Digitale services til støjgene-optimeret design

Senest opdateret d. 10/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Transport
Per Finne
Senior Specialist

Stigende problemer med støj øger behovet for udvikling og kommunikation af effektive løsninger. FORCE Technology vil opfylde dette behov med cloud-baserede services, dynamiske onlineberegninger og simuleringer til gavn for virksomheder og samfund.

Urbanisering og befolkningsvækst øger støjbelastningen generelt. Det giver øgede støjgener og negative sundhedseffekter og dermed stigende samfundsomkostninger. I dag er mange løsninger baseret på klassiske støjmålinger. Digitale teknologier giver muligheder for nye koncepter for brugen af data inden for akustik, støj og støjens genevirkninger. Aktiviteten vil udnytte 70 års erfaring med data fra traditionelle målinger og kombinere disse med digitale teknologier. Der tages udgangspunkt i fysikken bag lydkilders og konstruktio-ners virkemåde. Målinger skal suppleres med eller erstattes af beregninger af lydgenerering, lydudbredelse, lydisolation m.m. og kombineres med simuleringer af den menneskelige lydopfattelse og oplevede støjgene. Dermed vil nye services bidrage til nye løsninger for støjbekæmpelse – både via innovative produkter, anlæg og strukturer og igennem hurtige og effektive støtteværktøjer til planlæggere og beslutningstagere.

 

Nøgleord

10 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Nadja Morell (Bygningsingeniør/Projektkoordinator, Eftex ApS)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:08

Eftex ApS er leverandør til det danske marked indenfor byggeri og anlæg. Vi leverer støbeplader til stål-beton-kompositdæk og rådgiver og udvikler på løsningerne. Et boost til optimering af lydegenskaber for dækkonstruktioner vil være en stor hjælp i vores arbejde og vores vidensdatabase. Vi søger at optimere vores løsninger indenfor mange områder og herunder er lydreduktion en vigtig faktor, som vi vil nyde godt af at kunne beregne og simulere i stedet for at skulle teste hver gang.
Eftex ApS støtter op omkring aktivitetsforslaget "Digitale services til støjgene-optimeret design".

Rasmus Stahlfest Holck Skov (Specialist, Akustik & Vibration, FORCE Technology)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:22

Tak for din kommentar.
Som du netop skriver vil det være en force at kunne udføre beregninger og simulering af jeres nye produkter i udviklingsprocessen, frem for at skulle udføre fysiske målinger.
Dette vil kunne gøre udviklingsprocessen hurtigere, spare materialer og udgifter ifm. med tests, og på sigt spare miljøet for unødig materialeforbrug som konsekvens af for konservativ projektering.

Sandra Lori Petersen (Ph.D, 1983)
Mandag d. 14/5-18 kl. 17:53

Jeg forsker i hvordan lyd og støj opleves og i forbindelse med projektet ”Hvad er nabostøj?” særligt i hvornår lyden af naboer opleves som generende støj. Det er et tre-årigt projekt som støttes af Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Med projektet ønsker vi at bidrage til at løfte den samfundsmæssige udfordring, det er, at et uforholdsmæssigt stort antal danskere dagligt udsættes for skadelige mængder af støj.

Støj er et centralt men ofte underprioriteret problem. Danmark er førende, når det kommer til forskning i støjs heldbredsmæssige konsekvenser. I Force Technology er opbygget en enorm viden om støj, som vi håber kan komme endnu bredere ud ved en viderudvikling af de eksisterende – og udvikling af nye - redskaber til beregning og demonstration af støjeffekter.

michael svane (direktør, DI Transport)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 19:34

Trafikstøj er et voksende problem og jeg forudser, at vi fremadrettet kommer til at afsætte flere midler til støjsikring og støjbekæmpelse langs den trafikale infrastruktur.

Jeg støtter derfor denne aktivitet.

Per Finne (Seniorspecialist, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:19

Mange tak for din kommentar og støtte til projektet.
Støj er et alvorligt og globalt problem. Utallige udenlandske - og danske - undersøgelser viser, at den største synder er biltrafikken. Alene i Danmark er ca. 1,4 millioner mennesker udsat for vejstøj over de vejledende grænseværdier, og der er nu klart belæg for at sige, at flere hundrede mennesker dør før tiden pga. trafikstøj hvert år. Det er flere end der omkommer ved trafikulykker.
https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2016/05/Hvidbog_samlet_web.pdf
Problemets omfang har været kendt i mange år – alligevel har det fået lov at vokse sig større og større.
I vores projekt har vi fokus på at kommunikere problemstillinger – fx ved hjælp af auraliseringer af støjreducerende virkemidler, online støjkort og monitorering af særlige områder. Vi håber det vil kunne hjælpe til at få sat større fokus på dét, det handler om; nemlig at få nedbragt støjgenerne.

Thomas Krogh Hansen (Udviklingschef, Turbovex)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:28

Lyder spændende at digitalisere teknologierne indenfor måling af trafikstøj. Hos Turbovex udvikler og producerer vi ventilationsanlæg med varmegenvinding. Vi gør rigtig meget for at dæmpe støjen fra ventilatorerne, og hertil benytter vi støjdæmpende materialer. Der findes mange forskellige materialer i forskellige tykkelser, som kan placeres på utallige måder i produkterne. Nogle er gode til vibrationsdæmpning og andre til lydabsorption, som tilmed fungerer forskelligt i forhold til dybe, mellem og høje frekvenser. Vi vil kunne spare rigtig meget tid, hvis vi kunne lægge egenskaberne fra disse materialer ind i computeren og få den til at beregne/visualisere resultatet.

Jens Oddershede (Specialist, Akustik & Vibration, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:14

Tak for din støtte til projektet.
Vores ideer til projektet er at udviklingsprocessen, som du selv beskriver, kan gøres kortere og mere robust ved at kunne beregne og simulere støj fra prototyper.
Valget af materialer til produktet kan optimeres, så der ikke anvendes uegnede materialer i henhold til støj i opbygningen af et produkt, og derved reducere antallet af fysiske tests under udviklingsperioden.

Lene Nøhr Michelsen (Vejdirektoratet)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:48

I Vejdirektoratet anvender vi auraliseringer i vores kommunikation med borgere og teknikere i forbindelse med planlægning af nye vejprojekter og i formidlingen af den støjmæssige virkning af fx asfalttyper og støjskærme. Vi er med til at udvikle relevante lydeksempler og støtter udviklingen på området. Det er vores erfaring, at auraliseringer af vejstøj giver et godt supplement til de normale kort med støjkurver og optællinger af støjbelastede boliger, som indgår i vurderingerne af en ny vej i planlægningsfasen. Vi arbejder løbende med at forbedre kommunikationen om støj, da det kan være vanskelige at forstå for lægmand.
Det er vores opfattelse, at der er behov for en yderligere effektivisering af de værktøjer der indgår i auraliseringsprocessen, så det kan blive nemmere og mindre ressourcekrævende at formidle auraliseringer som en del af støjkonsekvenserne.

Per Finne (Seniorspecialist, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:47

Mange tak for støtten og kommentarerne
Auraliseringer er, som du nævner, et godt supplement til de støjkort og tabeller med støjbelastede boliger eller personer, der udarbejdes når fx et anlægsarbejde skal præsenteres for beslutningstagere og for offentligheden. Det er vores erfaring, at auraliseringerne på en unik og helt konkret måde eksemplificerer hvordan en ny vej eller anden støjkilde kommer til at lyde – inden den er bygget!
Auraliseringer er også godt til at præsentere virkemidlers støjreducerende effekt. Hvordan vil det lyde, når den planlagte støjskærm er opsat? Det kan præsenteres så alle kan høre forskellen, og det kan desuden medvirke til at afstemme forventningerne til et virkemiddel, så naboer og andre ikke bliver skuffede i sidste ende. Det er jo ofte sådan, at nogle tror støjen forsvinder, hvis der etableres støjskærm eller andre virekemidler.
Som du også nævner er det stadig lidt for omkostningstungt at lave auraliseringerne. I vores projekt vil vi gerne smidiggøre arbejdsprocessen yderligere men også udvikle auraliseringer for andre typer støjkilder end veje – ikke mindst se på mulighederne for en mere ”holistisk” tilgang med samlet støj fra flere kilder.
https://acoustics.madebydelta.com/om-os/cases/vejstoj/

Jens Ulrik Jensen (Fagleder , Metroselskabet I/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:54

Det har i højeste grad Hovedstadens Letbanes interesse at kunne præsentere auraliseringer for kombineret trafik som vej og letbane fx ved borgermøder. Ligeledes har Metroselskabet interesse i at kunne præsentere auraliseringer af metro på højbane i de nye bydele i Nordhavn. Vi ser på den baggrund frem til at kunne nyde godt af projektets resultater.