Dokumentation af mikro- og nanostrukturerede produkter

Senest opdateret d. 13/4-2012
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Jens Roedsted
Direktør for Marked og Innovation

Aktivitetens formål er at udvikle og afprøve sporbare, hurtige og pålidelige overflademålinger af mikro- og nanostrukturerede overflader, og at verificere produkternes funktion gennem avancerede overflade­ana­ly­ser. Udvikling af pålidelige og spor­bare analyse- og karakteriseringsmetoder, nye replicamaterialer, kompetence inden for karakterisering af ikke-plane overflader og rådgivningsydelser. Vi vil etablere en national testfacilitet, hvor konkrete materialer, produkter og værktøjer kan testes og verificeres for funktionelle egenskaber.

DOKUMENTATION AF MIKRO- OG NANOSTRUKTUREREDE PRODUKTER

Institut: FORCE Technology

Kontaktperson: Jens Roedsted

Ny viden og serviceydelser
Aktivitetens formål er at udvikle og afprøve sporbare, hurtige og pålidelige overflademålinger af mikro- og nanostrukturerede overflader og verificere produkternes funktion gennem avancerede overflade­ana­ly­ser, herunder akkrediterede 3D ruhedsmålinger der dækker hele spektret fra nm til µm strukturerede overflader.
Mere konkret vil aktiviteten udvikle følgende ny viden:

  • Udvikling af pålidelige og spor­bare analyse- og karakteriseringsmetoder og faciliteter til mikro- og nanostrukturerede overflader
  • Nye replicamaterialer specielt tilpasset udvikling, procesoptimering, og kvalitetssikring af plast og kompositter.
  • Udvikling af en kompetence indenfor karakterisering af mikro- og nanostrukturerede produkter/overflader der ikke er plane, herunder konvekse og konkave overflader.
  • Rådgivningsydelser, relateret til overflader, i forbindelse med procesoptimering, kvalitetssikring, materialevalg, ældning, slid, produktionsværktøjer

FORCE Technology vil som led i aktiviteten tage initiativ til etableringen af en national testfacilitet hvor konkrete materialer, produkter og værktøjer kan testes og verificeres for funktionelle egenskaber. Kun få videninstitutioner har i dag det nødvendige karak­teri­seringsudstyr, da dette er højt specialiseret og kræver særligt uddan­nede måle­teknikere og specialister, og endnu færre virksomheder har mulighed for at investere i det meget dyre og avancerede udstyr. Det er således visionen at skabe et testcenter for den bredere del af industrien til udvikling og test af nye innovative mikro- og nanostrukturerede produkter gennem samarbejde mellem relevante aktører. En sådan samlet facilitet er ikke til rådighed for industrien i dag. Det er tanken at testfaciliteten ligeledes skal omfatte måling og karakterisering af luftbårne mikro- og nanopartikler, idet udstyr og procedurer til karakterisering i vid udstrækning er sammenfaldende.

Centrale aktiviteter

  • Der vil blive udviklet nye replicamaterialer, replicateknikker og målemetoder, som resulterer i at hurtige og pålidelige overflademålinger, herunder 3D ruhedsmålinger, på alle relevante overflader kan foretages.
  • Nye instrumenteringer hvor bl.a. optiske profilometre og AFM (Atomic Force Microscopy) kombineres, vil kunne udvikles til at udføre sporbare 3D ruhedsmålinger i alle relevante forstørrelser.
  • Udvikling af nye og forberede metoder til karakterisering af nanostrukturerede overfladers kemiske sammensætning og funktionelle egenskaber.

Rationale for indsatsen
Mikro- og nanoteknologi er ikke længere kun en forskningsdisciplin uden hånd­gri­­be­lige produkter. Indenfor eksempelvis plastbranchen, har en række nye frem­stil­lings­teknologier muliggjort produktion af værktøjer og produkter, hvor særlige overfladeegenskaber og overfladestrukturer i mikro/nano skala, giver nye og bed­re anvendelsesmuligheder indenfor eksempelvis selvrensende, ener­gi­­­ef­fek­tive, slidstærke og vejrbestandige overflader.
Avancerede måle- og analysemetoder til at karakterisere disse mikro- og na­nostrukturerede­­ produktionsværktøjer samt de strukturerede plastoverflader disse frem­brin­ger, er en nødvendig forudsætning for innovativ udvikling og kvalitets­sikring af slutprodukterne.
Kun få videninstitutioner har i dag det nødvendige karak­teri­seringsudstyr og – karakteriseringskompetencer, og der mangler karakteriseringsmetoder, der kan anvendes bredt på alle typer produkter og kan understøtte innovativ udvikling i industrien. Specielt i forhold til produkter/overflader der ikke er plane, f.eks. konvekse og konkave mangler egnede metoder, fordi eksisterede me­to­der er udviklet til opmåling af plane overflader adopteret fra silicium ­wafer teknologien.
Karakterisering af mikro- og nanostrukturer over store områder, eller på meget store emner er ligeledes et problem i industrien, fordi teknikkerne ofte er mikro­skopi-­ba­seret og derfor har en begrænset mulighed for håndtering af store prøve­stør­relse, som aktuelt ofte anvendes i industrien. Her vil replicateknikken kunne anvendes såfremt der kan udvikles en replicateknik og -materiale, som kan fungere på nanoniveau hvor der er helt særlige problemer med reologi og overfladespænding.
Målgruppen er virksomheder, både store og små, som vil anvende de nye mu­lig­heder mikro- og nanoteknologierne afstedkommer, og som både i udvik­lings­fasen og brugssituationen, har et behov for adgang til hurtige, pålidelige og spor­bare analyse- og karakteriseringsfaciliteter. Projektet er især af interesse for plastindustrien, emballageindustrien, medico-  og medicinalindustrien,  Men også industrier der udnytter nye fremstillingsteknologier til frembringelse af strukturerede optiske komponenter (linser og prismer med refraktive/diffraktive optik-elementer) og overflade med særlige optiske egenskaber (changerende farver, hologrammer) har behov for adgang til overfladeanalysefaciliteter.
Projektet vil understøtte FORCE Technology strategiske satsning på overfladekarakteriseringsområdet, hvor vi de seneste år har investeret massivt, bl.a. i nyt 3D mikroskop. Projektet har relevans til et ansøgt  innovationskonsortium LIQCOP (Liquid Quartz coating for High-Quality Polymer Replication), samt det eksisterende HTF projektet NanoPlast og Innovationsetværket PlastNet.

Mulige samarbejdspartnere
Der er indgået aftale om samarbejde og fælles projektaktiviteter med DFM (Dansk Fundamental Metrologi), som er nationalt referencelaboratorium for målinger af længde og som udvikler og vedligeholder primær- og referencenormaler.
DFM’s bidrag vil fokusere på at videregive sporbarheden ved hjælp af den nyudviklede Long Range Scanner, samt kvalitetssikring af replicamaterialer og – strukturer. Til dette formål udvikles en free form scan algoritme, der tillader målingerne som er op til 100 gange hurtigere end med en konventionel scan rutine.
Som led i det nationale karakteriserings center vil blive søgt samarbejde med Det Nationale Center for Arbejdsmiljøforskning omkring sundhedsaspekter ved nanopartikler, samt Arhus Universitet og DTU Risø om kemisk karakterisering af organiske nanooverflader.

26 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

JanFJorgensen
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 10:36

Image Metrology A/S udvikler og sælger software primært til karakterisering af mikro- og nanostrukturer, som hovedsageligt eksporteres. Det er derfor vigtigt at der i Danmark eksisterer en videnskabelig og måleteknisk ekspertise, som vi kan udnytte i forbindelse med produktudvikling og verifikation af nye metoder.

Nanostrukturer har en stigende betydning for nye produkter fordi der kan opnås forbedrede overfladeegenskaber og nye og bedre slutprodukter. Dette har således værdi for slutbrugere, materialeproducenter og virksomheder som Image Metrology, der lever af at sælge måleteknik. For at Danmark skal kunne gøre sig gældende i den internationale konkurrence er det essentielt at udvikle og vedligeholde den relevante ekspertise inden for området.
Vi ser også gerne at aktiviteten i udviklingsfasen vil inddrage relevante partnere fra erhvervslivet således, at den eksisterende viden og erfaring udnyttes.

Vi kan under alle omstændigheder varmt anbefale aktiviteten, som vi finder yderst relevant.

Jan Friis Jørgensen, CEO
Image Metrology

Lars Lundgreen Larsen
Onsdag d. 16/5-12 kl. 13:22

Til Force Tech.

Global Metrology i Novo Nordisk (NN) har de sidste 3 år deltaget aktivt i innovationsprojektet NaKIM. NN har indenfor mange områder i bl.a. Produktion og R & D behov for at kunne karakterisere nano- og mikropartikler. Derfor var NaKIM projektet ideelt for os at deltage i. En sidegevinst har været, at vi har stiftet bekendtskab med nogle faglige meget kompetente personer. NN har igennem projektet opnået megen nyttig information fra Force Tech. vedrørende:

• Mikroskopbilleder af perforeringer i HEPA filtre samt af de partikler, som kan trænge igennem sådanne perforeringer.

• Sammenligningsmålinger med forskellige typer partikeltællere

• Udmåling og kalibrering af specielle graticuler, der anvendes til at sikre sporbarhed for partikelmålinger udført af optiske morfologimålere.

NN har i de forløbne år haft et tæt og frugtbart samarbejde med Force Tech..
NN ser meget positivt på det beskrevne projekt, og ser mange udviklingsmuligheder for NN og andre industriforetagender heri.

Med venlig hilsen
Lars Lundgreen Larsen
Ansvarligfor partikelkarakterisering i Global Metrology (NN)

Jacob Markussen
Onsdag d. 16/5-12 kl. 20:41

Kære Jan Friis Jørgensen

Tak for dit meget relevante input i forbindelse med aktiviteten vedrørende dokumentation af mikro- og nanostrukturerede produkter.

Aktiviteten vil forløbe som et samarbejde mellem DFM (Danmarks nationale metrologi institut) og FORCE Technology netop med henblik på at udvikle topekspertise indenfor området.

Vi vil i projektet inddrage erhvervsrelevante parter, bl.a. med henblik på at udvikle og afprøve sporbare, hurtige og pålidelige overflademålinger af mikro- og nanostrukturerede produkter. FORCE Technology har i den forbindelse et meget bredt netværk til erhvervsmålgrupperne, som er opbygget via komercielle opgaver og udviklingsprojekter.

En udvikling af en national testfacilitet indenfor dette område vil kunne skabe god grobund for virksomheder også som jeres, der eksporterer måleteknik.

Vi glæder os til at komme i gang.

Jacob Markussen
Onsdag d. 16/5-12 kl. 21:09

Kære Lars Lundgreen Larsen

Tak for din kommentering af aktivitetsforslaget.

Gennem vores tidligere samarbejde med NOVO, ser jeg også, at I vil kunne have mulighed for at udnytte de hurtige og sporbare nye målemetoder, som aktiviteten lægger op til at udvikle.

Kravet til øget hastighed og sporbarhed af målinger bliver mere og mere relevant også for materialer (partikler og overflader)i mikro- og nanostørrelse.
Jeg håber også at denne aktivitets mål kan afføde et frugtbart samarbejde os imellem.

jiwe
Torsdag d. 17/5-12 kl. 20:33

To Force Technology,
Alfa Laval Nakskov A/S is pleased to be informed about the new project concerning the very exciting and important field, micro- and nano-structured products. Most of Alfa Laval Nakskov A/S’s products fall into the category. Alfa Laval Nakskov A/S has worked closely with Force Technology in the past three years within NaKIM consortium, and we think that Force Technology has a lot of experience about micro- and nano-structured products, particularly with regard to characterization of such products. Force Technology has provided highly professionally service to Alfa Laval Nakskov A/S in NaKIM projects. Therefore, we really hope that such good cooperation can continue under new consortium agreement. Alfa Laval Nakskov A/S certainly supports the new project and wants to be one of the industrial partners of the project.
Best regards!
Jiang Wei, Membrane R&D manager

Jesper Nørregaard
Fredag d. 18/5-12 kl. 15:22

NIL Technology udnytter det stigende markedspotentiale, vi i de seneste år har har set indfinde sig vedrørende nanostrukturering af såvel optiske som nanomekaniske produkter. Ved hjælp af NIL, Nanoimprint Litografi, er det i dag muligt at fremstille produktionsværktøjer til industrien, som indeholder strukturstørrelser, der tidligere kun har været mulige at realiserede med særdeles omkostningsbelastede teknikker. Disse meget dyre teknikker – elektronstrålelitografi og røntgentlitografi – har derfor kun været benyttet til fremstilling af produkter i meget højt volumen. Med den billigere NIL teknologi er det blevet realistisk at udnytte nanoteknologi til mange flere produktgrupper.

Dette medfører, at vore kunder efterspørger en tilgængelig mulighed for karakterisering af produktet – gerne gennemført af en uafhængig trediepart. Et initiativ til at kunne tilbyde karakterisering af overfladestrukturer med nanometerdimensioner – endog på materialer af forskellig beskaffenhed – vil derfor være særdeles attaktivt. Sporbare metoder til nanokarakterisering – især på ikke-plane overflader - er i dag ikke tilgængelig for dansk industri. Efter NIL Technology’s vurdering er sådanne karakteriseringsmetoder heller ikke tilgængelige i øvrige EU lande.

Vi vil sætte stor pris på etablering af en sådan aktivitet.

Jacob Markussen
Fredag d. 18/5-12 kl. 16:30

 

Jacob Markussen
Fredag d. 18/5-12 kl. 16:29

Dear Jiang Wei

Thank you for your interest in our activities and for your positive feedback on our earlier collaboration.

The development work described in the proposed project combines expert knowledge in the field of metrology with highly advanced equipment (in a collaboration between DFM and FORCE Technology), and we also consider this to be an important development tool for companies, that want to exploit the innovative potential that micro- and nano-structured surfaces offer.

The development of new advanced membranes to filter micro- and nano-particles is such an area of development, and we look forward to share this knowledge with AlfaLaval.

Inmold
Fredag d. 18/5-12 kl. 20:27

Inmold Biosystems udvikler metoder til at styre overfladetopografier over store områder inden for plast-branchen, og i den forbindelse er karakterisering af de fremstillede overflader essentiel, både som værktøj ved procesoptimering samt som dokumentation over for kunder.
Den største udfordring for Inmold som en mindre virksomhed er at udstyr til overfladekarakterisering af store områder på komplekse geometrier er meget dyrt og kræver specialiserede personer for at få det fulde udbytte. Derfor støtter vi kraftigt op om at opbygge en national testfacilitet der kan løfte denne opgave, der ved at være forankret på et GTS institut også kan opnå den kritiske masse der skal til for at få den nødvendige erfaring og throughput for at kunne tilbyde en professionel service.

Godt initiativ!

med venlig hilsen Henrik Pranov, Direktør, Inmold Biosystems A/S

Jacob Markussen
Søndag d. 20/5-12 kl. 20:03

Kære Jesper Nørregaard

Tak for din interesse for aktivitetsforslaget og din præcise beskrivelse af nogle af de muligheder, som bl.a. nye sporbare mikro- og nano-metrologiske metoder på ikke-plane overflader kan bidrage til at fremme innovationen i danske virksomheder.

Aktiviteten vil da også målrettet fokusere på, at de ydelser der udvikles bliver gjort mest mulig anvendelsesrelevante for de danske virksomheder, der fremstiller eller anvender nano-strukturerede produkter. Derfor vil en tæt dialog med sådanne virksomheder indgå – og vi ved da også fra tidligere samarbejder, at NIL Technology har meget relevant viden og input netop på R&D-området i forbindelse med mikro- og nanostruktureringer.
Vi ser frem til en givende udvikling og vidensdeling.

Jacob Markussen, Koordinator for overfladekarakterisering
FORCE Technology

Jacob Markussen
Mandag d. 21/5-12 kl. 03:42

Kære Henrik Pranov

Tak for dit indlæg og din støtte vedrørende den foreslåede opbygning af en national testfacilitet, som beskrevet i aktiviteten.

I vores afdeling for Kemi og Plast er polymerteknologi og avanceret overfladekarakterisering netop vore største fokusområder. Det betyder at vi både på udstyrssiden og mandskabssiden har investeret, netop med henblik på at kunne løfte denne type opgaver.
Sammenholdes dette med at der ligeledes for denne aktivitets vedkommende er aftalt samarbejde med DFM, betyder det, at vi både nationalt og international kan komme til at stå meget stærkt, når nye nanostrukturerede produkter skal udvikles, verificeres og dokumenteres.

Vi glæder os til at løfte opgave - og til et spændende samarbejde.

Per Ove Poulsen
Mandag d. 21/5-12 kl. 09:48

Samarbejdet i NaKIM konsortiet har, blandt andet takket være FORCE Technology, givet Unit One større indsigt i de processer der foregår omkring udviklingen af nanoteknologi. Unit One bygger målesystemer til 3D rekonstruktion og opmåling. Det er essentielt for vores udvikling af 3D målesystemer, at vi er med på forkant og at der bliver udarbejdet standarder på området omkring mikro- og nanostrukturerede produkter. Det vil være en styrke for vores videre arbejde omkring målesystemerne, og eksport potentialet vil være større, når vi kan henvise til Dansk udviklede karakteriseringsmetoder. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med FORCE Technology.

Per Ove Poulsen

Direktør Unit One

Jacob Markussen
Onsdag d. 23/5-12 kl. 00:30

Kære Per Ove Poulsen

Tak for dit input i forbindelse med aktivitetens betydning for jeres virksomhed.

Jeg kan tilføje at projektet netop ligger op til at udvikle nye hurtige og sporbare 3D målinger, som vi har erfaret at der er en større og større efterspøgelse for blandt virksomheder, der designer, fremstiller eller opmåler produkter med strukturerende overflader.

Jacob Markussen, Koordinator for overfladekarakterisering.
FORCE Technology

rata@nanotech.dtu.dk
Onsdag d. 23/5-12 kl. 11:09

FORCE Technology er en vædigfuld partner for DTU-Nanotech i HTF platformen NanoPlast, hvor FORCE sammen med DFM har påtaget sig en meget vigtig rolle med at karakterissere de overflader der bliver fremstillet. Vi håber at de kompetencer der her bliver opbygget vil blive til en efterspurgt serviceydelse, også efter platformens afslutning, for de virksomheder, som vil have et behov for karakterisering af strukturerede overflader. FORCE løser opgaven på en fleksibel og kompetent måde, og vi håber at kunne fortsætte det gode samarbejde også i fremtidige projekter.

Rafael Taboryski
Lektor, DTU Nanotech,
Projektleder, NanoPlast

Knud
Torsdag d. 24/5-12 kl. 14:15

Vi har på DTU Fotonik en del aktiviteter inden for design og fremstilling af plastoptik, dels til laserbaserede sensorer og senest til LED optik. I den forbindelse er vi flere gange stødt på problemer med at måle ruheder på krumme overflader, både i støbeværktøjer og på de støbte emner. En sådan måling skal foretages berøringsfrit og skal kunne detektere ruheder ned til ca. 5-10 nanometer (RMS). Hvis FORCE med dette initiativ kan opbygge færdigheder inden for dette felt vil det være meget kærkomment.

Henrik C. Pedersen
DTU Fotonik

njm
Torsdag d. 24/5-12 kl. 21:38

Af Niels Mikkelsen (CemeCon Scandinavia A/S)

Vi er en virksomhed, som udvikler og industrielt udbyder avancerede belægningsservice (ved PVD og ionimplantering).

Karakterisering på mikro- og nano-skala niveau er vigtigt både for vores udviklingsarbejde og vores dokumentation.

Vi har et fint og frugtbart samarbejde med GTS systemet (via overfladekarakterisering hos Force Technology) inden for området, og vi vil hermed gerne give vores opbakning til denne service, og vores støtte til at resultatkontraktprojektet medvirker til at denne service og analyseteknologi videreudvikles til gavn for os og mange andre erhvervsvirksomheder.

SørenEssendrop
Torsdag d. 24/5-12 kl. 20:13

Af designer: Søren Essendrop. SE Design
Inden for design har man længe ventet på mulighederne i Nanostruktur. Nano struktur har kun været en umulig drøm, som man tilføjede i konceptuelt design. Nu er det ikke længere science fiction men realiteter.
Med intelligente overflader har vi nu muligheder for at overflader bliver aktive i designet. Dette åbner helt nye døre for design og interaktiv design.
Med hjælp fra Force technology kan vi nu komme meget tætter på at få Nanostrukturen ind i produktions design, samt med samarbejdet skabe helt nye design muligheder. Designet er en ting, men et nyt design skal analyseres frem til et funktionsdygtig og rentabel produkt. Force Technology kan med deres proces bringe vores ideer til virkelighed.

Toolpartners
Fredag d. 25/5-12 kl. 13:44

Af direktør, Michael Døssing, ToolPartners A/S

I forbindelse med vores deltagelse i projekt NanoPlast ser vi et stort behov for at kunne kartariserer overflader. I den forbindelse har vi samarbejdet med Force Technology som med stor indsigt har kunnet beskrive de overflader vi har fremstillet.

Der er et stadig stigende behov for at kunne beskrive og måle overflader entydigt således det kan kommunikeres.
Der er derfor et behov for at vi som værktøjsfremstiller kan måle og kartariserer de bearbejdede overflader tæt på bearbejdningsmaskinen, således vi ved hvornår vi har opnået de overfladekrav fremstilling af nanostrukturerede overflader kræver. Det er derfor af stor betydning at der afsættes ressourcer til dette område.
Vi drømmer stadig om at der på sigt udvikles metoder til denne type af kartariseringer / målinger som uden store omkostninger kan integreres i vores produktionsfaciliteter.
Vi giver vores opbakning til dette projekt som er et nødvendig step for at kunne realiserer vores drømme.

bbh
Onsdag d. 30/5-12 kl. 15:37

Fiberline arbejder med flere forskellige muligheder for overfladestrukturer omkring både de rå profiler og forskellige overfladebehandlinger. Herunder også overflader på værktøjer.
Et konkret område hvor Fiberline har arbejdet med Force har været på vejrtests, hvor overfladens beskaffenhed er vigtig.
Der er derfor en lang række områder, hvor registrering og måling af nano- og mikro-strukturer har relevans.

Brian Hagedorn
Projektleder, New Technology
Fiberline Composites A/S

Photocat
Onsdag d. 30/5-12 kl. 17:30

Funktionalisering af overflader er i den grad et felt der er i en rivende udvikling. Det er i dag muligt at tilfører allerede kendte materialer helt nye egenskaber, og derved en langt højere værdi for brugeren. Det værende sig Vinduer der ikke skal pudses, lak der heler efter små ridser, gulve der kan rense luften i folks huse, byggematerialer der kan sænke forureningen i by-miljøet osv.
Udnyttelse af alle disse egenskaber kræver en meget detaljeret forståelse af selve materialet, samt især overfladen på dette. Disse undersøgelser er ofte afhængige af ganske kostbart udstyr, både i indkøb samt betjening. Et nationalt center hvor disse undersøgelser kunne tilbydes på et samlet sted, ville i den grad være interessant for den store skov a mindre virksomheder der beskæftiger sig med funktionalisering af overflader.

Theis Reenberg
VP & Partner
Photocat A/S

larsf
Søndag d. 3/6-12 kl. 20:13

Vores forskningsgruppe har i de seneste næsten 3 år haft et frugtbart samarbejde med FORCE Technology via forsknings- og innovationskonsortiet “Nano- og mikropartikler – karakterisering, innovative anvendelser og miljørigtig teknologi " (NaKIM). Igennem samarbejdet med Force har vi udviklet en interesse i specielt nanostrukturerede overflader i biologiske problemstillinger. Derfor er forslaget fra Force Technology for perioden 2013-15 særdeles interessant for forskningen på Syddansk Universitet. Det er vigtigt for dansk forskning og innovation at den ekspertise som Force Technology har opbygget inden for mikro- og nano-strukturerede overflader bevares og gerne udbygges.

Lars Folke Olsen
forskningsleder,CelCom
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Syddansk Universitet

Robert Lessel
Tirsdag d. 5/6-12 kl. 12:12

Chempilots er en adræt SMV, der udvikler unikke polymer-baseret materiale og procesløsninger til brug i medicinsk udstyr og kombinationsprodukter (udstyr+API). Chempilots har egne, moderne produktionsfaciliteter og tilbyder her hurtigt opstart med kundespecifikke lav-volumen produktioner af special polymerer og unikke polymerbaseret komponenter/ devices under QA.

Chempilots kerne kompetence og SMV størrelse gør, at vi ikke kan være førende indenfor alle de forskellige grene af analyser (kemiske som strukturelle), der er nødvendige i specielt opstartsfasen af udviklingsprojekter.

For SMV’ere er der fortsat brug for et uafhængigt og styrket Force, der kan udbyde kontrakt-analyser på et højt fagligt niveau - opnået gennem en kritisk masse af analyseopgaver og med en opdateret udstyrspark betjent af kompetente medarbejdere.

Chempilots har en medarbejder som formand for Polymerteknisk Selskab, og her har vi også nydt godt af samarbejdet med Force i forbindelse med temadage afholdt i fællesskab mellem Force og PTS i fx NanoPlast projektet i november 2011. Mødet havde et stort fremmøde af en bred vifte af interessenter fra Industrien

Chempilots ser derfor meget positivt på det skitserede forslag for de kommende to år til vedligeholdelse og udbyggelse af Force’s kompetencer indenfor karakterisering af mikro- og nano-struktureret overflader, herunder krumme overflader hvor vi har interesse i eksempelvis modificeret kontaktlinse- og kateteroverflader. Indenfor f.eks. kateterområdet arbejder vi for tiden i et HTF støttet projekt med imprægnering i silikone materialer af et interpenetrerende netværkssystem af en hydrofil polymer – ilagt vha. super-kritisk CO2. Her vil det være oplagt at trække på nogle af de skitserede kompetencer ved analyse på de krumme kateteroverflader.

Chef for virksomhedsudvikling - Claus Henriksen
Tirsdag d. 5/6-12 kl. 13:06

Udvikling af nanostrukturerede overflader har et overordentlig stort potentiale/betydning for plastbranchens virksomheder. Dette med henblik på at kunne udvikle og producere plastkomponenter og produkter med farve, antireflektive og selvrensende overfladeegenskaber. Det er helt nye og unikke egenskaber, som kan skabes ved anvendelse af helt traditionelle og billige materialer - hvor det er støbeformens nanostrukturerede overflade, som skaber de unikke egenskaber i plasten.

Danmark og i særdeleshed den danske plastbranche ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer en særlig høj pris.
Hele 62% af eksporten fra den danske plastbranche går til up-market. Eksporten af disse såkaldte up-market produkter har været afgørende for at opretholde en høj vækst og et højt velstandsniveau i Danmark. Succesen kan kun fastholdes ved en styrket indsats på uddannelse, forskning, udvikling og innovation.
Udvikling af nanostrukturerede overflader, som kan skabe af helt unikke overfladeegenskaber for plast, er et område med et meget stort potentiale og vil kunne styrke plastbranchen position på up-market produkter, vækst, eksport og indtjening.

Claus Henriksen
Chef for virksomhedsudvikling
Plastindustrien i Danmark

Karen Eng
Onsdag d. 6/6-12 kl. 14:56

HEMPEL A/S er en global producent af specielt industri- og marinemaling med forsknings- og udviklingsafdeling i blandt andet Danmark. Vedhæftning til stål er en essentiel parameter for industri- og marinemaling. I den forbindelse er karakterisering af sandblæste ståloverfladers mikrostruktur vigtig. Indledende undersøgelser hos FORCE Technology har vist, at 3D mikroskopi af replika af ståloverflader tegner til at blive et uovertruffet redskab til dette formål. HEMPEL ser frem til, at metoden og specielt den matematiske behandling af data udvikles og raffineres. Endemålet kunne blandt andet være en ISO-standard baseret på 3D mikroskopi til karakterisering af sandblæste overflader.
Hempel ser således meget positivt på det beskrevne projekt.

Kate Lund Simonsen og Karen Eng
HEMPEL A/S

Annette Bogø
Lørdag d. 9/6-12 kl. 15:17

Glunz & Jensen A/S fremstiller maskiner til den grafiske industri herunder overflader med specifikke tekniske egenskaber.

For at kunne forblive førende på verdensmarkedet kræves det konstant inovation og nytænkning, samt fastholdelse af nuværende kvalitetsniveau.

Force er en samarbejdspartner, som har viden og udstyr til at undersøge meget specielle overflader, hvilket er essentielt for vores muligheder for kreativ udvikling.

Vi har benyttet os af indtil flere forskellige metoder til overfladekarakterisering hos Force herunder 3D ruhedsmålinger, hvilket giver os nogle muligheder vi ikke ville være istand til på egen hånd.

Can. Polyt, Senior kemiker
Annette Bogø

Jacob Markussen
Søndag d. 10/6-12 kl. 22:47

Kære Annette

Tak for dit indlæg og din interesse for den foreslåede aktivitet.

Jeg vil tilføje at et af aktivitetens formål netop er at udvikle hurtige og pålidelige akkrediterede 3D ruhedsmålinger, til brug for bl.a. virksomheder som jeres, der har brug for innovative løsninger samt en dokumenteret kvalitet indenfor dette felt.

Aktiviteten ligger op til et tæt samarbejde med virksomheder, og vi ser frem til de nye muligheder der kan skabes herved.

Jacob Markussen, Koordinator for overfladekarakterisering,
FORCE Technology