Fremtidens renoverede byggeri i et totalværdi perspektiv

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
Mette Glavind
Direktør

Hvert år renoveres Danmarks mere end 2,5 mio. bygninger for 80-100 mia. kr. For at opnå den fulde værdiforøgelse og holdbarhed af renoveringerne skal de foretages med fokus på funktionstilpasning, bedre indeklima, tilpasning til urbanisering og ændret klima samt generelt et fokus på alle aspekter af bæredygtighed. Teknologisk Institut vil i denne aktivitetsplan implementere et totalværdiperspektiv, optimere samarbejdet på tværs af byggebranchens værdikæde og udvikle nye renoveringsteknologier.

Markeds- og samfundsbehov
Behovet for renovering af bygningsmassen i Danmark er kolossalt. Der er både behov for almindelig vedligehold og renovering med henblik på at skabe højere energieffektivitet. På baggrund af de erfaringer, byggeriet har gjort sig de sidste 100 år, står det klart, at de løsninger, der bliver efterspurgt både nu og i fremtiden, har større fokus på funktionstilpasning, bedre indeklima, tilpasning til urbanisering og ændret klima samt generelt et fokus på alle aspekter af bæredygtighed. Årsagen til efterspørgslen er både, at Danmark skal kunne leve op til målene om et mere bæredygtigt samfund og for at renoveringsløsningerne kan tilpasse sig brugernes behov.

Hvert år renoveres Danmarks mere end 2,5 mio. bygninger for 80-100 mia. kr. For at opnå den fulde værdiforøgelse i forbindelse med renoveringsindsatsen skal bygningerne efterfølgende leve op til nutidens og fremtidens standard både energimæssigt, miljømæssigt, sundhedsmæssigt, økonomisk og socialt.

For at kunne leve op til samfundsbehovet for bedre og bredere renoveringer både nationalt og internationalt er det nødvendigt at den danske byggebranche understøttes i at implementere et totalværdiperspektiv for renoveringer. Det forudsætter, at der sker et skifte fra en ensidig energireduktionsbetragtning til en totalværdibetragtning, hvor parametre som indeklima, drift og vedligehold, funktionalitet og ressourceforbrug bliver en integreret del af en effektiv renovering udført med høj produktivitet og med fokus på ressourcestrømme. Barriererne for anvendelse af totalværdibetragtninger er bl.a. manglende virkemidler og beslutningsgrundlag for at gennemføre renoveringer, der ikke er målbart økonomisk rentable.

Teknologisk Institut skal som bindeled mellem forskningsinstitutioner og virksomheder være med til at understøtte politikernes og byggebranchens aktørers ønske om at implementere et totalværdiperspektiv, så det bliver anvendeligt for målgruppen og dermed også for samfundet. Det skal ske ved at udvikle bæredygtige og indeklimavenlige teknologier samt arbejde med totalværdimodeller og formidling af viden. Aktiviteterne vil føre til afprøvning og eftervisning af gevinsterne ved at gennemføre renoveringer på andre præmisser end de traditionelt bliver gennemført. Byggebranchens værdikæde fra bygherre over rådgivere til producenter og udførende vil kunne levere bedre løsninger med høj produktivitet, der imødekommer fremtidens krav, og derigennem skabe grundlag for øget forretning. For brugerne vil det betyde en bedre livskvalitet og funktionalitet.

Målgruppe:

 • Offentlige og private bygherrer ift. anvendelse af totalværdiperspektiv
 • Rådgivere og arkitekter, hvis kunder efterspørger rådgivning om anvendelse af totalværdi (i alt ca. 2.700 virksomheder, heraf ca. 220 SMV)
 • Entreprenører og udførende håndværkere (SMV) i forhold til nye processer til mere produktiv renovering (i alt ca. 17.000 virksomheder, heraf over 2.200 SMV)
 • Byggevareproducenter pga. efterspørgsel på nye produkter, der skal dokumenteres (ca. 170 virksomheder, heraf godt 60 SMV)
 • Offentlige myndigheder ift. implementering af Byggepolitisk strategi, Energirenoveringsstrategi og Bygningsreglementer.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
De nye serviceydelser ligger inden for implementering af modeller, nye løsninger til monitoreringsmålinger, specialistrådgivning inden for anvendelse af modeller, samt bedre og bredere vurderingsgrundlag for potentialet ved anvendelse af totalværdibetragtning. Ydelserne inkluderer halv- og helskala dokumentation i laboratorier og i forbindelse med aktuelle renoveringsprojekter.

De nye kompetencer er ekspertviden om totalværdielementer og -vurderingsmetoder samt om måle- og dokumentationsmetoder. I samspil giver de grundlag for udvikling af bedre og bredere beslutnings/vurderingsgrundlag i forhold til totalværdibetragtninger.

De nyudviklede teknologier, metoder og processer vil være direkte efterspurgte af den eksisterende store kundegruppe inden for bygningsundersøgelser, produktprøvninger og certificeringsopgaver.

Teknologisk Institut danner i aktiviteten bro mellem teori og praksis - og mellem nye og sædvanlige tilgange, hvilket er centralt i at sikre, at strategier for byggeriets produktivitetsforøgelse, renoveringsomfang mv. bliver effektueret.

Centrale aktiviteter
De centrale aktiviteter kan opdeles i tre hovedspor:

 1. Implementering og tilpasning af totalværdimodeller, således at de kan bringes i anvendelse i offentlige såvel som private renoveringsprojekter. I praksis fx:
  • Kompetenceopbygning og markedsafsøgning af totalværdimodeller samt omsætning af disse til anvendelse i konkrete renoveringsprojekter
  • Udvikling af koncept for indeklima- eller sundhedsklasser bl.a. som input til bygherrers beslutningsgrundlag
  • Udvidelse af Indeklimamærket som del af et forbedret vurderingsgrundlag i totalværdimodellerne
 2. Udvikling af teknologiske løsninger til at øge bæredygtigheden og sikre bedre vurderingsgrundlag. I praksis bl.a.:
  • Udvikle og fuldskalateste nye facadeløsninger gennem samarbejder med branchen
  • Udvikle nye monitoreringsløsninger til indeklimamålinger
  • Udvikle effektive isoleringsløsninger til kritiske steder i konstruktionen uden fugtskaderisiko
 3. Optimerede byggeprocesser og metoder for øget produktivitet i renoveringsprojekter uden at gå på kompromis med korrekt udførelse, fx:
  • Kompetence- og videnopbygning inden for anvendelse af digitale løsninger, fx droner og skannere til opmåling for at opnå større effektivitet og nøjagtighed
  • Udvikling og afprøvning af nye byggeprocesser fx i almene boliger eller offentlige byggerier gennem samarbejder med hele branchens værdikæde

Mulige samarbejdspartnere
Aktivitetsplanen relaterer sig til flere politiske initiativer, fx regeringens Byggepolitiske strategi og Strategi for energirenovering af bygninger. Herunder også Innovationsfondens Inno+ samfundspartnerskab ”Energirigtige renoveringsløsninger”, som søges i 2015. Kernepartnerne i den kommende ansøgning til Innovationsfonden er repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde. Partnerskabet vil blive inddraget i centrale aktiviteter i denne aktivitetsplan og sikrer derigennem udvikling af relevante produkter samt videnopbygning og -deling. Erfaringer inddrages fra fx Plan C projektets totalværdimodel og projektet RenProces, som flere af kernepartnerne har været involveret i.

Tidligere aktivitetsplaner omkring bæredygtigt byggeri og energieffektive materialer har bidraget med betydelig viden og udvikling, fx EPD Danmark, som kan anvendes direkte i denne aktivitetsplan.

Aktiviteterne vedr. indeklimadelen har sammenhæng med Dansk Indeklima Mærkningsordning, ligesom flere danske virksomheder vil blive inddraget gennem bl.a. formidlingssamarbejde med netværket InnoBYG.

Nøgleord

61 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ane Buch (Adm. direktør, Håndværksrådet)
Fredag d. 10/4-15 kl. 15:18

Håndværksrådet: Der er et stort potentiale i renovering i et totalværdiperspektiv. Det er imidlertid ikke en let opgave at udvikle modeller og processer, der vil få hurtig effekt. Der er især en stor udfordring i forhold til at skabe løsninger, som giver værdi for de udførende håndværkere. Jeg bemærker mig derfor med stor glæde, at smv'erne eksplicit er fremhævet som en målgruppe for denne aktivitet. Jeg vil lægge stor vægt på, at aktiviteten vil inddrage smv'ernes særlige kompetencer, deres rolle i renoveringsprocessen samt målrettet gå efter at give dem nye værktøjer.
Med venlig hilsen
Ane Buch

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 10/4-15 kl. 15:55

Kære Ane Buch
Det er positivt, at Håndværksrådet også kan se et stort potentiale i forslaget. Vi er enige i, at det ikke er en nem opgave, men vi påtager os gerne opgaven, herunder at få inddraget SMV´ere og få målrettet værktøjer specielt til denne målgruppe.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Søren Meyer (Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 13:39

Et yderst relevant forslag, som har GIs opbakning. Projektet vil kunne bygge videre på, og understøtte, en lang række af de initiativer GI tidligere har støttet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 14:15

Kære Søren
Vi er glade for opbakningen fra Grundejernes Investeringsfond og er opmærksomme på de samarbejdsmuligheder, der er med de initiativer, I støtter.
Med venlig hilsen
Mette

Hans Blinkilde (Sektionsdirektør, NCC)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 17:34

Vil gerne støtte op om dette projektforslag. Al udvikling indenfor renoveringsområdet er relevant, påkrævet og velkomment. En relativt ny analyse (feb. 2015)udført i regi af "Renovering På Dagsordenen", viser at det største potentiale for produktivitetsudvikling indenfor renovering vil kunne ske gennem procesoptimering. Det falder godt i tråd med jeres forslag, især pkt. 3.
Mvh.
Hans

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 20:07

Kære Hans
Det glæder os, at NCC støtter op om forslaget, og også at I er enig i at inkludere procesoptimering. Vi skal selvfølgelig have fokus på en af byggebranchens ømme tæer, nemlig den lave produktivitet.
Med venlig hilsen
Mette

Johny Jensen (direktør, VinduesIndustrien)
Mandag d. 20/4-15 kl. 08:59

At sikre beboere mere dagslys og frisk luft i en renoveringssituation vægter rigtigt tungt, i et totalværdiperspektiv, og VinduesIndustrien mener, at det er helt nødvendigt, at der udvikles flere og bedre værktøjer, der kan dokumentere merværdien, herunder også energibesparelsen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 20/4-15 kl. 09:06

Kære Johny
Dagslys og frisk luft er helt klart vigtige parametre i et totalværdiperspektiv. Vi vil tage din gode ide med om at udvikle værktøjer, der kan medtage den merværdi, der kommer fra disse parametre. Og så ser vi frem til et godt samarbejde med Vinduesindustrien om dette og andre emner i aktivitetsplanen.
Med venlig hilsen
Mette

Karen Margrethe Høj Madsen (Projektchef, Aarhus Kommune)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 15:25

I Aarhus Kommune er der flere forsøg på at bringe begrebet "Totalværdi" i spil i erkendelsen af simpel nødvendighed, men vi mangler konkrete værktøjer, og mere viden for at komme videre. Der er derfor stor opbakning herfra.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 10:58

Kære Karen Margrethe
Tak for den store opbakning fra Aarhus Kommune og for den meget klare tilkendegivelse af jeres behov for konkrete værktøjer til totalværdi. Vi ser frem til at samarbejde med jer og andre om udviklingen af disse.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Gunnar Bekker-Nielsen (Direktør, BN Teknik ApS)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 08:51

Vi vil gerne støtte projektforslaget, er leverandør af In-therm klimavæg som er Co2 besparende giver et bedre indeklima, anvendes i renoveringsprojekter kan isolere - varme eller køle, der kan opnås op til 70 % i besparelse på varmeudgifter, mere info www.dme-miljo.dk

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:04

Kære Gunnar Bekker-Nielsen
Det er godt at høre fra en leverandør af løsninger til bygningsrenovering. Vi er glade for jeres støtte og ser frem til at arbejde sammen med jer og andre leverandører om de store udfordringer, byggebranchen står overfor mht renovering af bygningsmassen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Søren Dyck-Madsen (Klima-og energimedarbejder, Det Økologiske Råd)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 16:52

Renoveringsprocessen er central.
Dette forslag er helt nødvendigt. Vi må få fortalt historien om, at hvis man medregner alle fordelene af en større renovering med fokus på reduktion af energiforbrug, bedre indeklima, bedre ventilation, mere dagslys, bedresociale sammenhænge, mindre og lettere vedligehold m.v. så vil den positive side blive meget, meget større end blot den traditionelle indregning af værdien af energibesparelsen.
Det er således vigtigt at sætte dette ind i en form, så denne "nye" definition af totaløkonomien i renoveringsprojekter kan blive en drivkraft for nødvendige renoveringer - ikke blot af hensyn til klima og energiforbrug men også til opgradering af bygningens samlede kvalitet.Her er behov for værktøjer, som giver troværdighed, og som kan bruges til motivation for renoveringer.
Samtidig bør den afledte bonuseffekt med skabelse af (lokale) jobs og dermed forbedring af den lokale økonomi og forbedring af den kommunale økonomi ved forøget skatteindtægt også anvendes som argument.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 21:09

Kære Søren Dyck-Madsen
Tak for støtten. Vi er helt enige. Men for at vi kan fortælle historien er vi nødt til at udvikle værktøjer og teknologier, som du også er inde på. Og så må alle gode kræfter hjælpe til med at fortælle om de andre fordele end de rent energimæssige ved renoveringer.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Gunnar Bekker-Nielsen (Direktør, BN Teknik ApS)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 17:16

Hej Søren
Jeg er enig med dig, men der ligger et forarbejde i at opsamle og udarbejde dokumentation efterfølgende ved hver en renovering,med måling af indeklima, luftfugtighed alt efter hvor mange personer der opholder sig i lokalet, nogle af de målinger har vi med i vores klimavæg løsning som efterfølgende bruges til at styre luftskifte, til at opnå et optimalt indeklima.

Signe Poulsen (Projektleder, Gate 21)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:53

Gate 21 bakker op om projektforslaget og bidrager gerne via involvering af partnerkredsen til, at afstanden mellem teori og praksis for totaløkonomiske energirenoveringer minimeres i de kommende år. Det sker kun ved, at hele byggeriets værdikæde, fra bygherrer til udførende og brugere, får mere erfaring og syn for sagn i forhold til, at helhedsorienterede renoveringer og totaløkonomi betaler sig på alle parametre. Vi er i denne henseende meget enige i Søren Dyck-Madsens definition af totaløkonomien. Og vi glæder os selvfølgelig over, at Plan C-projektets to vigtige resultater, RenProces og Totalværdimodellen, vil danne grundlag for den videre udvikling på området.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 27/4-15 kl. 21:20

Kære Signe
Vi er glade for Gate 21s opbakning til projektforslaget. Og vi er specielt glade for jeres tilbud om at bidrage til at få involveret hele byggeriets værdikæde sådan, at vi kan få skabt resultater. Kommunerne er en vigtig part i denne værdikæde.
Med venlig hilsen
Mette

Søren Aggerholm (Forskningschef, SBi)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 15:24

SBi har været dybt involveret i analyserne bag renoveringsstrategien og Bygningsreglement 2015. SBi er enig i, at der er behov for en tilgang til renovering af bygningsmassen, der fokuserer bredt på bygningernes funktion, kvalitet, indeklima og samlede værdi - og ikke bare på fx energibesparelser. Der er behov for bred opbakning om udvikling af robuste og omkostningseffektive løsninger til renovering af bygninger. SBi hilser derfor forslaget velkommen og ser frem til et fortsat samarbejde på området.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 17:35

Kære Søren
Tusinde tak for opbakningen til forslaget. Det er vigtigt for os, at en så vigtig aktør som SBi støtter op om behovet og indholdet. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde om bygningsrenovering.
Med venlig hilsen
Mette

Carl Axel Lorentzen (Diplomingeniør, Glasfakta)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 15:27

Udvikling af teknologiske løsninger til at øge bæredygtigheden og sikre bedre vurderingsgrundlag. I praksis bl.a.:
Udvikle og fuldskalateste nye facadeløsninger gennem samarbejder med branchen

Der er manglende forståelse for konsekvensen af varmeisoleringens betydning for både brandsikring og indeklima (Termisk indeklima (direkte stråling), støj og ikke mindst dagslys).
Vi håber meget at TI kan komme igennem med et projekt som kan hjælpe på denne forståelse og udvikle nye facadeløsninger.
(Formand for Glasindustriens Teknikudvalg)

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 21:24

Kære Carl Axel Lorentzen
Nye facadeløsninger og deres indvirkning på indeklima, dagslys og brandsikring er selvfølgelig vigtige brikker ifm bæredygtige bygningsrenoveringer. Vi vil gerne invitere glasindustrien til samarbejde om dette.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Niels Jakubiak Andersen (Adm. Direktør og Studielektor , Krydsrum Arkitekter og KADK)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 13:09

Yderst relevant emne, projektbeskrivelse og ikke mindst kommentarer.

Som praktiserende arkitekt inden for bl.a. energi, helhedsrenoveringer savner jeg nok lidt fokus på de bløde værdier som jeg oplever i høj grad skal være med til at drive dette område videre fremad.

Øget fokus på livskvalitet, herunder bo-kvalitet og trivsel, samt forståelse af forskellige menneskers forskellige adfærd i praksis. Dvs. bygningerne skal være robuste overfor forskelligt brug og behov, og passe på ikke at give brugeren oplevelsen af frihedstab/umyndiggørelse i optimeringens hellige navn. At inkludere denne del af problemkomplekset i samspil med den teknologiske udvikling mener jeg der ligger et kæmpe ansvar, men også potentiale, indenfor.

Digitaliseringens muligheder, LEAN og off-site produktion, 3D scanning mv. ifht optimering af byggeprocesser, er et andet område jeg mener er enormt vigtigt at få fokus på. Herunder samarbejds-modeller mellem byggeriets parter med et tilstrækkelig incitament i hele værdikæden der sikrer fremdriften af denne udvikling i praksis.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 17:25

Kære Niels Jakubiak Andersen
Det er godt at høre, at også arkitekter finder forslaget relevant. Tak for at gøre os opmærksom på at få de bløde værdier med. Vi vil forsøge at få disse med i samarbejde med arkitekter og andre aktører.
Vi er helt enige i, at digitalisering og 3d scanning er spændende teknologier, der kan være med til at løfte renoveringsopgaven, ligesom processerne og samarbejdsmodellerne er vigtige.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jørgen Krejbjerg (Tekn. direktør, Randers tegl A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 11:33

Randers Tegl A/S har for nylig i samarbejde med bl. a. Teknologisk Institut, Murværk gennemført et projekt onkring energirenovering af parcelhuse fra 1960-1980.
Projektet var en stor succes og mundede ud i et praktisk værktøj til håndværkere, bygherrer og rådgivere.
Så herfra skal vi opfordre til, at projektet gennemføres.

Med venlig hilsen

Jørgen Krejbjerg

Dette projekt ville aldrig være igangsat, såfremt Teknologisk Institut ikke havde haft eksterne midler, der kunne financere en del af udviklingen, da projektet fra start var noget usikkert.
Med evnlig hilsen

Jørgen Krejbjerg

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:45

Kære Jørgen Krejberg
Tak for opbakningen til forslaget. Også tak for den fine omtale af projektet om energirenovering af parcelhuse og Teknologisk Instituts rolle ifm dette projekt.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Dan Troest Birkemose (Bygningskonstruktør, Byggeri og Arkitektur, Frederiksberg Kommune )
Mandag d. 4/5-15 kl. 11:48

Som en af hovedarkitekterne bag ”RenProces” er det rigtig glædeligt, at se konceptet blive nævnt igen. Siden lanceringen har det været en tur op ad bakke at få en videreudvikling sat på dagsordenen. Manglende ressourcer har været den direkte årsag til stilstanden, hvorimod begejstringen for ”RenProces”, har været stor.
En del udvikling og præcisering af koncept og delelementer er der dog foretaget i perioden - i privat regi.
For kort at repetere: De bærende principper bag ”RenProces”, er baseret på de ”bløde” værdier og opbygning af oplevelsen af ejerskab (som det så smukt hedder), hos den enkelte aktør i et konkret projekt/ejendom. På baggrund af et meget omfattende litteraturstudie og interviewe mv., er påstanden, at ”RenProces”, vil medføre en større ansvarlighed under gennemførelsen af et konkret renoveringsprojekt. Desuden vil ”RenProces”, danne grundlag for den samme ansvarlighed i driften og brugen af den enkelte bygning.
Derfor er aktørerne i en byggeproces ALLE der er part i procecessen: bygherre, myndigheder, projekterende, udførende, driften og brugerne.
”RenProces”, vil uden tvivl yder et grundlæggende og uomgængeligt bidrag til totalværdien af en energirenovering.
Så derfor ser jeg med spændt forventning frem til nærværende projekts videre forløb - og yder meget gerne et bidrag, hvor muligheden måtte vise sig.
Mvh
Dan

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:50

Kære Dan Troest Birkemose
Tak for omtalen af RenProces. Det lyder meget relevant ift. nærværende aktivitetsforslag. Også tak for tilbuddet om at bidrage. Vi vil gerne samarbejde med Frederiksberg Kommune og andre aktører om at få sat skub i bygningsrenovering.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Niels Jakubiak Andersen (Adm. Direktør og Studielektor , Krydsrum Arkitekter og KADK)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:20

Hej Mette
Tak for dine positive svar på mine kommentarer.
Jeg vil blot i fht. den store udfordring omkring "måling af bløde værdier" gøre opmærksom på KADK, CINARK-rapporten "Værdiskabelse i bygnings-renovering" der fint opsummerer denne udfordring.

Dette vigtige område håber jeg at I vil inkludere, og et samarbejde herom kunne måske tænkes?!

Læs mere her:
http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/~/media/Dark/Nyheder/Fo...

Niels Jakubiak Andersen (Adm. Direktør og Studielektor , Krydsrum Arkitekter og KADK)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:20

Hej Mette
Tak for dine positive svar på mine kommentarer.
Jeg vil blot i fht. den store udfordring omkring "måling af bløde værdier" gøre opmærksom på KADK, CINARK-rapporten "Værdiskabelse i bygnings-renovering" der fint opsummerer denne udfordring.

Dette vigtige område håber jeg at I vil inkludere, og et samarbejde herom kunne måske tænkes?!

Læs mere her:
http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/~/media/Dark/Nyheder/Fo...

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:51

Kære Niels
Tak for linket. Det virker særdeles relevant for aktivitetsforslaget. Vi vil kigge nærmere på det, og selvfølgelig vil vi gerne samarbejde med jer og andre.
Med venlig hilsen
Mette

Sidse Zimmermann (PR og Kommunikation, Gamle Mursten)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:02

Gamle Mursten lever af at genbruge mursten fra nedrivninger, derfor er det vigtigt at der i forbindelse med renovering også er fokus på, hvordan man får de nedrevne bygningsmaterialer tilbage i ressourcekredsløbet frem for at downcycle dem. Vi vil derfor gerne støtte udvikling inden for dette område og støtter især at der er fokus på totaløkonomi for ressourceanvendelsen ved renovering af bygninger.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:32

Kære Sidse
Tak for en yderst relevant kommentar. Genanvendelse af nedrevne byggematerialer kan være en vigtig parameter. Men hele det store område omkring cirkulær ressourceøkonomi har vi tænkt os at samle i aktivitetsforslaget af samme navn, http://bedreinnovation.dk/cirkul%C3%A6r-ressource%C3%B8konomi#sthash.hsR.... Det kunne være interessant at høre Gamle Murstens kommentar til dette.
Med venlig hilsen
Mette

Henriette Hall-Andersen (Programchef, Københavns Erhvervsakademi (KEA))
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:16

Et meget relevant projektforslag som udover de allerede nævnte også adresserer flere af anbefalingerne fra ”renoverings på dagsordenen”. På KEA er vi særligt glade for jeres kobling til de digitale værktøjer og ikke mindst for jeres påpegning af behovet for ”kompetence- og videnopbygning inden for anvendelse af digitale løsninger, fx droner og skannere til opmåling” – dette behov ser vi også meget tydeligt og de teknologiske muligheder på dette felt stormer frem og gør løsningerne billigere. Så dette vil vi rigtig gerne samarbejde med jer om.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 20:57

Kære Henriette
Vi er glade for at høre, at KEA finder projektforslaget relevant. Det er også godt at høre, at KEA gerne vil samarbejde om udvikling af nye teknologiske muligheder som droner og scannere. Det ser vi frem til.
Med venlig hilsen
Mette

Graves Simonsen (Projektchef, Bygherreforeningen)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:17

Udvikling af totalværdimodeller bør være sammentænkt med de mest anvendte bæredygtighedskoncepter og -værktøjer, således at de forskellige modeller peger i samme retning (inkl. den kommende frivillige bæredygtighedsklasse i relation til byggepolitisk strategi og kommende BR20). Erfaringerne med bl.a. Totalværdimodellen fra PlanC-initiativet har været, at der skal være en vis rummelighed i konceptet, for at processen kan blive værdibaseret. Endelig viser erfaringerne, at modellerne skal være forankrede (dvs. at ’nogen’ skal påtage sig implementeringen og driften), ellers vil udviklingen være spildt arbejde. Det fremgår ikke klart af oplægget, hvordan denne problemstillingen tænkes håndteret.

I forhold til udvikling af teknologiske løsninger henledes opmærksomheden på, at der allerede i dag findes løsninger til måling og monitorering af indeklima. Her kan bl.a. peges på IC Meter, der er en kommercielt drevet løsning, som er under optagelse af markedet og under udvikling med nye features. Udvikling af nye løsninger på dette område må ses i sammenhæng med lovgivningen på området, herunder målerbekendtgørelse, hvis en tilstrækkelig effekt skal kunne opnås. Det gælder bl.a. varmeregnskaber.

Udvikling og afprøvning af nye byggeprocesser er i denne kontekst noget upræcist formuleret, og må konkretiseres for at kunne vurderes i forhold til forventet effekt. Byggeprocesserne er i høj grad en strukturel problemstilling, særligt når det gælder øget produktivitet, hvor selv åbenlyse gode eksempler og erfaringer, der allerede i dag bliver eksponeret af innovative virksomheder i sektoren, har vanskeligt ved at opnå udbredelse og implementering i byggeriets virksomheder. Som eksempel kan nævnes Lean. Projektbeskrivelsen bør skærpes for at synliggøre om der tales om byggeprocesser i udførelsen eller/og i planlægningen og om dette, som den første dot antyder, vil fokusere på anvendelse af nye teknologiske metoder eller metoder til samarbejde i byggeprocessen. Sidstnævnte bør nok især fokusere at arbejde med implementering af allerede udviklede processer, som er dokumenterede fsva. effekt, fremfor at udvikle nye, der vil møde samme modstand i praktikken. Desuden må hele uddannelsessystemet indtænkes.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 21:06

Kære Graves
Tusinde tak for en detaljeret kommentering. Det er meget nyttigt for os, at Bygherreforeningen forholder sig så grundigt til forslaget.
Du har helt ret i, at de foreslåede aktiviteter skal konkretiseres. Der har ikke været plads til detaljer i den skabelon, som forslaget skulle udfyldes ud. Vi er også helt enige i, at der skal koordineres med andre initiativer og tagesd udgangspunkt i den viden, der pt findes om renovering, og som du kan se har vi nævnt flere af disse, herunder Plan C og Den Byggepolitiske strategi. Tak for det gode råd om at tænke forankring ind.
Vi vil gerne invitere Bygherreforeningen til dialog om udarbejdelse af det endelige aktivitetsforslag, så vi får alle jeres guldkorn og erfaringer med.
Med venlig hilsen
Mette

Klaus Birk (Kommerciel Direktør, Saint-Gobain Nordic A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:19

Saint-Gobain støtter fuldt og helt op om dette aktivitetsforslag.
Potentialet i bygningsrenovering er indiskutabelt, og for byggematerialeproducenter er totalomkostningsbetragtninger og life cycle costs af højeste prioritet, når nye løsninger udvikles.
Samtidigt er det for Saint-Gobain vigtigt, at blive en del af den tidlige fase af design- og byggeprocessen for på den måde, at kunne spille ind med de nyeste og mest bæredygtige løsninger samt deltage i udvikling og afprøvning af nye testmetoder til verifikation af de energi, komfort- og miljømæssige effekter af en god renovering.
Med venlig hilsen
Klaus Birk

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:25

Kære Klaus
Tak for den uforbeholdne støtte til forslaget. Totalomkostninger og totalværdi er en vigtig del af forslaget, så det passer fint med Saint Gobains prioritering. Samarbejdet mellem de forskellige aktører har også stor betydning. Vi har forståelse for vigtigheden af, at en producent som Saint Gobain har mulighed for at deltage i de første faser og være med til at udvikle den bedste løsning i stedet for bare at få lov at byde på en færdig opgave, der alene vurderes på pris.
Med venlig hilsen
Mette

Grith Bech-Nielsen (Programleder, VIA Byggeri og Energirenovering, VIA University College)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:40

VIA University College; herunder VIA Byggeri, VIA Engineering og Center for Forskning og Udvikling i Byggeri, Energi og Miljø støtter i særdeleshed projektinitiativet vedr. Bygningsrenovering og de tilknyttede aktiviteter målrettet renovering og energirenovering af boliger og bygninger.

Vi er helt enige i, at der er et samfundsaktuelt og akut behov for at videreudvikle og implementere et totalværdiperspektiv på bygningsrenovering – både i teori og i praksis.

Vi er også helt enige i at en grundlæggende forudsætning for at dette perspektiv kan praktiseres er, at samarbejdet på tværs af branchens renoveringsaktører optimeres betydeligt. Dette samarbejde indebærer ikke blot bygherrer, rådgivere, entreprenører, håndværkere og producenter. Det indebærer også uddannelsesinstitutionerne.

Vi uddanner fremtidens tværfaglige renoveringsaktører og derfor involveres og bidrager vi meget gerne med vores viden og erfaring i de beskrevne forsknings-/udviklings- og videndelingsaktiviteter.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 07:51

Kære Gitte Bech-Nielsen
Tusinde tak for støtten til aktivitetsforslaget. Vi er glade for, at I er enige i indholdet. Og selvfølgelig inkluderer værdikæden ifm renovering også uddannelsesinstitutioner. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med VIA University College.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Ruut Peuhkuri (Lektor, leder af udviklingsområdet ReBuild, DTU Byg)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 19:01

At renoveringer skal tænkes i et totalværdi perspektiv er helt i tråd med DTU Byg's visioner for fremtidens energirenoveringer. Uden inddragelse af værdien af de "svært" målbare størrelse kan bygherren ikke få det rigtige billede af mulige løsninger.
Opgaven fra konceptudviklingen til brugbare værktøjer er stor og der vil DTU Byg gerne bidrage med vores både dybt tekniske men også tværfaglige viden og fokus. Fx ved at koble det eksisterende, målte energi og indeklima til totalværdiberegningen af mulige renoveringstiltag. DTU Byg arbejder også allerede med totalværdi-begrebet bl.a. i et InnoBYG projekt ” Fra anlægssum til totalværdi”.
Det er meget fint at TI har en ambition til at agere bindeled mellem forskningen og implementeringen i virksomheder. Vi vil gerne bidrage med input fra forskningen og støtter dermed initiativet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 07:54

Kære Ruut
Det er godt at høre, at tilgangen i aktivitetsforslaget er i tråd med DTU Byg`s. vi er glade for, at I ønsker at bidrage med jeres forskningsviden. Det vil give stor værdi at samarbejde med jer. Det ser vi frem til.
Med venlig hilsen
Mette

Anders Sørensen (Udviklingschef, Gaia Solar A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:57

Aktiviteten understøtter det store behov for at kunne udvikle og fuldskalateste nye facadeløsninger - hvor solceller supplerer og erstatter konventionelle materialer i klimaskærmen. Derudover oplever vi begrænsninger i dag i design af heltagsløsninger med solceller, fordi det ikke er muligt at tilpasse fx integrerede solcellepaneler på byggepladsen (da det er hærdet glas) - og derfor stiller meget store krav til digital opmåling fx via droner eller anden teknologi. Mvh Anders Sørensen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:58

Kære Anders Sørensen
Det er godt at få bekræftet behovet for en ydelse, vi forventer, kommer ud af aktiviteten, nemlig fuldskalatestning. Ligeledes er det tydeligt, at der skal nye løsninger til opmålingen for at kunne tilpasse solcellepaneler til heltagsløsninger. Tak for din relevante kommentar.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Lise Lyngfelt Molander (Principal Consultant/Director, thinkstep ApS)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:34

Kære Mette

Et interessant forslag, der med fordel kunne kobles til jeres forslag om fokus på den cirkulære økonomi.

Specielt aktivitet 1. Implementering og tilpasning af totalværdimodeller, kan med fordel åbenes op og gøres mere flexibel i forhold til brug genanvendelse og alternative materialer

Mange hilsner
Lise Lyngfelt Molander
thinkstep

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:59

Kære Lise
Tak for dit forslag om at koordinere dette forslag med det om den cirkulærer ressourceøkonomi. Det giver god mening, og det vil vi selvfølgelig gøre.
Med venlig hilsen
Mette

Michael H. Nielsen (Direktør, Dansk Byggeri)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:55

Dansk Byggeri støtter fuldt ud op om forslaget. Det er vigtigt, at der er bred opbakning til at frembringe de løsninger til bygningsrenovering, der bliver efterspurgt og at disse har fokus på alle aspekter af bæredygtighed. Vi glæder os over, at hele erhvervets værdikæde medtages som målgruppe og som nødvendigt udgangspunkt for, at løsningerne udvikles og anvendes værdiskabende. Her ser Dansk Byggeri det som styrke i forslaget, at gevinster ved nye løsninger skal afprøves og eftervises i både halv- og helskala.

Vi hilser det velkommen at professionelle bygherrer med totalværdiredskaber i hånden vil kunne udarbejde mere kompetente udbud baseret på bevidste valg.

Når hele byggeriets værdikæde igennem forslagets aktiviteter skal styrkes til at levere bedre løsninger ved høj produktivitet, går det ikke uden til stadighed at arbejde på hvordan byggeprocesser og metoder kan optimeres. Dansk Byggeri mener at dette vigtige udviklingsarbejde bør omfatte både fornyet kompetenceudvikling, afprøvning og implementering. Vi vil meget gerne bidrage til at konkretisere forslaget på dette område.

Særligt for den store masse af renoveringsmodne murede etageboliger er der påtrængende renoveringsopgaver, ikke mindst energirenovering. Der vist sig helt nye muligheder for at energirenovere murværket, men det er vigtigt at vælge de rigtige løsninger. Derfor er det væsentligt at have et helhedsorienteret perspektiv.

Det murede byggeri repræsenterer en enorm økonomisk og samfundsværdi, hvor de vigtigste styrker er den lange levetid, de lave vedligeholdelsesomkostninger, det gode indeklima og genanvendelsesmulighederne. Der er behov for at tænke balance og helhed i at koble det nye med det gamle. Vi har brug for innovation og forskning i byggematerialer, så vi kan få lavet langsigtede bæredygtige løsninger, når vi skal energirenovere det murede byggeri. Og samtidigt handler det også om at genfinde gamle dyder.

Bygningsreglementernes stadigt mere skærpede krav til energiforbrug i bygninger og ved renoveringer forudsætter, at rådgivere og håndværkere i byggebranchen formår at gribe disse tendenser og udvikle sig i takt – eller på forkant – med disse. Udfordringen er at bevare kvaliteten i det håndværksmæssige og de robuste materialer, når vi videreudvikler materialer og produkter. Og derfor bør denne udvikling koble til at sikre ”helhedsorienterede” kompetencer. Nemlig murere med et bredt alment kendskab kombineret med dybtgående specialviden inden for en bestemt niche. En sådan niche kunne f.eks. være at arbejde med nye og intelligente materialer med f.eks. affugtende, isolerende eller lydisolerende egenskaber.

MVH Michael H.N.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:39

Kære Michael
Først og fremmest er vi rigtigt glade for, at Dansk Byggeri støtter forslaget fuldt ud. Men vi er også glade for jeres konkrete råd omkring udmøntningen.
Tak for tilbuddet om at medvirke til at konkretisere aktiviteter relateret til processer og metoder. Det siger vi selvfølgelig ja tak til.
Vi er opmærksomme på den store udfordring det murede byggeri udgør, og vi er helt enige i, at der skal tænkes bæredygtigt/helhedsorienteret, og at vi skal forene nye materialer og metoder med respekt for de gamle materialer og håndværket. Teknologisk Institut står i spidsen for flere udviklingsprojekter, hvor resultatet er løsninger målrettet det murede byggeri. Disse er et skridt på vejen, men der er stadig mere at gøre. Det kunne være vedrørende de udførendes kompetencer og nye multifunktionelle materialer, som du foreslår.
Vi ser frem til et godt samarbejde om den store opgave det er at udvikle gode løsninger og processer til at få sat skub i bygningsrenoveringen.
Med venlig hilsen
Mette

Per Haugaard (Chief Specialist , COWI A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:58

COWI støtter fuldt op om dette projektforslag. Det er yderst relevant, at udvikle værktøjer og systemløsninger, som I højere grad kommer hele vejen rundt om alle aspekter ved renovering. Det er vigtigt, at totaløkonomiværktøjet også inkluderer cirkulær økonomi, dagslys, luft/ventilation, materialer, støj, og luftfugtighed. De indeklimamæssige aspekter har stor betydning for sundhed og velvære og påvirker indirekte samfundsøkonomien. I beskrivelsen bør der være noget mere om indeklima og sundhed i boliger før og efter renovering. Det kunne også være givtigt med en mere holistisk tilgang til dagslysets betydning for sundhed. Procesoptimering og tidlig inddragelse af alle aktører er vigtige elementer for, at renoveringen kan gøres inden for de samme økonomiske rammer.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:15

Kære Per Haugaard
Det er godt at høre at COWI støtter op om forslaget. Tak for at konkretiser, hvad I mener aktiviteterne bør indeholde. Disse vil vi tage med, når vi udarbejdet det endelige aktivitetsforslag.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Pia Mulvad Reksten (Erhvervspolitisk konsulent, LO)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:24

Vigtigt projekt som kan styrke jobskabelsen i Danmark. Godt med fokus på totalværdi og bæredygtighed.
Relevante samarbejdspartnere kunne også være lønmodtagerorganisationer, der har medlemmer inden for byggeriet og har stor interesse i at der også sættes fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne mv. og bidrage med viden om hvordan aktiv medarbejderinddragelse kan styrke arbejdsprocesser og værdikæden.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:17

Kære Pia Mulvad Reksten
Hvor er det godt at LO kan se potentialet af forslaget med hensyn til jobskabelse. Tak for dit forslag om at inddrage lønmodtagerorganisationer som samarbejdspartnere. Det vil vi selvfølgelig overveje, når vi udarbejder det endelige aktivitetsforslag.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Frank Henningsen (Divisionsdirektør, Taasinge Elementer)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:04

Vi ser gerne udvidet forskning i brug af præfabrikerede træelement løsninger, hvilket efter vores vurdering har stort potentiale både konstruktivt og for at optimere byggeprocessen, arbejdsmiljø, samt gener for beboere og trafik.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:18

Kære Frank Henningen
Tak for forslaget om at inkludere brug af præfabrikerede træelementer i aktiviteterne. Det lyder som en rigtig god ide, som vi vil tage med os, når vi skal udarbejde det endelige aktivitetsforslag.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Klaus Kellermann (Bæredygtighedarkitekt, AI A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:36

Implementering af totalværdimodeller i renoveringsarbejdet med den danske bygningsmasse, kan optimalt være én af de få metoder, der kan skabe en positiv forandring for flest mennesker. Behovet for en opdatering af bygningsmassen er åbenlyst, men bevæggrundene for renoveringen skal være de rigtige, ellers vil der blot indbygges endnu flere sociale og sundhedsmæssige problemer. Energirnovering er ikke nok, mennesket skal være i fokus for enhver strategi, der berører et så stort område.

Med venlig Hilsen
Klaus Kellermann

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:20

Kære Klaus Kellermann
Tak for dit bidrag. Vi er helt enige om, at en succesfuld bygningsrenovering skaber gode forhold for de mennesker, der skal bo og opholde sig i bygningerne. Det er hensigten at inkludere dette i de totalværdimodeller, vi vil arbejde med.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Tine Aabye (Civilingeniør, Forsikring & Pension)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:13

Forsikring & Pension finder projektet interessant og relevant. Der er behov for fokus på renovering og viden om robuste og ’rigtige’ løsninger til renovering af bygninger.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:22

Kære Tine
Vi er glade for opbakningen fra Forsikring og Pension. Der er mange aspekter, der skal tages med, når vi skal udvikle løsninger til den optimale bygningsrenovering, og robusthed og god kvalitet er naturligvis en af dem.
Med venlig hilsen
Mette

Tommy Bisgaard (Direktør, Kalk- og Teglværksforeningen)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 14:55

Kalk- og Teglværksforeningen finder projektet interessant og relevant. Der er behov for fokus på renovering og viden om robuste og ’rigtige’ løsninger byggende på ægte bæredygtighed til renovering af bygninger. Vi støtter dette fuldt ud.

Tommy Bisgaard (Direktør, Kalk- og Teglværksforeningen)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 14:55

Kalk- og Teglværksforeningen finder projektet interessant og relevant. Der er behov for fokus på renovering og viden om robuste og ’rigtige’ løsninger byggende på ægte bæredygtighed til renovering af bygninger. Vi støtter dette fuldt ud.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 19:21

Kære Tommy
Vi er glade for, at Kalk- og Teglværksforeningen finder aktivitetsforslaget interessant og relevant. Bæredygtighed forstået som de tre søjler med miljø, sociale aspekter og økonomi er vejen frem til en succesfuld renoveringsløsning.
Med venlig hilsen
Mette