Droner – fra udvikling til implementering

Senest opdateret d. 10/10-2016
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Aktiviteten fokuserer på at understøtte danske droneteknologileverandører og systemintegratorer i at levere dronesystemer, der i dag ikke findes på markedet. Dette gøres gennem udvikling af en række demonstrationscases, der tager afsæt i konkrete behov identificeret inden for bygge- og landbrugsbranchen. Disse cases har fire overordnede formål.
1) At demonstrere hvorledes sensortyper som hyperspektral kamera, termografi og NIR kombineret med de nyeste metoder inden for kunstig intelligens (deep learning og machine learning) kan bruges til at detektere og opsamle data vedr. sygdomme i planter, sprækker i konstruktioner og skader på infrastruktur. Disse data ønsker servicevirksomheder inden for bygge- og landbrugsbranchen at kunne levere til deres kunder.
2) At påvise en god business case på anvendelse af droner.
3) At demonstrere dronesystemer der opfylder de nyeste regler og love.
4) At udvikle teknologimoduler (sensorer og databehandling) der kan danne grundlag for teknologiske serviceydelser målrettet teknologileverandører og systemintegratorer, så de bliver i stand til at levere de rette løsninger til servicevirksomhederne. Et teknologimodul kan f.eks. bestå af et termografisk kamera og tilhørende deep learning algoritme, som kan detektere sprækker i beton. Et teknologimodul kan genbruges på tværs af cases. F.eks. kan det samme modul benyttes til at detektere sprækker i broer, veje og bygninger.

Rationalet for dette er, at Danmark har ganske få producenter af flyvende droner (UAS - Unmanned Aerial System), men efterhånden en del brugere af standardløsninger, dvs. droner der anvendes til at tage billede eller video, men uden databehandling. Udviklingen af de mere avancerede dronesystemer har været drevet af nogle få entreprenante iværksættere og forskere, men det har været svært at skabe et forretningsgrundlag for disse. Fokus for denne aktivitetsplan er derfor kun i begrænset omfang på selve dronefartøjet, men mere på at udvikle nye dronesystemer (drone + sensor + databehandling + lovliggørelse) som sammen med den rette applikation viser en god business case.

Der tages udgangspunkt i de to brancher byggeri og anlæg samt landbrug, da de er identificeret som to af de områder med størst potentiale for at anvende dronebaserede services og hvortil dronesystemer er mest markedsmodne. Disse to brancher er endvidere udvalgt af den foreslåede innovationsnetværksindsats på strategiområdet ’Droner’ af Robocluster, InnoByg og Inbiom som denne aktivitet er tæt koordineret med.

Nøgleord

34 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Claus V Nielsen (Senior Chefspecialist, Rambøll)
Onsdag d. 7/9-16 kl. 13:40

Anvendelse af droner indenfor bygge og anlæg til tilstandsvurdering, inspektioner, inventory, fremdriftsdokumentation bliver mere og mere udbredt. Rambøll bakker op om behovet for cases, demonstrationer og guidelines, der trækker teknologien yderligere i retning af en øget brug af droner. Herunder afdækning af de lovgivningsmæssige udfordringer på området.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 14/9-16 kl. 12:14

Kære Claus V. Nielsen
Mange tak for din kommentar til vores aktivitetsforslag om øget anvendelse af droner inden for byggeri og anlæg. Vi ser ligeledes et stort potentiale, men er samtidig opmærksom på de udfordringer, der kan være rent lovgivningsmæssigt. Vi vil også fremadrettet indgå i forskellige arbejdsgrupper for at påvirke lovgivningen, så den muliggør udnyttelsen af de nye teknologiske muligheder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jakob Hauberg (Civilingeniør, EKJ Rådgivende Ingeniører)
Fredag d. 9/9-16 kl. 16:12

Interessant forslag! Kommercialiseringen af droner muliggør bestemt en effektiv indsamling af store mængder data. Det er særligt interessant, at forslaget også fokuserer på den innovative databehandling i form af kunstig intelligens. Netop denne sammenkobling af innovative tiltag kan skabe fremtidens produkter og services.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 14/9-16 kl. 12:23

Kære Jakob Hauberg
Mange tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag omkring droner. Vi er helt enige i, at der er et særligt potentiale i at koble droner, avancerede sensorer og nye deep learning og machine learning teknologier og værktøjer. Vi forventer, at det kan danne grundlag for services i en bred vifte af anvendelsesområder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Egelund Olsen (Special konsulent, SEGES Økologi)
Mandag d. 12/9-16 kl. 10:31

Der er store perspektiver for anvendelsen af avancerede droner indenfor både det økologiske og konventionelle landbrug til registrering og indsamling af data vedr. vækst af afgrøder og forekomst af ukrudt, sygdomme og skadedyr. For eksempel vil det være af meget stor værdi i de økologiske marker at få en hurtig og præcis kortlægning af en speciel aggressiv ukrudtsart. Således, at der rettidigt kan sættes ind med mekanisk bekæmpelse og sædskiftemæssige tiltag for at forhindre en større udbredelse der potentielt kan hindre en fortsat økologisk drift.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 14/9-16 kl. 12:29

Kære Lars Egelund Olsen
Mange tak for din kommentar til vores aktivitetsforslag, herunder din pointe omkring droners potentiale i forhold til de særlige udfordringer, der eksisterer i forhold til aggressive ukrudtsarter og økologisk landbrug.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Rasmus Nyholm Jørgensen (Seniorforsker, Aarhus Universitet, Inst. f. Ingeniørvidenskab)
Torsdag d. 15/9-16 kl. 20:21

Fint initiativ - og så har I også lært at sige Deep Learning ;-)

På Aarhus Universitet på hhv. Inst for Ingeniørvidenskab og Inst for AgroØkologi løser Deep Learning mange af de problemer vi før ikke kunne løse.

Vi har dog endnu ikke set en business case for hhv droner og Deep Learning som holder vand… endnu. Mange har og forsøger sig dog endnu uden det store held. Derfor mener jeg punkt 2 (At påvise en god business case på anvendelse af droner) er det helt afgørende punkt, så skal det andet nok komme helt af sig selv.

Vi er tæt på en kommerciel løsning i GUDP projektet RoboWeedSupport (https://www.youtube.com/watch?v=tiGtGArXOHw) - men har foreløbig parkeret dronen til fordel for ATVen med et high speed kamera.

I INNO+ projektet Future Cropping er der spændende løsninger på vej, men de er endnu ikke operationelle ej heller testet mht business casen.

Kan dronerne få lov til at flyve BVLOS (punkt 3) mht eksempelvis den nye eBee SQ (https://www.youtube.com/watch?v=wtjqFtOvtIs) sammenkørt med FMIS og applikationsalgoritmer - så er der håb - men der er lidt vej endnu. Så mht punkt 4 (sensorer og databehandling) skal der nok tilføjes "modellering"

Mit indlæg skal ses som et konstruktivt indlæg til dette fine initiativ ... jeg har altså ikke nejhatten på :-)

Men vi spille gerne ind fra Aarhus UNI, hvis det lykkes

MVH Rasmus
Aarhus Universitet

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 14:25

Kære Rasmus
Tak for din invitation til samarbejde og din opbakning til at arbejde videre med business cases samt inddragelse af modeller og algoritmer, for at give dronerne en værdi i en landbrugssammenhæng, hvor lovgivningen er en faktor, der vil få stor indvirkning på anvendelsen. Vi er opmærksom på business cases; da landbrug er et af de områder hvor teknologier udvikles og implementeres hurtigst, er vi nødt til at afprøve flere områder og efterfølgende tage det bedste fra alle teknologier.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Svend Gjerding (Driftsleder, Konstruktioner & Anlæg, A/S Storebælt)
Fredag d. 23/9-16 kl. 11:58

Storebælt støtter i høj grad udviklingen af droner, specifikt til at udføre inspektioner af vores beton- og stålkonstruktioner der er svært tilgængelige eksempelvis pylonerne og ankerblokkene.

Hidtil er disse konstruktioner blevet besigtiget ved hjælp af platforme ophængt i kraner eller øverst i pylonerne, eller via rope-access (reb-klatring). Disse metoder både besværlige og dyre, og kræver i flere tilfælde afspærring af en eller flere vejbaner til stor gene for bilisterne. Ydermere er metoderne meget vejrafhængige.

Her på Storebælt har vi haft fornøjelsen af besøg fra et par droneleverandører, og resultaterne ser lovende ud. Så vi ser frem til at dronerne udvikles mere målrettet til at udføre en decideret tilstandsvurdering af beton- og stålkonstruktioner, og at man får løst de ”trafikale” udfordringer der er i forbindelse med overflyvning af droner.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 3/10-16 kl. 12:17

Kære Svend Gjerding
Tak for din kommentar og din perspektivering af anvendelsen af droner i forhold til jeres konkrete udfordringer omkring adgang, vejrlig og trafikafvikling. Det lovgivningsmæssige har stort fokus og vi arbejder løbende med at give input til de relevante myndigheder på området.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Rasmus Nyholm Jørgensen (Seniorforsker, Aarhus Universitet, Inst. f. Ingeniørvidenskab)
Fredag d. 23/9-16 kl. 12:03

I dag fremlægges Danmarks første drone strategi :-)

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/droner-i-danmark/da...

Bjarke Nielsen (Afdelingsleder, Syddansk universitet/RoboCluster)
Mandag d. 26/9-16 kl. 11:26

Fra RoboClusters side bakker vi op om dette initiativ, der ligger i tråd med en tilsvarende ansøgning som innovationsnetværkene har sendt ind til styrelsen. Både byggeri og landbrug er områder som RoboClusters partnere og medlemmer har vist stor interesse i. På Byggeri siden har vi afholdt en stor konference i odense Lufthavn om dette område, hvor 100 deltagere bruget en hel dag på at udforske dette. På baggrund af dette blev flere gode ideer realiseret og der er for nylig givet midler fra industriens fond til at understøtte dette arbejde med Droner og byggeri. På landbrugssiden har der de sidste 10 år været testet forskellige luftbårne fartøjer, men her de sidste par år har det virkelig accelereret. Så jeg er sikker på at den kommercialisering som der ligges op til i dette tiltag er på sin plads. Vi ser fem til at følge dette projekt og arbejde sammen om at synliggøre muligheder for vores netværk

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 3/10-16 kl. 12:21

Kære Bjarke Nielsen
Tak for din kommentar og din opbakning til initiativet. Vi ser frem til et tæt samarbejde med RoboCluster inden for droneområdet og ser en klar fælles vision i at synliggøre mulighederne i både byggerisektoren og landbruget.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jacob Christensen (Teknisk Chef, PASCHAL-Danmark A/S)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 08:13

Droner på byggepladserne til inspektion af konstruktioner der er svært tilgængelige er uden tvivl fremtiden. Hos Paschal Danmark, vil det være attraktivt at kunne inspicere vores stillads og formopstillinger, hvor vi tidligere ikke kunne inspicere. Min bekymring går på sikkerheden, hvis vi skal inspicerer en stilladsopstilling over en motorvej i brug. Her vil den umiddelbare fare være at dronen enten vil forstyrre trafikken eller i værste fald kolliderer med trafikken.

Jacob Christensen (Teknisk Chef, PASCHAL-Danmark A/S)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 08:16

Vi håber på at kunne igangsætte et projekt omhandlende fotogenkendelse af stilladsopstillinger som kvalitetssikring. Her vil det være oplagt at få en drone til at flyve en foruddefineret vej igennem stilladset for at tjekke om alle stilladskomponenterne er monteret det korrekte sted.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 3/10-16 kl. 12:28

Kære Jacob Christensen
Tak for din kommentar til vores forslag og din perspektivering i forhold til jeres forretningsområde med forskallinger og stilladser. Vi er helt på linje med, at der skal udvikles sikkerhedsprocedurer, så droneteknologiens potentiale kan udnyttes fuldt ud inden for sikre rammer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jørgen Schou (Produktchef, Unicon A/S)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 11:58

Unicon Beton ser mange muligheder for anvendelse af droner i byggeriet, og derfor støtter vi valget af byggebranchen som case for udvikling af droneteknologi. Fx har vi i Unicon diskuteret, om vore rotérbiler (betonbiler), der er udstyret med GPS, kunne have gavn af at kommunikere med droner, som har til opgave løbende at kortlægge kørselsforholdene på byggepladserne. Vi oplever nogen spildtid hos chaufførene i forhold til logistikken på byggepladsen (aflæsning af beton) og i forhold til det at vide præcis, hvor betonen skal leveres. Det vil også kunne hjælpe til bestemmelse af den optimale placering af en betonpumpe ift. betonleverancen. Det er blot eksempler, som kunne være interessant at undersøge mulighederne for at implementere. Droner kunne også bruges til en løbende trafikovervågning (men det må man nok ikke), så trængsel til og fra byggeplads kunne minimeres.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 3/10-16 kl. 12:35

Kære Jørgen Schou
Mange tak for din støtte til aktivitetsforslaget. Vi indgår meget gerne i en dialog om dit konkrete forslag omkring optimering af logistik på byggepladser.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Steen Jensen (Afdelingschef, Christiansen og Essenbæk)
Mandag d. 3/10-16 kl. 12:31

Christiansen og Essenbæk, som ofte udfører betonrenovering svært tilgængelige steder ( Broer, vandtårne, højhuse ), støtter udviklingen af droner. Vi kan allerede nu få glæde af droneteknologi i forbindelse med planlægning, inspektion og dokumentation af vore arbejder . Vi ser store muligheder for yderligere indsatsområder i takt med den teknologiske udvikling. Fx. levering af data, til styring af materiel, mandskabs og materialeleverancer. På sigt måske endda levering af materiel og materialer.

Lovgivningsmæssigt vil nogle flere cases formentlig også lette adgangen til at kunne anvende droner optimalt.

Vi er som entreprenører måske ikke dem der i første omgang kan bruge droneteknologien, men da rådgiverne med udviklingen af droner bedre kan beskrive hvilken metode og hvor meget der skal leveres et givet sted, vil vi kunne drage nytte "bagved".

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 14:21

Kære Steen Jensen
Tak for din kommentar og din støtte til forslaget samt din perspektivering i forhold til anvendelsen af droneteknologi i jeres konkrete arbejdsfelt inden for betonrenovering. Vi ser frem til en fortsat dialog.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Christian Munch-Petersen (Partner, Civilingeniør, EMCON A/S)
Mandag d. 3/10-16 kl. 15:07

Droner er jo en spændende teknologisk nyskabelse, og de bør kunne anvendes til dels at udføre traditionelt arbejde, dels udføre nye typer arbejde.

Blandt de traditionelle typer arbejder ser jeg inspektion af store konstruktioner som et oplagt område. Umiddelbart til fotografering, men også til detektering af fx revner. Hvis I kan få dronen til at udføre inspektion af fx en pylon på Storebælt - UDEN at den skal styres af en operatør - altså at dronen sendes på arbejde klokken 0800 og vender tilbage klokken 1600 - ville meget være vundet. Den kunne fx med en spray - eller et paintball skud - markere på pylonen, hvor der er noget, der skal observes eller bores en kerne ud fra.

Nye arbejdsopgaver kunne fx være overvågningsopgaver - fx af motorvejsbroer, hvorfra der måske nedkastes sten på trafikanterne.

Når I taler om droner tænker man på sådan en multihelikopter, der flyver rundt i luften, men vi har også brug for UNDERVANDSdroner - altså dykker-robotter - til at se på brofundamenter og tunneler.

Når jeg læser forslaget, ser det ud til, at det er lidt højteknologisk beskrevet - det er vel OK, men sørg for, at jeres implementering af teknologien er egnet til almindelige ingeniører.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 14:26

Kære Christian Munch-Petersen
Tak for din støtte til aktivitetsforslaget, herunder din pointe omkring undervandsrobotter, som bestemt er et interessant indsatsområde. Generelt arbejder vi meget med at løsningerne skal være så brugervenlige som muligt (selvom de er højteknologiske af natur) og det vil også være et fokusområde inden for dette aktivitetsforslag.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Robert Nøddebo Poulsen (Direktør, Spectrofly)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 18:22

Hej Teknologisk har læst aktivitetsplanen med stor interesse.
Ad 2) Det lyder lidt forudindtaget at skrive, at der ønskes at påvise en god business case med droner, ambitionen må være at undersøge om der er nogen og hvis ikke hvad skal der i givet fald til for, at der kan opnås gode bussiness cases.
Ad 3) Regler og love skal selvfølgelig overholdes, men da teknologien og lovgivning begge er i sin spæde starte, må forventes en betydelig grad af dynamik også i forhold til lovgivningen, særligt hvis der kan demonstreres teknologiske muligheder som er værdiskabende for både branchen og samfundet. Derfor bør udviklingen i mindre grad forsøge at holde sig indenfor nuværende lovgivning og i stedet skal udviklingen/produkter/applikationer anvendes som driver for at smidiggøre og justere lovgivningen, da dette i høj grad er påkrævet.
Ad 4) Er ikke helt enig i antagelsen/analysen om at der mangler databehandling, en hel del fotogrammetri systemer kan i dag, i fht. landbrugsapplikationer processere alm. billeder og multispektrale billeder, beregne indexer, lave opgørelser for delmarker eller forsøgsparceller mv. En del firmaer har desuden allerede kommercielle online dataplatforme, som er drone- og sensoruafhængige, hvorigennem tilbydes en efterhånden længere række af algoritmer som omsætter dronedata til svar på mere praksisnære spørgsmål. Vil i høj grad være forsigtig med, at udvikle et særligt dansk system i fht. den mere generelle dataprocessering og helt sikkert gøre aktivitetsplanen uafhængig af specifikke mærker af droner og sensorer. Dels køre udviklingen ekstremt hurtig, så hvad er smart i dag er ikke nødvendigvis i morgen, og dels risikere jeres udvikling at blive proprietær i forhold til særlige systemer.
Mange data indsamlet med droner er i udgangspunktet relativ information. Særlig dansk værdi ligger i at koble dronedata med danske forsøgsdata, som muliggøre de relative data kan omsættes til absolutte estimater og hvorigennem data får betydelig større værdi for rådgivere og landmænd.
Systemer og effektive workflows der muliggøre at dronedata fra vækstsæsonen i større omfang let kan anvendes og tolkes på i forhold til det klassiske forsøgsbehandlinger og deres udbytter kunne også bidrage til en større værdiskabelse i det omfattende forsøgsarbejde der foretages i Danmark.

Forudsætningen for f.eks. landmænd adoptere teknologien forudsætter identifikation af konkrete problemstillinger og et veldokumenteret dækningsbidrag, sådanne anvendelser, vil automatisk stimulere efterspørgelsen og grundlaget for yderligere udvikling og investeringsvillighed.

Aktivitetsforslaget anses som en vigtig brik i forhold til at etablere et landbrugsmæssigt markedsgrundlag som idag stort set ikke er eksisterende.

Spectrofly deltager og bidrager gerne konstruktivt med viden og erfaringer i det fremadrettede arbejde.

Mvh Robert N. Poulsen
Spectrofly Aps

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 17:57

Kære Robert N. Poulsen
Tak for din fyldestgørende og konstruktive kommentarer.

I forhold til arbejdet med businesscases inden for landbruget så hænger de sammen med flyvetid, tid til databehandling og lovgivning (fx EVLOS/BVLOS) for at selve det at få taget billederne kan gøres så automatiseret og kosteffektivt som overhovedet muligt – ellers oplever vi, at det bliver en ekstraomkostning for landmanden, rådgivere eller forsøgsaktører i forhold til at bruge billederne, fx i forhold til en optimeret handling i marken. Der har været arbejdet med identificering af ukrudt, biomasse, gødningstildeling etc. og der er fundet gode sammenhænge, og udviklingen er som du skriver gået rigtig stærkt – men der mangler implementering. Flere målinger i de eksisterende markforsøg kunne være en oplagt vej til mere viden ud af det samme – det er vi åbne over for at se på i gennemførslen af denne aktivitetsplan. Vi tror desuden på at dronen som et managementværktøj for landmanden skal italesættes og afprøves yderligere.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jacob Mogensen (Innovation Manager Biomass & Netværksleder INBIOM, Agro Business Park)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 09:48

I regi af Agro Business Park og Innovationsnetværket for Biomasse møder vi mange iværksættere og etablerede virksomheder som ønsker at undersøge muligheden for anvendelse af droneteknnologi. Der er generelt stor tiltro til de mulige teknologiske løsninger. Hvorledes værdien heraf maksimeres og kapitaliseres er derimod mere usikkert. Øget fokus herpå og konkret arbejde hermed på tværs af værdikæder anses som helt essentielt for at lykkedes. Nærværende initiativ vil uden tvivl kunne bidrage til denne proces. Mvh. Jacob Mogensen, Agro Business Park

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 18:05

Kære Jacob Mogensen
Tak for din kommentar og din støtte til aktivitetsforslaget. Vi samarbejder meget gerne med netværket og dets virksomheder om styrkelse af både droneteknologien og mulighederne for at det kommercielle potentiale i anvendelsen af droneteknologierne løftes.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ulf Jönsson (Construction manager , Femern A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 11:29

Femern støtter aktivitetetsforslaget vedrørende droneanvendelse for at effektivisere tilstandsvurdering af betonkonstruktioner. Det er nemt at se en stor potentiale i udforskningen af hvordan nye sensortype og analyse software kan bruges med for eksempel dronesystemer for at automatisere tilstandsvurdering. For tunnelejere er måske ikke droner den optimale ”carrier” for sensorer men hvis projektet resulterer i en metode for at detektere og opsamle data vedrørende tilstanden for en betonkonstruktion er det meget interessant for os.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 18:10

Kære Ulf Jönsson
Vi er meget glade for at Femern A/S støtter aktivitetsforslaget og vi indgår meget gerne i dialog om konkrete udviklingscases. Vi ser ligeledes et stort potentiale i nye sensortyper og tilhørende datamanagement systemer i forhold til tilstandsvurderinger.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Michael Larsen (Projektchef UAS, UAS Test Center Denmark/UAS Denmark)
Fredag d. 7/10-16 kl. 08:32

Der synes at være mange gode elementer i projektforslaget, som vi bakker op om. UAS Test Center Denmark deltager gerne i et samarbejde om at skubbe grænserne for, hvad der reguleringsmæssigt umiddelbart er muligt i dag - så vi kan få skabt teknologier og business cases, der peger ind i fremtiden. Held og lykke!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 18:15

Kære Michael Larsen
Vi er glade for, at UAS bakker op om aktivitetsforslaget og vi ser frem til et godt samarbejde og til i fællesskab at styrke droneområdet endnu mere.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Brad Beach (Dronecenter Leader, University of Southern Denmark (SDU)/Maersk Mc-Kinney Moller Institute)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 13:51

University of Southern Denmark Dronecenter is involved in several projects which are in line with "Droner – fra udvikling til implementering". First, Innovation på vinger is an Industriens Fund project over the next 3 years that seeks to connect the market with technology and research via a network of emerging drone companies and application and established industry. It is important to have a collaborative effort with GTS to support drone innovation and build the drone industry. The second project SDU Dronecenter is working is Ecodrone in which SDU is helping to develop a process to spread beneficials (ladybugs) on organic crops. Finally, SDU drone students are working with building and construction companies to use drones to increase efficiency in the construction process. SDU dronecenter sees opportunities to work with "Droner – fra udvikling til implementering" as part of these research projects and future projects involving the SDU UAS Innovation Lab at Hans Christian Andersen Airport.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 18:23

Dear Brad Beach
Thanks for your comment and your support to the proposed activity and your acknowledgement of the importance of a broad collaboration in order to build the drone industry.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Brad Beach (Dronecenter Leader, University of Southern Denmark (SDU)/Maersk Mc-Kinney Moller Institute)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 13:51

University of Southern Denmark Dronecenter is involved in several projects which are in line with "Droner – fra udvikling til implementering". First, Innovation på vinger is an Industriens Fund project over the next 3 years that seeks to connect the market with technology and research via a network of emerging drone companies and application and established industry. It is important to have a collaborative effort with GTS to support drone innovation and build the drone industry. The second project SDU Dronecenter is working is Ecodrone in which SDU is helping to develop a process to spread beneficials (ladybugs) on organic crops. Finally, SDU drone students are working with building and construction companies to use drones to increase efficiency in the construction process. SDU dronecenter sees opportunities to work with "Droner – fra udvikling til implementering" as part of these research projects and future projects involving the SDU UAS Innovation Lab at Hans Christian Andersen Airport.

Kim Krongaard (Phidan Engineering ApS)
Søndag d. 9/10-16 kl. 15:12

Jeg er langt hen af vejen enig med Rasmus i at mange af de praktiske løsninger vedrørende droner stadig er på et opstartsniveau. Den løfte kapacitet der er til rådighed i droner begrænser hurtig udstyrsstørrelsen og hvis der ikke ønskes en ”drone by wire” er flyvetiden ganske begrænset i forhold til en landmands arbejdsdag.
Landbruget har ikke altid mulighed for at udskyde en ”undersøgelse/Arbejde” hvis vejret arter sig til drone flyvning så det kræver et set up der er uafhængig af vejr og vind samt skyggesider fra GPS signaler.
Hvor landbruget differenser sig i forhold til byggeri eller andre stationære objekter vil droner der følger landbrugsmaskiner være i et fremmet miljø alt afhængig af årstid nye marker og afgrøder.
De førende leverandører inden for landbrug arbejder med udviklingen af droner by wire for at forsyne en drone der svæver 5-10 over maskinen og leverer de data der ønskes. Mig bekendt er det ikke et kæmpe fokusområde da flere leverandører arbejder med sensorer på maskinerne da det sikre data og forsyning til sensorudstyret.