i forslaget.
DHIs MIKE suite er absolut state-of-the-art, og det er et meget spændende tiltag med udviklingen af selvkalibrerende modeller. Dette kan evt. også flytte flere af brugernes ressourcer til modelvalidering.
Et element i initiativet i samme boldgade, som hilses meget velkomment, er netop udviklingen af standardiserede metoder til estimering af usikkerheder på modelresultater. Det vil være et væsentligt bidrag, hvis dette initiativ kan føre til en standardisering af kvantificeringen af usikkerheder på modelresultater fra sedimentmodeller.
Et meget spændende element i forslaget er muligheden for beregning af sedimentransport med flere fraktioner. I langt de fleste tilfælde, og specielt i områder med et glacialt udgangsmateriale, som det er tilfældet mange steder i Danmark, er der en stor rumlig variation i bundsedimentet, og ofte er sedimentet ikke velsorteret eller består af flere modes. Integrationen af flere fraktioner i sedimenttransportmodellerne vil derfor være et væsentligt bidrag, som vil være vigtigt både i forskning, rådgivning og forvaltning. Derudover kunne det være meget spændende, hvis der i forslaget også kunne komme fokus på konsolideringen af bundsedimentet, som kan have både en stor rumlig og tidslig variation.
Det bliver meget spændende at følge dette initiativ, og GEUS samarbejder meget gerne med henblik på parametrisering af havbundens morfologiske og sedimentologiske karakteristika.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:43

Kære Verner.
Mange tak for dine kommentarer. Det betyder meget for os at der er opbakning til vores forskningsforslag fra de førende forskere inden for området, det giver os en stor tro på at vi er på rette vej. Vi håber på at kunne indfri de høje forventninger og levere samtlige væsentlige bidrag du omtaler. Det er bestemt en mulighed at inkludere konsolidering i multifraktions transport modellerne, lad os tage en snak omkring hvornår det er væsentligt at medtage denne process. Vi samarbejder også meget gerne med GEUS omkring parametisering af havbundens karakteriska.
Mvh. Kasper Kærgaard

Kjeld Dahl Sørensen (Tekn chef, Esbjerg Havn)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:26

Ingen tvivl om at fortsat udvikling af de digital værktøjer til planlægning, optimering og screening er vejen frem.
Som bygherre er vi glade for, at vore potentielle rådgivere har fælles forståelse herfor og kan deles om grundlæggende data.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:34

Kære Kjeld.
Tak for dit input og jeres opbakning. Det er vigtigt for os at høre at I som bygherre også kan se fordelene ved udvikling af de nye digitale værktøjer.
Mvh. Kasper Kærgaard

Jesper Aarosiin Hansen (Chefkonsulent, Rambøll)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:24

Rambøll anvender I stort omfang DHIs modeller til vores projekter indenfor kystzonen, og er meget interesseret i at der videreudvikles på de værktøjer som DHI tilbyder. Vi synes aktiviteterne under ”Demokratisering af kystprocesser” ser meget spændende ud i forhold til vores projekter, så vi får en lettere adgang og større omfang af data fra kystzonen til rådighed. Vi ser også meget positivt på udvikling af nye screeningsværktøjer og videreudvikling af de eksistrende numeriske modeller, så vi får et endnu bedre grundlag for at kunne tilbyde vores kunder de rigtige løsninger.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:44

Kære Jesper.
Mange tak for dit input. Det glæder os at I også bakker op om de forslag vi har lagt frem. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at vores forskning og udvikling i sidste ende fører til at I får et endnu bedre grundlag for at kunne tilbyde de rigtige løsninger til jeres kunder.
Mvh. Kasper Kærgaard

Birgit Sandermann Justesen (Lektor, Geografilærerforeningen for gymnasiet ogHF)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:39

Jeg læser dette forslag som underviser i geovidenskab og formand for den faglige forening i geografi/naturgeografi, og med erfaringer fra et igangværende samarbejde med DHI om at få faget som både videns- og ingeniørdisciplin videreformidlet til unge mennesker i de gymnasiale uddannelser. Der bliver i fremtiden brug for endnu flere fagligt kompetente fagpersoner og borgere, der kan bidrage til, hvordan vi løser klimaproblemerne og beskytter kysterne mod oversvømmelse og erosion. Både almendannelse, fagligt engagement og - blandt nogle - specialisering er centralt. Her læser jeg nogle interessante muligheder ud af DHI’s forslag, og jeg vil foreslå DHI at videreudvikle sit engagement i de gymnasiale uddannelser som formidler af faglig viden i en kontekst af konkrete projekterfaringer, men også til at formidle den fremtidige brug af nye digitale værktøjer i Danmark – f.eks. værktøjer til at omsætte store mængder af offentligt tilgængelige data til lokale forhold. Her er der efter min mening et alment dannende aspekt, der kunne være interessant at udvikle.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:25

Kære Birgit.
Tak for dit input. Vi vil gerne arbejde videre med vores formidlingsaktiviteter rettet mod de gymnasiale uddannelser. Disse aktiviteter vil givet kunne passes sammen med formidlingsarbejdet der foregår på Kystcentret i Thyborøn. Endvidere er vi enige i at det virker oplagt at se på muligheden for at nogle af de nye digitale værktøjer også kan bruges i disse formidlingsaktivteter.
Mvh. Kasper

Per Sørensen (Kystteknisk chef, Kystdirektoratet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:38

DHI spiller en afgørende central rolle i udviklingen af digitale værktøjer som kan hjælpe beslutningstagerne i at tage beslutninger på en fuldt oplyst grundlag. Igennem årene har DHI udviklet værktøjer som er internationalt anerkendte og anvendte. Herudover har DHI også udgivet guidelines til forståelse af kysters dynamik, og hvorledes man kan håndtere denne dynamik.
Innovationsforslaget bygger videre på udviklingen af de digitale værktøjer, ved anvendelse af de seneste muligheder for anvendelsen af frit tilgængelige data. Værktøjerne vurderet at finde en primær anvendelse blandt rådgivere, og de kommunerne som vælger at besidde kysttekniske kompetencer.
Det er væsentligt at projektet gennemføres i en tæt dialog med de potentielle brugere, for at slutproduktet skiller sig ud fra de lignende produkter som allerede er på markedet. Her bør der være fokus på detaljeringsgraden.
Det vil være af stor betydning, at de udviklede værktøjer er alment tilgængelige, både brugsmæssigt, men også økonomisk.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:41

Kære Per.
Tak for dine kommentarer. Kystdirektoratets opbankning er af stor betydning for os. Vi vil meget gerne inddrage potentielle brugere af de nye værktøjer under udviklingen af disse, så slutproduktet vil finde så bred anvendelse som muligt, og så vi sikrer at vi ikke bruger kræfter på at udvikle værktøjer der allerede findes. Det er vores vurdering at de eksisterende screenings / beslutningsstøtteværktøjer indenfor kystområdet mest har form som generelle anbefalinger og ikke giver konkrete vurderinger af forskellige løsninger på en givet lokation , hvilket vi forestiller os at vores screeningsværktøj skal kunne. Vi vil meget gerne høre kystdirektoratet mening om hvad der er brug for at de nye værktøjer skal kunne, eksempelvis hvilken detaljeringsgrad I ser som nødvendig.
Mvh. Kasper Kærgaard

Toke Emil Panduro (PhD,Assistant professor, IFRO KU)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:57

Jeg glæder mig over at DHI ser mulighederne for at udvide og udvikle redskabspakken tilknyttet planlægningen kyster. Det vil gavne rådgivere, kommuner og ikke mindst folk der bruger kysterne. Jeg ser et potentiale i at redskaberne indgår i en tværfaglig sammenhæng hvor landskabsarkitektur og økonomi indgå i redskaberne på lige fod med hydrologi og kystmorfologi. Nu hvor kommunerne skal i gang med at planlægge for deres egne kyster, er behovet stort for at de får den rette støtte til at træffe beslutninger, der understøtter en positiv udvikling af kysterne ud fra et æstetisk og velfærds-økonomisk perspektiv og som ikke mindst er bundet op på de naturgivende forhold. Ideerne i Digitale Kyster vil sikre at kommunerne blive bedre klædt på til at varetage deres nye ansvar for kysterne.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:51

Kære Toke.
Tak for dit input. Vi er enige i vigtigheden i at der fremover arbejdes med tværfagligt omkring kystudvikling og vi er glade for at IFRO kan et potentiale i at de nye redskaber indgår i et tværfagligt samarbejde omkring kystudvikling. Forhåbentligt vil det have stor gavlig effekt på de løsninger der fremover skal udvikles for de danske kyster.
Mvh. Kasper

Asger Bendix Hansen (Havsans)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:13

Jeres ide om demokratisering af kystprocesser lyder som en stor udfordring taget i betragtning hvor komplekse fænomener der er tale om. Samtidig lyder det også som om kystkommunerne i høj grad har brug for sådanne tiltag, hvis de skal kunne kunne løfte deres nye opgave med at administrere kysterne. Jeg håber at i får en god portion midler så i kan lægge mange kræfter i at løse opgaven. Derudover håber jeg også at vi får mulighed for at arbejde sammen om at udnytte mulighederne for at bruge nye billigere måleinstrumenter til at øge datagrundlaget for modellerne.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:01

Kære Asger.
Tak for dine kommentarer. Vi er enige i at det er en stor udfordring at demokratisere forståelsen af kystprocesser og derfor vil vi også fokuserer en del på formidlingsaspektet under udviklingen af de nye værktøjer. Naturligvis er man nødt til at have en hvis forståelse af kystprocesser for at kunne bruge et screeningsværktøj. Vi vil meget gerne arbejde sammen med jer og udnytte mulighederne i jeres nye billige måleinstrumenter som vi også ser som en god måde til at øge datagrundlaget for de numeriske modeller.
Mvh. Kasper Kærgaard

Kim Jørgensen (Direktør, Helsingør Kommune)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:31

Forslaget rammer et stort behov vi har - og især kommer til at få - i kommunerne. Den nye situation på kystforvaltningsområdet, hvor kommunerne nu overdrages godkendelsesmyndigheden, sætter et stort pres på håndteringen af sager og den måde vi skal rådgive på, ligesom jeg forventer at vi vil blive mødt med berettigede ønsker om hurtige svar og korte sagsbehandlingstider.
Der er brug for overskuelige metoder til hurtigt at vurdere kystbeskyttelsestiltag, når borgere søger om ny kystbeskyttelse, nye metoder for at udvikle og designe større helhedsorienterede projekter og værktøjer til at gøre offentlige data værdifulde på lokalt plan og på klima og kystområdet. Det er derfor vigtigt at DHI’s store tekniske og teknologiske viden fortsat formidles til kommunerne, f.eks. i form af kurser rettet mod kommuner (som en række af vores medarbejdere allerede har deltaget i 2017).
Alt dette ligger i god tråd med forslaget.
Det er også spændende, at DHI ønsker at lave redskaber, der understøtter udviklingen af bedre kystlandskaber, og at der er lagt op til at redskaberne skal indgå i en proces omkring udviklingen af projekterne.
I Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner er vi i gang med et stort fælles kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid, hvor en række af analyserne baserer sig på DHI’s viden og modeller til kystanalyser, og jeg er sikker på at videreudviklingen af modeller og andre redskaber til at forvalte kysten vil gavne fremtidige projekter både i vores region og i hele landet.
Projektet lægger også op til interviews med slutbrugerne, hvilket jeg ser som helt afgørende i forhold til at få udviklet det helt rigtige produkt.
Jeg støtter derfor i høj grad forslaget, der er formuleret så det svarer på mange af de spørgsmål vi har angående i forhold til den fremtidige myndighedsvaretagelse af vores kyster.

Kasper Kaergaard (R&D Program Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:47

Kære Kim.
Mange tak for støtten til vores forslag. Vi vil gøre hvad vi kan for at de nye værktøjer kommer til at leve op til de krav I har i kommunerne mht. hurtigt at vurdere kystbeskyttelsestiltag mv. Vi vil også meget gerne fortsætte formidling af vores kysttekniske og teknologiske viden til kommunerne f.eks. ved fortsat at udbyde kurser. Samtidig håber vi på at vi kan samarbejde med jer omkring udviklingen af værktøjerne så vi sikrer at de færdige produkter indfrier forventningerne.
Mvh. Kasper Kærgaard