Fremtidens servicekoncept: Teknologioverførsel til offentlige og pri-vate virksomheder – til teknologiforskrækkede områder

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Servicesektoren er i dag den absolut største sektor i Danmark og står for en betydelig del af tilvæksten i BNP. Men servicesektoren er ikke teknologi-vandt og ikke særlig F&U-intensiv. Teknologioverførsel og Ser-viceinnovation rækker ud over selve servicesektoren - der ligger et erhvervs- og forretningsmæssigt poten-tiale i at sammentænke udviklingen af teknologiske produkter og serviceløsninger – mellem offentlig og pri-vat virksomhed – og/eller mellem servicevirksomhed og teknologi-virksomhed.

Der opbygges 5 regionale innovationsnetværk med udgangspunkt i de enkelte regioners styrkepositioner. Deltagere er offentlige og private virksomheder - 25 stk. Der etableres et koncept, hvor der arbejdes med videnoverførsel fra ”drifts-virksomheders” erfaring med effektivitet og logistik bundet til produktet, og service-sektorens ekspertise omkring effektive processer og kunde/bruger relationer. Udvikling og demonstration af koncepter vil ske på tværs af faglige centre på GTS-Institutter og inddrage metoder, forskning og erfaringer fra AAU, RUC og SDU. Der gennemføres 5 pilotprojekter, hvor der værdimæssigt tilføres servicesektoren nye muligheder, så det på afgørende vis værdimæssigt løfter ”produktet” – (besparelse, funktionalitet, kvali-tetsmæssigt, bruger-medarbejdermæssigt). Endvidere etableres et ”advisory board” bestående af offentlige aktører, brancheforeninger (f.eks. Dansk Erhverv) private virksomheder og internationale eksperter, med henblik på at fokusere på afsætning på internationale markeder og eksportpotentialer.

Der skal etableres og konsolideres viden om teknologioverførsel til servicevirksomheder og om samspillet mellem offentlige og private virksomheder. Der opbygges viden omkring udvikling af service-virksomheders evne til at udvikle sig fra fokus på produkt til fokus på service – og den teknologiske service styrkes tilsva-rende gennem udvikling af krydsfeltet mellem produktteknologi og serviceerhverv.

Der udvikles et servicekoncept i krydsfeltet mellem fremstillings- og servicevirksomheder, mellem private og offentlige virksomheder. Der vil blive udviklet systemer til at udvikle og styre teknologioverførsel og teknolo-gisk-innovation til offentlige virksomheder og andre service-virskomheder.