Droner på nye missioner - materialer og miljø

Senest opdateret d. 10/10-2016
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Trine Erdal
Chef for Forretningsudvikling, Div. for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer

Anvendelsen af droner kan revolutionere den måde, man foretager målinger på i dag. Droner kan gøre målesystemer mobile, hvilket giver nogle særlige fordele ift. at måle på svært tilgængelige steder på en kost-effektiv måde. Droner har hidtil primært været anvendt til visuelle målinger/dokumentation, kortlægning og/eller inspektion via påmonteret foto/videoudstyr og datatransmission. FORCE Technology og Alexandra Instituttet ønsker med aktivitetsplanen at give andre måleteknologier luft under vingerne. Med aktivitetsplanen vil vi sende droner ud på nye udfordrende missioner. Vi ønsker at udvikle helt nye dronebaserede løsninger baseret på mikrodesign med hhv. gassensorer og ultralydsscannere samt at etablere en drone management platform med moduler, der understøtter disse applikationsområder. Aktivitetsplanen er målrettet både de mange SMV’er, der arbejder med udvikling af hardware og software inden for området samt de servicevirksomheder og slutbrugere, der kan få gavn af de udviklede løsninger.

Nøgleord

65 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kim Larsen (Direktør, Drone Volt Scandinavia)
Mandag d. 12/9-16 kl. 10:51

Drone Volt udvikler og sælger kundetilpassede droneløsninger som fx løsninger til opmåling, inspektion og dokumentation, til industri, landbrug og beredskab.
Udvikling af nye dronebårede løsninger, hvor måleteknologier som gassensorer eller ultralyds-scannere indgår som en del af dronepakken er et spændende nyt område, som vi meget gerne vil følge med i.

Viggo Mose (Driftschef, MEC-Biogas)
Tirsdag d. 13/9-16 kl. 15:34

Udviklingen af billige og pålidelige målemetoder til kortlægning af metanudslip har stort interesse fordi…

- Driftsøkonomien forbedres, hvis der findes mindre lækager som kan udbedres og dermed giver en større mængde gas til motoren. Effektiviteten øges dermed også.
- Øgede fokus på reduktion af metanudslip fra biogasanlæg reduceres miljøbelastningen fra anlægget.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 16/9-16 kl. 13:46

Kære Viggo Mose,

Vi håber med aktivitetsplanen at kunne bidrage til at give biogassektoren en endnu grønnere profil og til at forbedre økonomien på de individuelle anlæg. Tak for kommentaren og jeres interesse for forslaget.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 16/9-16 kl. 13:42

Kære Kim Larsen,

Tak for kommentaren og for jeres interesse i de nye muligheder. Jeg håber, at vi med aktivitetsplanen kan bidrage med spændende ny viden og nye løsninger, der kan indgå i fremtidens kundetilpassede dronesystemer.

August Ussing (Office & Account Manager, Leapcraft)
Mandag d. 12/9-16 kl. 12:22

We understand that the application project aims to provide a new platform for sensing, monitoring and analysing particles and gasses using drones combined with sensors for creating a more advanced approach to map emissions as one key area of interest.

There is a large potential in making a dynamic system that can analyse modelled vs. actual air quality levels in realtime as well as to be able to perform pattern recognition, benchmark against other measurements and make evaluations to foster new ideas for ambient sensing optimisations.

As a company working with smaller and low-cost air quality sensors and a platform for analysing pollutants in realtime, we have an active role in the area of air quality and are keen to explore new opportunities for advanced sensing. A solution like as proposed by FORCE Technology will therefore be of great interest.

We have a great working relationship with FORCE and hereby declare that we support the development of a drone-based air quality measurement project and we state that we will be interested in potentially taking part in a collaboration about the platform, when the opportunity arises.

If you have any questions about this letter of Interest, please take contact.

Sincerely

August Ussing
Office & Account Manager
Leapcraft

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 16/9-16 kl. 14:57

Dear August Ussing,

Thank you for supporting the suggested activities - and for your support in connection with the preparation of the proposal. Using drones for sampling air pollutants is complex mainly because the use of cost-effective microsensors often require the development of tailor-made correction algorithms in order to take account of cross interferences. We are very happy that Leapcraft considers being an active participant in the project.

Michael Messerschmidt (Chief Business Development Officer, Sky-Watch A/S)
Tirsdag d. 13/9-16 kl. 15:56

Drones continues to find new applications and however the applications are limited mainly to visual imagery. In Sky-Watch we see a rapidly developing requirement for more advanced sensors that can push UAVs into new markets where we can differentiate our products by offering a more complete and unique suite of sensors.

This will undoubtedly increase our competitiveness on the global market and put us in a position as first movers.

Michael Messerschmidt
Chief Business Development Officer
Sky-Watch

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 16/9-16 kl. 13:57

Dear Michael Messerschmidt,

Thank you for the comment. We are very pleased that you find the suggested activities valuable for your future business and competitiveness. With the proposal, we expect to contribute with new knowledge and solutions within the field.

Sune Wolff (Specialist, Systems Modelling & Analysis, Terma A/S)
Onsdag d. 14/9-16 kl. 13:07

Terma understøtter vores partnere indenfor forsvar, sikkerhedssektoren samt rumfart over hele verden. En dronebåret løsning til kontaktmåling vha ultralyd vil kunne anvendes til at inspicere Terms's radar systemer. Ydermere vil muligheden for at detektere partikeludslip også kunne bruges til at detektere fjendtlige miner. Projektet har derfor stor interesse for Terma, som vil følge resultaterne af projektet nøje.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 16/9-16 kl. 14:16

Kære Sune Wolff,

Mange tak for kommentaren – og dejligt at høre, at I også ser anvendelsesmuligheder i relation til områder af relevans for jer. Det er netop tanken med aktivitetsplanen at udvikle og demonstrere nye dronebaserede inspektions- og målesystemer mhp. at åbne op for en bred vifte af anvendelsesmuligheder.

Charlotte Scheutz (Professor, Institut for Vand og Miljøteknologi, DanmarksTekniske Universitet)
Fredag d. 16/9-16 kl. 08:42

”DTU Miljø har stor erfaring med måling af drivhusgasemissioner fra større tekniske anlæg som bl.a. affaldsdeponier, spildvandsrenseanlæg og biogasanlæg. Det at anvende droner til måling af gasser og partikler er et nyt spændende udviklingsområde og vi har, i forbindelse med forberedelse af ansøgningen, tilkendegivet vores store interesse for at samarbejde med FORCE Technology og Alexandra Instituttet omkring de foreslåede aktiviteter”.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 16/9-16 kl. 14:25

Kære Charlotte Scheutz,

Tak for jeres bekræftelse af samarbejdet her på Bedreinnovation. Det er meget værdifuldt for os at samarbejde med universiteter, og at vi i fællesskab kan udnytte viden, kompetencer og udstyr i vores udviklingsaktiviteter.

Jon Knudsen (CEO, Explicit)
Fredag d. 16/9-16 kl. 09:04

Explicit arbejder med droner til luftovervågning, og de aktiviteter ansøgningen foreslår vedr. anvendelse af droner til måling af feks. partikler fra skibe har ubetinget vores interesse. Explicit har tidligere i samarbejde med FORCE udviklet sensorsystemer, som vi indbygger i droner med egenudviklede styringssystemer, som nu anvendes kommercielt af Explicit til at kontrollere svovlindholdet i fuel via måling af svovldioxid og CO2, samt NOx i røgfaner fra skibe. En videreudvikling af dette produkt, så det bla. også kan anvendes til en fremtidig kontrol af partikelemissioner fra skibe, vil være en særdeles interessant applikation for Explicit

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 16/9-16 kl. 14:33

Kære Jon Knudsen,

Mange tak for opbakningen til aktiviteten. Der er ingen tvivl om, at mulighederne for at foretage præcise og pålidelige målinger af luftemissioner fra skibe får stigende betydning i takt med, at den internationale lovgivning skærpes. Der ligger en stor opgave i håndhævelse af kravene, så der sikres en fair konkurrence mellem rederier på tværs af landegrænser, til gavn for miljø og folkesundhed. Det vil her være af afgørende betydning, at der kan udføres pålidelige målinger på en kost-effektivt måde. Vi håber, at vi med de foreslåede aktiviteter kan bidrage til udviklingen inden for området.

Emilie Kærn (Projektleder, Megavind)
Fredag d. 16/9-16 kl. 10:49

Megavind bekræfter, at der i industrien findes et behov for udvikling af nye metoder til inspektion af vindmøllevinger og herunder også udvikling af en dronebaseret løsning til NDT inspektion med ultralyd.

Megavind er et offentlig-privat partnerskab, hvor et bredt udsnit af den danske værdikæde er repræsenteret. Siden 2006 har Megavind fungeret som katalysator for en styrket forskning, udvikling, og demonstrationsindsats i Danmark inden for vindenergi.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 16/9-16 kl. 14:51

Kære Emilie Kærn,

Mange tak for jeres opbaknng til aktiviteterne både her og i forbindelse med forberedelse af ansøgningen. Det har stor betydning for os, at I som nationalt partnerskab inden for vindenergi specifikt peger på behovet for forskning og udvikling inden for dronebaseret inspektion med NDT/ultralydssensorer.

Anders G. Christensen (Ekspertisechef, NIRAS A/S, NIRAS)
Fredag d. 16/9-16 kl. 15:13

NIRAS har en betydelig aktivitet indenfor Dronebaserede måleopgaver i bl.a. de Nordiske lande og i de senere år også i en række i Afrika. Drone baserede måleopgaver udgør således et vigtigt vækstområde for NIRAS, og der investeres årligt væsentlige midler til udvikling af ydelser indenfor et meget bredt felt af opgavetyper.
For at støtte den udvikling har vi behov for tilgang til højt specialiseret viden og forskning omkring bl.a. nye typer af sensorer, og denne kompetence ligger udenfor vores typiske kerneområde. Vi er således af den opfattelse, at en styrkelse af FORCE Technologys aktiviteter indenfor dette område kan hjælpe os afgørende videre i udviklingen og afprøvningen
af kommercielle ydelser, og vi ser derfor gerne at deres ansøgning nyder fremme.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 21/9-16 kl. 16:07

Kære Anders Christensen,

Tak for kommentaren. At give måleteknologier ’luft under vingerne’ kræver specialiserede kompetencer inden for en række forskellige områder. Vi ser frem til at kunne bidrage til både udvikling og afprøvning af løsninger, hvis ansøgningen bliver imødekommet.

Knud Erik Poulsen (Chefrådgiver, Sweco)
Mandag d. 19/9-16 kl. 10:05

Anvendelsen af droner giver helt nye muligheder for at måle diffuse emissioner. Traditional måling af diffuse emissioner er forbundet med betyde praktiske vanskeligheder og dermed store usikkerheder. Ved at anvende dronere vil det være muligt at forøge antallet af målinger/målepunkter og dermed for et lant mere retvisende billede af emissionerne.

Diffuse emision af methan fra biogasanlæg bør minimeres til det absolut mindst mulige, dersom biogasanlæg skal have deres berettigelse, da methan har et drivhuseffektpotentiale på ca. 25 gange værdien for carbondioxid. Kun en detaljert kortlægning tæt på potentielle udslipssteder kan kontrollere at diffuse emi´ssioenr er under kontrol. Droner er her en oplagt teknologi.

Der er dog også andre områder hvor dorner med stor fordel kan anvendes til kontrol / minimering af emisioner. Et eksempel er her kontrol af diffuse VOC emisioner fra tankanlæg, raffinaderier, etc.

Øvrige oplagte områder er måling af diffuse emision af lugt fra asfaltfabrikker, komposteringsanlæg, renseanlæg etc.

Alt afhængig af hvad der skal måles vdil det være muligt enten at få real-time resultqater eller at foretage fysiske opsamlinger for senre analyse. De forskellige metoder vil derfor nok kræve forskellige typer af deroner med tilhørende udstyr mv.

Alt i alt mange muligheder og et oplaget område at arbejde videre med.

Mvh
Knud Erik Poulsen / Sweco

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 21/9-16 kl. 16:36

Kære Knud Erik Poulsen,

Tak for kommentaren - og for at pege på mulighederne. Vi deler din opfattelse af, at der er store potentialer for anvendelse af droner netop når det gælder diffuse emissioner, hvor droner hurtigere og mere effektivt kan foretage målinger. De egner de sig særligt godt til lækagesøgning og vil kunne bidrage til SWECO’s aktiviteter indenfor optimering af biogasproduktion. Du nævner også både VOC’er og lugt, der er meget oplagte, spændende og udfordrende områder for en kommende dronebaseret måleplatform. Med udviklingen indenfor sensorteknologi vil koblingen af droner med forskellige typer af sensorer åbne op for måling af en række luftforurenende stoffer og drivhusgasser.

Lars Krogsgaard Nielsen (Projektleder, forretningsudvikliing, BIOFOS A/S)
Onsdag d. 21/9-16 kl. 14:37

BIOFOS erfaring med biogasanlæg - for vores tilfælde ved kommunale renseanlæg - er den, at vi ser et betydeligt behov for at kunne lokalisere emissioner af methan fra rådnetanke (biogas fermentorer). Emissionen er en væsentlig post i opgørelsen af anlæggets CO2-balance, og hvor mange renseanlæg i dag søger at blive CO2 neutrale indenfor de næste 10 år.
Samtidig har det et økonomisk incitament ved at nedbringe methan emissionen mest muligt, da det er forbundet med tab i driftsregnskabet, at ikke al produceret methan udnyttes til energiformål.
Derfor anbefales det foreslåede projekt som et nyttigt værktøj i retning af at diagnosticere og efterfølgende nedbringe methan emission fra biogasanlæg mest muligt.
med venlig hilsen
Lars Krogsgaard Nielsen
projektleder, Forretningsudvikling
BIOFOS A/S

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 21/9-16 kl. 16:53

Kære Lars Krogsgaard,

Tak for opbakningen til de foreslåede aktiviteter. Vi er glade for, at Biofos også ser projektet som værdifuldt i forhold til diagnostisering og reduktion af methan emissioner.

Martin Schumann (Business Development Manager, Mjølner Informatics A/S)
Fredag d. 23/9-16 kl. 13:39

Super relevant - der er ingen tvivl om, at industrielle droner er et yderst interessant vækstområde, og at Danmark har en unik mulighed for, at positionere sig inden for mange af de opførte aktivitetsområder.

Jeg ser især er en Drone Management platform som et vigtigt og tiltrængt bindeled, i forhold til at udnytte de muligheder som ligger i skyen, herunder services der koordinerer og muliggør autonom og BVLOS flyvning.

Derudover er der stort potentiale i dataanalyse, hvor en struktureret indsamling af data vil give et solidt grundlag for fx. machine learning.

Ser frem til at følge jeres forslag

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 26/9-16 kl. 14:02

Kære Martin Schumann,
Mange tak for din kommentar. Vi er meget glade for at I også ser et stort behov og potentiale i både drone management platforme og dataanalyse/machine learning af drone-baserede data.

Per Hessellund Lauritsen (Forskningschef, Siemens Wind Power A/S)
Mandag d. 26/9-16 kl. 08:19

Inspektion og evt. reperation af vindmølle vinger med droner vil være en stor fordel for vindmølleindustrien. Det er i dag meget bekostligt og tidskrævende at inspicere vinger via rapelling eller via en mandskabskurv.

Vi vil i Siemens Wind Power se frem til, at en mere effektiv løsning bliver tilgængelig.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 26/9-16 kl. 13:17

Kære Per Lauritzen,

Tak for kommentaren - vi er glade for, at I støtter op om projektet.

Ulrik Max Nielsen (Stifter, Dansk Drone Netværk)
Mandag d. 26/9-16 kl. 09:33

Interessant forslag, som vi gerne vil bakke op omkring i Dansk Drone Netværk.

Dansk Drone Netværk er en sammenslutning af certificerede og godkendte danske droneoperatører, der blandt andet udfører inspektioner, kortlægninger, 3d modelleringer o.l. Vi er specialiseret i forskellige former for foto og videooptagelser med droner. Da vi pt. primært har fokus på kamerabaserede løsninger er koblingen af droner med andre teknologier (sensorer) til måling af materialer og miljø et meget spændende nyt område, som vi gerne vil have mere viden om.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 26/9-16 kl. 13:33

Kære Ulrik Nielsen,

Tak for en inspirerende kommentar. Formålet er, som du skriver, netop at udforske nye områder og vi er rigtig glade for at Dansk Drone Netværk bakker op.

Martin Herlov (CEO, econsultants CEW, S.L.)
Mandag d. 26/9-16 kl. 12:56

Vinger udgør omkring 22% af de samlede omkostninger for en vindturbine og er den 6 hyppigste årsag til produktionsstop, som i snit tager ca. 7 dage. Driften af disse er dermed en betydelig post i det samlede regnskab, hvilket ikke reflekteres i de forhåndenværende overvågningsmuligheder. Nuværende afbildningsmetoder giver kun delvist oplysning om vingeoverfladernes tilstand, men fortæller ikke om delaminering af skallens lag eller mellem struktur og skaller.
Vi ser klare anvendelsesmuligheder for droner inden for vindmølleindustrien, da disse udstyret med infrarød kamera og ultralyd scanner kan give et komplet billede af vingens samlede tilstand. Disse teknologier sammen med tagging systemer til automatisk identifikation af arbejdsområde, samt afklaring af alle sikkerhedsaspekter, kræver stadig en udvikling før en egentligt værdiskabelses tydeliggøres. Vi ser derfor med stor interesse på FORCE Technologys aktiviteter vedr. bedre dronebaseret inspektion af vindmøllevinger.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 26/9-16 kl. 13:27

Kære Martin Herlov,

Tak for dit bidrag til dialogen. Vi er enige i din beskrivelse af status, som også er rationalet bag de foreslåede aktiviteter. Dejligt at I støtter op om aktiviteten.

Glenda Napier (CEO, Offshoreenergy.dk )
Mandag d. 26/9-16 kl. 15:49

Vi bakker op om drone-projektet. Anvendelse af droner inden for Offshore området kan medvirke til at løse større opgaver på havet med ny teknologi, som styrker offshore branchens konkurrenceevne. Det har bestemt store perspektiver at udvide anvendelse af droner i Danmark.

Glenda Napier (CEO, Offshoreenergy.dk )
Mandag d. 26/9-16 kl. 15:49

Vi bakker op om drone-projektet. Anvendelse af droner inden for Offshore området kan medvirke til at løse større opgaver på havet med ny teknologi, som styrker offshore branchens konkurrenceevne. Det har bestemt store perspektiver at udvide anvendelse af droner i Danmark.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 09:44

Kære Glenda,

Vi er glade for, at I støtter op omkring projektet. Igennem samarbejdet med jer kan vi nå ud til de mange virksomheder og interessenter, der arbejder inden for offshore branchen, så de kan udnytte nogle af de mange muligheder anvendelsen af droner åbner op for.

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 16:51

Danske Maritime støtter op om udvikling og anvendelse af ny teknologi. Vor industri produktudvikler løsninger til reduktion af emissioner fra skibe. Anvendelse af droner kan bidrage til indsamling af måledata hvilket er meget væsentligt i vurderingen af effekten af tiltag. Vi støtter op om projektet og ser frem til at følge dette.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 29/9-16 kl. 15:54

Kære Valdemar Ehlers,

Tak for opbakning til aktiviteterne. Vi er glade for, at Danske Martime, som centralt knudepunkt for danske leverandører af maritimt udstyr og skibe, støtter projektet. Vi ser frem til at kunne bidrage med nye løsninger, der kan understøtte udviklingsaktiviteter hos jeres medlemmer.

Hans Hansen (Direktør, Dansk Drone Kompagni ApS)
Torsdag d. 29/9-16 kl. 10:08

Et meget interessant projektforslag om konkret brug af droner indenfor en vigtig sektor. Timingen er helt rigtig (og ganske befriende efter mange år med skåltaler). At servicevirksomheder og slutbrugere tænkes ind fra starten er afgørende vigtigt for at teknologien modnes, udbredes og i sidste ende skaber værdi.

Dansk Drone Kompagni / DroneAlliancen flyver droner over hele Danmark for både virksomheder og myndigheder. Vi har som mål aktivt at deltage med vores know-how i udvikling af både teknologi og branche. Vi hilser 'Droner på nye missioner' velkommen og håber på bred opbakning.

Mvh
Hans Hansen
Dansk Drone Kompagni ApS / DroneAlliancen

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 29/9-16 kl. 16:02

Kære Hans Hansen,

Mange tak for den positive kommentar og støtte til aktiviteterne - vi håber at få mulighed for at 'sætte handling bag ordene'.

Steven Friberg (CEO, Danish Aviation Systems Aps)
Torsdag d. 29/9-16 kl. 13:55

Danish Aviation Systems udvikler i dag avancerede drone-systemer med en lang række avancerede sensorer, og ser et stigende behov i branchen for at medbringe nye type sensorer ombord på dronerne. Koblingen af nye typer sensorer med dronerne er et område, som vil være meget relevant for Danish Aviation Systems og branchen som helhed. Et spændende forslag – som vi bakker op omkring”.

Mvh
Steven Friberg
Danish Aviation Systems ApS
UAV Components ApS

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 29/9-16 kl. 16:22

Kære Steven Friberg,

Tak for kommentaren og støtten til projektet. Som du påpeger, oplever vi også, at der er behov og stor interesse i branchen for at udforske koblingen af nye sensorer med droner.

Ole G. Andersen (Netværk og Online Kommunikation, UAS Denmark)
Fredag d. 30/9-16 kl. 11:13

Det er glædeligt at så mange aktører bakker op omkring "Droner på nye missioner - materialer og miljø". I UAS Denmark er vi positive over udsigten til igen at samarbejde med FORCE, samt anser udviklingen som relevant og et spændende spor for droneområdet. Derudover glæder vi os over, at UAS Test Center Denmark kan danne rammen, når demonstrationsflyvningerne skal foretages.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 30/9-16 kl. 15:50

Kære Ole Andersen,

Tak for din kommentar. Vi er også rigtig glade for at se så stor interesse for forslaget både blandt leverandører af droneløsninger og operatører samt de brugere, der kan få gavn af de nye løsninger. Vi ser frem til samarbejdet med UAS Denmark omkring aktiviteterne og til udvikling og test af nye løsninger i samarbejde med UAS Testcenter Denmark.

Jussi Hermansen (Direktør, Droneudvikler, Viacopter)
Fredag d. 30/9-16 kl. 15:49

Viacopter udvikler og producerer idag avancerede UAS-systemer til foto/videooptagelser fra luften og yder konsulentbistand i forbindelse med bl.a. inspektioner. Koblingen af nye typer af sensorer med multicoptere er område, som vil være meget relevant for Viacopter.
Viacopter ser især muligheder inden for early detection af skader og korrossion på Vindmøllevinger og rust/metaltræthed inden for olie og gassektoren.
Nuværende metoder baserer sig på fotografi i det synlige spektrum samt IR og NIR fotografi. Disse metoder er begrænset til at detektere skader og korrosion som er umiddelbart synlige.
Viacopter bakker stærkt op om udvikling af bedre sensorer, som kan give "early detection" af ikke endnu synlige skader og korrosion, og vi ser et enormt anvendelsespotentiale inden for inspektion af vindmøllevinger og konstruktioner inden for olie/gas sektoren.
Udvikling af små gas-sensorer der kan monteres på små droner rummer ligeledes et enormt potentiale inden miljøovervågning; blandt andet monitorering af emissioner fra skibsfart og miljøovervågning af skorstene og biltrafik.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 07:54

Kære Jussi Hermansen,

Vi ser - ligesom du skitserer - store potentialer for at udvikle løsninger, der kan skabe nye og bedre metoder til miljøovervågning og inspektion (early detection). Mange tak for din positive opbakning til forslaget - håber at vi får mulighed for at udforske potentialerne.

Thomas Rosenørn (Chief Scientific Officer/lektor, INFUSER DENMARK/Københavns Universitet)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 13:17

Infuser is an active player in the field of air pollution abatement. We find that the proposed project holds great value as this would greatly facilitate measurements of emissions from both point sources and diffuse sources.
Infuser strongly supports the effort to provide better sensors, better calibration routines, better understanding of cross interferences, and the flexible platform that this project brings. The resulting products will easily implement into solutions like Infusers and will be a important tool when companies want to stay in compliance.
Infuser is in strong support of the proposed project.

Thomas Rosenørn, CSO @ Infuser, Associate professor @ University of Copenhagen.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 08:41

Dear Thomas Rosenørn,

Thank you for a postitive response to the suggested activities. As you underline, the development and demonstration of new UAV-carried emission measurement technology will result in a 'flexible platform', which can be tailor-made to and implemented in a broad range of solutions depending on the needs. We appreciate your support and look forward to contributing with new solutions.

Lars Gjedde (CEO, C.K. Environment A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 10:05

C.K. Environment A/S har 25 års professional passion for analyseudstyr og sensorer og jeg kan kun sige, at udstyr til måling af diverse parametre til stadighed bliver billigere, bedre og langt mindre og lettere.
Eksemplet kan være kameraet i en Iphone, som er relativ høj kvalitet, vejer få gram og koster ca. 60 kr.

Vi er specialiseret i gas parametre, fugt og temperatur, partikler ol.
Udviklingen af drone båret udstyr til alverdens opgaver ligger lige til højrebenet og kun fantasien sætter grænser.

Vi hilser droneprojekter velkommen og deltager gerne hvor det giver mening for vores forretningsudvikling.

Tak for jeres gode arbejde 

Mvh Lars Gjedde, CEO

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 12:46

Kære Lars Gjedde
Vi ser også mange muligheder i de stadigt mindre og billigere sensorer, som bl.a. CKE er leverandør af. Vi håber at få mulighed for at samarbejde med CKE omkring droneapplikationer i projektet.

Morten Brøgger Kristensen (Teknologichef, Solum A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 10:24

The project technology seems to have many applications and uses. Solum/Aikan build, operate and tranfere biogas and composting solutions. It is obvious that a reliable system for leak-search could be usefull. We wish you good luck with your project.
Best regards
Morten Brøgger Kristensen
Chief Technology Officer

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 12:51

Dear Morten Brøgger Kristensen
For biogas transfer and storage, we also find the use of e.g. drone borne methane sensors to be a strong potential tool for leak searching. Thank you for your comment!

Paul Feng (Directør, COPAC ApS)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 15:35

COPAC is a new scion DTU startup who works to delivery leading edge gas sensor for science/industrial missions. We are making a module which is suitable for drone payload. Traceable metrology and real time performances are the key features. Our team is looking forward to work together with GTS institutes and key industrial partners.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:00

Dear Paul Feng,
We hope this project will enable us to support COPAC in the development of drone applied gas sensors. The test for traceability and sensor performance will be a key activity in the field of drones for gas monitoring. Thank you for your comment.

Dorte Kubel (Specialkonsulent, Miljøstyrelsen)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 23:57

Brug af droner til overvågning af emissioner (fx SOx og NOx) fra skibe er en rigtig interessant teknologi, der kan give mere viden om de faktiske emissioner fra enkelte skibe og dermed fx bidrage til en mere effektiv håndhævelse af de internationale regler om begrænsning af luftforurening fra skibsfarten.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:39

Kære Dorte Kubel
Mange tak for din positive kommentar. På skibsområdet sigter vi med projektforslaget netop på at kunne videreudvikle dronebaserede sensorsystemer til kontrol af de faktiske emissioner fra skibe ved kontrol i røgfaner, sådan at også fremtidige krav til feks. PM/BC også kan omfattes.

Peter Krog-Meyer
Fredag d. 7/10-16 kl. 09:57

Søfartsstyrelsen set et stort potentiale for anvendelse af droner i den maritime verden. Både kommercielt, men også til brug for myndigheder til bl.a. kystnær overvågning af skibsfarten. På miljøområdet er det oplagt at anvender droneteknologi sammen med måleudstyr til at monitorere skibes emissioner til luften. Fx SOx, NOx, CO2, mv. Søfartsstyrelsen ser derfor frem til at følge projektet.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:41

Kære Peter Krogh-Meyer
Vi sætter stor pris på Søfartsstyrelsens opbakning til projektforslaget. Tak for din kommentar.

Lars Dagnæs (civ. ing., TransECO2)
Fredag d. 7/10-16 kl. 11:03

TRANSECO2 er videnspartner og facilitator for innovativ udvikling i transporterhvervet. Miljø og klima vil blive en vigtig driver for virksomhederens forretningsudvikling i de kommende år. Transporterhvervet er et omstillingsparat erhverv på et globalt og internationalt marked.

Skal omstillingen frem mod 2030 og 2050 målene i Parisaftalen for dette erhverv lykkes, er det vigtigt, at den teknologiske udvikling inddrages optimalt samtidigt med, at virksomhederne effektiveser og nedbringer klimabelastningen i deres forsyningskæder. Måling og korrekt viden om emissionerne sammen en kontrol, der sikrer at alle konkurrerer på lige vilkår, er vigtig.

Nye innovative målemetoder, som her beskrevet med droneteknologi, indeholder et vigtigt vindue for den grønne omstilling, og kan samtidigt skabe grundlag for nye innovative forretninger for SVM virksomheder. Det er vigtigt, at det sikres, at danske virksomheder har mulighed for at være med i front. Projektforslaget “Droner på nye missioner - materialer og miljø” indeholder i dette lys spændende udviklingsmuligheder.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:49

Kære Lars Dagnæs
Tak for dine positive kommentarer. Vi håber med projektet at få mulighed for at bidrage til udviklingen af nye sensor systemer til kontrol på emissions området.

Lars Dagnæs (civ. ing., TransECO2)
Fredag d. 7/10-16 kl. 11:05

TRANSECO2 er videnspartner og facilitator for innovativ udvikling i transporterhvervet. Miljø og klima vil blive en vigtig driver for virksomhederens forretningsudvikling i de kommende år. Transporterhvervet er et omstillingsparat erhverv på et globalt og internationalt marked.

Skal omstillingen frem mod 2030 og 2050 målene i Parisaftalen for dette erhverv lykkes, er det vigtigt, at den teknologiske udvikling inddrages optimalt samtidigt med, at virksomhederne effektiviserer og nedbringer klimabelastningen i deres forsyningskæder. Måling og korrekt viden om emissionerne sammen en kontrol, der sikrer at alle konkurrerer på lige vilkår, er vigtig.

Nye innovative målemetoder, som her beskrevet med droneteknologi, indeholder et vigtigt vindue for den grønne omstilling, og kan samtidigt skabe grundlag for nye innovative forretninger for SVM virksomheder. Det er vigtigt, at det sikres at danske virksomheder har mulighed for at være med i front. Projektforslaget “Droner på nye missioner - materialer og miljø” indeholder i dette lys spændende udviklingsmuligheder.

Bruno Sander Nielsen (Sekretariatsleder, Brancheforeningen for Biogas)
Fredag d. 7/10-16 kl. 11:19

Minimering af udslip af metan fra biogasanlæg er vigtig - både for at optimere biogasanlæggene effekt som klimavirkemiddel og for at optimere driftsøkonomien, da tabt metan er tabt indtjening.

Biogasbranchen har iværksat en frivillig ordning til minimering af metantab. Udvikling af effektive, pålidelige og billige målemetoder er derfor meget vigtige for branchen, hvorfor vi finder dette projekt er meget vigtigt.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:53

Kære Bruno Sander Nielsen
Dronebaseret måling af metan udslip fra biogasanlæg er et fokusområde i dette projektforslag, og vi håber dermed at få mulighed for at bidrage til udviklingen af netop denne applikation. Mange tak for din kommentar.

Peter Byrn (Analytic Portfolio Representative, IBM)
Fredag d. 7/10-16 kl. 12:17

IBM ser et stort potentiale for analyse af UAS telemetri og sensor data samt at kunne tilbyde IT infrastruktur, udviklingsplatform og mobile applikationer. IBM har bl.a. et stærkt fokus på Data-In-Motion Analytics, hvor man udfører realtids analyser på mange typer af data; det være sig billeder, video, lyd, emissioner, AIS, m.fl. Det vil være muligt at ”matche” objekter og profiler af interesse ud fra prædefinerede emner, og derved foretage en statistisk scoring. For at forbedre resultatet, kan man yderligere korrelere forskellige data kilder. Alt dette kan gøres on-the-fly i realtid – teknologien kaldes for Stream Computing eller Stream Analytics, som har en bred anvendelse i mange brancher.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 14:06

Kære Peter Byrn
Tak for din kommentar. I projektforslaget indgår dataanalyse som en væsentig komponent, herunder software komponenter rettet specifikt mod inspektion og emissionsmåling med dronebaserede sensorer. Vi er åbne over for et samarbejde med IBM omkring Data-In-Motion Analytics i denne sammenhæng.

Jørgen Lund (Business Developer, Integra Holding A/S)
Søndag d. 9/10-16 kl. 18:54

Har nu læst alle kommentarer m.m. og kan ikke se at der er kommet et brugbart forslag ind på denne side.
Hvordan skal alle disse nye sensorer indbygges ind i de rigtige droner ?
Hvor er uddannelsen til drone operatøren ?
Hvad med alle de luftkrav der stilles eller vil blive stillet af /fra de Danske luffarts myndigheder ?
Hvordan bliver ejerskabet af dronen -sensor data osv.
Integra Holding har allerede nu erfaringer i at "samle" alle ønsker om diverse sensorer og få dem bygget ind i dronen der passer til opgaven og få data tilbage til "kunden"
Vi stiller gerne op med forklaring m.m.
Dbh
Jørgen Lund
Business Developer
Integra Holding A/S

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Søndag d. 9/10-16 kl. 21:40

Kære Jørgen Lund,

Tak for dit bidrag til dialogen og dine spørgsmål, som jeg vil forsøge at besvare kort nedenfor.

Hvordan skal alle disse nye sensorer indbygges i de rigtige droner ?
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener med ”rigtige droner”. Valget af drone og måleteknisk løsning vil afhænge af den konkrete applikation. I nogle tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt at anvende en multicopter, i andre måske en fastvinget drone. Design, tilpasning og montering af den måletekniske løsning på selve dronen vil således variere.

Hvor er uddannelsen til drone operatøren ?
Uddannelse til droneoperatør varetages i dag bl.a. af UAS Testcenter Denmark og MyDroneAcademy, så selve uddannelsen vil ikke indgå i de foreslåede aktiviteter. Fokus i dette projekt ligger på teknologiudvikling. Hvis vi erfarer, at der er behov for supplerende uddannelse af godkendte droneoperatører kunne det være en idé at etablere efteruddannelse i samarbejde med UAS Testcenter Denmark, som også vil danne rammen omkring demonstrationsflyvninger.

Hvad med alle de luftkrav der stilles eller vil blive stillet af /fra de Danske luffarts myndigheder ?
De løsninger, der udvikles vil selvfølgelig ligge inden for gældende lovgivning, hvilket pt. betyder flyvning inden for VLOS. Når BVLOS formentlig bliver tilladt i fremtiden vil applikationerne med fordel kunne anvendes BVLOS.

Hvordan bliver ejerskabet af dronen -sensor data osv.
De virksomheder, der deltager i projektets aktiviteter kan frit bruge den viden om nye løsninger, der genereres i projektet. Derudover vil vi løbende undervejs i projektperioden informere omkring aktiviteter og resultate, hvilket bl.a. vil ske i et tæt samarbejde med en række danske innovationsnetværk.

Vi tager gerne en videre dialog vedr. ovenstående, men da portalen lukker om få timer, må det bliver i andet regi.

Jørgen Lund (Business Developer, Integra Holding A/S)
Mandag d. 10/10-16 kl. 07:51

Kære Trine Erdal
Tak for dit fine svar
Håber vi ses engang og som du skriver i et andet regi
Dbh
Jørgen