Fremtidens handel

Senest opdateret d. 13/4-2012
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Lars Germann
Direktør, Produktivitet og Logistik

Indsatsen retter sig mod danske handels- logistik- og serviceerhverv. Internationalisering og øget teknologianvendelse kan medvirke til at skabe vækst og løsninger, som øger danske handelsvirksomheders konkurrenceevne gennem mere effektiv udvikling af afsætningskanaler for produkter og ydelser. Mobile Commmerce, Collaborative Logistics, sikring af autenticitet og kopibeskyttelse er prioriterede udviklingsområder i denne indsats, der i særlig grad kan gavne en vækstprofil for erhvervet.

Ny viden og serviceydelser
Denne aktivitet retter sig mod handels- logistik- og serviceerhvervene i Danmark. Handlen er historisk et erhverv, som binder en række brancheområder sammen i værdi- og forsyningskæder, og som derigennem har en potentiel merværdiskabende og understøttende rolle for vækstpotentialet i andre erhverv. Handlen bliver mere og mere international med det resultat, at fokus flyttes fra nærmarkedet til det globale marked, der i stigende omfang stiller krav om, at erhvervene skal kunne understøtte og indgå i komplekse teknologiske samhandelsrelationer på tværs af de traditionelle brancheområder.
Sammenhængende dokumenteret generisk viden findes kun i begrænset omfang i forbindelse med kunders købs- og salgstransaktioner. Der vil derfor blive udarbejdet og tilbudt:

 • Teknologisk fremsyn for dansk handelserhverv med henblik på at få indkredset, hvordan integrerede teknologiplatforme kan understøtte vækst og øget konkurrenceevne i det danske handelserhverv.
 • Adfærdsmodeller og analyser, der øger mulighederne for salg og vækst i interaktion mellem kunderne, produkterne og emballagen, både i den fysiske og virtuelle verden.
 • Udvikling af sammenhængende løsninger, som øger danske virksomheders konkurrenceevne generelt og specifikt for danske produkter.

Mobile Commerce (MobileCom) er en af de innovative teknologier, som er relevante for Fast Moving Consumer Goods ved udbud- og efterspørgselskæder i al handel. MobileCom (B2B /B2C) er et vækstområde, der i særlig grad har interesse for virksomheder/erhvervet. Teknologierne kan medvirke til i højere grad at skabe sammenhæng mellem disciplinerne – emballering, logistik og service – knyttet til værdikæder.
Der vil blive udviklet og tilbudt:

 • Viden om innovative løsninger i værdikæder, som kan håndtere af data og information, der skal tilbydes brugerne via mobile enheder (smart phones, pads, digital TV etc.).
 • Viden om servicemodeller og merværdiskabelse gennem integrerede teknologiplatforme, der skaber vækst og innovation.
 • Integration af teknologiløsninger, der håndterer realtids oplysninger i netværk til fremme af effektivitet på tværs af værdikæder/aktører i handel og logistik.
 • Viden om Augmented Reality (AR) – kombinationen af den virkelige verden, og computer-genererede data (virtual reality), der kan booste væksten og teknologianvendelsen i handel.

Produktautenticitet og snyd (counterfeiting) er i dag en udfordring i al international handel og viden herom en nødvendighed.  Der vil blive indhentet og udbudt:

 • Viden om samspil mellem teknologier, der kan sikre mod manipulation af autenticiteten og styrke dokumentation for ægtheden af produkter.

Samlet vil aktiviteten skabe nye teknologiske serviceydelser omfattende:

 • Koncepter for adfærdsmodeller og analyser, der øger mulighederne for salg og vækst i interaktion mellem kunderne, emballagen og produkterne i et – B2B- og B2C-marked, herunder omstillingsprocesser relateret til at en stigende andel sker via e-handel.
 • Løsninger, som øger danske virksomheders konkurrenceevne gennem mere effektiv udvikling af afsætningskanaler for danske produkter. Bl.a. teknologier for sunde fast-food- og snack-produkter.
 • Koncepter og cases for MobileCom (B2B /B2C) – teknologier, der giver mulighed for kommunikation i værdikæder. Aktiviteten stiller gennem best practice-cases viden til rådighed i en åben dialog med relevante brugere.
 • Forrentnings-servicemodeller, som omfatter hele værdikæden på tværs af logistik, handel og emballage som grundlag for virksomhedernes innovationsstrategi.
 • Integration af realtidsdata i teknologiløsninger, der håndterer oplysninger i netværk til at fremme effektivitet på tværs af værdikæder/aktører i handel og logistik.
 • Koncepter og best practise-cases for understøttelse af autenticitet og sikrer mod manipulation i handels- og værdikæder.
 • Koncepter og best practise-cases for Augmented Reality (AR) – løsninger i handlen.

Centrale aktiviteter
Viden og ydelser bygges op omkring en række temaer, der tager udgangspunkt i forskellige problemstillinger, der rører sig inden for handlen og erhvervets innovative og teknologiske udvikling nationalt og internationalt.

 1. Vækst i salget

Udarbejdelse af ’Teknologisk fremsyn’ og scenarier for fremtidens integrerede teknologisk understøttede handelserhverv.
Kortlægning af teknologiske udviklingstendenser, forretningsmæssige muligheder og konsekvenser og som grundlag for operationalisering af udvalgte indsatsområder.
Udvikling af værktøjer til bedre valg af totalløsninger, der markedsfører og sælger bedre i danske og internationale handelskanaler.

 1. Det moderne menneskes valg i daglig handel

Hurtighed og convenience er udfordringen i det moderne menneskes daglige valg i al handel. Det langsigtede mål med dette initiativ er at kunne udvikle totalløsninger, der understøtter dette for produkter, der anskaffes ofte. 
Udvikling af værktøjer og metoder til bedre produkter til det moderne fødevarevalg.
Udvikling og afprøvning af modeller i forskellige globale markeder, hvor forbrugsmønstre er markant forskellige.

 1. MobileCom (B2B/B2C)

Resultatet af aktiviteten giver erhvervet et redskab til en udvidelse af serviceniveauet til både den professionelle og private forbruger.
Udvikling af teknologisk platform, kundeadfærd, markedsføring samt eksponerings- og præsentationsteknologier ved anvendelsen af flere teknologier i samspil med MobileCom. Bl.a. fokus på indkøbssituationerne 1) Små skærme (mobil), 2) Medium skærm (pc, laptop) og 3) Storskærme (digital TV).

 1. Collaborative Logistics

Collaborative Logistics er samspil af teknologier beregnet til at fremme nye, innovative og nytænkte løsninger inden for virksomheders håndtering af fysiske produkter og tjenester i realtid.Med et effektivt flow af realtidsinformation mellem handelspartnere kan der sikres optimal udnyttelse af faciliteter som fx lagerkapacitet, transportudnyttelse (alle former), mv. Collaborative Logistics vil placere handelspartnere i en bedre position ved at give dem fleksibilitet til håndtering af komplekse problemstillinger i kravene fra deres kunder.
Udvikling af strategisk positionering og service modeller i Collaborative Logistics-, cost-benefit- og best practice-modeller.
Udvikling af benchmarking/self assessment-modeller.
Udvikling af ledelsesværktøjer m.m., som kan understøtte, at SMV strategisk udnytter disse nye muligheder.

 1. Sikkerhed og autenticitet

Sikkerhed, autenticitet og kopibeskyttelse er aktuelt i global handel i forsyningskæder. På områder som medicin og fødevarer er der internationalt arbejdet meget med disse forhold igennem de senere år, uden der dog er fundet nogen blivende løsning. 
Udvikling af værktøjer, der kan hjælpe danske virksomheder i en international konkurrence, hvor kopiering af produkter og metoder hører til dagens orden. Flere teknologier er i spil (biometri, censorer, gps, nfc, barcoding etc.), men frem for alt skal disse teknologier omsættes til noget, der er tilgængeligt for danske SMV.

 1. Forankring og udnyttelse

Handelserhvervet er traditionelt præget af relativt mange lavteknologiske virksomheder – især i SMV-laget.
Metoder og modeller for denne forankring – især målrettet SMV – som samles under dette tema, er et væsentligt udbytte og resultat af de samlede aktiviteter.
Rationale for indsatsen
Handlen bliver mere og mere international og specielt de øgede teknologiske, kulturelle, sproglige og geografiske krav giver store udfordringer for danske SMV. Løsningerne skal findes gennem implementering af teknologier i innovative koncepter, opbygning og implementering af ny viden, samt udvikling og indførelse af ensartede standardiserede arbejdsmetoder samt et kvalitativt løft i forhold til de organisatoriske forudsætninger for offensivt at kunne udnytte de nye teknologiske muligheder.
Mindst 50% af de danske virksomheder fungerer som underleverandører, der indgår i mere eller mindre komplekse og specialiserede værdikæder. For at den store gruppe af danske underleverandører kan bevæge sig op i værdikæden, er handels- og logistikerhvervenes innovationsevne af afgørende betydning, ikke mindst i forhold til, at disse erhverv kan udnytte nye teknologiske muligheder, som understøtter dynamikkerne og mere komplekse handels-og serviceløsninger i de globale værdikæder (Millard et al 2012)[1].
Udviklingsaktiviteterne i aktiviteten bygger videre på de kompetencer, der er opbygget i Transportens Innovationsnetværk, I-GTS Intelligent Godstransportsystemer (innovationskonsortium), Center for Grøn Transport – Citydistribution i ydertimerne og Center for IBIZ.
Mulige samarbejdspartnere
GS1 Denmark, DTL, DI Transport, DI Handel, Dansk Erhverv, DLF – Dagligvareleverandørerne, DI Fødevarer, Dansk Byggeri / Danske Byggematerialer, Dansk Detail, FDIH, Danske Speditører, Emballageindustrien, Medico industrien, Lægemiddelindustriforeningen. Aarhus Universitet – MAPP center, Infinit, TINV, DTU Transport, DTU Management, DTU Fødevareinstituttet, CBS, Aalborg Universitet, DUKE university Center for Globalisation and Competitiveness, Durham, North Carolina, US, Stockholm School of Economics, Sweden /KTH – Technical University of Stockholm.
 

[1] European Competitiveness in global value chains- Contribution to European Smart Growth Stategy. Millard Jeremy, , Pedersen Kristian et all, Danish Technological Institute for Dg Enterprise

 

19 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Scanmarc
Fredag d. 20/4-12 kl. 12:36

Indsatsen beskrevet i platformen Fremtiden Handel ser interessant ud og vil kunne gavne udviklingen af en lille grossistvirksomhed som vores både nationalt og internationalt.

Vi har tidligere gjort brug af vidensystemet via GTS-institutterne ved deltagelse i projekter samt rådgivning, og finder det særdeles nyttigt og inspirerende at få adgang til viden via denne kanal.

I det konkrete forslag ser vi især mulighederne i udviklingen i Mobile Commerce og eBusiness, der for os ville kunne give større frihedsgrader, samt ikke mindst inspiration til at udvikle tilknyttede serviceydelser sammen med salget af vore basisprodukter. Service og fleksibilitet er nøgleordene hos os i Scanmarc A/S. Det er vigtigt for os, at være en progressiv leverandør som sætter kunderne i højsædet, men også at vi løbende kan få adgang til inspiration til en innovativ udvikling.

Vi ser frem til forsat at have denne mulighed i direkte kontakt med Teknologisk Institut og vidensystemet.

Steen Marcussen, CEO, Scanmarc A/S
http://www.scanmarc.dk

Jens Møller
Onsdag d. 25/4-12 kl. 08:36

Historisk set er handelsruter, havne, veje osv. særdeles afgørende for udvikling af materiel og kulturel velstand.

Liberal konkurrence betyder at de bedste eller bedst tilpassede vinder. det gælder både produkter, service, præsentation, information osv.

Alt-i-alt er det liberale marked verdens største og mest betyningsfulde experimentarium eller laboratorium. Dynamikken er stor og voksende, og afgørende for danske firmaer er, at vi "ved, vil og kan".

Ved handel skal alle mulige forhold inddrages. I retail er præsentationen og prisen på hylden afgørende. I food-service er det kvalitet og convinience i brugen. I b2b er det sikkerhed i levering mm.

DK har en handelsøkonomi (vi har ikke de store naturværdier/råvarer at sælge udover landbrugsprodukter) og for at kunne klare os, er det helt enestående klart, at handel er grundlaget for vores velstand på økonomisk og kulturelt.

Best regards,

Jens Møller
Managing Director

Jens Møller Products ApS
Havnen 95
DK - 7620 Lemvig

T: +45 97 81 11 89
F: +45 97 81 18 48
M: +45 22 52 26 52
www.cavi-art.com

Christian Ohm
Onsdag d. 25/4-12 kl. 09:52

Det er en rigtig vurdering, at GTS-systemet bør orientere sig mere mod de udfordringer og muligheder, som der ligger i fremtidens handel.

Dansk Erhverv, hvor jeg kommer fra, rådgiver og repræsenterer handelsvirksomheder i Danmark. Det gælder lige fra de små købmand via tøjmagasiner til engroshandlere.

Fælles for dem er at handel, service og logistik hænger meget sammen. Derfor ser vi frem til at denne aktivitet kan blive realiseret. Selvom handel alle dage været international, så har den taget et markant skridt opad de seneste år. Den grænseløse handel vil kun stige. Her gælder det om, at vores danske virksomheder kan være konkurrencedygtige.

Vi ser platformen "Fremtidens handel" som et godt bud på at assistere virksomheder til at drive handlen fremad.

Med venlig hilsen
Christian Ohm
Chefkonsulent med ansvar for innovation
Dansk Erhverv

michaelsvane
Torsdag d. 26/4-12 kl. 08:56

Fremtidens handel er en spændende platform, som forener mobilitet, logistik og E-handel i en fælles udfordring.

Produktions- og forbrugsmønstre ændrer sig over tid. Der skabes nye balancer, men også ubalancer. Der er her logistikken kommer ind.

Vi skal i transportbranchen gennem en effektiv supply chain management kunne håndtere effektive handelsmønstre. Disse mønstre bliver i stigende grad mere internationale og dermed grænseoverskridende.

Fremtidens handel skal også ses i et vækstperspektiv. Opgaven består i at skabe vækst i den private sektor. Handel og samhandel er en væsentlig bidragsyder til vækst og velstand.

Vi har alle uanset vores placering i værdikæderne et fælles ansvar for at skabe de bedst mulige rammer for fremtidens handel. Handelspladsen er under stadig og hastig forandring.

Michael Svane, DI Transport

Andreas Kaus Jensen
Torsdag d. 26/4-12 kl. 12:59

Handel, distribution og logistik vil være centralt for fremadrettet at kunne øge konkur-rencekraften og væksten i det danske samfund. En stor del af fremtidens værdiskabelse skal udspringe af unikke handels- og serviceydelser. Derfor er det både logisk og pres-serende, at vi sætter yderligere skub i innovation inden for handelssektoren i Danmark.

Alene inden for engrossektoren taler vi om et erhverv med 150.000 ansatte, en årlig omsætning på 700 mia. kr. og mere end 16.000 virksomheder med righoldig handelserfaring, men med konstant behov for at udvikle forretningen. Hertil kommer handels- og distributionsfunktioner i detailsektoren og i det øvrige erhvervsliv.

Der er flere grunde til det: Vi ønsker alle at øge produktiviteten såvel i den offentlige som private sektor. Det vil bl.a. forudsætte, at vi får udbredt den nyeste teknologi til at effektivisere salg, kundeservice og logistik i alle dele af dansk erhvervsliv. Jo mere intelligent vi kan formidle kommunikation om vareudbud og vareindhold og jo mere effektivt vi kan styre ordrebeholdning og lager, jo højere produktivitet får vi skabt gennem hele værdikæden.

Samtidig vil effektiv distribution og service i handelstransaktioner være et voksende globalt konkurrenceparameter. Det er almindeligt kendt, at dansk erhvervsliv kan for-øge sin indtjening ved øget satsning på såkaldte up-market produkter. Handels- og serviceydelser kan på tilsvarende vis opdeles i nye koncepter af særlig høj værdi og mere traditionelle koncepter. Jo større værdi ydelsen har for kunden, jo større eksportmulig-heder giver det danske handelsvirksomheder, hvor en stor del af de varer der forhandles er mere eller mindre generiske.

Der innoveres hver dag i danske handelsvirksomheder, som en naturlig funktion af det konkurrencepres og samspil med kunder og leverandører, den enkelte handelsvirksomhed skal operere i. Vi har imidlertid brug for at arbejde mere systematisk med at få afprøvet den nyeste it-viden i et samspil mellem videninstitutioner og virksomheder. Så kan handelssektoren og dermed den øvrige værdikæde høste større frugter.

Innovation er et centralt begreb i de danske handelsvirksomheder, der er presset af et konstant behov for at skære omkostninger og skabe bedre serviceydelser. Derfor skal der hele tiden udvikles nyt til at tilfredsstille kundernes stadig højere krav.

Udvikling af nye forretningskoncepter, f.eks. ved brug af e-business, digitalisering m-Commerce rummer et meget stort potentiale til at udvide kundetilbuddene. Bl.a. sker integrationen af smartphones i b2b-handelssektoren med hastige skridt. Et godt eksempel er inden for byggeriet, hvor håndværkere ordner fakturaer samt viser produkter og løsninger på telefonen ude hos kunden.

Håndværkeren er så samtidig koblet direkte op til sin grossist og kan her få såvel produktrådgivning af grossisten, tjekke produktmuligheder og lagerbeholdning og afgive bestilling ude hos kunden. Det er ikke kun inden for Fast Moving Consumer Goods, at teknologien har sin relevans. Udviklingen og ud-bredelsen inden for B2C m-Commerce er relativt velbeskrevet, hvorimod analyser inden for B2B m-Commerce er en mangelvare.

Forankringen af teknologien i virksomhederne er meget væsentlig, da sektoren er karakteriseret ved mange mindre og mellemstore virksomheder med begrænset integrati-on af digitale forretningsgange.

Derfor ser vi mange gode takter i projektidéen om fremtidens handel ikke mindst inden for B2B-handel hvor det helt store markedspotentiale er.

Med venlig hilsen

Lars William Wesch
Branchedirektør
DI Handel

Allan Larsen
Fredag d. 27/4-12 kl. 09:38

Den forslåede platform "Fremtidens handel" er særdeles interessant og vil kunne spille en afgørende rolle i bestræbelserne på at øge innovationen inden for handels-, logistik- og serviceerhvervene i Danmark.

En enkelt eksempel på, hvor vi inden for de nærmeste år forventer at se et behov for innovation er online handel i lokalområdet. Vi oplever i øjeblikket en tendens til at online handel bliver mere og mere udbredt særligt i de større byområder. Selv dagligvarer bliver nu indkøbt på nettet (se f.eks. nemlig.com og superbest.dk). Den samme udvikling ses i mange af vores nabolande. Hvis mindre butikker/butikskæder skal kunne tilbyde samme services er det nødvendigt for dem at samarbejde både med hensyn til platform for bestilling og distribution af varer. Set fra en planlægningsvinkel er distributionsdelen i sådanne online/dynamiske systemer yderst interessant. Spørgsmål som; hvilke varer kan køres sammen, hvordan betaler den enkelte butik for sin del af transporten hvis mange varer køres sammen og hvordan sikrer man høj serviceniveau, f.eks. levering indenfor et en-times tidsvindue melder sig.

For at kunne støtte innovationen inden for disse integrerede logistiksystemer er initiativer som platformen "Fremtidens Handel" essentielle.

Vi ser frem til følge med i udviklingen omkring disse platformer.

Med venlig hilsen

Allan Larsen
Lektor, sektionsleder
DTU Transport

Ove Holm
Fredag d. 27/4-12 kl. 11:37

Uden handel ingen transport - og omvendt. Uden den stærke udvikling i alle transportformer og transportinfrastrukturer i skiftende hastigheder til forskellige tider over de seneste århundreder, havde verdens og Danmarks handelssamkvem og -mønstre ikke været skyggen af sig selv.

Og den sandhed skal vi til stadighed have for øje.

En fortsat udbygning af transportinfrastrukturen og udviklingen af transportmidlerne - med modulvogntog som et godt eksempel indenfor vejtransporten - vil vi kunne fremme handelen yderligere og gøre os alle rigere.

Miljø- og klimakrav er en særlig udfordring for transportsektoren, og det berører ikke mindst distributionen i byerne - hvor den offentlige regulering af støj- og miljøforhold har konsekvenser for, hvordan varerne kommer det sidste stykke frem til modtageren/kunden/butikken i byen. Og disse udfordringer i "last mile" leveringerne skal løftes i fællesskab mellem handels- og transporterhvervene.

Mvh.

Ove Holm
Erhvervspolitisk chef
Dansk Transport og Logistik (DTL)

Clement
Fredag d. 27/4-12 kl. 12:22

Til udvikling af nye fødevarer hører design og produktion af emballage. Nye fødevarer kan på den ene side have fremragende egenskaber men på den anden side helt mangle den gennemslagskraft og genkendelighed der skal til for at forbrugeren bliver opmærksom på produktet på hylden i supermarked. Når forbrugeren kun bruger 12 sekunder eller mindre på en købsbeslutning skal der "råbes højt” men alligevel ”fair" på hylden ved siden af de markedsledende produkter.

Nye og innovative fødevarer er i Danmark indenfor det sidste tiår i stor stil blevet udviklet og markedsført på sundhed, kvalitet og ikke mindst økologi. Masseproduktionen og ensartethed er blevet udfordret af små og mellemstore producenter, hvor et godt eksempler er de danske mikro-bryggerier, der har været med til at udfordre og derved udvikle et ellers homogent ølmarked. Disse små og ofte nystartede virksomheder har ikke årtiers erfaring med markedsføring, og deres legitime ønske om at ”råbe højest” og blive set på hylden i supermarkedet, kan tilskynde til kommunikativ opfindsomhed, både når det gælder navngivning og valg af emballagedesign. En markedsstrategi på disse betingelser vil have en oplagt risiko for utilsigtet vildledning.

Der er tale om en kompleks problemstilling af sproglig, semiotisk og kognitiv karakter. Forskningsprojekter der fokuserer på emballages kommunikative potentiale i forbindelse lancering af sunde og velsmagende fødevarer bør prioriteres.

Jesper Clement
DNGR-group
Copenhagen Business School

FDIH
Fredag d. 27/4-12 kl. 15:10

Nettet er grænseløst i alle betydninger, og derfor kommer fremtidens handel til at foregå på kryds og tværs af tekniske platforme, landegrænser og traditionelle brancheskel.

Konkurrenceevnen - herunder især evnen til nytænkning - for alle erhverv bliver derfor afgørende for at opnå succes.

"Fremtidens Handel" er netop kendetegnet ved at de gode løsninger findes ved at "tænke ud af boksen".

Vi kan fx se på slutbrugerne. De bruger ikke enten mobil telefon, pc eller Ipad.
De bruger det hele - tjekker netbank, mail, samtidig med, at de ser fjernsyn, måske bladrer de trykte reklamer igennem for at scanne QR-koder. Og nogle af dem holder sig samtidig opdateret om aktiviteter i sociale medier og tjekker løbende arbejdsmails.

Hvordan rammer vi dem så bedst, når de skal træffe en købsbeslutning - og hvordan giver dem bedst en oplevelse af deres behov bliver opfyldt.

Så opgaven med at udvikle ny viden og serviceydelser handler om at levere nye løsninger, hvor vi ikke fokuserer på tidens mest hypede teknologi - men i stedet tænker brugerens situation ind og vurdere samspilsmulighederne mellem kendte og nyere teknologier.

Succeser i dag er fx brugen af smartphones (App) hos håndværkere, der direkte fra byggepladsen via enkle billedebaserede kommandoer/scanning af QR kode på emballage kan bestille materialer, når behovet opstår.

Koreanske rejsende i undergrundsbanen i Seoul kan bestille dagens indkøb via QR koder på store fotostater af hylderne i et supermarked. Varen står der, når de kommer hjem.

Enkelt og indlysende nu - ikke på grund af teknologien (smartphones)- men fordi dens muligheder blev koblet til brugerens dagligdag.

SÅ fremtidens handel er de e-handlende et spørgsmål om at få teknologiens muligheder til at spille sammen med kundens behov og understøtte købssituationen - kort sagt "Godt købmandskab" i en digitaliseret fremtid.

Henrik Theil
FDIH - Foreningen for Distance- og Internethandel

Lars Germann
Mandag d. 7/5-12 kl. 08:40

Teknologisk Institut er helt enig i dine betragtninger. Vi kan derfor kun supplere med nogle yderligere bemærkninger.
Det er jo ikke sådan, at danske fødevarevirksomheder ikke har fokus på emballage. Branchen har en meget stor praktisk erfaring med emballage både den tekniske og markedsføringsmæssige funktion af emballagen. Denne viden er opbygget gennem mange år. Desværre er det også sådan at chancen for at et nyt fødevarekoncept (dekoreret og pakket fødevareprodukt) har en meget lille chance i dag for at eksistere ganske få måneder efter ny lanceringen. Det vil derfor være af meget stor betydning at vide mere omkring hvordan emballagen skal designes for at de danske produkter får større succes.

Kun ganske få har forsket i dette emne. Alligevel har Danmark opbygget et spændende og spirende forskningsmiljø på flere universiteter, hvor du er en af disse forskere. Teknologisk Instituts mener, at det er vigtigt at denne viden bliver omsat til praktiske værktøjer, som fødevareindustrien kan bruge til at styrke sig på eksportmarkederne og i den nationale konkurrence med importerede fødevarer.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Mandag d. 7/5-12 kl. 08:39

Vi er meget enige i dine betragtninger om, at Danmark i meget stor udstrækning lever af handel, hvor vi med vores begrænsede ressourcer lever af at sælge produkter med ekstra indhold af kvalitet, kultur, miljø og meget mere. For at vi skal kunne opnå gode priser, så skal man kunne handle og distribuere produkterne effektivt.
Emballagens betydning for forbrugernes endelige valg er et ementen, som vi syntes mangler i dit oplæg. Danmarks store fødevareeksport er primært levnedsmidler, der distribueres i en tilstand, hvor de ikke præsenterer sig optimalt. De danske halvt forarbejdede fødevarer præsenterer sig først optimalt når pakningen er dekoreret med foto eller tegninger af den sammenhæng som produktet skal bruges i. Ferske ribsides er nu mere indbydende at købe når pakningen er prydet med et foto af samme produkt liggende klar på grillen. Øl præsenterer sig bedst i et glas med skum og kondensensdråber end i en farvet flaske.
Vores point er, at det meget ofte for danske produkter er emballagen, der er den eneste sælger af vores produkter ude i supermarkederne. Du har helt ret i at det er i den liberale konkurrence ude i de internationale supermarkeder, at den endelige dom kommer. MEN situation er den at mere end halvdelen af danske supermarkedslancering af nye fødevareprodukter, så må opgives indenfor få måneder.
Derfor er det vigtigt at vi i Danmark opbygger systematisk viden om hvordan fødevarekoncepter sammensættes og lanceres, så vores produkter bliver meget mere succesrige. Her gør vi opmærksom på i Fremtidens handel at vi alle skal blive bedre til handel, distribution og emballering.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Mandag d. 7/5-12 kl. 08:41

Tak for input.

Vi ser med dette initiativ store muligheder for at også små og mellemstore virksomheder kan få mulighed for at udvikle innovative forretningskoncepter via tilførsel af nye teknologier, der kan understøtte dette.

Vi er enige i at handel, service og logistik er tæt forbundet og ofte er indførelse af teknologier en medvirkende årsag til at denne sammenhæng bliver mere effektiv og konkurrencedygtig også efter international målestok.

Venlig hilsen
Lars germann

Lars Germann
Mandag d. 7/5-12 kl. 08:43

Tak for bidraget.

Verden er blevet mere åben og handelspladserne globale. International handel skaber et øget behov for logistikløsninger og koncepter, der kan effektivisere de bagvedliggende processer, og her har danske virksomheder en aktiv rolle at spille. Det innovative element er efter vor opfattelse vigtigt at have med også når det drejer sig om indførelsen af teknologier, der kan hjælpe og medvirke til denne udvikling. Danske virksomheder har en aktiv rolle at spille her, og gode eksempler på at dette også er sket i fortiden er gode at have med sig i bagagen.
Fremtidens Handel skal være medvirkende til at understøtte denne hastige forandringsproces, som DI Transport peger på.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Mandag d. 7/5-12 kl. 08:44

Tak for indlægget.
Det er netop rigtigt, at platformen også skal bidrage med at understøtte B2B-handlen. Som vi ser det, er der et stort uopdyrket potentiale på dette område, hvor både m-Commerce og servicekoncepter understøttet af forskellige teknologier, vil kunne give nye vækstmuligheder for danske virksomheder. Disse har i historisk perspektiv været gode til at tilpasse sig udviklingen og se mulighederne, men med den hastighed udviklingen sker i i dag vil det være nødvendigt, at der kan ske en fortsat optrapning af indsatsen for at sikre, at dette kan komme ud til så bred en kreds som muligt. Her ser vi Fremtidens Handel vil kunne bidrage og indtage en vigtig rolle.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Mandag d. 7/5-12 kl. 08:46

Tak for input.
Realtidsdata vil blive et vigtigt element i fremtiden for udvikling af integrerede handels- og logistikløsninger. Dette er bl.a. hvad vi ser i udviklingsområdet Collaborative Logistics i platformen Fremtidens Handel, som en forudsætning for at samarbejde på tværs af handels- og logistikkæder skal kunne lykkedes, og heri ligger tillige en mulighed for danske virksomheders vækst i et internationalt perspektiv, når det drejer sig om udvikling af konkurrencedygtige koncepter.
Videnudvikling og – udveksling med danske og udenlandske universitære miljøer vil være væsentlige elementer heri.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Mandag d. 7/5-12 kl. 08:47

Tak for bidraget.
Tansport og logistik er væsentlige elementer i alle handels- og forsyningskæder, hvor fysiske varer indgår. Ikke mindst de stadigt stigende ændringer i handels- og forsyningskæderne nødvendiggør et fokus på fleksibilitet, og her kommer teknologisk løsninger på banen til at sikre at disse udfordringer mødes.
Innovative løsninger er netop i fokus i Fremtidens Handel for at kunne adressere disse udfordringer.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Mandag d. 7/5-12 kl. 08:48

Tak for indlægget.
Spændende innovative løsninger, som dem der er nævnt i indlægget om indkøb via QR-koder er et godt eksempel på en udvikling, der ved første øjekast har en teknologisk indgangsvinkel. Men som det ganske rigtigt er understreget er teknologien ikke her drivkraften, men det umiddelbare direkte behov fra brugeren.
Derfor ser vi også platformen Fremtidens Handel i dette lys, men med den tilføjelse, at for at virksomhederne kan bruge disse muligheder, er man nødt til at kende og kunne beherske teknologier for herigennem at udvikle innovative løsninger, der dækker brugernes behov.
Disse løsninger skal også kunne tilgodese forskellige kulturelle udgangspunkter samt dække forskelligheder, der findes på de markeder danske virksomheder opererer på, også når det gælder den internationale (grænseløse) handel.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Fredag d. 11/5-12 kl. 13:12

Kære Steen Marcussen

Tak for kommentarerne. Vort fokus i denne platform skal netop tilgodese såvel små som store virksomheder. Derfor glæder det os særlig med Jeres interesse for indsatsen. Vi er fuldstændig opmærksomme på at det stiller særlige krav for at tilgodese de særlige forhold omkring den lille virksomhed, hvor Jeres virksomhed er en god repræsentant for den store gruppe af små og mellemstore virksomheder i grossistleddet. Derfor har vi lagt vægt på både teknologier ”i øjenhøjde”, men også den internationale indgangsvinkel i indsatsen.

Venlig hilsen
Lars Germann

Silva
Mandag d. 14/5-12 kl. 16:33

Tak for nogle meget spændende indlæg og kommentarer, som illustrerer hvor relevant debatten og emnet er.

Som Henrik fra FDIH skriver, handler det ikke om at fokusere på tidens mest hypede teknologi, eller forsøge at basere en fremtidig forretningsplatform på kun ét medie, men netop acceptere at forbrugere og virksomheder i dag bruger en bred palette af løsninger – og som Lars Germann skriver, handler på tværs af grænser.

Den digitale verden kan – korrekt anvendt – bringe transport og logistik op i værdikæden, og lidt karikeret ændre fokus fra kun forurening og trængsel på vejene og i byerne. Kunsten bliver at skabe en sammenhængende værdikæde, hvor den virtuelle og fysiske verden mødes. Det er bestemt ikke en ny problemstilling, men er blot blevet mere nærværende.

Når jeg præsenterer for folk, hvem GS1 er plejer jeg lidt populistisk at sige at ”vi er dem, der står bag de over 5 milliarder bip om dagen”, nemlig bippene når man i detailhandlen scanner varerne. Stregkoden har været anvendt siden 1973, så den har nogle år på bagen...

Det siger sig selv at al snakken omkring fremtidens handel er meget interessant for os, idet den todimensionelle stregkode set med vores briller ikke er en ny teknologi. Markedet har blot nået et punkt, hvor det er blevet modent, formentlig hjulpet på vej af smartphones m.v. som har muliggjort scanning.

GS1 har aktiviteter i 155 lande og har kontorer i 111 lande, herunder Danmark, og når vi kigger rundt i vores community, kan vi alle se der sker mange ting i Asien.

Men hvad er interessant for debatten i dette forum er, at Danmark placerer sig i toppen af lande mht. antal scanninger (ikke ved kasseapparaterne) og hvad angår udbredelsen af smartphones. Der ligger altså et temmelig stort potentiale indbygget i Danmark.

Helt i tråd med FDIH, mener jeg - uden at få det til at lyde for simpelt – at det handler om at en stor del af fremtidens teknologi allerede er her. Vores opgave i dansk erhvervsliv er at bruge teknologien og forbrugeradfærden som en løftestang til at skabe en forretningsplatform, som gavner alle interessenter.

Jeg ser primært at denne udfordring ligger i erhvervslivet, idet forbrugerne har bevist at have stor perception i at tage ny teknologi til sig.

Efter snart 40 år med stregkoden, ser vi frem til at være med til i fællesskab at forme fremtidens handel sammen med andre aktører i dansk erhvervsliv.

Med venlig hilsen
GS1 Denmark

Sacha Mendes da Silva
ssi@gs1.dk