Elektrisk og hybrid transport

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Elektriske drivlinier har generelt meget højere effektivitet end konventionelle forbrændingsmotorer og gear, og medvirker derfor til reduktion af CO2 emission, mindre afhængighed af fossile brændstoffer, bedre udnyttelse af vindenergi, reduktion af støj og skadelige emissioner i byområder. Elektrisk fremdrift ventes også at brede sig til ”non-road” og vandtransport. På niche transportområdet forventes stor vækst og en del af udvikling ventes at foregå hos SMV’er i Danmark.

Der er behov for udvikling af de elektriske systemer. Energiforsyningen til transport vil på længere sigt primært komme fra el-nettet, men transportrækkevidden må på mellemlangt sigt suppleres med ”on-board” energikonvertering (forbrændingsmotor, brændselsceller el.lign.).

Omstilling af transportflåden vil især på den tungere transport ske gennem en stigende hybridisering af drivlinien.

Der skal opbygges specialistviden på anvendelse af hjælpeudrustning og drivliniekomponenter. Herunder især vægt på energilagring, da det er en nøgleteknologi i transportmidler med elektriske drivlinier, for at udjævne og opsamle dynamiske effekt variationer.

Der skal udvikles koncepter til karakterisering, test og anvendelse af drivliniekomponenter, især batterier og brændselsceller.

Der bliver behov for en lang række nye teknologiske services og uddannelse til producenter, myndigheder, transportbrugere, værksteder og transport relaterede organisationer. Transportmidlers sikkerhed, pålidelighed, funktions og ydeevne skal kunne verificeres og problemer og havarier skal kunne analyseres. Batterier og brændselsceller ses som nogle særlige kritiske komponenter, der kræver opbygning af specialist viden. Funktionalitet og sikkerhed i infrastruktur skal kunne planlægges, og verificeres ved afprøvning.

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

ITD - jhc
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 16:01

Er meget enig i at det er ”hybridisering” af drivlinien der kommer til at være ”løsningen” for den tunge transport, i den nære fremtid. Ren el-drift vil kræve et ”kvantespring” i udviklingen af batteriteknologi, ikke mindst med hensyn til vægten. Ren el-drift vil desuden gøre flåden mindre fleksibel, både med hensyn til interregional anvendelse og ”oppe-tid”, så længe infrastruktur og kapacitet ikke er fuldt udviklet.

Der er imidlertid så mange åbenlyse fordele ved el-drift, ikke kun emissionsmæssigt men også med hensyn til støj, at alle muligheder bør holdes åbne og efterforskes, også ren el-drift på tunge lastbiler. Tænk bare på hvor mange veje og gader der er tomme om natten – altså ledig kapacitet til ”fri” afbenyttelse. Med nutidens og ikke mindst fremtidens hårdt belastede infrastruktur er her brug for nytænkning, som fx godsdistribution til supermarkeder, varehuse o.l. om natten. Støjsvage el-lastbiler vil i den forbindelse være et stort aktiv.

Hvad angår opbygningen af specialistviden på anvendelse af hjælpeudrustning og drivliniekomponenter mv. bør der også holdes fokus på kompatibiliteten med den bestående flåde - skiftelad, containere, sættevogne osv. Opbygges der et ”parallelt transport system” der ikke kan implementeres i den bestående flåde, vil det være alt for omkostningstungt at ”løbe i gang”.

Sidst men ikke mindst skal sikres en tæt dialog mellem forskere, udviklere, myndigheder og de kommende brugerne af køretøjerne (transportvirksomhederne), gennem hele udviklingsforløbet. Kun på den måde får vi udviklet og opsamlet viden der er til gavn for alle parter – miljø, klima, infrastruktur og erhvervsliv.

/Jørn-Henrik Carstens
ITD - International Transport Danmark

michaelsvane
Onsdag d. 1/7-09 kl. 08:39

Transportsektoren står over for store dagsordener, hvor transporten skal og bør levere reelle bidrag til løsninger. Jeg tænker her på dagsordener som klima, miljø, energi og trængsel.

Transporten er ikke kun en del af problemet, men også en del af løsningen.

Vi har brug for at bringe alle muligheder i spil og det fordrer nytænkning, men også evne og vilje til handling.

Elektrisk og hybrid transport er et væsentligt indsatsområde. Jeg tænker ikke mindst på natdistribution, hvor el-drevne lastbiler kan bidrage til en omlægning af distributionen fra dag til nat og med en reduktion af støjen. Støj er et lidt overset problem. I realiteten er støj nok den væsentligste eksterne effekt af transport og trafik og i hvert fald er støj, den effekt som mange mennesker anfører som en væsentlig gene.

Elektrisk og hybrid transport er relevant for det samlede trafikområde, hvadenten vi taler om lastbiler, varebiler, personbiler, busser og taxaer eller tog m.v.

Jeg kan sagtens se for mig en business case i Danmark for elektrisk og hybrid transport. Det er vigtigt for mig, at der ikke skabes nationale løsninger, men europæiske og/eller internationale løsninger. Vi har alle muligheder for at skabe en succes på området.

I DI Transport har vi en målsætning om at bidrage til udviklingen af en transportsektor, der sikrer en høj grad af mobilitet for personer og varer samtidig med at der skabes reelle løsninger i forhold til CO2 og andre klimagasser, at den fossile energiforsyning omlægges til alternative drivmidler, herunder el.

Med venlig hilsen

Michael Svane, direktør, DI Transport

Torben Lund Kudsk - FDM
Onsdag d. 1/7-09 kl. 16:01

Biler, der helt eller delvist drives af elektricitet må forventes i løbet af en årrække at komme til at spille en stadig større rolle som supplement til biler med forbrændingsmotorer. Og på lang sigt er elbilen måske afløseren for bilen med forbrændingsmotor.

Batteriteknologien har indtil videre vist sig at være en væsentlig hæmsko for udbredelsen af elbiler og et reelt teknologimæssigt gennembrud lader vente på sig. Et alternativ til den traditionelle elbil er dog på vej i form af såkaldte plug-in hybrider, der reelt er en opladningselbil, hvor en forbrændingsmotor enten kan drive bilen eller lade batteriet op. Et af de meget interessante og aktuelle spørgsmål er om der skal satses på rene elbiler eller plug-in hybrider. De rene elbiler forudsætter et mere vidtforgrenet opladningsnetværk, og vil alligevel for mange bilister ikke fuldt ud kunne erstatte bilen med forbrændingsmotor (lange ture, ferier m.v.). Her er plug-in hybriden et godt alternativ om end den er mere kompliceret og derfor dyrere end en alm. elbil. Det er her væsentligt at afdække forskellige teknologiers muligheder og ikke lægge hele udviklingen i infrastrukturen an på et koncept.

Uanset om det således bliver hybrider eller rene elbiler, der først bliver konkurrencedygtige på markedet, vil samspillet med forsyningsinfrastrukturen få afgørende indflydelse på, hvor succesfuld udbredelsen vil blive.
Udviklingsmæssigt er det i forsyningsinfrastruktur og ikke mindst samspillet med elbiler, forbrugere og el-leverandørerne, at vi i Danmark bør lægge vægten. En succesfuld udbredelse af elbiler vil forudsætte, at der sker et paradigmeskifte i afregningsstrukturen for el, navnlig hvis elbilerne også skal bidrage til at spille en rolle som buffer for energi hos elselskaberne.

I takt med at der begynder at komme elbiler på det danske marked, er der behov for at udvikle test, der kan hjælpe og vejlede de kommende danske brugere af elbiler. Der er også behov for ny viden i hele eftermarkedsleddet. Mens sikkerheden på en tankstation i dag er noget de færrest skænker en tanke, er sikkerheden omkring fremtidige opladningsstandere og eventuelle batteriskiftestationer er stor betydning.