Flowcenter Danmark & Praksisnær Metrologiudvikling

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Produktionsteknologi
Michael Møller Nielsen
Afdelingschef

Flowcenter Danmark skal fortsat være et internationalt ”centre of excellence” for flow og flowmåling. Centret understøtter innovation og standardisering for en fortsat forbedret målenøjagtighed ved flow- og energimåling, herunder undersøgelse af installationseffekter, flowforstyrrelser og dynamiske forholds målerpåvirkninger. Målet er at forbedre den måletekniske nøjagtighed i praksis, herunder at påvirke fremtidig standardisering og innovation på et område, hvor Danmark er i front.

En sammenfatning af aktivitetsforslaget kan læses i PDF-dokumentet.

1. Markeds- og samfundsbehov

FCDK påtager sig en væsentlig ”Public Service” funktion med formidling af metrologisk viden, der leveres til alle interessenter (forbrugere, forsyningsselskaber, producenter, myndigheder, universiteter m.fl.). Opretholdelse og udvikling af en stærk metrologisk infrastruktur inden for flowområdet har afgørende betydning for danske virksomheders adgang til den nyeste viden inden for området.

Som afsæt for den videre drift har FCDK kontakt til et bred og voksende gruppe af interessenter.

Et særligt fokusområde i branchen er korrekt måling og afregning. Det er afgørende for forbrugernes tillid, at målinger og afregning er retvisende, men det er også værdifuldt for de danske udstyrsproducenter og deres mange underleverandører, herunder SMV’er. Danske udstyrsproducenter står godt rustet i den internationale konkurrence og vidensopbygning, erfaringsudveksling og udviklingsprojekter skal bidrage til at understøtte producenternes innovative arbejde med udvikling og optimering af nye produkter.

Via CLMs ERFA grupper har branchen udtrykt et særligt behov for afdækning af:

  • Hvilke betydning installationsforhold har for korrekt afregning. Der har på vandmålere, og andre målertyper vist sig, at installationsforhold kan have endda meget stor betydning for afregningen.
  • Hvilken betydning dynamiske aftapningsforhold har for korrekt afregning.

Betydningen af valide målinger har været behandlet i flere undersøgelser, der viser, at det bidrager til en reduktion i forbruget, og at synliggørelsen af forbrug motiverer forbrugere til ændring af adfærd. Et overordnet formål med aktiviteten er derfor også at bidrage til en generel reduktion i forbruget af vand og energi. Det vil bidrage til opfyldelsen af nationale målsætninger og internationale krav fx. EU's Energieffektiviseringsdirektivet (EED).

Aktiviteten er adskilt fra Metrologisk infrastruktur, da FCDK aktiviteten primært er et udviklingsprojekt, der gennemføres i regi af FCDK og ligger uden for NMI områderne.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Aktiviteten omfatter dels fortsat drift af FCDKs public service, samt 2 specifikke metrologiske udrednings- og udviklingsprojekter, opstået efter ønsker fra målerbranchen:

  • Flowforstyrrelser i typiske installationer og deres indflydelse på målenøjagtigheden
  • Usikkerheden af årets afregning på grund af dynamiske aftapningsforhold.

Projekterne skal generelt undersøge forskellige målertypers påvirkning af montering under ikke-ideelle forhold; både fysiske installationer og dynamiske påvirkninger som målere typisk ses udsat for. Det betyder gennemførelse af en serie flowmålinger fra en ideal installation til en række sammenlignende flowmålinger på forskellige typiske faktiske installationer.

Resultaterne skal sikre bedre målinger af forbrug, hvilket i sidste ende sikrer forbrugere mere korrekte afregninger. Den opnåede viden skal medvirke til at sikre danske virksomheder ”state of the art” viden på området, som kan understøtte innovativ udvikling af produkter og målersystemer.

3. Centrale aktiviteter

Aktiviteten omfatter to hovedaktiviteter:

  • Drift af FCDKs ”Public service” funktion
  • Gennemførelse af specifikke metrologiske udrednings- og udviklingsprojekter

Formidling og Public Service:
Øge aktivitetsniveauet med årlige temadage, erfa-grupper, hjemmeside, artikler mm.

Et mål er at få dialog med anlægsdesignere og uddannelsesinstitutioner som fx erhvervsskolerne, samt medvirke til udvikling af undervisningsmateriale om metrologi til brug for undervisningsinstitutioner. Der vil være fortsættelse af en række aktiviteter med rådgivning, videnformidling, ERFA-grupper (eks. gruppe for regn- og spildevand), hjemmeside, årlige temadage mm. På www.flowcenter.dk er der stor information vedr. flowmålere (vand, fjernvarme, gas m.m.). FCDK leder også gruppen for sammenligningskalibreringer for vand og fjernvarme laboratorier, der skaber sikkerhed for at de danske laboratorier målere korrekt.

For så vidt angår de metrologiske udrednings- og udviklingsprojekter arbejdes med 2 hovedmål:

Mål 1: Udarbejdelse of empirisk grundlag, som kan bruges til konkrete anbefalinger til installation af flowmålere i ”marken”, bl.a. vandmålere, gasmålere, og fjernvarme, og kølemålere. Der fastlægges ”gode retningslinjer for installation af målere” og formidling af disse ved udvikling af undervisningsegnede midler i samarbejde med erhvervsskoler (input til lærebøger etc.) samt formidling via eksisterende platforme.

Mål 2: Løse faktuelle måletekniske problemstillinger vedrørende elektroniske målere med sigte på mere korrekte målinger (forbrugersikkerhed) og medvirke til at fastholde danske flowkompetencer i den globale elite – og dermed medvirke til at danske målerproducenter bevarer og udvider aktivitetsniveauet.

4. Mulige samarbejdspartnere

Der søges viden udveksling med andre internationale videns virksomheder som eksempelvis PTB, Tyskland og SP, Sverige. PTB arbejder med at udvikle nye test til flowforstyrrelser inden for varmenergi, og vi kan via standardiseringsarbejde udveksle viden, som kan benyttes til flere standarder og innovative løsninger til fremtidige produkter.

Resultaterne af projektet vil være særdeles relevant for både installatører og forsyningsselskaber, der påregnes tæt samarbejde med erhvervsskoler, forsyningsselskaber og interesseorganisationer med henblik på formidling/uddannelse.

Nøgleord

32 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Søren Lang (Produktgruppechef, Kamstrup.dk)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 11:36

I den europæiske standardiseringsgruppe for varmemålere CEN/TC 176/WG 02 arbejder vi konstant, via målrettede og præcise standarder, på at forbedre varmemålernes nøjagtighed.
For at sikre at den europæiske standard for varmemålere, EN 1434, også fremover dækker de danske fjernvarmeinstallationer, er der et stort behov for at få afdækket, hvilken måleteknisk indflydelse de typiske danske installationsforhold og dynamiske driftsforhold har på den samlede afregning. Da installations- og driftsforholdene i de danske fjernvarmeanlæg adskiller sig fra f.eks. de tilsvarende tyske forhold, er der behov for et konkret dansk udredningsprojekt.
Søren Lang
Medlem af CEN/TC 176/WG 02

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 13:32

Tak for denne interesse.
Flowcenter Danmark, bestående af FORCE Technology og Teknologisk institut, vil gennem vores fælles kompetencer løfte dette projekt. Vi ønsker naturligvis at inddrage industrien i så stort et omfang som muligt for at lave det bedst mulige projekt til gavn for dansk industri.

Brian Løfgren (Teknisk administrativ medarbejder, Aarhus Vand)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 14:25

Aarhus vand er meget interesseret i flowforstyrrelser og indflydelse på nøjagtigheden af flowmålingen.
Vi samarbejder med vvs-branchen i Aarhusvand og vil derfor kunne bruge rapporten til en diskussion om installationsforhold

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 13:40

For flere typer målere, eksempelvis vandmålere, ønsker vi gennem dette projekt bl.a. at få lavet anbefalinger til installationsforhold, så der bliver mere sikkerhed for nøjagtig måling.
De første resultater af projektet vil være med på de temadage som Flowcenter Danmark (FORCE og TI) årligt afholder, med deltagelse fra danske virksomheder.

Birgit Juul Jørgensen (Approval Engineer, Siemens A/S Flow Instruments)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 14:09

Projekterne ser meget spændende ud og resultaterne har helt bestemt SIEMENS interesse.
SIEMENS er (selvfølgelig) mest interesseret i resultaterne for Magnetisk Induktive- og Ultralydsmålere.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 17/4-15 kl. 12:31

Tak for interessen for projekterne.
Vi vil naturligvis også undersøge magnetisk induktive- og ultralydsmålere

Birgit Juul Jørgensen (Approval Engineer, Siemens A/S Flow Instruments)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 12:25

Siemens står under projektets afvikling til rådighed med information og erfaring indenfor Magnetisk Induktive- og Ultralydsmålere.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 12:52

Tak for at stå til rådighed for projektet.
Industriens opbakning og videnformidling er vigtig.

Søren Nielsen (R&D Director, Danfoss A/S, Heating segment)
Fredag d. 17/4-15 kl. 10:42

Danfoss indhenter nødvendig viden via Flowcenter Danmark, og vi ser gerne at dette fortsætter.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 17/4-15 kl. 12:33

De temadage som Flowcenter Danmark med stadig stigende interesse har afholdt gennem en årrække vil vi naturligvis fortsætte med.
Ligeledes vil vi fortsætte vores videnformidling, bl.a. via de mange rapporter der kan findes på www.flowcenter.dk

Allan Sanhof (Energitekniker, fsb)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 09:40

Bedre og billigere målere til vandafregning og energimålere. Der bruges uforholdsvis mange ressourcer på at vedligeholde vandmålersystemer og systemer med energimålere gr. krav om kontrol hvert 6. år.

Alternativt metoder til en enklere og billigere kontrol af måleren på installationen.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 11:50

Tak for kommentaren.
Ja der bruges mange ressourcer på at vedligeholde disse systemer.
Ved test på laboratorier ser vi en forskel i levetiden for eksempelvis de billigere mekaniske vandmålere og på energimålere som er i et andet prisleje, og derfor nok er i bedre kvalitet.

Levetids perioder iht. kontrolsystemer bliver drøftet i CLM, som har ERFAGrupper for både vandmålere, energimålere samt andre målere.
Du kan evt. se mere info
http://bedreinnovation.dk/metrologisk-infrastruktur#sthash.baY9wShH.dpbs

Vi vil bestemt kigge på enklere metoder til kontrol af måleren på stedet.

Knud Jørgen Larsen
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 11:27

Der er klart et potentiale for billiggørelse af målerne.
Den nuværende politiske situation berettiger måske ikke så meget målinger på fjerde decimal al den stund 60 til 80 % af afregningerne er for faste anlæg og politisk bestemte strafafgifter.
optimal.dk

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 11:52

Tak for kommentaren.
I CLMs ERFAgrupper drøfter vi kontrolsystemer m.m.
Se evt. http://bedreinnovation.dk/metrologisk-infrastruktur#sthash.baY9wShH.dpbs

Brian Ramsgaard (Kvalitetschef, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 14:17

Dette er et vigtige aktiviteter, som har en væsentligt samfundsmæssig betydning. Samlet set afregnes der milliardbeløb hos forbrugerne ud fra deres forbrugsmålere.

Derfor har både forbrugere og forsyningsselskaber en væsentlig interesse i at få sikkerhed for korrekt og retfærdig afregning.

Som målerlaboratorie og vandforsyning har vi stor nytte af at have adgang til det videnscenter som Flowcenter Danmark udgør.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 10:42

Tak for jeres kommentar.
Teknologisk institut og FORCE Technology som har Flowcenter Danmark har gennem en længere periode haft den mening, at dette er et godt og relevant projekt, det er glædeligt at der er så stor opbakning fra industrien til projektet.
Vi ønsker naturligvis også at fortsætte som et stort videnscenter, og ønsker fortsat at formidle viden via temadage, artikler hjemmeside m.m.

Søren Kofoed Nielsen (Laboratorieleder, Brunata a/s)
Mandag d. 27/4-15 kl. 10:45

Korrekt måling af flow udgør en meget vigtig del af Brunata’s forretningsområde. Brunata udarbejder fordelingsregnskaber for individuelle forbrug af varmeenergi samt koldt- og varmtvand i udlejningsejendomme i Danmark og i det øvrige Europa. Til dette formål benytter vi os bl.a. af forbrugsdata indsamlet fra flere hundredetusinde flowmålere. En stor del af vandmålerne installeres og serviceres af Brunata. Flowcenter Danmark hjælper os med vigtig viden om installationsforhold og øvrige måleproblematikker.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 27/4-15 kl. 19:00

Tak for kommentaren fra Brunata.
Vi er glade for at vi kan være med til at viderformidle viden til Brunata og andre danske virksomheder.

Torben Johansen (Driftsleder, FVD - Danske Vandværker)
Mandag d. 4/5-15 kl. 15:07

Som repræsentant fra FVD - Danske Vandværker som har ca. 2000
private forbrugerejede vandforsyninger som medlemmer og
repræsenterer ca. 50% af danske husstande som alle har en
vandmåler!
Set i lyset heraf er vi meget interesseret i projekterne og
naturligvis stor interesse i korrekte installationsforhold og
målere der sikker et præcis og korrekt måling.
På sigt må målet være at målerne bliver så stabile og
driftssikre at kontrolhyppigheden nedsættes.
Når resultatet af evt. flowforstyrrelser foreligger kan
vi tilbyde offentliggørelse i vores fagblad "Vandposten"
som sendes til ca. 7.200 bestyrelsesmedlemmer

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 09:18

Godt at FVD har stor interesse i disse Flowcenter Danmark aktiviteter.
Vi er meget glade for, at I vil tilbyde offentliggørelse i Jeres fagblad. På den måde er vi sikre på at den nyeste viden vi får gennem vores projekter kommer ud til jeres 7200 medlemmer.

Rasmus Bundegaard Eriksen (Teknisk konsulet, Dansk Fjernvarme)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:52

Fra Dansk Fjernvarme støtter vi op om Flowcenter Danmark. 3,6 millioner danskere, har fjernvarme og vi mener, at det er vigtigt at vi har korrekt måling og afregning og afregning af vores forbrugere. Vi oplever en stærkt stigende interesse for opsamling og anvendelse af målerdata til driftsformål og ønsker derfor at sikre kvalitet i installations og drift af målersystemerne.Dansk Fjernvarme støtter derfor op om FlowCenter Danmark og FORCE Technologys arbejde.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:21

Tak for kommentaren til Flowcenter Danmark.
Vi er glade for at Dansk Fjernvarme støtter op om vores arbejde.

Svend Garnæs (Udviklingschef, DanTaet a/s)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:08

Installationsforholdenes betydning for flowmålingens nøjagtighed er af højeste interesse for DanTaet, hvis læksikringssystemer rutinemæssigt skal afgøre en installations tæthed på basis af sammenligning af måleværdier
fra to flowmålere over disses fulde dynamikområde.
En udredning af installationsforholdenes indflydelse på flowmålingen vil være et velkomment videnstilskud til den i dag herskende empiri.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:05

Tak for kommentaren.
Der er bestemt også vores opfattelse af dette projekt, samt Flowcenter Danmarks øvrige aktiviteter, vil være et et vigtigt videntilskud til danske virksomheder.

Annette Dragsdahl (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Fredag d. 8/5-15 kl. 17:54

Flow Centre of Excellence er et af dansk metrologis flagskibe, og det indgår i Metrologiudvalgets strategi, at det fortsat skal udvikles og prioriteres. Derfor klar støtte til projektet! Det er væsentligt, at vi i Danmark koncentrerer ressourcerne på områder, hvor vi har høj ekspertise. Vi kan ikke være førende overalt, men det er væsentligt, at vi fortsætter med at være i højeste klasse på udvalgte områder.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Søndag d. 10/5-15 kl. 07:48

Tak for støtten til vores Flowcenter.
Den videnformidling vi giver til danske virksomheder ønsker vi at fortsætte med på højeste niveau.
Vores videnformidling sker bl.a. via årlige temadage og vores hjemmeside www.flowcenter.dk

Jørn Huusom (Tech.Mgr., civ.ing., ista Danmark A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:41

ista Danmark A/S arbejder med forbrugsmåling med henblik på forbrugsafregning. ista har omkring 2 mio. målere i drift i Danmark. Heraf er en betydelig andel vand-, varmeenergi- og kølemålere.
ista deltager derfor aktivt i såvel det nationale arbejde under CLM som internationalt standardiseringsarbejdet
i DS-udvalget S222 og i CEN/TC176.
Der er i Danmark en lang tradition for kompetente testcentre, som beskæftiger sig med flow-, temperatur- og energimåling både i forskningsøjemed og i relation til udviklingsrådgivning og typeprøvning af apparater for legal forbrugsmåling.
I denne forbindelse spiller flowcentret hos Force i dag en helt central rolle i Danmark. Den viden og ekspertise, der findes i flowcentret, må og skal fortsat tilgodeses, så flowcentrets – og dermed Danmarks – betydning i international sammenhæng kan fastholdes og udvikles i takt med den teknologiske udvikling og kommende legale krav.
Støtte til nærværende aktivitetsforslag vil gavne flowcentrets rolle som velrenommeret, internationalt, akkrediteret testcenter, hvilket i mindst lige så høj grad vil være til gavn for de mange danske virksomheder, der inden for dette tekniske område beskæftiger sig med forsyning eller produktion.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:50

Tak for støtten til Flowcenter Danmark.
Vi vil gerne fortsætte med at bidrage til gavn og vækst for de mange danske virksomheder.

Henryk Stawicki (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:08

Flowcenter Danmark giver viden til dansk industri.
I standardiserings- og ERFA - grupper tales ofte om installationproblemer.
Dette projekt kan hjælpe med at give ny viden til installationer, og derfor ser vi hos Dansk Standard gerne, at projektet bliver støttet.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:34

Tak for støtten.
Vi vil naturligvis følge og præge standardiseringsgrupper og erfagrupper til gavn for danske virksomheder.

Lars Rasmussen (Målermester, Fjernvarme Fyn A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:32

Korrekt afregning af vore kunder er vigtigt for os. Derfor er det vigtigt at installationsforhold og eventuelle andre forhold som har indflydelse på en målers nøjagtighed undersøges og beskrives, så forsyningsvirksomheder er klædt på til at afregne kunderne korrekt.
Fjernvarme Fyn A/S har hentet meget viden fra Flowcenter Danmark og kan kun støtte op om deres arbejde.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:35

Tak for støtten.
Vi er glade for at bl.a Fjernvarme Fyn A/S har gavn af vores arbejde.