Forståelse og målrettet behandling af inflammatoriske tilstande

Senest opdateret d. 16/4-2018
Bioneer
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed & fødevarer
Monika Gad
R&D Manager, Immunology

Bioneer vil i de kommende år imødekomme centrale behov inden for udvikling af nye behandlinger af inflammatoriske tilstande med personlig medicin ved at udvikle specifikke og sensitive analyseteknologier og cellemodeller.

Inflammatoriske tilstande er et vigtigt område for farma -og biotekvirksomheder. Foruden autoimmune sygdomme som inflammatoriske tarmsygdomme har inflammation en væsentlig betydning for andre sygdomme, herunder kræft. Industrien har et stigende behov for in vitro modeller, som kan anvendes til dokumentation af lægemidlers effekt på cellulært niveau, herunder behov for nye teknologier til analyse af specifikke cellulære komponenters tilstedeværelse i vævsnit og i såkaldte ”liquid biopsies” som fx blodprøver.

Nøgleord

14 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Anders Elm Pedersen (Medical Manager, Merck)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 10:57

Behandling af inflammatoriske sygdomme har haft en række store gennembrud i det seneste årti med markedsføring af et tiltagende antal immunmodulerende behandlinger. Der er dog fortsat stort behov for nye behandlingsmuligheder og forståelse af hvilke undergrupper af patienter der har behov for den enkelte behandling. Bioneers aktivitet på dette område af precision medicine og lægemiddeludvikling med drug targetvalidering, test af immunbiologisk effekt i cellemodeller mm vil fortsat have betydelig efterspørgsel indenfor udvikling af nye lægemidler samt give øget forståelse for virkningen af de eksisterende.

Esper Boel (CSO, ParaTech A/S)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 16:22

Der vil være et stort behov for biomarkører i inflammatoriske sygdomme, og der vil være et stort behov for innovation for at finde, validere og udnytte sådanne markører for at sikre korrekt behandling af patienterne. Alle p.t. anvendte behandlingsprincipper i AID er bredspektrede og dermed meget lidt selektive set fra patient- og behandler-synspunkt, men det er også et område, hvor det har været meget svært at gøre store fremskridt.

Morten Hansen (Head, CCIT flow cytometry unit , Herlev Hospital)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 08:44

Inflammation er en kritisk parameter i forhold til effekten af immunterapeutisk behandling af kræft. Kronisk inflammation spiller en central rolle i udviklingen af kræft og det er derfor kritisk at lægemiddelkandidater bliver afprøvet i flere typer af inflammation. Patientmateriale i form af bl.a. blod og vævsprøver har fået større betydning i forhold til klassiske prækliniske musemodeller og der er derfor et stort behov for ovenstående og lignende tiltag.

Thomas Tuxen Poulsen (Principal Scientist, Biomarkers, Symphogen A/S)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 09:05

Symphogen udvikler terapeutiske antistoffer og antistofblandinger, herunder immunterapi, til målrettet kræftbehandling. Undersøgelse og tidlig identifikation af biomarkører for respons/resistens er afgørende for identifikation af de patienter der potentielt vil have gavn af de nye behandlinger, og dermed for succesfuld klinisk udvikling af disse. Analysemetoder såsom detektion af tumor DNA, RNA, immunceller og proteiner i blod, samt avancerede histologiske teknikker til karakterisering af immuncellekomponenter i blod og tumorvæv er centrale i denne henseende og Bioneers tiltag imødekommer således et centralt behov.

Simon Jensen (CEO, MonTa Biosciences)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 09:18

Dette initiativ ligger tæt op af de aktiviteter og processer man forventer som centrale i fremtidens patientspecifikke behandlingsstrategier indenfor immunerelaterede sygdomme, herunder ikke kun inflammationssygdomme men også cancer. Denne aktivitet foreslået af Bioneer vil derfor have en bred anvendelse indenfor mange typer af sygdomme, for at kunne skræddersy behandlingen til hver enkelt patient. Der er eksempler på nye teknologier i klinisk udvikling hvor tumorbiopsier anvendes som grundlag for at lave patient og cancer tumor antigenspecifikke behandlinger, som dermed vil kunne anvendes i vacciner til netop denne patient.

Per Spindler
Fredag d. 27/4-18 kl. 15:06

Udvikling og validering af nye analysemetoder på molekyle- og celleniveau og opbygningen af rådgivningskompetence, som her stilles i forslag, er helt essentiel for små og mellemstore danske bio- og life science virksomheder. Metoderne giver større indsigt i sygdomsforløb og i moderne avancerede medicinske behandlingers virkemekanismer, effekt og farmakodynamiske bivirkningsprofil. Metoderne danner endvidere basis for udviklingen af diagnostiske procedurer i forbindelse med implementeringen af ny personlig medicin. Forslaget har værdi både for den kliniske praksis og for virksomheder, der udvikler nye lægemidler og diagnostik. Vi støtter med store bogstaver dette forslag.
Per Spindler
Direktør, Biopeople – Denmark’s Life Science Cluster
www.biopeople.eu

Annette Ekblond (Laboratorieleder, Kardiologisk Stamcellecenter, Rigshospitalet)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 09:51

På Rigshospitalet udvikles celleterapier med såvel regenerative som immunmodulerende behandlingseffekter for øje. I begge sammenhænge vil celleterapiproduktets interaktion med recipientens immunsystem være en forklarende del af virkningsmekanismen. Etablering af makrofag-specifikke in vitro modeller, som supplement til Bioneers allerede etablerede dendrit/T-celle model, vil være et vigtigt bidrag til forståelsen af hvordan celleterapiprodukter virker. Endvidere vil sådanne modeller kunne anvendes som funktionelle kvalitetsanalyser under produktion af celleterapiprodukter. Disse modeller er m.a.o. intet mindre end uundværlige for udvikling og godkendelse af klinisk celleterapi.

Thomas Mørch Frøsig (CEO, ImmuMap)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 10:06

I løbet af de sidste 5-10 år er sket en regulær revolution inden for immunterapeutisk behandling af cancer. Dette skyldes en bedre forståelse for de bagvedliggende immunologiske mekanismer og udvikling af relevante immunomodulerende stoffer til at ændre balancen mellem de effektorceller som angriber tumor og de cellepopulationer samt udskilte stoffer fra tumor som hæmmer disse effektorceller. En lignende revolution kan forventes inden for forståelsen og behandlingen af autoimmune og inflammatoriske sygdomme givet at de rette tiltag bliver sat i verden. Sådanne tiltag er Bioneers nyeste aktivitetsforslag. Herudover vil modellerne kunne bruges til at skabe en øget forståelse af den inflammation som også er forbundet med cancerudvikling og som vi først er ved at forstå baggrunden for.

Maria Høyer-Hansen (Principal Scientist, LEO Pharma )
Onsdag d. 2/5-18 kl. 16:19

Udvikling af specifikke og kvantitative analyser til at detektere inflammatoriske celle populationer og cytokiner i inflammeret væv kan have enorm betydning for vores forståelse af de inflammatoriske sygdomme. En øget sygdoms forståelse er nødvendig for at udvikle bedre behandling til patienterne. Der vil i fremtiden også være stor fokus på biomarkører - ikke bare i diagnostik, men også til at identificere patientgrupper der har øget effekt af en given behandling. Derfor forventer jeg at der i fremtidige kliniske forsøg vil inkluderes endnu flere biomarkør målinger og derfor være et stort behov for sensitive og specifikke detektions metoder. Måling af relevante biomarkører i blod er nødvendige i vores bestræbelser på at udvikle personlig medicin til patienterne.

Ulf Bech Christensen (CEO, PentaBase)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 07:44

Screening, Stratificering af patienter og tæt monitorering af behandlingseffektivitet og sygdomsudvikling baseret på simple biopsier som blodprøver og lignende repræsenterer grundlaget for en effektiv og reel personlig behandling af patienter. Et sådant paradigmeskift er ved at ske i behandlingen af kræftpatienter til gavn for både patienter og sundhedsøkonomi, da spild på ineffektive behandlinger på den enkelte patient minimeres og behandlingen optimeres. En udvidelse af sådanne teknikker til også at omfatte det inflammatoriske område er både logisk, gavnligt og efterspurgt.

PentaBase udvikler i dag verdens mest følsomme assays til stratificering og simple monitorering af kræftpatienter. Vi udvider løbende vores portefølge og vil se Bioneer som en oplagt partner i udviklingen af monitoreringsassays til inflammatoriske sygdomme, skulle projektet realiseres.

Mvh, Ulf Bech Christensen
CEO, PentaBase
www.pentabase.com

Eric Santoni-Rugiu (Overlæge, PhD, Klinisk Lektor, Patologiafdelingen, Rigshospitalet, København)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 20:05

Bioneers planlagte etablering af innovative teknologier, der kan belyse den vigtige, men samtidig ret komplekse, patogenetiske rolle, der de immunologiske processer spiller i kræft og autoimmune inflammatoriske sygdomme, kommer til at have stor betydning for den fremtidige effektivisering af diagnostik og behandling af disse sygdomme. Immunterapien er ved at revolutionere det terapeutiske approach mod sygdomme, hvor immunforsvaret er i centrum, men samtidig kan man konstatere at kendeskabet af de tilsvarende immunologiske mekanismer er stadig begrænset og at nye terapeutiske immunologiske targets og prædiktive biomarkører er nødvendige til mere effektiv implementering af immunterapien. Derfor er nye teknikker af molekylær histologi og immunhistokemi til kvantitativ analyse af de heterogene inflammatoriske cellepopulationer involveret i udvikling og bekæmpelse af autoimmune sygdomme og cancer et essentielt redskab i nye strategier mod disse sygdomme. Ligeledes kan Bioneers nye teknologier til specifik og sensitiv identifikation af diagnostiske, prognostiske og prædiktive biomarkører i væskebaseret materiale (”liquid biopsies”) optimalt komplementere andre diagnostiske metoder (såsom de radiologiske og histopatologiske). I de senere år er danske store hospitaler, som Rigshospitalet, i stigende grad begyndt at implementere ”liquid biopsies”, idet de kan være essentielle til diagnostisk og prædiktiv biomarkørmåling af kræftpatienter, som pga. af deres perfomance status, lokalisation af deres læsioner og/eller risici/bivirkninger associeret med konventionel diagnostik, ikke kan biopteres. ”Liquid biopsies” mhp. for eks. måling af diagnostiske eller terapeutiske targets i frit cirkulerende DNA/RNA fra plasma, urin eller anden biologisk væske er praktiske at udtage og gentage, og kan bedre end vævsbiopsierne tackle problemet med molekylær heterogenitet af tumorerne. De fremtræder også lovende til monitorering af ”residual disease” i visse kræftformer efter medicinsk/kirurgisk behandling samt til monitorering af biomarkører associeret til behandlingseffekten og tidlig detektering af sygdoms tilbagefald og udvikling af behandlingsresistens. Endelig er den af Bioneer planlagte udvidelse af sin immunologiske platform med implementeringen af makrofag-specifikke in vitro modeller, der kan reproducere patienternes leukocytære populationer, også meget velkommen. Bl.a. kan dette initiativ også hjælpe såvel akademiske institutioner som biotek- og farmavirksomheder at bedre undersøge de mekanistiske aspekter af immunforsvarets rolle i cancer og inflammatoriske sygdomme og udvikle nye behandlingsstrategier mode disse sygdomme.
Mvh, Eric Santoni-Rugiu

Flemming Brandt Sørensen
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:47

Nye teknikker til målrettet diagnostik og behandling af såvel inflammatoriske som neoplastiske lidelser vil kunne få stor betydning for den enkelte sygdomsramte patient, men tillige være af væsentlig samfundsøkonomisk interesse. Ved at adressere diagnostiske og prædiktive biomarkører i denne sammenhæng, vil Bioneers forskningsstrategi kunne få en meget central rolle, ikke mindst i henseende til rationel og effektiv understøttelse af targeterede behandlingsprincipper, hvor især implementering af immunterapi er i focus. Ved at inddrage såvel vævs- som væskebaserede diagnostiske prøver, som underkastes moderne, herunder in vitro modelbaserede og kvantitativt orienterede analyseteknikker, kan Bioneers strategiske satsningsområde sidestilles med frontforskningen indenfor diagnostik og behandling af inflammatoriske, autoimmune og neoplastiske lidelser. Udvikling af validrede diagnostiske kits vil således kunne målrette den rette behandling til den rette patient på det rette tidspunkt, og således tilgodese den enkelte patients bedste behandling, i en setting, hvor også bivirkningsprofil og samfundsøkonomi inddrages.

Mark Krabbe (Study Director, BioAdvice)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 07:35

Som en præklinisk kontrakt forskningsenhed der tilbyder et bredt udvalg af in-vivo test indenfor en lang række sygdomme, herunder adskillige direkte eller indirekte relateret til inflammatoriske tilstande, er det kritisk at vi i konkurrence øjemed kan tilbyde samlet pakker der leverer rå-data såvel som analyser til vores kunder. I både konkurrence øjemed og kvalitet vi kan tilbyde, er vi afhængige af pålidelige og kompetente sparringspartnere, som kan komplementere vores services med rette analytiske færdigheder.
Vi oplever en tendens mod stigende interesse inden for immun-modulatoriske terapier samt den vigtige rolle som vores mikrobiom spiller ind på vores generelle sundhed. For os vil Bioneer være en oplagt samarbejdspartner i den prækliniske forskning indenfor immunmodulation såvel som påvirkning af mikrobiomet.

Mark Krabbe
Study Director
www.bioadvice.dk

Andreas Schønau (CSO, Visiopharm A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:01

Tak for invitationen til at kommentere på jeres nye initiativ, som jeg finder både spændende og gennemarbejdet.
Visiopharm arbejder med udvikling og salg af billedanalysebaserede løsninger til forskning og diagnostik. Vi ser en hastig udvikling på dette område både teknisk og applikationsmæssigt, og tror at kombinationen af kombinationsfarvninger med kvantitativ billedanalyse vil være et stærkt værktøj, der kan bruges i forbindelse med levering af den service i ønsker at kunne tilbyde.
En række billedanalyseapplikation bevæger sig i dag fra forskningen til klinikken specielt indenfor onkologien, og behandling af inflammatoriske tilstande kan meget vel blive en af de næste kandidater. Men det er selvfølgeligt afhængig af at de rette forskningsmetoder er tilstede og at der etableret forskningsresultater der dokumenterer værdien og understøtter transitionen. Her kan et projekt som dette virkeligt bidrage.

Andreas Schønau
CSO
www.visiopharm.com