Effektiv urban vandinfrastruktur

Senest opdateret d. 8/3-2013
DHI
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Energi og energieffektivitet og Klima og miljø
Anders Lynggaard-Jensen

Kravene til dansk forsynings- og afledningsvirksomhed er høje, hvilket stiller store krav til vandselskabernes vedligeholdelse, drift og udbygning af den tilknyttede infrastruktur (vandværker, forsyningsnet, kloakker og renseanlæg). Hertil kommer, at ændrede klimaforhold allerede nu peger på, at nedbøren fremover vil indtræffe med øget intensitet i Danmark og dermed medføre øget risiko for oversvømmelser. Den samlede økonomiske byrde forbundet med drift, renovering og udskiftning af denne infrastruktur er enorm, især på kloakområdet. Markante besparelser kan opnås ved at sikre optimal effektivitet i driften af den eksisterende infrastruktur. Denne aktivitetsplan er derfor målrettet anvendelse af ny teknologi og viden i den danske vandindustri (forsyningsselskaber og leverandører) til opnåelse af en mere effektiv drift, og bygger således på udvikling og brug af realtidsteknologi til driftssystemer. Der arbejdes med nedenstående 4 områder – forventede resultater er angivet under hver:Klimasikring af styrestrategier og processer på renseanlæg          

 • Online måling af produktion af drivhusgasser som funktion af anvendte styrestrategier og -processer
 • Klimasikrede automatiske styrestrategier til flere typer af renseanlæg.
 • Vejledning for klimasikring af effektivisering af renseanlæg 

Optimering af energiproduktion på renseanlæg 

 • Dynamisk kulstofbalance for renseanlæg, således at det bliver muligt aktivt at styre fordelingen af organisk stof (kulstof) mellem rådnetank og aktiv slamtanke (biologisk kvælstoffjernelse)
 • Styrestrategi til favorisering af den iltnings- og kulstofbesparende kvælstoffjernelsesproces i aktiv slamtanke og separat behandling af rejekt vand fra afvanding af rådnetanksslam 

Radarbaseret nedbørsmåling til regn- og spildevandssystemer     

 • Radarantenne tilpasset måling af nedbør. Denne skal erstatte eksisterende antenner, der er optimeret mod identifikation af jordnære faste objekter.
 • Metoder til bestemmelse af skyhøjder og klassifikation af regntype, således at afstandskorrektion af reflektiviteten henholdsvis omsætning af reflektivitet til nedbørsintensitet kan ske mere korrekt 

Styrings/varslings systemer til regn- og spildevandssystemer        

 • System til integreret modelbaseret realtids-styring af afløbssystemer og renseanlæg.
 • Realtids kalibreringsmetode for middel areal regnintensitet (MAR)
 • Prognoseværktøj til fremskrivning af radarbilleder (intensiteter) for den kommende time
 • Lokal nedbørsprognose som rækker min.6 timer frem i tiden
 • Varslingssystem med animation af lokal nedbør til mobile enheder og internet i realtid.