Dronemetrologi

Senest opdateret d. 10/10-2016
DFM
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Jan Hald
Teamleder

Ansøgningen omfatter udvikling af nye ydelser og kompetencer, der kombinerer anvendelsen af droner med avanceret måleteknologi.

Den kommercielle anvendelse af droner vokser i disse år eksponentielt og har en bred vifte af potentielle anvendelsesmuligheder. Droner udstyres allerede i dag med kameraer og sensorer til afbildning af og måling over store områder eller på svært tilgængelige steder. Disse observationer er dog oftest af visuel eller kvalitativ karakter uden dokumentation for pålidelighed eller angivelse af nøjagtighed.

DFM vil udvikle kvantitative højteknologiske målemetoder baseret på en konventionel droneplatform samt etablere kalibreringsfaciliteter for dronebårne instrumenter og sensorer. Herved etableres helt nye droneapplikationer, som går langt udover nuværende konventionelle anvendelser. Danmark har en mulighed for at blive blandt de førende på området, idet feltet endnu ikke er etableret ved andre Nationale Metrologiinstitutter (NMI’er).

Nøjagtige og pålidelige dronebaserede målinger erstatter ikke kun tidskrævende manuel inspektion, men de kan også tilføre betydningsfuld ekstra værdi. Som eksempel kan der fås en troværdig værdi for omfanget af en skade på en konstruktion eller mængden af en given gas fra en skorsten. Troværdige og nøjagtige måleresultater er en afgørende forudsætning for at etablere et bedre grundlag for beslutningstagning, fx med henblik på forebyggende vedligehold.

Kompetencer og ydelser er især rettet mod fremtidige behov hos højteknologiske SMV’er, der med fordel kan anvende metrologidroner i forbindelse med bl.a. inspektion, vedligehold, overvågning og opmåling.

Nøgleord

44 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Stephan Kyhn Jørgensen (Owner, Svendborg Measurement Service)
Tirsdag d. 13/9-16 kl. 13:57

Som selvstændig ultralyds-tykkelsesmåler ser jeg korrosionsmåling vha. droner som en stor fremtid. Der bruges rigtig mange penge på at få teknikere ud offshore for at måle korrosionstilstanden på skibe og oliefelternes konstruktion. Det er ofte teams på 5-6 mand der vha. rope access skal klatre rundt i stor højde for at måle for korrosion. Det er tidskrævende og risikofyldt arbejde som koster mange penge og ofte down-tid. Efter arbejdet kommer der en tung og langvarig rapportering til klasseselskaberne. Jeg ser at dette kan minimeres betragteligt vha. droneteknologi, som kræver minimum bemanding og er meget mindre risikofyldt, idet det kun er dronen der er i felten. En korrosionsanalyse vil også kunne udføres på markant kortere tid, således at kunden får vished om dette og kan planlægge sit vedligehold/værftophold efter dette.
Det er vigtigt at støtte dette forslag, da idéen er yderst innovativ og meget kærkommen i en presset olie- og skibsbranche, hvor enhver sparet mandetime er tjent og hvor arbejdsulykker og down-tid med denne teknologi kan nedbringes til et absolut minimum.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 16/9-16 kl. 10:13

Kære Stephan,

Tak for din opbakning til vores projektforslag. Din beskrivelse af jeres udfordringer i forbindelse med korrosionsmåling understreger i den grad behovet for at få udviklet mere tidssvarende løsninger. Jeg er overbevist om, at DFM’s kompetencer inden for spektroskopiske måleteknologier vil kunne bidrage til en mere sikker og mindre ressourcekrævende metode til kvantificering af korrosion.

Venlig hilsen
Jan

Peter Hemmingsen (CEO, Ascend XYZ)
Tirsdag d. 13/9-16 kl. 23:13

Godt set! Super konkret value prop. Kan I kvantificere hvor meget tid man vil spare på en inspektion? Jeg er sikker på, at denne aktivitet kan eksekveres med den droneteknologi, der er til rådighed idag, ligesom det vil være muligt inden for den eksisterende lovgivning. Har I undersøgt om løsningen kan anvendes i vores nabolande? Jeg mener, at EASA arbejder på en regulering af droneområdet: Har I forholdt jer til, hvordan det vil påvirke jeres projekt?

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 16/9-16 kl. 10:14

Kære Peter,

Tak for dine positive kommentarer. Som Stephan Kyhn Jørgensen beskriver i kommentaren ovenfor, er der ofte 5-6 personer involveret i en inspektion. Vi forventer, at antallet af personer vil kunne halveres samtidig med at sikkerheden øges. Feedback fra Offshoreenergy.dk indikerer en mulig besparelse i området 20 – 50 mio kr i den danske del af Nordsøen. Vi har naturligvis en forventning om, at teknikken på sigt kan anvendes i udlandet. Droneoperationer er i dag reguleret gennem national lovgivning, og ”Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område” er netop trådt i kraft i august måned. En bekendtgørelse om flyvning uden for bymæssigt område forventes implementeret i starten af 2017. EASA arbejder også med lovgivning på området, men de foreløbige tekster herfra ser umiddelbart ikke ud til at give begrænsninger for vores initiativer.

Venlig hilsen
Jan

Anders la Cour-Harbo
Fredag d. 16/9-16 kl. 11:02

Guidance og navigation for droner er efterhånden så veludviklet, at det giver god mening at begynde at se på andre applikationer end de stadig helt dominerende kameraer. Mens denne teknologi efterhånden er ret godt på vej, så ser vi stadig meget få anvendelser af andre typer sensorer. Det skyldes nok til dels af det nemmeste kommercielle potentiale er på almindelige bileeder. Men droner kan så meget, at det giver god mening at kaste sig over andre typer af målinger, præcis som dette projekt gør.

På Aalborg Universitet har vi i mange år arbejdet med en lang række sensorer på droner, og det er bestemt ikke trivielt at få sensorer til at give gode, brugbare målinger. Derfor er brug for mere forskning og udvikling på området.

Anders la Cour-Harbo
Leder af Drone Research Lab, AAU

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 15:54

Kære Anders,

Tak for din støtte til vores projektforslag.
Det er jo interessant, når du skriver: ”det er bestemt ikke trivielt at få sensorer til at give gode, brugbare målinger”. Det virker så nemt og oplagt lige at smide nogle sensorer på dronen og så få målt alverdens parametre. Men som oftest, når eksisterende måleteknologi forsøges implementeret i et nyt miljø, opstår en række metrologiske udfordringer. Som metrologiinstitut har vi en naturlig interesse i at bidrage til at finde løsninger på disse udfordringer.

Venlig hilsen,
Jan

mikkel Juul (Head of International Projects, Offshoreenergy.dk)
Mandag d. 19/9-16 kl. 13:37

Offshoreenergy.dk bakke fuldt op om ansøgningen og ser det som et yderst relevant område. Det at kunne foretage kvantitative, fysiske målinger er med til at bring droneanvendelsen til et nyt niveau.
Drone teknologien er et vigtigt og uvurderligt værktøj i offshorebranchen, både i Olie & Gas samt i Vind. Ud over de umiddelbare fordele ved at kunne inspicere store områder hurtigt og kontinuert vil der også kunne opnås væsentlige fordele ved forberedelse af reparationer og inspektioner der kræver menneskelig involvering.
Ved at kunne fortage kvantitative målinger vha. droner, vil man kunne planlægge arbejdsprogrammer væsentlig mere effektivt og sikkert. Således vil eksempelvis en reparation/afrensning i et lukket/delvist lukket rum kunne planlægges væsentlig bedre via en forhåndsinspektion af rummet. Rummets geometri, luftindhold (gassser og farlige/skadelige dampe) og generelle tilstand kan kortlægges og inddrages i planlægningen. Det vil bl.a. kunne forbedre forberedelsen af jobbet og reducere tiden brugt i rummet væsentligt.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 12:47

Kære Mikkel,

Tak for en positiv og konstruktiv kommentar, som er med til at tydeliggøre offshore branchens behov for dronemetrologi. Dit input omkring (delvist) lukkede rum identificerer en ny potentiel anvendelse, hvilket illustrerer de brede anvendelsesmuligheder for de områder, vi har valgt at fokusere på i vores projektforslag.

Venlig hilsen,
Jan

Marlene Haugaard (Direktør, NCC)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 13:13

NCC anvender allerede i dag droner til fx. kortlægning af arealer, således at vi har et entydigt grundlag for retablering af arealer efter at byggeriet er afsluttet. Vi har store fordele ved at kunne inspicere store områder hurtigt og kontinuert. Vi forventer også at kunne opnå væsentlige fordele ved at kunne afsætte bygninger og bygningsdele, som i dag kræver menneskelig tilstædeværelse. Hvis vi kan bruge droner til afsætning, vil vi kunne øge effektiviteten. På samme vis ved renoveringer vil vi kunne få en entydig opmåling af geometri og omfang samt få den generelle tilstand kortlagt. Det vil fx kunne give en forbedret prissætning af arbejdet. Vi ser det som en afgørende forudsætning at få troværdige og nøjagtige måleresultater for at få et bedre grundlag for beslutninger.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 26/9-16 kl. 11:29

Kære Marlene,

Tak for støtten til vores projektforslag. Du bekræfter vores forståelse af, at nuværende droneanvendelser til overvågning og inspektion med fordel kan komplementeres ved udvikling af mere kvantitative måleteknikker til at sikre troværdige og nøjagtige måleresultater. Nøjagtig geometrisk opmåling ved hjælp af droner er netop et af de områder, hvor vi forslår en styrket forskningsindsats.

Venlig hilsen,
Jan

Niels Fiil Brønnum (CEO, Power Curve)
Fredag d. 23/9-16 kl. 15:17

PowerCurve er en mindre virksomhed som arbejder med at forbedre ydelsen af særligt ældre vindmøller. Power Curve er interesseret i at udvikle droner og sensorik til en kvantitativ kontrol af vindmøllevinger for at efterse møllevingernes overfladestruktur for slid og erosion. Power Curve savner imidlertid specialiseret viden for at gøre disse undersøgelser pålidelige – en kompetence der ikke umiddelbart er tilgængeligt på markedet i dag. Bl.a. aktiviteten “Kalibrering af dronebaserede måleinstrumenter” er derfor særlig interessant og relevant da den netop sigter mod at gøre dronemålinger mere pålidelige.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 26/9-16 kl. 11:30

Kære Niels,

Tak for kommentaren. Vi er glade for, at du efterspørger kalibrering af dronebaserede måleinstrumenter, da det er med til at bekræfte vores forventninger om et marked for sådanne ydelser. Udvikling af nye avancerede kalibreringsydelser for danske SMV’er er jo netop en kerneopgave for DFM, både med hensyn til vores status som GTS institut og vores udpegning som Danmarks Nationale Metrologiinstitut.

Venlig hilsen,
Jan

Martin Haurballe Niminski (CEO, Bygkontrol ApS)
Mandag d. 26/9-16 kl. 11:55

Bygkontrol beskæftiger sig inden for dokumentation i byggeriet og er for nyligt blevet tildelt midler af Innovationsfonden Danmark, til at udvikle droner til byggeriet. Droner som skal hjælpe byggeriets aktører med de tidskrævende opmålingsopgaver, som kan være med til at sikre at byggeriet bliver udført i overensstemmelse med den udbudte kvalitet. Det er afgørende for vores arbejde at opmålingerne er valide, da opmålingerne i yderste tilfælde vil blive brugt i forbindelse med eventuelle twister. Det er ligeledes vigtigt for Bygkontrol at kunne udføre valide og nøjagtige registreringer i forbindelse med førregistrering af eksisterende byggeri, under byggeriet udførelse og i forbindelse med drift og vedligehold. Særligt i forbindelse med byggeriets opførelse vil vi kunne opdage fejl og mangler, tidligere end hidtil. Hvilket vil have en direkte effekt på tids- og materialespild i byggeriet. Byggestyrelsen opgørelse fra 2010, viser at der bruges 13,4 mia. kr. årligt på fejl, svigt og mangler i byggeriet, kalkuleret på direkte omkostninger.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 30/9-16 kl. 11:01

Kære Martin,

Det lyder til at være et både interessant og relevant projekt, I har fået etableret med midler fra Innovationsfonden. Det er jo et ganske stort beløb, som bruges på fejl og mangler i byggeriet, så her må bestemt være et godt potentiale for besparelser. Jeg håber vi får mulighed for at samarbejde omkring metoder til at sikre målingernes validitet. Har I allerede på nuværende tidspunkt en idé om, hvilket usikkerhedsniveau I vil få brug for til jeres dokumentation?

Venlig hilsen,
Jan

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 30/9-16 kl. 11:02

-

Martin Haurballe Niminski (CEO, Bygkontrol ApS)
Mandag d. 3/10-16 kl. 10:30

Ja, men det vil yderligere afprøvning være med til at give et svar på.

Michael Linden-Vørnle (Centerleder, DTU Space DroneCenter)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 20:42

Inspektion og opmåling er vigtige anvendelsesområder for droner og derfor er dette projekt, der sigter mod at udvikle mere nøjagtige og pålidelige målemetoder, meget relevant. Der er ingen tvivl om, at en højteknologisk optimering af sensorsystemer, deres kalibrering og operationelle anvendelse kan blive væsentlige styrker for SMV'er der arbejder med fx opmåling og inspektion. Og så gør det bestemt heller ikke noget, at Danmark her kan være spydspids!

Michael Linden-Vørnle
Leder af DTU Space DroneCenter

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 30/9-16 kl. 11:03

Kære Michael,

Tak fordi du understreger relevansen af vores projektforslag. Netop muligheden for at Danmark kan være spydspids på området finder vi også væsentlig. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige Europæiske metrologiinstitutter, og her er der endnu ikke etableret forskningsaktiviteter inden for dronemetrologi.

Venlig hilsen,
Jan

Michael Messerschmidt (Chief Business Development Officer, Sky-Watch A/S)
Torsdag d. 29/9-16 kl. 14:03

I dag har vi i Sky-Watch kun almindeligt daglys samt varme følsomt kamera på vores droner. Dette er efterhånden ved at være standard payloads i branchen og det er derfor svært som dansk virksomhed at differentiere sig. Vi er derfor i Sky-Watch utroligt interesseret i at gå ind i samarbejdsprojekter som omhandler nye sensor teknologier der gør at vi kan konkurerer på det globale marked.

Det må forventes at BVLOS bliver muligt indenfor en årrække, når dette først er på plads så kommer kampen til at foregå på at udnytte dette nye potentiale. Her bliver sensorer afgørende da brugerne dybest set ikke er interreseret i dronerne, men mere ser dem som en ny måde at indsamle data som ellers ville være dyrt, besværligt, farligt eller for omfattende at få adgang til.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 30/9-16 kl. 11:04

Kære Michael,

Tak for din interesse i vores projektforslag. Vi håber bestemt vi får muligheden for fremadrettet at samarbejde om dronebaserede sensorteknologier.
Det er en interessant observation, at brugerne dybest set ikke er interesseret i dronerne, men at de ’blot’ er et værktøj, som muliggør nye måder til at indsamle data baseret på målinger. Det understreger jo vigtigheden af at udvikle metoder, som sikrer troværdige målinger med en kvantificeret usikkerhed.

Venlig hilsen,
Jan

Jussi Hermansen (Direktør, Droneudvikler, Viacopter)
Fredag d. 30/9-16 kl. 15:37

Anvendelse af spektroskospi og andre avancerede målemetoder til detektering af skader/korrosion af overflader rummer et enormt potentiale for dronebaserede inspektionsopgaver inden for olie/gas og wind energy.
Nuværende metoder der baserer sig på fotografi er begrænset til at se på overfladiske og synlige skader. Især inden for Wind energy (inspektion af vindmøller) er der store muligheder hvis skader og korrosion kan detekteres før de bliver synlige.
Viacopter vil være stærkt interesseret i at anvende avancerede målemetoder på Vindmøllevinger og offshore energiinstallationer, især hvis metoderne giver mulighed for "early detection" af skader og korrosion.
Ligeledes mener Viacopter, at udvikling af gassensorer som kan anvendes på små droner rummer stort potentiale inden for miljøbeskyttelse og sporbarhed for miljøskadelige stoffer, røggas og partikler.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 10:52

Kære Jussi,

Det er godt du adresserer betydningen af ‘early detection’. Muligheden for at identificere korrosion på et tidligt stadie er netop et af vores argumenter for at anvende Raman spektroskopi fremfor fotografisk afbildning. Vi forventer ligeledes, at en mere metrologisk tilgang til kamerabaserede løsninger vil muliggøre identifikation af skader på et tidligere stadie end for de nuværende mere kvalitative løsninger. Tak for din interesse i vores forslag, og forhåbentlig får vi mulighed for at samarbejde inden for områder af fælles interesse.

Venlig hilsen,
Jan

Morten Aaby Smith (Landinspektør, Partner, LIFA A/S)
Mandag d. 3/10-16 kl. 21:01

Ansøgningen rammer mange af de problemstillinger vi i dag møder i vores brug af droner - lige fra spørgsmålet omkring nøjagtighed/fejlkilder til udvikling og brug af sensorer. Som påpeget i tidligere kommentarer er selve dronen kun en platform, og udviklingen af denne er ikke nær så interessant, som udviklingen af sensorerne til at montere på platformen, og brugen af disse sensorer.
Udover de nævnte sensorer, som gas og forskellige kameraer, vil udviklingen af nøjagtigt måleudstyr til montering på en dronen også være interessant. Det kunne f.eks. være laserscannere eller muligheden for at kombinere dronen og eksisterende måleteknik i form af totalstationer.

Morten Smith
Partner, Landinspektør
LIFA A/S

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 11:04

Kære Morten,

Det er godt at høre, at vi med projektforslaget rammer eksisterende problemstillinger. Det er interessant, at du nævner laserscannere og totalstationer. Vi har selv overvejet mulighederne for forbedret målenøjagtighed ved at lasertracke dronen. Det kan være relevant både ved nøjagtig geometrisk opmåling, hvor GPS eller differentiel GPS ikke er tilstrækkelig. Det kan også være relevant ved Raman baseret korrosionsmåling.

Venlig hilsen,
Jan

Andrew Flatman (Landinspektør og Remote Sensing specialist, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 11:22

Vi er i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering glade for at se dette aktivitetsforslag. Vi kan se at der kommer flere og flere anvendelser af droner til opmåling og dronerne bliver brugt af et stadig stigende antal brugere. Som den styrelse der står for den landsdækkende kortlægning for både stat og kommuner ser vi også større og større interesse for hvordan dronedata kan samspille med de eksisterende nationale og masseindsamlede data. Og præcist her er det vigtigt at kvaliteten at dronedataene kendes.
Aktivitetsforslaget spiller også godt sammen med det test/kalibrerings felt som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har været med til at opbygge i Odense lufthavn.

Mvh
Andrew Flatman

M.Sc. Remote Sensing
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 12:54

Kære Andrew,

Tak for din positive omtale af vores aktivitetsforslag. Med de enorme datamængder I håndterer og den brede anvendelse af dataene bliver jeres input omkring behovet for pålidelige dronedata særlig vigtig. Er det korrekt, at kvaliteten af dronedata endnu ikke er tilstrækkeligt dokumenteret til at de i væsentlig grad kan indgå i de data, I stiller til rådighed? Hvis ja, er det muligt at angive nogle kvantitative mål for jeres krav til dronedata?

Venlig hilsen,
Jan

Andrew Flatman (Landinspektør og Remote Sensing specialist, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 12:59

Ja det er korrekt at vi endnu ikke har et overblik over kvaliteten af dronedata og hvordan denne kvalitet spiller sammen med vores masseindsamlede fly- og satellit-data. Vi er i øjeblikket ved at teste kvaliteten, men er endnu ikke blevet helt klare på hvordan vi præcist specificerer den nødvendige kvalitet.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:19

Specifikation af kvalitetskrav i forbindelse med måledata lyder jo som en opgave, et metrologiinstitut kan hjælpe med. Det er jo en generel problemstilling i forbindelse med dronemetrologi, og måske et område, hvor vi kan samarbejde såfremt projektforslaget finansieres.

Venlig hilsen,
Jan

Rikke Balle (Blade specialist, Vattenfall)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 11:38

Vattenfall er et førende europæisk energiselskab der ejer og driver en række vindmølleparker i Danmark …
Vattenfall benytter allerede underleverandører med droneteknologi til et simpelt tilsyn af vindmøllevinger for at bedømme tilstanden af vindmøllevingernes overflade.
Vattenfall har imidlertid et behov for mere specialiserede præcise og pålidelige målinger af vingernes overfladestruktur og kondition, som ikke for nuværende kan købes på kommercielle vilkår.
Aktiviteten “Kalibrering af dronebaserede måleinstrumenter” er navnlig væsentlig da den netop sigter mod at gøre målingerne mere pålidelige.
Beskrivelsen af aktiviteten “Dronebaseret opmåling - lille skala” er også væsentlig da den omhandler netop dronebaseret inspektionssystem til kortlægning af overfladeform.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 13:34

Kære Rikke,

Tak for din positive kommentar til vores projektforslag. Du understreger netop motivationen i vores forslag; nemlig at droner har potentiale til meget mere end de nuværende visuelle inspektioner, som ofte er baseret på simple kameraløsninger. Dit konkrete feedback på to af de aktiviteter, som indgår i vores forslag, er også vigtig. Det er med til at understrege, at vores forslag adresserer konkrete metrologibehov i forbindelse med dronebaseret opmåling.

Venlig hilsen,
Jan

Kjeld Jensen (Lektor, SDU UAS Center, Syddansk Universitet)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 09:54

Jeg mener, det er en ret interessant ansøgning, som har en høj relevans for den fremtidige kommercielle anvendelse af droner.

Nøjagtige og pålidelige dronebaserede målinger er en forudsætning for en bred vifte af industrielle applikationer ift. eks. inspektion og monitering, og ansøgningen sigter noget videre end den efterhånden velkendte arealoverflyvning med et kamera med efterfølgende stitching af billeder til en orthomosaik. Samtidig er det et vigtigt skridt på vejen imod præcis manipulation af objekter med droner som må forventes at blive et vigtigt applikationsområde i nær fremtid.

På SDU UAS Center ved Syddansk Universitet arbejder vi pt. med præcis positionering af droner vha. blandt andet multifrekvens RTK GNSS og totalstation, som har høj relevans ift. dronebaserede præcisionsmålinger, og vi har mange års erfaring med elektronisk billedbehandling både i industriele miljøer (funderet i vores robotteknologi aktiviteter) samt udendørs miljøer (funderet i en række projekter indenfor landbrug og miljø med hhv. kørende robotter og droner), hvilket kan understøtte kamerabserede målinger. Vi samarbejder desuden med flere virksomheder for hvem nøjagtige og pålidelige målinger med droner sandsynligvis vil være meget interssant. Vi ser bestemt gode muligheder for et fremtidigt samarbejde med DFM om dette.

Kjeld Jensen, SDU UAS Center http://sdu.dk/uas

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:06

Kære Kjeld,

Tak for positiv respons på vores ansøgning. Som nævnt ovenfor i forbindelse med Morten Aaby Smith’s kommentar har vi også overvejet muligheder og behov for lasertracking af droner for at sikre tilstrækkelig kontrol over dronens position. Nøjagtig positionering har jo direkte indflydelse på en række dronebaserede måleteknologier, herunder Raman spektroskopi til korrosionsbestemmelse og nøjagtig opmåling ved fotogrammetri. Der er bestemt en række områder, hvor vi vil kunne drage stor nytte af et samarbejde mellem DFM og SDU UAS Center.

Venlig hilsen,
Jan

Jonas Lassen Jensen (Landinspektør, Tvilum Landinspektørfirma A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 13:44

En meget relevant ansøgning, der forhåbentlig vil kunne give store dele af branchen de svar, som kan være med til at drive virksomheders anvendelse af teknologien videre og øge både kvaliteten af produkterne og produktiviteten.

I Tvilum Landinspektørfirma A/S har vi primært anvendt droner til opmåling i større skala med udgangspunkt i vores og landinspektørbranchens generelle erfaringer med behandling og anvendelse af data i stor skala fra luftbårne sensorer som kameraer og laserscannere. Vi oplever dog også efterspørgsel af opmåling i mindre skala af objekter placeret svært tilgængeligt og med overflader, som giver fotogrammetriske beregninger vanskeligheder. Samtidig savner vi også målrettet videnskabeligundersøgelse af nøjagtigheder og fejlkilder ved anvendelse af droner med forskellige sensortyper til kortlægning.

Med venlig hilsen

Jonas Lassen Jensen
Landinspektør

Tvilum Landinspektørfirma A/S

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:56

Kære Jonas,

Mange tak for din positive kommentar. Jeg tror vi kan bidrage til at løse flere af de udfordringer jeres branche har i forbindelse med droner til opmåling. Det er jo specielt interessant, at du nævner behovet for en målrettet videnskabelig undersøgelse af nøjagtigheder og fejlkilder ved anvendelse af droner med forskellige sensortyper til kortlægning.

Venlig hilsen,
Jan

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:57

-

Paul Feng (Directør, COPAC ApS)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 15:20

COPAC is a new scion DTU startup who works to delivery leading edge gas sensor for science/industrial missions. We are making a module which is suitable for drone payload. Traceable metrology and real time performances are key features that DFM can help us to verify and improve. Our team is looking forward to work together with the metrology drone.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:27

Dear Paul,

Thanks for your input. Your gas sensing module sounds very interesting. We hope it will be possible to collaborate with you on future drone metrology solutions.

Best regards,
Jan

Emilie Kærn (Projektleder, Megavind)
Fredag d. 7/10-16 kl. 12:51

Megavind er Danmarks nationale strategiske forskningspartnerskab for vind. Megavind er platformen hvor industri og forskningsverden mødes og arbejder sammen om at udstikke en kurs for forskning, udvikling, test og demonstration inden for vind.
Særligt ift. droneteknologi har Megavind i sin seneste rapport ”Strategy for Extending the Useful Lifetime of a Wind Turbine” anbefalet nødvendigheden af yderligere forskning i droneteknologi. Forskning i droneteknologi vil især kunne anvendes til at effektivisere vingeinspektion og inspektion af offshore substructers og dermed bidrage til at reducere cost of energy.

Megavinds strategi kan findes via følgende adresse: http://ipaper.ipapercms.dk/Windpower/Megavind/StrategyforExtendingtheUse...

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:49

Kære Emilie,

Tak for dit input til vores projektforslag. Inspektion af vinger og offshore strukturer indgår netop i vores projektforslag. Specielt vurderer vi, at kvantitative, troværdige og nøjagtige måleresultater er en afgørende forudsætning for at etablere en mere kosteffektiv beslutningstagning, fx med henblik på forebyggende vedligehold.

Venlig hilsen,
Jan

Per Lundby Andersen (Ingeniør, Energinet.dk)
Fredag d. 7/10-16 kl. 14:31

Energinet.dk ejer og driver el- og gas transmissionsnettet.
I Energinet.dk har vi stor fokus på teknologi, der kan hjælpe os til, bedre og billigere vedligehold af vores Assets.
Projektet mål om at kombinere avanceret måleteknologi med droner vil være relevant i flere sammenhænge, eksempelvis ved termografering af luftisolerede anlæg, inspektion af højspændingsmaster og ledninger, transformerplatforme Offshore mv. Jeg finder derfor ansøgningen relevant i flere sammenhænge.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:56

Kære Per,

Tak for kommentaren. Det er interessant at høre, at også Energinet.dk har interesse i at kombinere droner med avanceret måleteknologi. Måske kan vores aktivitetsforslag ligefrem kan bidrage til lavere energipriser? :)

Venlig hilsen,
Jan

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:57

-

Christian Bak (Seniorforsker, Leder af Poul la Cour Tunnelen, DTU Wind Energy)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:17

DTU Vindenergi forsker, foretager innovation, giver forskningsbaseret rådgivning og underviser i vindenergi på internationalt niveau. Inspektion af fuldskala vindmøller i forskningsprojekter er en udfordring og foregår i dag primært ved at fotografere fra jorden med en zoom-linse. Da beskaffenhed af vingernes overflade og tilstanden af f.eks. aerodynamiske anordninger på vingerne er afgørende for energiproduktionen for en vindmølle, er det vigtigt for forskningsmiljøet at få tilstrækkelig information om vingeoverfladernes eller de aerodynamiske anordningers faktiske tilstand. DTU Vindenergi har derfor stor interesse i at udnytte udviklingen indenfor droneteknologien til en egentlig standardiseret kvantitativ beskrivelse af vindmøllevingers tilstand med henblik på at måle møllevingernes overfladestruktur, fastlægge slitage og erosion og korrelere disse parametre til vindmøllevingernes aerodynamiske effektivitet. Der mangler imidlertid detaljeret viden om f.eks. vingeoverfladerne og derfor vil målinger foretaget vha droner give et betydeligt løft til viden inden for fuldskala-vingers overfladebeskaffenhed. Bl.a. er aktiviteten “Kalibrering af dronebaserede måleinstrumenter” væsentlig og aktiviteten “Dronebaseret opmåling - lille skala” er også interessant da den netop omhandler dronebaseret inspektion til kortlægning af overfladestruktur og topografi.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 15:10

Kære Christian,

Tak for din beskrivelse af DTU Vindenergis interesser og relationen til vores projektforslag. Forhåbentligt vil de forslåede aktiviteter kunne bidrage til at udvikle ydelser og kompetencer, som kan imødekomme jeres behov inden for karakterisering af vindmøllevingernes overfladestruktur og topografi.

Venlig hilsen,
Jan