Digitalisering i jordbruget

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi

Digitalisering åbner mulighed for at øge effektiviteten og forbedre både den sorte og grønne bundlinje i landbruget. Forudsætningen er valide data, der bringes i anvendelse, samt behov for værktøjer til dataopsamling, smarte sensorer og dataanalyse.

Landbruget står over for en ny ”digitaliseringstidsalder”, hvor smarte sensorer og mere data fylder meget. For at udnytte de digitale muligheder skal der udvikles værktøjer og metoder, der gør digitalisering hurtigere, billigere og nemmere. Værktøjerne omfatter kommunikation med IoT-hardware og sensorer, sikker cloud storage, herunder procedurer for håndtering af fejldata, samt standardmodeller til dataanalyse og machine learning. Udviklingsaktiviteterne i aktiviteten vil ske i tæt samarbejde med danske virksomheder i agroindustrien m.fl. med fokus inden for markbrug, husdyrbrug og væksthusgartnerier.

Nøgleord

97 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Carl-Otto Ottosen (Professor, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:32

Vigtigt for at forbedre for konkurrenceevne i planteproduktion. Flere projekter er i gang med universiteter så som KU og AU

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 15:53

Kære Carl-Otto Ottosen

Tak for dine bemærkninger. Dejligt at I også ser behovet for at styke konkurenceevnen ved hjælp af digitalisering. Vi vil meget gerne arbejde videre sammen både AU og KU om mulighederne. Heldigvis er der allerede igangsat flere samarbejder med både universiteter og planteproducenter, men vi håber at kunne bruge denne aktivitet til at styrke dette yderligere.

Mvh
Mikael Poulsen

Eva Rosenqvist (Lektor, PhD, Københavns Universitet)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:41

Fremtidens planteproduktion kommer at gå i mere højteknologisk retning, både indenfor væksthusproduktion og precision farming. Indenfor planteforskning med phenotyping for fx klimatolerance eller sygdomsresistens bruges allerede i dag mange sensorer og skabes store mængder data, både indenfor væksthus og landbrug. Disse tekniske metoder har meget stort værdi i forståelsen for afgrødens vækst, udvikling og høstudbytte. Det er af meget stort værdi, hvis nogle af disse teknikker kan overføres til erhvervet, men det er nødt til at være med afvejelse mellem nøjagtighed og omkostning.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 15:54

Kære Evs Rosenqvist

Tak for din kommentar. Det er dejligt at du også ser digitalisering som væsentlig i forhold til konkurenceevnen. Det er vigtigt som du skriver at der også er fokus på om det vi måler har en passende nøjagtighed og hvordan omkostningerne er. Der har desværre været flere eksempler på at omkostningerne ved nye teknologier har været for omfattende i forhold til udbyttet. Vi har i aktiviteten netop fokus på at lave løsninger, der kan udbredes på en økonomisk realisabel måde.

Venlig hilsen

Frederik Taarnhøj (CEO, FaunaPhotonics ApS)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:51

Digitalisering i landbruget er et centralt emne for Danmark der har mulighed for at styrke dele af landbrugssektoren og skabe favorable eksportmuligheder. FaunaPhotonics udvikler en smart insektsensor i samarbejde med Bayer Digital Farming (-> BASF). I næste trin i dette udviklingsprojekt bliver der behov for markforsøg hvor et tæt samarbejde med Teknologisk Institut – Agrotech er oplagt. Aktivitetsforslaget indeholder serviceydelser der passer med vores behov. Specielt IoT, maskinintegration, kommunikation og datasikkerhed er der stort behov for. Værktøjer til dataanalyse er i stigende grad et område hvor der er høj efterspørgsel. En stærk viden base opbygget i Teknologisk Institut er et vigtigt led i at styrke den danske klynge indenfor digitalisering i landbruget.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:42

Kære Frederik Taarnhøj

Mange tak for dine inputs og vi er glade for at forslaget rammer rigtigt i forhold til jeres behov. Virksomheder som jeres er centralt placeret i forslaget, og som du nævner, er det afgørende at vi formår at binde danske virksomheder sammen omkring den øgede brug af digitalisering. Der er i stigende grad behov for samarbejde imellem forskellige virksomheder og vidensinstitutioner, og det gælder i høj grad digitaliseringen i landbruget. I projektet står dette samarbejde helt centralt.

Mvh
Mikael Poulsen

Gunnar Mikkelsen (Projektleder, Agro Business Park )
Torsdag d. 3/5-18 kl. 14:18

Meget innovation bygger på valide data. Indenfor teknologi udvikling i landbrugets primær produktion ville en uvildig data opsamling kunne støtte at ny teknologi i højere grad bliver baseret på behov og viden fremfor fornemmelser.
Et vigtigt område er optimal brug af pesticider og her at teknologien kan efterleve de faktiske biologiske forhold og behandle problemet fremfor at behandle raske områder. Valide uvildige data kunne understøtte en fælles innovation på dette område. Projektet er yderst relevant.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:49

Kære Gunnar Mikkelsen

Tak for din kommentar om innovation fra en anden vinkel, hvor den videnskablige tilgang til valide data driver innovationen og også udviklingen af ny teknologi. Anvendelse af alternativer til pesticider, som fx biostimulanter vil vi gerne understøtte ved at udvikle metoder til at dokumentere og skaffe valide data for denne gruppe af produkter under test i marken og i væksthuse.

Mvh
Mikael Poulsen

Kristian Elkjær (Agrokonsulent, KMC)
Fredag d. 4/5-18 kl. 09:04

Det er en rigtig spændende periode, som planteproduktionen står midt i. Der findes og opsamles rigtig meget data både i traktor- og redskabscomputere, tilgængeligheden af eksterne data som sattebitlilleder, kamerabilleder mm. gør, at der er rigtig mange muligheder. Derfor er det af stor nødvendighed, at der bliver tænkt rigtig meget på fortolkning af data. Hvad betyder det, og hvordan skal det overføres til i planteproduktionen. Der er et stort behov for netop at får det ud at virke, og vise at det ikke er så svært. Med min/vores baggrund i kartoffelindustrien har vi men en afgrøde at gøre, hvor omfordeling af hjælpestoffer som gødning, plantebestyttelsesmidler og vand kan betyde en øget indtjening ved mindre forbrug af hjælpestoffer eller bedre fordeling.
Et eksempel er intelligent vanding, hvor vanding gradueres efter jordfugt, tørkestress eller lign. En optimeret anvendelse af plantebeskyttelsesmidler er vigtigt både for erhvervet og forbrugerne.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:44

Kære Kristian Elkjær

Tak for dine kommentarer. Ja, det er en virkelig spændende periode, hvor mange nye muligheder for dataopsamling ved hjælp af sensorer hastigt udvikles. Men som du også bemærker er det essentielt, at man også tænker i anvendelsen af disse data og får udviklet brugbare og rentable løsninger, som er nemme at anvende for brugerne. Dette er netop et hovedfokus i projektet, hvor vi som noget ganske unikt vil koble kompetencer fra forskellige fagområder således, at de mange data i sidste ende når ud og gør en forskel i marken.

Mvh
Mikael Poulsen

Thomas N. Kylling (Direktør/Ejer, Webstech ApS.)
Fredag d. 4/5-18 kl. 10:25

Kompetencer indenfor indsamling og bearbejdning af præcise og valide data i hele værdikæden vil kunne styrke dansk landbrug og fødevareproduktion markant. Med vores indsigt i pimært lagring af planteafgrøder og grøntsager vil de stadigt større produktionsenheder, der drives med meget få medarbejderressourcer, kunne få stor gevinst af præcise datainput og automationsløsninger til overvågning og kvalitetssikring.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:48

Kære Thomas N. Kylling

Tak for din kommentar. Vi er meget enige i at datakvaliteten skal være sikker for at kunne skabe værdi. Vinklingen ift. lagring og jeres indsigt heri er interessant – også fordi intelligent overvågning og styring af lagre har stor økonomisk betydning for landmand og gartner. Hvis man ydermere kan hente mere info ud af data fra lagrene ved big data analyse, bliver det rigtigt interessant.

Mvh
Mikael Poulsen

Michael Mortensen (Kvægrådgiver, Landbonord)
Fredag d. 4/5-18 kl. 11:31

der er kæmpe muligheder inden for landbruget med teknologi, arbejder med køer i min hverdag og har været med til at udvikle Video Analyse som har givet et kæmpe løft i mange kvægbesætninger. det er både til gavn for landmand i en højre produktion, men også den almindelige dansker får gavn at de forskellige værktøjer som bliver udviklet da kan opnår højre og bedre dyrevelfærd og bedre miljø.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:46

Kære Michael Mortensen

Tak for dine kommentarer. Det er spændende at høre, at analyse af videodata bliver så godt modtaget og udnyttet i praksis blandt danske landmand. Vi kan kun være enige med dig i, at der ligger et stort potentiale gemt i den form for intelligent udnyttelse af data. Teknologisk Institut ser videodata som vejen frem i de danske dyrebesætninger til gavn for dyrevelfærd og bundlinjen. Projektet Digitalisering i jordbruget vil sætte fokus på anvendelsen af billed- og videodata i staldsystemer.

Mvh
Mikael Poulsen

Peter Larsen-Ledet (Adm. direktør, Flora Dania (Brancheforening))
Fredag d. 4/5-18 kl. 11:32

Digitalisering er essentielt for at kunne bevare konkurrenceevnen i jordbruget, herunder gartnerierhvervet. De danske potteplanterproducenter er i dag de producenter i Europa, der producere mest effektivt mht. energi og med minimal benyttelse af pesticider. På en front, hvor erhvervet fortsat kan forbedre konkurrenceevnen er inden for digitaliseringen i både planlægnings- , produktions- og afsætningsprocessen.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:47

Kære Peter Larsen-Ledet

Tak for din kommentar på Bedre Innovation. Dine tanker om gartneribranchens behov for digitalisering for at optimere planlægnings- , produktions- og afsætningsprocessen er meget interessante. Vi vil meget gerne forsøge at udvide vores arbejdsområde så vi integrerer flere systemer ind i vores påtænkte digitalisering. Vi håber at vi i det efterfølgende arbejde kan inddrage dig i en styregruppe for arbejdet.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Søren Mejlstrup Jensen (Produktfaglig chef , Samson Agro A/S)
Lørdag d. 5/5-18 kl. 08:42

Digitalisering i landbruget er en grundlæggende forudsætning for at sikre let og valid dataoverførsel mellem personer og maskiner. Datatrafik mellem database, konsulent, landmand, maskinstation, maskinfører og maskinen skal foregå i et standardiseret format, så der er garanti for at intet går tabt undervejs og at data ligeledes ikke kan manipuleres. Det er altafgørende at data sendes og modtages runtime via internettet, så det er slut med manuel håndtering af markkort og data via USB sticks og emails. Herved minimeres risikoen for at fejlindstillinger og misforståelser hos maskinføreren betydeligt. Det betyder også at den data, som maskinen selv kan aflevere i f.eks. Danskmarkdatabase er valid og en garanti for at det udførte arbejde i marken er lig det indrapporterede. Projektet er derfor særdeles relevant.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:21

Kære Søren Mejlstrup Jensen

Tak for din kommentar. Kravene til fremtidens digitalisering, som du skitserer, berører en række af de problemstillinger, som der vil blive fokuseret på i aktiviteterne. Selvom mange af teknologierne findes og bruges af jer, mangler det sidste skridt ift. standardiseringer og automatisering. Vi håber vi kan samarbejde med jer omkring digitalisering i jordbruget til gavn for både dansk landbrug og agroindustrien.

Mvh
Mikael Poulsen

Bo Eskerod Madsen (CEO, PhD, ReMoni)
Søndag d. 6/5-18 kl. 14:47

Det er helt oplagt at skabe et mere bæredygtigt jordbrug vha. IoT teknologier og hardcore data-analyse.
I kampen for at sikre at vi alle kan leve godt, uden at risikere at ødelægge vores omgivelser, er det bydende nødvendigt at vi bliver bedre til at udnytte moderne dataopsamling og data-analyse til at frembringe gode og sikre fødevarer, ikke mindst ved at sikre at den teknologi vi har fungerer som den skal.
Det bliver en lang og spændende rejse, hvor denne resultatkontrakt har potentiale til at hjælpe os på vej.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:47

Kære Bo Eskerod Madsen

Tak for dine kommentarer vedrørende vigtigheden af IoT og data analyse for at skabe et mere bæredygtigt jordbrug i fremtiden. IoT er vejen til en mere intelligent og effektiv dataopsamling fra sensorer. Det kunne være spændende og givtig for Remoni og Teknologisk Institut at arbejde sammen om udnyttelsen af temperatur-, flow- og andre IoT-sensorer i landbruget.

Mvh
Mikael Poulsen

Martin Mikkelsen (Landskonsulent, Grovfoder, SEGES)
Mandag d. 7/5-18 kl. 07:43

Brugen af sensorer, droner og machine learning er ideelt til at skabe økonomisk rentable løsninger til grovfoderproducenterne, herunder udviklingen af algoritmer og digitale løsninger til eksempelvis vurdering af tørstof- og proteinindhold i majsmarker, løbende vurdering af udbytter og behov for vanding. Samtidig åbnes op for nye muligheder for differentieret svampe- og skadedyrsbekæmpelse og deraf følgende miljømæssige gevinster. Projektet ”Digitalisering i Jordbruget” er yderst relevant i forhold til den fortsatte udvikling og konkurrenceevne i landbrugserhvervene i Danmark og har derfor min fulde opbakning.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:45

Kære Martin Mikkelsen

Tak for dine kommentarer. Det er nogle meget relevante problemstillinger du skitserer og som er helt i tråd med de foreslåede aktiviteter i resultatkontrakten. Vi vil meget gerne samarbejde om løsningen af de forslag som du kommer med. Vi har en forhåbning om, at en opnåelse af denne resultatkontrakt i den henseende vil kunne styrke indsatsen og løsningen af en bred vifte af digitaliseringsopgaver inden for landbrugserhvervet, ved at sammenbringe relevante kompetencer og derved opnå den nødvendige synergi for at optimere den praktiske anvendelse af de mange data.

Mvh
Mikael Poulsen

Daniel Tæstensen (Forretningsanalytiker, Arotek ApS)
Mandag d. 7/5-18 kl. 12:15

En større integration af hele værdikæden, dvs. fra landmand og til slutforbruger, har potentiale til at skabe mange forskellige og positive synergieffekter. Det kræver at der indsamles præcise og valide data i hele værdikæden, der efterfølgende bearbejdes med maskinlæringsalgoritmer længere fremme i værdikæden, fx fødevarproduktionen. Resultatet kan fx være øget udbyttet af specifikke fremstillingsprocesser, der er fremkommet baseret på forskellige variable, baseret på registrerede data i værdikæden.
Det kræver først og fremmest en høj grad af integration af værdikæden og etablering af sammenhæng i de indsamlede data (sporbarhed), således maskinlæringsalgoritmer kan bruges til at skabe indsigt i sammenhænge, som vi ikke har viden om med de værktøjer og data vi besidder lige nu - det man kalder unknown unknows.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:48

Kære Daniel Tæstensen

Tak for din kommentar, der understreger, hvor vigtigt det er, at have øje på hele værdikæden. Der ligger rigtig meget uudnyttet potentiale i allerede eksisterende data, bare de kædes sammen og integreres på tværs af værdikæden. Projektet Digitalisering i jordbruget søger netop at fremme denne tankegang og afsløre og udnytte de unknown unknowns, du fremhæver.

Mvh
Mikael Poulsen

Karen SKriver (CEO, WildDetect APS)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:02

Det er rigtig vigtig for landbruget og alle de omkringliggende aktiviteter at sætte strøm til. Databrug og dataopsamling til at få fakta baseret viden er nødvendig for at kunne optimere på sine ressourcer. Vi laver selv et simpelt produkt som et fugleskræmsel der i dag er et højteknologisk produkt der har fået strøm sat til og kan opsamle data. Derved er der mulighed for at få fakta baseret viden omkring fuglenes adfærd og derved kunne lave forebyggende og skabe bedre rammer for at bekæmpe fugle. Da fokus i dag er bedre udnyttelse af miljø og ressourcer er metoder til at optimere på - konkret viden. Ikke mindst for at få optimeret værdikæden.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:49

Kære Karen Skriver

Tak for din kommentar. Jeres virksomhed er et godt eksempel på opfindsomhed og innovation i agroindustrien – og også på at der bliver opsamlet mere og mere data om alt inkl. fugle. En af udfordringerne er at samle og udnytte disse data intelligent, og det er netop et af formålene i aktivitetsplanen, samt i det hele taget at gøre det nemmere at udvikle og implementere digitale teknologier.

Mvh
Mikael Poulsen

Kasper Stougård (Konsulent, Markteknik, SEGES PlanteInnovation)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 08:51

Hurtigere, billigere og nemmere - det er nødvendige ambitioner for digitalisering i landbruget. Potentialet er stort; der er rigtig mange datakilder til rådighed, og de miljømæssige, dyrkningsrelaterede og økonomiske effekter af anvendelsen er i mange sammenhænge dokumenteret grundigt. Landmænd er ikke teknikforskrækkede, men indsats skal stå mål med udbytte, og netop derfor er projektet så relevant.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:23

Kære Kasper Stougård

Tak for din kommentar. Vi er enige i at danske landmænd er hurtige til at tage ny teknik til sig, men at der også stilles krav om brugervenlighed og økonomi. Målet med aktivitetsplanen er netop at forenkle udviklingen og implementeringen af nye digitale teknologier, samtidig med at kravene om sikkerhed og brugervenlighed tilgodeses, således at landmændene kun tager brugbar og nyttig teknologi i anvendelse.

Mvh
Mikael Poulsen

Steen J. Thomsen (Hjortebjerg A/S)
Søndag d. 13/5-18 kl. 20:09

Som gartneri har Hjortebjerg A/S til stadighed fokus på energioptimering i væksthusproduktionen.

Vi ser et stort potentiale i udviklingen af sensor-teknologi og smarte, måske endda intelligente beslutningsstøtteværktøjer, der kan være med til at understøtte vores daglige arbejde med energioptimering, og ikke mindst forbedre vores produktionsplanlægning.

Vores energiforbrug skal fremadrettet kunne understøttes og optimeres i forhold til produktionen af vedvarende energi i Danmark.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:48

Kære Steen J. Thomsen

Tak for din kommentar til vores forslag om Digitalisering i jordbruget. Vi vil meget gerne have særligt fokus på energiforbrug og det at kunne kommunikere med flere typer af sensorer. Vi tror også at dette må kunne sikre en fortsat optimering af energiforbruget både i forhold til bedre udnyttelse af el-udbuddet og begrænsning af de samlede el-udgifter.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Torben S. Frandsen (Specialkonsulent, SEGES)
Mandag d. 14/5-18 kl. 10:26

Projektet understøtter den digitale udvikling i såvel primærlandbruget i brugen af satellitdata til monitering af afgrødeudvikling og fordeling, som forbedring af forsøgsarbejdet i form af brugen af droneteknologi til objektive bedømmelser og registreringer i forsøg m.v. Projektet har derfor min opbakning

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:23

Kære Torben Frandsen

Tak for din interesse og opbakning til oplægget omkring Digitalisering af jordbruget. Vi forventer at projektet kan være med til at udnytte de digitale muligheder der er i landbruget og ikke mindst skabe nye muligheder, som er brugbare for landmændene. Derudover er det helt klart at vi også ønsker at implementere nogle af disse teknikker i forsøgsarbejdet, hvor der er brug for nemmere og bedre metoder til målinger i marken.

Mvh
Mikael Poulsen

Preben Damm (Direktør, bygrowers A/S)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:31

Hos ByGrowers har vi en bred vifte af udfordringer i forhold til både klimastyring, energioptimering og produktionsplanlægning. Hvis vi får nogle stærke digitale værktøjer som f.eks. et beslutningsstøtteværktøj til at understøtte vores arbejde med at optimere klimaet i væksthuset så vi når en produktionsmålet, ser vi bedre muligheder for planlægning af det daglige arbejde og udvidelse af vores produktion.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:49

Kære Preben Damm

Tak for dine bemærkninger. Vi håber meget at vi med denne aktivitet vil være i stand til at levere en digital løsning der kan hjælpe jer til at optimere produktionen og sikre en langsigtet planlægning. Hvis du har lyst, vil vi meget gerne prøve det af sammen med dig, når vi er klar.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Kartheeban Nagenthiraja (Director, dol-sensors)
Mandag d. 14/5-18 kl. 20:39

Digitalisering i landbruget er et vigtigt emne i forhold til at bevare Danmark's føreposition indenfor griseproduktion. Dol-sensors har diskuteret med TI om brug af kamerasystemer til at måle adfærds-og velfærdsparametre på svin.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:55

Kære Kartheeban Nagenthiraja

Mange tak for dine gode inputs. Digitaliseringen indenfor svineproduktionen er afgjort vigtig og i fuld gang, og noget som vi hos Teknologisk Institut meget gerne vil hjælpe med at realisere, ikke mindst i forbindelse med projekt ”Digitalisering i Jordbruget”. Kamera systemer og andre sensorer til husdyrbrug er vigtige elementer i den sammenhæng.

Mvh
Mikael Poulsen

Michael Rottbøll (Partner, Quercus Group )
Mandag d. 14/5-18 kl. 22:08

Digitalisering i landbruget er helt klar en nødvendighed at udvikle og optimere hele tiden, således at Dansk Landbrug kan være på forkant - også på denne front. Efterspørgslen omkring historik og produktion metoder af fødevare hos forbrugerne stiger og stiger. For at vi kan bevare og forbedre vores eksport til højprismarkeder med vores fantastiske kvalitets produkter, i denne globale konkurrence indenfor fødevareeksport, kræver det at vi er på forkant med forbrugernes efterspørgsel og giver dem oplysninger som de ikke havde forventet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:13

Kære Michael Rottbøll

Tak for din kommentar. Det er interessant, at du understreger vigtigheden af sporbarhed og dokumentation i fødevareproduktionen, og det er en vigtig parameter i den globale konkurrence. Det stiller selv sagt krav til digitalisering i form af sikker og transparent logning af produktionen.

Mvh
Mikael Poulsen

Svend Daverkosen (Landbrugs- og Miljøchef, Aarstiderne A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:36

I den økologiske grøntsagsproduktion, der er stærkt stigende, er der et stort uudnyttet potentiale for udnyttelse af digitale vidensbaserede løsninger til både frilands- og væksthusproduktion. Især set i lyset af den stigende interesse for mere plantebaseret kostindtag.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:50

Kære Svend Daverkosen

Tak for dine bemærkninger til vores forslag om digitalisering i jordbruget. Det er bestemt en vigtig pointe du komme med i forhold til det stigende behov for plantebaseret kost (protein), som nødvendigvis kræver at vi optimerer produktionen. Det er en vigtig driver for arbejdet, som vi skal huske at tage med i vores videre arbejde.

Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Svend Daverkosen (Landbrugs- og Miljøchef, Aarstiderne A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:37

I den økologiske grøntsagsproduktion, der er stærkt stigende, er der et stort uudnyttet potentiale for udnyttelse af digitale vidensbaserede løsninger til både frilands- og væksthusproduktion. Især set i lyset af den stigende interesse for mere plantebaseret kostindtag.

Henrik Skov Midtiby (Adjunkt, Syddansk Universitet, Drone Centeret)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:47

For at kunne drive et effektivt landbrug, har landmanden brug for information om markernes / dyrenes / maskinernes tilstand. Yderligere digitalisering af landbruget er en oplagt mulighed for at skaffe disse informationer. Det skal bemærkes at det ikke er nok bare at indsamle store data mængder fra eksempelvis kameraer, men at det er nødvendigt at få styr på at hente værdifuld viden ud fra disse data vha. eksempel machine learning.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:16

Kære Henrik Skov Midtiby

Tak for din opbakning til projektet og din kommentar! Machine learning er hovedfokus i vores tredje serviceydelse (”Værktøjer til dataanalyse”). Machine learning og statistiske modeller, herunder spatiale og spatio-temporale modeller, er altafgørende for at omsætte sensordata til værdifuld og valid information.

Mvh
Mikael Poulsen

Dorthe Carlson (Projektleder, Svinerådgivningen)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:14

Såvel i vor egen test- og rådgivningsvirksomhed som i et større perspektiv, ser vi at aktiviteten bidrager med store hidtil uudnyttede muligheder for at fremskaffe ny viden til udvikling af nye teknologier og videreudvikling af eksisterende. I vores teststald ser vi store muligheder i udnyttelse af kamerateknologi til at få flere data og på samme tid reducere tidforbruget til manuelle registreringer. I det større perspektiv er specielt opsamling og håndtering af big data af væsentlig interesse. Det forudsætter adgang til værktøjer, såsom smarte sensorer, cloud løsninger, og avancerede matematisk/statistiske modellerings værktøjer. Vi vil i den forbindelse også pege på behovet for værktøjer målrettet beskyttelse af data og sikker databehandling i og med at de mange IoT-tilgange ellers kan give øget mulighed for IT kriminalitet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:15

Kære Dorthe Carlson

Tak for din opbakning af projektet! Du har fuldstændig ret i, at datasikkerhed er altafgørende i udnyttelsen af big data og de mange sensorer. Tak for denne kommentar, som vi kun kan tilslutte os til.
I indeværende RK-projektansøgning vil vi arbejde med datasikkerhed under de to serviceydelser ”IoT og sensorintegration” og ”Cloudløsninger og datalagring”. Datasikkerhed er desværre en ofte overset komponent i dataløsninger, men altafgørende for an forsvarlig og bæredygtig anvendelse af data.

Mvh
Mikael Poulsen

Karsten Høy (Director, R&D and Product Management FBA , Andritz Feed & Biofuel )
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:18

Digitalisering og machine learning er yderst relevant nu og I fremtiden. Den stigende konkurence, focus på miljøet, ensartet kvalitet, sporbarhed samt behovet for øget effektivitet sætter store krav til enhver produktion. Dette er kun forstærket af den generelle stigning I personaleomsætningen hvilket betyder tab af viden samt effektivitet. I Andritz Feed & Biofuel oplever vi en stigende interesse for dette, endda fra en ellers konservativ industri.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:11

Kære Karsten Høy

Tak for dine positive kommentarer om vores forslag om Digitalisering i jordbruget. Din bemærkning om den generelle stigning i personaleomsætningen og de udfordringer, det medfølger, er en rigtig interessant vinkel, der understreger vigtigheden i udnyttelsen af data til en stabil, valid og brugervenlig videns-generering, således at nye medarbejdere hurtigere kan opnå en højere effektivitet.

Mvh
Mikael Poulsen

Uffe Lauritsen (Specialkonsulent, RYK Fonden)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 11:30

Godt og nødvendigt initiativ! Det er vigtigt at data ses i nye vinkler, kommer i reelt arbejde ude i primærproduktionen, og ikke ender som føde i store projekter. Projekterne er vigtige for udvikling og forståelse, men vi skal altid have den primære produktion som mål for anstrengelserne. Det er ude på de enkelte bedrifter værdien skal skabes.
Vi har i kvægbruget enorme mængder data til rådighed på den fælles database. En kobling af disse med f.eks. vejrdata (national, regional og lokal), kunne måske give overraskende svar på hjørner og kroge vi ikke anede havde en sammenhæng?

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 07:55

Kære Uffe Lauritsen

Tak for din positive modtagelse af vores initiativ og tak for dine kommentarer og tanker vedrørende brugen af data og hvem de øgede datamængder skal komme til gavn. Vi kan kun være enig med dig i at det er slutbrugeren der skal tænkes ind i enhver udvikling hvis et nyt produkt skal have succes. Vi tror også at der er et stort potentiale for landmanden, hvis f.eks. stalddata kobles med data fra andre kilder. Det må netop kunne give et helt nyt overblik over sammenhænge som det ikke har været muligt at kvantificere før.

Mvh
Mikael Poulsen

Anders Wæsel (Salesmanager, GASA GROUP Denmark)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:59

Det er vigtigt at der fortsat holdes fokus på digitalisering i landbruget og i væksthusene, miljøet og dokumentationen spiller allerede nu en stor rolle i salget.
og så vil en digitalisering bygger videre på de gode traditioner vi har i Danmark for at have en meget effektiv, teknologisk gartneri produktion og den tradition der er for samarbejde i branchen, med eks. DLG og GASA.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:30

Kære Anders Wæsel

Tak for dine tanker om samarbejde og digitalisering indenfor planteproduktionen. Vi tror også at lige netop digitalisering kan være et væsentligt element i at fastholde og udvikle de samarbejdsrelationer der er indenfor erhvervet. Ved at kombinerer viden og datakilder kan vi sammen komme videre og derved optimere vores produktion.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Anders Petersen (Direktør, ECOBOTIX APS)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 23:52

IT-revolutionen ruller fortsat med fuld kraft, og der opstår her igennem løbende nye muligheder for at effektivisere processer samt for at yde en positiv påvirkning på det samfund vi lever i - dette gælder naturligvis også inden for jordbruget. Det er generelt positivt hvis der via offentlig/privat side kan allokeres flere midler som kan medvirke til at sikre en høj faglig dansk viden hos virksomheder, såvel som hos universiteter og GTS-institutter - dette gælder også via nye Resultatkontrakt-midler. I den forbindelse anbefales det supplerende, at der sikres bedre muligheder for at viden og faglige personer hos GTS-institutter kan vekselvirke ind i det private erhverv og bidrage aktivt til skabelse og styrkelse af nye innovative danske virksomheder. Teknologisk Institut bør via sit DNA have potentialet til at udvikle, overføre og anvende ny viden til gavn for jordbruget, og dermed bør Teknologisk Institut også kunne agere som en sparringspart for erhvervets aktører, samt bistå til at bane veje for videntilgang til (nye og eksisterende) innovative virksomheder på jordbrugsområdet. Det foreslåede projekt kan sikre en relevant faglig ramme for at indlede sådanne samarbejder på jordbrugsområdet, og det kan derfor potentielt set have stor betydning for at fastholde og forny konkurrenceevnen på et for Danmark væsentligt markeds-område, med et løbende behov for teknologisk udvikling.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:10

Kære Anders

Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag om Digitalisering i jordbruget. Teknologisk Institut har gennemført en lang række samarbejder, der har styrket danske virksomheder i agroindustrien og landbruget og er en af de førende spillere i Danmark til fremme af teknologisering og innovation af dansk landbrug. Vi er os denne position og det ansvar, der følger med, bevidst. Teknologisk Institut har et stort fokus på, at resultatkontraktprojekter resulterer i opbyggede ydelser og kompetencer, der skal komme virksomheder i de danske erhverv til gode. I projektet Digitalisering i jordbruget vil vi allerede i projektperioden sikre et tæt samarbejde med og inddragelse af virksomheder. Dette sker direkte ved gennemførelse af fire demonstrationscases i samarbejde med konkrete, relevante virksomheder og indirekte via videnspredning i form af virksomhedsbesøg, workshops, publicering af artikler og videoer og afholdelse af relevante kursuser rettet mod virksomhederne.

Mvh
Mikael Poulsen

Esben Skovbjerg (Projektleder, Agrisys)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:05

Øget digitalisering er nødvendigt for at kunne dokumentere den sporbarhed der kræves i dag. Fra jord til bord. Det vil sige sammenkøring af data fra marken og stalden. I dag samles mange data på enkelt dyrs niveau, men den fælles platform der giver overbliket savnes.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 07:54

Kære Esben Skovbjerg

Tak for dine kommentarer til vores ide om aktiviteter indenfor Digitalisering i Jordbruget. Din bemærkning om øget sammenkøring af data fra mark og stald er særdeles vigtig. Der ligger et stort potentiale i at udnytte data fra begge kilder således at forbrugerne får glæde af en øget sporbarhed samtidig med at indtjeningen kan øges hos både landmænd og virksomheder som din.

Mvh
Mikael Poulsen

Tommy Jakobsen (Konstruktør, Fasterholt Maskinfabrik A/S )
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:13

Udviklingen med dataopsamling er jo meget vigtigt, da der kan være en stor besparelse i at gemme disse data, således de kan bruges til videre udvikling, og at der kan vandes og gødes på de rigtige tidspunkter og steder. For os maskinfabrikanter er det vigtigt, at der sættes kræfter ind på at forenkle udviklingen af nye teknologier.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:14

Kære Tommy Jakobsen

Tak for din kommentar, som støtter op om aktivitetsplanens kerneopgave: At fremme digitaliseringen i den danske agroindustri til gavn for landbruget og industrien selv. Virksomheder som jeres er i evig konkurrence med store koncerner i udlandet, og det kræver en ekstraordinær indsats at konkurrere med disse, især indenfor digitalisering.

Mvh
Mikael Poulsen

Svend Morsing (Teknologichef, SKOV A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:25

SKOV leverer komplette ventilationsanlæg til stalde. Det sige at vi leverer mekaniske komponenter, controllere, samt netværksbaserede overvågningssystemer. Indtil nu har det primært været i form af klimastyring/kontrol samt produktionsovervågning. I vores systemer bliver der lagt større og større vægt på funktionsovervågning af vores komponenter samt anvendelse af BIG DATA til at optimere den animalske produktion. Vi kan derfor fuldt ud støtte en kommende indsats vedrørende ”IoT - HVAC2020 – intelligente installationer til datadrevet drift af bygninger”

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:06

Kære Svend Morsing

Vi er glade for jeres støtte og interesse for vores arbejde med at skabe værdi af Big Data - både ift. HVAC installationer og ift. andre landbrugsmæssige anvendelser.

Mvh
Mikael Poulsen

Per Sandholdt (Teknisk Direktør, S.A.Christensen & Co.)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:25

Hej
Som producent af malkeanlæg og udstyr til malkeanlæg er S.A.Christensen & Co. interesseret i at anvende de bedste og mest effektive teknologier hvor denne kan bringes til anvendelse i moderne malkeanlæg. Vi anvender i dag allerede avanceret kamerateknologi i vores malkerobotter, men dette kan sikkert gøres endnu bedre i fremtiden. Også på de traditionelle malkeanlæg er der muligheder for at anvende kameraer til f.eks. overvågning, detektering af kvalitetsbrist, og helbredstilstand af malkekøerne. Men også andre sensorer vil i fremtiden have større indtog på malkeanlæg til målinger af f.eks. vaskevandstemperaturer ved rengøring af malkeanlæg, ledningsevne af skyllevand, pneumatiske tryk målinger, vakuum sensorer mm. Det er som altid vigtigt at gøre det klart for landmændene hvad de rent faktisk får ud af at der indsættes flere kameraer og sensorer i anlæggene, så disse ikke blot bliver dyrere både at købe og vedligeholde. Også sensorer og systemer som kan bidrage til at nedsætte el- og vandforbrug er relevante at tænke ind for at nedsætte driftsomkostningerne og reducere CO2 udledningen.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 07:56

Kære Per Sandholdt

Mange tak for dine gode kommentarer. I forslaget Digitalisering i Jordbruget har vi fokus på at udvikle teknologi, som skal gøre det lettere for virksomheder som jeres, at afprøve og evaluere ny kamera-teknologi og nye typer sensorer. Det er afgørende at teknologien, som du nævner, skaber værdi for landmanden og det vil vi også arbejde på at synliggøre igennem fire demonstrationscases - en oplagt case er kamera-teknologi og sensorer til kvægbrug. Vi vil også have fokus på at demonstrere værdien af, at kombinere data fra forskellige sensorer med eksisterende systemer i en samlet digital løsning.

Mvh
Mikael Poulsen

Karina Elkjær (Chief Veterinarian, VikingGenetics)
Mandag d. 21/5-18 kl. 22:46

Efter min mening et meget vigtigt projekt. Udviklingen i dansk landbrug er og vedbliver at være meget afhængig af big data og sensorteknologi, og projekter som dette vil hjælpe med at få mest muligt gavn af de nye teknologier.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 07:55

Kære Karina Elkjær

Tak for din opbakning til projektet. Ligesom du, mener vi, at udviklingen i dansk landbrug går gennem bedst mulig udnyttelse af teknologien og de data der genereres gennem teknologien. Aktiviteterne i dette projekt sigter netop mod at booste denne udvikling.

Mvh
Mikael Poulsen

Ruth Madsen (Production Coordinator, Danespo A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:47

For Danespo er projektet yderst relevant, og vi kan bl.a. se følgende ting, som vil være spændende emner for kartoffelerhvervet:
• Aktuelle klimadata registreringer (real time) i forbindelse i Mark online og tilsvarende systemer.
• Håndtering af data skal kunne håndteres i forskellige it systemer.
• Brugervenlighed i praksis
• Medarbejder kompetence
• Bearbejdning af markdata til praktisk anvendelse.
• Bearbejdning af forsøgsdata til praktisk anvendelse
• Anvendelse af drone data teknologi i jordbruget
• Anvendelse af dronedatateknologi i forsøgsmæssig regi

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:13

Kære Ruth Madsen

Tak for din kommentar. Det glæder os, at du ser et potentiale for kartoffelerhvervet i digitaliseringen. Du rører ved flere områder, som er helt centrale i aktivitetsplanen: Sammenkoblingen af flere typer af data, standarder og dataudveksling imellem diverse systemer og brugervenlighed. Kartoffeldyrkning er meget arbejdskrævende og mere risikofyldt ift. korndyrkning, og øget digitaliseringen vil gøre noget ved dette.

Mvh
Mikael Poulsen

Karen Helle Sloth (Udviklingskonsulent, GEA Farm Technologies GmbH)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 11:05

Digitalisering er uden tvivl det nye ’sort’ og data det nye råstof. I GEA Farm Technologies arbejder vi også med IoT og digitalisering indenfor produktions- og sundhedsstyring i bl.a. malkekvægbruget. Både batch og realtids-behandling af sensordata stiller udover statistisk behændighed store krav til arkitektur og datakommunikation. Men som andre har bemærket, må vi aldrig glemme slutbrugeren. Uanset, hvor sofistikeret og højteknologisk et produkt er, så må det være et mål i sig selv at skabe en brugerflade, som kan tilpasses de forskellige typer af slutbrugere. Held og lykke med at få resultatkontrakten i hus!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:04

Kære Karen Helle Sloth

Tak for dine positive kommentarer og ønskerne om medvind til vores projektidé. Din position i GEA giver dig en unik forståelse for hvor meget det kræver at få nye sensorer sat i spil og i samspil med andre datakilder. Vi vil via aktiviteterne i Digitalisering i Jordbruget være en aktiv medspiller for at fremme hele processen med at få teknologierne til at spille sammen og give det relevante output for slutbrugeren.

Mvh
Mikael Poulsen

Rudolf Thøgersen (Afdelingsleder, SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:29

De sensorer som findes i bl.a. telefoner og smartwatches som f.eks. 3D-accelerometre og termometre er også særdeles relevante for kvæg. Der er et stort potentiale i at kombinere flere sensorer i en enhed, sætte enheden på en ko eller kvie og bestemme dyrets sundhedstilstand, brunst, foderoptagelse, døgnrytme m.m. og formidle data via nye IoT-teknologier til efterfølgende databearbejdning. For SEGES vil det være relevant at modtage sådan information, hvor slutproduktet er en præsentation i managementprogrammet DMS eller andre af vore programmer til beslutningsstøtte hos landmanden.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:12

Kære Rudolf Thøgersen

Tak for din kommentar. Det er spændende det potentiale, du ser i kombinationen af mange sensorer - eller datalag om vil – og at intelligent behandling af disse data kan være et væsentligt input til landmandens beslutningsstøttesystemer. I de store kvægbrug som allerede nu findes vil denne type systemer både fremme produktiviteten og dyrevelfærd.

Mvh
Mikael Poulsen

Jette Søholm Petersen (Chefkonsulent, SEGES)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:00

Slagtekyllingeproducenterne har brug for at følge tæt op på hvordan kyllingernes tekniske produktionsresultater udvikler sig både på farmniveau og på landsbasis. Derfor indsamles enorme mængder af data fra primærproduktion, slagteri, foderleverandør og rugeri. For at få tilstrækkelig gavn af data har vi brug for dygtige statistikere og talknusere med biologisk viden til at analysere og tolke data. AgroTech og SEGES har netop nyudviklet et sæt alarmmodeller som regner på real-time slagtekyllingedata fra 3 forskellige databaser. Udviklingsarbejdet finansieres af Fjerkræafgiftsfonden. Alarmmodellerne leverer nyttig viden til slagtekyllingeproducenterne.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:05

Kære Jette Søholm Petersen

Tak for din kommentar. Du beskriver et rigtig godt eksempel på hvordan data fra flere kilder kan samles og give værdifuld viden om produktionen til gavn for producenterne og i sidste ende hele erhvervet. Aktiviteterne i Digitalisering i Jordbruget skal netop understøtte denne udvikling i erhvervet og dermed styrke erhvervet i den internationale konkurrence.

Mvh
Mikael Poulsen

Martin Kjeld Pedersen (Medejer, FieldSense A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:19

Som opstartsvirksomhed inden for IKT-løsninger til landbrugsindustrien, med et specifikt fokus på planteavl, ser vi i FieldSense et betydeligt potentiale for digitalisering i jordbruget. Landbrugsbedrifter opsamler i dag store mængder data - både bevidst og ubevidst - som for sig selv og i kombination med nye teknologier, ny hardware og nye metoder for databerigelse kan forøge landmandens produktivitet ved forbedret beslutningsstøtte og ressourceudnyttelse. Det vil især være koblingen mellem in-field IoT sensorer (f.eks. sensorer på udstyr eller stationer til dataopsamling) og andre online værktøjer, som vil styrke landmanden - både ved skrivebordet og bag rettet i landbrugsmaskineri. Men for at skabe produkter og løsninger, der kan imødekomme danske landmænd, vil det også være nødvendigt at have for øje, at landmænds udfordringer ikke kan løses efter et one-size-fits-all princip. Små bedrifter kæmper med andre problemer, end gør de helt store bedrifter, og det skal sådanne løsninger gerne kunne håndtere. Derfor er det bestemt relevant, at brugerinddragelsen i dette opslag tager højde for dette.

Det vil også være interessant at høre, hvordan samarbejder med virksomheder i agroindustrien vil foregå. Hos FieldSense står vi gerne til rådighed for virksomheder og institutioner, der leder efter partnere inden for IKT løsninger, IoT og machine learning. Vi ser derfor også gode muligheder for flere spændende samarbejder ved dette opslag!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:19

Kære Martin Kjeld Pedersen

Tak for din kommentar. Din betragtning om at man ikke skal udvikle one-size-fits-all systemer til landbruget er værdifuld og korrekt. Ved at arbejde tæt sammen med jer og andre virksomheder i agroindustrien kan vi i fællesskab dels udvikle systemer, som netop skaber værdi i landbruget, og samtidig har fokus på at det skal være implementerbar på relevativ kort tid. Og tak for tilbuddet om samarbejde. Vi vil helt sikkert gøre brug af det.

Mvh
Mikael Poulsen

Jens Peter Licht (Seniorkonsulent, Dansk Gartneri)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:39

I gartneribranchen er der store potentialer for både optimering og forretningsudvikling f.eks. i forhold til styring af energiforbruget. Ved en målrettet indsamling og brug af data kan konkurrenceevnen øges samtidig med, at der bl.a. sikres en bedre fødevaresikkerhed, og miljø- og klimaaftrykket reduceres. Det er derfor et godt og nødvendigt initiativ med brug af digitale hjælpemidler i gartneribranchen til blandt andet Big Data, der kan være medvirkende til at optimere væksthusproduktionen f.eks. ved bedre produktionsplanlægning.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:15

Kære Jens Peter Licht

Vi er meget opmærksomme på erhvervets udfordringer med at optimere produktionen og nedsætte energiforbruget. Vi ser bestemt digitalisering og big data som et meget væsentligt element i løsningen af disse udforinger og håber at vi kan bidrage til det videre arbejde.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Kim Skov Hilding (Konsulent, Dansk Standard)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:33

Dansk Standard anerkender at landbruget står over for en ny digitaliseringsopgave, hvor smarte sensorer og mere data fylder meget. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:00

Kære Kim Skov Hilding

Tak for din kommentar. Alle i landbruget efterspørger standarder på de digitale løsninger, så det bliver meget mere plug-n-play. Landbruget er en forretning, der er altid travlt, og man møder kun sjældent en landmand, som har tid til it-bøvl. Derfor må der gøres noget, omend aktivitetsplanen ikke har standardisering som sin kerneopgave, så vil vi gerne bidrage til en udvikling i den retning.

Mvh
Mikael Poulsen

Jesper Riber Nielsen (Afdelingsleder, PlanteDigital, SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.)
Fredag d. 25/5-18 kl. 17:24

Digitaliseringen i landbruget er allerede i fuld gang og potentialet er stor hvis de beskrevne kompetencer bringes korrekt i spil. Selvom det er uden for projektets omfang skal det dog tilføjes at målet dermed ikke er endeligt nået da det kræver at landmanden inddrages, så det sikres at slutproduktet er brugervenligt og løser brugerens egentlige behov.
Kommunikation med diverse sensorer er noget vi i SEGES har arbejdet med i flere år. Kommunikationen med disse sensorer har vist sig at være både kompliceret og omkostningstung, så at projektet forsøger at gøre dette både nemmere og billigere er bestem relevant. Et andet område som bestemt også er relevant er udarbejdelsen af metoder og procedure som hjælper med at kvalitetssikre data da dette er udgangs-punktet for overhoved at kunne gøre bruge data efterfølgende.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 07:59

Kære Jesper Riber Nielsen

Tak for din kommentar. Du har ret i, at vi hele tiden skal have for øje, at det der udvikles i aktivitetsplanen, skal være anvendelig og skabe værdi for slutbrugeren. Det med sensorer er kompliceret, men Teknologisk Institut har i flere andre projekter bygget systemer – til mark, væksthus og stald – hvor vi opsætter sensorer, henter data til skyen og processere dem. Nu vil vi bare gerne systematisere det, så udviklingsvejen bliver kortere for agroindustrien.

Mvh
Mikael Poulsen

Jørgen Andersen (R&D manager, Thoruplund A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:25

Hej Jesper !

Hermed mine forslag, som jeg i egenskab af formand for Dansk Gartneri ser mest relevante.

Digitalisering i Jordbruget
Jeg ser initiativet om anvendelse af Big Data i gartneribranchen, som et meget spændende initiativ! I væksthusproduktionen har vi i mange år allerede benyttet os en del af databaserede metoder til analyse, overvågning og styring af bl.a. energiforbrug, produktion og afsætning af vores produkter, som alt sammen har det formål at optimere de forskellige processer. En øget anvendelse af databaseret analyseanvendelse i form af Big Data til væksthusproduktion hilses derfor velkommen.

Optimeret produktion af planteressourcer
Et godt initiativ med et dyrkningsteknologisk testcenter, der kan tilbyde dyrkningsteknologiske services til gartnerierhvervet både indenfor energianvendelsen men også i forhold til den egentlige planteproduktion, hvor der er efterspørgsel efter hurtige, præcise og billige genetiske analyser til væksthusproduktionen.

Fødevarekvalitet og convenience – value for money
Overordnet set rammer initiativet plet i forhold til den øgede efterspørgsel efter convenience produkter af høj kvalitet, hvilket også er relevant for væksthusproduktionen og de fødevarer, som produceres her. Indenfor branchen har vi i lang tid arbejdet med lignende initiativer. Det er derfor altid fint med et øget fokus på at finde metoder til at måle og bestemme rå- og færdigvarernes kvalitet, ligesom bedre teknologier til processering, emballering og tilberedning hilses velkommen.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:09

Kære Jørgen Andersen,

Tak for dine bemærkninger til vores forslag på Bedre Innovation. Vi er glæde for at du også ser mulighederne i at benytte big-data til optimering af gartneriernes produktion. Det er en stort emne og vi håber at du og andre fra Dansk Gartneri vil involverer sig i vores arbejde, så vi rammer de bedste områder for jer.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Torben Føns (Planteavlskonsulent, Hedegaard Agro)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:50

Emnet er fantastisk spændende og man bliver nemt grebet af alle de nye ting der vælter frem. Men det er altafgørende at langt den største del af projektet fokusere på hvordan alle disse muligheder bliver implementeret ude hos den enkelte erhvervsdrivende. Enkle løsninger er også fungere langt ude på landet hvor internethastigheden langt fra har samme kvalitet som i byerne.

Dette emne er jo ikke nyt, men udviklingen går bare så stærkt at man slet ikke når at tænke nok over hvordan disse løsninger vil fungere ude i erhvervet. Jeg håber, at I laver nogle IT løsninger der er meget åbne i forhold til import og export af filer, således at data nemt kan flyde rundt mellem forskellige IT løsninger. Som eksempel, så bruger hvert traktormærke deres eget IT-system og det bliver meget sårbart hvis der ikke kan deles filer mellem disse systemer.
Glæder mig til at følge udviklingen.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 07:58

Kære Torben Føns

Tak for din kommentar. Vi er særlig glade for, at du peger på vigtigheden af implementeringen. Der findes en masse smarte teknologier, men derfra og til de virker i marken og stalden er der et stykke vej. Og det er netop et af fokuspunkterne i aktivitetsplanen. Det er også tydeligt, at din erfaring fra praksis med forskellige dataformater skinner igennem.

Mvh
Mikael Poulsen

Jesper Vilander (Direktør, CLAAS E-Systems)
Mandag d. 28/5-18 kl. 21:38

Emnet er meget relevant og det er i høj grad digitaliseringen der bliver den vigtigste konkurrenceparameter fremover. Vi har i DK en rigtigt god mulighed for at være med helt fremme. Emnet er som sådan ikke nyt og det er derfor vigtigt med en fokuseret indsats på udvalgte områder, hvor vi både har expertviden fra universiteter samt virksomheder, for også at opnå kommercielt gennembrud.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 07:59

Kære Jesper Vilander

Tak for din kommentar. Der kan bruges rigtig mange ressourcer på digitalisering i jordbruget, og nogle af de globale spillere på markedet gør det allerede. Det er derfor netop afgørende, at aktiviteterne i planen udvikles sammen med jer og andre interessenter, så vi når nogle brugbare resultater i den relativt korte projektperiode. Og så vil vi rigtig arbejde sammen med jer på det område.

Mvh
Mikael Poulsen

Tom Simonsen (Adm. direktør, Conpleks Innovation ApS)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:56

Digitalisering i jordbruget er bestemt relevant og hos Conpleks har vi siden 2011 arbejdet fokuseret med forskning og udvikling af avancerede løsninger til landbruget. I den sammenhæng har vi ved flere lejligheder haft et inspirende samarbejde med Teknologisk Institut samt flere projekter med universiteter i både Danmark og udlandet. Det er ikke kun robot-teknologi, kunstig intelligens og cloud-løsninger, der er nødvendige. Der er også behov nye sikkerheds-løsninger og standarder. Vi mener, at vi som samfund står overfor et gennembrud i den yderligere brug af digitale løsninger indenfor landbruget til gavn for alle.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 07:59

Kære Tom Simonsen

Tak for din kommentar. Det er motiverende, når virksomheder som jeres også ser et stort potentiale i den digitale dagsorden. Men samtidig peger du på udfordringerne med manglende standarder, som gør at de mange nye digitale løsninger, dels er sværere at implementere dels kunne give endnu mere værdi for landmændene.

Mvh
Mikael Poulsen

Anders Fjendbo (AgSolution Manager, Nordic-Baltic, BASF)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:57

Sikkerhed har høj prioritet hos os i BASF og derfor introducerer vi som de første et plantebeskyttelsesmiddel, der kan fyldes på sprøjten via et helt lukket påfyldningssystem (Closed Transfer System). Midlet - og flere midler fra flere producenter i fremtiden leveres med et ezi låg som standard og det passer 100% i en ezi-connect. Ezi-connect og er certificeret af Teknologisk Institut. Vi har meget tillid til TI's grundighed og håber, at den del af afgifterne på planteværn som hidrører fra sprøjteførerens risiko må falde bort i forbindelse med revurderingen af pesticid afgifterne

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:00

Kære Anders Fjendbo

Tak for din kommentar. Vores samarbejde om eziconnect var forbilledligt, og vi medvirker gerne til at udvikle og teste flere nye teknologier. Læringen var også, at der er et stykke vej fra prototype til et færdigt produkt. I denne aktivitetsplan adresserer vi netop, at der allerede findes en række digitale teknologier, men at der er brug for at gøre mere standardiserede og tilgængelige for teknologileverandører til landbruget.

Mvh
Mikael Poulsen

Allan Trøjborg (Adm. Direktør, W. Domino A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:30

Skal der flere grise tilbage til slagtegangene i Danmark, må der gøres noget ved såvel den negative stemning som de lave priser. Vi skal have gjort branchen og varen mere attraktiv for investorer og forbrugere. Økonomien skal være så det kan betale sig for landmanden, (altså højere priser/ og eller effektivisering). Specielt slagtesvinebranchen efterlyser udvikling idet meget har stået stille i årene, hvor soholderne har haft teten og trukket investeringerne, ikke mindst takket være muligheden for eksport af gode danske smågrise. For at kunne forbedre markant skal der skaffes data som daglig styreredskab der giver mulighed for reaktion nu og her. Gode management systemer skaber også bedre dyrevelfærd via hurtig reaktion og kun dyr der trives kan have god tilvækst. Sporbarhed, foderudnyttelse, dyrevelfærd og hvis det ikke skal ende uden noget skal man bruge data. Vores vægtsystem Pig-Sort, finder vi er et skridt på vejen og med øremærker på hver gris er der masser af informationer at hente.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:54

Kære Allan Trøjborg

Tak for dine positive kommentarer til vores ide. Vi er meget opmærksomme på at indførelsen af teknologi skal have at godt afkast i form af forbedret økonomi/produktivitet eller sundhed/dyrevældfærd for at investeringen kan betale sig. Der er allerede introduceret en del teknologi i produktionen i dag, som jeres Pig-Sort system, så den næste landvinding bliver at få de mange sensorer fra mark til stald til at spille sammen og give endnu større værdi for landmanden. Vi vil arbejde for at vores aktiviteter i Digitalisering i jordbruget kan bidrage til udviklingen og skabe værdi for erhvervet.

Mvh
Mikael Poulsen

Jacob Mogensen (Innovation Manager Biomass & Netværksleder INBIOM, Agro Business Park)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:13

Spændende forslag. Dansk Landbrug er én af de industrier med flest registrede data. Mange løsninger er udviklet men der er fortsat store potentialer i at få data omsat til management og i sidste ende værdi for såvel producenter af udstyr og "Lars landmand". Biomassens fremtidige forventelige anvendelse til mere end blot energi og foder i kombination med øget forbrugerfokus stiller krav om øget sporbarhed og dokumentation. Digitale løsninger synes at være svaret. Temaet falder i tråde med INBIOMs fokus på cirkulære produktionssystemer - herunder optimeret logistik og arbejde i marken.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:00

Kære Jacob Mogensen

Tak for din kommentar. Kravet til øget sporbarhed, som du påpeger, og som også er fremhævet i landbrug og Fødevarers publikation, ”Digital vækst i Fødevareklyngen”, er en interessant vinkel. Agroindustrien er i fuld gang med en digital udvikling, som kan levere sporbarhed under forudsætning af, at data kan udveksles seamless imellem løsningerne.

Mvh
Mikael Poulsen

Henrik Pedersen (Agrochef, AKV Langholt)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:09

Ved AKV Langholt har vi de sidste 5 år arbejdet med optimeret N gødskning af kartofler. Arbejdet går ud på at der fra start tildeles mindre Kvælstof end forventet behov og ved hjælp af bladanalyser tildele en evt. supplerende mængde, der passer til markens behov. Dette går rigtig godt og vi forventer at 20% af vores avlere i år gør brug af teknikken. Vores "hul" i teknikken lige nu er at kvælstof behovet i marken ikke er ens for de forskellige områder. her mangler der en brug af sensor teknik (f.eks. bladmasse) der udfra vores erfaring kan omsætte dette stil styring af en gødningsspreder. Det lyder som om at dette projekt kan være med til at udfylde dette hul - glæder os til at høre mere og gerne samarbejde

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:01

Kære Henrik Pedersen

Tak for din kommentar. Dejligt med en konkret ”case” fra marken. Vi håber med aktivitetsplanen, at vi kan sætte gang i en udvikling, hvor det bliver nemmere at gå fra konkrete behov til at agroindustrien kan implementere dem, uden at det omfatter lange og meget dyre udviklingsforløb.

Mvh
Mikael Poulsen

Claus Hermansen (Direktør, Dansk Agroindustri)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:44

Øget digitalsering er afgørende for at Dansk Agroindustri kan bevare sin position som producent at verdens bedste produkter og ser vices til både den danske landmand, men også for at sikre den stadig stigende danske eksport af maskiner og services.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:01

Kære Claus Hermansen

Tak for din kommentar. Det glæder os, at du som direktør for hele agroindustrien ser værdien i at sætte fokus på digitaliseringsdagsordenen og digitalisering vil sætte yderligere skub i den i forvejen store eksport, som jeres område står for.
I aktivitetsplanen er der lagt op til et tæt parløb med nogle af de virksomheder, som er medlemmer hos dig, så vi er meget tilfredse med dit tilsagn om at bidrage til etablering af aktive, korte og intense innovationsforløb med virksomheder i agroindustrien.

Mvh
Mikael Poulsen