Fødevare kontakt materialer

Senest opdateret d. 13/4-2012
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Torben Lorentzen
Forsknings- og Udviklingschef

Indenfor aktiviteten udvikles en vidensplatform over internationalt gældende lovkrav for fødevare kontakt materialer. Fødevarer omfatter i denne kontekst også vand og dermed udstyr til transport og dosering af vand. Vi vil udvikle en metodisk tilgang for industrien til valg af de rette materialer og overfladebehandlingsmetoder til fødevare procesudstyr og -emballage. Videre vil vi udvikle nye slidstærke overflader og miljøvenlige rengøringsmetoder, som bringer dansk produceret fødevareudstyr og emballage i front med hensyn til sundhed, bæredygtighed og konkurrenceevne.

FØDEVARE KONTAKT MATERIALER

Institut: FORCE Technology

Kontaktperson: Torben Lorentzen

Ny viden og serviceydelser
Indenfor aktiviteten vil der blive opbygget og udbudt en vidensplatform, der omfatter etablerede lovkrav gældende i Danmark og på de eksportmarkeder, som danske udstyrsleverandører opererer på. Dette vil tilvejebringe en metodisk tilgang til at sikre, at udstyr til hjemmemarked og til eksport er lovligt.
Vidensplatformen vil bibringe udstyrsleverandører information om hvilke materialer der typisk anvendes i fødevarekontakt sammenhænge såvel i procesudstyr, i opbevarings- og transportudstyr samt til emballage.
Vidensplatformen vil favne alle relevante former for materialer i fødevarekontakt så som materialer baseret på papir og pap, polymere materialer, gummimaterialer, metalliske materialer og kompositmaterialer.
Videre vil vidensplatformen tilvejebringe oversigter over mulige og relevante overfladebehandlingsteknikker og metoder, og kvantificere på hvilken vis disse bibringer udstyr og emballage en sundere fødevarekontakt.  
Endelig vil vidensplatformen samle information om tilgængelige rengøringsmetoder, disses effektivitet samt indflydelse på og påvirkning af de materialer som de bringes i kontakt med. Der vil videre blive arbejdet med udvikling af nye og  mere skånsomme rengøringsmetoder.

Centrale aktiviteter
Aktiviteten omfatter tre indsatsområder: i) Lovgivning, ii) Materiale valg samt iii) Hygiejne og rengøring. Det fælles mål for de tre indsatsområder er, at sikre sunde og konkurrencedygtige danske eksportprodukter til fødevarekontakt.
Lovgivning indenfor fødevarekontak materialer.  En kortlægning af de gældende lovkrav kan hjælpe virksomhederne med at implementere nye materialer i nye produkter.  Der ønskes derfor udviklet en database over gældende danske og udenlandske lovkrav og regler for fødevarekontaktmaterialer.
Valg af materialer og overfladebehandlingsteknologier til fødevarekontakt. Der udvikles en materiale- og overfladeorienteret del af vidensplatformen der vil kunne guide udstyrsproducenter i det rette valg af materialer til fødevarekontakt. Aktiviteten vil omfatte udvikling af nye metoder til overfladebehandling/-modificering for at tilvejebringe nye sunde og slidstærke overflader dedikeret til sund fødevare kontakt. Guiden vil sikre valg af det rette materiale til den rette funktion og miljø uden uacceptabel afgivelse af kemiske stoffer og slidprodukter til de fødevare materialerne bringes i kontakt med, og guiden vil give beslutningsgrundlag for valg af de rette overfladebehandlingsteknologier.
Hygiejne og rengøring af materialer i fødevarekontakt. Vidensplatformen vil tilvejebringe en overskuelig måde at sætte rengøringen af procesudstyr i en materialemæssig kontekst, hvor valgene af grundmaterialer og overfladebehandlingsteknologier foretages under et hensyn til valg af rengøringsmetoder. Materiale-valgene vil således omfatte risikovurderinger, der belyser hvorledes rengøringsmetoderne påvirker og slider materialerne, og dermed influerer på egnetheden til fødevarekontakt. Specielt vil der indenfor aktiviteten blive arbejdet med nye mere skånsomme rengøringsmetoder, hvor kemi og abrassion erstattes af teknologier baseret på damp og ultralyd. Der vil blive fokuseret på kontinuerlige rengøringsmetoder, der bryder med det princip om at produktionen afbrydes for rengøring – et princip som hele levnedsmiddelindustrien anvender i dag. En implementering af kontinuerlige on-line rengøringsmetoder (Cleaning-In-Place; CIP), vil sikre en højere produktivitet, sundere fødevarer og minimering af krydskontaminering på tværs af produktionsapparatet.

Rationale for indsatsen
Vurdering af fødevarekontaktmaterialer kræver viden om sammensætning og analyser af afsmitning til fødevarer. Både virksomheder, der producerer fødevarer og virksomheder, der fremstiller udstyr til fødevareproduktion kan have store vanskeligheder med at fremskaffe den rette dokumentation for et givet materiales egnethed til fødevarekontakt.
Det er en barriere for specielt SMV’erne, at oppebære tilstrækkelig viden omkring den materialemæssige udvikling samt de lovgivningsmæssige krav der stilles i både ind- og udland. Disse barrierer reducerer virksomhedernes muligheder for at fremstille nye innovative produkter. Lovgivningen er kompleks, og den stigende andel af nye materialer og materialesammensætninger, gør det svært for virksomhederne at gennemskue, om f.eks. et nyt plastmateriale vil være egnet i et produkt.
Fødevarekontaktmaterialer påvirkes af de rengøringskemikalier og -procedurer, der anvendes, og de kan blive uegnede til fødevarekontakt, hvis overflader nedbrydes med øget afsmitning og dårligere hygiejne til følge.  Samtidigt er det vigtigt at procedurer og kemikalier er tilstrækkeligt skrappe til at sikre hygiejne og produktkvalitet. Her er det en barriere for især SMV’erne, at oppebær tilstrækkelig indsigt i hvordan gængse og nye rengøringsmetoder vil påvirker det udstyr De producerer og sælger. En sikring af at materialerne er valgt under skyldigt hensyn til rengøringsvenligheden, sikrer øget konkurrencekraft og differentiering fra producenter, der ikke har tilgang til denne viden og dette beslutningsgrundlag.

Mulige samarbejdspartnere
Aktiviteten ventes gennemført i et tæt samarbejde med DHI, DTU Food og Fødevarestyrelsen.  Det vil være relevant at samarbejde med Århus Universitet indenfor eksempelvis nanobaserede overfladeteknologier, og det vil være naturligt at udvikle samarbejde med fødevaresektorens Innovationsnetværk - FoodNetwork, StålCentrum, AluCluster og Innovationsnetværket PlastNet.

34 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

rikkemeyer
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 18:16

Det er vigtigt, at der til stadighed arbejdes med hygiejne og rengøring så levnedsmiddelindustrien kan undgå de store kvalitetsmæssige udfordringer, som biofilmproblematikken kan give. Det lyder rigtig spændende, hvis der kan findes nye rengøringsmetoder som enten i sig selv eller i kombination med nye materialer kan høje hygiejnen under fødevareproduktion.

En af de allerstørste udfordringer der ligger i at udvikle nye materialer til fødevare kontakt flader er at de færrelste materialer kan klare de hårde betingelser under CIP rengøring. Jeg mener derfor at samspillet mellem udvikling af nye rengøringsmetoder og nye overfladematerialer er afgørende for at løse biofilm problematikken. Det er derfor positivt at se intentionen om at arbejde bredt med begge problematikker i dette projekt.

Delen omkring fødevarekontaktmaterialer er ligeledes meget vigtig – specielt for SMV’er. De små og mellemstore virksomheder har ofte ikke ressourcerne til at holde sig ajour med den nyeste lovgivning på området. Opbygning af en database vil give virksomheder mulighed for hurtigt at få kvalificeret hjælp.

Eigil Appel Pedersen
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 12:12

Emnet overflade, herunder:

- Overflade materialer.
- Overflade behandling
- Rengøring og hygiejne på overflader

er et emne der aldrig bliver færdigbehandlet.

Det vi være en absolut fordel for prodeucenter af udstyr til levnedsmiddel industrien, at have et centralt vidensbank for dette område.
I de år jeg har arbejdet med hygiejne optimering i levnedsmiddelbranchen, har jeg set mange konstuktioner og valg af materialer, der aldrig burde være anvedt i fødevareindustrien. Så mere viden kan kun ønskes

Jørgen Espiritu Kjeldsen
Onsdag d. 9/5-12 kl. 21:22

Der er essentielt for virksomheder indenfor fødevareindustrien, herunder ikke mindst SMV'er, at have et centralt sted hvor de kan danne sig et fyldestgørende overblik over de muligheder og faldgruber der er, hvad angår materialevalg og rengøringsegnethed.

Der er mange udfordringer og mange uheldige erfaringer med uhensigtsmæssigt design og forkert materialevalg på produktionsudstyr til fødevareindustrien. Derfor er en vidensbank på området absolut ønskværdig.

Jeg ser meget frem til at følge fremskridtet i dette projekt.

Henning Kjaer Hansen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 14:38

Som udvikler og forhandler af fødevarekontaktmaterialer til husholdningsbrug, er det vigtigt for os løbende at kunne forny og forbedre vore produkter med innovative materialer, der er 100% sundhedssikre og uden tvivl overholder den aktuelle lovgivning på de markeder produkterne afsættes.

Det er vores erfaring, at jo dybere man involverer sig i dette område, jo mere komplekst virker det.

Vi hilser derfor dette projekt velkommen i forvisning om anvendeligheden for vores produktkategori.

Torben Tuuslev
Fredag d. 11/5-12 kl. 08:26

Manglende samspil mellem materialer og fødevare henholdsvis rengøringsprodukter har gennem tiderne kostet både udstyrs- og fødevareproducenter umådelige store summer i ødelagt udstyr, erstatninger og kasserede fødevare. I nogle tilfælde hvor kvalitetskontrollen har svigtet, er fødevare, der er uegnet til menneskeføde, nået helt ud til forbrugeren med fatale konsekvenser til følge.

Resultatet af det beskrevne projekt vil sætte nye og mindre firmaer med stort vækstpotentiale i stand til at udvikle og markedsføre innovative produkter på en sikker og risikofri måde. Disse firmaer vil blive i stand til at vælge de korrekte materialer til det pågældende produkt og den valgte rengøringsmetode. Det vil også gøre det muligt for firmaerne at beskrive en korrekt rengøringsmetode, som det er foreskrevet i maskindirektivet.

Hvis der indenfor projektets rammer kan skabes et større samarbejde mellem udstyrsproducenter og producenter af rengøringsmidler og -udstyr vil det kunne skabe en mere optimal samlet løsning til gavn for både forbrugere og miljøet.

I takt med at fødevarerne bliver mere og mere forarbejdede, bliver den kemiske sammensætning også mere kompleks og stiller dermed øgede krav til udstyret, så det nu ikke kun er rengøringsmidlerne men også fødevarerne, der stiller store krav til materialerne og deres overfladeegenskaber.

Henrik Classen
Fredag d. 11/5-12 kl. 11:25

Indenfor Fødevareindustrien og relaterede industrier stilles, der større og større krav til hygiejne
og fødevaresikkehed.
For at sikre en effektiv indvendig rengøring- og desinfektion af produktionsudstyr anvendes der med store fordele CIP rengøring. I forbindelse anvendes der rengørings- og desinfektionsmidler med meget forskellig kemisk sammensætning, hvilket kan have en negativ indvirkning på konstruktionsmaterialer til procesanlæggene.
Ofte ses disse indvirkninger på materialerne som korrosion, der kan relateres til forkert valg af rengørings- eller desinfektionsmiddel i forhold til hvilke materialer, de kommer i kontakt med.

Tendensen i brugen af rengøringsmidler har været at skifte fra traditionel rengøring med lud og syre til anvendelse af kombineret rengøringsmidler.
Dette betyder, at man ”mister” syren som dels fjerne proteiner og mineraludfældning, men også bidrager til passivering af ståloverfladen. Hvilken indflydelse kombineret rengøringsmidler har på passivering af ståloverfladen er begrænset kendt.

Overvågning af CIP rengøring er en vigtig parameter for at opnå den effektive rengøring.
Der er stor behov for at se på hvilke metoder, der anvendes til overvågning, da den rigtige metode kan beskrive sammenhænget mellem temperaturer, flow (vand, rengørings- eller desinfektionsmiddel), energi, tider (rengørings-, skylle- og dræningstider).
Økonomien i driften af et CIP anlæg er styret af disse parameter. En øget kapacitet på et CIP anlæg kan det ofte fører til en uøkonomisk drift.
Hvis man har et godt overblik over CIP paramenterne kan man fokuserer på om ændringerne i CIP paramenterne kan giver en forbedret rengøring eller desinfektion.

Ejnar Jepsen
Søndag d. 13/5-12 kl. 08:47

Som leverandør af emballager til den skandinaviske fødevareindustri, så er det essentielt at overholde lovgivningen bl.a. omkring fødevarekontaktmaterialer (FKM).

Det er tidskrævende samt meget omfattende at bevare den fuld indsigt omkring alle de forskellige aspekter set i forhold til lovgivningen. Hos os har vi en specialiseret kvalitetsafdeling som tager sig af alle kvalitetsmæssige forhold, og herunder også sikring af produkterne i forhold til gældende lovgivning.

Endvidere er det vores erfaring at mange fødevareproducerende virksomheder har forskellige fortolkninger af lovgivningen omkring FKM, som bl.a. ofte afstedkommer unødvendig risici samt ekstra og unødvendigt arbejde for fødevareproducenten.

Det er derfor også vores vurdering at en vidensbank på området ikke blot er ønskelig, men er tvingende nødvendigt for at ressourcerne i den danske fødevareindustri fremadrettet kan udnyttes optimalt.

Jakob Agerbo Bach
Mandag d. 14/5-12 kl. 11:36

Dette er virkeligt et meget interessant og særdeles brugbart projekt for alle virksomheder inden for fødevareindustrien, og vi vil med stor fordel kunne bruge denne vidensbank ved valg af CIP-kemikalier samt design af CIP-anlæg.

Der er konstant stigende fokus på CIP-anlæggene og driften af disse, og i den forbindelse altid en masse spørgsmålstegn omkring de indvirkninger eventuelt nye CIP-kemikalier vil kunne påvirke materialerne, så derfor kan jeg kun positivt tilkendegive, at dette projekt vil kunne hjælpe os enormt meget i fremtiden.

Jeg ser derfor meget frem til at følge dette projekt.

Annemette Riis
Mandag d. 14/5-12 kl. 14:24

VI har viden om mange materialers (herunder rustfrit stål) bestandighed overfor rengørings-/desinfektionsmidler, men oftest er det i forholdsvis små koncentrationer. Vi ser flere og flere forespørgsler på materialebestandighed i f.eks. natriumhypochlorit ved koncentrationer der ligger over de traditionelle vejledninger indenfor ”Food and Beverage”, men her mangler vi viden om materialernes egnethed.

Hvis dette projekt kan bidrage til at udfylde det område for materialebestandighed (som funktion af koncentration, tid og temperatur) som vi mangler - vil det kunne danne grundlag for et bedre og mere sikkert materialevalg.

Kommercielle blandingsprodukter er der også kommet flere af, og også disses effekt på materialerne mangler vi viden om.

HJ
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 14:57

Også inden for produktionsudstyr til den farmaceutiske industri er mere viden om materialevalg, overfladebehandling og rengøringsmetoder relevant. Blandt andet følgende områder indeholder et potentiale for valg af billigere løsninger og dermed forbedret konkurrenceevne:

1) Rengøringprocesserne er typisk dem, som er styrende for materialevalget, idet produktet typisk ikke er så aggressivt overfor materialet, som rengøringprocesserne er. Mere skånsomme rengøringsprocesser vil derfor ofte muliggøre brug af billigere materialer.
2) Mangelfuld viden – og myter – betyder ofte, at unødvendigt dyre overfladebehandlinger vælges, fordi man ønsker at være ’på den sikre side’. Bedre viden vil betyde, at man kan vælge en smallere ’sikkerhedsmargin’.

Det er vigtigt, at den viden, som søges kommunikeret via den omtalte vidensplatform, er:

a) Valid. Inden for den farmaceutiske industri er validitet afgørende. Hvis viden ikke er valid, er den uanvendelig. Derfor er det for den farmaceutiske industri vigtigere, at der produceres knapt så banebrydende, men valid viden, frem for banebrydende, men ikke valid viden – hvis der skal vælges.
b) Operationel at anvende. Gyldighedsområdet for et givent stykke viden skal være klart defineret, og det skal være let at fastlægge evt. output-parametre som funktion af kendte og veldefinerede input-paratmetre.
c) Let tilgængelig. Viden skal kommunikeres i let tilgængelige håndbøger og på let tilgængelige hjemmesider. Viden som er hengemt i skuffer eller skjult bag tunge akademiske rapporter bliver ikke anvendt.

NNE pharmaplan ser med interesse frem til resultaterne af projektet.

Peter Weichel
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 15:08

Som producent af udstyr der er omfattet af lovgivningen om kontaktmaterialer, er det meget interessant at følge dette projekt.

Vi bruger en del tid på at forsøge at finde egnede materialer som både er godkendt i EU men også i USA og andre ikke EU lande. Derfor ville en samlet oversigt over den slags lister; WHO, FDA o.s.v. være kærkommen.

Vores udstyr er hovedsagligt omfattet på grund af at de MAP gasser man anvender indfor denne industri er betragtet som tilsætningsstoffer. Gasserne betragtes derfor på lige vilkår med vand.

Susanne Knøchel
Mandag d. 21/5-12 kl. 01:16

Som underviser i bl.a. "Hygiene and Sanitation" på KU og forsker inden for fødevare- og drikkevandssikkerhed kan man kun hilse en veldokumenteret oversigt over materialekarakteristika velkommen og ligeså en opsamling af international lovgivning. Hvis man skal nedbringe "down" tid spiller udstyrsdesign og logistik en afgørende rolle. Desinfektionsmidler er ikke nævnt eksplicit i oplægget, men mange - både kemiske og fysiske - påvirker udstyrets levetid og har forskellig hygiejnisk effekt og disse forhold bør også indgå. Mht. biofilm og konditioneringsfilm på forskellige overflader er der behov for at kunne lave mere realistiske demonstrationsforsøg, hvilket kunne være en vældig god opgave

Susanne Knøchel
Mandag d. 21/5-12 kl. 01:17

Som underviser i bl.a. "Hygiene and Sanitation" på KU og forsker inden for fødevare- og drikkevandssikkerhed kan man kun hilse en veldokumenteret oversigt over materialekarakteristika velkommen og ligeså en opsamling af international lovgivning. Hvis man skal nedbringe "down" tid spiller udstyrsdesign og logistik en afgørende rolle. Desinfektionsmidler er ikke nævnt eksplicit i oplægget, men mange - både kemiske og fysiske - påvirker udstyrets levetid og har forskellig hygiejnisk effekt og disse forhold bør også indgå. Mht. biofilm og konditioneringsfilm på forskellige overflader er der behov for at kunne lave mere realistiske demonstrationsforsøg, hvilket kunne være en vældig god opgave

LBR
Onsdag d. 23/5-12 kl. 13:59

Rengøring med en kombination af ultralyd og damp vil på en række områder forbedre rengøringskvaliteten, nedbringe brugen af kemi, og give muligheder for at fjerne eller reducere baktologien på overflader, både på udstyr men i visse tilfælde også på produkterne.

En målrettet udviklings indsats vil kunne erstatte nuværende CIP løsning på ex bånd, og andre overfalder hvor bla. opbygningen af biofilm sker.

I vaskeprocessen ved vask af bakker vil teknologien kunne anvendes. Vil kunne nedbringe brugen af kemi helt eller delvis.

Lars brygmann, Skare Meat Packers

nissen
Torsdag d. 24/5-12 kl. 10:05

Det er et rigtig vigtigt område for industrien idet der specielt i fødevareindustrien bruges mange ressourcer på rengøring af procesudstyr. Valg af materialer til procesudstyr har stor betydning for rengørings mængde og brug af vand og rengøringsmidler. DTU har for nyligt lavet en rapport til dels omkring dette emne i samarbejde med nogle af de store fødevareproducenter i Danmark. Det vil derfor være yderst relevant at samarbejde med universiteter og industrien på dette område.

Pia M. Nissen
Landbrug & Fødevarer

Sanitube
Torsdag d. 24/5-12 kl. 12:18

SonoSteam konceptet er et der ville kunne anvendes ikke kun i direkte salg til slutbruger, evt. til en rengøringsvirksomhed eller en fødevareproducerende virksomhed, men til integration i en række produkter kommende fra Danmarks mange virksomheder fremstillende produktions- og rengøringsudstyr til bl.a. fødevareindustrien nationalt men i høj grad også internationalt. På det felt er Danmark stærk og derfor er det vigtigt at positionen bevares og at der tilføres nye perspektiver og løsninger som med eksempelvis SonoSteam.

Troels Jakobsen
Sanitube A/S

Tytte
Fredag d. 25/5-12 kl. 12:56

Efter som kontrollen af fødevarekontaktmaterialer har ekspanderet de sidste par år er det blevet af utrolig stor vigtighed, at vi har en partner, vi kan spare med omkring dette, da vores virksomhed ikke har en stor Kvalitetsafdeling.

Her kommer Force Technology, deres konsulenter og aktiviteter ind i billedet. De har været en uvurderlig hjælp i flere sammenhænge og er med til at sikre, at vores produkter opfylder de kvalitetskrav og standarder som både vi som virksomhed, men også myndighederne, stiller krav om.

Tytte Hagen Johnsen
Project Manager
Rosendahl Design Group

btc
Fredag d. 25/5-12 kl. 13:12

Jeg ser på dette med yderst positive øjne da det er vigtigt at få en større viden omkring materialevalget til de fødevarer vi indtager. Der er ingen tvivl om at der bliver slækket på kvaliteten på materialer der bliver inporterert fra fjernøsten som bliver bruget i danskproduceret anlæg. En videndatabase indeholdende klare retningslinier på dette punkt, hvor der også kan udveksles erfaringer vil være godt.
Kemisk regørring skal på sigt erstattes med andre optioner der ermere miljøvenlige og tanken om kemiske efterladenskabninger i vores fødevarer er ikke et hit.
Jeg ser frem til at følge projektet.

Bo T. Christensen
Getinge

elisabeth jepsen
Lørdag d. 26/5-12 kl. 20:22

Vi møder mange forskellige krav fra vores kunder ifm. krav til materialer med fødevarekontakt. Ligesom vi også kan mærke, at fødevarekontrollen nu strammer grebet overfor producenterne.
Af konkurrencemæssige hensyn overfor udlandet er det nødvendigt, at vi i Danmark ikke "overperformer", men leverer det udstyr, der er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.
Vi støtter en vidensdatabase og deltager gerne i erfaringsudveksling sammen med Force og andre selskaber.

Elisabeth Jepsen
Sales manager-Products
SPX Flow Technology Danmark A/S

Britt Sandvad
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 13:30

FoodNetwork er fødevarebranchens innovationsnetværk og arbejder med matchmaking, videnspredning, netværksfacilitering og udviklingsprojekter. Målet er at styrke innovationen i den danske fødevareproduktion og derved skabe vækst og udvikling. FoodNetwork vil i den kommende periode sætte fokus på bæredygtighed, ressourceudnyttelse og kompetenceudvikling.
FoodNetwork har fokus på at samarbejde med andre aktører på området, dels for at koordinere indsatserne og dels for at skabe overblik og synlighed omkring relevante initiativer.
FORCE Technology er som partner og videnleverandør i FoodNetwork en vigtig samarbejdspartner for netværket og de virksomheder, der deltager i netværkets aktiviteter. FoodNetwork er enig i rationalet bag aktiviteten og en vidensplatform vil give virksomhederne nemmere adgang til den nødvendige viden i forbindelse med udvikling af procesudstyr, emballage m.v.

Berit Asmussen
Onsdag d. 30/5-12 kl. 09:39

Vi er, i Informationscenter for Miljø & Sundhed, i kontakt med mange danskere, der i stigende grad er bekymrede over de problematiske kemikalier, som de udsættes for via hverdagens produkter. Materialer til fødevarekontakt er et af de områder, som vi oftest får spørgsmål til. Bekymringerne går på dét, at emballagen jo ikke er deklareret på nogen måde - og at flere og flere får indblik i, at der kan vandre problematiske stoffer fra emballagen, bordpladen, gryderne m.v. over i maden.

Rengøringsprodukter er ligeledes genstand for stor forbrugerdebat. Her er folk i stigende grad interesseret i hvordan de kan gøre rent, uden at belaste hverken miljøet eller deres sundhed.

Dette projekt giver mulighed for, at danske virksomheder - også de små og mellemstore - kan levere større forbrugersikkerhed, når det kommer til rengøringsprodukter og materialer der kan komme i kontakt med fødevarer. Det vil give en øget forbrugersikkerhed og - hvis indsatsen kobles med en informationsindsats rettet mod forbrugerne - også en øget følelse af tryghed hos virksomhedernes kunder.

Henriette Alberg
Onsdag d. 30/5-12 kl. 09:49

Det er utroligt vigtigt at samle ny viden og service ydelser indenfor disse områder. Derfor støtter jeg projektet.

Rudebeck
Onsdag d. 30/5-12 kl. 12:24

Efter at have fået kendskab til Sonosteam har jeg fået øjnene op for mange områder, hvor det kan anvendes. Og med stor fordel.
Jeg støtter en vidensdatabase og deltager meget gerne i erfaringsudveksling sammen med Force og andre selskaber.
Vi vil meget gerne deltage i konkrete opgaver, hvor Sonosteam skal anvendes. Der bør være et stort potentiale for rengøring med Sonosteam.

Jeg ser frem til at følge projektet.

Peter Weichel
Onsdag d. 30/5-12 kl. 14:37

Hej Jes,

Kort spørgsmål, jeg kender ikke Sonostream fra tidligere, men benyttes det til rengøring af produkterne(fødevaren) eller til maskinerne eller måske begge dele ?

Vi som maskinproducenter er altid interesserede i at kende krav og omgivelsesforhold for vore apparaters rengøring.

Mvh
Peter

Annette Baltzer Larsen
Torsdag d. 31/5-12 kl. 08:58

Hej Peter
SonoSteam er en termisk ultralydsbehandling, hvor virkningen af varm damp og højfrekvent ultralyd kombineres. Den varme damp slår mikroorganismerne ihjel, mens ultralyden katalyserer og forstærker processen. Således vil en behandling kunne foretages på meget kort tid - ofte kun 1 sek. Det kan være behandling af både udstyr og produkt.
Det helt nye er muligheden for en kontinuerlig behandling, af særlig hygiejnisk udsatte steder, under produktionen (f.eks. transportbånd, skærende udstyr, robotarme) - altså steder, hvorfra vi ved, der forekommer krydskontaminering.
Behandles udstyr løbende i produktionen vil den generelle produktionshygiejne kunne forbedres. Det betyder ikke, at udstyret ikke skal have den traditionelle rengøring, men det kan åbne nye muligheder for levnedsmiddelproducerende virksomheder og udstyrsproducenter - en bedre produktionshygiejne kan give mulighed for en længere produktionstid og/eller bedre produktkvalitet. Der ud over vil den bedre produktionshygiejne kunne åbne op for muligheden for anvendelse af andre (og mildere) rengøringsmidler - og dette igen "åbne døren" til, at nye overflader kan anvendes i levnedsmiddelindustrien. Ofte er det parametrene i rengøringsprocessen (koncentration af kemi og temperatur - som de væsentligste), de nye overflader ikke kan tåle.
Håber det var tilstrækkelig svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen
Annette Baltzer

Torben Friis
Torsdag d. 31/5-12 kl. 09:37

Det er af stor betydning for en opdateret og relevant uddannelsen af de kommende medarbejdere i industrien, både hos leverandører og brugere.
Viden vil aktivt kunne bruges i vor uddannelse af procesteknologer.

Peter Weichel
Torsdag d. 31/5-12 kl. 09:37

Hej Annette,

Mange tak for svaret, jeg havde også på fornemmelsen at det ikke kun var til behandling af produktet.

Vores udstyr sidder typisk langt fra selve fødevaren og vil dermed nok ikke umiddelbart skulle renses med damp, men vi følger naturligvis udviklingen da det har betydning for apparaternes IP tæthedskrav m.m.

Mvh
Peter

Peter Løvstad
Mandag d. 4/6-12 kl. 10:05

Mit medlemsskab af følgegruppen vedrørende SonoSteam under FORCE Technology har givet mig anledning til at informere tidligere kolleger hos Tetra Pak CPS, Højbjerg om SonoSteam og kommende aktiviteter indenfor Fødevare Kontaktmaterialer etc.
Herfra leveres der maskineri til fremstilling af ost, filtreringsanlæg for mælkeprodukter og spraytørringsanlæg.
Det har givet særdeles positive tilbagemeldinger, så fuld støtte til projektforslagene, herunder Fødevare Kontaktmaterialer og det videre arbejde med SonoSteam.

Bjarne Pedersen
Torsdag d. 7/6-12 kl. 17:24

For at imødekomme gældende og kommende lovkrav til kvaliteten, er behovet større end nogensinde for at afdække mulige materialekombinationer. Det hilses således kun velkomment, at fokus rykkes lidt fra den traditionelle barriere således at nye tilgange kan få mulighed for at vise sit eventuelle potentiale.
Der bør altid sigtes efter den rentable og tilstrækkelige løsning, da et ”skud over mål” i sidste ende ikke vil gavne industrien.
Jeg mener, at en undersøgelse af allerede etablerede belægningsprocesser kombineret med nye materialesystemer er både oplagt og nødvendig. Som et tredje element er det hensigtsmæssigt at kigge på forseglingsmuligheder af overfladedefekter ved udstyr til fødevareproduktion samt rengøring af dette. Der synes at være mange muligheder, men dokumentationen på området synes tilsvarende sparsom.

Jens Ole Jensen
Onsdag d. 13/6-12 kl. 15:20

I Novadan ser vi et stort behov for vidensdeling og oprettelse af en vidensbank, inden for fødevarekontakt materialer.
Alle kontaktflader der kommer i forbindelse med levnedsmiddel produktion, skal jo rengøres dagligt! Derfor er det vigtigt at der anvendes materialer og evt. forskes i materialer som er egnede til en hygiejnisk produktion. Som det er i dag er der et stort behov for bedre rengøringsvenlighed, både hvad angår tilgængelighed, dræn bar hed, temperatur stabilitet, egnethed for lavtryksrengøring og kemianvendelse på forskellige fødevarekontaktmaterialer.
Samtidig er der et stort behov for at kigge på metode som under produktionsdagen kan holde produktionsudstyr og omgivelser kontaminerings hæmmende.

N.Bødstrup
Torsdag d. 14/6-12 kl. 11:00

Som leverandør af rengøringsløsninger til fødevareindustrien synes jeg at projektet tager nogle vigtige emner op.
Et produkts rengøringsvenlighed kan koges ned til tilgængelighed og overfladevalg og projektets fokus på sammenspillet mellem overflader og rengøringsmetoder og midler er meget relevant.
Udvikling af nye mildere rengøringsmetoder/midler er også vigtig men med skyldig hensyntagen til effektiviteten. Nye metoder/midler skal være effektive grundet tidspresset. Rengøring af eksempelvis et slagteri foregår indenfor et tidsrum på 4-5 timer, så kravene til metoder og midler er høje.
Jeg synes projektet lyder meget interessant og vil følge det med stor interesse.

Per Møller
Torsdag d. 14/6-12 kl. 17:17

Det er meget vigtigt ikke at overse slid og korrosion, når der er fokus på fødevarekontaktmaterialer.
Det er desværre ikke sjældent, at disse problem forekommer lokalt i udstyr, med det resultat at fødevarer forurenes med tungmetaller. Det er faktisk muligt at løse den slags problemer, hvis der ofres en vis interesse for problemerne.

Knud Thorsen
Fredag d. 15/6-12 kl. 10:07

Som producent af udstyr til fødevare, oplever vi af og til problemer med at finde egnede overflader som er både slidstærke og korrosionsmodstandsdygtige og samtidig er muligt at påføre på større emner, til komerciel brug. Her ligger en udfordring vi er interreserede i at indgå et samarbejde i at løse.

Per V Nielsen
Fredag d. 15/6-12 kl. 14:45

Der er stort behov for opbygning af en viden platform over hvilke materialer og overfladebelægninger der kan og lovgivningsmæssigt må anvendes til fødevarekontakt og under hvilke betingelser de må det. Dette skal sammenkædes med viden hvordan materialerne og belægningerne bedst holdes rene ved rengøring og desinfektion, samt viden om de tilgængelige midler og deres effektivitet og miljømæssige påvirkning. Specielt er der behov for viden om kombinationer af forskellige materialer og om nye materialer og belægninger. Behovet er stor i forbindelse med konstruktion af nyt udstyr, men også meget stort i forbindelse med renovering og ændringer i eksisterende udstyr.

Der finde allerede i dag meget viden om de fleste af de materialer og belægninger der anvendes i dag, men denne viden er spred ud på mange aktører, så for at kunne konstruere udstyr hvor flere forskellige materialer kombineres er der behov for en samlet adgang til denne viden på et sted. I forbindelse med opbygningen af en sådan viden platform må det forventes at der skal laves en del afprøvninger og test for at indsamle den information der måtte mangle. Dette vil især være gældende for nye materialer og nye belægninger, som f.eks. aktive materialer med antimikrobielle effekter eller intelligente materialer med der kan monitorere og rapportere på tilstande i processen. Her vil der også være stor behov for afklaring af om materialerne overholder lovkravene.

Det er meget positivt at der lægges op til en udbygning af samarbejdet mellem aktørerne inden for dette område, for det er vigtigt og det mest rationelle få inddraget de aktører der i dag sidder med den nyeste viden om disse områder. Dertil kommer at sådanne samarbejder er med til at styrke alle partnere og styrke Danmarks Internationale position inden for området. IPU indgår således gerne i samarbejdet om dette specielt, inden for skimmelsvampe og antimikrobielle overflader, dels som en videreførelse af det samarbejdet der allerede eksisterer gennem food network om hygiejnisk design, samt inden for korrosion og korrosionsbeskyttelse.