Fremme af fremtidens miljøteknologiproducenter ved verifikation i DANETV

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Innovative teknologiske løsninger skal i brug hurtigst muligt, hvis vi skal møde de kom¬mende års miljø- og klimaudfordringer. Uafhængig afprøvning af miljøteknologier (Envi¬ron¬mental Technology Verification, ETV) er et effektivt middel til at bringe tekno¬logi¬erne hurtigere i brug ved at dokumentere, at de virker. Erfaringerne med ETV i USA, Canada og Europa viser, at særligt teknologier fra små og mellemstore virksomheder har nytte af ETV "stemplet", når de innovative løsninger skal ud på markedet. Et ETV stempel vil kunne anvendes proaktivt i SMV’ernes internationaliseringsproces på såvel de nære eksportmarkeder som mere fjerntliggende (USA/Canada/Japan). Samtidig er det også disse virksomheder, der har sværest ved at finde finansiering til at gennemføre veri¬fikation.

Der foreslås derfor en aktivitet med rådgivning og delvis støtte til verifikation af innova¬tive teknologier i regi af DANETV, GTS-institutternes koordin¬erede ETV initiativ. Akti¬vitetsområdet foreslås at indeholde dels en gratis råd¬givning, dels støtte til verifika¬tioner, begge aktiviteter inden for miljø- og klimateknologier til vand, luft, energi og landbrug inklusive moniteringsteknologier. Råd¬givning vil blive rettet imod små og mel¬lem¬store virk¬som¬heder og omfatte bistand til nyttiggørelse af data fra proof of concept afprøvning¬er i efterfølgende verifikationer, af¬græns¬ning af ydelseskrav og forventninger i marked og lovgivning i forhold til konkrete anvendelser, samt vurdering af produkterne overfor ydelseskrav. Der vil blive gennemført verifikation af op til 30 innovative miljø¬tek¬nologiske produkter baseret på verifikations¬protokoller og testplaner, uafhængige tests, rapportering og offentliggørelse af verifikater, herunder på DANETVs hjemmeside, som er linket til de internationale ETV ordningers hjemmesider.

Der vil først og fremmest blive opbygget ny viden hos de små og mellemstore virksom¬heder om deres ny produkters potentiale i form af kvantitativ og uafhængig dokumenta¬tion, der kan bruges i markedsføring globalt. Hos GTS-institutterne vil viden om ydelses¬krav og –områder for miljø- og klimateknologier nationalt og internationalt blive udvidet.

Foruden støtte til teknologiproducenter og -brugere vil aktiviteten forbedre positionen for DANETV som en service fra GTS-nettet i Danmark og i forhold til den kommende Europæiske og de nuværende Amerikanske, Canadiske og Japanske ETV ordninger.