Ecodesign

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og Klima og miljø
David Tveit
Direktør

Teknologisk Institut vil hjælpe danske virksomheder med at udvikle produkter, som lever op til de mange nye ecodesign- og energimærkningskrav, som indføres i disse år. Dette bl.a. gennem ekspertrådgivning, vidensoverførelse og ved at stille state-of-the art laboratorier til rådighed for virksomhederne, således at virksomheder kan få deres produkter testet i henhold til kravene – både i udviklingsfasen og inden produkterne sendes på markedet i ind- og udland.

Markeds- og samfundsbehov
Dansk erhvervslivs muligheder for at agere i et globalt marked med stigende krav til energieffektivitet og dokumentation skal styrkes. Dette skal ske med afsæt i Danmarks førerposition inden for fremstilling af energieffektive produkter. I takt med udrulningen af nye produktkrav kan danske producenter af energiudstyr fastholde eksisterende forspring ift. mange konkurrerende producenter inden for det europæiske marked samt skabe nye forspring. Der er i denne forbindelse behov for at den viden, som gennem de seneste år er opbygget på Teknologisk Institut, bliver videreudviklet og stillet til rådighed for dansk erhvervsliv.

Det overordnede formål med aktiviteten er at sikre danske virksomheder adgang til den nyeste viden på området, adgang til spidskompetencer ifm. udviklingen af energiprodukter samt direkte adgang til topmoderne laboratoriefaciliteter, som kan understøtte virksomhedernes udviklingsarbejde. Det er særligt virksomheder inden for varmepumpe-, køle-, ventilations-, pumpe-, motor-, vindues-, biokedel-, brændeovne- og isoleringsbranchen, der forventes at blive berørt af de kommende reguleringer og stramninger. Danmarks samlede eksport af energiteknologi udgør årligt ca. 68 mia. kr. [kilde: Energistyrelsen-Energiteknologieksporten, 2013] med en årlig vækst i størrelsesordenen 10%, og det er således en ikke uanselig andel af den samlede danske eksport, der er tale om.

Der indføres i disse år på EU-plan en række ”ecodesignkrav” til energirelaterede produkter, både til produkter, der selv er energiforbrugende, samt til produkter, som ved anvendelse har direkte betydning for energiforbruget, eksempelvis vinduer. Ecodesignkravene [se http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/ecodesign] forbyder de mest energiforbrugende produkter og ledsages ofte af parallelle energimærkningsordninger.

Listen over produkter omfattet af EU’s ecodesigndirektiv ekspanderer voldsomt (tæller i dag ca. 30 produktgrupper), og de nye produktkrav stiller komponent- og systemproducenter foran en række markante udfordringer. Ecodesign og EU’s energimærkning indføres for produkter, som produceres i stort antal, og hvor der er et signifikant besparelsespotentiale.

Nye reguleringer for eksempelvis storkøkkenudstyr, vandkøleaggregater (chillers), emhætter og ventilationsaggregater er på vej, og allerede i efteråret 2015 indføres nye stramme krav til opvarmningssystemer. Det er således et særdeles aktuelt behov, der adresseres. Den overordnede målgruppe for aktiviteten er danske producenter af energiudstyr, herunder også passive energikomponenter, ligesom aktiviteten også henvender sig til det store segment af SMV, som importerer produkter fra lande uden for EU og dermed er underlagt EU’s ecodesignkrav. Det anslås, at der findes ca. 700 danske virksomheder inden for disse segmenter [kilde: Danmarks Statistik: Generel firmastatistik efter branche, 2012]. En komplet liste over indførte og kommende ecodesignkrav til produkter kan findes på [http://www.eceee.org/ecodesign/products].

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Ecodesignkravene og de parallelle EU-energimærkningsordninger har allerede stor bevågenhed fra myndighederne i en lang række lande, og virksomhedernes muligheder for at agere i et nyt og reguleret marked afhænger i stort omfang af, at de har adgang til nyeste viden inden for krav og kriterier, herunder også viden om kommende krav.

Teknologisk Institut spiller en central rolle som rådgiver for bl.a. de danske, svenske og norske energimyndigheder samt ved gennemførelse af markedskontroltest for de samme lande og senest også for de engelske energimyndigheder på en række områder. Samtidig har Instituttet inden for de seneste år opbygget laboratoriefaciliteter, som danner platform for den videre udvikling af området.

Virksomhederne og i særlig grad SMV har ofte ikke selv viden og ressourcer til at følge det arbejde inden for ecodesign og energimærkning, som foregår i EU. Derfor vil flere virksomheder være i farezonen for at tabe terræn ift. internationale konkurrenter. Viden skal formidles til målgruppen gennem nye serviceydelser samt gennem afvikling af faglige arrangementer inden for de berørte teknologiområder. Ud over grundlæggende viden om regelsæt etc. skal virksomhederne også tilbydes tjenesteydelser, som sikrer, at de er i stand til at matche kravene i EU reglerne og tilbydes adgang til state-of-the-art laboratorier, som kan anvendes ifm. produktudvikling og senere i forbindelse med dokumentation ift. forordningerne.

Centrale aktiviteter
Aktiviteten udbygger den danske viden og prøvningsfaciliteter på en lang række områder, som i dag er omfattet eller vil blive omfattet af ecodesignkravene, herunder både energiforbrugende komponenter/systemer samt ”passive” energikomponenter, som fx isolering, vinduer mv. Følgende vil indgå i aktiviteten:

  • Teknisk assistance til producenter og virksomheder omkring udvikling af produkter
  • Videreudvikling af laboratoriefaciliteter og opbygning af nye faciliteter, som stilles til rådighed for producenter
  • Opbygning af ekspertviden omkring de nyeste krav inden for de enkelte produktgrupper
  • Udvikling af nye værktøjer målrettet branchen, som muliggør opfyldelse af ecodesignkrav på produkttyper ved konvertering af eksisterende data til nye ecodesignbestemmelser
  • Generel videnspredning til danske producenter ifm. udrulning af nye regelsæt i EU
  • Udvikling af nye kursusaktiviteter og afvikling af temadage omkring krav og muligheder rettet mod målgruppen

Mulige samarbejdspartnere
Danske SMV inden for energiområdet har generelt stor viden om energieffektivitet, men med de nye krav også et stærkt stigende behov for ny viden omkring de nye EU regler, som de skal efterleve for fortsat at kunne eksportere deres produkter til andre lande i EU – de er derfor den centrale målegruppe for forslaget. De relevante brancheforeninger, herunder Dansk Ventilation, Varmepumpefabrikantforeningen m.fl., er ligeledes en del af målgruppen og vil indgå som samarbejdspartner, ligesom der internationalt findes en række videninstitutioner, som er relevante samarbejdspartnere, bl.a. DGC, SP, Fraunhofer, TNO og diverse internationale prøvningsinstitutioner herunder AIT, CETIAT og SGS.

Nøgleord

56 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kim Valbum (Direktør, Aut. Køle- & VP-firmaers Brancheforening)
Torsdag d. 9/4-15 kl. 15:04

Aut. Køle- & VP-firmaers Brancheforening, AKB, hilser meget indsatsen om bedre og mere energieffektive produkter velkomment. Men regelsættet, der følger med, kræver en høj grad af information og en indsats omkring produkternes reelle effektivitet, mærkning og livslang økonomi. Indsatsen om information er påkrævet over for både montører og ikke mindst slutbrugerne, som skal betale for produkterne. Det er ikke montørens primære opgave at holde kunderne opdateret på energiøkonomisk regelsæt - det vil altid være ejeren, der står som ansvarlig for produktets energieffektivitet.
AKB vil meget gerne samarbede - ikke mindst med Teknologisk Institut - om at øge kend- og kundskab på området, så ECOdesign får optimal gennemslagskraft.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 10/4-15 kl. 09:51

Teknologisk Institut takker for de positive kommentarer til vort oplæg. Samarbejdet med kølevirksomheder og AKB's medlemmer i forbindelse med udrulningen af de nye ecodesign-krav er helt centralt, og den viden, som skal formidles ud til branchen, kan kun nå helt ud til de små og mellemstore virksomheder, såfremt der arbejdes tæt sammen med de relevante brancheforeninger. Vi ser frem til samarbejdet med Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening og foreningens medlemmer.

Kim Gardø Christensen (Direktør, Advansor)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 09:21

Advansor er, som producent af køleanlæg, meget positiv overfor forslaget omkring ECOdesign. Vi mangler i høj grad viden omkring selve direktivet og implementeringen af det. Endvidere ser vi store muligheder indenfor test og prøvning samt optimering af vores produkter i samarbejde med Teknologisk Institut. Advansor har på eget initiativ allerede gennemført prøvninger af vores en af vores "condensing units (CDU)" i samarbejdet med TI. Dette samarbejde kunne udvides og forbedres under denne udviklingsaktivitet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 16:34

Teknologisk Institut takker for kommentaren til ”Ecodesign”, og vi glæder os til samarbejdet med Advansor på dette område. De nye krav, som bl.a. også fremover stilles til ”condensing units”, vil være helt centrale og et rigtigt godt udgangspunkt for et endnu tættere samarbejde mellem danske producenter af energieffektivt udstyr (som Advansor) og Teknologisk Institut.

Jesper Krøger Lemme (Direktør, NBE Production A/S)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 14:41

Som producent af træpillefyr har NBE Production A/S i høj grad draget nytte af samarbejde med DTI og anvendt testfaciliteter i forbindelse med godkendelse og kontinuerlig optimering af vores produkter. Dette til gavn for såvel vores slutkunder og miljø såvel nationalt som globalt. Vi fortsætte ned at udforske nye forbedrede teknikker og søger viden bl.a i DTI regi.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 11:25

Teknologisk Institut takker for den positive kommentar vedr. ecodesign. Det er helt afgørende, at der rådes over nationale testfaciliteter i international klasse, så de danske producenter af energiudstyr, i NBE Productions tilfælde biomassekedler, både har adgang til faciliteterne, når der udvikles nye produkter eller produktoptimeres samt når produkterne skal dokumenteres inden de introduceres på markedet. Vi ser frem til det fortsat gode samarbejde på dette område.

Torben Andersen (CEO, Nilan A/S)
Fredag d. 17/4-15 kl. 14:07

Som formand for bestyrelsen i Varmepumpefabrikantforeningen (VPF) hilser jeg Teknologisk Instituts initiativ velkommen.
VPF har gennem mere end 30 år kæmpet for at øge kvaliteten på de varmepumpeprodukter, som markedsføres i Danmark, og her har samarbejdet med Teknologisk institut været uvurderligt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 19/4-15 kl. 22:30

Teknologisk Institut takker for den meget positive kommentar vedr. ecodesign. Vi ser frem til det fortsatte stærke samarbejde med Varmepumpefabrikantforeningen og dens medlemsvirksomheder på dette område i bestræbelserne på at sikre forbrugerne de mest energieffektive produkter.

Henning Grønbæk (Institute Manager, EXHAUSTO Institute)
Fredag d. 17/4-15 kl. 14:11

Som producent af ventilatorer, ventilationsanlæg med varmegenvinding samt salg af fx emhætter er det meget vigtigt at man forstår de nye krav fra EU, herunder har nogen at drøfte med mht tolkning etc., samt at man kan købe sig til kontrol af om produkterne lever op til kravene.
I den sammenhæng finder vi Teknologisk som en meget væsentlig spiller på markedet, der styrker ikke kun vores virksomhed men også Danmarks annerkendelse i International sammenhæng.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 19/4-15 kl. 22:32

Teknologisk Institut takker for kommentaren vedr. ecodesign. De mange produktgrupper, som er omfattet af ecodesignkravene (og flere kommer til), giver mange virksomheder en række udfordringer, og det er Teknologisk Instituts håb og ønske at være med til at sikre, at danske virksomheder får et solidt afsæt i fremtidens skarpe konkurrence på området inden for energiprodukter, både ift. udvikling af nye produkter og test og dokumentation af produkterne. Vi ser frem til det fortsatte gode samarbejde med Exhausto og andre aktører inden for området.

Torben Andersen (CEO, Nilan A/S)
Fredag d. 17/4-15 kl. 14:23

Markedet for varmepumper og ventilationsanlæg er i dag globalt og styret af store internationale koncerner og prismæssigt sat under pres fra Kinesiske udbydere, hvis prisniveau ikke er basseret på internationale metalpriser.
Danmark er et af de lande I verden hvor det er dyrest at producere og vor placering af produktion i Danmark kan kun retfærdiggøres gennem den højest opnåelige kvalitet, og de højest opnåelige årsvirkningsgrader til gavn for forbrugeren og samfundet.
Her har samarbejdet med Teknologisk Instituts medført at Nilan A/S og Vesttherm A/S i dag har de højeste placeringer i kapløbet med udenlandske virksomheder om at producere anlæg med totalt set de laveste driftsomkostninger, når anskaffelsespris og årlige driftsomkostninger i produkternes levetid sammenlægges.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 19/4-15 kl. 22:33

Teknologisk Institut takker for kommentaren vedr. ecodesign. Netop varmepumperne har en helt central placering i de nye ecodesignkrav, og danske producenter af varmepumper har i mange år været med helt fremme på den internationale scene med gode og energieffektive produkter. Denne position kan kun bibeholdes og udbygges såfremt der er adgang til ekspertviden og nationale testfaciliteter i verdensklasse. Vi ser frem til det fortsatte gode samarbejde med Nilan og andre aktører inden for varmepumpeområdet.

Niels Schondel (Ingeniør, NS Consult)
Mandag d. 20/4-15 kl. 09:42

Det er vigtigt at Teknologisk Institut som 3. parts ansvarlig
samler markeds krav, producent ønsker og bruger ønsker omkring
EU krav og danske interesser. Og at TI står som sikkerhed for
optimal gennemførelse og indflydelse af markeds krav til ecodesign.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 20/4-15 kl. 10:22

Teknologisk Institut takker for kommentaren vedr. ecodesign. Teknologisk Institut ønsker sammen med branchen at sikre, at danske producenter af energiudstyr kan udvikle produkter og få disse testet, således at de matcher de nye ecodesign-og energimærkningskrav, der stilles til produkterne. Vi glæder os til samarbejdet med NS Consult og andre aktører i branchen omkring dette.

Lars Bjørn Hansen (Adm. Dir., Faust)
Mandag d. 20/4-15 kl. 16:26

Faust har gennem mere end 30 år arbejdet med at udvikle biomasse kedler. Pga. danmarks førende stilling på området er det vigtigt at sikre danske interesser i norm arbejdet, således at den Danske vinkel sikres en stemme op mod de store lande som feks. Tyskland.

Lars Bjørn Hansen (Adm. Dir., Faust)
Mandag d. 20/4-15 kl. 16:26

Faust har gennem mere end 30 år arbejdet med at udvikle biomasse kedler. Pga. danmarks førende stilling på området er det vigtigt at sikre danske interesser i norm arbejdet, således at den Danske vinkel sikres en stemme op mod de store lande som feks. Tyskland.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 08:57

Teknologisk Institut takker for kommentaren til forslaget vedr. ecodesign. Teknologisk Institut er enige i, at det er meget vigtigt, som påpeget i kommentaren, at DK står så stærkt som muligt i arbejdet med fælles regelsæt inden for energiprodukter og naturligvis dermed også inden for biomassekedler. Vi ser frem til det fortsatte gode samarbejde med de danske aktører, herunder Faust, omkring dette vigtige emne.

Torben Funder-Kristensen (Head of Public and Industry Affairs, Danfoss / Cooling Segment)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 14:52

Danfoss er selv involveret direkte eller indirekte i mange af Ecodesign direktivets produktområder. Vi kan helt og holdent støtte forslaget.Det er vigtigt at industrien har en GTS partner som er på højeste niveau, både teoretisk og praktisk mht test og udviklingsassistance. Desuden er det vigtigt at DTI's eksperter kan indgå som eksperter på EU plan ved revision af eksisterende samt nye produkterområder. Linket mellem teknologiprojekter og Ecodesign er også meget stort, så det vil være svært at forestille sig at man kan køre teknologiudviklingsprojekter uden at have denne basiskompetence i Ecodesign

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 08:53

Teknologisk Institut takker for kommentaren vedr. ecodesign. Instituttet anser det for afgørende ift. udrulningen af de nye ecodesignkrav at der i hele branchen arbejdes tæt sammen omkring udvikling og test af nye produkter, og det indgående kendskab til de gældende regler - og særligt de kommende regler inden for energikomponenter - er en klar betingelse for, at energieffektive produkter kan udvikles og markedsføres internationalt. Vi ser frem til det fortsat gode samarbejde med branchens aktører og herunder naturligvis også Danfoss.

Torben Funder-Kristensen (Head of Public and Industry Affairs, Danfoss / Cooling Segment)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 14:55

Danfoss er selv involveret direkte eller indirekte i mange af Ecodesign direktivets produktområder. Vi kan helt og holdent støtte forslaget.Det er vigtigt at industrien har en GTS partner som er på højeste niveau, både teoretisk og praktisk mht test og udviklingsassistance. Desuden er det vigtigt at DTI's eksperter kan indgå som eksperter på EU plan ved revision af eksisterende samt nye produkterområder. Linket mellem teknologiprojekter og Ecodesign er også meget stort, så det vil være svært at forestille sig at man kan køre teknologiudviklingsprojekter uden at have denne basiskompetence i Ecodesign

Sham Morten Gabr (Chief Strategy Officer, Multi-Wing, Dansk ISO & CEN Ventilator expert, medlem af Dansk Ventilation, Eurovent, S313, EVIA, Asrahe og AMCA Fan Committee )
Onsdag d. 22/4-15 kl. 16:22

Multi-Wing er som lille/mellem stor global nicheproducent af skræddersyede axial ventilatorhjul vældigt positive over for forslaget om ECOdesign og er interesseret i at indgå som samarbejdspartner. Jeg hilser også som Dansk ventilator ekspert i Europæisk og International sammenhæng forslaget velkommen! Både mulighederne og udfordringerne for virksomheder generelt og specifikt for høj kvalitets små og mellem store virksomheder er rigtigt store i forbindelse med ECOdesign udrulningerne. Her kan Teknologisk Institut være med til at spille en vital rolle i form af vidensopbygning og –deling, samt sikre innovation og iværksætteri med export muligheder i EU og andre lande der følger EU's progressive ECOdesign initativer. Alternativet kan være for døden for de små og mellemstore der leverer ind til nichebehovene.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 08:56

Teknologisk Institut takker for kommentaren vedr. ecodesign. De (niche)produkter, som fremover tages under behandling i ecodesign og energimærkningssammenhæng, udgør en ikke ubetydelig del af den danske eksport på energiområdet, og her er der helt sikkert et stigende behov for vidensspredning til danske virksomheder samt for at sikre, at danske virksomheder også bliver hørt i forbindelse med fastlæggelse af de kommende regler. Vi ser frem til det fortsat gode samarbejde med branchens aktører inklusive Multi-Wing.

Lars Gorzelak (Head of R&D, A/S Vestfrost)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 15:46

Vestfrost Solutions udvikler energieffektive og miljørigtige køle- og fryseprodukter. Det er en del af vores strategi, og vi har flere gange med succes gennemført energioptimeringsprojekter med Teknologisk Institut. Det er vigtigt for Vestfrost Solutions, at der indføres en fælles europæisk energimærkningsordning og tilhørende ecodesignkrav. Det vil give vore kunder mulighed for at sammenligne energieffektivitet mellem konkurrerende produkter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 24/4-15 kl. 11:54

Teknologisk Institut takker for kommentaren til oplægget vedr. ecodesign. Det er afgørende, at danske virksomheder, som leverer energieffektivt udstyr på det europæiske marked, også får fair vilkår at drive forretning på, og ecodesign og de tilhørende energimærkningsordninger danner et godt grundlag for dette. Fremover bliver det naturligvis også afgørende, at de danske producenter fortsat udvikler nye og energieffektive produkter, og vi glæder os til det fortsat gode samarbejde med Vestfrost Solutions og resten af branchen på dette område.

Christen Galsgaard (direktør, Dansk Ventilation)
Mandag d. 27/4-15 kl. 11:26

Dansk Ventilation der er brancheorganisationen for producenter af indeklima udstyr i Danmark, er meget positive for dette initiativ.
Vi anser behovet for en klar differentiering af - kvalitetsudstyr, som en meget betydelig faktor, til sikring af energirigtige løsninger der performer som krævet af ECOdesign kravene. Samtidig med der sikres - et godt indeklima af de - realiserede installationer - når det er taget i brug i bygningerne.
Bestræbelserne på at højne kendskabet til denne sammenhæng, mellem energirigtige produkter, samt korrekt installation af disse, til det endelige - dimensionerede resultat, Sundt Indeklima, med energirigtigt forbrug af ressourcer. Det bliver bedre opnået, når der er viden og kendskaber til - korrekte produkters ydeevner, korrekte indbygninger og indreguleringer, så det også yder korrekt.
De samlede bestræbelser skal også fremadrettet have fokus på realisering af Bygningsreglementets krav bliver verificeret ved afprøvning når bygningen afleveres til bygherrerne.

Christen Galsgaard (direktør, Dansk Ventilation)
Mandag d. 27/4-15 kl. 11:26

Dansk Ventilation der er brancheorganisationen for producenter af indeklima udstyr i Danmark, er meget positive for dette initiativ.
Vi anser behovet for en klar differentiering af - kvalitetsudstyr, som en meget betydelig faktor, til sikring af energirigtige løsninger der performer som krævet af ECOdesign kravene. Samtidig med der sikres - et godt indeklima af de - realiserede installationer - når det er taget i brug i bygningerne.
Bestræbelserne på at højne kendskabet til denne sammenhæng, mellem energirigtige produkter, samt korrekt installation af disse, til det endelige - dimensionerede resultat, Sundt Indeklima, med energirigtigt forbrug af ressourcer. Det bliver bedre opnået, når der er viden og kendskaber til - korrekte produkters ydeevner, korrekte indbygninger og indreguleringer, så det også yder korrekt.
De samlede bestræbelser skal også fremadrettet have fokus på realisering af Bygningsreglementets krav bliver verificeret ved afprøvning når bygningen afleveres til bygherrerne.

Christen Galsgaard (direktør, Dansk Ventilation)
Mandag d. 27/4-15 kl. 11:26

Dansk Ventilation der er brancheorganisationen for producenter af indeklima udstyr i Danmark, er meget positive for dette initiativ.
Vi anser behovet for en klar differentiering af - kvalitetsudstyr, som en meget betydelig faktor, til sikring af energirigtige løsninger der performer som krævet af ECOdesign kravene. Samtidig med der sikres - et godt indeklima af de - realiserede installationer - når det er taget i brug i bygningerne.
Bestræbelserne på at højne kendskabet til denne sammenhæng, mellem energirigtige produkter, samt korrekt installation af disse, til det endelige - dimensionerede resultat, Sundt Indeklima, med energirigtigt forbrug af ressourcer. Det bliver bedre opnået, når der er viden og kendskaber til - korrekte produkters ydeevner, korrekte indbygninger og indreguleringer, så det også yder korrekt.
De samlede bestræbelser skal også fremadrettet have fokus på realisering af Bygningsreglementets krav bliver verificeret ved afprøvning når bygningen afleveres til bygherrerne.

Christen Galsgaard (direktør, Dansk Ventilation)
Mandag d. 27/4-15 kl. 11:26

Dansk Ventilation der er brancheorganisationen for producenter af indeklima udstyr i Danmark, er meget positive for dette initiativ.
Vi anser behovet for en klar differentiering af - kvalitetsudstyr, som en meget betydelig faktor, til sikring af energirigtige løsninger der performer som krævet af ECOdesign kravene. Samtidig med der sikres - et godt indeklima af de - realiserede installationer - når det er taget i brug i bygningerne.
Bestræbelserne på at højne kendskabet til denne sammenhæng, mellem energirigtige produkter, samt korrekt installation af disse, til det endelige - dimensionerede resultat, Sundt Indeklima, med energirigtigt forbrug af ressourcer. Det bliver bedre opnået, når der er viden og kendskaber til - korrekte produkters ydeevner, korrekte indbygninger og indreguleringer, så det også yder korrekt.
De samlede bestræbelser skal også fremadrettet have fokus på realisering af Bygningsreglementets krav bliver verificeret ved afprøvning når bygningen afleveres til bygherrerne.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 21:41

Teknologisk Institut takker for kommentaren til forslaget vedr. ecodesign. Teknologisk Institut er enige i, at det er meget vigtigt, som påpeget i kommentaren, at energieffektivitet, korrekt installation og sundt indeklima går hånd i hånd og derfor skal adresseres i det videre arbejde ligesom linket til de krav, som fremover også stilles i Bygningsreglementet er afgørende. Vi ser frem til det fortsatte gode samarbejde med de danske aktører i ventilationsbranchen omkring dette vigtige emne.

Torben Lauridsen (Direktør, Vesttherm A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 15:05

Vesttherm A/S, som er Danmarks og en af Europas største producenter af brugsvandvarmepumper, ser meget positivt på dette tiltag fra TI. Vi tilbyder vores kunder høj kvalitet og produkter med høj ydelse. Dette bliver i større grad vigtigere i fremtiden for at kunne sælge vores produkter.Vi har bla derfor brug for professionelt hjælp til test og certificeringer. Ting som bliver mere og mere vigtige i vores kunders beslutnings proces. Vi har igennem mange år haft et meget positivt og succesfuldt samarbejde med TI. Dette vil i høj grad derfor kunne hjælpe os endnu mere og fortsat skabe flere arbejdspladser her i Danmark.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:22

Teknologisk Institut takker for kommentaren vedr. ecodesign. Samarbejdet omkring udvikling af produkter (herunder brugsvandsvarmepumper) forberedt for de nye krav, og muligheden for test og dokumentation af produkterne inden lancering på markedet, anser vi for helt afgørende for den danske branche i den fremtidige konkurrence - både på det nationale og det internationale marked. Vi ser frem til det fortsat gode samarbejde med branchens aktører, herunder med Vesttherm A/S.

Marianne Bender (Leder, Energitjenesten)
Mandag d. 27/4-15 kl. 17:23

I Energitjenesten rådgiver vi boligejere og underviser håndværkere og rådgivere i at formidle viden videre til kunden. Energitjenesten er uvildig og det er derfor meget vigtigt for os at have en samarbejdspartner, som Teknologisk Institut, hvor det er viden og saglighed, der ligger bag de data, der angives på anlæg. Dette gælder indenfor installationer og bygningskonstruktioner. Med hensyn til opfyldelse af Ecodesign-direktivet vil der blive brug for saglig viden, der kan videregives til virksomheder og håndværkere, der skal investere i - og arbejde med anlæggene. For Energitjenestens vedkommende vil Ecodesign være en naturlig del af vores formidling om anlægs effektivitet. Da vi ser Teknologisk Institut som en saglig samarbejdspartner, ser vi gerne, at de varetager opgaven med rådgivning af de virksomheder, der skal udvikle og producere anlæg - og ikke mindst: formidle viden videre til de fagprofessionelle håndværkere.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:31

Teknologisk Institut takker for kommentaren vedr. ecodesign. Videnspredning om produktkrav mv. er et helt centralt punkt i aktiviteten, og dette gælder naturligvis også videnspredning til håndværkere (herunder installatører) og forskellige typer af rådgivere inden for energiområdet, og i den forbindelse ser vi frem til det fortsatte gode samarbejde med Energitjenesten, som netop har denne funktion.

Kjeld Vang (Sekretariatsleder, DAPO)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 17:58

DAPO - Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne - har gennem mange år haft et tæt samarbejde med Teknologisk Institut om prøvning og produktudvikling af brændeovne, herunder ikke mindst forbrændingsteknologien. Den er i dag udviklet, så danske brændeovne miljømæssigt er førende på de europæiske markeder. For at bevare denne førerposition har DAPO gennem årene fulgt arbejdet med udformning af kravene i Ecodesign tæt og har i den forbindelse haft glæde af Teknologisk Instituts dybe, faglige indsigt og en tæt og faglig kompetent dialog med TI. DAPO satser på at beholde en position på forkant af de europæiske miljøkrav og her vil det fortsatte samarbejde med Teknologisk Institut være af stor betydning - både for de 13 danske brændeovnsproducenter, men i høj grad også for miljøet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 11:45

Teknologisk Institut takker for kommentaren til forslaget vedr. ecodesign. Netop muligheden for målrettede udviklingsaktiviteter kombineret med test og prøvning af produkter i state-of-the-art prøvningsfaciliteter ser vi på Teknologisk Institut som helt afgørende for, at danske virksomheder på dette område kan fastholde den styrkeposition, som de har arbejdet intensivt på de sidste mange år. Vi ser frem til det fortsatte gode samarbejde med de danske aktører omkring dette vigtige emne.

Torsten Hvam Sølund (Udviklingschef, HWAM A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 15:23

HWAM A/S - Brændeovns producent - Igennem mange år har vi haft et konstruktivt samarbejde med TI, med både myndighedsgodkendelse af vores produkter og dialog om den teknologiske udvikling i branchen.
Danske producenter af brændeovne har på Europæisk plan, ry for at have branchens bedste produkter på miljø og forbrændingsteknologi.
Vi har stor tillid til at TI vil guide os i de kommende Ecolabel regulativer, og være vores sparringspartner på kommende teknologiudvikling og innovation.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 09:16

Teknologisk Institut takker for kommentaren vedr. ecodesign. Netop forslagets fokus på både vidensspredning, udvikling og test håber vi skaber fundament for yderligere forretningsmuligheder for vores kunder, således at Danmark inden for rigtig mange energiteknologier kan fastholde sin europæiske førerposition. Vi glæder os til samarbejdet med de danske producenter, herunder naturligvis HWAM A/S.

Thomas Holst (chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 20:00

Danmark har en særstatus inden for halmkedler også her er det vigtigt med god sparingspartner inden for udvikling af kedelteknologierne, så de kan følge med eventuelt kommende krav også på halmsiden fra ECO design.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 09:11

Teknologisk Institut takker for kommentaren til ecodesign. Vi glæder os til fortsat at være en god sparringspartner for den danske branche inden for test og udvikling af biomassekedler, således at vi også her kan fastholde den stærke position, som Danmark har på området.

Alexander Cohr Pachai (Technology Manager, Johnson Controls)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:17

Hej
Vi vil gerne samarbejde om dette projekt på de Lot's som er relevant for chillers og varmepumper.
Jeg mener der er behov for en manual og en hjemmeside der kan opdatere brugeren på ændringer og nye initiativer fra lovgiversiden så det gør det nemt for det ansvarsbevidste kølefirma at følge med i det der er relevant for netop hans område. Kølefirmaet er jo eksperten som brugeren vender sig mod når han er i tvivl. Så det skal være hurtigt at svare eller finde svar

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 16:10

Teknologisk Institut takker for kommentaren til ecodesign. Formidlingen af viden om nye EU-regler og krav på køleområdet - og særligt danske virksomheders adgang til opdateret viden både om de regler, der er gældende nu og de regler, som forventes at blive implementeret i nær fremtid - er en central aktivitet i forslaget. Og vi ser frem til et fortsat stærkt samarbejde med danske kølevirksomheder på området, herunder Johnson Controls.

Søren Krogh (Direktør, Vølund Varmeteknik)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:09

Som udbyder i Danmark, indenfor mange forskellige varmetekniske produktområder, herunder bl.a. varmtvandsbeholdere, ventilation, biokedler og varmepumper, hilser vi Ecodesigndirektivet velkommen. Ecodesigndirektivet er med til at fastholde et højt kvalitetsniveau og sikre slutbrugeren kontinuerligt er oplyst omkring produktets effektivitet. Vi ser positivt på teknilogisk instituts involering i Ecodesigndirektivet, som dermed forbliver en stærk teknisk sparringspartner for Vølund Varmeteknik på dette område.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:13

Teknologisk Institut takker for kommentaren vedr. ecodesign.
Ecodesign-kravene og de tilhørende nye energimærkningskrav sikrer slubrugeren et sagligt og solidt grundlag at sammenligne produkter på. Og danske virksomheder har som udgangspunkt en række oplagte muligheder for at øge markedsandele med de energieffektive produkter, som tilbydes på markedet.
Dette kræver naturligvis en løbende optimering og udvikling af produkterne, og vi ser frem til samarbejdet med branchen og herunder Vølund Varmeteknik omkring dette.

Lars Vestergaard (CEO, Airmaster a/s)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 08:07

Airmaster a/s designer, udvikler og producerer decentrale ventilationsanlæg i DK som fortrinsvis leveres til kunder indenfor EU.

Kynisk må det konstateres at den historiske evne til at implementere fælles std. og test i EU ikke har været overvældende, men EcoDesign kommer forhåbentlig til at ændre på dette.

Vi har hos Airmaster stor gavn af den indsigt TI har omkring EcoDesign og konsekvenser heraf.

Ifh til de centrale indsatsområder i jeres oplæg et par input:

-flexible test faciliteter med tilstrækkelig kapacitet som sikrer rimelige bookingtider er en måde at sikre kunder i jeres butik

-værktøjer der nemgør konvertering til nye std. er en essentiel kompetence som TI skal have

-synliggørelse af produktperformance i bla. TI regi er vigtigt, da adfærdsregulering hos producenter og importører styrkes af data fra 3.part allerhelst understøttet på overnationalt niveau...

-tænk over jeres platforms løsninger. En af TI's fornemste opgaver er at gøre det svære tilgængeligt for f.eks SMV'er ved at have kompetencer der afkoder /fjerner irrelevant kompleksitet, og derfor kan onlineværktøjer der gør det nemmere og hurtigere for en SMV at fokusere ind på de reelle udfordringer være en stor hjælp -> som TI så effektivt kan stille kompetencer til rådighed for .

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:09

Teknologisk Institut takker for kommentaren vedr. ecodesign.
Det er en række rigtigt interessante forslag du ridser op, og flere af dem ligger heldigvis rigtigt tæt op af vores tanker vedr. aktiviteterne i det fremlagte forslag. Særligt de elementer omkring at gøre det svære nemt tilgængeligt for virksomhederne er et helt centralt element i forslaget, ligesom fleksible testfaciliteter helt korrekt er fundamentale for de virksomheder, som gør brug af Instituttets laboratorier.
Udviklingen af værktøjer til branchen er også yderst relevant, og vil fremadrettet blive endnu mere nødvendig, når regelsættets kompleksitet øges, hvilket synes uundgåeligt i fremtiden.
Vi ser frem til det fortsat gode samarbejde med branchen og herunder naturligvis også Airmaster a/s.

Anders Sjøgaard (Direktør for Teknologi og Innovation, Gram Commercial A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:08

Vi hos Gram Commercial A/S har gennem de seneste 15 år plejet et tæt samarbejde med Teknologisk Institut og skiftende offentlige styrelser og fonde (f.eks. Elsparefonden) om udvikling af teknologi til energieffektivisering af professionelle køle- og fryseskabe (typisk restaurant, kantine, bageri, storkøkkenbrug).
Resultaterne af vore hidtidige projekter taler for sig selv, idet vi har fået flyttet tærsklen for det nødvendige energiforbrug i 2 omgange til ca. en femtedel af det oprindelige.
Disse resultater baserer sig på succesfulde teknologispring opnået i et struktureret samarbejde med TI.
En meget væsentlig forudsætning for dette arbejde er en nøjagtig dokumentation af effekten af forskellige effektiviseringstiltag. Dette fordrer testfaciliteter, der er fuldt udstyret og kan fungere i henhold til de gældende standarder.
Behovet for testfaciliteter er kraftigt stigende i hele Europa som følge af Ecodesign programmerne, der er ved at blive gennemført. Lot 1 indeholdende professionelle køle- og fryseskabe er planlagt til ikrafttrædelse pr. 1. juli 2016. Før denne dato skal det samlede markedsudbud testes op imod den helt nye standard prEN 16825. Dette vil sætte testrums kapaciteten under et voldsomt pres. I den efterfølgende tid vil alle nye produkter skulle gennemgå samme standard test, før de kan frigives til salg på det europæiske marked.
Endelig vil myndighederne være forpligtet til at føre kontrol med producenternes selvopgivne testresultater og udføre markedskontrol gennem en uvildig instans - f.eks. TI.
Vi hilser derfor en styrkelse af såvel TI's rådgivnings og udviklingsaktiviteter som laboratoriefaciliteter velkommen.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:12

Teknologisk Institut takker for kommentarerne vedr. ecodesign.
Danske producenter af energiudstyr står generelt rigtigt stærkt i en global konkurrencesituation, og dette skyldes naturligvis i høj grad den massive indsats, der er gjort i bestræbelserne på at effektivisere produkterne.
Og den kommende udrulning af ecodesign-krav vil med garanti lægge et endnu større pres på mange virksomheder, som bl.a. skal have deres produkter dokumenteret på tredjeparts prøvningsinstitutter, og vi glæder os meget til det endnu stærkere samarbejde med danske producenter i fremtiden - herunder naturligvis samarbejdet med Gram Commercial A/S, som på flere områder allerede er en tæt samarbejdspartner.

Hans Hvidtfeldt Larsen (Vicedekan, DTU nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:19

DTU har i sin energirapport om energieffektivisering fra 2012 fremhævet at det er vigtigt for øget energieffektivisering er at der stilles større krav om forbedring heraf for husholdningsapparater, da de teknologiske muligheder viser et stort potentiale. I denne sammenhæng er ecodesign kravene væsentlige.
DTU vil velkomme et tættere samarbejde om dette område.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:14

Teknologisk Institut takker for kommentaren vedr. ecodesign.
Netop husholdningsprodukter har været centrale i de første tiltag på ecodesign-området, og selvom mange andre produkter i den kommende tid bliver omfattet af kravene, har husholdningsapparaterne stadig en helt central placering i både ecodesign- og energimærkningsordningerne. Samarbejde med universiteterne, og naturligvis herunder DTU, er allerede centralt i forbindelse med udviklingen af nye energieffektive produkter, og det er helt oplagt på flere områder at styrke dette samarbejde.

Morten Juel Skovrup (Senioringeniør, IPU)
Søndag d. 10/5-15 kl. 15:54

En forøget indsats indenfor udbredelsen af kendskabet til – og implementeringen af – ecodesign-direktivet er helt sikkert utrolig vigtig for at fastholde Danmarks position på energiområdet.
Ecodesign-direktivet kan udnyttes positivt af danske virksomheder, som typisk konkurrerer på kvalitet mere end på pris; men det kræver, at kravene og mulighederne i direktivet bliver gjort let tilgængelige for virksomhederne.
Indsatsen som beskrevet i projektforslaget er altså yderst relevant.
Forslaget kunne evt. udvides til også at se på udvikling af beregningsmetoder og beregningsprogrammer, således at data fra de forskellige tests kunne benyttes til dels at forudsige performance af relaterede produkter (dvs. undgå tests i visse tilfælde); men også til at medvirke til at evaluere, forbedre og i sidste ende forsimple de testprocedurer, der følger med ecodesign-direktivet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:24

Teknologisk Institut takker for kommentarerne vedr. ecodesign.
Det er helt oplagt at igangsætte initiativer, som gør det nemmere for virksomhederne at leve op til ecodesignkravene. Og f.eks. beregningsprogrammer o.l., som virksomhederne kan anvende, når de skal fastlægge forskellige nøgletal for produkterne, er klart i spil i de nævnte aktiviteter.
Vi glæder os desuden til det fortsatte gode samarbejde med IPU, bl.a. omkring udvikling af beregningsmodeller og nye energieffektive produkter.

Jette Mølholm (Programchef, KEA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 07:50

KEA vurderer indsatsen som særdeles relevant, og vi noterer især behovet for formidling.
Som udbyder af praksisbaserede uddannelser inden for energiområdet medvirker KEA gerne, og vi ser en række muligheder for vidensspredning - herunder tværgående initiativer og/eller projekter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:46

Teknologisk Institut takker for kommentaren vedr. ecodesign.
Videnspredning er utroligt vigtigt i takt med, at de nye regler rulles ud, da virksomhedernes adgang til opdateret viden om regler, krav og måske endnu vigtigere de krav, som er på vej til at blive rullet ud, spiller en stor rolle i virksomhedernes bestræbelser på at være først på markedet med nye energieffektive produkter.
Vi ser frem til samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne inden for energiområdet, herunder naturligvis KEA, som en vigtig formidler af viden på området.

Walter Terry Jackson (Adjunkt , VIA University College)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:49

I represent a group of Danish companies that have gone together to develop a system of components to speed up the renovation of our existing building mass, without the need for tenants to relocate. The goal is to demonstrate the system and obtain the certification required for market launch. The system uses ultra thin well insulated prfabricated elements, with integrated sun cells & windows that ventilate the building to more than 0,3 l/s/m2.

Walter Terry Jackson

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:47

Danish Technological Institute thanks for the comment regarding eco-design. It would be a pleasure for us to cooperate with VIA University College and the group of Danish companies you represent in this area.

Lasse Bach (Teknisk Chef, BKF Klima A/S / Beijer Ref)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:15

Som leverandør til det danske marked af kølesystemer, varmegenvindingsanlæg og varmepumper af fabrikatet Daikin, har jeg oplevet et vigtigt samarbejde med DTI vedrørende Ecodesign. DTI har været og er en vigtig kilde for upartisk oplysning til branchen om gældende og kommende krav, som giver trykhed for at regelsæt og formaliteter i forbindelse med Ecodesign bliver opfyldt – til tide og korrekt – for os leverandører.

Daikin Europe NV har ved flere lejligheder haft muligheden for at få 3. parts testet udstyr hos TI, som har udvist en stor begejstring for TI’s professionalisme. Jeg er sikker på at med fortløbende udvikling af testfaciliteter, vil de forblive én af de førende i EU og en eksportvare.

Jeg ser stadig et behov for bedre uddannelse af installatørledet, som udover at ”skrues” anlæg korrekt sammen også giver dem dybdegående viden om varmafgivere og varmefordelingssystemer – Her tænkes primært på Luft/Vand og Væske/Vand varmepumper.