Fremme af tiltag, der kan sikre økonomisk og miljømæssig testning og CE-mærkning af konstruktionsmaterialer og genbrugsmaterialer

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Samfundet og erhvervslivet bliver i stigende grad afhængige af præcise og troværdige varedeklarationer og certifikater. Indenfor bygge- og konstruktionsbranchen har man gennem en årrække, især med udgangspunkt i CPD (Construction Products Directive eller Byggevaredirektivet) gennemført CE-mærkning med hensyn til materialernes funktionelle egenskaber. I øjeblikket gennemføres en implementering af tilsvarende regler for testning og CE-mærkning af materialers miljømæssige egenskaber, herunder deres påvirkning af jord, overfladevand og grundvand. Det er af stor betydning for små og store virksomheders økonomi og konkurrenceevne, at testmetoderne vælges og fortolkes entydigt og korrekt, og at de giver det korrekte resultat med en kendt usikkerhed. Mange af de testmetoder, som skal anvendes, kan i dag ikke gøres til fulde standarder, fordi deres nøjagtighed og præcision ikke er fastlagt gennem en validering. En tilsvarende problematik vil gælde for end-of-waste-området, som p.t. er under forberedelse i EU.

Det foreslås derfor, at der i samarbejde med andre europæiske aktører gennemføres standardiseringsaktiviteter, som dels kan sikre, at nye og innovative testmetoder samt test- og fortolkningskoncepter udvikles og standardiseres med henblik på anvendelse ved CE-mærkning af konstruktionsprodukter og ved eventuel omklassificering af affald (end-of-waste). Det skal ligeledes sikres, at de testmetoder, som skal anvendes, undergår en egentlig validering.

Den ny viden vil blive opbygget i GTS-institutterne, hos de enkelte virksomheder, i brancheforeninger og i netværk og videncentre, der er tilknyttet disse. Forankringen hos GTS-institutter, rådgivere, netværk og brancheforeninger vil sikre, at den opbyggede viden også er tilgængelig for de SMV’er, som ikke er direkte involveret i udviklingen af ny viden.

Såvel erhvervsliv som GTS-institutterne vil opnå en viden, som kan sikre bedre løsninger på nationalt plan, men begge parter vil først og fremmest blive styrket på det globale marked, hvor behovet for miljømæssigt og økonomisk bæredygtige affaldsløsninger er voksende.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Tommy Bunch-Nielsen
Mandag d. 29/6-09 kl. 23:25

Da der i stigende grad stilles krav til dokumentation af at regnvand fra tage ikke skader vandmiljøet, er der stort behov for at udvikle reproducerbare, standardiserede prøvningsmetoder til bestemmelse af emissioner.
Dette er et behov der både gælder Danmark og resten af EU, idet det væsentligste miljøkrav i øjeblikket er leaching fra tagmaterialer.
Dette har netop været diskuteret i de europæiske tagpapproducenters tekniske udvalg. Se BWA-Europe.
Der er enighed om i tagpapindustrien i hele Europa, at vi foretrækker emissionsmålinger fremfor opgivelse af indhold af stoffer, idet dette vil røbe alle recepter.
Der er i øjeblokket større fokus på emissioner end på f.eks. LCA.

Lars Fremerey
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 13:09

Kære Tommy Bunch-Nielsen,
Tak for din kommentar, som svarer særdeles godt til de aktiviteter, som gennemføres og er planlagt indenfor området. Der fokuseres på udvikling af horisontale udvaskningstests, som kan anvendes på mange forskellige materialer og i alle lande. I CEN/TC 351, som under mandat fra EU-kommissionen udvikler testmetoderne og bistår de enkelte tekniske produktkomitéer, herunder ikke mindst komitéerne der vedrører tagpap, har klart fokus på udvaskning frem for totalindhold af miljøskadelige stoffer. Dette skyldes en erkendelse af, at der er en direkte relation mellem stofudvaskningen og risikoen for forurening af jord, grundvand og overfladevand (som i henhold til ER3 i Byggevaredirektivet skal beskyttes og indgå i CE-mærkningen), som ikke gælder for totalindholdet. Det forventes, at det nuværende Byggevaredirektiv (CPD) i 2011 vil blive erstattet af en Byggevareforordning, som vil stille mere direkte og mere omfattende krav til miljøbeskyttelsen i forbindelse med CE-mærkning (hele produktets livscyklus forventes inddraget i stedet for som nu kun den periode, hvor produktet anvendes som tiltænkt – ”intended use”). Dette vil give nye udfordringer til dansk erhvervsliv og GTS-institutterne i de kommende år.

Venlig hilsen
Ole Mark (DHI, medlem af GTS-redaktionsgruppen)

og