Efterforskning - mulighedsrum for offentligt - privat samarbejde?

Senest opdateret d. 11/4-2012
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation
Carsten Damgaard
Leder for Forskning og Udvikling

Politiet fokuserer mere på kerneopgaverne. Forsikringsselskaberne vil gerne placere skadesansvaret (og udgifterne). Og virksomhederne vil opdage snyd og bedrag, også internt. Derfor er der et marked for privat efterforskning – et marked vi forventer stiger i takt med at det offentliges ressourcer kommer under pres. Partnerskaber om efterforskning kræver, at opgaverne udføres på kompetent og betryggende vis for både politi og forsikring Derfor vil DBI skabe viden, teknologier og infrastruktur, der kan understøtte professionaliseringen af efterforskningsmarkedet. Vi vil tage udgangspunkt i to centrale brancher: vagtbranchen samt advokater / revisorer.

Ny viden og serviceydelser
I dag er den eneste teknologiske grænseflade mellem politi og vagter et telefonnummer. Historisk har der været, og er, en nærhed mellem lokalpoliti og lokale vagtselskaber i forbindelse med alarm og tyveri. Men dette samarbejde er ikke formaliseret, selvom politiet har fokus på outsourcing og vagtselskaberne på øget specialisering. Advokater og revisorer gennemfører allerede i dag en stribe efterforskningsopgaver, som enten kommer forud for egentlige politianmeldelser eller fører til forskellige typer af privatretlige handlinger som fx fyringer eller afviste forsikringsskader. Det synes oplagt at advokater og revisorer på sigt kan påtage sig yderligere efterforskningsopgaver.
DBI vil opbygge og udvikle forskningsbaseret viden om årsager, metoder, teknologier og kompetencer, så den viden kan hjælpe virksomhederne til at udvikle nye og innovative efterforskningsservices. Og dette både indenfor tyveri og skadesservice ved i højere grad at have fokus på forebyggelse. 
Aktiviteten vil resultere i følgende ydelser:
• Rådgivning om og uddannelse i opbygning af efterforskningskompetencer fx sporsikring, ’digital forensic’, lovgivningskrav og databeskyttelse.
• Udformning af metoder, vejledninger, retningslinjer eller standarder for efterforskning / undersøgelse.
• Datamining.
• Undersøgelsesværksted, hvor der kan gennemføres forsøg med og undersøgelser af genstande fra gerningssteder.
• Udvikling af demonstratorer, fx der eksemplificerer løsningen på hyppige og/eller omkostningsfulde skader , analyser på forskellige typer af spor fra forskellige sensorer og 3D-modeller af ’gerningsstedet’ samt avancerede værktøjer til realtidsovervågning af tyverier.
 
Centrale aktiviteter
Aktiviteten vil arbejde med fire forskellige spor, der i udvikling af teknologiske serviceydelser vil arbejde tæt sammen med case-virksomheder indenfor fra vagtvirksomhed, advokater og revisorer. Derudover vil vi fokusere på slutbrugere inden for udsatte brancher som fx pengeinstitutter, guldsmede og tankstationer.
1. Forstudie
• Kortlægge nuværende og potentielle private efterforskningsområder.
• Kortlægge lovgivningsmæssige og etiske udfordringer.
• Gennemføre ekspertworkshops med myndigheder og virksomheder - analyse af udfordringer og muligheder samt anbefalinger.
• Indhente inspiration fra internationale aktører og lande der i langt højere grad benytter synergien mellem politi og vagtbranchen fx UK, USA og Sverige.

2. Efterforsknings metoder og processer
• Afdække og beskrive kompetencer fx sporsikring, databeskyttelse og lovgivningskrav
• Udvikle værktøjer, modeller og koncepter
• Kortlægge eksisterende metoder og uddannelse
3. Efterforskningsdata
• Eksperimentere med datamining på DBIs data kombineret med andre potentielle datakilder
• Udvikle og test af teknologiske demonstratorer
4. Efterforskningsteknologier
• Kortlægge førende efterforskningsteknologier
• Case forløb med udvalgte efterforskere fx revisorer, politi og DBI
• Udvikle og teste teknologiske demonstratorer
 
Rationale for indsatsen
Aktiviteten relaterer sig til nogle udfordringer, der er beskrevet under forskningsindsatserne ”Digitale muligheder og løsninger” og ”Et effektivt og innovativt velfærdssamfund” i FORSK2020 i relation til at effektivisere processer, bearbejde data og afprøve nye innovative former for partnerskaber med erhvervslivet om løsning af samfundsudfordringer.
Det offentlige er under stigende udgiftspres og offentlig-private-partnerskaber ses som en vej til at løse det offentliges udfordringer. Politiet bliver ’ramt’ af både mere komplicerede opgaver  og behovet for besparelser og private virksomheder kunne måske overtage opgaver fra politiet, som det bl.a. ses i USA  og England. Når private virksomheder gennemfører opgaver for fx politiet eller forsikringsselskaberne er det centralt at resultaterne af efterforskningen efterfølgende kan bruges ved domstolene og at en række krav ift. databeskyttelse overholdes. Samtidig sker der en massiv teknologisk udvikling , som også giver nye muligheder for efterforskning. Fx giver kombinationen af Smartphones / tablets og apps mulighed for at stille nye redskaber til rådighed på efterforskningsstedet - det kunne være digital 3D dokumentation af efterforskningsstedet . Internationalt er tendensen, at data i højere grad inddrages i efterforskning. I Danmark findes meget data i dag, kun i en ustruktureret og varieret udformning, hvad enten det er offentligt data eller DBI’s egne registreringer, og data er derfor ikke tilgængeligt og brugbart for de relevante aktører.
Målgrupper
• Revisorer og advokater, der allerede i dag gennemfører efterforskning
• Vagt- og sikkerhedsvirksomheder som en potentiel fremtid leverandør af politimæssige opgaver
• Forsikringsselskaber som en potentiel aftager af efterforskningsydelser
Der er en sammenhæng til ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen og Innovation in Low-skilled services.
 
Mulige samarbejdspartnere
Brancher: DI, VSI, Sikkerhedsbranchen, FRI, F&P 
Virksomheder (privat(offentlig): Vagtvirksomheder og forsikringsselskaber, Politiet
Vidensinstitutioner: ITU (’big data’), DTU og AU (billedanalyse / behandling), KU (Retsmedicinisk institut), Netherlands Forensic Institute (Holland), Rigspolitiets videnscenter, CEPOL (EU)
GTS: Alexandra Instituttet (Cyberkriminalitet, datamining)

5 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

John Radmer
Torsdag d. 26/4-12 kl. 17:09

Endelig - dette har jeg set frem til i nogen tid!
Det bliver spændende at følge - der er mange muligheder for et udviklende samarbejde på et, for alle parter, meget komplekst område, hvor ny teknologi og metodeudvikling vil give de nødvendige forspring i.f.t. den kriminelle verden.

cdamgaard
Mandag d. 30/4-12 kl. 16:41

Hej John
Tak for din kommentar.

Hvor mener du, vi skal rette vores fokus i første omgang? Og har du forslag til relevante internationale partnere, som vi kan tage kontakt til?

Mange hilsener

Carsten Damgaard, DBI

Sandra Flatau
Fredag d. 25/5-12 kl. 09:54

Projektet er en rigtig god idé, set fra branchens side af, men vi har følgende kommentarer:

Man skal være meget opmærksom på uddannelsesniveauet af vægtere i andre lande(f.eks. USA, England, Sverige o.s.v.), kontra de opgaver de løser for politiet.

Uddannelsesniveauet er meget højere end det niveau vi har i Danmark(Vi har en Europæisk rapport der beskriver dels ansvarsområder, beføjelser og uddannelsesniveau....)

Et eksempel er, at man i Sverige tager et grundmodul, hvorefter man bygger sine kompetencer og beføjelser op gennem beståelse af flere moduler. Når man har taget alle modulerne, er man det der hedder Ordningsvagt og det er kun denne gruppe vægtere, der har beføjelser til, at indgå i et officielt samarbejde med politiet. Denne opbygning er desværre ikke en mulighed i Danmark grundet det danske AMU system.

SikkerhedsBranchen kører nu på 2. år et stort pilotprojekt under Rigspolitiet, ude i Københavns Vestegns politi, under navnet: Strategisk Samarbejde mellem politi og vagtbranchen, som gerne skulle bane vejen for et landsdækkende officielt samarbejde.

I forbindelse med dette projekt har vi ligeledes tænkt kompetenceudvikling af vægtere ind og p.t. er vi i gang med at få AMU godkendt et kursus i f.eks. gerningsstedsbevarelse, hvor det er politiet der underviser i deres egne grundmetoder.
Meningen med dette kursus er, at klæde branchen godt nok på til at indgå i det officielle samarbejde vi arbejder hen imod. Med tiden kunne man måske udbygge dette kursus, så det ligeledes kunne indeholde efterforskning?!

SikkerhedsBranchen har kendskab til en række vagtvirksomheder, som beskæftiger sig med efterforskning af blandt andet svind. Dog gør sig gældende for alle disse vagtvirksomheder, at det er forhenværende politifolk, der varetager opgaverne.

Set fra SikkerhedsBranchens synspunkt er der derfor stort behov for uddannelse, inden man som vagtselskab kan løse disse opgaver, samt accept af vagtbranchen som en officiel samarbejdspartner, herunder holdningsændringer og kulturnedbrydelser.

Da Pilotprojektet har stor betydning for branchen og fremtiden, samt er meget skrøbeligt, vil vi gerne indstille til, at al politisk påvirkning(herunder også i forhold til politiets indgang til branchen) håndteres af brancheforeningen, idet for meget pres udefra, kan give os store udfordringer på sigt.

SikkerhedsBranchen stiller sig selvfølgelig til rådighed, hvis I har behov for en uddybning af pilotprojektet, strategien bag og hvad vi forventer af det i fremtiden.

Med venlig hilsen
SikkerhedsBranchen

Sandra Flatau

John Radmer
Fredag d. 25/5-12 kl. 11:31

Hej Carsten
Ja - når man sætter noget i gang, så må man nødvendigvis også følge op...
Det var Helle der vækkede mig - og jeg svarede følgende i en mail:

Havde faktisk håbet på den reaktion – fordi jeg ser et unikt samarbejds- og udviklingspotentiale.

Vi kan lære meget af de europæiske lande som vi plejer at sammenligne os med (bare se på UK), hvor man i mange år har opbygget et godt og tillidsfuldt samarbejde med forskellige ”Forensic Institutes”.

Dansk Politi råder over nogle af verdens dygtigste kriminalteknikkere, og de råder efterhånden også over det mekaniske og tekniske udstyr, der skal til for at samle og føre bevis i kriminalsager.

Men udviklingen går stærkt - bare tænk på de muligheder som nanoteknologien har og vil bringe (noget vi talte om på EU plan for 5 år siden)

Jeg forestiller mig at politiet i fremtiden vil få brug for dygtige medspillere i efterforskningsarbejdet – på samme måde som vi i dag anvender landets dygtigste revisorer i tunge sager om øko-krim, og dygtige brandteknikkere til udfindelse af arnested og brandårsag.

Dansk Politi outsourcer mange specialområder i disse år p.g.a. sparekrav – det er vanskeligt at holde efterforskerne ”opdateret” på nyeste viden og udstyr – de kriminelle er hurtige til at finde hullerne og de værktøjer der skal bruges.

Men det vil tage tid at få sat gang i sådan en forandringsproces, hvor der er megen ære og kultur på spil.

Dansk Politi bliver stadig opdraget til at det er OS der efterforsker, og at vi er de dygtigste!!!

Sådan er det også – det er stadig politiet og anklagemyndigheden der skal samle og føre bevis; men et samarbejde med nogle ypperlige institutter, der kan specialisere sig – evt. indenfor nogle ressourcetunge områder – vil kun kunne blive til gavn for retsstaten.

Kig ind på Netherlands Forensic Institute, og se hvordan de har opbygget et samarbejde (lidt styrelsesagtigt måske)

http://www.forensicinstitute.nl/field_of_work/#paragraph3

mvh. John Radmer

cdamgaard
Onsdag d. 6/6-12 kl. 20:42

Hej Sandra
Det er nogle gode og relevante kommentarer. Vi vil gerne tale med dig / jer om det.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard, DBI