Downstream-services fra Copernicus

Senest opdateret d. 10/10-2016
DHI
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Mikael Kamp Sørensen
Head of Department

I dag investerer Danmark mange millioner kroner i de europæiske satellit-programmer, men udbyttet for det danske samfund skal være større set i forhold til investeringerne. Den netop publicerede nationale strategi for Rummet (Danmarks nationale strategi for rummet, juni 2016) giver anvisninger på, hvor det bør være muligt at udnytte de europæiske satellitprogrammer bedre, og her peges der især på potentialet for udbredelse og anvendelse af satellitdata (downstream-services).

Det er netop forløsningen af dette potentiale, som DHI vil bidrage til at facilitere gennem denne resultatkontraktaktivitet. DHI vil støtte op om strategien ved at forædle og stille data til rådighed fra satellitprogrammet Copernicus, hvis data og tjenester ikke i tilstrækkelig grad udnyttes af offentlige eller private aktører i Danmark. DHI vil derfor i nærværende aktivitet hente satellitdata, forædle dem og stille dem til rådighed for det danske samfund på en nem og brugervenlig måde. DHI har primært fokus på data i relation til vandområdet, hvor DHI allerede i dag er førende på satellitdata i Danmark og derfor ikke er i konkurrence med dataudbydere med andre målgrupper.

DHI’s aktiviteter vil bl.a. levere:
1. En åben dataportal med forædlede Copernicus data til glæde for brugere, som ønsker at anvende eller udvikle egne applikationer
2. Nye data til DHI’s modelbrugere inden for vandressourcer og ’hav’, som herved får nye muligheder med deres modeller
3. To satellitbaserede downstream-produkter til landbruget er udviklet og stillet til rådighed via dataportalen
4. Satellitbaseret produkt til assimilering og kalibrering/validering i hydrologisk modellering
5. Demonstration af satellitdata-, modeldata- og in situ dataudtræk for marine modeller

DHI vil formidle og sprede kendskabet til brugen af satellitdata ved at:
1. Samarbejde med innovationsnetværkene Inno-Pro og InfinIT
2. Arrangere træning og ”hackatons” med det formål at sætte start-ups og SMV’er i stand til at bygge nye produkter og services baseret på Copernicus data fra DHI’s dataportal og andre DHI software komponenter
3. Afholdelse af workshop med DHI’s MIKE brugere om anvendelse af de nye satellitdata

DHI forventer, at effekterne af nærværende aktivitetsplan vil være:
1. 200 nye brugere af DHI’s dataportal ved udgangen af 2018, og at ca. halvdelen af brugerne ikke kun benytter de nye satellitdata til DHI’s modeller, men også til andre formål.
2. 25 nye start-ups og SMV’er vil benytte udviklede API’er (Application Programming Interface) til at drive nye datatjenester uden for DHI’s forretningsområde
3. Salg af datatjenester med direkte aftagere inden for præcisionslandbrug

Nøgleord

8 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Richard B. Larsen (Chefkonsulent, DI)
Mandag d. 12/9-16 kl. 10:03

Spændende forslag til at udbrede anvendelsen af de mange interessante data fra rumbaserede instrumenter

Mikael Kamp Sørensen (Afdelingsleder , DHI )
Onsdag d. 28/9-16 kl. 02:51

Kære Richard. Tak for din kommentar. Vi ser denne aktivitet, og koblingen til vores eksisterende forretning, som væsentlig bidragyder i forhold til forløsning af det enorme vækstpotentiale, der ligger i Copernicus-programmet. Forhåbentligt kan vores aktivitet være med til at forkorte ”time-to-market” for mange nye kommercielle aktører, som vil få lettere adgang til de mange data.

Peter Hemmingsen (CEO, Ascend XYZ)
Tirsdag d. 13/9-16 kl. 23:32

Kommentar til punkt 1: Super spændende, kan I konkretisere hvad I kommer til at stille til rådighed?
Kommentar til punkt 3: Jeg tror, det er vigtigt at gøre opmærksom på denne service til de spillere, der i forvejen leverer software til landbruget. Jeg ville skrive til Datalogisk, Plante IT og HedeDanmark og sikkert en hel del andre. Mit bud er, at de kan skabe værdi bare ved at vise sentinel 2 data i deres services (RGB og NDVI). Hvis NDVI kan vises i runtime med en brugerdefineret threshold value, tror jeg, det vil være en fordel.

Mikael Kamp Sørensen (Afdelingsleder , DHI )
Onsdag d. 28/9-16 kl. 02:56

Kære Peter. Mange tak for dine kommentarer. Med vores aktivitet ønsker vi netop at lette adgangen til Copernicus data (herunder pre-processerede data) og dermed give SMV’er, som jeres virksomhed er et glimrende eksempel på, bedre betingelser for at bygge jeres egne downstream services ovenpå, hvilket kan være relevant med udgangspunkt i mange forskellige datasæt. Vedrørende landbruget, som er udpeget som et domæne med stort potentiale for netop brug af downstream services, så er det oplagt at tage fat i eksisterende aktører, hvilket vi bl.a. vil sikre gennem vores tætte relation til Teknologisk Instituts aktivitetsforslag rettet mod præcisionslandbrug. Derudover er der bestemt andre aktører som kan have interesse i de udviklede services, og disse muligheder vil løbende blive afsøgt.

Niels Broge (Specialkonsulent, DK delegeret i Copernicus User Forum, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Onsdag d. 21/9-16 kl. 13:44

Endelig! - Det er på høje tid at vi i Danmark får sat gang i aktiviteter, som kan bidrage til at realisere de store samfundsmæssige potentialer, som tilvejebringes af Copernicus programmet, herunder især de massive mængder af frikøbte satellitdata som nu optages systematisk i meget høj kvalitet over Danmark, Europa og for Sentinel-2's vedkommende hele verden. Der eksisterer en række oplagte anvendelsesmuligheder for danske brugere, særligt indenfor Landbrugsdomænet, Klimatilpasning, Validering af hydrologiske modeller, m.fl. Potentialet er enormt, og vi har behov for at få det demonstreret i form af konkrete use cases. Vi må derfor håbe, at dette forslag vil vinde gehør og finde financiering så det kan føres ud i livet - det er der vitterligt behov for.

Mikael Kamp Sørensen (Afdelingsleder , DHI )
Onsdag d. 28/9-16 kl. 03:01

Kære Niels. Tak for din kommentar, som vi ikke kunne være mere enige i. Vi vil med vores aktivitet netop bidrage til at realisere dette store potentiale og demonstrere værdien af data og den information der kan afledes. En potentiale som endnu ikke er forløst i Danmark, men som vi har alle forudsætninger for at indfri. Det gælder især indenfor landbrug og på vandområdet, hvor danske virksomheder står stærkt. Vi håber bestemt at kunne bidrage med væsentligt dansk input til dit arbejde i det europæiske Copernicus User Forum, og håber at kunne udbrede kendskabet hertil yderligere til gavn for både private og offentlige interessenter.

Jesper Høi Skovdal (Sekretariatschef, Geoforum)
Fredag d. 23/9-16 kl. 15:09

De nye datakilder med satellitdata fra Copernicus er nu til stede, men lider af en træghed i anvendelsen, selvom potentialet forventes at være stort. Det er derfor vigtigt, at nogen virksomheder går foran, får sat dataleverance i forædlet form i system og får demonstreret de gode eksempler på fremtidig anvendelse. Jeg vil derfor gerne sende min støtte til dette projekt. Jeg indgår gerne i en videre dialog herom, hvis bedømmelsespanelet har brug for en sådan?

Mikael Kamp Sørensen (Afdelingsleder , DHI )
Onsdag d. 28/9-16 kl. 03:04

Kære Jesper. Tak for din kommentar. Det er netop tanken med denne aktivitet, at vi gerne vil gå forrest med udbredelsen af kendskabet til den store mængde information, som Copernicus rummer. Det kan komme danske virksomheder indenfor geodatabranchen til gavn og skabe grundlag for yderligere vækst.