Fra CE-mærkede byggevarer til sikker anvendelse i byggeriet – ”the missing link” for dokumentation af byggevarer

Senest opdateret d. 14/1-2019
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg
Anja Brogaard
Faglig leder

Dokumentation af byggevarer er en forudsætning for kvalitetsbyggeri. CE-mærkning alene sikrer ikke, at byggevarer er egnede til formålet. Byggebranchens aktører har brug for ydelser, der linker CE-mærkningen til byggevarens funktion og anvendelse.

ktiviteten har alle byggeriets parter (bygherrer, rådgivere, producenter og entreprenører) som målgruppe og drejer sig om dokumentation af byggevarer og -materialers ’egnethed til anvendelsen’, som er et – måske overraskende – ureguleret område.
Hvor EU-lovgivningen (Byggevareforordningen, CPR) stiller specifikke krav til CE-mærkning, og den dokumentation, der skal medfølge, bliver den nationale lovgivning (Bygningsreglementet) mere og mere funktionsbaseret. Det betyder, at der er et ’missing link’ mellem de teknisk baserede krav i den europæiske lovgivning og de funktionsbaserede krav i den danske lovgivning. Dette har skabt en generel usikkerhed i byggebranchen om ansvarsfordelingen i forhold til dokumentation af byggevarers egnethed til anvendelsen.
Vurdering af byggevarers egnethed til en given anvendelse er således en stor udfordring for byggeriets parter. Dokumentation af egnethed til anvendelsen bygger i høj grad på erfaringsgrundlag og vejledninger, såkaldt alment teknisk fælleseje. Der hersker i branchen stor tvivl om dels, hvordan egnethed til anvendelsen kan/skal vurderes, og dels hvem der har ansvaret for at fremskaffe dokumentationen.
Problemstillingen er højaktuel i forhold til nyudviklede og/eller importerede byggevarer og for traditionelle byggevarer brugt i nye sammenhænge, hvor erfaring med anvendelsen er begrænset, og det almene tekniske fælleseje derfor ikke er færdigudviklet. Konsekvensen af mangelfuld vurdering – eller ligefrem fejlvurdering – af byggevarers egnethed til anvendelsen er stor økonomisk og kvalitetsmæssig risiko i byggeriet. Dette eksemplificeret ved de konsekvenser anvendelsen af MgO-vindplader i byggeriet har forårsaget, hvor Byggeskadefonden har skønnet samfundsomkostningerne til ca. DKK 950 mio. for det almene byggeri alene. Formålet med denne aktivitet er at skabe grundlaget for, at danske virksomheder kan blive rådgivet bedre, om hvordan og hvornår byggevarer kan siges at være egnede til formålet – og at fremskaffe dokumentation for dette – således at sikkerheden i byggeriet øges og den økonomiske og kvalitetsmæssige risiko ved anvendelse af især nye byggevarer og -materialer nedsættes. Til opfyldelse af formålet udvikles serviceydelser, der kan bygge bro over kløften mellem de funktionsbaserede krav i national lovgivning og de generelle krav til byggevarer i EU-lovgivningen (CE-mærkning) gennem følgende aktiviteter:
• Synliggørelse og afdækning af problemstillinger indenfor dokumentation af byggevarers egnethed til anvendelsen
• Udvikling af anvendelsesrelevante prøvningsydelser indenfor identificerede fokusområder
• Formidling af anvendelsesrelevant dokumentation i byggeriet

Budget:
2019: 1.900.000 kr.
2020: 1.900.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Fra CE-mærkede byggevarer til sikker anvendelse i byggeriet – ”the missing link” for dokumentation af byggevarer

Nøgleord