Digitalt havmiljø

Senest opdateret d. 11/4-2018
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
Anne Lise Middelboe
R&D Manager

Nye digitale værktøjer understøtter danske virksomheders muligheder for vækst i aktiviteter på havet og sikrer balancen mellem udnyttelse og beskyttelse til fordel for det danske samfund og miljøet.

Havet er en central drivkraft for økonomisk vækst og afgørende for at kunne møde den fremtidige efterspørgsel efter fødevarer, infrastruktur og vedvarende energi (EU, OECD 2016). Derfor er en af de største udfordringer for samfundet i dag at sikre en balanceret udnyttelse, der muliggør vækst i havets erhverv, men med en balanceret beskyttelse, som sikrer et sundt havmiljø i dag og for kommende generationer. Nøglen til succes er robuste og nemt tilgængelige digitale værktøjer, der giver præcis viden om havets tilstand (baseline) og nøjagtige vurderinger af konsekvenserne af menneskelige aktiviteter.

Nøgleord

58 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ken H Andersen (Professor, sektionsleder, DTU Aqua)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 13:43

DHIs vision om udvikling af digitale services er det rette skridt på vejen til at skabe en bro mellem eksisterende viden og praktiske anvendelser. Det udfylder et gab imellem kompleksiteten af de modeller og den viden der eksisterer i dag og behovet for let-gennemskuelige og operationelle modeller til miljøvurderinger og lignende.

Erfaringen fra DTU Aqua er, at web-baserede frontends til avancerende modeller er et vigtigt værktøj til kommunikation af modelresultater. Et eksempel er http://stockassessment.org som er en webbaseret frontend til bestandsvurdering af marine fisk. Muligheden for at selv at arbejde med modeller og undersøge output giver transparenens, skaber forståelse for modellerne, og øger troværdigheden af resultaterne for både klienter og interessenter.

DTU Aqua her en international førerposition indenfor økologiske modellering af fisk og plankton. Der er et stort potentiale for vidensoverføring og innovation, både indenfor statistiske screeningsmodeller, basis-modeller til surrogatmodeller, og procesforståelse af individ adfærd.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 7/5-18 kl. 17:18

Kære Ken
Tak for din opbakning til vores planer om udvikling af digitale løsninger og services for the marine miljøområde. Jeg er helt enig i dine betragtninger om at den øgede gennemsigtighed skaber bedre forståelse og troværdighed omkring resultater og planer. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med DTU Aqua om at sikre Danmark en internationale førerposition inden for anvendt økologisk modellering til gavn for såvel erhvervslivet som det Danske samfund generelt.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

ivar Lund (seniorforsker, DTU Aqua)
Fredag d. 20/4-18 kl. 14:58

Havene omkring Danmark har et stort potentiale for produktion af fødevarer især inden for akvakultur , et potentiale der ikke er udnyttet til fulde.
For dokumentation af produktionsforhold og mulig miljøpåvirkning fra opdræt er det afgørende med sikre og afprøvede digitale værktøjer og modeller der kan vurdere og kvantificere betydningen heraf.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 7/5-18 kl. 17:28

Kære Ivar Lund
Tak for dine positive kommentarer til vores planer. Kvantitative miljøvurderinger, der er baseret på de bedste modelværktøjer er vigtige for at mindske konservatismen i vurderingerne og udnytte potentialet for brug og samtidig beskyttelse af havmiljøet. Det er vores ambition, med de nye digitale værktøjer, at bidrage netop til dette .
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Anders Stockmarr (Lektor, DTU)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 10:52

Udvikling af online værktøjer til brug for vurderinger af og intervention overfor havmiljøet er det naturlige at gøre, og falder i tråd med mange andre tiltag og den igangværende teknologiske udvikling. Med Danmarks kystmiljø er det vigtigt at have en dansk medspiller på denne front, og tiden er til at disse ting kan udvikles (og måske burde have været udviklet). Online værktøjer vil formentlig udbrede brugen af videnskabeligt funderede evalueringer af havmiljø til en langt bredere kreds af brugere, og være i tråd med den stigende rolle som data spiller i vores samfund. Det er et naturligt skridt som bør tages, og DHI har den rigtige ekspertise og netværk til at tage udfordingen op. På DTUs Afdeling for Matematik og Computer Science, hvor undertegnede hører hjemme, er der bred fokus på anvendelse af Big Data som et sådant initiativ falder ind under. Tilgangen som DHI foreslår tager fat om det væsentligste i den forbindelse, som er at omforme de mange data til brugbar information.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 22:47

Kære Anders Stockmarr
Tak for dine positive kommentarer og betragtninger omkring de foreslåede online værktøjer. Vi ser også de nye online værktøjer som en vigtig mulighed for, i større grad end i dag, at kunne anvende de videnskabelige resultater til vurderinger af havmiljøet på en måde der er gennemskuelig for en bredere skare. Kvaliteten af miljø vurderinger afhænger bl.a. af gode beskrivelser af de eksisterende forhold. Derfor er det vigtigt konstant at sørge for de bedste miljøinformationer er tilgængelige - fx ved at udvikle metoder til at kombinere de mange forskellige typer af data der findes.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Torben Bramming Jørgensen (Projektchef, Limfjordsrådets sekretariat)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:07

Limfjordsrådet involverer den kommunale planlægning og administration og dertil hørende politiske niveau om at udarbejde strategiske analyser, indhente ny viden og sætte flere indsatser i gang samt inddrage borgere og erhverv om sammen at nå målet om en sundere fjord. Vi oplever et stigende fokus på det marine miljø og et stort behov for et vidensbaseret beslutningsgrundlag og vi er således afhængige af udvikling og adgang til opdaterede digitale værktøjer der giver adgang til relevant miljøviden og gør det muligt at vurdere effekt og konsekvenser af givne aktiviteter. Limfjordsrådet kan derfor kun opfordre til at arbejdet med at udvikle nye digitale værktøjer, der understøtter arbejdet mod et sundt havmiljø, opprioriteres i de kommende år.
Vi er desuden meget interesseret i at overvågning, dataindsamling og nye metoder hertil forbedres, da vi ofte oplever at mangle opdaterede data såvel tidsmæssigt som rumligt. For optimal udnyttelse af data er det afgørende at disse data stilles til rådighed for så bredt et publikum som muligt og på en brugervenlig form.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 22:57

Kære Torben
Tak for dine gode kommentarer og perspektiver på de foreslåede digitale værktøjer. Det er helt sikkert vores ambition at værktøjerne skal gøre det muligt at kvantificere og vurdere effekter og konsekvenser af planer og aktiviteter, i både kortere og længere tidshorisonter. Pålidelig miljø information opnået gennem robuste data er en forudsætning for præcise vurderinger.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Bjarne Holm Jakobsen (Miljøkoordinator, Femern A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:41

Adgangen til specifikke data vedrørende havmiljøet, muligheden for som projektudvikler, myndighed, stat og offentlighed på kvalificeret måde at kunne deltage i de vurderinger og beslutninger, som har til opgave at bevare og fremme et god tilstand i havmiljøet, og sidst men ikke mindst adgangen til en fyldestgørende og langsigtet dokumentation og overvågning vedrørende havmiljøets centrale forhold er alfa og omega for at udbrede kendskabet til og dermed ansvaret for havmiljøet.
Konkret har vi som Femern A/S i vores planlægning af den faste forbindelse over Femern Bælt nydt godt af DHI’s kompetencer og fokus på digitale data og metoder, som har styrket og effektiviseret tilvejebringelsen af et transparent og retvisende datagrundlag, og som fra projektets idefase frem mod projektets endelige udformning og godkendelse med de dertil hørende miljøvurderinger og aftalte vilkår har skabt tillid til et stærkt og operationelt projektgrundlag, såvel hos bygherren som hos de ansvarlige myndigheder.
Femern Bælt projektet vil i den forestående anlægs- og driftsfase have fokus på en operationel og omkostningseffektiv dokumentation af projektets ambitiøse miljømålsætning. Dette gælder såvel overholdelsen af de EU-retslige og nationale forpligtelser samt øvrige specifikke projektvilkår som de langsigtede foranstaltninger, der knytter sig til projektet og dets udformning, og som forventes at bidrage positivt til hav- og kystmiljøets gode tilstand.
Digitale services, der på relevant måde kan aggregere og fremvise store datamængder med dertil tilknyttede operationelle værktøjer til adaptiv respons, såvel for konkrete projekter som for de langsigtede økosystemorienterede indsatser for havmiljøet og den marine planlægning, vil nationalt og globalt være en meget efterspurgt teknologisk serviceydelse. Femern A/S ser DHI og DHI’s skitserede udviklingsplaner centralt placeret i en målrettet videre udvikling af sådanne transparente og omkostningseffektive digitale værktøjer til brug for den samlede havmiljøindsats, og selskabet ser gode muligheder for at Femern Bælt projektet som case kan nyde godt af og indgå som værkstedsområde for det fremadrettede udviklingsarbejde.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:35

Kære Bjarne
Mange tak for dine gode kommentarer og interessante perspektiver på vores aktivitetsforslag. Femern Bælt forbindelsen er netop et godt eksempel på at økosystem modellering og digitale metoder er centrale for at kunne kvantificere effekter på økosystem niveau, - det er den detaljering der kræves i dag. Gennem de foreslåede nye metoder og værktøjer er det vores mål at gøre disse metoder lettere tilgængelige dels som screeningsværktøjer men også til kvantificering i forbindelse med mindre projekter. Det glæder mig at I har øje for potentialerne i forslagene, og flere af aktiviteterne vil med stor fordel, kunne udvikles og testes i samarbejde med jer og med Femern Bælt forbindelsen som testcase. Vi ser frem til et spændende samarbejde om disse aktiviteter.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Lisbeth Jess Plesner (Chefkonsulent, Dansk Akvakultur)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:26

Havene omkring Danmark har et stort potentiale for bæredygtigt akvakultur, og her er en videreudvikling af digitale værktøjer til miljøvurderinger helt centralt for at sikre den rette balance mellem nødvendig beskyttelse og muligheder for udnyttelse.
En videreudvikling af de digitale værkstøjer mod mere præcise økosystemmodeller, der er nemmere tilgængelige og adaptive vil være et velkommen værktøj for en lettere tilgængelig og mere præcis effekt vurdering, hvilket vil medvirke til at fremme en hensigtsmæssig udvikling af den marine akvakultur i Danmark.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:43

Kære Lisbeth
Mange tak for dine kommentarer til vores aktivitetsplan! Det er et centralt mål med udviklingen af digitale værktøjer indenfor havmiljøet at vi vil arbejde på at lette tilgangen til mere præcise værktøjer, men også øge gennemsigtigheden af resultater og vurderinger, for derigennem at sikre balancen mellem beskyttelse og benyttelse af havmiljøet.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Verner Brandbyge Ernstsen (Seniorforsker, GEUS)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:21

Forslaget Digitalt Havmiljø tackler den centrale udfordring at gå fra data til information og viden. Det er absolut essentielt, at en stadigt stigende datamængde også medfører et stadigt stigende informations- og vidensniveau.
Hvad end det er marine sensorer (og platforme) eller modeller, er dataoutputtet generelt stigende med øget opløsning i både tid og rum. Specielt indenfor de seneste 15 år har der været en eksplosiv udvikling i rumlige marine data, men det er fortsat en udfordring at få integreret rumlige og tidslige data, som er målt eller simuleret på forskellige rumlige og tidslige skalaer. Det er et væsentligt bidrag, hvis dette initiativ kan bidrage til en bedre integration af rumlige og tidslige data.
Et element der til tider negligeres i både databehandling og –præsentation er usikkerheden på data og dermed på afledte produkter. Datausikkerhed er vigtig at få integreret og gjort til en naturlig del af al tilgængeligt data. Det er vigtigt, fordi data er grundlaget for kvantitative analyser og i sidste ende vurderinger i forhold til benyttelse og beskyttelse af det marine miljø.
Tilgængeligheden af data, som den er beskrevet i forslaget, er grundlaget for en mere kvantitativ tilgang. Det vil derfor være et væsentligt bidrag, hvis dette initiativ kan bidrage til at gøre både data og kvantitative analyseværktøjer mere tilgængelige.
Sidst men ikke mindst er dette initiativ på linje med globale trends omkring begreber som science-based management, knowledge-based management og informed management med henblik på en bæredygtig forvaltning og udvikling af de marine miljøer. Det bliver meget spændende at følge dette initiativ.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:40

Kære Verner
Mange tak for dine positive kommentarer til vores udviklingsplaner. Jeg er helt enig i at vi står overfor en stor udfordring i at sikre at de store mængder af data der produceres i dag bliver omsat til information og viden der kan understøtte kvantitative og mere præcise miljøvurderinger. Det er en rigtig god pointe at vi skal øge fokus på usikkerheder på såvel data som resultater og noget vi planlægger at arbejde med på tværs af vores forskellige aktiviteter på DHI (se aktivitetsforslaget : https://bedreinnovation.dk/digitale-og-datadrevne-vandverdener ). Danmark er bland de førende indenfor økologisk modellering, og jeg mener, vi har de bedste potentialer for at bruge nye digitale muligheder til at gøre data, information og værktøjer lettere tilgængelige for science-, knowledge, og information-based management, som jo i stigende grad kræves i havmiljøspørgsmål.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Paula Canal Vergés (PhD, COWI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 23:57

The digital tool that DHI envisions and describe could become a remarkably useful tool to evaluate the marine environment at different levels.
For starters the possibility of an updated and online spatial database comprising relevant sets of data such us marine habitats, substrates, hydrodynamic parameters ... it is of a big interest in itself.
Further, getting access to calibrated and validated Hydrodynamic (HD) and ecological (ECO) models for specific Danish water bodies in other context than the one they were created too will optimize time and resources usage in a wide range of consultancy work, among others to address EIA and marine planning issues. As an example, models created and validated in cohesion with the Danish river basin management plans, could be re-run to estimate local changes of nutrient loads, estimate sediment spills impacts, calculate the local effect that changing certain climate conditions might have in certain targeted model parameters, estimate ecosystem changes caused by certain marine uses and many other applications.
An interesting feature for this kind of tool could be for instance to be able to modify at least some of the relevant model parameters input and the model scale for simulating new results. Presenting results and raw data in a visual and coherent format will be also of high interest.
Creating a tool that is very user friendly, increases the potential for users even if they are not modelers. However, this can be problematic if the scoping and description of the tool are not correctly understood. Finally, in order to end with a useful tool, there has to be a balance between system complexity and tool operability, however this limits will depend on the scope in which the tool is used. Which bring back the need for restrictions or instruction on what extent and for which uses this tool could/should be used in the different marine areas and for different scales.
Overall, the suggested tool, in my opinion, will be of great interest for the Danish marine consultancy branch. We will be looking forward to follow and participate in this initiative.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:14

Dear Paula,
Thank you very much for your good and relevant comments to our development plans! I am happy to see that you, being a very experienced user of DHI ecosystem modelling tools also appreciate the possibility to have easier access to data and modelling tools, and find of great interest for marine consultancies. I agree that the more simple screening tools must come with detailed documentation and explanations on how to use them and for what purposes they can be used. The intension with these tools is indeed to allow for quantitative assessments and screenings in cases where we today rely on expert judgements and gut-feelings, and thereby improve the general quality of environmental assessments.
Best regards
Anne Lise Middelboe

Ditte Tørring (Biolog, Snaptun Fiskexport A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:33

Som havbruger i Danmark har Snaptun Fiskexport den største interesse i, at udnyttelse af de marine ressourcer er bæredygtig og sker under de nødvendige hensyn til havmiljøet. Nye datarige og omkostningseffektive overvågningsteknikker, operationelle værktøjer og mere effektive miljøundersøgelser vil fremme en vidensbaseret forvaltning og bidrage til at møde den fremtidige efterspørgsel efter marine fødevarer.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:21

Kære Ditte,
Mange tak for dine gode kommentarer. Vi ser også de foreslåede udviklinger som centrale værktøjer til at sikre balancen mellem miljøbeskyttelse og anvendelse af havet som fx produktion af marine fødevarer.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Jan Durinck (Direktør, Dansk Bioconsult - Marine Observers ApS)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:49

Vi bidrager med observationer til bl.a. marine VVM’er og her er der ofte tale om en form for snapshot af naturens tilstand. Udvikling af online digitale værktøjer til at processere mange (og historiske) data på tværs af platforme vil hjælpe til at ekstrapolere og generalisere ud fra data og dermed at skabe mere brugbar information. Vi ser en stor nytte i at have beskrevne online værktøjer til rådighed for det marine område og vil helt sikkert bruge dem flittigt i vores konsulentarbejde.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:33

Kære Jan
Mange tak for dine positive kommentarer omkring udvikling og benyttelse af de foreslåede online værktøjer. Det er et klart målet at udvikle processeringsrutiner der sagtens kan inkludere hjælpe til at ekstrapolere ud fra fx jeres observationer og målinger.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Maj Holst (Senior biolog, Rambøll)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:49

I forbindelse med rådgiveres arbejde med indsamling af data til brug for marine miljøvurderinger, kan et vigtigt redskab netop være et interaktivt online marint informationssystem, der samler den nyeste og bedst tilgængelige viden på det marine område. Et system, som DHI foreslår at udvikle. Såfremt et sådant informationssystem vedligeholdes og opdateres, vil dette styrke beskrivelsen af de eksisterende forhold, en beskrivelse der er en vigtig en del af miljøvurderingsarbejdet.
Desuden anses det, helt i tråd med DHI’s udvikling af screeningsmodeller og surrogatmodeller, at modelværktøjer, der kan benyttes af ikke-modeleksperter, vil kunne optimere og styrke VVM-processen, både i forhold til ressourcer og inddragelse af de multiple parametre, der styrer de biologiske forhold. Det er min vurdering, at DHI’s forslag til udvikling af redskaber til brug for bedre og mere robuste miljøvurderinger, er innovativt og vil kunne styrke miljørådgiveres arbejde fremadrettet.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:17

Kære Maj
Mange tak for dine positive kommentarer og perspektiver til vores foreslåede aktivitetsplan. Det er lige præcis det vi gerne vil opnå at! - at alle miljørådgivere får mulighed for at styrke både beskrivelsen af de eksisterende forhold som er kernen i alle miljøvurderinger og generelt at øge robusthed og kvalitet af vore vurderinger, ved i højere grad at kunne anvende kvantitative metoder.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Marianne Holmer (Professor, institutleder, Biologisk Institut, Syddansk Universitet)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:57

Det vil være et stort fremskridt at indsamlede data bliver mere tilgængelige for alle og her er udvikling af digitale løsninger helt essentiel. Teknologien udvikler sig hastigt og åbner op for en lang række muligheder som bør udnyttes også for det marine miljø. Det kan kun styrke vores viden om havet at data let kan tilgås og anvendes bredt af alle med en interesse for det marine miljø.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 16:00

Kære Marianne,
Mange tak for dine gode kommentarer til vores udviklingsplaner. Jeg er helt enig i at de nye teknologier åbner for nye muligheder for at bruge data og anvende værktøj og metoder på helt nye måder. Særligt interessant er det hvordan dette kan gøre forskning og ny viden anvendelig også for ikke-eksperter.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

klavs bundgaard (Gruppeleder, Sweco)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:39

Sweco er helt på linie med Rambøls kommentarer. Vi mener således også at et interaktivt online marint informationssystem, der samler den nyeste og bedst tilgængelige viden på det marine område vil være et stort aktiv. Et lille råd er at mange af disse miljøprojekter er underlagt et voldsomt tidspres og derfor er det virkeligt vigtigt at et sådanne systemer er enkle, tilgængelige og hurtige. Men hvis det vedligeholdes og opdateres, vil det klart styrke beskrivelsen af de eksisterende forhold.
Derudover er det vigtigt at man undervejs evaluerer formidlingsaspektet. Mange af slutbrugerne vil nok ikke være model eksperter og det er vigtigt at man i arbejdet med projektet går ind og ser på hvilke typer brugere der er, hvilke projekttyper og størrelser de har, hvilke behov deres projekter har og hvordan man bedst bygger værktøjet/udviklingerne op så slutbrugerne forstår at bruge dem optimalt.
Det er rent teknisk nogle fantastiske ideer! Men husk det er mindst lige så stor en opgave i at finde ud af hvordan man bedst får gjort dem anvendelige og forståelige for alle. Sweco bakker fuldt ud op om udviklingsplanen.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:27

Kære Klavs,
Mange tak for dine positive kommentarer og gode forslag til vores aktivitetsplaner. Jeg er helt enig i at data, resultater og værktøjer skal være let tilgængelige også for ikke-model eksperter og tilpasses projekter med varierende kompleksitet; det er en del af ideen med de planlagte udviklinger. Og tak for fokus på formidlingsaspektet, det er en rigtig god pointe.
Venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Hanne Bach (Direktør, DCE- Nationalt center for miljø og energi)
Fredag d. 18/5-18 kl. 16:12

Der er stort behov for operationelle værktøjer og der er stort behov for at forskningsresultater inddrages i disse på så tidligt tidspunkt som muligt. Dette initiativ støtter op øget samfundsnytte af mange års investeringer og innovation, digitalisering, og udnyttelse af den rigdom af data Danmark har om havmiljøet. Samtidigt medvirker det til udnyttelse af havets ressourcer og fx til virkeliggørelse af tankerne om den blå biomasse som en meget vigtig motor for vækst. Med disse værktøjer er der mulighed for at sikre en bæredygtig vækst.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:37

Kære Hanne,
Mange tak for dine gode og positive kommentarer til vores udviklingsplaner. Jeg ser, ligesom du, de nye digitale værktøj som helt centrale for at den viden, forskning og innovation vi er så dygtige til at producere i Danmark, bliver til anvendt til gavn for både det Danske samfund og danske virksomheder.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Harley Bundgård Madsen (Kontorchef, Miljøstyrelsen Fyn)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 21:55

Miljøstyrelsen gør i sin forvaltning af det marine miljø brug af avancerede økosystemmodelværktøjer (Udviklet af DHI og AU) til vurdering af miljøeffekter af påvirkninger og vurderinger af indsatsbehov i forhold til opfyldelsen af de politisk fastlagte mål for miljøkvaliteten. Mål som eksempelvis er fastlagt i forhold til EU direktiver som Vandrammedirektivet, Havdirektivet og Habitatdirektivet. Til brug for de seneste vandområdeplaner har styrelsen således fået udviklet et marin økosystemmodel-setup baseret på seneste forskningsviden og dækkende alle de danske marine farvandsområder. Et model-setup som et Internationalt ekspertpanel nyligt har evalueret og givet fine karakterer (state of the art) og samtidig også givet anbefalinger til den videre udvikling af samme.
Undertegnede bakker op om at der arbejdes videre med udbygningen af dette landsdækkende marine økosystemmodel-setup, ikke mindst i forhold til at gøre økosystemmodellerne, eller submodeller af samme, mere operationelle (mindre tids- og ressourceforbrug til modelkørsler) og transparente til brug for vandforvaltningen, forskningen og interessenter. Dette gælder f.eks i forhold til gennemførelse af scenarieberegninger til brug for vurderinger af miljøeffekt, vurderinger af indsatsbehov, samt vurderinger af bæredygtige løsninger på anvendelse og udnyttelse af havets naturressourcer under hensyntagen til de politisk fastlagte miljøkvalitetsmål.
Det er også vigtigt at de eksisterende marine økosystemmodelværktøjer løbende opdateres/forbedres baseret på nyeste samlede viden om de marine økosystemer. Herunder at drivdata for modellerne (klima, hydrografi) og at data/viden om antropogene presfaktorer løbende samles, opdateres og indbygges i modelsetup, muliggørende endnu mere sikre analyser af miljøeffekter af presfaktorer.
Sådanne værktøjer støtter op om øget samfundsnytte af mange års investeringer og fremtidige investeringer i viden om havmiljøet og miljøsammenhænge, innovation og digitalisering. Kort sagt forbedret udnyttelse af den unikke rigdom af viden og data som Danmark har om havmiljøet og påvirkningerne af samme, til gavn for miljøforvaltningen og en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 17:11

Kære Harley,
Mange tak for dine gode kommentarer og perspektiver på vores udviklingsplaner. De avancerede økosystem modeller som vi blandt andet har udviklet i forbindelse med vurdering af miljøeffekter og indsatsbehov, er kernen i vores miljø vurderingsværktøjer – det er de i dag og skal også være det i fremtiden. Så jeg er helt enig i, at vi fortsat skal udvikle på modeller og sikre implementering af ny viden om effekter og presfaktorer, så DHIs økosystem modeller også i fremtiden er state-of-the-art. De komplekse modeller er kernen i en række alle de nye metoder/modeller vi foreslår, metoder der bliver lettere tilgængelige og operationelle, men stadig bygger på den avancerede dynamiske modellering. Vi vil derigennem skabe mulighed for større og bedre udnyttelse af den eksisterende viden om havmiljøet til gavn for alle.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Jørn Jespersen (Direktør, Dansk Miljøteknologi )
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:45

Dansk Miljøteknologi arbejder med at sætte en ny dagsorden omkring innovation og teknologi, som kan være med til sikre rent miljø i verden. Vi mener at DHI’s forslag omkring digital miljøvurdering er et vigtigt skridt i retning af at gøre avancerede miljøvurderingsværktøjer lettere tilgængelige for både industri, rådgivere, myndigheder og andre interessenter på miljøområdet. Et vigtigt element i Dansk Miljøteknologis arbejde er at fremme eksporten af danske miljøløsninger. Det er et område hvor Danmark er langt fremme, men hvor vi har en mulighed for at bringe os endnu længere i front internationalt og sikre øget dansk eksport og arbejdspladser.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 21:03

Kære Jørn,
Mange tak for dine positive kommentarer til vores aktivitetsplan. Vi er rigtig glade for at I kan se vigtigheden af at lette tilgængeligheden af data og vurderingsværktøjer og vi ser meget gerne en tættere dialog med jer omkring eksport af danske miljøløsninger.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Karen Timmermann (Seniorforsker og sektionsleder, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:12

For at sikre optimal balance mellem beskyttelse og benyttelse af havets ressourcer kræves præcise, relevante og anvendelige data og modelværktøjer. DHIs vision om at udnytte og kombinere state-of-the-art modeller og moniteringsteknologier i digitale løsninger, vil øge tilgængeligheden og anvendeligheden af data og modeller til gavn for alle, som har interesse for det marine miljø. Udviklingen af digitale, let anvendelige værktøjer vil desuden forbedre mulighederne for en praktisk anvendelse af eksisterende viden om processer og procesforståelse og derved gøre forskningsbaseret viden tilgængelig og anvendelig også for ikke-eksperter. Der er et stort og delvist uopdyrket potentiale i udvikling af digitale modelværktøjer og DHI besidder de rette kompetencer til at gå forrest i denne udvikling.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:56

Kære Karen
Mange tak for dine positive kommentarer til vores udviklingsplaner. Vi ser også et kæmpe potentiale for at øge tilgængelighed og anvendelse af forskningsbaseret viden, og ser frem til at arbejde sammen med jer om nogle af ideerne.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Louise Andersen (Biolog, Københavns Kommune)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:30

Jeg vil gerne støtte op omkring DHI´ s forslag her. Samling af data og mere viden om det marine miljø og tilstand, i et nemt tilgængeligt og overskueligt system, er tiltrængt. Det kræver en slutbrugerflade, som er umiddelbar og let forståelig, samt at data opdateres løbende.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:59

Kære Louise,
Tak for dine gode kommentarer til vores planer. Vi er helt enig i at en lettere adgang til opdaterede data og informationer vil kunne forbedre vores miljøvurderinger, øge gennemsigtighed og lette forståelsen. Det er en opgave vi glæder os til at tage fat på.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Bjørn Molt Petersen (Konsulent, BMP Analytics)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:27

Den optimale balance mellem benyttelse af havets ressourcer og beskyttelsen af havmiljøet har stor samfundsmæssig bevågenhed. DHIs vision om at kombinere modeller og moniteringsteknologier i digitale løsninger er meget spændende, og kan komme alle med interesse for havmiljøet til gode. Koblingen med en let tilgængelig brugerflade kan blive af stor betydning for at gøre miljødata tilgængelige for en bredere kreds.
Det kunne overvejes, om havets rolle som recipient for bl.a. næringsstoffer også blev en vigtig del af softwaren? Dette kunne yderligere styrke muligheden for en unik, helhedsorienteret planlægning og monitering.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:19

Kære Bjørn Molt Petersen,
Mange tak for dine gode kommentarer til vores udviklingsplaner. Det er kun fantasien og vores muligheder for at udtrykke havets forskellige roller, der begrænser hvad vi kan inkludere i værktøjerne. I nogle tilfælde vil data alene kunne svare på vores spørgsmål og I andre tilfælde er det måske en kobling af overvågningsdata og model analyser, til fx at vurdere effekterne af næringsstoffer, der kan give svaret.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Torben Wallach (Rådgiver, Musholm A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:44

Jeg finder indholdet af udkastet rigtig godt. Bl.a. synes jeg den øgede digitalisering er væsentlig. Det passer godt til at Søfartsstyrelsen i sin MSP (Maritime Spatial Planning)-implementering også lægger meget vægt på digitalisering. Musholm havde i april et glimrende møde med repr. for MSP-implementering. Musholm køber en del ydelser fra DHI, so m vi som udgangspunkt er meget tilfreds med.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:26

Kære Torben Wallach,
Mange tak for dine positive kommentarer til DHI og vores aktivitetsplaner. Jeg synes det er helt rigtigt set at MSP implementeringen uden tvivl vil kunne drage stor nytte af de foreslåede digitale beslutningsstøtte værktøjer. Det bliver spændende at arbejde videre med disse muligheder.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Flemming Gertz (Chefkonsulent, SEGES)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:43

NIVA Danmarks rapport "Under the surface: A gradient study of human impacts in Danish marine waters" peger på en lang række faktorer som påvirker det marine Miljø. De nuværende avancerede økologiske modeller kan have svært ved at håndtere faktorer som ikke er velbeskrevet. Der er derfor i høj grad behov for modeller som ser mere holistisk på samtlige stressfaktorer og kan binde det sammen.
Samtidig er der behov for en fortsat uddybende forståelse for komplekse sammenhænge. Alle fjorde /vandområder er forskellige og det er svært at overføre viden fra et område til et andet. Det taler for at de nuværende avancerede modeller fortsat skal anvendes og der bør arbejdes på at få dem ført ud i så mange specifikke vandområder som muligt. fx ved at optimere/lette arbejds gange
DHI egen rapport for Karrebæk Fjord peger på der er et vigtigt tidsmæssigt perspektiv i forhold til tilførsel af N (og P) Dette aspekt bør der ses mere på og især komlingen til oplandet er i den sammenhæng vigtig. Så større integration mellem vandsiden og landsiden bliver vigtig, hvilket der i øvrigt også er peget på i den internationale evaluering af Danske marine modeller brugt i vandplanarbejdet.
DHI bør endvidere også overveje hvorledes der indarbejdes en større inddragelse af interessenter generelt. Modeller kommer med et mere eller mindre godt bud på virkeligheden, og stort set altid kan modeller og deres resultater optimeres hvis man ser modeller som et dialog-værktøj. Der bliver ofte ikke sat tilstrækkelige ressourcer af til indragende processer, men DHI bør indtænke dette aspekt i den fortsatte udvikling af modeller, hvilket vil styrke det samlede resultat DHI vil kunne levere.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:07

Kære Flemming Gertz,
Mange tak for dine gode kommentarer og perspektiver på vores videre arbejde med de økologiske modeller. Jeg er helt enig i at vi fortsat skal udvikle på de nuværende økologiske modeller så vi kan beskrive flere stressfaktorer, i detaljer modellere flere vandområder og kunne koble processer i oplandet til status i fjorden - i det hele taget inkludere alle de processer vi forstår og har brug for som baggrund for alle de store beslutninger. De detaljerede modeller er imidlertid resource krævende at udvikle og vi har mulighed for at bruge den viden der ligger i dem meget mere - de digitale metoder er oplagte til dette. Det er en rigtig god pointe at vi skal styrke dialogen om resultater med forskellige interessenter, det vil vi bestemt gerne inddrage i vores planer.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Ole Larsen (Sektionsleder, Hofor)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:42

Jeg synes at indholdet er meget spænende og også meget ambitiøst. Selvom at vi i dag har data af højere kvalitet og opløsning (rumlig og tidslig) er der der store variationer i (hav)miljøet som vi ikke fanger med modeller i dag. Vi tester vores miljøforståelse med modeller der antager at store volumener af vand er homogene (celle størrelser på ha niveau og dybde opløsning på m). Måledata - især punktmålinger kan fortælle os om variationen i de enkelte beregningsceller vi antager er homogene og det er derfor meget vigtigt at sammenkoble netop statistic (sub-grid informationer) med økosystembetragtningerne der foregår på højere niveau. Jeg ønsker jer held og lykke med projektet og vil nysgerrigt vente på resultaterne.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:20

Kære Ole,
Mange tak for dine positive kommentarer til vores aktivitetsplan. Jeg er helt enig i at modeller ikke kan beskrive alle variationer i havmiljøet, men de er særdeles vigtige for at kunne ekstrapolere viden fra målinger og eksperimenter på lille skala, til de tidslige og rumlige skalaer vi har brug for, for at kunne forudsige virkninger af presfaktorer i havmiljøet. Som du også skriver er det derfor vigtigt at kombinere måledata og dynamiske modeller.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Ulrik Larsen (Projektchef, Vejdirektoratet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:01

Vejdirektoratet står som statslig byherre i spidsen for flere store og markante anlægsprojekter som i større el. mindre grad medfører påvirkninger på danmarks havmiljø. Det gælder aktuelt anlæg af en ny bro over Roskilde Fjord, anlæg af en ny Storstrømsbro og projektundersøgelser for en ny forbindelse på tværs af Vejle Fjord m.fl.
Derfor er vi afhængige af forskning og udvikling af nye og opdaterede værktøjer og metoder der kan understøtte de beslutningsgrundlag der skal ligge til grund for så store og vigtige infrastrukturprojekter, både nu og i fremtiden.
Derfor støtter vi fuldt ud op om DHI’s oplæg om fortsat udvikling af online værktøjer, som vi ser kun vil forbedre muligheden for endnu bedre beslutningsgrundlag fremover.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:28

Kære Ulrik,
Mange tak for dine positive kommentarer til vores udviklingsplaner. Bedre beslutningsgrundlag og forbedrede operationelle løsninger for små og storemarine infrastruktur projekter er helt centrale mål for de digitale værktøjer vi gerne vil udvikle. Vi ser frem til at fortsætte dialogen med jer om de nye værktøjer.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Stine Rabech Nielsen (Projektleder, Energinet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:30

DHIs vision om at udvikle et online digitalt værktøj til håndtering af eksisterende marine data, kan vi bestemt støtte op om.
Energinet arbejder med flere marine projekter, hvor det her initiativ vil give en større mulighed for at arbejde med modeller og giver adgang til relevant miljødata og gør det på den måde muligt at vurdere potentielle effekter og konsekvenser af projekter allerede tidligt i planlægningsprocessen inden essentielle beslutninger bliver truffet.
Det vil udbrede brugen af data til en bredere kreds af brugere og vil kunne danne grundlag for et mere vidensbaseret beslutningsgrundlag. Der kan være udfordringer med at tilgå opdaterede data og flere projekter ligger inde med store mængder data og det er afgørende, at det i højere grad er tilgængelig for alle for at sikre en kvalificeret vurderingsproces helt fra den begyndende projektide udvikles til endelig godkendelse og miljøvurderinger.
Det vil være en står nytte at kunne tilgå data med et interaktivt værktøj, hvor man kan samle nyeste viden på det marine område og vi vil i Energinet se frem til at kunne benytte af et sådan værktøj.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:42

Kære Stine,
Mange tak for dine gode kommentarer og perspektiver på vores udviklingsplaner. Vi har stor fokus på netop startfasen, hvor vi oplever at der er brug for lettere adgang til data og enkle screeningsværktøjer, der kan give overblik over mulige issues og processen. Jeg er helt enig i at det vil være af stor nytte hvis alle data fra store miljøprojekter net kunne tilgås og anvendes i andres sammenhænge. Vi glæder os til arbejde videre med disse ideer.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Einar Eg Nielsen (Professor, DTU Aqua)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:17

Udvikling af operationelle digitale værktøjer er et stort skridt i den rigtige retning for en bedre og bredere udnyttelse af marine data til en mere præcis miljø- og ressource-vurdering. For nærværende udnyttes kun en meget ringe del af den totale mængde af fysiske, kemiske og biologiske data, der indsamles af offentlige og private forskningsinstitutioner direkte i modelarbejdet. Samtidig er modellerne oftest ikke tilgængelige, og hvis de er, så kræver det teknisk ekspertviden at anvende dem. Man bør naturligvis stadig have fokus på at ikke reducere komplekse interaktioner med store usikkerheder til "plug and play". Der er også stort behov for udvikling af modeller der positivt kan anvende nye typer af data i eksempelvis fiskeri og miljøvurdering. Her tænker jeg specifikt på "miljø DNA", hvor DHI og DTU Aqua allerede har et samarbejde. Hvordan kobles viden om DNA forekomst i vandet for vigtige, beskyttede og invasive arter (fra virus til hvaler) sammen med mere traditionelle datatyper? Det drejer sig både om specifikt at kunne forklare hvor DNA molekylerne kommer fra og hvor længe de har været undervejs, men endnu mere om, hvordan man kan forklare organismernes forekomst i forhold til andre miljøparametre.

Så samlet set ser vi frem til tilgængelige digitale løsninger, der udnytter flere og nye datatyper til bedre forståelse af det marine miljø og dermed også en bedre vurdering af miljø og ressourser.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:57

Kære Einar,
Mange tak for dine positive kommentarer om vores udviklingsplaner. Det er helt centralt i vores ide med at udvikle digitale miljøvurderingsværktøjer, at vi vil gøre den viden der ligger i modellerne tilgængelige for ikke-modelleringseksperter, - med stor respekt for til hvad og hvornår disse nye metoder kan og skal anvendes. Vores mål er ikke at erstatte detaljeret modelarbejde, men at de enkle metoder vil øge antallet af kvantitative vurderinger for projekter hvor man i dag sætter det store modelarbejde i gang. Miljø DNA er en af fremtidens spændende metoder og vi glæder os til et fortsat interessant samarbejde om målinger og model-metoder til at vurdere hvor molekylerne og dermed fiskene har opholdt sig - og hvorfor.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Marie van Maarschalkerweerd (Seniorkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:21

Rigtig spændende idéer i projektet. Lyder interessant at arbejde hen mod at optimere overvågningen. I den sammenhæng bør det også være enkelt at udvide modelkomplekser med "nye" presfaktorer i takt med, at der kommer data. Eksempelvis som mikroplast, hvor man må forvente (eller i hvert fald håbe), at overvågningen vil blive øget kraftigt i de kommende år.
Det er meget vigtigt, at online modellernes begrænsninger og usikkerheder beskrives grundigt, og at der gøres tydeligt opmærksom på dette. Hvis jeg forstår det ret, skal det i højere grad være muligt selv at anvende modelværktøjerne, altså uden en DHI-eksperts kvalificerede udlægning af resultater i en rapport. Det vil indebære en vis risiko for fejltolkninger, som der må tages højde for.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:04

Kære Marie,
Mange tak for dine gode kommentarer og perspektiver på vores udviklingsplaner. Ja, vi skal stadig arbejde med at udvikle modellerne så de er tidssvarende og kan beskrive præcis de presfaktorer der enkeltvis eller i kombination påvirker havmiljøet. Jeg er helt enig i at det skal være tydeligt til hvilke opgaver modellerne kan benyttes, ligesom vi altid vil være klar med rådgivning omkring brugen. Det er et modelværktøj der som andre analyseværktøjer ikke erstatter eksperternes fortolkninger og analyser, men det giver mulighed for at ikke-model eksperter kan få adgang til kvantitative analyser.
Med venlig hilsen
Anne Lise Moddelboe

Klaus Weile (Direktør, Dansk Biologisk Laboratorium)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:30

Jeg synes DHIs foreslåede R&D aktiviteter er meget interessante, og giver løsninger som er vigtige for at få større nytte af de mange data og den viden, der bliver genereret i forbindelse med miljøovervågning og miljøvurderinger. Jeg glæder mig til at følge udviklingen.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:07

Kære Klaus,
Mange tak for dine positive kommentarer til vores udviklingsplaner. Ja, målet med de foreslåede værktøjer er netop at skabe basis for i større grad at udnytte eksisterende data og omsætte denne til information og viden.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Bent Vismann (Lektor, Marinbiologisk Sektion, Biologisk Institut, Københavns Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:52

Et digitalt værktøj der samler eksisterende viden om havet tilstand og løbende opdateres vil være et stort skridt frem mod at de meget store datamængder, der er på området i langt højere grad kan blive tilgængelige og operationelle. Dette vil være til stor gavn for alle interessenter, der beskæftiger sig med de mange og forskelligartede aspekter omkring udnyttelse af vores marine områder. Jeg kan således kun støtte DHI’s plan om at udvikle sådanne værktøjer og modeller, som jeg er sikker på at jeg selv vil kunne få stor gavn af i fremtiden.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:14

Kære Bent,
Mange tak for dine positive kommentarer. Ja det er netop det vi gerne vil; gøre de efterhånden store data mængder data der findes om havmiljøet tilgængelige for os alle, små som store virksomheder og forskningsinstitutioner, så vi kan bruge modeller og data sammen.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Julia Overton (Biolog, Aquapri Denmark A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:38

Havet er en fælles eje, med et stort potentiale i forhold til bæredygtig udvikling og vækst, f.eks. i fødevarebranchen. I den sammenhæng er det helt centralt, at fødevarer fra havet produceres miljømæssigt forsvarligt, og lige så centralt, at det formidles, at det er det, vi allerede gør i Danmark!

I den sammenhæng er DHI's forslag enormt relevant. Særligt set i lyset af de seneste års debat om fødevareproduktion på havet, som ofte forpurres af ubegrundet tvivl og mistro til resultaterne fra veldokumenterede undersøgelser fra videnssamfundet. Det skæmmer den demokratiske proces omkring miljøforvaltning og miljøplanlægning og gør sagsbehandling unødigt omkostningstung og langsom.

Der skal være en høj troværdighed og tiltro til kvaliteten af de data, der bruges i forvaltningssystemet og miljølovgivningen, og det er vigtigt, at anvendte data ikke har været "politiseret". Ligeledes er en analyse af datas usikkerhed vigtig. At forvaltningssystemet og miljølovgivningen er anerkendt på internationalt plan og er med til at skabe og sætte en ”international standard” er ligeledes vigtigt. Det vil give en mere troværdig profil.

Synergi mellem videns-data og den gældende lovgivning er nødvendig, for at systemet kan give de nødvendige svar i forhold til planlægning, og for at sagsbehandlingen kan foregå så ressourceeffektivt som muligt. Endvidere kan en sådan synergi bruges til at forbedre fundamentet for ny lovgivning, der fremmer en bæredygtig erhvervsudvikling.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:17

Kære Julie,
Mange tak for dine refleksioner og kommentarer til vores aktivitetsplan. Jeg er enig i, at de foreslåede digitale udviklinger har potentiale for skabe større gennemsigtighed, lette forståelsen og standardisere tilgangen til data, resultater og miljøkrav. Dette vil forhåbentlig forbedre dialogerne, mindske mulighederne for at politisere og give mulighed for hurtigere miljøvurderingsprocesser.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe