Digitalisering af den offentlige forvaltning

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Flere og flere data genereres og lagres digitalt i samfundet. I stigende omfang er der behov for udveksling af data digitalt med offentlige forvaltninger. Samtidig er der behov for at de offentlige forvaltninger internt kan kommunikere digitalt med hinanden og udveksle data. Borgerne og virksomhederne i Danmark har tillige et behov og ønske for at kunne tilgå data om deres person eller virksomhed digitalt, som er registreret hos offentlige forvaltninger

Udarbejde system til håndtering af drift og vedligehold digitalt i den offentlige forvaltning. Systemet skal kunne indeholde al dokumentation, drift- og vedligeholdelsesplan, inspektionsrapporter, tekniske specifikationer fra det digitale byggeri "as build". Data skal kunne aggregeres på kommunalt niveau ud fra bygningskategorier og geografiske områder. Systemet skal kunne kommunikere med de forskellige offentlige forvaltninger, så deres arbejdsopgaver lettes ved, at de har nyeste informationer tilgængelige. Systemets sikkerhed skal undersøges, så bygherren kan give andre – eksempelvis sit forsikringsselskab – adgang til visse områder i systemet. Projektet skal bruge digitaliseret byggesagsbehandling, så byggetilladelser o. lign. kobles ind på matriklen/bygningens digitale mappe/postkasse.

Borgernes personlige mappe opbygges, så de har adgang til data registreret om deres person, eksempelvis oplysninger fra sundhedsvæsnet.

Kortlægning af nuværende data opbevaret digitalt i de offentlige forvaltninger og herunder muligheden for udveksling af data mellem forvaltningerne. Opbygning af platforme for håndtering af store mængder af data, hvor hver forvaltning får adgang til relevante data om den enkelte borger/virksomhed. Udvikling af platforme, hvor borgere/virksomheder kan indsende oplysninger til offentlige forvaltninger digitalt uden forhåndskendskab til hvilken forvaltning, der har behov for informationen.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Hans Henrik Heming
Onsdag d. 29/4-09 kl. 21:18

Jeg synes det er en super idé og der er klart et behov for dette - også nu.

Hvad jeg dog er tvivlende overfor er, hvad GTS kan bidrage med som markedet ikke allerede i dag udbyder? Hvilken ny position ønsker GTS at skabe og hvordan ønsker man at arbejde sammen med de aktører som allerede har bygget knowhow om sådanne systemer.

Jeg kunne fx. fremhæve de aktører som har budt på fx. de digitale patientjournaler, som i øvrigt har vist sig ikke at være en let øvelse at koordinere.

Og det kalder så på svar på et spørgsmål mere, nemlig - hvodan vil GTS sikre sig, at den viden og de løsninger som i givet fald så skal tænkes og implementeres, skal/kan forankres bredt og på tværs af regionsgrænser.

Henrik Bygbjerg
Mandag d. 4/5-09 kl. 06:01

kære Hans Henrik Heming

Tak for dit meget relevante spørgsmål om "Fremtidens Offentlige forvaltning" og punktet "Digitalisering af den offentlige sektor".

Vi er opmærksomme på, at der i Danmark allerede for længst er implementeret en række løsninger og serviceydelser inden for digital forvaltning.

Forslaget bygger overordnet på, at der er et markant behov for udvikling af innovationskapacitet i den offentlige sektor givet et sigende pres på den offentlige sektor, nogle målgruppers krav om, større grad af bruger involvering og differentiering i serviceydelser, som anvendelsen af IT vil kunne understøtte. Endeligt er der også et markant behov for at udnytte teknologi i bredeste forstand på en måde så det både fremmer åbenhed og øget servicekvalitet, samtidig med at teknologi kan være med til at løse nogle af de problemer, der er i dag, og som man kan forvente vokser mht. arbejdskraft til hele servicesektoren.

Forslaget bygger samtidig på, at det vil fordre nye kompetencer og nye ledelses- og organiseringsformer. Nyere sociale teknologier åbner også for nye muligheder i udformningen af offentlige service ydelser. Endeligt kan IKT teknologi understøtte nye samarbejdsformer i serviceydelser, men sammenholdt med andre lande er Danmark ikke nået langt, når det gælder området social innovation. De udviklingsaktiviteter, der igangsættes vil ske i et tæt samspil med andre relevante aktører og bygge på EU's F&U aktiviteter på ” participatory e-government services”, hvor GTS nettet allerede har en central position på udvalgte områder.

Af Henrik Bygbjerg (DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, medlem af GTS-redaktionsgruppen