Factory in a day

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

For at kunne tilpasse sig den globale konkurrence og mass customization trenden må fremstillingsvirksomheder i stigende grad fokusere på hurtigere time-to-market og tilpasningsevne. ”Factory in a day” fokuserer i forlængelse heraf på den stigende mængde virksomheder, der er ordreproducerende og/eller ønsker at tilbyde kundetilpasning af deres produkter. Disse har et stigende behov for agilitet, så nye opgaver nemt kan automatiseres, samtidig med at produktionen er effektiv og kvaliteten i top.

Markeds- og samfundsbehov
”Factory in a day” tager afsæt i EU’s modeller for ’Factories of the Future’, det tyske ‘Industry 4.0’ og det amerikanske ‘Smart Manufacturing Leadership Coalition’, der fokuserer på udvikling af teknologiske løsninger, der understøtter mass customization og hurtig tilpasning af produktions-setuppet ift. skift i markedskrav.

For at kunne tilpasse sig den globale konkurrence med øgede kundekrav må fremstillingsvirksomheder i stigende grad fokusere på hurtigere time-to-market, tilpasningsevne samt ressourceeffektivitet[i]. Dette gælder også for den danske fremstillingsindustri, som i stigende omfang har fokus på øget fleksibilitet ift. at kunne producere mindre seriestørrelser, reducere lagerbindinger samt at kunne komme hurtigere på markedet. Ud over øget fleksibilitet medfører øget anvendelse af teknologi også en højere produktivitet i fremstillingsvirksomheder[ii], men det forudsætter en effektiv implementering, og at medarbejderne er fuldt ud i stand til at udnytte teknologierne offensivt[iii]. Endvidere kan teknologi være nødvendig, for at virksomhederne kan levere værdi til deres kunder i værdikæderne[iv].

Mange virksomheder udnytter dog ikke potentialet i teknologien fuldt ud[v]. I gennemsnit er kun 27% af produktionsprocesserne i danske fremstillingsvirksomheder automatiserede, og kun 31% af eksekvering, sporing, processtyring og indkøring af nye produkter i virksomhederne er digitaliseret. Der er således et stort behov og potentiale for, at virksomhederne også fremadrettet kan automatisere store dele af produktionsprocesserne, samt at de ser automation ikke alene som et omkostningsbesparende potentiale, men som et middel til at øge den samlede agilitet og kundeorientering.

Aktiviteten henvender sig til to segmenter:

 • Fremstillingsvirksomheder: Ydelserne til dette segment er primært uddannelse, træning og rådgivning med henblik på at understøtte et strategisk valg af teknologi, hvor det ikke kun er omkostningsbesparelsespotentialet, men også den øgede agilitet, kvalitet og kundeorientering, der tages i betragtning.
 • Teknologileverandører, herunder især de danske system-integratorer(SI) og maskinbyggere. Baseret på erfaringer fra tidligere studier[vi] vurderes det, at selvom antallet af SI i Danmark er begrænset, har de stor indflydelse på en stor underskov af underleverandører (typisk SMV). Øger SI deres udbud af løsninger inden for automation og teknologi har det positive effekter for underleverandørerne – og omvendt. Ydelserne til dette segment er primært teknologiydelser, som i tæt samarbejde med leverandørerne vil gøre SI’erne i stand til at levere løsninger, de ikke selv har ressourcer til at udvikle.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Der udvikles nye services og kompetencer inden for følgende tre indsatsområder:

 1. Agil produktion – Udvikling af nye koncepter for hurtig fysisk konfiguration af en robotcelle, hvor nye processer (fx skruning, limning eller svejsning) nemt kan tilføjes/fjernes efter behov. Derudover er der et fokus på nem integration og sammenkobling (både logistisk og information) mellem de forskellige systemer i produktionen (fx robotcellen, procesudstyr og kvalitetskontrol).
 2. Præcis produktion – Udvikling af sensorbaserede systemer til proceskontrol, kvalitetskontrol og dokumentation, der kan håndtere store variationer både i emnetyper og materialer. Det kræver ofte, at systemerne baseres på en kombination af flere sensorteknologier (fx laser, termografi og stereovision). De opsamlede data udnyttes både gennem en adaptiv optimering af processen samt under 3).
 3. Effektiv produktion – Udvikling og anvendelse af analyseværktøjer, der kan omsætte de stigende datamængder i produktionsvirksomhederne til nyttige informationer om optimeringspotentialer samt metoder til vurdering af økonomiske gevinster.

Centrale aktiviteter
Aktiviteten vil bl.a. omfatte cases og demonstrationer inden for:

 • Fleksible logistikløsninger
 • In-line kvalitetskontrol baseret på nye sensortyper
 • Avancerede sensorløsninger som kombineret med adaptive algoritmer kan håndtere produktvariant(er)
 • Hurtig omstilling til en ny proces
 • Udvikling af systemer og opstillinger med henblik på at understøtte SMVs kvalitetssikring af produktionsprocesser samt kvalitetskontrol af produkter og processer. Dette vil inkludere dokumenter, tekniske protokoller, prøveholdere og måleopstillinger, skemaer, rapporter, databaser etc.
 • Værktøjer til produktionsoptimering af ordreproducerende virksomheder, bl.a. baseret på dataopsamling og analyse
 • Opstillinger af paradigmer for vurdering af business cases for automatisering af agil produktion
 • Identifikation af centrale organisatoriske forudsætninger for at indføre og anvende teknologisk funderet agil produktion
 • Udvikling af kurser og rådgivningsydelser inden for agil, præcis og effektiv produktion
 • Videnspredning og uddannelse af virksomheder – herunder indlæg i fagblade, aviser, magasiner eller på hjemmesider, TV-indslag, film/videoer samt workshops/konferencer/seminarer.

For at opnå en bred og succesfuld implementering af innovative løsninger som listet oven for hos fremstillingsvirksomhederne, og især hos SMV, er det vigtigt, at der bliver gennemført test og valideringsforsøg, der demonstrerer potentialet. I aktiviteten samarbejdes derfor med en række virksomheder, som bl.a. vil blive inviteret til at stille testcases til rådighed. Disse cases vil spille en central rolle ift. opbygning af ydelserne, samtidig med at de er vigtige elementer i de vidensformidlingsaktiviteter der vil være.

Mulige samarbejdspartnere
Aktiviteterne tager bl.a. afsæt i EU-projektet R5-COP(2014-16), hvor der udvikles koncepter for moduler til hurtig og nem konfiguration af mobile logistikrobotter, det nationale DSF projekt CARMEN(2013-2017), hvor der arbejdes med fleksible industrirobotter til mindre serieproduktion, MADE(2014-) hvor der er fokus på agil produktion og kvalitetskontrol samt RK aktiviteten ”Robot co-worker” (2013-15). Teknologisk Institut har herigennem et tæt samarbejde bl.a. med DTU, SDU, AAU, Fraunhofer(DE) og Tecnalia(ES) inden for de aktiviteter, der relaterer sig til denne aktivitet.

Referencer: 

[i] Foresight (2013): The future of manufacturing

[ii] Lene Kromann & Anders Sørensen (2013): Hvor automatiseret er den danske fremstillingsindustri?, CEBR/Copenhagen Business School, Iris Group (2013): Digitalisering af dansk erhvervsliv, samt Jacobsen, Joannes, Jan Rose Skaksen og Anders Sørensen CBER, CBS (2012): Digitalisering, uddannelse og virksomheders produktivitet inden for fremstillingssektoren http://www.aimprojekt.dk/files/digitalization-skilled-labor-and-the-productivity-of-firms-dansk-resume.pdf

[iii] Jacobsen, Joannes, Jan Rose Skaksen og Anders Sørensen CBER, CBS (2012): Digitalisering, uddannelse og virksomheders produktivitet inden for fremstillingssektoren http://www.aimprojekt.dk/files/digitalization-skilled-labor-and-the-productivity-of-firms-dansk-resume.pdf

[iv] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/ebsn/digital_supply_chains/index_en.htm og Kidmose Rytz, Shapiro et al (2013): Analyse af Globale Værdikæder, Teknologisk Institut for Erhvervsstyrelsen

[v] Bl.a. Iris Group (2013): Digitalisering af dansk erhvervsliv

[vi] Jakobsen, Damgaard Johansen et al (2013): De Skjulte Helte, Teknologisk Institut for Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og Kidmose Rytz, Shapiro et al (2013): Analyse af Globale Værdikæder, Teknologisk Institut for Erhvervsstyrelsen

Nøgleord

71 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Casper Hansen (Direktør, Technicon ApS)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 06:45

Technicon finder denne aktivitet særdeles interessant. Som teknologileverandør og integrator af fleksible automation, ser vi et stigende behov for de mål der er ved denne aktivitet. Vi løser i dag opgaver som ikke ville have været mulig for bare 2 år siden, hvis der samtidigt skulle sikres en positive business case, en udvikling som DTI har haft stor andel i. Vi kan kun støtte op om denne aktivitet og vi kan direkte mærke hvilken forskel det gør for os, vores kunder og Danmarks konkurenedygtighed.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 20:25

Kære Casper Hansen
Tak for din støtte til vores foreslåede udviklingsaktiviteter. Det tætte samarbejde med teknologileverandører og integratorer er en meget vigtig parameter i forhold til udbredelse af nye fleksible løsninger i industrien. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mikkel Christoffersen (Forretningschef, Odense Robotics)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 09:21

Under projkekttitlen ”Odense Robotics” samler Udvikling Fyn P/S og de deltagende virksomheder en række strategiske indsatser.

Baggrund:
Omkring Odense er der mere end 65 virksomheder med næsten 1.800 ansatte med fokus på områderne robot, komponent, integration og automation. Værdikæden er kendetegnet ved at have betydende styrkepositioner inden for industrirobotter, SMV-automation, automationskomponenter, sensorer og vision, foodtech, maskinbyggere og svejserobotter. Værdikæden har en lang og stærk tradition for offentlig/privat samarbejde, adgang til den nyeste viden og teknologioverførsel gennem forsknings- og innovationspartnere. Virksomhederne har en meget høj eksportandel.

Der er flere end 30 relevante uddannelser på alle niveauer som er relevante for teknologivirksomheder. Syddansk Universitet har omkring 15 relevante kandidat- og ingeniøruddannelser inden for robot- og softwareteknologi, mens Erhvervsakademiet Lillebælt har omkring 10 relevante bacheloruddannelser fx inden for Automation Technology, Production Engineer og Computer Science. Desuden rummer værdikæden en række lokale og nationale klynger og netværk, rådgivere, finansieringspartnere og andre erhvervsaktører

Inden for viden og forskning i robot/integration/automation har Odense Robotics fremragende miljøer, blandt andre The Maersk Mc-Kinny Moller Institute (MMMI) på Syddansk Universitet, Cluster for Technological Innovation and Welfare på Lillebaelt Academy og Robot Technology på Danish Technological Institute.

Sammen med virksomhederne i værdikæden ser vi ind i en kraftig vækst de kommende år. Globalt er der forventninger om en vækst på op imod 300% de kommende år, og virksomhederne i Odense Robotics er godt positioneret til at tage deres andel af væksten.

Indsatser:
Strategiske indsatser i Odense Robotics har fokus på
- orkestreringen af indsatsen omkring start up virksomheder på robot området
- at øge automation i SMV virksomheder f.eks. indenfor fødevareområdet

Samspil med indsatser ledet af TI:
I denne sammenhæng er det glædeligt, at de to forslag, som Center for Robotteknologi skitserer inden for "Robotteknologisk innovation - fremtidens danske robotindustri" samt "Factory in a day" ligger rigtig godt i forlængelse af de strategiske indsatser i Odense Robotics, som de deltagende virksomheder har prioriteret.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 11:55

Kære Mikkel Christoffersen

Tak for din kommentar. Det er glædeligt at se, at vores foreslåede aktivitetsplan ligger rigtig godt i forlængelse af de strategiske indsatser i Odense. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om at øge automationen i SMV virksomheder.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Per Lachenmeier (Direktør, LH-Equipment ApS)
Mandag d. 4/5-15 kl. 14:12

Da vi startede med at implementere LEAN i vores virksomheder fik vi ryddet op i vores produkter fik indført U-celler og Kan-Ban og mange andre super gode tiltag. Det har hævet produktiviteten i mange SMVer væsentligt.

Det der overraskede ved indførselen af LEAN var hvor meget R&D afdelingerne var involveret i at få produkter og processer tilpasset til LEAN.

R&D, produktionsfolk og LEAN medarbejdere kommer i årene fremover til at vurdere hvordan får vi vores produkter gjort klar til at Robot samling. Det kommer med stor sandsynlighed til at ske i steps hvor delsamlinger bliver lavet med en Robot i starten.

Den fremadskuende CEO i SMVerne vil i de kommende år sætte sin R&D og produktionsafdeling til at se på hvordan virksomhedens produkter kan samles med robotter.

Her kan man med fordel bruge Teknologisk Institut til at hjælpe til. De har en meget stor erfaring i hvad der kan lade sig gøre. Agile, hurtigt omstillelig produktion er en nødvendighed for en SMV i Danmark, da det ofte er SMV produktion

I vores firma har vi hjulpet en lille SMV til at automatisere sin emne håndtering ind og ud af en CNC maskine. Resultat fra 16 timers bemanding til 2 timers bemanding per 2 holds skift.

Med venlig hilsen

Per Lachenmeier

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 12:01

Kære Per Lachenmeier

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi ser det samme behov for agil og hurtig omstilling, som du beskriver og vi har netop fokus på at udvikle nye teknologier, der muliggør dette.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Mandag d. 4/5-15 kl. 15:14

MADE støtte dette initiativ.
Et centralt fokus i MADE er udviklingen af agil- og effektiv- produktion i Danmark igennem anvendt forskning, innovationsaktiviteter og uddannelse.
Dette forslag støtter fremskyndelse af gennemførelsen af ”state of the art” teknologier og metoder, som er i stand til at understøtte introduktion af ny produkter og processer hurtigere.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 12:06

Kære Nigel

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Vi glæder os til at samarbejde om at udvikle nye teknologier og metoder, der understøtter en agil og effektiv produktion.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Ole Madsen (Professor, Aalborg Universitet)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:54

Jeg vil meget gerne give dette initiativ min støtte.

Jeg finder det tyske initiativ ”Industri 4.0” meget interessant. Det ser i det hele taget ud som om vi den vestlige verden er ved at ”genfinde” produktion som en kilde til vækst og velstand. Det er ikke kun i Tyskland, der er startet storstilede nationale initiativer. Også i USA (Smart Manufacturing), Sverige (Made in Sweden 2030) og Danmark (MADE) er der initiativer i gang.

En af de vigtigste muligheder for udvikling af produktionen kommer fra den fantastisk udvikling inden for ICT området, der er i gang lige nu. Den ekspotientielle vækst i regnekraft, de voldsomme faldende priser samt nyskabelser (buzzwords) som ”Internet-of-things”, ”Cyper-Physical Systems”, ”Smart devices/Smart cars/Smart cities”, ”Big data”, ”Cloud computing” osv vil give fremstillingsindustrien en lang række nye muligheder. I fremtiden vil man kunne få information ”anywhere, anytime, with any content, for any user using any device and any access“. Vi vil få endnu flere mulighed for at anvende numeriske maskiner, som lettere kan programmeres til nye opgaver. Vi vil få helt nye værktøjer indenfor Digital Manufacturing som vil kunne anvendes til meget mere avanceret modellering, simulering og monitorering af produktionssystemer end vi er vant til i dag. Dette vil give os helt nye muligheder for at realisere og drive produktionssystemer.

Vi har på Aalborg Universitet startet et projekt (Smart Production) med henblik på at forske i at udvikle disse muligheder. I den forbindelse ser jeg meget frem til et samarbejde med DTI

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 12:17

Kære Ole

Tak for din invitation til samarbejde omkring "smart production". Vi er helt enige i, at udviklingen inden for ICT området vil skabe en række nye muligheder for produktionsvirksomhederne, som vi gerne vil være med til at nyttiggøre.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Poul Køstner (EKJ)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 22:07

Af Poul Køstner (Logistikudvikler Medic OUH)
Som tidligere ansat hos Teknologisk Institut vil jeg anbefale at man støtter dette initiativ. Det er meget vigtigt at kunne vise virksomhederne at "det faktisk er muligt" og ikke bare igen en god ide. Det er vigtigt at kunne have hands on, og det er vigtigt at det er danske hands on. De danske virksomheder er MEGET dygtige til at klare sig i konkurrance både over for billige 3.landes kopiprodukter og også over for indenlands produktionsvirksomheder. Ved at gøre produktionsteknologien endnu lettere tilgængelig øges automatisk virksomhedernes interesse for at investere i denne teknologi med succes. Alt for mange robotter står i et hjørne og skræmmer. Jeg ønsker jer held og lykke, og håber I får mulighed for at fortsætte jeres vigtige arbejde. Venlig hilsen Poul Køstner

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 12:27

Kære Poul

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Vi er helt enige i, at det er vigtigt at få "hands on" i forhold til nye teknologier. Vi arbejder derfor målrettet på at udvikle nye demonstrationscases, hvor vi kan vise teknologiernes potentiale til fx netværksarrangementer og Open Lab.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Mark Fisker (Konsulent, Industrisamarbejdet)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 07:50

Et rigtig godt initativ. I dagligdagen er mange af vores medlemmer, der typisk er mindre og mellemstorevirksomheder ofte delt mellem drift og udvikling. Oftest vinder driften så det halter med udviklingen. Men de virksomheder, der prioriterer udviklingen om det så er indenfor processer, medarbejdere, produkter eller andet kommer meget stærkere ud på den anden side.

Når det sagt ser jeg stadig at udviklingen mangler at blive sat ind i en overordnet sammenhæng således at indsatsen virksomhederne gør ender med at blive endnu bedre.

Den klassiske historie er at virksomheder optimerer med lean osv. i produktionen uden at skænke det en tanke, at den gevinst skal omsættes til yderligere salgsaktiviteter.

Et af de initativer som jeg selv virkelig tror kan flytte meget hos danske producenter er Radikal Forenkling via Design (Industriens Fond) Der tager udgangspunkt i den nuværende produktportefølje og stiller kritiske spørgsmål til salg, produktudvikling og produktion mhp. at blive skarpere på at levere det som markedet efterspørger bygget om som modulære byggeklodser. Tankegangen rykker med et begrebet 'Mass Customisation' ind på livet af virksomhederne og nu er det ikke kun længere forbeholdt de store virksomheder.

Jeg glæder mig meget til at se hvad der kommer til at ske og i Industrisamarbejdet, hvor jeg sidder støtter vi alle initiativet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 12:38

Kære Mark Fisker

Tak for din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at det er vigtigt, at se de enkelte teknologier og værktøjer i en større sammenhæng for at få fuldt udbytte af de tiltag, der igangsættes. Ligeledes ser vi modularisering som en vigtig parameter for fremtidens agile og effektive produktion. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og videnudveksling med Industrisamarbejdet.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Claus Clausen
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:52

Et rigtigt godt initativ.

Danmark er et højteknologisk og løntungt produktionsland, hvor man allerede i dag anvender avancerede teknologier, tænker produktionen smatere og har fokus på effektivtet. Alligevel mener jeg at der skal sættes fokus på endnu mere smart fabriksteknologi for der igennem at øge kunkurrenceevnen.. Så grundtanken om at analysere ethvert automationsaspekt for nye innovationsmuligheder er meget positiv. Vi skal indfører Smart Factory, internet services, Cloud og Big data

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 12:44

Kære Claus Clausen

Tak for din kommentar til vores aktivitetsforslag. Vi er helt enige i at fastholde fokus på mere "smart" produktionsteknologi for derigennem at øge konkurrenceevnen. Vi ser ligeledes store perspektiver i anvendelsen af nye ICT teknologier.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Anders Petersen
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:11

Af Anders Petersen, Hedensted Erhverv:

Et rigtig spændende initiativ, som klart er i forlængelse af vores egne tanker omkring konkurrencekraft og hastighed til markedet. En parameter som ikke er beskrevet i oplægget, er den forbedret kvalitet i produkterne vha. nye teknologiske indsatser. Dvs. vi både kan opnå højere hastighed til markedet (JIT) og ikke mindst sikre en forbedret kvalitet.

En parameter som absolut er konkurrencekraftig og som efter min mening bør medtages i projektet. Hedensted Erhverv ser frem til at følge projektet og deltager meget gerne med etablering af potentielle virksomheds- og leverandør samarbejder.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 12:54

Kære Anders Petersen

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget og din invitation til samarbejde. Vi ser ligeledes kvalitet som en meget vigtig konkurrenceparameter. Det at kunne dokumentere kvaliteten gennem hele værdikæden er af meget stor betydning. I nærværende oplæg er inkluderet sensorbaserede systemer til proceskontrol, kvalitetskontrol og dokumentation, men vi vil overveje, om der skal være endnu mere fokus på kvalitet i aktivitetsplanen.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Bjarne Boesgaard (BK-Medical)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:15

Dejligt med initiativer om denne super vigtige teknologi.

Vi har hos Bk-Medical arbejdet i mere end 15 år med robot teknologi til kontrol måling af ultralyds tranducere.
Så Robotter kan bruges til andet blodt end håndtering.

Det er vigtigt at vi får delt vores viden på tværs af virksomhedder og brancher.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 13:04

Kære Bjarne Boesgaard,

Tak for din opbakning til vores initiativ. Vi er helt enige i, at kvalitet er et af de områder, hvor vi med en kombination af nye sensorbaserede systemer og robotter kan etablere effektive og fleksible systemer til proceskontrol, kvalitetskontrol og dokumentation.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Esben Søltoft (Plant Engineering Manager, Corning Optical Communications ApS)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:22

Dette projekt er interessant for en virksomhed som Corning, da projektet vil kunne levere en række vigtige output vi kan bruge i vores arbejde med at skabe en produktion der er hurtig at omstille, og hvor ordrerne tilpasses individuelt til kunderne i små serier, og hvor kvalitetsikringen sker inline og automatisk, så vi kan reducere vores arbejdsprocesser.

Mvh
Esben Søltoft
Plant Engineering Manager
Corning

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 13:13

Kære Esben Søltoft

Tak for din kommentar og din opbakning til vores aktivitetsforslag. Din beskrivelse af jeres udfordringer er netop de samme som vi gerne vil adressere i dette aktivitetsforslag, for det er vores overbevisning, at disse udfordringer deles af mange danske virksomheder.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Rasmus Stoklund (Erhvervspolitisk konsulent , Dansk Metal)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:33

Spændende og relevant projekt, der kan understøtte SMV'ers brug af nye teknologier. Netop agilitet er et væsentligt pejlemærke, fordi det bl.a. er forudsætningen for højproduktiv produktion af små serier. MADE, som jf. ovenstående kommentar fra Nigel Edmondson, støtter projektet må være en oplagt samarbejdspartner, og det er afgørende, at den opnåede viden efterfølgende spredes til de små industrivirksomheder.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 13:21

Kære Rasmus Stoklund

Tak for jeres opbakning til vores aktivitetsforslag. Det er et væsentligt succeskriterium for os, at den viden, som vi opbygger i aktivitetsplanen, bliver spredt til fremstillingsindustrien, både i form af industrirelevante demonstrationscases med SMV´er og ved større netværksarrangementer.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Steen Meldgaard Laursen
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:21

Dette initiativet er relevant over hele verden. Hvis vi tager det først og går forrest - og løser de værste udfordringer, vil vi få et kraftigt forspring i forhold til andre lande.

Det er altid en af de største udfordringer ved udvikling og lancering af nye produkter. De første udgaver er altid urimelig dyre indtil produktmodning og sam-justering af produktion og produkt finder sted.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 13:35

Kære Steen Meldgaard Laursen

Tak for din kommentar om forslagets relevans. Det er klart målet med aktivitetsplanen, at kunne lave en hurtig omstilling via en nem integration og sammenkobling af de forskellige teknologier og systemer.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Christiansen (Direktør, Cool Graphics aps)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:39

Det er ekstremt tiltrængt at fokusere en indsats til SMV, fordi den danske industri underskov er fuld af disse virksomheder.

"Time to market" for nye produkter er vigtig, men det er lige så vigtigt at fokusere på, at det er de rigtige produkter, som udvikles samtidig med, at de også markedsføres på den optimale måde. Derfor bør initiativet efter min opfattelse også indeholde en hjælp til SMV virksomheder om, hvor de fremtidige sektorer med de største dækningbidrag ligger, ligesom der bør fokuseres på at SMV ikke blot henvender sig til nærmarkederne. Dette kunne måske opnås ved, at danske repræsentationer i udlandet inddrages mere i projekterne, ligesom samarbejder mellem SMV og større virksomheder, der allerede er etablerede på visse eksport-markeder.

Hilsen,
Cool Graphics
Henrik Christiansen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 13:46

Kære Henrik Christiansen

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Jeg er helt enig i, at det er vigtigt, at adressere de fremtidige vækstmarkeder. Det vil dog nok ikke være muligt at fokusere på dette inden for denne aktivitetsplans rammer, men vi vil meget gerne gå i dialog om at inddrage relevante internationale aktører samt globale virksomheder i netværksarrangementer, der ligger i forlængelse af denne aktivitetsplan.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Christian Klit Johansen (Deputy head of center, Syddansk Universitet, SDU Dronecenter)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:40

Jeg finder denne aktivitet vigtig og relevant. Når jeg søger at kommercialisere opfindelser fra SDU indenfor robotteknologi er TI Center for Robotteknologi vigtig. Vi anvender Key Option Leder udtalelser som beslutningsgrund for om en given opfindelse har gang på jord. Her er opdateret viden hos robotkonsulenterne hos TI afgørende.

Det seneste spin-out fra SDU: CorePath Robotics er kun blevet en realitet via samarbejdet med TI og markedsindsigten hos TI's Center for Robotteknologi. CorePath Robotics vil levere produkter der hjælper SMV virksomheder til at opnå en mere Agil produktion. F.eks. til limning eller svejsning.

Vi har hos SDU flere opfindelsesager som henvender sig til samme Scoop som denne aktivitet. Jeg forventer at kommercialiseringen af vores opfindelser vil blive styrket af denne aktivitet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 13:53

Kære Christian Klit Johansen

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Det glæder mig, at vi har bidraget til at en ny teknologivirksomhed er blevet en realitet. Vi ser frem til at samarbejde om kommercialisering af nye opfindelser inden for produktionsområdet.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Henrik Gordon Petersen (Professor, Syddansk Universitet)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:42

Dette er et virkeligt godt initiativ. Under samarbejdsprojekter nævnes Carmen, som jeg er koordinator på og MADE, hvor jeg leder arbejdspakken i Hyperfleksibel Produktion. Jeg kan kun bekræfte 100% at et samarbejde mellem dette initiativ og vores projekter er yderst relevant.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 13:58

Kære Henrik

Tak for opbakningen til vores aktivitetsforslag. Vi sætter stor pris på samarbejdet, som er en væsentlig faktor i udviklingen af nye teknologier til fleksibel produktion.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Lars Bak
Torsdag d. 7/5-15 kl. 19:50

Et spændende og meget relevant projekt som har min fulde opbakning.
Der er ingen tvivl om at der ved titag som dette vil blive skabt både arbejdspladser og øget konkurrenceevne I Danmark og til danske vikrsomheder.

På vegne af BJ-Gear A/S
Lars Bak, Plant Manager

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 14:04

Kære Lars Bak

Tak for opbakningen til vores aktivitetsforslag. Vi ser også agil, fleksibel og effektiv produktion som en nøgleparameter for at kunne fastholde produktion i Danmark.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Klas Nilsson
Torsdag d. 7/5-15 kl. 19:56

Mycket bra, och helt i linje med vårt (DTI och Lunds Universitet m.fl.) samarbete inom www.smerobotics.org som nu kanske kan fortsätta med dansk bas. Det kommer att behövas mycket av modeller, maskin/robot-baserad hantering av dessa, samt principer för hur hantering och kalibrering skall kunna göras (enkelt så att alla robotbrukare klarar sig utan experter på plats i tillämpningen).

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 15:55

Kære Klas Nilsson

Tak for din støtte til aktivitetsforslaget og din bekræftelse af relevansen af forslaget. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om internationale forskningsprojekter, der kan styrke de nationale indsatser.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kasper Hallenborg (Institutleder, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 23:45

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet har en lang række aktiviteter og deltager i flere projekter, der er nævnt i forslaget – bl.a. CARMEN og MADE, som utvivlsomt vil kunne få stor nytte af de foreslåede aktiviteter med henblik på at styrke automatiseringen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 15:58

Kære Kasper Hallenborg

Tak for din støtte til forslaget og din kommentar om nyttevirkningen af de foreslåede aktiviteter. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om udvikling af agil og fleksibel produktion til gavn for de danske fremstillingsvirksomheder.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Hans Morten Henriksen (Direktør, Maskinsikkerhed ApS)
Fredag d. 8/5-15 kl. 08:07

For at kunne lave en agil produktion, skal man kende både krav og løsninger hele vejen rundt. Ellers får man ikke indbygget alle de frihedsgrader, der er nødvendige i projekterne fra start.
Det er vores erfaring, at hvis blot fabrikanter og brugere ved nok om opgaven og kan lave en ordentlig aftale, bliver maskiner leveret til tiden, og med både store frihedsgrader og et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau til at brugeren problemfrit kan tage maskinen/robotten/procesanlægget i anvendelse.
Det kan dette projekt være med til at sikre.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:04

Kære Hans Morten Henriksen

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Vi er helt enige i, at et højt sikkerhedsniveau er væsentligt i forhold til at implementere nye teknologier i produktionen.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Ove Leichsenring
Fredag d. 8/5-15 kl. 08:45

Mycket Intressant initiativ som riktar sig till SME med småserieproduktion där krav på snabb och enkel omställning av automations systemen är nödvändig.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:06

Kære Ove Leichsenring

Tak for din interesse i vores aktivitetsforslag. Vi er helt enige i, at hurtig og nem omstilling af automationsløsninger er en nødvendighed for mindre virksomheder, der skal kunne håndtere småserieproduktion effektivt.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Leif Thomsen
Fredag d. 8/5-15 kl. 09:15

Spændene initiativ, som bør kunne give Danmark konkurrenceevne.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 20:36

Kære Leif Thomsen

Tak for din opbakning til initiativet. Vi har ligeledes stor tiltro til, at fleksibilitet og agilitet er to væsentlige faktorer i forhold til at styrke konkurrenceevnen og vi samarbejder meget gerne med teknologileverandører og integratorer om at udvikle de nødvendige teknologier.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Ivan Bogner
Fredag d. 8/5-15 kl. 09:37

Fint initiativ der kan gavne mulighederne i Danmark for at vi kan klare globaliseringen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:09

Kære Ivan Bogner

Tak for din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at nem og hurtig omstilling af produktionen vil være afgørende i forhold til virksomhedernes konkurrenceevne.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Jan Kristensen
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:02

Som programmør og udvikler i logistik branchen er dette et spændende initiativ

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:14

Kære Jan Kristensen

Tak for din interesse i dette initiativ. Det er jo vigtigt, at hele værdikæden er optimeret og der eksisterer en klar alignment mellem produktion, logistik og distribution.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Peter Greve (Direktør, Hareskov PRomotion)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:56

Kortere "time-to-market" og større fleksibilitet er klart to konkurrenceparametre, som såvel vores producerende virksomheder som underleverandørerne vil blive målt på i fremtiden. Det kræver hurtigere eller endog meget hurtigere omstilling af produktionsapparatet. I dag vil mange sige, at det kræver en opstiller i X timer at ændre en automatisk maskine. Ja, det kan godt passe - vel og mærke hvis maskinen er købt for 20 år siden. Hvis maskinen derimod er købt for en uge siden, og virksomhedens CAD-systemer er fuldt integrerede med produktionen, så bliver en omstilling langt hurtigere og kan foretages rent digitalt.
Robotter har krævet specialister til at programmere dem, og derfor har det været tungt og dyr at ændre noget i en robotinstallation. Det er også ved at blive langt bedre. Udviklingen af nye brugervenlige programmeringsmetoder betyder, at brugerne selv kan tilpasse robottens bevægelser, når den skal håndtere nye emner. Det giver langt større muligheder for en hurtig produktionsændring.
Jeg vil gerne nævne en case: En dansk fabrikant af marksprøjter eksporterer langt den største del af produktionen. Tidligere blev der produceret et antal lagertyper, som landmændene kunne købe, hvis de vel og mærke passede til behovet. En stor del af forespørgslerne gik på kundespecifik tilpasning, som dengang var tung at håndtere. I dag er produktionen moderniseret med et antal svejserobotter, og produkterne er redesignede, så de nemt kan tilpasses kundeønsker - via produktionen med robotter. Resultat: Ordreproducerende, minimalt lager, bedre konkurrenceevne, hurtig levering af kundespecifikke marksprøjter og en stærkt stigende eksport!
Se, det er et rigtigt eventyr!
Men hvad gør andre virksomheder for også at blive et eventyr? De må også investere i et moderne produktionsapparat.
Men hvor kommer pengene til nye maskiner fra? Det er nok sagen kerne for (alt for) mange virksomheder. Nu har regeringen netop vedtaget en landbrugspakke for at redde vores landbrugsproduktion. Hvad med om regeringen også kunne indse SMV'ernes problemer med pengeinstitutterne, og fx stille garantiordninger til rådighed for lån til modernisering af produktionen? Det er dog en forudsætning, at det hele ikke drukner i bureaukrati, og at hele støtte ikke går til administration og konsulentundersøgelser.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:01

Kære Peter Greve

Tak for din kommentar til vores aktivitetsforslag. Der er ingen tvivl om, at der kan hentes store produktivitetsgevinster ved modernisering af produktionen - det har vi set mange eksempler på, men desværre kan det være svært at finde finansieringen til at gøre det. Når vi gennem vores demonstrationsaktiviteter viser, hvad man kan gøre med de nye teknologier, så er det netop for at øge træfsikkerheden i forhold til den enkelte investering, men ligeledes for at vise, hvordan man kan opnå en ekstra gevinst, hvis man fx tænker kvalitetssikring sammen med automation.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Niels Jul Jacobsen (CSO, Mobile Industrial Robots ApS)
Fredag d. 8/5-15 kl. 14:02

Fra MiR,
som nettop producerer fleksible mobile robotter til intern transport er konceptet om den agile produktion yders relevant. Så vi støtter fuldt op omkring DTI's satsning på dette område og håber på at kunne være med til at understøtte denne vigtige transition af hvordan fremtidens produktion kommer til at se ud.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:04

Kære Niels Jul Jacobsen

Tak for din støtte til vores aktivitetsforslag. Mobile fleksible robotter er netop en af hjørnestenene i den agile produktion. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om at udvikle fremtidens produktion.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Kim Lammert
Lørdag d. 9/5-15 kl. 14:03

Produktionsteknolog studerende 4. semester.

Selv under uddannelsen prøver vi at bruge ny teknologi som meget som muligt, og med gode resultater, så jeg kan næsten ikke vente med at blive færdig, for vi har brug for alle, der er klar over at dette er vejen frem, Som programmør og snart produktudvikler hilser jeg dette initiativ velkommen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:10

Kære Kim Lammert

Tak for din støtte til vores aktivitetsforslag. Det glæder mig rigtig meget, at du har valgt at læse til produktionsteknolog. Vi har et stort behov for at kunne tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere til produktionsjobs for at kunne fastholde produktion i Danmark.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Thomas Junggreen (Produktionschef, SP Moulding A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:46

Mange gode tiltag, vi støtter klart op om dette

m.v.h. Thomas Junggreen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:19

Kære Thomas Junggreen

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi går meget gerne i dialog om plastindustriens specifikke behov.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Pia Mulvad Reksten (Erhvervspolitisk konsulent, LO)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:14

Godt initiativ. På linie med forslag om robotteknologisk innovation. Forslag kan befrugte hinanden.
Især glad for, at man nævner, at medarbejderne skal være i stand til fuldt ud at teknologierne offensivt. Se i øvrigt mine kommentarer til projektet vedr. robotteknologi. Det er ikke nok at se på teknologierne isoleret set. Dem har vores konkurrentlande også adgang til. Det afgørende er, hvad vi bruger de teknologiske muligheder til og hvordan medarbejdere og ledere i fællesskab får det bedste ud af dem.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:29

Kære Pia Mulvad Reksten

Tak for din opbakning til vores initiativ. Vi er helt enige i, at teknologier ikke gør det alene og vi skal bruge de teknologiske muligheder til at skabe gode jobs i industrien.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Palle Hannemann (CEO, Hannemann Engineering ApS)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:27

Hannemann Engineering finder denne aktivitet særdeles interessant med 2 forskellige indgangsvikler.
1. En stor del af vores fremstillingsproces er outsourcet til Østeuropa, af den simple grund at vi fremstiller kundetilpassede løsninger i mindre styktal per. projekt. Grundet vores høje produktionsomkostninger i DK ved lavet styktal kan vi økonomisk ikke forsvare at få vores produkter produceret på hjemmebanen. Vi ville hellere end gerne få produceret vores produkter her om muligt.
2. Vores kerne kompetence er at automatisere og optimere processen hos vores kunder, og her ser vi bestemt et stort behov for at kunne øge automationsgraden, og dermed produktiviteten ved mindre produktionsserier.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:43

Kære Palle Hannemann

Tak for din kommentar og din støtte til vores aktivitetsforslag. Vi er helt enige i de udfordringer som du anfører, og arbejder netop på at udvikle løsninger, der kan håndtere små serier effektivt.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Palle Christoffersen (Senior Manager, Arla foods)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:22

Arlafoods finder denne aktivitet særdeles interessant på flere forskellige fronter.
- Dels er det vigtigt at kunne etablere en agil produktion for at kunne omstille produktionen hurtigt og uden produktivitetstab. Markedet stiller krav til en konstant udvikling af produkterne og kræver dermed i højere grad et mulifunktionelt produktionsapparat.
- Fleksible logistikløsninger skal være med til at øge fleksibiliteten generelt i hele værdikæden. For at minimere omkostningerne står man tit i et dilemma mellem små batch og store batch. Tit og ofte ender beslutningen i store batches på bekostning af fleksibiliteten.
- I takt med øget hastighed, flere omstillinger og mere fokus på optimale processer er det specielt for fødevare industrien vigtigt at kunne lave in-line kontrol for at bevare den gode kvalitet. Pt. findes der ikke de rette sensorer og metoder til in-line målinger.
- Produktionsoptimering baseret på dataopsamling og analyse bliver ligeledes mere og mere vigtig. Punktet er særdeles interessant netop fordi data udtræk er så forskelligartet fra maskine til maskine og systemerne der findes i dag kun muliggør dataopsamling og sammenligning fra ca. halvdelen af produktionsapparatet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:47

Kære Palle Christoffersen

Mange tak for din støtte til initiativet og din perspektivering af betydningen af agil produktion, in-line kontrol og dataanalyse.

Med venlig hilsen
Anne-Lise høg Lejre

Palle Christoffersen (Senior Manager, Arla foods)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:23

Arlafoods finder denne aktivitet særdeles interessant på flere forskellige fronter.
- Dels er det vigtigt at kunne etablere en agil produktion for at kunne omstille produktionen hurtigt og uden produktivitetstab. Markedet stiller krav til en konstant udvikling af produkterne og kræver dermed i højere grad et mulifunktionelt produktionsapparat.
- Fleksible logistikløsninger skal være med til at øge fleksibiliteten generelt i hele værdikæden. For at minimere omkostningerne står man tit i et dilemma mellem små batch og store batch. Tit og ofte ender beslutningen i store batches på bekostning af fleksibiliteten.
- I takt med øget hastighed, flere omstillinger og mere fokus på optimale processer er det specielt for fødevare industrien vigtigt at kunne lave in-line kontrol for at bevare den gode kvalitet. Pt. findes der ikke de rette sensorer og metoder til in-line målinger.
- Produktionsoptimering baseret på dataopsamling og analyse bliver ligeledes mere og mere vigtig. Punktet er særdeles interessant netop fordi data udtræk er så forskelligartet fra maskine til maskine og systemerne der findes i dag kun muliggør dataopsamling og sammenligning fra ca. halvdelen af produktionsapparatet.

Henrik Stormholt (Area sales manager, SCHUNK Intec A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 23:19

[SCHUNK Intec A/S] Dette tiltag giver ekstra muligheder for system interartorene, når det gælder om at få komplicerede projekter i hus. TI som bindeled mellem de store OEM'ere, men også SMV'erne. Komlpicerede test cases hos TI, som kan understøætte og overbevise produktions virksomhederne i deres beslutninger om at gå nye veje.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:58

Kære Henrik Stormholt

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag og vores rolle i skabelsen af nye muligheder for produktionsvirksomheder ved at introducere nye teknologiske løsninger sammen med integratorer og teknologileverandører.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Carsten Lund (Direktør, Epsilon)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:36

Godt initiativ. Mange virksomheder kan blive styrket på konkurrenceevne ved at optimere processer og se på hvor tingene kan gøres på en nemmere måde. Dette er ikke mindst relevant i den store underskov af leverandører til medico/device producenter, hvor det ofte er svært at se hvordan man både kan opfylde strenge krav og gøre tingene enkelt og simpelt på samme tid, hvis man ikke tager "optimeringsbrillerne" på

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:04

Kære Carsten Lund

Tak for din opbakning til initiativet samt din perspektivering til medicobranchen med deres særlige udfordringer i forhold til krav til dokumentation og validering af processer.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Michael Nielsen (Adm. direktør, Fin Form A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:41

Som direktør for en lille niche-virksomhed der producerer fødevareemballage, erkender jeg, at der i mange tilfælde skal inspiration og støtte til udefra, for at man kan tage de spring, der på sigt skal holde specielt SMV'er i en gunstig position i forhold til den internationale konkurrence. Som eksempel herpå kan nævnes et projekt, vi har gennemført i samarbejde med TI gående på struktur i og digitalisering af vores dataindsamling. Et projekt der på sigt vil kunne rulles ud flere steder i vores virksomhed og gøre os i stand til at reagere hurtigere og mere effektivt - og dermed blive mere konkurrencedygtige. Som en mindre virksomhed var vi ikke kommet igang med dette projekt, uden støtte og input fra TI. Derfor støtter vi dette initiativ, der vil kunne hjælpe andre SMV'er igang med lignende projekter og udviklinger, der efter min bedste vurdering ellers ikke ville blive gennemført.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:07

Kære Michael Nielsen

Tak for din støtte til vores aktivitetsforslag og din beskrivelse af de udfordringer som mindre niche-virksomheder står overfor.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Preben Jakobsen (Direktør, Nordtec-Optomatic A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:17

Vi har et stort behov for at øge vores konkurrenceevne i Danmark. Automatisering og robotter er i den forbindelse et væsentligt element. Der bliver kortere og kortere tid fra ordre til levering i alle faser af produktion. Derfor er der stort behov for "smartere" automation.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:12

Kære Preben Jakobsen

Tak for din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at hurtig omstilling og smartere og mere fleksibel automation er af afgørende betydning for konkurrenceevnen og dermed fastholdelse af gode jobs i produktionsindustrien.

Med venlig hilsen
Anne-Lise