Fremtidens grønne energiressourcer

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Fødevareministeriet anslår, at landbruget vil kunne levere biomasse til energisektoren svarende til mellem 3 og 7 gange den nuværende produktion og dermed dække mellem 6 % og 11 % af det danske energibehov, uden at man går på kompromis med foder- og fødevareforsyningen. Efterspørgslen på biomasse til energiformål forventes at stige kraftigt i de kommende år, og der vil blive behov for en vurdering af, om der er tilstrækkelig biomasse til at opfylde de fastsatte mål for VE i energiforsyningen.
Udnyttelse af halm, træ og affald er allerede sat i system, men en udnyttelse af de øvrige ressourcer såsom marin biomasse og biomasse fra miljøfølsomme og marginalt udnyttede arealer vil kræve en stor indsats i fremtiden. Alger dyrket under intensive og optimale forhold er vist at kunne producere 40-60 gange mere bioenergi pr. areal end konventionelle energiafgrøder. Storskala algeproduktion ses derfor som en potentiel vigtig fremtidig energiressource.
Storskalalagring af fast biomasse er vigtig for at opfange årstidsvariationer i forbrug samt prissvingninger.

Udvikling, demonstration og konvertering af energiafgrøder og biomasse fra marine områder, samt eng- og naturarealer. Der vil blive udviklet kompetencer målrettet igangsætning og drift af miljø- og klimamæssigt bæredygtige storskala produktionssystemer for arealer, som ikke konkurrerer med fødevareproduktion, samt organiseret hele værdikæder fra mark/sø til energisektor/energibærer.
Der skal udvikles systemer til storskala algeproduktion, herunder selektion af algetyper og -arter. Eksisterende viden omkring andre biomasseressourcer skal så vidt muligt udnyttes.
Måling og karakterisering af biomasse, mellemprodukter og slutprodukter er ligeledes en vigtig aktivitet.
Der er behov for at kende de grundlæggende processer, som fører til selvantændelse og emission af livsfarlige gasser.

Biomasseproducenter, ejere af store biomasselagre, komponentproducenter og slutbrugere vil gennem den opbyggede viden opnå en betydelig international konkurrencefordel.

4 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Bjørn H. Andersen
Mandag d. 27/4-09 kl. 11:13

En vision om at kombinere naturpleje, fremme biodiversiteten, opsamle næringssalte og samtidig producere biomasse til energi baseret på vand og fugtigbundsplanter er en del af visionen bag dette initiativ. Det er målet at finde ud af, i hvor høj grad det er muligt på samme tid, at opfylde både miljømål og produktionsmål. ♦

Karl Lausten
Onsdag d. 3/6-09 kl. 09:16

Der er et kæmpe potentiale i at dyrke alger i stor skala på flydende anlæg i de golde områder i oceanerne, hvor der er masser af solenergi, men mangler næringsstoffer i vandet, så der ikke forekommer naturligt liv i nævneværdigt omfang. Med en kontrolleret tilførsel af næringsstoffer vil der kunne produceres enorme mængder af biomasse. Med de rette processer kan biomassen omdannes til gas, olie eller fast brændstof. Brændstoffet kan opbevares og transporteres til de relevante markeder og kan benyttes i eksisterende motorer eller kraftvarmeværker, så der ikke skal udvikles ny teknologi på forbrugssiden.
Ved at placere produktionen i golde områder i oceanerne går det ikke ud over naturen eller alternative muligheder for fødevareproduktion. Produktionsanlæggende udnytter solenergi til at kombinere kulstof fra luftens CO2 og brint fra vandet til kulbrinter. Solenergien bliver i øjeblikket opsamlet som varme i oceanerne. Anlæggene vil derfor i første omgang reducere den globale opvarmning, men energien bliver naturligvis frigivet igen, når brændstoffet udnyttes. Brændstoffet vil være CO2 neutralt, da det jo netop optager ligeså meget CO2 ved fremstillingen, som der frigives ved forbrændingen.
Det er vigtigt at anlæggene konstrueres, så der ikke er fare for udslip af skadelige stoffer til oceanet.
Grønne energiressourcer er absolut ikke bundet til landjorden eller søer og kystområder.

Bjørn lykke
Mandag d. 8/6-09 kl. 13:29

Der er ingen tvivl om at potentialet for dyrkning af alger og tang er store og det potentielt kan kombineres med optag af næringsstoffer fra eks. havmiljøet, udnyttelse af CO2 og evt. returvarme fra kraftvarmeværker. Tanken om dyrkning langt til havs er interessant og der har tidligere været forslag fremme om at lave store off-shore farme til dyrkning af tang til fødevarer og energi. Man skal dog overveje grundigt om ideen med at placere anlæg langt til havs er optimal. Alene udgifter til etablering og drift af sådanne anlæg, vil være betragtelige dermed gøre det betydeligt vanskelligt at få økonomien til at hænge sammen. Grundlæggende mener jeg ikke man skal være så bekymret for at dyrke alger og tang i landbaserede anlæg eller på relativt kystnære anlæg, da man under alle omstændigheder kan producere mere biomasse pr. arealenhed med alger end med noget andet plantemateriale. Udfordringen ligger dermed bland andet i at optimere dyrkningsanlæg og dyrkningsmetoder til forskellige klimatiske betingelser, og især i at udnytte biomassen optimalt til energi, foder og fødevarer. En anden mulighed for landproduktion af alger er produktion i lukkede produktionssystemer, med høj produktionsintensitet og ringe miljøeffekt.

Med venlig hilsen

Bjørn Lykke Jensen
Teknologisk Institut, Medlem af GTS redaktionsgruppe

Bodil Hjarvard
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 16:03

For at sikre en energiforsyning, der er uafhængig af fossile brændstoffer - bl.a. ved at udvikle nye kilder til vedvarende energi og en højere energieffektivitet, herunder også forsyningssikkerhed – er netop lagring et væsentligt element. Men, der er også en række vigtige spørgsmål som handler om at udvikle og optimere ressourceudnyttelse. Det vil sig, at der skal udvikles metoder til en evt. for- eller efterbearbejdning af biomasseprodukterne der kan dels åbne for tilgængeligheden af specifikke mikro- eller makromolekyler, dels fremme energieffektivitet. Samtidig bør der kunne energi fra biomasse, som dyrkes til andre formål.

Samtidig, skal indsatsen på én gang bidrage til at understøtte Danmarks konkurrenceevne og erhvervsudvikling. Udvikling og demonstration er derfor væsentlige indsatsområder som vil yde virksomhederne mulighed for at slå igennem på et stadig mere konkurrencepræget globalt marked.