Fremme af miljøteknologier, der kan sikre økonomisk og miljømæssig optimal håndtering og nyttiggørelse af affald

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Affaldssektoren er i disse år udsat for store forandringer bl.a. som følge af globalisering, klimakrise, omstruktureringer af sektoren og ændringer i lovgrundlaget på EU-plan. For at sikre at danske virksomheder i sektoren fremover kan opnå og fastholde en afgørende position på eksportmarkedet og samtidig have den nødvendige indflydelse på væsentlige beslutninger på området i EU, skal der ske en styrkelse og udvikling af innovative strategier og teknologier for økonomisk og miljømæssigt optimal behandling (herunder intelligent sortering), nyttiggørelse og deponering af affald.

Mange virksomheder er afhængige af, at deres affald håndteres på en økonomisk og miljømæssigt forsvarlig måde. En effektiv, tidssvarende og velfungerende affaldssektor er således en forudsætning for et velfungerende erhvervsliv som helhed.

Der udvikles innovative koncepter, vurderingsværktøjer og teknologier, som kan fremme en miljøeffektiv omdannelse af affald til ressourcer og energi i alle led fra produktionsstart til efter placering i deponier, både på kort og langt sigt. Der bør endvidere fokuseres på at sikre den størst mulige kvalitet af affaldet, både med hensyn til indsamling, sortering, behandling, genanvendelse og, hvis genanvendelse ikke er mulig, deponering. Det kræver, at affald kan allokeres optimalt, og at de kort- og langsigtede miljømæssige og økonomiske konsekvenser af genanvendelse, forbrænding og deponering af affald minimeres.

Der skal derudover udvikles koncepter og teknologier, som sikrer, at danske virksomheder altid kan komme af med deres affald på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, og at værdifulde/og eller uønskede stoffer/materialer i affaldet kan udskilles og udnyttes/håndteres særskilt. Det skal ligeledes sikres, at der i udviklingsarbejdet tages hensyn til sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, og at udviklede testmetoder valideres.

Der vil blive opbygget ny viden hos GTS-institutterne, i de enkelte virksomheder og hos brancheforeninger, rådgivere, netværk og videncentre vedrørende miljøeffektiv håndtering og udnyttelse af affaldet som en ressource. Der vil endvidere blive etableret ny viden om langtidseffekterne af nyttiggørelse og deponering af affald og affaldsprodukter og om, hvorledes disse effekter kan minimeres og omkostningerne til monitering og forureningsbekæmpelse reduceres. Den udbredte forankring af den nye viden vil også gøre den tilgængelig for SMV’er, som ikke er direkte involveret i udviklingen af denne.

Såvel erhvervsliv som GTS-institutterne vil opnå en viden, som kan sikre bedre løsninger på nationalt plan, men begge parter vil først og fremmest blive styrket på det globale marked, hvor behovet for miljømæssigt og økonomisk bæredygtige affaldsløsninger er voksende.

10 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Helle Fabiansen
Tirsdag d. 23/6-09 kl. 15:47

Brugen af plastkomposit (glasfiber) er stigende både i Danmark og globalt. Vindenergien er under kraftig udbygning og effektivisering i Danmark og inden for transport og byggeri ser vi også en stigende anvendelse af plastkomposit, fx i biler og til bl.a. vinduer og facader. Plastkomposit besidder en række egenskaber som lav vægt, lang holdbarhed, minimal vedligeholdelse og termiske egenskaber. Egenskaber, der netop efterspørges i klimadebatten.

I takt med udbredelsen af komposit stiger også behovet for en miljømæssig og økonomisk effektiv håndtering af de udtjente produkter.

Vi ser derfor et stort og vigtigt potentiale i at udvikle koncepter og teknologier, der kan sikre en effektiv udnyttelse af den ressource, som møllevinger og andre udtjente kompositprodukter udgør.

Der skal udvikles koncepter for indsamling og forbehandling af kompositemner, herunder store emner som møllevinger. Og der skal udvikles teknologier, der gør det muligt at udnytte plastens energiindhold og fibrenes ressourcemæssige egenskaber.

Man bør se på at udvikle løsninger, som gør det muligt at genanvende ressourcerne i andre industrielle processer, hvor der fx er behov for et stort energiforbrug og hvor man kan udnytte restprodukterne som i nye anvendelser.

Den danske kompositindustri har brug for udvikling af koncepter og teknologiske løsninger, så vi fortsat kan levere løsninger til gavn for klimaet og samtidig sikrer, at udtjente produkter udnyttes optimalt.

Med venlig hilsen

Helle Fabiansen
Chefkonsulent i Plastindustrien

RenoSam
Onsdag d. 24/6-09 kl. 22:27

Affaldssektoren i Danmark har i mnage år været velfungerende. Hvis vi sammenligner os med resten af EU, så kan vi stadig prale af de højeste procenter til genanvendelse og mindst til deponering. At ligge der hvor vi ligger i dag har krævet store investeringer.

En velfungerende affaldssektor kombineret med høje genanvendelsesprocenter skyldes primært en stor indsats fra kommunernes side. Det danske affaldssystem har været forud for sin tid og skabt innovative løsninger herunder sortering og udnyttelse af ressourcerne - men det har ikke været gratis og mange investeringer har været foretaget. En fastholdelse og udvidelse af danske affaldsvirksomheders teknologiske førerposition kan være forbundet med betydelige økonomiske gevinster, men er ikke uden økonomisk risiko....

I dag deponeres problematiske affaldsfraktioner samtidig med, at der er udviklet alternative behandlingsformer, der er miljømæssigt bedre. Der er typisk tale om farligt affald og problem affald. Der eksisterer miljømæssigt lovende teknologier, men der er ikke opført anlæg i fuld skala, og derfor er behandlingen ikke et tilgængeligt alternativ eller også er den meget dyr.

Eksempler på relevante fraktioner er:

•Røggasrensningsprodukter som i dag eksporteres til deponering i Norge og Tyskland
•Imprægneret træ som i dag deponeres i Danmark eller eksporteres til forbrænding i Tyskland
•Shredderaffald – farligt affald fra oparbejdning af biler og andet jern- og metalskrot, der deponeres i Danmark
•PVC-affald, hvor hovedparten også deponeres.
•Vindmøllevinger som deponeres.

Etableringen af anlæg baseret på nye teknologier, vil synliggøre, at der findes miljømæssigt- og økonomisk attraktive alternativer til deponering, hvilket kan bruges som løftestang til at gennemføre fælles behandlingskrav i Danmark og på EU-niveau.

Barrierer for opførelse af nye miljøteknologier i fuld skala er, at investorer vurderer, at det er for økonomisk usikkert. Hvordan vil miljøkravene til affaldsbehandlingen udvikle sig, og er der garanti for at få affald nok og hermed tilstrækkeligt rentabelt at etablere et specialiseret anlæg.

Innovation og udvikling kræver finansiering og på dette punkt er den danske affaldssektor gået i stå de seneste 10 år. Hvis vi fortsat vil være i front på affaldsområdet, kræver dette ny forskning og udvikling.

Venlig hilsen

René Møller Rosendal
Konsulent RenoSam

RenoSam er sammenslutningen af 38 kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne.

Foreningen varetager medlemmernes interesser i forbindelse med optimering, udvikling og drift af opgaver om genanvendelse af affald, affaldsforbrænding, affaldsdeponering og farligt affald.

Generelt er det RenoSam ønske at virke for udvikling og drift af effektive, administrerbare kommunale affaldsløsninger med en høj miljømæssig standard.

Jan Thrane
Mandag d. 29/6-09 kl. 15:47

De danske affaldsselskaber og kommuner har godt styr på affaldet. Vi syntes selv, vi har etableret velfungerende systemer til såvel indsamling af affaldet som den efterfølgende håndtering og behandling. Således har vi for eksempel rigtig mange delegationsbesøg fra udlandet, der imponeres over hvor integreret og velfungerende vores systemer er. Dette har bl.a. medført at vi har været i stand til at sælge vores knowhow på affaldssiden til Polen, Egypten og nu senest Malaysia, hvor vi laver ”Capacity Building” for ansatte i et statsejet affaldsselskab.

Men Danmark skal et par trin videre op ad udviklingsstigen. Vi har efterhånden en del europæiske konkurrenter, der er på samme niveau (eller måske lidt længere?). Derfor er jeg helt enig i artiklen ovenfor. Vi skal fra affaldshåndtering til materialehåndtering. I denne omstillingsproces, har vi brug for konkrete og praktiske beslutningsværktøjer til identificering af de miljømæssige, samfundsmæssige, servicemæssige og økonomiske korrekte materialehåndteringer

Lars Fremerey
Mandag d. 29/6-09 kl. 16:12

Kære Helle Fabiansen,
Tak for din kommentar om vigtigheden af at kunne udnytte udtjente produkter af kompositmaterialer, herunder specielt vindmøllevinger af glasfiber, som ressourcer. Vi er helt enige i, at der er et behov for gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter at sikre, at energi- og ressourcepotentialet i kompositmaterialer fremover kan udnyttes optimalt. Med udgangspunkt i DAKOFA’s Affaldscamp 2008 er der faktisk i samarbejde mellem GTS-institutter og nogle virksomheder formuleret nogle projekter vedrørende udnyttelse af udtjente vindmøllevinger, som blandt andet omfatter on-site neddeling af møllevingerne og termisk behandling af problemfraktionerne i et forgasningsanlæg tilkoblet et centralt kraftværk. Disse projektaktiviteter vil forhåbentlig kunne realiseres i løbet af de kommende tre år.

Venlig hilsen
Ole Mark (DHI, medlem af GTS-redaktionsgruppen)

og

Lars Fremerey
Mandag d. 29/6-09 kl. 16:14

Kære René Møller Rosendal,
Tak for din kommentar om behovet for innovation og udvikling i den danske affaldssektor, hvis Danmark fortsat skal være i front på affaldsområdet. Vi er helt enige i, at der skal nytænkning og innovation til at sik-re, at ressourcepotentialet i problemaffald som røggasrensningsprodukter, imprægneret træ, shredderaffald, PVC-affald og møllevinger søges udnyttet, således at disse affaldstyper ikke blot skal deponeres og dermed skabe fremtidige problemer. Dette er netop hovedtanken i et forslag til projektforslag, ”Lossepladser eller ressourcebanker?”, som i et samarbejde mellem GTS-institutter, rådgivere og deponiejere er blevet udarbejdet, også med inspiration i Affaldscamp 2008. Vi mener i øvrigt, at det er væsentligt, at vi i et lille land som Danmark samler og koordinerer ressourcerne på forsknings- og udviklingsområdet. Derfor har vi i samarbejde med universiteter, rådgivere, deponiejere og myndigheder blandt andet etableret et netværk for bæredygtig deponering, DepoNet, som koordinerer forskning og udvikling og sikrer udveksling af viden og resultater indbyrdes mellem deltagerne og udadtil til omverdenen. Netværket skal ikke bare sikre den størst mulige bæredygtighed i deponeringen af affald, men også søge at minimere mængden af affald til deponering og øge genanvendelsen og udnyttelsen af ressourcerne i affaldstrømme, som hidtil er blevet deponeret.

Venlig hilsen
Ole Mark (DHI, medlem af GTS-redaktionsgruppen)

og

lmortensen
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 11:22

Der hvor Danmark i dag har en styrkeposition er på affaldsforbrænding. Denne position ses gerne styrket. Genanvendelse sker idag på det internationale marked. Danske virksomheder indsamler og sorterer affald til genanvendelse,forbrænding og deponering. Der er behov for udvikling af bedre sorteringsmetoder samt metoder til behandling af affald, der idag ikke kan behandles, men som typisk deponeres. Målet må gerne være at udvikle metoder, som giver danske virksomheder mulighed for at etablere behandlingsanlæg i Danmark til behandling af dansk affald og evt. udenlandsk, hvis det er nødvendigt for at gør behandlingsanlæggene konkurrencedygtige.

En enkelt specifik kommentar: det affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes med energiudnyttelse, skal deponeres.

m.v.h.
Leif Mortensen
Sekretariatschef
affald danmark

Lars Fremerey
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 12:05

Kære Jan Thrane,
Tak for din kommentar, som vi naturligvis er enige i. Vi har selv erfaret, at vores hidtidige forspring på af-faldsområdet har været en stor fordel og fremmet dansk indflydelse f.eks. i EU-forhandlinger i Bruxelles, ligesom det har været grundlaget for mange af de udlandsopgaver, vi har kunnet vinde i konkurrence med andre lande. Vi finder det derfor afgørende for dansk erhvervsliv og dansk eksport på affaldsområdt, at vi kan bevare et højt innovationsniveau.

Venlig hilsen
Ole Mark (DHI, medlem af GTS-redaktionsgruppen)

Og

Lars Fremerey
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 13:06

Kære Leif Mortensen,
Tak for din kommentar, som vi er helt enige i. De metoder til behandling og risikovurdering af f.eks. restpro-dukter fra affaldsforbrænding, som vi har udviklet i Danmark, og som fortsat skal videreudvikles, kan anvendes af danske virksomheder på eksportmarkederne. En stor del af den teknologiske udvikling har været og bør fortsat være fokuseret på sortering, behandling/oparbejdning af affald med henblik på genanvendelse og nyttiggørelse, og kan med fordel ske i samarbejde med udenlandske partnere. Uanset disse bestræbelser vil der stadig være affald, som i dag ikke kan genanvendes eller nyttiggøres f.eks. ved forbrænding, og som derfor skal deponeres. Det er vigtigt, at der udvikles koncepter, strategier og teknologier, som kan sikre, at et ressourcepotentiale, som måske ikke kan udnyttes i dag, bevares til eventuelt fremtidigt brug (”Lossepladser som ressourcebanker”), og at deponeringen af affald uden ”fremtidspotentiale” gøres så bæredygtig som muligt, dvs. at de økonomiske og miljømæssige omkostninger minimeres, både på kort og langt sigt. Dette er netop et af formålene med dannelsen af Netværk for bæredygtig deponering (DepoNet), hvori såvel GTS-institutter som universiteter, syv deponeringsanlæg, rådgivere og myndigheder er repræsenteret.

Venlig hilsen
Ole Mark (DHI, medlem af GTS-redaktionsgruppen)

Og

Jorgen
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 13:22

I Danmark står vi overfor en lang række miljømæssige udfordringer, hvor løsningen af disse i vid udstrækning forudsætter mere miljøeffektive teknologier, som kan bidrage til løsningen af såvel nationale som globale miljøproblemer.

I Danmark har teknologiudviklingen i de senere år i stor grad været fokuseret på klima- og kemikalieindsatsen samt indsatsen i landbrugssektoren.

På affaldsområdet har Danmark i såvel 1990-erne som i starten af det 21. århundrede været blandt de førende europæiske lande fsva. udvikling af miljøeffektive teknologier. Uanset dette er der fortsat et stort behov i Danmark for at arbejde videre med udvikling af miljøeffektive teknologier i de kommende år.

Med henblik på at fremme udviklingen af miljøeffektive teknologier på affaldsområdet i de kommende år - og herigennem sikre en økonomisk og miljømæssig optimal håndtering og nyttiggørelse af affald i Danmark - vil der være behov for, at der udvikles innovative koncepter og teknologier, som - i tæt koordinering med den nationale affaldslovgivning - sikrer, at værdifulde og/eller uønskede stoffer i affaldet enten udnyttes eller udskilles/håndteres særskilt.

I Danmark vil GTS-Institutterne - naturligvis i et tæt samarbejde med bl.a. affaldsbranchen samt de kommunale og nationale myndigheder - være en naturlig/væsentlig partner i udviklingen af innovative koncepter og teknologier på affaldsområdet.

Jørgen G. Hansen, specialkonsulent
Miljøstyrelsen - Jord & Affald

Lars Fremerey
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 14:05

Kære Jørgen G. Hansen,
Tak for din kommentar – vi er naturligvis enige med dig i, at GTS-institutterne i samarbejde med affaldsbran-chen, industrien, rådgivere og myndigheder har en vigtig rolle at spille i udviklingen af innovative koncepter og teknologier på affaldsområdet. Det aktive samarbejde med de centrale og decentrale myndigheder har meget stor betydning for os i forbindelse med implementeringen af innovative teknologiske tiltag, da disse i mange tilfælde kan nødvendiggøre ændringer i eller tilpasning af infrastruktur og regelsæt på affaldsområdet (ligesom det omvendte selvfølgelig også tit er relevant).

Venlig hilsen
Ole Mark (DHI, medlem af GTS-redaktionsgruppen)

og