Fremtidens Smarte Bioenergi

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø og Materialeteknologi
Kristian L. Andersen
Afdelingschef

FORCE Technology vil understøtte den danske bioenergiklynge i udviklingen af fremtidens smarte bioenergi med øgede evner til selvoptimering og selvovervågning, samt øgede muligheder for at kommunikere og udnytte data om f.eks. forbrændingsanlæggenes tilstand. Målet er at øge energieffektiviteten og reducerer drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, men også åbne mulighederne for stærke value-proposition gennem nye forretningsmodeller og produktservitisation.

En sammenfatning af aktivitetsforslaget kan læses i PDF-dokumentet.

1. Markeds- og samfundsbehov

I regeringens scenarier[1] for, hvorledes Danmark skal blive fossilfrit i 2050, udgør udnyttelse af bioenergi et hovedelement, og scenarieanalysen peger på, at hvis omstillingen skal forløbe uden betydelige samfundsmæssige omkostninger, så er det en forudsætning, at teknologierne forbedres markant, hvad angår både effektivitet og pris således, at de kan konkurrere med fossile teknologier uden eller kun med begrænset tilskud.

Teknologi- og Innovationsfremsynet ”Smarte Produkter og Internet of Things” peger på, at energiproduktion og –forsyning er et af de vigtigste områder for Smarte Produkter og IoT. Specielt er der et uudnyttet potentiale i brug af digitale teknologier som kan optimere styring og regulering, minimere vedligeholdelsesomkostninger, minimere miljøbelastninger og automatisk rapportere om udstyrs tilstand og vedligeholdelsesbehov[2].

Den primære målgruppe inkluderer kedelfabrikanter og anlægsejere, og kan opgøres til samlet 334 virksomheder. Den samlede målgruppe, der også inkluderer underleverandører, vurderes til at udgøre mindst 500 virksomheder.

Fremtidens globale marked for bioenergiteknologi er enormt (globalt marked vurderes i 2035 at være 600 mia. $[3]), og den danske bioenergiklynge har et godt greb i det internationale marked med en stor eksport (den grønne energiteknologieksport udgjorde i 2013 38 mia. DKK[4]).

Aktiviteten har til formål at understøtte den danske bioenergiklynge i udviklingen af fremtidens smarte bioenergi med øgede evner til selvoptimering og selvovervågning samt øgede muligheder for at kommunikere og udnytte data om deres tilstand. Klyngens teknologileverandører vil få deres konkurrenceevne styrket via smarte teknologier, der ikke alene øger energieffektiviteten og reducerer drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, men også åbner mulighed for at styrke deres value-proposition via nye forretningsmodeller og produktservitisation. 

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

FORCE Technology vil i tæt samarbejde med målgruppen udvikle metoder og teknologi inden for fire områder, hvor målet er at øge effektiviteten, minimere miljøforhold, forudsige og minimere vedligehold, sænke driftsomkostninger og forbedre levetid. De 4 hovedaktiviteter er:

  • Måle og beregne data om brændselssammensætning og -kvalitet forud for forbrændingsprocessen og anvende denne viden til proaktivt at forberede og regulere forbrændingen.
  • Overvåge og måle procesparametre og via avancerede algoritmer, lave forecast for, hvorledes processen kan forventes at udvikle sig.
  • Overvåge den aktuelle strukturelle belastning i forhold til fx korrosion og andre forhold, der giver utilsigtede driftsstop og har negativ betydning for levetid.
  • Løbende opsamle datahistorik om brændsel, procesparametre og strukturel belastning, og via avanceret dataanalyse og fremskrivninger (BigData) udvikle prognoser for optimal vedligeholdelsesprofil.

Et eksempel på, hvordan ny teknologi og styring kan forbedre det økonomiske grundlag for driften af energianlæg, kan findes ved udvikling af en ny, forbedret rist og styring. Dette muliggør benyttelse af billigere, men dårligere brændsel fx have/park-affald i stedet eller supplement til træflis. Tal fra Bogense Fjernvarme viser besparelser i brændselsomkostningerne på 1 mio. kr. pr år for en 8 MW kedel[5].

Aktivitetens resultater og den udviklede viden forankres i konkret og skalerbar teknologi og softwaresystemer, der understøtter og øger værdiskabelsen af eksisterende teknologisk serviceydelser.

Omstillingen af det danske energisystem til at være fossilfrit sker ikke via markedskræfter alene, men er en samfundsudfordring og kræver derfor betydelig offentlig styring, men også samarbejde langs hele værdikæden – hvilket er et centralt element i denne aktivitet.

3. Centrale aktiviteter

Følgende centrale aktiviteter gennemføres sammen med målgruppen og danner grundlag for nye teknologiske serviceydelser, kompetencer og teknologier:

Udvikling af teknologi og system for modtagekontrol af brændsler: Der udvikles et system, der kan måle de brændselstekniske egenskaber ved modtagelse (sammensætning, brændværdi, fugtindhold og identifikation af uønskede brændselskomponenter).

System for optimal risteforbrænding og styring: Der udvikles et system, der via optisk overvågning af forbrændingszoner på ristelaget, måling af brændselslagets tykkelse samt en adaptiv forecast af forbrændingsprocessen, kan understøtte optimal regulering af forbrændingsprocessen. Udviklingen sker med afsæt i eksisterende viden om NIR-baseret overvågning.

System for monitorering af belægningsdannelse: Der udvikles teknologi, som løbende og online kan monitorere belægningsdannelse på kritiske komponenter og hermed understøtte styring og vedligeholdelsesstrategi. Systemet udvikles med afsæt i eksisterende korrosionsprobeteknologi.

System for minimering af strukturel belastning: Der udvikles et system, der via online måling af korrosiv belastning og monitorering af belægningsdannelse, kan understøtte optimal regulering af anlægget og minimale vedligeholdelsesomkostninger. Systemet tager udgangspunkt i et eksisterende system for on-line måling af korrosive gasser.

System for erfaringsbaseret drift og vedligehold: Der udvikles et system, der via datamining og avanceret dataanalyse og prognoseværktøjer (BigData) kan understøtte en optimal vedligeholdsprofil, herunder sikre få, korte og velplanlagte vedligeholdelsesstop.

4. Mulige samarbejdspartnere

FORCE Technology deltager som danske repræsentanter i hhv. IEA Task 32 & 33, Innovationsnetværk for Biomasse (INBIOM) og for Miljøteknologi (Inno-MT) samt bestyrelsesarbejde i DI Bioenergi og Partnerskab for Termisk Forgasning og på affaldssiden i SAF og DAFONET. Fagligt samarbejde og videnhjemtagning vil ske med DTU Kemiteknik & Mekanik, Chalmers Universitet Sverige, TU Graz Østrig.

Eksempler på konkrete og formaliserede samarbejder er: DTU, Vølund, AffaldPlus (Corrosion-Rate-Index), Euro Therm og Hinnerup Fjernvarme (NIR-vision teknologi), Dall Energi (CFD-modellering) og DAFONET (driftsimulator).

Hele den danske bioenergiklynge vil blive inddraget i de beskrevne udviklingsaktiviteter, enten som aktiv partner, eller f.eks. som vært for demonstration eller via videnspredningsaktiviteter. Her er et vigtigt afsæt ”Dansk Træpille og Bioenergikonference”, som FORCE Technology afholder årligt, og hvor hele klyngen inddrages i dialog.

 

Referencer: 

[1] Energiscenarier – Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050, Energistyrelsen, marts 2014.

[2] Smarte Produkter og Internet og Things, Styrelsen for Forskning og Innovation, januar 2015.

[3] World Energy Outlook 2013, IEA, 2013

[4] Energiteknologieksporten 2013, Dansk Energi, Energistyrelsen og DI Energi, 2014.

[5] Forskning i Biomasse, nr 45 – sep 2013

Nøgleord

36 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jeanette Obling (Director, Technology Solutions, Thermal Power, DONG Energy)
Fredag d. 17/4-15 kl. 10:39

De fleste aspekter af det opstillede projekt er relevant ny viden for DONG Energy til understøttelse af biokonverteringer. Sammenhæng mellem brændsler og materiale belastning i forhold til forudsigelse af vedligehold er vigtig baggrundsviden.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Fredag d. 1/5-15 kl. 11:10

Mange tak for din kommentar – vi er glade for at DONG ser perspektiver i aktivitetsforslaget og håber at DONG i forbindelse med jeres igangværende konvertering til mere biomasse vil drage nytte af de teknologier og services som denne aktivitet har til formål at udvikle.

Mvh,
Kristian Lykkemark Andersen, FORCE Technology

John Thesmer (Ressourcechef, Amager Ressourcecenter)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 11:41

Projektet er yderst relevant i forhold til regeringens målsætning om et fossilfrit Danmark i 2050. En automatisering af overvågningen af udstyrs tilstand og vedligeholdelses behov samt løbende opsamling af data vil føre til færre driftstop og dermed en bedre økonomi for anlæggene. Projektet vil i relation til ARC kunne give ny, væsentlig viden som vi ellers ikke ville opnå.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Fredag d. 1/5-15 kl. 11:15

Mange tak for jeres støtte til aktiviteten og kommentarer til det i finder specielt interessant heri. I forbindelse med målsætningen om at Danmark skal være fossilfrit i 2050 er en stabil og sikker drift centrale elementer for anlæggenes økonomi. Færre ikke planlagte driftsstop genne fx overvågning af udstyr og bedre udnyttelse af erfaringsopsamling fra driftsdata (BigData) kan være med til at forbedre økonomien for energiproduktion.

Med venlig hilsen,
Kristian Lykkemark Andersen, FORCE Technology

Jan Depenau (CEO, Euro Therm AS)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 08:26

Projektet indeholder flere relevante aktiviteter for Euro Therm. Særlig aktiviteten omkring et system for optimal risteforbrænding og styring har vores store interesse. Kunderne efterspørger omkostningseffektive løsninger, der kan fyre med biomassebrændsel af lavere kvalitet og med større variationer i brændselsegenskaberne, mens myndighederne stiller store krav med hensyn til lave emissioner.
Et optisk system, som kan integreres med en fleksibel rist med udvidede reguleringsmuligheder og et tilpas intelligent reguleringskoncept, vil give mulighed for at skabe et forbrændingssystem med lavere service og vedligeholdelsesomkostninger samtidig med en lav emission.
Det foreslåede projekt vil give en virksomhed som Euro Therm den nødvendige viden og indsigt til at kunne skabe et optimalt forbrændingssystem og dermed en konkurrencemæssig fordel.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Fredag d. 1/5-15 kl. 12:40

Tak for de konstruktive kommentarer.

Den efterspørgsel som I oplever fra kunder med ønske om større mulighed for variation af driften og med et mere fleksibelt brændsel valg er netop en af de udfordringer som den danske energiforsyning står overfor ved indførsel af mere biomasse i energisektoren.

Vores mål er at denne aktivitet kan være med til at imødekomme og løse nogle af de centrale problemstillinger som er forbundet hermed og bla hjælpe jer i den udvikling I er i gang med.

Med venlig hilsen,
Kristian Lykkemark Andersen, FORCE Technology

Kim Behnke (Vicedirektør, Dansk Fjernvarme)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 14:15

I 1993 vedtog Folketinget en biomassehandlingsplan med angivelse af, hvor meget halm og træflis der i Danmark skulle og skal anvendes til el- og kraftvarmeproduktion. Det var den beslutning, som blev grundlaget for udvikling af tilsatsfyring med halm på kulværker m.v.

Vi har en ambitiøs dansk klima- og energipolitik, hvorefter de fossile brændsler skal udfases for el og varme fra 2035, og for hele samfundets energibehov i 2050. Særligt transportsektoren kan blive en stor udfordring. Det er ikke nok at tilsætte 5 eller 10 % bioetanol i benzinen, hvis vi skal være 100 % baseret på vedvarede energi i transportsektoren.

De danske kraftvarmeværker er udfordret af faldende elpriser bl.a. som følge af meget vindkraft i elsystemet og af kedeldrift for fjernvarmeproduktion med afgiftsfrie biomasse brændsler. Vi kan derfor se frem til en kraftig reduktion i antallet af kraftvarmeenheder i Danmark.

I det lys er initiativet fra FORCE både godt og alligevel mangelfuldt. Det er godt at have fokus på reduktion af forskellige miljøpåvirkninger, men det er mangelfuldt i relation til om der overhovedet vil blive bygget nye enheder i de kommende år.

Der er brug for en ny strategi fra Folketinget. Strategien skal have fokus på miljø, forsyningssikkerhed, betalbar energi, Smart Energy systemer, jobskabelse, vækst og eksport.

Etableringen af et par store (mindst 100 MWt) anlæg for omsætning af bioressourcer som 1) Affald fra landbrugssektoren og 2) Affald fra byerne.
De to anlæg skal etableres med henblik på, at de kan generere el, når der ikke er vindkraft, de kan generere varme til fjernvarmesystemerne og det kan producere flydende biobrændstoffer til transportsektoren.
Det sidste element er vigtigt, da der i transportsektoren er kunder med betalingsevne og vilje, lige som de flydende biobrændstoffer nemt kan lagres

Vi har på pilot-skala set tilløb til sådanne satsninger med REnescience demonstrationen på ARC og Pyroneer projektet ved Asnæs værket. Her er høstet meget værdifuld viden om termisk forgasning, biogas omsætning m.v. Anlæggene har dog ikke haft skala til at komme i egentlig normal drift. Maabjergværket i Holstebro er et andet eksempel på et spænende udviklingsprojekt.

En national satsning vil kræve at der er et stærkt lederskab fra en organisation som DONG Energy, men også at alle gode kræfter går sammen om at skabe noget unikt, som vil påkalde sig international opmærksomhed og købelyst i andre lande. Satsningen skal ses ud fra et dansk Smart Energy behov kombineret med en eksportmulighed.

Dansk Fjernvarme ser med bekymring på at de store centrale kraftvarmeværker gradvis lukkes ned. Nok kan fjernvarme produceres med mange energikilder, og vi skal fortsat have solvarme, overskudsvarme og varmepumper integreret i fjernvarmesystemerne. Men det er bare ikke nok.

I de store byer er der behov for massive varmekilder, når de gamle kraftvarmeværker lukkes. Lige så fantastisk det er når Løgumkloster med solvarme på 35.000 kvadratmeter og et kæmpe varmelager tilsluttet en varmepumpe, kan forsyne 1.500 fjernvarmeforbrugere med 40% solvarme. Lige så åbenlyst er det at de store byer har brug for varme fra anlæg af en ganske anden størrelse.

Så byg dem dog!

Hvis varmesektoren selv skal bygge alle de nye anlæg, så vil de dels blive snævert fokuseret på varmelevering, dels vil vi miste den effektivitet som samproduktion af el og varme repræsenterer. Brændslet skal jo bruges optimalt, og det er ikke til simpel opvarmning af vand.

Elsystemet er udfordret af mangel på generator-kapacitet og at elsystemet skal have adgang til regulerbare enheder, som kan fylde "hullerne" op når det ikke blæser.
De lave elpriser gør dog at der ikke etableres ny kraftvarme kapacitet.

Der mangler en tredje indtægtskilde!

Bioværker (bio raffinaderier), som både kan levere effektiv og billig varme, el når der er behov for det og flydende biobrændsler til transportsektoren. Det er fremtidens værker.

Det er Smart Energy i sin mest optimale form. Fjernvarmen har mulighed for at nyttiggøre varmen til/fra bioprocesserne, hvad enten det bliver biogas eller termisk forgasning.

Det vil være rigtig godt om FORCE kan levere bidrag til denne udvikling. Og det vil være rigtig fornuftigt at bruge F&U støtte til at få fjernet nogle af de tekniske barrierer eller usikkerheder, således at investorer kan koncentrerer sig om at lave en forretningsplan for driften af de kommende bioværker.

Vh. Kim Behnke, Dansk Fjernvarme.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Fredag d. 1/5-15 kl. 13:20

Mange tak for dine kommentarer, og de refleksioner over Danmarks store energiomstilling og deraf følgende nødvendige politiske prioriteringer og F&U aktiviteter, som vores projektforslag har givet dig anledning til at udtrykke.

Vi er glade for, at du har gode forhåbninger til, at vores projektforslag kan bidrage til en styrkelse af den danske bioenergiklynges produkter og kommercielle udvikling.

Vi tænker, at resultaterne har relevans både for nye anlæg og for eksisterende, retrofittede anlæg, og vi forventer, at der i en lang årrække fortsat vil være plads til kraftvarmeanlæg i forsyningsstrukturen.

Polygenerationsanlæg, der kan fremstille både brændstoffer og kraftvarme (i skiftende indbyrdes forhold) er teknisk interessante, men også relativt dyre, hvorfor de kræver en særlig politisk opbakning for at kunne realiseres.

Skulle den politiske opbakning være til stede er vi fra FORCE Technology klar og bestemt meget interesseret i at understøtte F&U aktiviteter med henblik på implementering af polytgenerationsanlæg i den danske energisektor.

Med venlig hilsen,
Kristian Lykkemark Andersen, FORCE Technology

Jens Ole Hougaard (Afdelingschef , Verdo Produktion A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:32

Projektforslaget indeholder mange gode og brugbare betragtninger og ideer. Det er vigtigt med en udvikling hen i mod en bedre udnyttelse af resurserne, men også at kunne udnytte de mange alternative biobrændsler der er og vil komme på markedet optimalt.
Projektet indeholder vigtig viden og udvikling til målsætningen om at opnå det fossilfrie Danmark.
Dog kunne jeg se en ide i, at inddrage optimering i forhold til mulig brændselsblanding af biobrændsler for at opnå den optimale forbrænding.

Thomas Holst (chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 19:31

Dette projekt forventes at kunne øge muligheden for andelen af biomasse i energiforsyningen, da endnu bedre monitering og styring af forbrændingen af biomassen inkl. halm, vil give bedre mulighed for sikring mod uhensigtsmæssige stop af kedler. Halmen og flis fra flerårige energiafgrøder har jo bl.a. vist at kunne have særlige udfordringer i forhold til korrosion og slaggedannelse. Her kan løbende monitering være med til at sikre et indblik i "sundhedstilstanden" i kedlen.

Nighat Kamal (Direktør, Farum Fjernvarme amba)
Mandag d. 4/5-15 kl. 11:52

Dette projekt indeholder vigtige elementer der kan bidrage til nødvendige teknologier og systemer for en driftseffektiv og økonomisk rentabel udnyttelse af biomasse som brændsel.
Det er vigtigt at anlæggene har en god livstid og driftstimer uden for mange stop, og at produktionen og vedligeholdelse kan planlægges udefra et bedre overblik over forbrændingen og tilstanden i kedel mv.
I planlægningsfasen kan et bedre forbrændingssystem med lavere emissioner kunne åbne op for at bygværker der rummer disse biomasse værker bedre kan integreres i byerne.

Carsten Lunde (Energichef , SK Forsyning A/S )
Mandag d. 4/5-15 kl. 11:56

System for optimal risteforbrænding og styring:
Projektets indhold er yderst relevant for lige netop de biomasse anlæg vi har i SK Forsyning.
Det at kunne styre og optimere forbrændingen løbende på eksisterende anlæg vil muligøre en større diversitet i brændsels sammensætningen.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:49

Mange tak for dine kommentarer. Det er positivt at vide SK Forsyning bedømmer projektforslagets indhold som yderst relevant for jeres anlæg.
Vi vil sikre at resultaterne har stort fokus på praktiske anvendelser, hvilket forhåbentligt også kan komme jer til gavn.
Venlig hilsen
FORCE Technology
Erik B. Winther

Søren Skærbæk (Energi- og Miljøansvarlig, Skjern Papirfabrik A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 15:48

Skjern Papirfabrik støtter aktiviteten. Motivationen er, at vi som energiintensiv fremstillingsvirksomhed er meget afhængige af at have tilgængelige optimeringsmuligheder i energitjenesten til dagens stigende behov.
Vi er midt i et stort projekt om etablering af et nyt biobrændselsanlæg, og har i den forbindelse benyttet os af Force Tecnologys kompetencer. Der vil i den sammenhæng være et løbende behov for afdækning af forbedringsmuligheder. Vi befinder os i et område med tilgængeligt energipil, og mangler inputs og erfaringer med afbrænding af samme uden væsentlig tab af virkningsgrad og effektiv drift.

John Olsen (Produktionschef, I/S Vestforbrænding)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:49

Projekt ideen om automatisk opsamling af data for vedligehold vil kunne forbedre forberedelse og optimere det faktisk vedligehold
viden om belægningsdannelse i kedler er interessant, og afledt vil et studie af mulige additiver til neutralisering af korrosion være nyttigt

Jesper Cramer (Senior projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:25

Mange tak for din kommentar – vi er glade for, at Vestforbrænding ser perspektiver i aktivitetsforslagene om "Big data" og håber, at Vestforbrænding vil kunne drage nytte af de teknologier og services, som denne aktivitet har til formål at udvikle. Også tak for idéen/ønsket om et studie af additver til neutralisiering af korrosion, som jo klart ligger inden for FORCE Technologys nøgleområder. Mvh,Jesper Cramer

Ole Andersen (Energichef, AffaldPlus)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:13

AffaldPlus støtter aktiviteten. Opsamling af data der, der efterfølgende bearbejdes i det perspektiv det ønskes anvendt, vil altid kunne optimere vedligehold.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:42

Tusind tak for AffaldPlus's støtte til aktiviteten. Kommentarerne er vigtige i vores arbejde med at formulere konkrete projekter, som kan gavne affaldsforbrændingsanlæggene i Danmark.

Venlig hilsen
FORCE Technology
Jesper Cramer

Michael Persson (Sekretariatschef, DI Bioenergi)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:48

Det er vigtigt at fortsætte udviklingen mod stadig mere effektiv anvendelse af biomasse til energiformål. Danmark har en hel del førende virksomheder indenfor området, og det er vigtigt at der er projekter, der sigter mod at fortsætte udviklingen mod højere effektivitet og lavere omkostninger. Det hilses velkommen at der lægges vægt på inddragelse af virksomheder i projektet.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:18

Mange tak for DI Bioenergi's kommentarer til projektforslaget.
Under planlægning og gennemførelse af de konkrete delprojekter, vil vi inddrage virksomhedernes ønsker og prioriteringer. Det er vigtigt for os, at resultaterne i videst mulige omfang kommer danske virksomheder til gavn.
Venlig hilsen
FORCE Technology
Erik B. Winther

Jens-Ole Aagaard Jensen (CEO, Adm. direktør, Focus BioEnergy)
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:23

Danmark har en meget stærk position på verdensplan, når det drejer sig om at bruge biomasse i energiforsyningen.
For a udbygge denne position er det afgørende at der løbende foregår F&U aktiviteter. Ikke mindst når det drejer sig om at integrerer morderne informationsteknologi.
F&U aktiviteterne skal primært bevæge sig i 2 spor. Udnyttelse af mere variable brændsler og større driftssikkerhed og forudsigelighed.
Dette projekt styrer mod netop disse mål og bruger netop informationsteknologi til at nå dette.
Vi vil i høj grad kunne bruge resultaterne fra projektet og ser frem til at kunne bruge resultaterne i vore koncepter. Vi lægger stor vægt på at virksomhederne vil blive inddraget i projektet.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:04

Vi er glade for at modtage din perspektivering og kommentarer til de elementer i projektforslaget, der har relevans for Focus BioEnergy.
Vi vil i høj grad inddrage virksomhedernes ønsker og prioriteringer i planlægning og gennemførelse af de konkrete delprojekter. Vi ser frem til jeres input til dette.
Venlig hilsen
FORCE Technology
Erik B. Winther

Hans Chr. Sørensen (Direktør, SPPOK ApS)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:32

Hans Chr. Sørensen, (Forfatter Handlingsplan for mindre Biomasse forgasning)
Det har vist sig at den videnopbygning, der er sket gennem de sidste mange år på FORCE inden for området
er af uvurderlig betydning for udviklere af ny teknologi inden for energiudnyttelse af biomasse.
Det er min vurdering, at der fortsat vil være stort behov for af den viden, der samles samme inden for
forskellige udviklingsprojekter fastholdes på et institut, således at nye projekter kan trække på den, og den
ikke går tabt med de personer, der tilfældigvis er involveret i et enkelt projekt.
Jeg kan derfor på det varmeste anbefale initiativet fra FORCE, der råder over den for området relevante
ekspertise.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:23

Tusind tak for din helhjertede støtte til FORCE Technologys udvikling af viden og teknologi inden for udnyttelse af bioenergi.

Venlig hilsen
FORCE Technology
Jesper Cramer

Thomas Norman (Afdelingsleder, R&D, Babcock & Wilcox Vølund a/s)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:39

Udvikling af tekniske løsninger, der gør de anlæg Babcock & Wilcox Vølund a/s bygger i stand til at køre optimalt via integration af måleteknik og intelligens i styresystemerne er nogle meget vigtige udviklingsområder for virksomheden. De foreslåede udviklingsaktiviteter er derfor meget interessante for Babcock & Wilcox Vølund a/s at deltage i, og vi ser frem til et fortsat spændende samarbejde med Force Technology.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:15

Tusind tak for dine kommentarer til vores projektidéer.
Vi er glade for, at forslagene er interessante for B&W Vølund og kan støtte op om jeres egne udviklingsområder.
Kommentarerne er vigtige i vores videre arbejde med formuleringen af de endelige projekter.

Venlig hilsen
FORCE Technology
Jesper Cramer

Kjeld Oksbjerg (Forr.chef, Hillerød Varme)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:18

Det er vigtigt med en effektiv drift og god forbrænding af bioanlæggene.
Det vil projektet formentligt kunne hjælpe til at opnå.
Det er vigtigt at den praktiske anvendelse holdes i fokus ved gennemførelsen af projektet.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:30

Mange tak for dine kommentarer. Det er vores målsætning og forventning, at resultaterne vil have værdi for de biomassefyrede kraft-/varmeanlæg. Vi vil sikre at resultaterne har stort fokus på praktiske anvendelser, og at branchen bliver orienteret herom.
Venlig hilsen
FORCE Technology
Erik B. Winther

Erik Manø (Design Manager, Weiss A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 00:48

Der bliver generelt stillet større krav til fleksibilitet i brændselsspecifikationer for biomasse anlæg samtidig med miljøkrav skærpes. Dette vil stille stadig større krav til leverandører vedr. design og styring af anlæg. Derfor har Weiss stor interesse specifikt i teknologi vedr. forskning i styringsparametre for brændselssammensætning. Weiss anbefaler dette projekt og anser det vil kunne fremme udvikling af bioteknologi og sikre, at Danske virksomheder kan være helt front i denne udvikling.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:41

Mange tak for dine kommentarer og konkretisering af vigtige elementer i projektforslaget. Vi er meget fokuserede på det væsentlige i, at fremtidens biomassebaserede fyringsanlæg både skal være brændselsfleksible og have stadigt forbedret miljøperformance.
Vi vil naturligvis inddrage virksomhedernes ønsker og prioriteringer i planlægning og gennemførelse af de konkrete delprojekter. Vi ser frem til jeres input til dette.
Venlig hilsen
FORCE Technology
Erik B. Winther

Anders Skov Madsen (Teknisk Chef, Novopan Træindustri A-S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:57

Der skal fokuseres meget mere på udvikling af risteteknologier som kan behandle f eks træaffald fra anden produktion. Sådanne affaldstyper er ekstremt forurenet med sand og måske også metaller. Der skal fokus på vandkølede risteteknologier for at kunne være i stand til at drive anlægget kontinuerligt i f eks 8.000 h uden stop. Korrosion i fyrrumsmaterialer og navnlig i kedler med overhedning er andre områder hvor der skal ske yderligere udvikling. Vi er nået langt men slet ikke langt nok. Det skal navnligt også gøres meget billigere for at være konkurrencedygtig.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:25

Mange tak for de meget konkrete kommentarer og ønsker til udvikling og optimering af forbrændings- og kedelteknologi. Vi støtter fuldt ud op om ønskerne, som er vigtige input til vores arbejde med at formulere konkrete udviklingsprojekter - både i og uden for FORCE Technologys resultatkontrakt.

Venlig hilsen
FORCE Technology
Jesper Cramer

Kaj Gerhard Hansen (Driftschef, Vordingborg Forsyning)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:09

Projektet behandler i sine centrale aktiviteter pkt. 3 emner som er yderst relevante for os der i dagligdagen drifter kraftvarmeanlæg med biobrændsler. Kvalitetskontrol af brændslet er en vigtigt og tidskrævende funktion på et kraftvarmeværk - hos os flis og halm - forbedrede systemer og teknologi er interessant.
3. punkt monitering af belægninger vil kunne bidrage til at gøre den helt optimale indsats. Specielt halm kan give alvorlige "sten-belægninger" på hedeflader og rørbundter i kedlen. Dette medfører renseindgreb af ret betydelige og omkostningstunge omfang med produktionsstop til følge. En løbende og rettidig monitering af belægninger kan bidrage til forbedret driftsplanlægning. Vordingborg Forsyning vil gerne motivere at dette projekt tildeles ressourcer og bliver realiseret i nær fremtid.

Kristian Lykkemark Andersen (Afdelingschef Termisk Energi & Strømningsmekanik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:34

Tak for opbakningen til vores idéer udvikling af modtagekontrol af brændsler. Ønsket om monitering af belægningsdannelse i kedler vil naturligvis også indgå i FORCE Technologys arbejde med at fomulere konkrete projekter i vores resultatkontrakt.

Venlig hilsen
FORCE Technology
Jesper Cramer

Henrik Rohde (driftsleder, Høng Varmeværk a.m.b.a.)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:01

En stadigt mere effektiv udnyttelse af biomasseressourcerne er af stor betydning for omstillingen til et fossilfrit samfund. Dette gælder for såvel store centrale kraftvarme anlæg, som mindre fjernvarmeværker.

Udviklingen af mere fleksible anlæg som effektivt kan forbrænde forskellige former for biomasse af lavere kvalitet vil kunne gøre omstillingen billigere og hurtigere og medvirke til opfyldelse af de politiske ambitioner.

Her vil anlæg til automatisk registrering af brændselstekniske egenskaber ved modtagelse kunne yde et væsentligt bidrag, idet en sådan registrering vil give langt bedre muligheder for effektiv forbrænding af brændsel med store variationer i disse egenskaber, idet anlægget dermed i langt højere grad end i dag dynamisk kan indreguleres efter brændslets egenskaber.

Dette vil kunne yderligere forbedres med udviklingen af system til optisk overvågning af forbrændingszoner til understøttelse af optimal indregulering af forbrændingsprocessen, hvilket også må antages at reducere emissioner og dermed reducere miljøbelastningen.

Også montering med henblik på reduktion af belægninger er en aktivitet som bør tillægges betydning, da dette vurderes at kunne forebygge driftsstop, forbedre den generelle virkningsgrad og give brugbare værktøjer til vedligeholdelsesplanlægning.

Høng Varmeværk anbefaler at alle disse tiltag prioriteres ved tildeling af ressourcer, således at de kan udvikles og komme blive kommercielt tilgængelige hurtigst muligt

Preben Birr-Pedersen (CEO, CLEAN)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:31

CLEAN støtter aktiviteten. Effektivitet og fleksibilitet er vigtigt i hele værdikæden for at have et smart energisystem. Ud over de mange danske virksomheder i den primære målgruppe vurderer vi, at virksomhederne rundt om værdikæden også vil have stor glæde af projektet.