Fødevareteknologi

Senest opdateret d. 13/4-2012
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bo Frølund
Direktør, Life Science

Teknologisk Institut vil opbygge faciliteter til at udvikle og demonstrere nye ingrediensers virkemåde og dokumentere deres egenskaber. De nye serviceydelser vil omfatte udvikling af modelprodukter (prototyper), rådgivning og analyser rettet mod fødevare- og fodervirksomheders behov for at anvende nye ingredienser og processer.

Ny viden og serviceydelser
Danske fødevare- og fodervirksomheder ønsker i stigende grad at fremstille produkter, der kvalitetsmæssigt ligger i top og kan bidrage med en merværdi på markedet. Trenden går i retning af at udvikle fødevarer og foder, der er sundere (lavere fedt- og saltindhold, flere kostfibre), bæredygtige og i højere grad baseret på naturlige ingredienser samt reduktion i graden af forarbejdning. Samtidig er der også fokus på brugerens oplevelse og individuelle behov.
Industriel produktion af fødevarer, som opfylder forbrugernes behov for sundhed, kvalitet, bæredygtighed og velsmag i slutprodukterne, kræver anvendelse af ny teknologi til fremstilling og nye analysemetoder til karakterisering og dokumentation af kvaliteten undervejs i produktudviklingsforløbet. Mange små og mellemstore virksomheder råder ikke selv over de udviklingslaboratorier, der er nødvendige for at udvikle, stabilisere og dokumentere fødevarernes funktionelle egenskaber og kvalitet, herunder smag og sikkerhed. Teknologisk Institut vil derfor i denne aktivitet opbygge viden og faciliteter til udvikling af modelprodukter (prototyper), rådgivning og analyser rettet mod virksomhedernes behov for at anvende nye ingredienser og processer. Dette vil omfatte:

 • Ny teknologi til processering af ingredienser:

  • Mikronisering og tørring af ingredienser og kombinationer af disse i laboratorieskala.
  • Prototypeudvikling af mikroindkapslede og coatede fødevareingredienser.
 • Demonstration og dokumentation af egenskaber og virkemåde, omfattende:

  • Kvantitativ bestemmelse af proteiner og deres modifikationer samt kulhydrater, herunder oligosaccharider ved hjælp af LC-MS/MS.
  • Hurtigmetoder til bestemmelse af fødevarers konsistens og struktur.
  • Brugerobservationsstudier og test af produkter med funktionelle egenskaber.
  • Udvikling og implementering af nye mikrobiologiske testkits.
  • Rådgivning om og udvikling af Proces Analytiske Teknologier (PAT) til blandt andet bestemmelse af naturligt forekommende sundhedsfremmende stoffer.
  • Rådgivning om muligheder og fremgangsmåde for at opnå myndighedsgodkendelse af sundhedsanprisninger på fødevarer.

Centrale aktiviteter
De nye ydelser vil tage udgangspunkt i Teknologisk Instituts tætte samarbejde med fødevare- og foderstofindustriens produktudviklings- og kvalitetsafdelinger og blive udviklet gennem følgende konkrete nye aktiviteter:

 • Udvikling af nye metoder til karakterisering af oxidationsprodukter og opbygning af holdbarhedsmodeller til forudsigelse af kvalitetsbevarelse.
 • Udvikling af indkapslingsteknologi til stabilisering og/eller styring af releaseprofil/delivery. Arbejdet vil omfatte identifikation af egnede råvarer, præparation af prøver (herunder mikronisering og tørring), karakterisering, sensorik samt udførelse af holdbarhedstest.
 • Udvikling af nye analysemetoder til dokumentation af fødevarernes indhold af bioaktive stoffer som fx peptiders bioaktivitet, pre-og probiotikas betydning for fordøjelighed mv., metoder til karakterisering af naturlige antioxidanter og vitaminer, herunder ingredienser fra restprodukter.
 • Opbygning af kvalitetssystemer til allergenstyring og udvikling af nye metoder til test af autencitet/allergener. Ud over analyseudvikling, prøveudtagning og screening er der behov for videnoverførsel via rådgivning og træning af kunder.
 • Videreudvikling af laboratorium til observationsstudier og hvor forbrugernes smagspræferencer for nye typer af fødevarer kan afdækkes.
 • Udvikling af metoder og modeller til online-måling, således at behovet for rådgivning og udvikling hos såvel fødevareproducenter som producenter af Proces Analytiske Teknologier imødekommes.
 • Udvikling af nye mikrobiologiske testkits. Teknologiske Institut vil fremme udviklingen af metoder, der både er hurtige, sensitive og nemme at bruge til gavn for fødevarevirksomheder og producenter af testkits.

Rationale for indsatsen
Fødevaresektoren er blevet identificeret som den sektor, der har de største muligheder for markedsvækst og videnskabelige gennembrud. Dette er blandt andet begrundet i væksten i BRIC-landene, hvor der forventes en stor efterspørgsel på kvalitetsfødevarer, især fordi der i disse verdensdele samtidig ses en voksende købedygtig middelklasse. (jf. blandt andet DI’s ’Stærkt vækstpotentiale i sundhedsfremmende fødevarer’). Det er også fremhævet, at der forventes et øget eksportmarked for individuelle og sundhedsfremmende fødevarer, der kan anprises.
Der forventes således en stor stigning i efterspørgslen på kvalitetsfødevarer, som er sunde og bæredygtigt produceret for at imødegå klimaforandringer, miljøproblemer, økonomiske kriser og en voksende verdensbefolkning. Dette kræver en indsats i hele værdikæden, som omfatter såvel kvalitet af råvarer, foder og det færdige produkt. Danmark har et stærkt udgangspunkt for at udnytte dette markedspotentiale, blandt andet fordi Danmark allerede har en meget væsentlig eksport af fødevarer og er anerkendt for at producere fødevarer af høj kvalitet. Danmark er desuden i en helt unik situation, når det gælder produktion af fødevareingredienser. Danske virksomheder producerer størstedelen af de bakteriekulturer, enzymer og emulgatorer mv., der anvendes i industrielt fremstillede fødevarer på verdensplan.
Fødevareindustrien i Danmark består af nogle få meget store virksomheder og mange hundrede SMV. Disse SMV har ikke tradition for at arbejde videnskabeligt men har brug for at anvende højteknologisk udstyr og funktionelle ingredienser i deres produktion. Denne omfattende målgruppe af virksomheder har behov for adgang til viden og teknologi og nye samarbejdspartnere for at skabe innovation i fødevareproduktionen.
Mulige samarbejdspartnere
Teknologisk Institut vil fortsætte med at opbygge samarbejdsrelationer med førende danske og internationale fødevare- og fodervirksomheder. Der vil blive lagt vægt på at samarbejde med SMV i perioden for at sikre relevansen og hurtig implementering af den opbyggede viden.
Der forventes et samarbejde med danske universiteter, som bidrager til fødevareforskningen blandt andet gennem deltagelse i inSPIRe og andre nationale initiativer til formidling af viden som Biopeople og FoodNet. Teknologisk Institut anser det for væsentligt at bidrage til etablering af en national satsning for etablering af en europæisk FOOD KIC (Knowledge and Innovation Community). Der vil desuden i perioden ske en udbygning af internationale netværk som ESN, European Sensory Network, Nordisk reologiselskab, BioEncapsulation.net med flere. Der vil blive udviklet internationale videndelingsnetværk ved at gennemføre internationale konferencer, gennem deltagelse i EU-projekter og ved at invitere internationale eksperter med i danske FoU-projekter.

36 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Christian Vestergaard
Onsdag d. 25/4-12 kl. 13:53

CO-RO Food kan til fulde støtte dette forslag. Danske produkter kan ikke længere differentiere sig på pris og det er derfor helt nødvendigt, at vi teknologisk og kvalitetsmæssigt ligger i top. Og her passer projektet perfekt ind.

Der er i det beskrevne flere elementer der vil kunne bringe vores kvalitets og udviklingsafdelinger et pænt skridt videre i konkrete projekt ideer, vi ikke selv umiddelbart har kompetencer til at udvikle. Dette gælder både det brede overblik over relevante teknologier og leverandører samt konkrete afprøvninger af processeer og avancerede fødevare analyser.

CO-RO ser frem til at komme i gang med samarbejdet!

Christian Vestergaard
Research Scientist, Ph.D.

CO-RO FOOD A/S
Ellekaer 1
DK-3600 Frederikssund
Denmark

Susan Hein Andersen
Onsdag d. 25/4-12 kl. 15:17

European Freeze Dry ønsker meget at der kommer en øget opmærksomhed omkring allerner. Især den praktiske håndtering i hverdagen og muligheden for at bruge analyser som støtte til at vurdere om fødevarerne er sikre for forbrugerne.

Hvordan vælger/vurderer vi som virksomhed hvilken analyse der er bedst for vores produkter. Hvor får vi kvalificeret/uvildig vejledning. Hjælp til at lave in case risikovurderinger.

Erfaringsudveksling med ligesindede er den bedste vej til udbredelse af viden pt, men det ville være dejligt med nogle mere faktuelle livliner.

European Freeze Dry ser frem til at dette emne bliver belyst mere og mere præcist.

Susan Hein Andersen
Kvalitetschef

European Freeze Dry
Karlebyvej 81
4070 Kirke Hyllinge
Danmark

Anne Juul
Onsdag d. 25/4-12 kl. 17:26

Jeg synes godt om TI's strategi på fødevareteknologi. Imidlertid sidder danske fødevareproducenter med den strengeste lovgivning på fødevarer. Generelt godt for kvaliteten, men skidt for konkurrenceevnen. Kunne dette gode initiativ udvides med invitation til lovgivere og andre interessenter til samarbejde om en ny ambition for dansk fødevareproduktion ?

MRN
Onsdag d. 25/4-12 kl. 20:04

Det er glædeligt at se at foder er en del af strategien for fødevareteknologi.

Der er et stort fokus på funktionelle ingredienser i foder, lige som der er i fødevarer. Disse ingredienser kan bidrage med tekniske eller ernæringsmæssige kvaliteter. Det er derfor vigtigt at der bliver udviklet metoder til, dels at karakterisere de færdige produkter, og dels at dokumentere både holdbarhed og effekt af de tilsatte ingredienser.

Målrettet videnformidling til virksomhederne er rigtigt set og helt nødvendig, for at få mest muligt ud af de initiativer, der bliver sat i gang.

Mette R. Nørrelykke
R&D Project Manager, Aller Aqua A/S

Fishprot
Torsdag d. 26/4-12 kl. 00:50

Greta Jakobsen (Marinova)

Et initiativ som det foreslåede er af stor betydning for fødevareindustrien udvikling mod højværdiprodukter. Specifikt er det vigtigt at øge den forskningsbaserede viden om de funktionelle komponenter i råvarer og produkter.
Fødevarer spiller samfundsmæssigt en væsentlig rolle i udviklingen af ernærings relaterede livsstilssygdomme eksempelvis diabetes, forhøjet blodtryk mm.
Et større tværvidenskabeligt samarbejde mellem sundhedssektoren og fødevareindustrien indeholder store vækstpotentialer, For at udnytte dette kræves øget viden og dokumentation omkring fødevarernes funktionelle komponenter i perspektiv af helbredende og forebyggende effekt.
Initiativet vil kunne generere og formidle viden om effekter og dokumentationsmetoder, som vil kunne bruges i rådgivning på tværs indenfor de forskellige fødevarer, fisk, kød, mælk og vegetabilier.

At opnå værditilvækst forudsætter at vejen til myndighedsgodkendelse af anprisning forbedres.

Greta Jakobsen
direktør
Marinova- Danish Fish Protein
Adelvej 11
6940 Lem st tlf 97343405

Maja Duelund
Torsdag d. 26/4-12 kl. 10:32

TI formår igen at komme med mange spændende tiltag samt skræddersyer løsninger til de enkelte kunder.

En idé til at opnå en større indsigt i hvilke krav samt forventninger der vil være til fødevareindustrien i fremtiden kunne forsøges afklaret ved at TI afvikler en bootcamp med deltagere fra fødevaresektoren både nationalt samt internationalt. Bootcamp kan danne rammerne for et forum med fokus på professionel sparring på kommende trends, nye kunde segmenter for TI eller andre områder. Bootcampen kunne eksempelvis faciliteres af procesledere for at fastholde vinklen på innovativ fødevareteknologi. En anden vinkel kan også være hvorledes TI kan udvikle analyser (kits) som fødevareindustrien kan sælge til deres kunder således at forbrugeren selv kan udføre analyser på produkter fra køleskabet før det anvendes. På denne måde kan forbrugeren være bevidst om kvaliteten på råvarer og produkter inden anvendelsen på trods af tiden fra producenten til kundens behov.

Charlotte Jacobsen
Torsdag d. 26/4-12 kl. 11:29

De beskrevne aktiviteter indenfor fødevareteknologi-området er særdeles relevante. Personligt ser jeg gode perspektiver for samarbejde mellem DTU og TI omkring flg. aktiviteter: Karakterisering af oxidation og udvikling af holdbarhedsmodeller, indkapslingsteknologi til f.eks. fiskeolie og antioxidanter, analysemetoder til dokumentation af bioaktive stoffer som f.eks. antioxidanter. Et sådant samarbejde kan føre til at vores egne forskningsresultater indenfor disse områder i endnu højere grad når ud til de danske virksomheder.

Charlotte Jacobsen
Professor mso
DTU Fødevareinstituttet

perspindler
Torsdag d. 26/4-12 kl. 14:51

Biopeople er hele Danmarks Innovationsnetværk inden for Health og Life Sciences, der skaber mødesteder for private virksomheder og offentlige institutioner. Det gør vi for at øge innovationen og væksten til gavn for Danmark og dansk eksport. Vores kerneydelser er matchmaking, videndeling og innovationsprojekter. Vi arbejder nationalt og på tværs af fagskel og de etablerede siloer. Biopeople er samtidig den officielle indgang til Danmark under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddanelser, og vi har et internationalt udsyn, der skaber samarbejder på tværs af landegrænser og bidrager med viden, som styrker innovationen. Inden for "Food & Health" området er Biopeople bl.a. partner i FoodBest og samarbejder med bl.a. inSPIRe.

Teknologisk Institut er som videnleverandør af stor betydning for især de mindre innovative virksomheder, som har brug for adgang til specialistviden indenfor fødevareteknologi bl.a. laboratorier til karakterisering af sunde ingrediensers egenskaber. Biopeople hilser derfor en udvidelse af Teknologisk Instituts aktiviteter indenfor innovative ingredienser velkommen.

Per Spindler
Direktør, Biopeople
Københavns Universitet
www.biopeople.dk

E: pesp@biopeople.ku.dk
M: +45 28 75 65 72

dkcbe
Fredag d. 27/4-12 kl. 08:35

Et rigtig fint initiativ, som givet vil kunne højne den teknologiske platform for SMV.

Chr. Hansen vil med interesse følge initiativets udrulning.

Carsten Bennike
EVP
Chr. Hansen A/S

Clement
Fredag d. 27/4-12 kl. 10:52

Usund livsstil er et stigende problem i verden, men også et sammensat fænomen, som bl.a. omfatter uhensigtsmæssige spisevaner, let adgang til fødevarer og et hurtigt ofte irrationelt valg i butikken. Meget forskning har fokuseret på fedme og overvægt som følge af spisevaner og manglende motion, mens købsadfærd ikke har haft samme interesse. I de seneste 10-15 år har der været en forandring i opfattelsen af menneskets beslutningsevne. Fra at opfatte mennesket som rationelt og ubetinget påvirket af læring, har nyere forskning i psykologi og neurobiologi påvist, at vore beslutninger er påvirket af irrationelle og ubevidste processer.
Indkøb af dagligvarer er særlig påvirket af visuelle stimuli i butikken, der kan føre til hensigtsmæssig såvel som uhensigtsmæssig adfærd. Disse valg er ofte karakteriseret af en ufuldstændig afkodning af produkt information, samt skiftende motivation og opmærksomhedsniveau. Fokus bør i særlig grad rettes mod uhensigtsmæssige valg af produkter, der har med sundhed og velvære at gøre. Her vil traditionel forskning være ufuldstændige, for der er brug for en tværdisciplinær tilgang, der gør brug af nye måder at studere, beskrive og forklare den forbrugeradfærd der fører til en usund livsstil.
En af de nye muligheder i studiet af forbrugeradfærd, er at inddrage metoder, der gør det muligt at undersøge hjerneaktivitet og øjenbevægelser i butikken. Teknologisk udvikling har i dag gjort det muligt at frembringe bærbart udstyr, der kan levere pålidelige data i sådan eksterne miljøer.

Med venlig hilsen
Jesper Clement
DNRG-group
Copenhagen Business School

Heidi Buch Holt
Mandag d. 30/4-12 kl. 11:44

Easyfood A/S har et ønske om mere sparring omkring allergerner. Vi som virksomhed bliver mødt med flere udfordringer i forhold til allerger. For at kunne arbejde tilfredsstillende med dette er der brug for mere viden omkring den praktiske håndtering af allergener i hverdagen samt analyser metoder der egner sig bedst til vore produkter.

Det er et ønske fra Easyfood A/S side, at der kommer mere fokus på viden omkring allergener samt de muligheder virksomhederne har for at håndtere dette optimalt. Dette set i forhold til allergikere og virksomhederne.

Erfaringsudveksling er ønskeligt samtidig med sidste nye viden indenfor allergener.

Med venlig hilsen

Heidi Holt
Kvalitetschef

Easyfood A/S
Albuen 39
6000 Kolding

stefanb52
Tirsdag d. 1/5-12 kl. 08:28

Lycopene i Tomater
af Stefan Ovesen Banke (RSP Systems A/S)

En tomat bliver udsat for skiftende sol/vand mængder. Varierende mængder af næring mm. der er derfor ingen tomater der er ens. En realtids inline analyse af tomaterne i selve produktionen giver mulighed for at sortere tomaterne, således tomater med et højt niveau af antioxidanter bliver skilt fra. Dette er kun første skridt på vejen mod en bedre og mere kvalificeret overvågning af produktionen, der i sidste ende skaber mere værdi.

Dette initiativ er med til at give os et skub teknologisk og få testet nye innovative løsninger af, få afprøvet vores udstyr og viden nye steder.

Mvh

Stefan Ovesen Banke (CEO, RSP Systems A/S)

Jakob Neimann
Tirsdag d. 1/5-12 kl. 11:32

Det er utrolig vigtigt at have et stærkt fokus på relevante teknologier indenfor fødevareområdet. Det skal være med til at styrke viden på den lange bane og de serviceydelser, som man hele tiden skal kunne tilbyde industrien.

Udover at løse problemer for industrien, er det også vigtigt - som beskrevet under "Rationale for indsatsen" at stille sig bag nogle store udfordringer og fyrtårne, som man vil løse industrielt og samfundsmæssigt.

Jeg synes TI viser et fremsyn og en prioritering, som er den helt rigtige for at skabe øget konkurrencekraft i hele fødevaresektoren.

For at bidrage til dette løft er der også behov for en struktur indenfor hele fødevaresektoren, hvor viden/udfordringer og fokus på resultatsskabelse tænkes ind i en større helhed. I denne struktur er der behov for stærk innovationsledelse og markedskendskab.

Dette er prioriteter indenfor forsknings-og innovationsplatformen inSPIRe, hvor TI spiller en væsentlig rolle. TIs aktiviteter støtter inSPIRe og medvirker i høj grad til at drive "innovationsmotoren" i projektet samt sikre at resultater bringes herfra og ud til en bred kreds af virksomheder.

Mvh
Jakob Neimann
Platform Manager

Katrine Hvid Ellegård
Onsdag d. 2/5-12 kl. 14:19

Vi kan støtte Teknologisk Instituts strategi vedrørende nye serviceydelser indenfor foderområdet. Vi har specielt glæde af et beredskab i avancerede analysemetoder, herunder demonstration af foderets og foderingrediensers virkemåder samt dokumentation af deres egenskaber.

MVH Katrine Hvid Ellegård
VR R&D HAMLET PROTEIN

Royal Greenland
Onsdag d. 2/5-12 kl. 14:51

Hos Royal Greenland ser vi pt. et øget fokus omkring allergener. Derfor er vi meget tilfredse med at finde dette emne på listen.
Det der er vigtigt for os er hvordan vi i praksis får udtaget repræsentative prøver samt sikre at vi vælger de rette analysemetoder - så vi har det bedste udgangspunkt til risikovurderingerne.

Med venlig hilsen

Lisbeth B. Jørgensen
Quality Coordinator
Royal Greenland A/S

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:22

Kære Anne Juul,
Tak for din kommentar og støtte til forslaget samt dit forslag til en konstruktiv dialog med myndighederne om at revurdere kravene til fødevareproduktionen. Det lyder interessant og ambitiøst. Vi vil gerne i dialog med jer og andre virksomheder om, hvordan vi kunne gribe en sådan proces an.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:23

Kære Greta Jakobsen,
Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Vi har noteret os at Marinova er et godt eksempel på en lille virksomhed, der med fordel vil kunne opnå større markedsværdi af de funktionelle komponenter i råvaren. Vejen over en myndighedsgodkendelse til en anprisning er i dag en meget stor opgave selv for store virksomheder. Det er en stor udfordring, som kræver mange elementer, som Teknologisk Institut tager fat på at løse og gerne i samarbejde med andre relevante aktører.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:24

Kære Maja Duelund,
Mange tak for den positive kommentar og det konstruktive forslag med en bootcamp indenfor fødevaresektoren, hvilket vi meget gerne vil tage initiativ til. Gerne med en forbrugervinkel i samarbejde med industrien i de mange netværk Teknologisk Institut er aktiv partner i.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:26

Kære Charlotte Jacobsen
Tak for støtten til den foreslåede aktivitet og for åbenheden overfor at deltage aktivt i et samarbejde indenfor et konkret område. Vi ser frem til dialog omkring konkretisering af aktiviteterne og til konkret samarbejde med universiteterne om at få resultaterne bragt ud i virksomhederne.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:27

Kære Heidi Buch Holt
Tak for din kommentar om vigtigheden af at udvikle metoder til den praktiske håndtering af allergener og konkret at udvikle nye analysemetoder til allergentestning. Allergenhåndtering er allerede inkluderet i aktivitetsforslaget, men vi vil gerne overveje, om vi har givet tilstrækkeligt med fokus til området. For at sikre størst mulig succes af en sådan aktivitet er et samarbejde med andre aktører fx universiteterne på området af stor betydning.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:27

Kære Stefan Banke
Tak for din kommentar. Vi er meget interesserede i et fortsat godt samarbejde med instrumentleverandører om nye procesanalytiske teknologier, der kan anvendes til procesoptimering i fødevareindustrien.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:28

Kære Katrine Ellegård,
Tak for din støtte til forslaget om nye serviceydelser indenfor foderområdet. Vi er især glade for, at Hamlet Protein tilkendegiver, at der er behov for at dokumentere foderingrediensers virkemåde. Vi har brug for konstruktive samarbejdspartnere mht. at afdække behovene, konkretisere aktiviteterne og formidle resultater og viden bredt ud i branchen, så vi også rammer de mindre innovative virksomheders behov.
Med venlig hilsen Bo Frølund

bandsholm
Lørdag d. 12/5-12 kl. 08:48

Hos KMC er vi optaget af fødevarers textur og specielt hvordan vore stivelser/proteiner/fibre kan være en medvirkende årsag til dannelse af den rette textur. Desuden ser vi løbende på nye måder - både fysiske og kemiske - at modificere stivelser på. Endeligt er der hele sundhedsaspektet, hvor vore produkter også kan komme til at spille en rolle. Alt i alt er der mange områder hvor TI's initiativer vil kunne matche vore behov.

mvh
KMC amba
Ole Bandsholm
Udviklingsdirektør

Bo Frølund
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 13:01

Kære Christian Vestergaard,
Tak for din kommentar og din fulde støtte til forslaget. Det er godt at høre fra en innovativ produktionsvirksomhed som CO-RO-Foods, at der er kommercielt potentiale i udvikling af nye analysemetoder, som kan bringe kvaliteten i top hos jer. Vi ser også meget positivt på at komme i gang med samarbejdet og vil gerne inddrage jeres virksomhed i vores udviklingsaktiviteter.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 13:01

Kære Mette Nørrelykke
Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Det er et vigtigt synspunkt, at der til foder i ligeså høj grad som fødevarer er behov for at udvikle nye ingredienser og dokumentere deres virkemåde. Vi vil være opmærksomme på at aktiviteterne støtter op om foder og inddrage foderstofvirksomheder i udviklings- og formidlingsarbejdet, så der skabes mulighed for eksport og vækst i branchen.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 13:41

Kære Per Spindler,
Tak for din kommentar og støtte til Teknologisk Instituts satsning på innovative ingredienser. Vi finder netop samarbejdet med Biopeople af stor værdi for at få formidlet viden og skabt nye relationer mellem de teknologiske værktøjer man anvender indenfor udvikling af biomedicin og farmaceutisk produkter over til fødevareindustrien og ser frem til at kunne udvide dette samarbejde.
Med venlig hilsen bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 13:42

Kære Carsten Bennike
Mange tak for den positive tilkendegivelse overfor vores initiativ. Hos Teknologisk Institut tror vi, at vi rammer nogle centrale områder hos virksomhederne, hvor de med fordel kan anvende vores mange kompetencer til at løfte deres teknologiske platform og hvor Teknologisk Institut gennem den brugerdrevne innovation kan deltage i udviklingsprojekter sammen med kunderne. Det er vores hensigt at tilbyde adgang til faciliteter foruden kompetencer og sammen med virksomhederne løse udfordringer på mange niveauer i udviklingsfasen fra idé til færdigt produkt.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 13:44

Kære Jakob Neimann,
Tak for din kommentar og støtte til aktiviteten indenfor fødevareteknologi. Vi lægger især vægt på din støtte til ambitionsniveauet. inSPIRe er en platform som vi forventer os meget af og netop opgaven med implementering af nye viden og innovationsformer i industrien optager Teknologisk Institut meget. Vi ser frem til med denne aktivitet at skabe en god synergi til aktiviteterne i inSPIRe og ser frem til at løfte den fælles opgave – at forbedre konkurrenceevnen for dansk fødevareindustri
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 13:44

Kære Ole Bandsholm,
Tak for kommentaren og for din støtte til behovet for ny teknologi til at opnå den rette tekstur i fødevareprodukter. Du belyser netop, at der er mange teknologiske udfordringer, der har betydning, når man skal udvikle fødevareingredienser. Vi er opmærksomme på at I både har interesse i de fysisk-kemiske aspekter af jeres ingredienser, men har også noteret os at I interesserer jer for at få belyst de sundhedsmæssige egenskaber nøjere. Det er en udfordring af få disse egenskaber dokumenteret, men denne opgave tager vi gerne fat på at løse.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Henrik Jørgen Andersen
Onsdag d. 16/5-12 kl. 18:32

Det er spændende at læse TI's oplæg på fødevareteknologiområdet. Der er rigtig mange gode elementer. Måske for mange, men der er også nok at tage fat på med henblik på at opretholde konkurrenceevnen i dansk fødevareproduktion.

Selv som stor virksomhed kan vi i opstartsperioder være begrænset af de faciliteter, vi har til rådighed. Derfor kan adgang til nye og fleksible infrastrukturer være en stor hjælp i opstartsfaser, hvor for os nye teknologier skal testes mhp at se om der ligger ukendte potentialer til at effektivisere eller udvikle nye produktplatforme. Det er derfor spændende læsning at se at TI arbejder hen mod etablering af en sådan infrastuktur på fødevare- og foderområdet, der endvidere har mulighed for at bringe prototyper på bordet.

Udvikling helt frem til prototyper vil helt sikert sikre hurtigere T2M for de nye tiltag, da det er på dette niveau, at det bliver muligt at udarbejde realistiske og holdbare forretningsplaner.

Det bliver en udfordring for TI, at sikre at denne infrastruktur bliver levende og fleksibel, således at nye teknologier kan inddrages eller kombineres med kendte teknologier, som er base for meget dagens fødevareproduktion. Vi ønsker TI al mulig held og lykke med dette spændende tiltag, og ser frem til at der bliver mulighed for at mødes i dette tiltag sammen med leverandører og entreprenører af ny teknologi.

Henrik J Andersen
Head of Open Innovation
Arla Foods

Bo Frølund
Onsdag d. 23/5-12 kl. 13:39

Kære Henrik Jørgen Andersen,
Først og fremmest mange tak for din kommentar og støtte til den forslåede aktivitet.
Det er netop rigtigt, at platformen skal bidrage med at understøtte en hurtigere T2M og få udarbejdet prototyper, som i bedste fald kan testes af forbrugere, således der kan udarbejdes realistiske forretningsplaner. Som vi ser det, er der et stort uopdyrket potentiale på dette område, og du har ret i, at det er en udfordring at holde infrastrukturen dynamisk. Men her ser Teknologisk Institut også sin rolle som formidler, og hvor opgaven både er at opbygge unikke faciliteter af udvalgte teknologier og at samarbejde med andre institutioner, som råder over supplerende kompetencer og faciliteter.
Vi har noteret os, at Arla gerne vil inddrages i et samarbejde om udviklingen af ny teknologi til effektivisering af processen T2M i samarbejde med både leverandører og entreprenører af ny teknologi. Dette hilser vi velkommen, da en virksomhed som Arla vil kunne bidrage til nytænkning og indtage en vigtig rolle i udviklingen.
Med venlig hilsen Bo Frølund

nissen
Torsdag d. 24/5-12 kl. 09:49

Det er et rigtig spændende initiativ som I tager her - et område som kan have store perspektiver for den danske fødevarebranche. Da konkurrencen er hård er det ikke mindst vigtigt at vi samarbeder med de bedste på alle områder foruden at have et tæt samarbejde til de industrier som skal aftage produkterne/teknologien. Jeg vil derfor meget opfordre til at der skabes tætte kontakter på dette område til relevante universiteter og virksomheder.

Held og lykke med det!

Pia M. Nissen
Landbrug & Fødevarer

Britt Sandvad
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 13:21

FoodNetwork er fødevarebranchens innovationsnetværk og arbejder med matchmaking, videnspredning, netværksfacilitering og udviklingsprojekter. Målet er at styrke innovationen i den danske fødevareproduktion og derved skabe vækst og udvikling. FoodNetwork vil i den kommende periode sætte fokus på bæredygtighed, ressourceudnyttelse og kompetenceudvikling.
FoodNetwork har fokus på at samarbejde med andre aktører på området, dels for at koordinere indsatserne og dels for at skabe overblik og synlighed omkring relevante initiativer.
Teknologisk Institut er som partner og videnleverandør i FoodNetwork en vigtig samarbejdspartner for netværket og de virksomheder, der deltager i netværkets aktiviteter. Adgang til laboratorier og analysefaciliteter samt specialistviden indenfor fødevareområdet er af stor betydning for virksomhedernes innovation og vækstmuligheder.

VIFU
Onsdag d. 6/6-12 kl. 22:25

VIFU arbejder for innovation og vækst i fødevareerhvervet ved at bygge bro imellem vidensleverandører og erhverv - og skaber herigennem værdi for den enkelte fødevarevirksomhed.
Især ved SMVer i vores netværk har vi gode erfaringer med at samarbejde med Teknologisk Institut (TI) og herved give virksomhederne adgang til TIs laboratorie- og specialistviden. I de beskrevne initiativer kan vi se et fremadrettet perspektiv for at skabe udvikling på fødevareområdet.
VIFU ser frem til et fortsat samarbejde med TI, der bla. består i konsortiesamarbejde i FoodNetwork, der er fødevarebranchens innovationsnetværk. Teknologisk Institut er som partner og videnleverandør i FoodNetwork en vigtig samarbejdspartner for VIFU, netværket og de virksomheder, der deltager i netværkets aktiviteter.

Bo Overgaard
Torsdag d. 7/6-12 kl. 10:01

Spændende initiativ, som vi fra Videncenter for Landbrug meget gerne vil støtte op om.
Vi vil gerne være med til at støtte udviklingen af mangfoldigheden af danske foder og fødevarer gennem vores ekspertiser inden for råvarer. Vi ser frem til dialogen omkring tiltaget.

Bo Overgaard
Forretningsudvikling
Videncentret for Landbrug

Barbara
Fredag d. 8/6-12 kl. 09:42

Som indspil fra Shanghai kan det tilføjes at fødevaresikkerhed er ved at få megen bevågenhed i Kina. Befolkningen er usikker på hvad der er i maden og der kan ses et stigende pres på bedre fødevare/ bedre information om hvor vareren kommer fra og hvad de indeholder. Hele emnet kunne derfor være i fokus for eksport; færdige servicer/ produkter såvidt som R&D/ innovationsdelen i at få nye teknologier til at løse problemerne her. Som eks på agendaen: http://www.chinadaily.com.cn/sports/2012-04/23/content_15111575.htm