Femern SafetyLab

Senest opdateret d. 6/6-2017
Alexandra Instituttet
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Carsten Møller
Teamleder, F&U Inkubator

Et konsortium med DBI i spidsen vil med afsæt i Femern Bælt-projektet udvikle teknologiske serviceydelser for sikkerhedsteknologi, beredskabsoptimering og risikostyring med særlig fokus på brandrisici. Formålet er at give danske virksomheder og beredskaber nye muligheder for at teste og demonstrere nye sikkerhedsteknologier virtuelt til komplekse og kritiske byggerier og infrastrukturanlæg for at spare tid, penge og ressourcer.

Projektets målsætning er at udvikle to teknologiske serviceydelser.
1) SafetyLab: Et virtuelt testmiljø til udvikling og test af ny sikkerhedsteknologi. Her er tale om en BIM-baseret virtuel simuleringsmodel til teknologileverandører indenfor forebyggelse, detektering, slukning og evakuering.

2) Beredskabs-cockpit: En digital beredskabssimulator som giver et real-time risikoniveau til virksomheden og det offentlige beredskab til at styrke brandbekæmpelsen. Derudover kan Beredskabscockpittet benyttes til virtuelle brand- og redningsøvelser for derigennem at styrke planlægningen og træningen af det operationelle og taktiske beredskab.

Målgruppen for projektet omfatter ca. 600 danske virksomheder, hovedparten SMV’er, som producerer sikkerhedsteknologier til byggerier under kategorierne; forebyggelse, detektering, slukning og evakuering. For SMV’erne vil et virtuelt testmiljø indebære, at de kan få en direkte feedback på deres systems performance, og kan spare tid, penge og ressourcer på bekostelige fysiske tests. Sikkerhedsbranchen udtrykker et stort behov for nye ydelser og teknologiske services som kan styrke innovation, demonstration og digital samspil mellem forskellige sensorteknologier.

Det foreslåede Femern SafetyLab projekt er baseret på indsamling af data, digitalt samspil mellem teknologier og virtuelle værktøjer som giver en unik mulighed for at bringe nye og bedre sikkerhedsteknologier på markedet for målgruppen. Med afsæt i Femern Bælt byggeriet vil serviceydelserne gavne sikkerheden på komplekse byggerier og kritisk infrastruktur. Med et virtuelt testmiljø vil bygherrer, arkitekter og entreprenører, som udgør projektets sekundærer målgruppe, bedre kunne tage forbehold for relevante risici, herunder brand, og vurdere hvilken sikkerhedsteknologi der giver det bedste resultat ved et givent scenarie.

Projektets ambition er, at Femern SafetyLab i løbet af 5 år vil etablere sig som den ledende innovationsplatform for anvendt sikkerhedsteknologi, katastrofeberedskabsoptimering og risikostyring for komplekse byggerier og andre større infrastruktur-projekter i deres udførelses- og anvendelsesfaser.

Denne viden etableres og formidles mest effektivt gennem inddragende eksperimentering og visualisering. Omdrejningspunktet for projektet er risikostyring gennem udførelses- og anvendelsesfaserne for komplekse byggerier og infrastrukturprojekter. Fokus er rettet mod, hvorledes anvendt teknologi kan kombineres og udnyttes innovativt til effektivt at styre risici og optimere katastrofeberedskabet i forhold til branden der udgør risici for personer, miljøet, anlæggene og ikke mindst anlæggenes funktioner i forhold til dets brugere og samfundet som helhed.

Der findes ikke en lignende service i dag, og udviklingen af de nye foreslåede teknologiske serviceydelser kræver teknisk viden indenfor brandsikkerhed, risiko, simulering og test af sikkerhedsteknologi på førende internationalt niveau samt evnen til at involvere SMV’er i innovationsarbejde. Partnerskabet mellem DBI, Alexandra Instituttet, Rambøll, Aalborg Universitet, Lund Universitet, KICT samt Innovationsnetværket Femern Bælt favner disse krav.

Nøgleord

19 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Marianne Jakobsen (Netværksleder, Innovationsnetværk Femern bælt )
Mandag d. 8/5-17 kl. 11:41

Spændende og meget relevant projekt ifht. innovation og indtænkning af et Livinglab / testlab som showcase for et så stort byggeri. Viden og innovation ud i virksomhederne - små og mellemstore - som de skal leve af fremadrettet.

Christian Fundby Schou (Innovationskonsulent & Projektleder, DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 11/5-17 kl. 10:33

Kære Marianne, tak for din kommentar. Som du selv nævner er Femern SafetyLab projektet netop rettet imod at skabe innovation og nye muligheder for SMVer.
Jeg kan godt lide dit ordvalg, "Showcase". Vi har nemlig været i kontakt med virksomheder som nævner at de vil kunne bruge den digitale platform til at fremvise og projektere hvordan deres teknologi vil fungere i samspil - som et virtuelt værktøj til at demonstrere teknologi.

Michael Havbro Faber (Professor, Aalborg Universitet)
Tirsdag d. 9/5-17 kl. 00:52

En af de spændende muligheder ved dette projekt er netop at det bringer alle aktører, dvs producenter, rådgivere, beredskab, indsatsledere, beslutningstagere i ejer og driftsorganisationer og ikke mindst brugere af større infrastrukturprojekter og bygninger sammen omkring optimering af sikkerhed - det er et godt udgangspunkt for innovation !

Christian Fundby Schou (Innovationskonsulent & Projektleder, DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 18/5-17 kl. 09:20

Kære Michael
Mange tak for din kommentar og opbakning til projektet. Du har fuldstændig ret i, at et bredt og ambitiøst konsortium bringer spændende muligheder. Vi har netop søgt samarbejde med partnere på baggrund af at inddrage hele værdikæden og skabe samspil på tværs. VI ser frem til et spændende samarbejde!

Peter Dernert
Mandag d. 15/5-17 kl. 11:11

Et digitalt og virtuelt beredskabs cockpit giver en lang række spændende muligheder. Bl.a. at kunne træne div. beredskabsøvelser i forhold til de bearbejdsningstrin som et byggeprojekt der udføres over en meget lang årerække fremstr i.
Under selve bygge processen gælder jo andre forhold på byggepladsen end i det færdige og realiserede projekt. En løsning hvor det udnyttes at man via medier og specielt Virtual Reality opnår en "tilstedeværelse" i forskellige beredskabs scenarier der ikke eller kun ved meget store omkostninger kan opbygges i fysisk træningstunnel vil medføre en styrket træning og kvalitet i beredskabsøvelserne der kan gentages og udvikles løbende.
En ny innovativ løsning på dette vil være relevant i forhold til rigtigt mange projekter i både ind- og udland.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 17/5-17 kl. 22:13

Tak for din kommentar.

Virtuelle værktøjer giver os en mulighed for at både at forhåndsteste en række scenarier og træne undervejs, så vi kan opbygge en høj grad af robusthed i forbindelse med anlægsarbejdet,

Samtidig rummer det gode muligheder for at flytte nogle grænser for, hvad virtuelle værktøjer anvendes til, som jeg forventer, vi kan overføre til andre situation i fx byggeriet eller den maritime sektor.

Træning og test af fx brandsikkerhed rummer jo den udfordring, at vi jo ikke kan gå rundt og gennemføre fuldskala brandforsøg. Derfor har vi brug for værktøjer, som bringer os så tæt på virkeligheden som muligt, uden at det bliver en rigtig brand. Jeg forventer, at de virtuelle værktøjer kan levere et stort bidrag til det.

Asger Knudsen (Transport Division Senior Director, Rambøll Denmark)
Mandag d. 15/5-17 kl. 12:37

Rambøll vurderer at en digital beredskabssimulator, som giver et real- beredskab i forbindelse med brandbekæmpelsen, vil være til stor gavn. Vi har netop selv i Ørestaden indviet vores eget Virtuel Solutions Lab, og tror på at virtuelle værktøjer er den rigtige vej frem.

Projektet er innovativt og realistiske, og Rambøll Danmark A/S vil gerne støtte, deltage og biddrage aktivt i udførelsen.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 17/5-17 kl. 22:04

Tak for din kommentar.

Vi ser frem til at involvere Rambøll og trække på jeres erfaringer med virtuelle værktøjer. Jeg er sikker på, at I kan bidrage til, at vi skaber løsninger, som kan anvendes i praksis.

Klaus Dyhr (LAP-Sikkerhed ApS)
Mandag d. 15/5-17 kl. 14:00

Det er en absolut glimrende idé med et SafetyLap! inden for brandsikring/detektering er der et udpræget behov for, at kunne preteste diverse løsningsforslag til detektering, og samtidig kunne vurdere på mulighederne for efterfølgende praktiske test. Der bliver stadig flere branddetekterings udfordringer efterhånden som krav/ønsker til detektering i krævende miljøer stiger. I disse situationer vil et simuleringsværtøj være af meget høj værdi.

LAP-Sikkerhed finder derfor projektet yderst relevant, og vi bidrager gerne aktivt i projektet.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 17/5-17 kl. 22:07

Tak for din kommentar.

Vi ser frem til at involvere jer i processen, så vi får formuleret relevante scenarier og får en fælles opfattelse af lovende detekteringsteknologier, og hvad der skal til for at preteste dem på en meningsfuld måde.

Patrick van hees (Professor, Lund universitet)
Tirsdag d. 16/5-17 kl. 15:26

The use of virtual testing and virtual reality are key components for the design of products and rescue training. Design of product or systems for fire safety benefits a lot from using virtual tools to determine the fire behaviour. Use of virtual reality for e.g. evacuation or for training of rescue operations increases the ability to train people in a cost-effective manner. Both areas are of interest for the Fire Safety Engineering Division of Lund university as they are part of our core research activities. There we see the project as a strategic for the future.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 17/5-17 kl. 22:23

A highly relevant comment.

I fully agree in the opportunities in virtual reality; especially in training first responders and emergency management.

Furthermore it offers interesting opportunities in testing different fire scenarios to learn about human behavior as well as the efficiency of the applied fire safety strategy.

Paul Feng (Directør, COPAC ApS)
Torsdag d. 18/5-17 kl. 11:07

We like the project idea based on data collection, the digital interaction between technologies and virtual tools. This provides a unique opportunity to bring new security technologies to the target market. We are interested in proposed new concept and prototypes which will benefit for the safety of complex buildings and critical infrastructure. It will be a pleasure and opportunity to contribute to the project.

Christian Fundby Schou (Innovationskonsulent & Projektleder, DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 18/5-17 kl. 11:49

Dear Poul, thank you for your comment and contribution. We are happy to hear that you, as the target Group for the SafetyLab, find the project interesting. We look forward to invite you to participate in the development of the virtual test environment.

Oluf Sigh
Fredag d. 19/5-17 kl. 12:06

Green Instruments A/S ser absolut et SafetyLap som et brugbart værktøj i forbindelse med pre-test af nye sensorer og sensorteknologier til detektering. Adgang til et virtuelt testmiljø, hvor SMV’er har mulighed for kunne pre-teste deres sensorteknologier og detekterings løsninger, vil høj grad kunne bidrage til at styrke innovationen. Det at kunne pre-teste i et virtuelt miljø uden at skulle igangsætte en dyr og krævende fysisk test vil helt klart være en stor fordel for SMV’er.
Green Instruments A/S vil gerne støtte projektet.

Christian Fundby Schou (Innovationskonsulent & Projektleder, DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 22/5-17 kl. 07:46

Kære Oluf, mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Vi ser frem til at inddrage jer aktivt i udviklingsprocessen. Som du nok kan forstå er der en god forbindelse imellem Femern SafetyLab projektet og vores igangværende "Netværk for Specialdetektering af brand", som netop afdækker udfordringer og behov inden for sensorteknologier og detektering. Vi forventer en god synergi mellem disse to projekter, som kan styrke målgruppen yderligere.

Kasper Skov-Mikkelsen (Direktør, SikkerhedsBranchen)
Mandag d. 22/5-17 kl. 09:39

Jeg vil gerne på vegne af SikkerhedsBranchen understrege at serviceydelserne foreslået i dette projekt er yderst gavnlige for vækst og innovation iblandt virksomhederne vi repræsenterer. Vi betragter projektet som et skridt i den rigtige retning – imod digitalisering og industri 4.0. SikkerhedsBranchen vil gerne støtte projektet mest muligt og bidrager gerne aktivt på bedst mulig vis på vegne af vores medlemmer.”

Christian Fundby Schou (Innovationskonsulent & Projektleder, DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 22/5-17 kl. 10:20

Hej Kasper.
Mange tak for opbakningen, som værdsættes højt! Vi har allerede modtaget positiv feedback fra flere af jeres medlemmer som understøtter behovet og interessen.

Tine Aage (Netværksleder, Service Platform)
Fredag d. 2/6-17 kl. 13:49

Det er godt at der gøres en indsats for at styrke sikkerheden på byggepladserne, og en god samfundøkonomisk gevinst at opbygge et virtuelt lab som øger gør adgang til data og viden. Vil der være mulighed for at gøre data offentligt tilgængelige ?