Effektiv forvaltning af knappe vandressourcer

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Tilgængelige vandressourcer er stærkt påvirket af fortsat befolkningstilvækst, global økonomisk vækst med tilhørende forbrugsorienteret livsstil og klimaforandringer. Indflydelsen af vandressourcer på økonomisk vækst, beskyttelse af miljøet og konfliktpotentiale vil være stigende i fremtiden. For at modvirke de negative effekter af de forudsete forskydninger af tilgængelige vandressourcer (mere mod nord, mindre mod syd), vil der være behov for at de institutioner som har ansvar for vandressourceforvaltning har de rigtige værktøjer til rådighed.
Danmark har traditionelt en stærk international ekspertise på vandressourceforvaltningsområdet, og vand-sektoren er en vigtig komponent i den danske bistand til udviklingslande. Der er et stort eksportmarked for viden og værktøjer, både i og udenfor EU, der kan bidrage til en mere effektiv forvaltning af vandressourcer-ne.

Der skal udvikles nye og forbedrede metoder til vandressourceforvaltning, som danske myndigheder og vi-denvirksomheder kan bruge og sælge. Det vil ske med udgangspunkt i en erkendelse af, at vand spiller sammen med en række andre ressourcer, f.eks. land, fødevarer og energi – og derfor kræver en koordineret forvaltning på tværs af traditionelle sektorgrænser.

Der vil blive lagt vægt på, at tilpasse metoderne den virkelighed, de skal anvendes i. Værktøjer og beslut-ningsstøttesystemer vil derfor blive udviklet, så de kan bruges i såvel svagt- som veludviklede institutionelle miljøer. Der vil endvidere blive udviklet indikatorer til vurdering af, hvilke fremskridt (eller mangel på samme) der sker i forvaltningen af vandressourcerne for at kunne vurdere effekten af forskellige tiltag. De socioøko-nomiske konsekvenser og omkostninger vil også indgå i vurderingen og beslutningsgrundlaget.