ECOdesign

Senest opdateret d. 12/4-2012
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Klima og miljø og Energi
Ole Steensen
Manager Innovation and Technology

Grøn vækst kræver energibesparelser og reduceret miljøbelastning af alle nye produkter og skal designes ind fra dag et.
Et nyt EU direktiv 2009/125/EC er trådt i kraft med fokus på nye produkters samlede ”life-cycle” kost og er en forudsætning for CE-mærkning i fremtiden. Desværre er såvel EU kravene som de designprocedurer og metoder, der skal sikre deres nye produkter ukendte og uprøvede af SMV’erne.
DELTAs initiativ imødegår udfordringerne med udviklingen af en række nye GTS-services.

Ny viden og serviceydelser
EU har vedtaget sit ECOdesign direktiv 2009/125/EC og senere fulgt det op med EU forordninger, som er præceptive og afgørende for, om produkterne må markedsføres i EU. Kravene retter sig bl.a. mod energieffektivitet (CO2 udslip), materialevalg, bortskaffelsesomkostninger/genbrugelighed eller levetidsforlængelse. Udfordringerne ligger i, at mindre danske produktudviklere ikke kender disse krav og ikke har nogen erfaringer for at gennemføre korrekt ECOdesign, udarbejde analyser og opstille de nødvendige conformity-erklæringer. ECOdesign skal være en integreret del af produktidéen og være i fokus under hele udviklingsprocessen. Man må yderligere forvente, at EU forordningerne med tiden udvides til flere produkttyper, og at kravene bliver skærpet.
DELTA vil med denne aktivitet opbygge og udbyde nye GTS-services, som kan hjælpe specielt SMV gruppen med at bevare og udbygge deres konkurrenceevne. DELTA’s fokus vil være for el- og elektronikprodukter.

 • DELTA opbygger Approval Management viden omkring ECO og grønne direktiver, (lovkrav, mærkning og certificeringer mv.) såvel i EU som i Danmarks vigtigste eksportmarkeder for elektriske og elektroniske produkter. F.eks. har Canada indført lignende ECO krav, som gælder for 30 produktgrupper. Som en ny GTS-service udbyder DELTA herefter sin kompetence vedr. kravene og hjælper med at opfylde krav til mærkning og dokumentation.
 • DELTA opbygger viden og rådgiver mht. ”off-the-shelf” produkters og -komponenters energieffektivitet /materialeindhold samt viden om nye løsninger mht. kredsløbsdesign, som optimerer energiudnyttelse, sikrer længere levetid og opfyldelse af ECOdesign kravene. DELTA udbyder disse services til SMV’ere som rådgivningsydelse eller Design Reviews.
 • DELTA yder uvildig rådgivning omkring kredsløbsdesign med henblik på energi­effek­tivisering og implementering af nye teknologier (f.eks. Energy Harvesting) som forsyning/supplement til traditionel standby funktionalitet.
 • Videnopbygning om måling af energieffektivitet og strømforbrug til test og verificering af ECOdesign på såvel små som store strømforbrugere. DELTA vil udbyde compliance test og målinger, der dokumenteret viser opfyldelse af ECO kravene og giver markedsadgang.
 • Videnopbygning om produkters energiforbrug ved varierende belastninger og forskning i bedre og ECO venlige teknologier til brug i power effektelektronik produkter.
 • Videnopbygning og målefacilitet til kontrol af udbytte og levetid på udvalgte ECOdesign produkter. Afdækning om de nye teknologier holder det, som de lover forbrugeren.
 • DELTA vil gennemføre flere awareness kampagner og videnformidle om de nye EU krav for at lære producenterne at tænke produkterne anderledes med fokus på ECOdesign. Man skal sørge for, at kravene til nye produkters funktionalitet tilpasses energikilden og ECO målene - og ikke omvendt.

Centrale aktiviteter
For at etablere dette serviceudbud skal der gennemføres følgende centrale elementer af videnopbygning, -hjemtagning og –formidling:

 • CO2 belastning skabes, når produkterne fremstilles, leveres, benyttes og bortskaffes. Forøges produktlevetiden, reduceres CO2 belastningen straks. DELTA vil undersøge, hvordan produkter kan ombygges og kombineres til andre ting, efterhånden som forbrugerens behov ændrer sig. Endvidere vil DELTA´s erfaring mht. design af robuste produkter skulle integreres heri til en samlet formidlingspakke rettet specielt mod SMV gruppen.
 • Aktiv deltagelse i Standardisering indenfor ECOdesign og monitorering af kommende forordninger og krav. Standarderne udarbejdes i disse år, og Danmark får mulighed for at påvirke disse ved DELTA´s aktive deltagelse i samarbejde med Dansk Standard. DELTA opbygger en stor viden om de bagvedliggende overvejelser omkring standarderne for derved at kunne fortolke standardernes krav for vore kunder. Et godt fora kunne være etableringen af ERFA-netværk med de betydende interessenter og virksomhedsaktører på området.
 • Opbygge demonstratorer og dermed vise, hvor langt man kan nå mht. godt CO2 rigtigt design (SMV’erne på den måde se gode eksempler hos DELTA).
 • Undersøgelse af forbrugernes accept af ændringer i adfærd og produkters virkemåde for opnåelse af CO2 gevinster. Undersøge hvilke parametre, der kan påvirke dette.
 • Undersøgelse af robustheden af de nye kredsløb og teknologier til ECOdesign. Man kan ikke kun læne sig opad den kendte erfaring med robusthed af traditionelle produkter.
 • Videnopbygning om, hvad der ”virker” og hvad der ikke gør, herunder viden omkring intelligent styring af produkter med henblik på CO2 besparelser.
 • Opbygningen af målefacilitet og viden omkring kontrol af funktionalitet og levetid samt måling af energieffektivitet med henblik på at udbyde test til verificering og compliance test af produkter for danske producenter og myndigheder.
 • Undersøgelse af, hvor meget forbrugere er villige til at gå på kompromis med udvalgte produkters ydeevne, brugeroplevelse eller funktionsmønster for opnåelse af den grønne profil og CO2 besparelser. DELTA kan kortlægge i hvor høj grad indførelsen af nye funktioner og brugeroplevelser kan påvirke brugerens produktvalg i positiv CO2 retning.

Rationale for indsatsen
EU, og dermed Danmark, har besluttet at arbejde for 20/20/20 målene mht. klima, reduktion af CO2 udledning samt energieffektivitet. Målene synes politisk ambitiøse og vil få stor indflydelse på vores hverdag og på mange af vores virksomheder, ikke mindst indenfor SMV gruppen, fordi de skal omstille sig for at bevare eller øge deres konkurrenceevne.
Ved at stille ECOdesign (2009/125/EC) krav til produkter opnår man, at selv de forbrugere, der ikke er motiverede af 20/20/20 målene alligevel bidrager til reduktionen af samfundets CO2 udledning. Men det bliver producenterne af vores elektriske forbrugsgoder, der skal gå forrest ved at vælge (eller blive tvunget til) at tænke innovativt og adaptere nye udviklingsmetoder og procedurer. Men først, når producenterne er bevidste herom, proaktivt opfylder kravene og gør attraktive ECOdesignede løsninger tilgængelige for forbrugerne, vil CO2 udledningen kunne reduceres og 20/20/20 målene kunne indfries.
Målgruppen, danske udviklere og producenter af el- og elektroniske apparater/produkter bør se det som en mulighed frem for en trussel, og specielt el- og elektronik­producenterne har brug for ny viden og hurtig og effektiv adgang til de nødvendige rådgivningsydelser for at opretholde/forøge deres markedsandele. ECOdesign er en del af CE mærkningen og har været det i mere end 1 år. Langt fra alle danske virksomheder er klar over udfordringen, og det sætter innovation på hold, mens eksisterende produkter modnes til opfyldelse af ECO kravene. Videnformidling vil være et afgørende skridt på vejen. DELTA ønsker at medvirke til løsningen af denne udfordring.
Mulige samarbejdspartnere
Energistyrelsen – og deres ECOdesign sekretariat hos Alectia, Dansk Standard, SDU, AAU, Teknologisk Institut, der har komplementær viden på ECOdesign, IN-Jet, Fraunhofer IZM samt ingeniør- og erhvervsskoler f.eks. AU Herning.
 

4 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

kinnerup
Fredag d. 11/5-12 kl. 13:41

Det lyder rigtig godt med initiativer, der kan belyse problemstillingen om mere miljøvenligt design. Der er mig bekendt ikke fokus på det i vores virksomhed, men det er klart noget jeg vil påvirke fremadrettet. Og så er det jo rart, at man har en insitution og ligesindede ingeniører at læne sig op af.
/Rasmus Trock Kinnerup

Thomas Bech Hansen
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 12:50

Kære Rasmus,

Tak for din kommentar. Det er vores indtryk fra rækken af nyligt afholdte workshops og besøg hos virksomheder som din, at meget få virksomheder er opmærksom på ECOdesign kravene - og heraf muligheder og udfordringer. Vi ser frem til at tage ansvar for, at denne viden bliver spredt i industrien - og har kompetencer, test og rådgivning klar til at kunne understøtte.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen, Executive Vice President, DELTA

Anders Christoffer Sørensen
Torsdag d. 31/5-12 kl. 14:12

En rigtig interessant aktivitet, som vi i Gaia Solar godt kunne se perspektiver i at benytte os af i udviklingen af fremtidens solpaneler og løsninger. Specielt med fokus på eksportmulighederne indenfor BIPV - og de grønne krav vores kunder stiller til produkterne - udover CE-mærkning.
/Anders Sørensen, R/D & Innovation Manager, Gaia Solar

Thomas Bech Hansen
Torsdag d. 31/5-12 kl. 19:22

Kære Anders,
ECOdesign kravene kan vise sig centrale for en række virksomheder - og især i kombinationer med andre standarder og krav. Især for virksomheder inden for f.eks. solpaneler og andre VE løsninger vil det være naturligt - og næsten utænkeligt, at grønne energiløsninger ikke også selv sikre grøn udvikling og dokumentation - også nede på produkt og f.eks. printniveau.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen
DELTA