Dokumentation og Kvalitet som konkurrenceparameter i et globalt marked

Senest opdateret d. 13/4-2012
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Mikkel Agerbæk
Direktør, Materialer og Produktion

I et globalt marked hvor danske produktionsvirksomheder optræder som leverandører i en international leverandørkæde, er dokumentation af processer og metoder en nøgleparameter for succes. Ved at integrere dokumentation og kvalitet i produktionsprocessen opnås en konkurrencemæssige fordel og et produkt der er svært at kopiere. Teknologisk Institut vil bidrage til en udvikling hos danske virksomheder, hvor dokumentation og kvalitet er sat i fokus og bliver brugt proaktivt som konkurrenceparameter.

Ny viden og serviceydelser
For at bidrage til en udvikling hos danske virksomheder, hvor dokumentation og kvalitet er sat i fokus og bliver brugt proaktivt som konkurrenceparameter på niveau med mere traditionelle parametre såsom løn og råvareforbrug, ønsker Teknologisk Institut at:
Integrere dokumentation og kvalitetssikring i produktionsprocesser; som eksempel kan nævnes validering af produkter under transport, automatisk online monitorering og dokumentation, inklusive alarmsystemer der gør det mulig hurtigt at korrigere produktionsprocesser.

  • Udvikle modeller til automatisk opsamling, sortering og analyse af produktionsdata således at relevante data kan trækkes ud til dokumentation, rapportering samt kommunikation til eksterne parter.
  • Rådgive om og teste nye målemetoder i virksomheders produktion, herunder afprøve traditionelle målemetoder og instrumenter i produktionsprocesser, hvor de normalt ikke bliver brugt samt at udarbejde protokol og dokumentation af måleresultater.
  • Virke som ’eksternt kvalitetscenter’, hvor den primære målgruppe er små og mellemstore virksomheder, som ikke har tilstrækkelige ressourcer til selv at opretholde en kvalitetsafdeling med de nødvendige kompetencer, herunder træning af personale i måleteknik, dokumentation og kvalitet.

Centrale aktiviteter
For at kunne integrere dokumentation og kvalitetssikring i produktionsprocesser på en måde der giver øget konkurrenceevne for danske virksomheder, vil Teknologisk Institut bruge sin specialistviden, ny teknologi, nytænkning inden for modne metoder og systemer, tværfaglighed og overblik over produktionsprocesser. Centrale aktiviteter vil være:
Overførsel af viden og løsninger til virksomhederne:
Med udgangspunkt i de faglige områder hvor Teknologisk Institut har ekspertviden, og hvor man undersøger og afprøver de nyeste teknologier, som endnu ikke findes tilgængelige på det kommercielle marked, vil aktiviteten omfatte optimering af metoder, udstyr og modeller, således at de modsvarer de danske produktionsvirksomheders behov. I udviklingen af løsningerne vil der være fokus på at skabe enkle løsninger, der er målrettet de pågældende virksomheder og deres produktion.
Nye metoder til nye processer og materialer:
Inden for områder hvor dokumentation og kvalitet endnu ikke er en etableret del af processer og produkter, såsom ’additive manufacturing’ og fremstilling/brug af hybridmaterialer, vil viden om de nye processer og materialer skulle integreres i nye måletekniske løsninger, inklusive robust dokumentation af disse samt afprøvning i produktionsprocessen. Aktiviteten inkluderer, at nye løsninger og nye kombinationer, både inden for hardware og software, kombineres med viden og erfaring inden for mere etablerede metoder og teknologier.
Samlede løsninger for virksomhederne
Der skal udvikles en model for, hvordan dokumentation og kvalitetssikring inden for de forskellige måletekniske fagområder kan komplettere hinanden og integreres til en samlet løsning for produktionsvirksomheder. Resultater fra forskellige måletekniske fagområder, der indgår i en produktion (fx temperatur, geometri, overfladekarakteristika) og deres indbyrdes forhold, skal analyseres, testes og struktureres. Teknologisk Institut vil med denne aktivitet kunne præsentere og dokumentere en samlet analyse og evaluering af produktionsprocessen i stedet for at levere enkelte serviceydelser inden for de forskellige fagområder.
Rationale for indsatsen
I et globalt marked, hvor danske produktionsvirksomheder oftest optræder som en af mange leverandører i en international leverandørkæde, er dokumentation af processer og metoder en nøgleparameter for succes. Dokumentation og kvalitetssikring skal bruges aktivt som en konkurrenceparameter for at bidrage til, at produktionen kan holdes i Danmark. Ved at eje produktionsprocessen, inklusive dens dokumentation, introducerer man en viden i produktet, som er svær at kopiere af konkurrenter, og man opnår en større fleksibilitet i forhold til kunder og underleverandører.
I udviklingen af nye produkter og nye produktionsprocesser kræves nye metoder og modeller inden for dokumentation og kvalitetssikring, og udarbejdelse af disse skal integreres i processen på et så tidligt stadie som mulig. Jo tidligere i processen dokumentation og kvalitet bliver introduceret, desto større vil gevinsten være i forhold til optimering af ressourcer.
Mange større danske virksomheder arbejder allerede i dag relativt struktureret med at optimere deres processer og systemer inden for måleteknik, dokumentation og kvalitet, og her er Teknologisk Institut en værdsat samarbejdspartner. Ved at udvikle nye serviceydelser inden for området vil den viden og erfaring Instituttet giver og får gennem disse samarbejder ikke kun komme den pågældende virksomhed og Instituttet til gavn, men vil også kunne videreføres og være af stor værdi for mindre virksomheder, som ikke har de samme ressourcer og kompetencer til rådighed.
For mange mindre virksomheder er det svært at opretholde tilstrækkeligt med ressourcer til at fastholde en høj kompetence inden for dokumentation og kvalitet, hvilket blandt andet kan vanskeliggøre arbejde, der inkluderer en international leverandørkæde. De helt små virksomheder, såsom spin-off virksomheder og enkeltmandsvirksomheder, har ofte kun fokus på at få sit produkt på markedet og kan opleve, at dokumentation og kvalitetssikring er en barriere, der nærmest er umulig at overkomme i denne proces.  
Allerede i dag henvender danske virksomheder sig til Teknologisk Institut vedrørende deres udfordringer inden for dokumentation og kvalitet, og ved de beskrevne aktiviteter ville Instituttet have mulighed for at udvikle de kompetencer og services på området, som kan løfte virksomhedernes konkurrencedygtighed.
Mulige samarbejdspartnere
Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Fundamental Metrologi, Aarhus Universitet, Aachen Universitet, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), National Physical Laboratory (NPL), Center for Innovative Technologies Foundation, Brazil (CERTI).

19 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Carsten Lund
Torsdag d. 19/4-12 kl. 10:53

Der er ingen tvivl om at en styrket dokumentation kan være en konkurrence parameter. Det strømliner kommunikationen på tværs af sprog og kulturer med entydig dokumentation, men vigtigere så beviser det, at man har styr på hvad man laver.
Men foruden fordelen overfor kunder har man en umiddelbar stor gevinst fordi god dokumentation er en stor hjælp både i problemløsning og udvikling da man ikke længere er så bundet af enkelte personers viden og hukommelse.

At opbygge god dokumentation uden et stort ressource behov er en discplin mange SMV'er vil have stor gavn af.

Peder Skov-Hansen
Fredag d. 11/5-12 kl. 13:17

Hvad angår dokumentation og kvalitet er dette en selvfølge, vi leverer til det amerikanske marked og er underlagt FDA's regler om dokumentation i forhold til at få lov til at sælge varer, som går ind i huden på mennesker. Har man et produkt, som er godkendt i USA er det ofte ikke noget større problem at få det godkendt i andre lande.

Maria Holmberg
Fredag d. 11/5-12 kl. 14:12

Hej Peder,

Kan du pege på nogle specifikke ydelser eller områder der har brug for videreudvikling indenfor dokumentation og kvalitet som ville gøre det enklere for en virksomhed som Unomedical, at få sine produkter godkendt - for eksempel på det amerikanske marked?

På forhånd tak.

Mvh,
Maria Holmberg
Måling & Kvalitet, TI

metrologic
Fredag d. 11/5-12 kl. 22:28

Efter at have arbejdet med måleteknik, specifikationer, dokumentation af overensstemmelse mellem specifikationer og resultater samt kvalitetsstyring både i Danmark og i vores nabolande står det klart, at vi i dansk industri i mange tilfælde niveaumærssigt i disse discipliner ikke er på højde med industrien i de lande omkring os, som vi normalt sammenligner os med.
Hvis vores mindre virksomheder overhovedet på sigt skal have en chance for at overleve i en global verden, så skal der sættes meget kraftigt ind på at få styr på dokumentation af processer og produkter.
Den første hurdle her er virksomhedsledernes forståelse for nødvendigheden af videregive dokumentation. Her er en ISO 9001 godkendelse langt fra tilstrækkelig til at sikre forståelsen.
Lederne kan simpelt hen ikke forstå, at hvad der var normen for 20 år siden ikke stadig er normen for dagens krav til kvalitet og dokumentation.

Anders.Kuhle
Mandag d. 14/5-12 kl. 13:44

Vi er en lille SMV som udvikler og sælger software til overfladeanalyse på verdensmarkedet. Vores software bliver i stigende grad benyttet ifbm. kvalitetssikring. Derfor er det nyttigt for os, at der på hjemmemarkedet er opmærksomhed på måling, dokumentation og kvalitet, sådan at vi har nem adgang til erfaringer og praksis inden for området, hvis vigtighed ikke kan overvurderes.
Det ville klæde projektbeskrivelsen hvis den blev suppleret med et konkret eksempel på en (evt. anonym) virksomhed og hvad Teknologisk Institut og partnere præcist forestiller sig at kunne gøre for virksomheden.

Mvh
Anders Kühle,
Teknisk Produktchef,
Image Metrology A/S

TEv
Mandag d. 14/5-12 kl. 14:30

En af de største konkurrenceparametre indenfor pharmaindustrien er compliance. Ingen er ret meget i tvivl om at de fleste pharmaprodukter er kvalitetsprodukter. Hvis ikke vi kan vise, at vi har kontrol over, og dokumentation for, vores processer, så er vi ikke troværdige.
Design for Six Sigma og Quality by Design er nøgleord i forhold til at dokumentere vores kvalitet og processer. Når vi kan definere og dokumentere vores kvalitet vil vi være et skridt foran vores konkurrenter.

Thomas Everdahl
Principal Scientist
FeF chemicals A/S

Mikkel Agerbæk
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 10:41

Hej Anders Kühle,
Tak for din kommentar og for input til forbedring af projektbeskrivelsen. Vi er meget enige med dig i at måling, dokumentation og kvalitet ikke kan overvurderes, og at tilstedeværelse af erfaring og kompetence i Danmark er essentiel for danske virksomheder der opererer på det globale marked.
Du efterlyser konkrete eksempler på hvorledes vi tænker at kunne hjælpe virksomheder gennem de kompetencer vi opbygger. Et eksempel som vi flere gange er stødt på kunne være en produktionsvirksomhed, der i sin rolle som underleverandør har brug for at kunne dokumentere at deres produktion er stabil og uden variation over tid. Her opleves fx, at der i en produktionslinje detekteres en uønsket variation som i virkeligheden stammer fra valg af målemetode og ikke fra variation i selve produktionen. Ved for eksempel at skifte en taktil måling ud med en optisk måling kan disse ’fejl’ undgås.
Vi oplever gentagne gange at en rådgivning tidligt i problemfasen kan hjælpe mange virksomheder med at undgå unødvendige og bekostelige produktionsmæssige ændringer. Rettidigt og fokuseret opmærksomhed på dette kan i sidste ende være med til at sikre at produktionsomkostningerne holdes på et niveau som muliggør fortsat produktion i Danmark.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Mikkel Agerbæk
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 10:42

Hej Thomas Everdahl,
Tak for din støtte til vores aktivitetsforslag. Du bekræfter den oplevelse vi også har i relation til vores samarbejde med virksomheder inden for mediko- og pharma segmentet. Det er brancher der har stor fokus på netop dokumentation, og det er vores forhåbning at vi med dette projekt kan overføre mange af jeres erfaringer til virksomheder inden for andre brancher således at de bliver i stand til at anvende netop en velfungerende produkt og procesdokumentation som en konkurrenceparameter.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

KnudsenPlast
Fredag d. 18/5-12 kl. 10:35

Det er vist helt overflødigt at udtrykke sin enighed omkring vigtigheden af at kunne dokumentere sin kvalitet.
Men i de brancher, som f.eks. medico, hvor dokumentation er i højsæddet, har vi en helt anden udfordring - nemlig at sikre at vi også tænker LEAN ind i dokumentationen, og ikke får etableret overflødig dokumentation - altså spild.
Inden for medico er der så meget fokus på dokumentation, at udfordringen for at være konkurrencedygtig ofte ligger i at sikre den nødvendige men også tilstrækkelige dokumentation, og at finde metoder, der sikrer at den nødvendige dokumentation fremskaffes med så enkle midler som muligt.

Poul Thomsen
Kvalitetschef
Knudsen Plast A/S

Mikkel Agerbæk
Mandag d. 21/5-12 kl. 12:35

Hej Poul Thomsen,

Tak for din kommentar, som vi er helt enige i. Værktøjerne som kan hjælpe til en velovervejet og tilstrækkelig dokumentation er vigtige elementer i den foreslåede aktivitet.

Vi mener netop at der er et stort potentiale i at udvikle modeller og systemer inden for dokumentation og kvalitet som kan gøre dokumentationen mere ’effektiv’. Hermed forstås at opmærksomheden ligger på ”bedst mulig dokumentation af relevante parametre og processer”, og at der fokuseres på ”automatisering og integrering af dokumentation tidligt i produktionsprocessen”. Vores mål er sammen med industrien at udvikle modeller og systemer inden for området, og på den måde gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige og styrke deres stabilitet og troværdighed som samarbejdspartnere på det globale marked.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Eva Ravn Nielsen
Søndag d. 27/5-12 kl. 23:32

Analyse af produktionsdata kan være uoverskueligt at begynde på (selv for store virksomheder) med være en guldgruppe af information i forhold til optimering af produktion og produktegenskaber.
Evolutionary Operations (EVOP) er en gammel metode, der fortsat kan tjene til inspiration i.f.t. analyse af produktionsdata.

Dokumentation af et ufravigeligt krav i forhold til produktgodkendelser, CE-mærkning og certificering. For unge virksomheder kan det være ganske uoverskueligt at give sig i kast med.

Eva Ravn Nielsen

Mikkel Agerbæk
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 13:05

Hej Eva Ravn Nielsen,

Tak for din kommentar. Det er også vores oplevelse at det selv for større virksomheder kan være en udfordring at håndtere analyse og dokumentation af egne produktionsdata.
Selv om vores primære målgruppe er de små og mellemstore virksomheder, vil opbygget viden naturligvis også komme de store virksomheder til gavn. En vigtig aktivitet er derfor også at undersøge behovene så vel som barriererne for at source eksterne kvalitetsmedarbejdere i en opbygnings og overgangsperiode mens man bygger kompetencen op internt så virksomheden på længere sigt bliver i stand til selv at håndtere dokumentation og kvalitetssikring.
Venlig hilsen

Mikkel Agerbæk

Claes Brønsgaard Pedersen
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 14:15

Som du måske ved har vi ikke decideret produktudvikling ej heller produktion i Danmark – dermed ikke sagt at de i teksterne beskrevne parametre ikke er vigtige for os men måske blot på en lidt anden måde end den traditionelle R/D eller produktions tankegang.

Fra vores moderselskabs produktions tankegang er netop sætningen ”Ved at integrere dokumentation og kvalitet i produktionsprocessen opnås en konkurrencemæssige fordel og et produkt der er svært at kopiere” essentiel.

Fra det danske perspektiv hvor den traditionelle produktion ikke findes tror vi på at kvalitet og det at skabe værdi for kunden er vores vigtigste konkurrenceparametre – hvorfor vi på arbejder meget med Lean i vores processer for at minimere spild og optimere værdien.

Claes Brønsgaard Pedersen
CFO, Scania

Mikkel Agerbæk
Fredag d. 1/6-12 kl. 09:02

Hej Claes Brønsgaard Pedersen,

Tak for din kommentar som fint demonstrerer alsidigheden i aktivitetsplanen, idet Scania sagtens kunne ligge i målgruppen for de udviklede kompetencer.

En tydeligere dokumentation, der opfylder aktuelle standarder, samt en bedre kvalitet, øger værdien af produktet,
uanset hvilken branche man taler om.
Vi ser et betydelig potentiale for optimering af ressourcer ved en tidlig integration af dokumentation og kvalitet i udviklingsprojekter.

Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

cgreisen
Lørdag d. 2/6-12 kl. 00:13

Jeg vil tro at de SMV'er, som de tilsigtede services retter sig imod, især vil have nytte af systemer og metodikker, der både retter sig mod udviklingsfasen, og mod den tidlige produktionsfase, dvs. at såvel det eksperimentielle udstyr som produktionsudstyret opnår sporbarhed, kalibrering osv. Med en højere kvalitet af de målinger og analyser, der foregår tidligt vil eksperimenter og undersøgelser naturligvis lede til bedre funderede udviklings-beslutninger. Der kan måske spindes en ende til integreret produkt- og proces udvikling (IPPD)

Dokumentation og kvalitetsarbejde opfattes desværre ofte som værende i konflikt med at bedrive innovation og eksperimenterende udvikling. Der opstår også til tider kulturbarrierer, når organisationen begynder at mande op på disse områder, da det ofte bliver bureaukratisk at ændre på udstyr eller processer eller at få gennemført de eksperimenter, man ønsker.

Jeg tror derfor at det vil gavne projektbeskrivelsen at adressere hvad der skal til for højne den opfattede værdi af kvalitet og dokumentation hos de mere kreative medarbejdere.

med venlig hilsen,

Christoffer Graae Greisen
Projektleder
Topsoe Fuel Cell

Mikkel Agerbæk
Tirsdag d. 5/6-12 kl. 13:49

Hej Christoffer Greisen,

Tak for din feedback og dine relevante forslag til at forbedre projektbeskrivelsen.

Vi er helt enige i vigtigheden af at aligne værdiopfattelsen af kvalitet og dokumentation i hele værdikæden fra ide over konceptudvikling til produktion.

Det det handler derfor også om at minimere dokumentationskravet der hvor det ikke giver værdi, og fokusere på en sikring af virksomhedernes evne til at dokumentere netop de processer der gør dem mere konkurrencedygtige.

Det er vores erfaring at holdningen om, at dokumentation og kvalitetsarbejde er i konflikt med innovation og eksperimenterende udvikling oftest opstår i miljøer hvor man ikke har en tilstrækkelig konkret og gennemarbejdet strategi for hvorledes man ønsker at anvende dokumentationen.

Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Rikke M
Onsdag d. 6/6-12 kl. 07:35

Jeg synes at projektet er meget relevant også selv om jeg kommer fra Pharma. Godt nok har vi god erfaring med at dokumentere vores produkter (og forsvarer det hos myndighederne), men vi har i mange tilfælde meget tunge og dyre systemer, hvor data ikke er let tilgængelige når produktet først er på markedet, - det styrker ikke konkurrenceparameteren.
Jeg følgende kommentarer til et sådan dokumentsystem:
1. Være sikker på at man skriftlig inden man starter og undervejs er sikker på at krav både fra myndigheder og modtager er tilgodeset, så der ikke bliver testet/udviklet noget der i værste fald ikke kan sælges. Ændringer undervejs i et udviklingsforløb koster dyrt.
2. Indbyg et check at dataoverførsel (hvis det sker manuelt) og beregninger af en anden person end den der har udarbejdet. Man kan man spare mange penge ved at finde fejl med det samme.
3. Dokumentationen skal nemt kunne findes når produktet er på markedet, og det skal være nemt at finde informationen. Hvis dette ikke er tilfældet er der en masse viden der går tabt og det vil sandsynligvis taget meget længere tid fejlfinde, når produktet er i produktion.
4. Et helt specifikt ønske er at få udviklet et simpelt/fleksibelt software (database) hvor det er let at indsætte alle de data for procesparametre /materialeparameter som man opsamler under udviklingsforløbet, så man kan løbende under udviklingen kan beregne grænser og opsætte kontrolkort. Vi har dyre produktionssystemer som kan og man kan selvfølgelig også anvende SAS eller Excel og andre systemer. Men det kræver meget tid at opbygge og teste sådanne systemer, da der skal være en hvis datasikkerhed og for at systemet viser det rigtige. Måske findes sådan et program allerede, jeg har bare ikke stødt på det endnu.

Mvh
Rikke Mørkeberg
Director Drug Development
ALK

Mikkel Agerbæk
Torsdag d. 7/6-12 kl. 18:20

Hej Rikke Mørkeberg,

Tak for din positive kommentar vedrørende aktiviteten. Vi sætter stor pris på de meget konkrete og konstruktive forslag som vi kan bruge til at gøre projektet endnu mere relevant for virksomhederne.
Vi er helt enige i at det er meget vigtig at have dokumentation med fra start i et udviklingsforløb og at der her findes penge at spare for virksomhederne.

Vedrørende din kommentar om software/database så er det netop en af de opgaver vi gerne vil løse med aktivteten.

Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

peder bay
Søndag d. 10/6-12 kl. 07:33

Som leverandør af måleudstyr og software til et bredt udsnit af fremstillingsindustrien ser vi et udtalt behov for kompentanceløft blandt mange brugere. Ledelsen i nogle virksomheder har måske ikke tilstrækkeligt fokus på, at der er behov for særlige kvalifikationer for medarbejdere, som programmerer/betjener udstyr til måling og dataopsamling. Og denne fase er naturligvis vigtig for at datagrundlag for dokumentation er troværdig. Vi ser et særligt behov for at ruste medarbejderne i kvalitetsfunktioner bedre via uddannelse/kurser med henblik på at kunne tolke specifikationer og forholde sig kritisk til opsamlede data.

Venlig hilsen
Peder Bay
Divisionschef
Carl Zeiss - B&M A/S