Forenklet branddesign på skibe

Senest opdateret d. 10/4-2018
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Materialeteknologi
Carsten Møller
Forretningsudvikler

Et nyt værktøj til forenklet risikovurdering på skibe hjælper den maritime industri til nye, alternative designs og innovative produkter uden at gå på kompromis med brandsikkerheden.

Introduktionen af nye teknologier, materialer, produkter og designs i den maritime industri gør det nødvendigt at anvende nye metoder til brandteknisk dimensionering. DBI vil tilbyde services til en mere fleksibel og dynamisk brandrådgivning for den danske maritime industri. Værktøjet er nyskabende ved at tage en holistisk tilgang til brandsikkerhed, som tager højde for menneskelige faktorer. Serviceydelsen skal åbne for en ny og forenklet tilgang til risikovurdering – uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Referencer: 

https://em.dk/nyheder/2018/01-22-det-blaa-danmark

https://www.dma.dk/Vaekst/autonomeskibe/Pages/default.aspx

https://www.soefartsstyrelsen.dk/Documents/Publikationer/V%C3%A6ksttemae...

Blue Battery 2017; UMEO VENTUS 2017; Composite Superstructures for Large Passenger Ships (COMPASS) 2016

SOLAS Chap. II-2/17

MSC. 1/Circ. 1455 samt MSC/Circ. 1002

Blue Battery 2017; UMOE VENTUS 2017; Utilsigtede Boligbrande 2017

Nøgleord

45 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jonas Pedersen
Onsdag d. 25/4-18 kl. 11:29

Det er et helt konkret behov for at sikre nye rammer for brandgodkendelse skibe i komposit materialer, Det er vigtigt at der udarbejdes værkstøjer som giver såvel designere, værfter og godkendelsesmyndigheder den rette baggrund for godkendelserne og designet, samt en fælles forståelse for de rammer og risiko kompositskibe danner.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 08:47

Kære Jonas
Tak for din kommentar. Det er et vigtigt afsæt for denne projektidé, at vi gerne vil gøre det lettere at få det nødvendige dokumentationsgrundlag til alle beslutningstagere inden for det maritime. Arbejdet med komposit på skib har tydeligt vist et behov for at nytænke processen omkring risikovurdering, baseret på en bedre forståelse af kompositmaterialer – både styrker og svagheder. Dette var da også en af anbefalingerne i COMPASS-projektet. Det er vores ønske, at vi med dette projekt kan levere et værktøj, der virker som oversætter mellem de mange interessenter og som resulterer i sikre skibe.

Anders Ørgård (CCO, OSK-ShipTech A/S)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 12:10

Det ser rigtig spændende ud.
I vores virksomhed har vi i høj grad brug for at kunne benytte os af alternative designs. Dels for at kunne bidrage til en videreudvikling af eksisterende designs men også for at kunne udvikle færgedesigns i et globalt marked.
Det er globalt en manglende forståelse for hvordan circ. 1455 skal fortolkes og dermed også en vis nervøsitet i forhold til implementering af designs udviklet på baggrund af risikoanalyser.

Jeg ser frem til at følge udviklingen af dette projekt.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 10:06

Kære Anders
Tak for din kommentar. Det er netop også ønsket med projektet, at vi kan hjælpe til med at skabe et fælles fortolkningsgrundlag på baggrund af en alment anerkendt model til risikovurdering. Vores tanke er også at gøre arbejdet med menneskelig adfærd mere håndgribelig i risikovurderingen, så vi sikrer, at der er taget højde for flest mulige scenarier.
Det er meget interessant, hvis værktøjet kan understøtte alternative designs for færger. Her tænker vi, at værktøjet både skal kunne bruges i de tidlige faser af et nyt skitseprojekt eller når I står overfor en teknisk udfordring midt i byggefasen.

Lene Nielsen (associate professor, ITU)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 19:38

My 2-cents: jeg vil anbefale at der anvendes en MVP tilgang, hvor der udarbejdes et minimal viable product der kan testes i virkelige omgivelser af virkelige brugere. herefter kan systemet udbygges gradvist - især her hvor der er mange aktører og hvor systemet kan blive unødigt kompleks

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 10:34

Kære Lene
Tak for dine 2-cents, som er meget værd end pålydende. Det er en rigtig god idé at gennemføre cases med virkelige brugere, hvor værktøjet kan afprøves. Og det er en god opmærksomhed at bygge værktøjet op fra bunden med lav kompleksitet, så vi får de nødvendige erfaringer.

Jesper Rosenfeldt Hansen (CEO , Rosenby Engineering Aps)
Mandag d. 30/4-18 kl. 09:31

Det lyder rigtig spændende og et område der virkelig har brug for en "make over". Med stadig større skibe vil de potentielle ulykker blive tilsvarende større hvis der ikke aktivt bliver ændret strategi indenfor området. Samspillet mellem den menneskelige involvering og tekniske løsninger er særlig vigtigt, på et skib hvor besætningen må forventes at have begrænset erfaring med brande. Der er en fælles interesse i at forbedre de nuværende løsninger og jeg vil derfor tilslutte mig udgangspunktet for MVP med henblik på at inddrage rederierne for de mest optimale løsninger.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:46

Hej Jesper
Tak for din kommentar. Det er en meget interessant vinkel, at vi bør involvere rederierne i udviklingen af metoden. De kan måske bidrage med at dele, hvilke brandscenarier og near misses de har oplevet, og det vil styrke værktøjets bredere anvendelighed. Vi ønsker kun, at værktøjet skal give konkrete og forståelige løsninger der styrker brandsikkerheden.

Rune Nilsson (Overfartsleder, Sejerøbugtens Færger)
Mandag d. 30/4-18 kl. 22:14

I min optik er der behov for at man i Danmark diffentierer brugen af international lovgivning som MSC circ. 1455 og begynder at tage en mere nuanceret tilgang. 1455 åbner op for en metode til at godkende installationer og design der ikke er omfattet af eller falder udenfor gældende lovgivning. Man kan vel sige at hvor teknologien har overhalet lovgivningen har man 1455 at støtte sig til som flagstat.
Derfor forekommer det underligt at de danske myndigheder er så fokuserede på at finde paralleller til eksisterende lovgivning. Det er lige fra komposit materialer der sammenlignes lige over med stål, til lithium ion batterier der sammenlignes lige over med en diesel motor. I begge tilfælde er der ingen ligheder og ved at tage de paralleller får man en gammel konservativ tilgang til udvikling.

Denne resultatkontrakt kunne blive enormt spændende hvis man turde udfordre myndighederne og som GTS institut gik ind og arbejdede i en model til branddesign til alternativt design, hvor man kunne se effekten af nytænkning istedet for at sidde låst i fx et sprinkler system der er designet til at håndterer en dieselmotor.
Som GTS institut ville det da være nærliggende at tage udgangspunkt i indenrigsfærgefart, her vil man for alvor kunne prikke til de politiske vinde om ikke at skulle overimplementerer international lovgivning i dansk lovgivning.
Ser frem til hvad det ender ud med.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 11:19

Hej Rune
Tak for et godt indspark. Du rammer fint diskussionen om fordele og ulemper ved at arbejde med ækvivalens i forhold til risiko. Denne tilgang sikrer på den ene side, at alle nye løsninger skal være lige så sikre som nuværende. På den anden side det også velkendt, at tilgangen udgør en barriere for at introducere nye løsninger, hvis de ikke er umiddelbart sammenlignelige. Vores intention med denne projektidé er netop at komme med en helt ny tilgang, hvor materialer, designs og tekniske løsninger kan vurderes i forhold til den kontekst de skal bruges i snarere end i sammenligning med tidligere løsninger. Det er en rigtig god idé at søge samarbejde med indenrigsfærgerne i forhold til at afprøve nye metoder. Mange tak.

Anne Katrine Bjerregaard (Head of Green Ship of the Future, Green Ship of the Future)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 11:59

Jeg kan kun støtte initiativet der søger nye innovative løsninger på eksisterende problemer. Forslaget er særlig relevant fordi det bidrager til at løse nogle af de udfordringer vi har med at introducere ny, low emission teknologi i det maritime, som fx. batteriteknologi. Jeg ser frem til at følge forslaget og drage nytte af den genererede viden i vores videre arbejde med at fremme implementering af grøn teknologi i det maritime.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:43

Kære Katrine
Tak for din kommentar. Det er rigtigt set, at løsningen af brandproblematikker er en ofte overset forudsætning for at fremme innovative løsninger. Netop batteriteknologi – og hvad der må følge af fremdriftsformer i fremtiden – rummer nogle udfordringer som vi gerne vil være med til at løse. Som vi har afdækket i projektet Blue Battery ligger en del af udfordringen i den oplevede sikkerhed og den adfærd som følger deraf. Vores projektidé vil bl.a. gøre det mere håndgribeligt at arbejde med disse faktorer.

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Fredag d. 4/5-18 kl. 12:45

Skibsfarten internationalt og nationalt har udfordringer omkring indførelse af ny materiale teknologi. SOLAS Ch.II-2/17 åbner for anvendelse af alternative løsninger. En betydelig risikovurdering er en forudsætning for at opfyldelse af gældende krav kan eftervises. Erfaring har vist, at disse omfattende risikovurderinger samt usikkerhed om hvorvidt endelig godkendelse kan opnås medfører, at traditionelle design - og materialevalg foretages. Således fravælges løsninger som er innovative, vægtbesparende og dermed energieffektive. Søfartsstyrelsens cirkulære nr. 25 præciserer krav og procedurer for danske myndigheders godkendelse. En forskningsbaseret og samtidig praktisk tilgang til rammerne for godkendelse vil kunne sikre bedre udbredelse af innovative løsninger samtidig med at et højt sikkerheds-niveau fastholdes. Danske Maritime er brancheorganisation for den maritime industri i Danmark, og Danske Maritime har medlemsvirksomheder som i dag er førende inden for design og konstruktion i alternative materialer. Vi ser gerne at Danmark fortsat er førende inden for dette område, og vi støtter derfor op om yderligere forskning og udvikling inden for dette område. DBI´s projekt om udvikling af værktøjer til vurdering af materialer, designs og deres egnethed ser vi som meget relevant og nyttigt. Danske Maritime støtter op om dette.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:50

Kære Valdemar
Mange tak for din gode og nuancerede kommentar til vores forslag. Vi sætter stor pris på at Danske Maritime har øje for problematikken med at arbejde med komplicerede risikovurderinger. Det er bl.a. i dialogen med jeres medlemmer, at idéen er opstået.

Mikkel Hansen (CEO, MDC - Maritime Development Center)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 06:40

Skal Danmark fortsat være med fremme i den maritime branche er der behov for en ny tilgang til centrale problemstillinger. Netop denne projekt tydeliggør at der rer potentiale i at angribe tingene på en anden måde - og udfordre de eksisterende konventioner. Ved netop at introducere nye risikostyringsværktøjer kan det potentielt fordre ny udvikling på området omkring udvikling af skibe og skibsdesigns. Dette kan lede til yderligere brug af andre materialer, optimering af design fra en miljømæssig og effektivitetsmæssig vinkel - som måske ikke har været mulige tidligere. Og vigtigst af alt - med en anden tilgang til emnet omkring branddesgin og risikostyring, kan der udvikles skibe der er væsentlig sikrere for mennesker end tidligere, fordi hele tilgangen bliver smartere i forhold til skibet som helhed. Derfor støtter jeg helt klart projektet!

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:57

Kære Mikkel
Tak for din kommentar og din tilkendegivelse om relevansen af projektidéen. Vi fik god inspiration til emnet på MDCs arrangement om risikovurdering i marts, hvor bl.a. Den Maritime Havarikommission stillede skarpt på de huller der er i måden vi i dag bruger risikovurderinger. Vi vil med forslaget gerne udvikle mere håndgribelige værktøjer, som tager højde for de menneskelige faktorer, der kan være med til at forplumre det reelle sikkerhedsniveau.

Mark Lerche (Head og Group, Danish Marine Group, Eksportforeningen)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:16

Dette er en meget relevant udfordring at tage fat i for DBI. Danish Marine Groups medlemmer konkurrerer i høj grad evnen til at kunne levere innovative produkter til den maritime industri, og her er barriererne i forhold til introduktion af nye produkter til at tage og føle på. Et stort og stigende marked er fx interiør til krydstogtskibe, hvor brandsikkerheden naturligt nok er i højsædet. Her udgør langsommelige og uigennemskuelige godkendelsesprocesser en stor udfordring for bl.a. danske SMV’er indenfor interiør og design, der gerne vil konkurrere på nytænkning, hvorfor flere opgiver på forhånd. Vi kan kun støtte alle tiltag til at forenkle processen og gøre den mere transparent.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:06

Hej Mark
Mange tak for din kommentar. Godt at høre, at vi har fat i et relevant problem for Danish Marine Groups medlemmer.

Jan Fritz Hansen (Sekretariatsleder, Færgesekretariatet)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 17:54

Færgesekretariatet støtter gode bud på regelforenkling for at kunne folde innovationen i det maritime erhverv ud. Når Den Blå Vækstplan fx slår på, at småfærgerne skal være et udstillingsvindue for danske virksomheder, skal det også blive enklere at udvikle alternativt design på færgerne: nye fremdriftsformer, letvægtsmaterialer, øget autonomi på skibene mv. Her er risikovurderingen i forhold til brand i dag tung og usikker og en reel barriere for at virksomhederne tør investere i nye løsninger. Derfor hilses alle initiativer til mere transparent, enkel og hurtigere grundlag for brandsikkerhed velkommen.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:27

Kære Jan
Mange tak for din kommentar. Vi har med interesse fulgt dit og sekretariatets lange, seje træk med at få projektet med Afløserfærgen realiseret og håber, at denne vil vise vejen for nytænkning af design for små færger.

Jan Laursen (Administrerende direktør, DMS A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:45

DMS A/S støtter op om dette projekt, der kan medvirke til at sikre en enklere proces i projekteringen og dokumentationen af brandsikkerhed på skibe

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:27

Kære Jan
Tak for din kommentar.
Vh. Carsten Møller

Henrik Bygbjerg (Global Director R&D | Service | EHS&Q, Danfoss Fire Safety A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:36

Et tilgang til et mere forenklet skibsdesign vil bistå Danmark med at kunne bevare føretrøjen som blå nation og kunne hjælpe den maritime industri til at være på forkant med viden og udviklingen i skibsdesign for derigennem at frembringe innovative løsninger til gavn for skibreddere, industrien m.fl.
Kombinering af forskellige brandsikringstiltag til at opnå acceptabelt sikkerhedsnivau samt vidensdeling omkring disse design vil gavne aktørerne inden for den maritime sektor. Det vil være fordelagtigt for Danmark om DBI står for indsamling og spredning af viden, da en uvildig part som et GTS-institut er et vigtigt element når de internationale skibstandarder skal påvirkes hos myndigheder, skibsdesignere, værfter og reddere

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:11

Hej Henrik
Mange tak for din kommentar og for din forventning til DBI's formåen ;-)
Det vil vi gøre alt vi kan for at leve op til.
Venlig hilsen
Carsten Møller

Magnus Gary (Head of Blue INNOship, Blue INNOship)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:25

Jeg støtter forslaget. Ud fra min erfaring i det maritime vil en holistisk og mere fleksibel tilgang til brandteknisk dimensionering medføre mere innovative løsninger, der i højere grad sætter resultatet (at redde menneskeliv og beskytte værdier) i højsædet på bekostning af traditionsbunden tænkning baseret på datidens teknologi.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:13

Hej Magnus
Mange tak for din kommentar.

Venlig hilsen
Carsten

Christian Berggreen (Lektor og laboratorie-leder (CASMaT - DTU Structural Lab), DTU Mekanik)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:11

DTU Mekanik støtter dette forslag, da der er et stort behov for ny teknologi indenfor området omkring brug af alternative materialer på skibe og deres opførsel under brand. Derudover ligger området i naturlig forlængelse af vores tidligere aktiviteter med DBI i regi af COMPASS projektet, hvor netop brandsikkerhed på skibe bygget helt eller delvist i komposit-materialer blev adresseret. En af de konklusioner, der blev draget fra projektet, var netop, at der er behov for en mere holistisk tilgang til brandsikkerhed for fartøjer bygget i alternative materialer, herunder at videreudvikle alternative brandtest metoder, så disse passer ind i en nytænkning af test og certificerings-processen for strukturer og komponenter bygget i alternative materialer, f.eks. sandwich komposit-materialer.
DTU vil derfor meget gerne fortsætte vores gode samarbejde med DBI inden for dette forslag til en resultatkontrakt, hvor blandt andet en ny og avanceret testmetode ved navn H-TRIS kan modnes til industrielt brug og integreres i en ny holistisk tilgang til brandsikkerhed på skibe - en simpel version af en H-TRIS blev opbygget på DTU, og denne kan danne grundlag for en industrielt modnet version hos DBI til kommerciel afprøvning.
DTU støtter derfor varmt forslaget og ser frem til et godt samarbejde med DBI.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:22

Hej Christian
Mange tak for din kommentar. Vi har lært meget af samarbejdet med DTU Mekanik, og projektidéen bygger rigtigt nok også på erfaringer fra vores fælles FRP-projekter. Vi håber, at dette projektforslag kan bane vejen for mere samarbejde om indikative testmetoder til understøttelse af risikovurderinger. Her er H-TRIS et oplagt sted at sted.
Venlig hilsen
Carsten Møller

Christian Schack (Director, Regional Buisness Development, American Bureau of Shipping)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:09

Den maritime branche har de sidste 10 aar været udfordret med at lave nye skibe mere effektive og derved forbrænde mindre brændstof. De kommende årtier vil dette blive øget pga af nye regler of aftaler på international plan. Således er alle tiltag der kan gøre skibe lettere et væsentligt element. Således er det vigitigt kontinuertligt at arbejde med nye materialer - herunder kompositter der kan reducere skibenes letvægt. Dette kan således medføre større lasteevne, give plads til tungere maskin løsninger (såsom batterier, hydrogen, etc), mindre fremdrivningsmodstand eller en kombination af disse muligheder. Når man arbejder med med komposit materialer eller andre letvægts materialer er det naturligvis vigtigt at man arbejder med brandsikkerhed for at sikre at det er sikkert at være ombord for besætning og passagerer. At få adgang til et værktøj med en mere holistisk tilgang til brandsikkerhed, som tager højde for menneskelige faktorer vil helt sikkert kunne være med til at nedbryde nogle af de barrierer der er ved brugen af komposit materialer og sikre brugen ombord på fremtidens skibe. ABS støtter derfor varmt forslaget og ser frem at følge projektet

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:58

Hej Christian
Tak for din kommentar. Jeg er glad for, at du kan se relevansen af den holistiske til brandsikkerhed. Vi vil meget gerne i dialog med jer om, hvilke udfordringer I møder som klasseselskab i forhold til alternativt design og nye materialer.

Venlig hilsen
Carsten Møller

Steffen Jöhncke (Seniorrådgiver, Institut for Antropologi, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:35

Vi kan i Antropologisk Analyse se et stort potentiale i fortsat at bidrage med antropologiske undersøgelser i udviklingen og implementeringen af nye teknologier. Det gælder også i forhold til dette projekt, hvor DBI vil udvikle værktøjer til forenklet branddesign på skibe. Antropologiske undersøgelser kan skabe værdi for projektet ved at undersøge den organisatoriske og professionelle praksis, som teknologien skal implementeres og fungere i. Det er tale om en professionel hverdagspraksis, der er under kraftig forandring (bl.a. i kraft af autonome skibe, digitalisering, nye typer brændstof), hvorfor de involverede aktører må forventes at skulle agere på nye og anderledes måder, end deres fags og virksomheders traditioner og etablerede fremgangsmåder ellers foreskriver. Det kan være helt afgørende for den ny teknologis succesfulde implementering og brug at forstå disse samspil. Man kan med fordel undersøge både teknologi-udviklernes antagelser om fremtidig praksis såvel som praktikernes forståelser og erfaringer af nuværende og fremtidige, forandrede scenarier. Endeligt giver det rigtig god mening at tænke menneskelige faktorer ind, når der skal foretages en risikovurdering – vel at mærke ikke kun det enkelte individs reaktionsmønstre og tilgange, men den sociale og organisatoriske virkelighed, teknologien vil møde. Dette vil gælde for brandsikkerheden både på skibe og i bygninger. Vi anbefaler derfor, at byggebranchen såvel som den maritime branche i endnu højere grad benytter sig af kvalitative risikovurderinger af sikkerhed.
Alt i alt bakker vi således op om forslaget, og vil finde det interessant fortsat at samarbejde med DBI i form af fx ph.d.- og postdoc-projekter, og gerne i samspil med den maritime sektor og byggebranchen, som vi har gode samarbejdserfaringer med fra andre sammenhænge.
Mvh, Bettina Skårup og Steffen Jöhncke, Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi, KU

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:03

Kære Bettina og Steffen
Mange tak for jeres grundige kommentar med mange gode idéer til det videre arbejde. Vi har allerede draget stor nytte af antropologernes sondring mellem individuelle og sociale / organisatoriske forhold, som har været med til at give en meget dybere forståelse af brandes udvikling og bekæmpelse på skibe. Vi ønsker med dette projektforslag rigtig nok at tage endnu et skridt over imod en mere kvalitativ risikovurdering, og ønsker at understøtte med tests, simuleringer mm, så vi kommer så tæt på "det fulde billede" som muligt. Vi ser frem til at gennemføre flere projekter med jer.

Venlig hilsen
Carsten Møller

Jens Bang (CEO, Danish Ship Decor A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:32

Danish Ship Decor A/S støtter op om dette projekt, hvilket er meget relevant for DBI. Vi arbejder i krydstogt Industrien som er et stærkt voksende marked og ser ofte udfordringer i implementering af nye produkter. Her kan godkendelses processerne være meget langstrakte og uigennemskuelige. Vi vil gerne kunne honorere de krav som stilles til design og udsmykning, og derigennem at kunne levere nye, spændende og innovative produkter.
Vi vil gerne støtte DBI i de tiltag som skal til for at forenkle processen, og derved gøre den mest mulig gennemsigtig.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:10

Hej Jens
Mange tak for din kommentar. Vi har i høj grad haft interiør på krydstogtmarkedet i baghovedet med dette projektforslag. Jeg håber, at vi kan udvikle en metode der kan gøre introduktion af nye produkter lettere. Måske kan I bidrage med en interessant case, vi kan "øve" os på? Jeg ser frem til mere samarbejde.

Venlig hilsen
Carsten Møller

Per Velk (Senior konsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:16

Nye materialer og teknologier i de maritime designs, stiller i fremtiden større krav en internationalt anerkendt måde til branddimensionering ved brug af simple risikovurderingsværktøjer. Da den maritime verden er meget international vil det give god mening at forankre de nye metoder i internationale standarder. Således arbejdes der lige nu med en ny international standard til håndtering af fremtidens skibs-reefer containere, hvor man ved brug af risikobetragtninger håndterer detn udfordring at fremtidens kølemidler nok er meget mere brandbare end de nuværende ozonnedbrydende kølemidler, som skal udfases. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der kan bliver fremtidige markedskrav.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:58

Hej Per
Tak for din kommentar og for din interessante orientering om de nye standarder for skibs-reefer containere. Jeg vil opfordre dig til at kopiere din kommentar til idéen "Internationale standarder, brandtest og ny viden om brandteknik" her på siden. Den er uhyre relevant i forhold til GTS-institutternes rolle i standardiseringsarbejdet.

Venlig hilsen
Carsten Møller

Søren Nyborg Rasmussen (Senior Manager, Technical Service, ROCKWOOL Technical Insulation (ROCKWOOL A/S))
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:58

Som global leverandør af brand isolering, er DBI en vigtig partner i forhold til netop at kunne give uafhængigt expert bistand og assessments i forhold til de områder der ikke er klart defineret i SOLAS og FTP koden.
Også i forhold til nye kontruktions materialer er der behov for en uafhængig institution der kan dels vejlede og udtale sig om de korrekte brand beskyttelse, men også deltage i det international arbejde for at sikre gode standarder på området, der sikrer ensartede regler og test procedurer.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:42

Hej Søren
Tak for din opbakning til projektet. Det er meget præcist set, at vi gerne vil hjælpe med større klarhed og flere handlemuligheder inden for de eksisterende regler. Det er vores håb, at værktøjet vi vil udvikle kan give en større transparens og bedre grundlag for at diskutere sikkerhedsniveau.
Venlig hilsen
Carsten Møller

Kristoffer Jensen (Arkitekt m.a.a., OSK-Shiptech)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:28

Jeg havde fornøjelsen af at samarbejdede med DBI om projektet ”Nye brandstrategier efter Umoe Ventus”, hvor vi for første gang tog fat i brand som et system ved at bruge FMEA. Det gjorde det muligt at arbejde med brand som et designparameter i forhold til konstruktioner i letvægtskomposit, hvilket åbnede for en helt ny dialog mellem brandingeniørerne og mig som designer. Med mere end 20 års erfaring indenfor udvikling af FRP-skibe ved jeg, at brand er en barriere der skal tages alvorligt, men ikke mindst gennem det seneste projekt er jeg blevet mere overbevist om, at de tekniske barrierer kan overvindes.
Denne projektidé er endnu et skridt i den rigtige retning. Det er tvingende nødvendigt med nytænkning, hvis den maritime industri skal få gavn af alle fordelene ved FRP-konstruktioner, og jeg kan kun bakke op om at udvikle nye værktøjer til risikovurderinger.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:31

Kære Kristoffer
Tak for din kommentar og for din optimisme omkring de tekniske barrierer. Fornøjelsen ved samarbejdet om Umoe Ventus var absolut gensidig.
Venlig hilsen,
Carsten Møller

Patrick van hees (Professor, Lund universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:58

Use of FSE techniques in ships is increasing and of interest for our education and research. It continues some of the cooperation we have performed by means of master thesis. The problems of introducing more combustible constructions are important aspects for overal system behaviour.
Patrick van Hees, Prof Lund university, chair ISO TC92

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:45

Dear Patrick
Thank you very much for your support. We would very much like to strenghten our cooperation on FSE techniques in a maritime context as well.

Best regards
Carsten Møller

Søren Enemark (Chefkonsulent, Danske Rederier)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:05

Sikkerhed er i højsædet i det maritime, men en række skibsbrande de seneste år vidner om, at udfordringerne med brand endnu ikke er løst på trods af et efterhånden fintmasket net af internationale regler og guidelines. En del af forklaringen skal måske findes i, at vi endnu mangler ny viden og nye værktøjer til at udvikle og styrke en sikker adfærd blandt passagerer og besætningsmedlemmer. Derfor har vi læst med interesse, at DBI lægger op til at udvikle nye håndgribelige metoder til at tage højde for menneskelig adfærd i risikovurderinger af design og ikke mindst som en mulig ækvivalens for Circ. 1455. Det kan være en af nøglerne til at gøre det muligt at fremme innovative løsninger i form af alternativt design. Danske Rederier mener dog at Innovationen aldrig må ske på bekostning af sikkerheden ombord. Vi ønsker DBI held og lykke med projektforslaget

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:23

Hej Søren
Mange tak for din kommentar og for din tiltro til, at værktøjet kan gøre en forskel for både sikkerhed og innovation. Vi vil gå i dialog med Søfartsstyrelsen om, hvordan vi bedst muligt og mest effektivt dokumenterer et tilfredsstillende sikkerhedsniveau til nye løsninger.

Venlig hilsen
Carsten Møller

Rasmus Nielsen (Skibsingeniør, Scandlines Danmark ApS)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:33

Jeg har læst projektforslaget med interesse. Der er behov for at gøre arbejdet med risikovurdering mere håndgribeligt og overskueligt. Scandlines har bl.a. gennemført en omfattende risikovurdering i forbindelse med overgangen til hybriddrift på en del af færgerne. Her oplevede vi, at processen med godkendelse af alternativt design var meget omstændelig, og det ville have været en stor støtte med værktøjer til at arbejde med risikoscenarier, ikke mindst i forhold til brand.