Effektive innovationsprocesser til skabelse af nye IKT baserede produkter/ydelser

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Et stigende antal virksomheder, som ikke traditionelt har nogen IKT erfaring, får behov for at integrere IKT ind i deres produktudvikling. Dette skaber behov for ny viden og nye innovationsprocesser hos virksomhederne.

Området omhandler udvikling og afprøvning af processer, metoder og værktøjer, som understøtter/fremmer virksomheder og organisationers innovation af nye IKT-baserede produkter og ydelser. Mulige deltemaer er:

 • Implementering af en forskningsbaseret brugerdreven innovationsproces i virksomheder herunder en styrket metodeforståelse for innovation hos SMV
 • Beskrivelse og videnspredning af best practice for participatory design
 • Brugerdreven innovation herunder participatory design integreret i offentlige udbud og udviklingsprojekter
 • Udvikling og afprøvning af en brugerdreven innovations¬proces for offentlige institutioner
 • Videnopbygning af et optimalt samspil mellem fysiske rum, teknologi og sociale processer
 • Udvikling og afprøvning af attraktive fysiske rum med udgangspunkt i menneskers behov
 • IKT baserede værktøjer til dokumentation af innovationsprocessen
 • Udvikling af effektvurderingsmodeller og metoder til at afdække, hvad der hæmmer og fremmer innovationsprocessen, og hvad der virker/ikke virker
 • SMV-drevet innovation baseret på agile principper i systemudvikling og projektledelse
 • Højteknologi til lavkompetence brugere
 • Effektive metoder til software- og systemudvikling, systemoptimering samt implementering og udrulning.
 • Udvikling af simuleringsprogrammer, hvor virksomheder i forbindelse med produktudvikling kan få en indikation af produktets egenskaber i tilfælde af brand eller sikring på forhånd.
 • IKT-støttede markedsdrevne- og medarbejderdrevne innovationsprocesser

Videnindsamling og videnudveksling mellem FoU partnere, virksomheder, offentlige institutioner og andre interessenter vil føre til beskrivelse af best practice omkring participatory design og andre brugerdrevne innovationsmetodikker. Processer, metoder og værktøjer vil så vidt muligt blive demonstreret og afprøvet i tæt samarbejde med virksomheder, specielt SMV’er, og offentlige institutioner. Derudover vil GTS nettet deltage i relevante standardiseringsarbejder vedr. bl.a. brugerdreven innovation.

Der vil blive udført anvendelsesorienteret forskning indenfor bl.a.: participatory design, brugerdreven innovation, effektiv integration af forretningsprocesser i teknologiske FoU projekter, udforskning af brugernes arbejdsliv, arbejdspraksis og behov – herunder de ikke-erkendte behov.
På grundlag af den opbyggede viden vil GTS nettet udbyde services, herunder rådgivning vedrørende ovennævnte deltemaer.

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Hans Henrik Heming
Fredag d. 1/5-09 kl. 22:34

Kære GTS

Et meget interessant område og vigtigt for Danmark og Danmark's virksomheder.

Jeg kunne dog godt tænke mig at vide hvad initiativet her skal bringe mere end alle de tiltag som allerede er igang og som de allerede eksisterende aktører allerede dækker?

Er det ikke sådan at der allerede er en række initiativer som netop er sat i værk for at øge kendskab til metode og proces, både hvad angår IKT-værktøjer og de innovationsprocesser som nævnes?

Må jeg nævne brugerdreveninnovation.dk, støtte til diverse interesseorganisationer som DDC, der stort set er på finansloven, som omhandler brugerinddragelse m.m. i innovationsprocesser, DDA som handler om virksomheders anvendelse af designprocesser og endeligt øvrige initiativer. Derudover en række uddannelsestiltag på DTU, CBS, ASB m. fl.

Min fornemmelse er, at det ikke kun er store virksomheder som anvender tilbudene, men virksomheder generelt. Så hvilket hul er det i markedet I ønsker specifikt at dække?

Martin Møller
Onsdag d. 6/5-09 kl. 12:44

Kære Hans Henrik Heming,

Mange tak for din kommentar.
Innovationsprocesser er jo en bredt område, og det er rigtigt, at der allerede eksisterer en lang række aktiviteter. Nogle som jo bl.a. udbydes af forskellige aktører i GTS-nettet allerede.
Der er dog klart flere behov som i dag ikke bliver dækket eller kan dækkes bedre. Generelt bliver der flere og flere virksomheder indenfor traditionelle ikke IKT-tunge brancher herunder mange SMV'ere, som får behov for at integrere IKT ind deres fremtidige produkter. Dette skaber et behov hos disse virksomheder for en viden om bl.a.:
a) hvorledes innovationsprocessen skal struktureres og organiseres,

b) hvorledes brugerinddraggelseprocesser integreres ind i IKT udviklingsprojekter. Vi ser stadig mange IKT-projekter, hvor man ikke på en struktureret og hensigtmæssig måde involverer brugerne, hvilket resulterer i fejlslagne og dyre projekter.

c) IKTs teknologiske muligheder og anvendelse. Herunder også kombinationen mellem teknologi, design og interaktionsdesign.

d) forretningsforståelse bl.a. omkring nye forretningsmodeller, dvs. hvorledes skal de nye IKT-baserede produkter produceres, sælges, vedligeholdes, supporteres, etc.

Så en indsats vedr. strukturering og effektivisering af innovationsprocesser, hvor IKT indgår som et væsentligt element i de nye produkter, ser vi som et stigende behov.

Jacob Vind
Torsdag d. 14/5-09 kl. 12:21

Kære GTS,

På VIA University College har vi de sidste 5 år arbejdet målrettet med koblingen mellem IKT, (brugerdrevne) innovationsprocesser og fysiske og virtuelle rum.

Vores erfaringer er yderst positive, men peger samtidig på behovet for en mere struktureret indsats og et enormt uudløst potentiale. Jeg håber projektet bliver sat i søen og ser frem til at følge det tæt, hvis det bliver tilfældet.

Med venlig hilsen

/Jacob Vind