Fremtidens Vandteknologi

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
Sune Dowler Nygaard
Direktør

Sammen med den danske vandsektor vil vi understøtte den teknologiske førerposition indenfor optimering og afprøvning af installationer, fjernelse af uønskede stoffer i vandkredsløbet og optimal ressourceudnyttelse af rest og spildstrømme.

Teknologisk Institut vil i samarbejde med den danske vandsektor understøtte udviklingen af verdensførende vandteknologi indenfor drikkevand, procesvand, regnvand og spildevand til gavn for dansk eksport. I aktiviteten udvikles nye teknologiske serviceydelser i form af optimering af installationer, kosteffektive rensemetoder til fjernelse af problematiske stoffer, reduktion af vandspild samt genanvendelse af ressourcer i en række spildstrømme via forbedrede målemetoder, udvikling og anvendelse af intelligent sensor- og renseteknologi.  

Nøgleord

100 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Michael Kristensen (COO, CCC Climate Change Consulting )
Tirsdag d. 17/4-18 kl. 16:54

Kan en certificeringsstrategi blive en hemsko for innovation og udvikling? Der er ingen tvivl om at certificering af gennemtestede og velfungerende metoder har høj værdi, udfordringen i forhold til innovation og udvikling af nye produkter/metoder, er at disse kan komme til at stagnere. Frygten for at implementere nye innovative men udokumenterede løsninger, er allerede nu en begrænsende faktor, det opleves jævnligt når landets miljø adf. bliver præsenteret for nye ideer. Hvordan finder vi en model der supporter begge initiativer certificering og innovation? Kunne man stille spørgsmålet, Hvad er det værste der kan ske hvis en ny metode afprøves, og hvad er den potientielle værdi set fra et holistik synspunkt hvor alle interessenter interesser er kortlagt.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:20

Kære Michael Kristensen.

Tak for din kommentar.

Vi er enige i at standardisering og certificering, samtidig med at det sikrer en høj standard på det eksisterende marked, også kan forsinke nye innovative produkters vej til markedet.
Her vil aktivitetsforslagets del om en uvildig laboratorietest, kunne hjælpe med at validere produkter og systemers egnethed i både pilot- og fuldskala.

Mvh. Sune D. Nygaard

Niels Mikkelsen (Partner og seniorkonsulent, Minor Change Group)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 11:29

Skal Danmark bevare og udbygge sin ledende position inden for vandteknologi, skal der satses fokuseret på vandområdet i de kommende år, hvilket Teknologisk Instituts aktivitetsforslag Fremtidens Vandteknologier er et glimrende eksempel på. Og skal vi indtage en ny førerposition, skal blikket løftes fra problemløsning til ressourceleverance i en fremtidig cirkulær økonomi.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:55

Kære Niels Mikkelsen

Tak for din støtte og opbakning til aktivitetsforslaget.

Vi er helt enige i, at for at bevare og udbygge den danske førerposition på vandområdet, så skal der satses på mange fronter indenfor vandteknologi i de kommende år. Et rigtigt spændende aspekt i denne aktivitetsplan er netop at se på den optimale genanvendelse af ressourcer i en række nuværende spildstrømme – tiltag der vil føde ind i en fremtidig cirkulær økonomi.

Mvh. Sune D. Nygaard

Christina Sund
Fredag d. 20/4-18 kl. 15:34

Industrialisering og den øgede velstand truer vandmiljøet både ved forurening med til stadighed nye problematiske stoffer og ved overforbrug af vand. Det er derfor nødvendig at fokusere på at udvikle innovative, miljø- og kost-effektive løsninger for at forhindre forurening ved f.eks. bedre ressource udnyttelse i produktionen og ved metoder til at fjerne eventuel forurening fra vand. Grundsynet skal være at vand er til låns og efter brug skal det bringes det tilbage til en kvalitet som tillader at det direkte og uden risiko for miljø eller mennesker kan indgå i vandkredsløbet. Hertil kræves nye innovative og dedikerede løsninger og også løsninger som er økonomisk mulige at implementere i udviklingslande hvor industrialisering pågår. Vi har forudsætningerne i Danmark for yde et stort bidrage på dette område.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:22

Kære Christina Sund
Tak for din støtte og opbakning til vores forslag.

Vi er meget enige i at håndteringen af de mange problematiske stoffer, der udledes til vandmiljøet er af yderste vigtighed nu og i den kommende tid. Vi ser i den forbindelse meget frem til et fortsat godt samarbejde med bl.a. Krüger om udviklingen af innovative teknologiske løsninger hertil.

Ligeledes er vi meget enige i at kosteffektive løsninger med et eksportpotentiale –også til udviklingslande- er vejen frem for dansk vandteknologi.

Mvh
Sune D. Nygaard

Søren Bastholm (Teknisk Direktør, Amphi-Bac ApS)
Mandag d. 23/4-18 kl. 10:03

Aktivitetforslaget "Fremtidens Vandteknologier" indeholder bestemt meget af det vi har efterspurgt som SMV. Især arbejdet med at komme videre fra laboratorieskala til fuldskala implementering er vigtig, for at de gode ideer kan omsættes til en god forretning. Hvis Teknologisk Institut opbygger laboratorie og pilotskala faciliteter vil det helt klart være noget mange kunne få gavn af.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:27

Kære Søren Bastholm

Mange tak for din kommentar til aktivitetsforslaget. Vi sætter stor pris på opbakningen.

Det er netop, som du også fremhæver, vores ambition med aktiviteten at udvikle faciliteter og udstyr til test af vandrensningsteknologier, både i laboratoriet og som modulære mobile pilotanlæg til tests i fx fødevareindustrien eller hos forsyninger. Således vil vi arbejde på at kunne tilbyde onsite tests med et såkaldt ”treatment train”, hvor forskellige teknologier kan afprøves sammen i ønsket rækkefølge.

Mvh. Sune D. Nygaard

Bo Brøndum Pedersen
Mandag d. 23/4-18 kl. 15:04

Aktivitetsforslaget er meget relevant. Jeg tænker at "Danske Vandværker" også kunne være en interessant samarbejdspartner. "Danske Vandværker" har mange flere små vandværker, så der vil være gode muligheder for at teste i mindre skala end ved mange af DANVA vandværker - ligesom mange af "Danske Vandværker" anlæg har en størrelse som er relevant i forhold til eksportmarkedet.
Mvh Bo Brøndum - Bestyrelsesmedlem Ganløse Vand

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:47

Kære Bo Brøndum Pedersen
Mange tak for din kommentar og din støtte til aktivitetsforslaget.

Det er et rigtigt godt input og det er bestemt vigtigt for os at samarbejde med både DANVA og ”Danske Vandværker”, så både små og store vandværkers udfordringer og behov imødekommes.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med hele vandbranchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Trine Balskilde Stoltenborg (Strategisk projektleder, AquaGlobe v/Skanderborg Forsyningsvirksomhed)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 19:29

Det er denne holistiske og samskabende men også målrettet tilgang i udviklingen af fremtidens vandteknologier, der skal til for at revitalisere en ellers traditionsbunden vandbranche og udløse det fulde potentiale for vækst indenfor branchen. Momentum er der - og understreges af, at World Economic Forum allerede i 2015 vurderede, at overudnyttelse af vandressourcen er den største globale risikofaktor for menneskehedens velbefindende og velstand. Dette understreges også af FN's verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet til alle i en bæredygtig verden. Vi kan i Aquaglobe og hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S få stor gavn af alle fremskridtene og være med til at udvikle og demonstrere dem i vores 'living lab'.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 12:19

Kære Trine Balskilde Stoltenborg

Mange tak for støtten og opbakningen til aktivitetsforslaget fra Aquaglobe/Skanderborg Forsyning.

Det glæder mig, at du fremhæver at vores forslag vil bidrage til at forløse det store vækst- og eksportpotentiale, der er i dansk vandteknologi.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Aquaglobe og resten af den danske vandsektor.

Mvh. Sune D. Nygaard

Erik Bundgaard (Director of Technology, V.P., Krüger A/S)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 18:02

Teknologisk Instituts (TI) tanker og aktivitetsplaner vedr. Fremtidens Vandteknologi passer godt til de udfordringer og behov, der er i branchen i dag og i fremtiden, hvor det gælder om at være modig og fremsynet.
TI bidrager på en vigtig måde til fælles projekter mellem Universiteter, forsyninger og Firmaer. TIs indsigt og arbejde med både de tekniske og administrative forhold er medvirkende til, at der bliver en kommunikerbar helhed ud af de samlede anstrengelser

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 12:22

Kære Erik Bundgaard

Mange tak for din støtte til aktiviteten.

Det er netop en del af Teknologisk Instituts vision at være bindeled mellem forskning og industri, hvilket ”Fremtidens Vandteknologi” vil understøtte med de mange aktiviteter på tværs af vandsektoren.

Vi ser frem til et fortsat godt og bredt samarbejde om udvikling af vandteknologi.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jesper Kjelds (digitaliseringschef, Aarhus Vand)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 16:21

Det forekommer at der er potentielle synergier med flere andre forskningsforslag så jeg håber meget at der er tæt koordination og udveksling af viden/resultater.
Det er et vigtigt forskningsområde med stort potentiale og nødvendighed. Der vil være stor anvendelse af resultater/produkter i markedet i Danmark og internationalt. Her skal Danmark være forrest
Et af områderne der nævnes i forslaget er ”..detaljeret måling af vandforbruget..” – det er et meget interessant område hvor der er et stort behov for præcise, low cost, long battery life time, IoT enabled målere, lette at installere (Selv) flow sensorer/målere. I forsyningen har vi behov for disse målinger (fjernaflæst og near real time) til anvendelse for optimering/styring, reduktion af vandspild, lækage søgning og vandforbrug også hos forbrugeren (industri og privat). Ifht afregning kan en mekanisk måler (legal) tilfredsstille behovet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:40

Kære Jesper Kjelds

Mange tak for din gode kommentar og støtte til aktiviteten.

Vi er meget opmærksomme på andre initiativer indenfor vandområdet og vil se på mulighederne for at samarbejde og koordinere med disse.

Der vil fra Teknologisk Instituts center for Installation og Kalibrering være et stort fokus på måling og udvikling af fremtidens målere, så vi er her helt enig i vigtigheden, som du påpeger.

Vi ser frem til samarbejdet med de danske forsyninger

Mvh. Sune D. Nygaard

Mads Koustrup Jørgensen (Aalborg Universitet)
Mandag d. 30/4-18 kl. 19:21

“Fremtidens Vandteknologi” fokuserer på fjernelse af uønskede stoffer, ressourceudnyttelse og optimering af processer med bl.a. sensorteknologi. Dette passer godt til de udfordringer og muligheder, der er i vandbranchen, og de emner, der fokuseres på i den nyeste forskning i vandteknologier. Jeg ser derfor aktivitetsforslaget som interessant både for danske universiteter og for virksomheder.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:18

Kære Mads Koustrup Jørgensen

Mange tak for din kommentar.

Vi er glade for at du er enig i at aktiviteten adresserer noget vigtige og højaktuelle emner i vandbranchen.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med både virksomheder og universiteter

Mvh. Sune Dowler Nygaard

Niels Møller Jensen
Søndag d. 6/5-18 kl. 14:08

Vi vil som deltager i DI verdensmål projektet "Fra filantrop til forretning" meget gerne støtte op om aktiviteten.
Indenfor vandområdet har Danmark en unik position baseret på samarbejde, tillid og teknologi.
Vi ønsker, at denne position fortsat udvikles og forstærkes, da alternativet er, at vi taber en fantastisk mulighed for at styrke dansk eksport og samtidige gøre verden bedre til gavn og glæde for os alle.
FN's verdensmål nr. 17 hedder partnerskaber for handling. Vi tror på, at handling skaber forvandling.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:19

Kære Niels Møller Jensen, Herning Vand

Tak for din støtte til aktiviteten, som også har fokus på at imødekomme FNs verdensmål –naturligvis i særlig høj grad det 6. mål om rent vand og sanitet til alle.

Som du skriver har Danmark en unik position inden for vand og teknologiudviklingen, som vi meget gerne vil bidrage til at forstærke og bevare gennem bl.a. denne aktivitet.

Vi ser frem til fortsat mange værdifulde partnerskaber fremover med vand som omdrejningspunkt.

Mvh. Sune D. Nygaard

Alis Hemmingsen (Senior Business Consultant, Dansk Ingeniør Service)
Mandag d. 7/5-18 kl. 11:02

Vi er også helt enige i at Teknologisk Instituts (TI) tanker og aktivitetsplaner vedr. fremtidens Vandteknologi passer godt til de udfordringer og behov, der er i branchen i dag og i fremtiden, hvor det gælder om at være modig og fremsynet. Vi vil gerne arbejde for at virksomhederne får succes med både incubation og acceleration af deres ideer.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 12:26

Kære Alis Hemmingsen

Mange tak for opbakningen til aktivitetsforslaget vedr. ”Fremtidens vandteknologi” og at du fremhæver at forslaget støtter op om branchens udfordringer og behov.

Vi ser frem til et godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Tore Svendsen (CTO, Bio-Aqua)
Mandag d. 7/5-18 kl. 14:55

Det er et godt udgangspunkt at der skal fokus på laboratorie og pilottest, da det ofte er den eneste vej for at overbevise en kunde omkring anvendeligheden af teknologien. Det er meget vigtigt at Teknologisk er bindeled mellem leverandører og kunderne, og dermed er med til at verificere resultaterne. I oplægget er der også fokus på optimal ressourceudnyttelse, et område med et kæmpe potentiale. Her er Teknologisk bredde enormt vigtigt hvis man skal "opgradere" et spildprodukt til værdiprodukt, da der så er helt andre krav både med hensyn til kemitilsætning, hygiejne mv. Her er det samtidig et krav at der er god kontakt til myndighederne, som man med fordel kunne inddrage, så kravene er kendt allerede inden man starter på teknologiudviklingen.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:21

Kære Tore Svendsen

Vi sætter stor pris på din kommentar og støtte til aktiviteten.

Vi vil meget gerne - også fremadrettet -fungerer som det bindeled du fremhæver mellem leverandører og kunder inden for vandsektoren. Teknologisk Institut vil med aktiviteten styrke testfaciliteterne til test af vandteknologi netop for at understøtte dette.

Og tak for dit forslag om at inddrage myndighederne mere fremover under fx udviklingsprojekter. Det er bestem noget vi har fokus på og vil gøre endnu mere ud af i fremtiden.

Mvh. Sune D. Nygaard

Ebbe Nørgaard (Direktør, DryingMate A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 09:08

Tørring af biprodukter udvundet fra procesvand i industrielle processer er et interessant forretningsområde for DryingMate, idet vi oplever en stigende interesse fra det markedssekment vi adresserer med vores tørringsteknologi. Vi er ikke eksperter på vandbehandling, men netop derfor er det vigtigt for os, at have kompetente samarbejdspartnere på området i form af GTS netværket. Vi har rigtig gode erfaringer med samarbejdet med Teknologisk Institut omkring vandbehandling, og bakker derfor 100% op om aktivitetsforslaget da vi ved, at resultatkontrakter har stor betydning for Instituttets fortsatte udvikling på området, samt mulighed for at igangsætte nye spændende udviklingsprojekter som potentielt kan komme os tilgode.
Mvh
Direktør Ebbe Nørgaard

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:27

Kære Ebbe Nørgaard

Mange tak for din opbakning til aktiviteten.

Vi er glade for at virksomheder som DryingMate kan se værdien i at have samarbejde med GTS netværket.

Vi vil fremover have endnu mere fokus på udvinding af bi- og højværdi- produkter fra procesvandsstrømme og moderne tørreteknikker er her helt essentielle.

Vi ser frem til fremtidigt samarbejde med SMV’er på området.

Mvh Sune D. Nygaard

kristian friis (chef konsulent, DANVA)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 11:52

Som repræsentant for de danske vandforsyninger, hvor jeg er henholdsvis formand for Dansk Standards udvalg for drikkevand og for DK-vand certificeringsordningen, har jeg stort fokus på samspillet mellem udvikling og dokumentation; det er ikke modsætninger, men i stor grad hinandens forudsætning, når der skal være tillid til løsninger, det være sig ud fra måde sundhedsmæssige, faglige og kommercielle perspektiver.
Det glæder mig derfor at forslaget ”Fremtidens Vandteknologi” både har fokus på udvikling af nye danske produkter til vandforsyning og på den nødvendige standardisering, test og dokumentation. Dette samspil er ikke altid lige let, men er nødvendigt for at sikre udvikling af vandforsyninger og vandinstallationerne, samtidig med at vandselskaber og kunder får dokumentation for produkters og anlægs egnethed og holdbarhed.
I den forbindelse er erfaringen fra et mangeårigt samspil med Teknologisk Institut samtidig, at den balance håndteres uvildigt og habilitetsmæssigt fin, hvor nogle trækker udviklingsmæssigt og andre på dokumentationssiden.
De dokumentationsmæssige udfordringer inden for vandforsyning strækker sig bredt fra sikring af drikkevandet ikke forurenes via de materialer, der er anvendt i produkterne, til sikring af levetid for rør og anlæg.
Afslutningsvis skal det anføres, at når udenlandske forsyninger besøger Danmark er der altid stor beundring for en velfungerede vandforsyning på et meget højt kvalitetsniveau baseret på standardisering i bred forstand, med tilhørende test og dokumentation; dette skal også være gældende for fremtidens kvalitetsprodukter. Vandselskaberne og den øvrige vandbranche glæder sig over at vi kan vise og understrege betydningen heraf på IWA World Water Congress 2020 i København.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:24

Kære Kristian Friis
Vi sætter stor pris på din kommentar og støtte til vores engagement i prøvning og standardisering inden for vandforsyningsområdet.

Vi er samtidig særdeles glade for din påpegning af vigtigheden af at kunne understøtte udvikling med standarder og prøvningsmuligheder samt vores evne og opmærksomhed på via uvildighed og sikring af habilitet at kunne balancere mellem dette.

Det vil vi fortsat søge at leve op til og med sigte på at dække de udfordringer som vandforsyninger og leverandører af produkter ti vandforsyninger ser, ligesom vi gerne vil kunne yde vores til at vandbranchens store IWA World Water Congress 2020-satsning i København bliver en succes.

Mvh. Sune D. Nygaard

Thomas Møller (Miljøkoordinator, Aarhus Universitetshospital)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:44

Som miljøansvarlig i sundhedsvæsenet har jeg løbende fokus på udfordringerne med medicinrester i vores spildevand og miljø generelt. Som en konsekvens heraf er det mig evident, at netop udledningen af medicinrester via vores spildevand er en samfundsmæssig udfordring, som skal have prioritet i forhold til begrænsning og naturligvis helst total fjernelse fra spildevandet.
For at sikre denne fjernelse på en samfundsmæssig og økonomisk forsvarlig måde er der behov for vedholdende fokus på og udvikling af kosteffektive teknologier til fjernelse af netop lægemidler. Udviklingen af kosteffektive rensningsteknologier muliggør først og fremmest en omkostningseffektiv fjernelse af lægemidler fra spildevandet i Danmark. Men er også med til at understøtte sundhedsvæsenets muligheder for at stille krav til globale leverandører af medicinalprodukter om højere grad af bæredygtighed i forbindelse med produktionen. Dette med det formål at begrænse lokal forurening af miljø ved produktionsanlæggene og deraf følgende udvikling af eksempelvis resistente bakterier.
Det er vigtigt, at der er organisationer med evnen til at drive udviklingen af teknologi samtidig med, at den er knyttet til en overordnet vision. Dette således at synergieffekter fra resultater og gevinster fra de enkelte projekter udnyttes optimalt. Forslaget 'Fremtidens Vandteknologi' rummer spændende og vigtige initiativer med fokus på at drive denne udvikling.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:35

Kære Thomas Møller

Mange tak for din kommentar og støtte til ”Fremtidens Vandteknologi”.

Netop optimering af spildevandsrensning og fokus på fjernelse af lægemidler er noget af det vi meget gerne fortsat vil have fokus på gennem både forskning og udviklings projekter og resultatkontraktmål.
Vi er naturligvis enige i at det er et utroligt vigtigt emne, som vi bør finde optimale og kosteffektive løsninger på i fællesskab –både producenter af lægemidler, sundhedsvæsenet, forskere, forsyninger og teknologileverandører spiller her vigtige roller.

Vi ser frem til spændende og vigtigt samarbejde fremover.

Mvh
Sune D. Nygaard

Peter Sejersen (Direktør, Sejersen Konkurrencekraft)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 17:08

”Fremtidens Vandteknologi” med fokus på udvikling af nye danske produkter til vandforsyningen er jo prisværdigt og positivt. Men som repræsentant for producenterne af plastrør vil jeg dog gerne have lov til at pege på nogle mere nære problemer: Revisionen af drikkevandsdirektivet og ønskerne om en europæisk harmonisering af produkter i kontakt med drikkevand. Netop godkendelse af produkter til drikkevand er et område, som jeg ved at Teknologisk Institut har erfaring med og indsigt i. Det får vi brug for at kunne trække på i den kommende periode, når de nye mandater skal omsættes til standarder. Jeg kunne f.eks. ønske mig en større dansk involvering i 4MS samarbejdet, og det må gerne være (skal være!) folk med indsigt, erfaring og branchekendskab.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:25

Kære Peter Sejersen
Tak for dine kommentarer, hvor du påpeger betydningen af at Teknologisk Institut kan være med til at spille ind ved fremtidig europæisk harmonisering af kravene til produkter i kontakt med drikkevand.

Vi er opmærksomme på udfordringerne angående 4MS-samarbejdet og det glæder os, at danske virksomheder bakker op om at vi fremover kan give det mere fokus. Samtidig ser vi det som en naturlig supplering til vores prøvningsindsats og løbende opmærksom på at være involveret i den europæiske standardisering, der i øvrigt pågår angående vandforsyningsområdet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Mark Perry
Mandag d. 14/5-18 kl. 09:06

Set fra en teknologileverandørs synspunkt (Aquaporin udvikler og kommercialiserer membraner til en bred vifte af forskellige vandrensningsløsninger) er det altid positivt med øget fokus på innovative vandteknologier. Jeg håber aktivitetsforslaget vil have benhård fokus på det kommercielle aspekt og tage markeder i betragtning, som ligger udenfor Danmarks umiddelbare "komfort-zone". Der er et kæmpe behov for mere energi-effektive vandrensningsløsninger i lande som Indien og Kina, men her skal der i høj grad tages højde for forskelle i forretningskultur og købekraft i forhold til Danmark.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:37

Kære Mark Perry

Tak for din positive kommentar og støtte til aktivitetsforslaget.

Som du nævner er udviklingen af kost-effektive løsninger alfa og omega for at kunne øge dansk eksport af vandteknologi og muliggøre anvendelsen af moderne vandteknologiske løsninger udenfor vores eget hjemmemarked.

Dette vil vi med aktiviteten meget gerne være med til at sikre og understøtte.

Mvh Sune D. Nygaard

Søren Lynge Petersen (Direktør, Syddjurs Spildevand A/S)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:59

Da vi i forvejen deltager i et projekt om mikroplast i regnvand, kan vi kun bakke op om dette tiltag til yderligere samarbejder og udvikling inden for vandbranchen. Vi tror også på at vand bliver den nye udfordring for hele verden og der bliver kamp om det.
Og da vi i forvejen er langt fremme skal vi selvfølge fortsætte vores udvikling af viden og samarbejder på dette område.
Med venlig hilsen Søren Lynge , Syddjurs Spildevand A/S

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:00

Kære Søren Lynge Petersen

Tak for din kommentar og støtte til at belyse og løse udfordringerne inden for vandbranchen.

Den fortsatte udvikling er netop vigtig for bibeholde og forstærke den danske vandbranche med nye teknologier og ny viden i forhold til hele verden.

Vi ser frem til fortsat værdifulde partnerskaber omkring udfordringer inden for vandbranchen.
Mvh Sune D. Nygaard

Lone Liboriussen
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:01

Projekter der kan udvikle vandteknologiområdet er vigtige, og her er aktivitetsforslaget 'Fremtidens Vandteknologi' et rigtig godt bud. Det er specielt spændende, at projektet inkluderer aktiviteter omkring udvinding og genanvendelse af ressourcer i forskellige vandige spildstrømme. Desuden et det et absolut plus at flere aktiviteter og løsninger kan løftes fra laboratorieskala til pilotskala med de nye faciliteter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:02

Kære Lone Liboriussen, Erhvervsakademi Aarhus

Mange tak for din kommentar og støtte til forslaget. Vi ser frem til at samarbejde – bl.a. også med uddannelsesinstitutioner som Erhvervsakademi Aarhus - omkring teknologiudvikling på vandområdet.

Det er vigtigt for hele branchen , at der uddannes dygtige laboranter og miljøteknikere der kan være med til at løfte udviklingsarbejdet i fremtiden.

Mvh. Sune D. Nygaard

Per Henrik Nielsen (Projekt Chef, VandCenter Syd)
Mandag d. 14/5-18 kl. 20:14

Alt for mange gode ideer i vandbranchen er baseret på en for svag helhedsforståelse og det er derfor vigtigt at have institutioner som TI der kan søge både detaljen og det store overblik. Oplægget beskriver fint mange at de udfordringer vores branche står overfor og er helt i tråd med mange af de fokusområder hvor vi som forsyning søger øget indsigt. Vi har med stor tilfredshed arbejdet sammen med TI på områder nævnt i oplægget.
Det er overordentlig vigtigt for vores potentile eksport at kunne eftervise de tekniske løsninger både i laboratorie- og i pilotskala, men også meget vigtigt at kunne eftervise i fuldskala og det er her et tillidsfuld samarbejde er nødvendigt.
De fleste aktører i branchen har begrænsede økonomiske ressourcer til rådighed det øger fokus på ligeværdigt samarbejde til fælles gavn.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:04

Kære Per Henrik Nielsen

Mange tak for din kommentar, hvor du påpeger behovet for helhedsforståelse og tillidsfuldt samarbejde, som vi på Teknologisk Institut vil gøre vores yderste for at levere.

Eftervisning af den nyeste teknologiudvikling i fuldskala er en vigtig faktor i forhold til eksport og Teknologisk Institut vil gerne bidrage til at styrke området med test i fuldskala.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde, hvor Teknologisk Institut kan være bindeled mellem forskere, forsyninger og teknologileverandører.

Mvh. Sune D. Nygaard

Michael R. Rasmussen (Professor, Aalborg Universitet)
Mandag d. 14/5-18 kl. 22:14

Jeg har den opfattelse at ideen om Danmarks fremtrædende placering inden for vandteknologi nogle gange er en selvovervurdering. Vi skal være kritiske over for hvor gode vi egentlig er. Det er derfor forfriskende med en klar strategi for udvikling og innovation, som præsenteres her. Det er vigtigt vi har aktører, såsom TI, til at danne netværk på tværs af sektoren og fastholder en kompetent indsats. Produkter inden for vandsektoren kommer til at indeholde meget mere viden i fremtiden. Vi har brug for vidensbaseret innovation kombineret med praktisk gennemførsel og afprøvning. Begge dele er lige vigtige.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:28

Kære Michael R. Rasmussen

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i at viden er og bliver grundstenen i udviklingen af fremtidens løsninger op vandområdet. Teknologisk Institut vil, bl.a. gennem dette aktivitetsforslag, fortsat være bindeled mellem den viden der generes på universiteterne og teknologiudvikling og afprøvning i praksis.

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med universiteterne om dette arbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Søren Brønd (Proceschef, EnviDan A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 08:09

Rent vand er en mangelvare mange steder i verden og spildevand er en ressource, vi kun lige er begyndt at anvende. I Danmark har vi, ofte initieret af støtte med offentlige midler, skrabet lidt i disse muligheder. Desværre er mange gode projekter løbet ud i sandet, da fokus ikke i tilstrækkelig omfang har været på udrulningen og/eller kommercialisering af projektet. Vi ser TI som en aktør, der kan samle kompetencerne omkring innovation i vandsektoren, og samtidig kan sikre, at projekterne får en sådan vægt, at de kan være til gavn for flere end blot projektdeltagerne. Hellere en fokuseret indsats med styrke end mange små projekter, der alene skaber værdi for projektdeltagerne.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:33

Kære Søren Brønd

Tak for din støtte til ”Fremtidens Vandteknologi”.

Vi kan godt genkende, at for nogle projekter sker der det, at de ender før løsningerne er helt i mål og sættes i anvendelse. Dette vil vi gerne være med til at rette op på. Teknologisk Institut vil være den aktør der samler de rette kompetencer i udviklingsprojekter inden for vandsektoren og bringer løsningerne op på et højere niveau og i anvendelse til gavn for flere.

Mvh. Sune D. Nygaard

Thomas Bruun (Administrerende Direktør, ETA-Danmark)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 08:15

Fra ETA-Danmarks side bakker vi fuldt op om Teknologisk Instituts indsats for at sikre vandkvaliteten.
I forbindelse med udstedelsen af nationale godkendelser og Europæiske Tekniske Vurderinger for byggevarer, er det særdeles værdifuldt for både ETA-Danmark, som udsteder dokumenterne og for producenterne, der efterspørger godkendelserne og vurderingerne, at have en kompetent og vidende sparringspartner. For SMV'ere i særdeleshed er det af stor betydning, at der findes et dansk omdrejningspunkt i standardiseringsudvalgene.
Med den brede og dybe tekniske faglighed som Teknologisk Institut besidder udgør de et væsentligt bidrag til at sikre kvaliteten af den dokumentation som er grundlaget dels for godkendelser og vurderinger, men også for at man træffe beslutning om brug af innovative løsninger og teknologier på et informeret grundlag.
I forbindelse med udvikling af nationale godkendelsesbetingelser og Europæiske Vurderingsdokumenter bidrager Teknologisk Institut med kompetence indenfor for dokumentation og testmetoder og krav, og især i forbindelse med den videre udvikling af VA-godkendelsesordningen for produkter til vand- og afløbsinstallationer har Teknologisk Institut været en værdifuld samarbejdspartner, og det er af stor betydning for den videre udvikling af ordningerne, at Teknologisk Institut kan bidrage med dokumentation i høj kvalitet og med stor faglig kompetence.
Vi kan derfor anbefale, at der fortsat sættes midler af til denne vigtige indsats til gavn for dansk erhvervsliv

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:55

Kære Thomas Bruun
Tak for din støtte til fortsat samarbejde om at kunne tilbyde danske producenter af vandteknologi en vifte af dokumentationsmuligheder dækkende såvel standardiserede som nye innovative produkter - og rettet mod såvel det danske marked som udenlandske eksportmarkeder.

Vi er samtidig enig i, at de forskellige muligheder gør det ekstra vigtigt at kunne rådgive specielt SMV’erne angående den eller de løsninger, der bedst dækker deres specifikke behov, samt i at kunne påvirke nye krav ud fra danske SMV-behov. En forudsætning for dette er bl.a. indsigt i gældende standarder og indflydelse på nye, hvorfor også opbakningen til deltagelse i standardisering naturligvis glæder os.

Mvh. Sune D. Nygaard

Anne-Marie Gebbink (Head of Global Product Marketing, TimeXtender)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 21:43

Fremtidens Vandteknologi er et særdeles interessant forslag, som støtter op om et øget fokus på udvikling af nye teknologier til vandsektoren. TimeXtender ser et stort potentiale i samarbejde med vandsektoren indenfor digitalisering herunder automatisering af dataforberedelse til analytics, sådan at data fra anlæg, sensorer og styring kan hurtigt, sikkert og effektivt sammenstilles med henblik på datalearning.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:35

Kære Anne-Marie Gebbink

Tak for din kommentar og støtte til aktiviteten.

Digitalisering og behov for smart udnyttelse af data bliver helt sikkert endnu større i vandsektoren fremover og her vil aktører som TimeXtender kunne spille en afhørende rolle.

Mvh Sune D. Nygaard

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:16

.

Birger Tannebæk Christiansen (Teknisk konsulent, TEKNIQ)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:06

En kæde er aldrig stærkere end det svageste led.
Som repræsentant for de udførende installatører i TEKNIQ samt deltager i relevante netværk om lovgivning og standardisering på vandområdet, herunder som formand for DANVAKs VA gruppe, anser jeg det for vigtigt at alle led i kæden er med ved bordet. For den autoriserede installatør er forudsætningen for valg af komponenter til en installation kendskab til de egenskaber i produktet, der skal kunne dokumenteres efterfølgende ved aflevering. For at sikre den for danske installationer relevante dokumentation er det vigtigt at sikre testkapacitet og deltagelse i standardiseringsarbejde fra danske institutter. TI bidrager i dag med deres relevante kompetencer i råd og udvalg, og behovet for denne deltagelse vil kun blive større ved indførelse af mere funktionsbaserede lovregler og flere standarder. Sammenholdt med byggevareforordningens anvendelse af ydeevneerklæringer skal der indarbejdes de relevante acceptværdier for Danmark. I dette arbejde besidder Teknologisk den fornødne ekspertise til at balancere det nødvendige testniveau og de relevante bestemmelser i lovarbejdet, herunder standardiseringsarbejdet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:57

Kære Birger Tannebæk Christiansen

Mange tak for din opbakning til videre arbejde og samarbejde angående dokumentation af produkter til dansk vandteknologi.

Med øget innovation og øget vægt på funktionsbaserede krav er vi enige i, at der fremover ligger særlige standardiseringsmæssige udfordringer, som bedst løses i et samspil med hele branchen inkl. med indsigt i test og anden dokumentation. Derfor vil Teknologisk Institut bl.a. bruge opbakningen til at søge at skabe grundlag for en fortsat stærk indsats i dette standardiseringsarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Orla Ulstrup Jensen (Produktchef, dankalk K/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:03

Udvikling af nye teknologier med fokus på laboratorie- og pilottest er et godt udgangspunkt. Det er vigtigt at Teknologisk Institut er bindeled mellem de forskellige aktører.
Jeres "stempel" på et projekt ser vi som en kvalitetsaccept i forhold til salg af nye teknologier og produkter i Danmark og udlandet. Vi deltager i flere projekter, hvor dette praktiseres.
“Fremtidens Vandteknologi” fokuserer bl.a. på fjernelse af uønskede stoffer som eksempelvis mikroplast, og vi har ideer til andre lignende projekter.
Ressourceudnyttelse ser vi også som en vigtig opgave. Dette passer godt til de trends, der er i vand- og miljøbranchen, og som vi (dankalk K/S) og vores 2 ejere (dlg og OMYA) ser som fremtidige muligheder/udfordringer.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:06

Kære Orla Ulstrup Jensen

Mange tak for din kommentar og støtte.

Vi er glade for at du er enig i at aktiviteten adresserer noget vigtige emner i vandbranchen og sætter stor pris på at vores dokumentation kan bruges som kvalitetsstempel til nye teknologier og produkter.

Vi ser frem til et fortsat godt og bredt samarbejde om udvikling af vandteknologi.

Mvh Sune D. Nygaard

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:57

.

Niels Vestergaard (Direktør, Grimstrup Maskinforretning Aps)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:10

Som en lille dansk SMV ser vi store potentialer i ”Fremtidens Vandteknologier”.
For os som maskineproducent er det vigtigt at kunne indgå samarbejder med flere parter, da vi vanskeligt kan løfte hele teknologiudviklingen selv.
Vi ser Teknologisk Institut som en vigtig part i at opbygge og styre innovative samarbejder, hvor flere aktører herunder slutbrugerne også deltager i projekterne. Det er vigtigt at Teknologisk Institut er bindeled mellem de forskellige aktører.
TI ser vi som en kvalitets stempel i forhold til salg af nye teknologier og produkter i Danmark og udlandet.
Vi deltager selv i et projekt under “Fremtidens Vandteknologi” hvor der fokuseres på fjernelse af mikroplast.
Endelig er en god dokumentation i laboratorie- og pilot- og fuldskala i forbindelse med gennemførsel af forsøg, en vigtig forudsætning for vellykkede projekter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:08

Kære Niels Vestergaard

Mange tak for din kommentar og opbakning til aktivitetsforslaget.

Vi er meget glade for at I som dansk SMV ser muligheder og potentialer i ”Fremtidens Vandteknologi” og vi ser det netop som en af vores vigtigste opgaver at hjælpe mindre virksomheder med de udfordringer, som er forbundet med udvikling af nye teknologier og produkter.

Vi ser frem til et fortsat godt og udbytterigt udviklingssamarbejde.

Mvh Sune D. Nygaard

Niels Kjeldgaard (Civilingeniør, Energi Viborg Vand A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:39

“Fremtidens Vandteknologi” udpeger nogle områder, som er vigtige for vand- og spildevandsforsyninger. Det er meget relevant at arbejde videre med teknikker til at fjerne uønskede stoffer i vand og spildevand. Vigtigt er det også at se spildevand/slam som en ressource og derfor (i et samarbejde mellem bl.a. forskningsinstitutioner, leverandører og forsyninger) satse på teknologiudvikling inden for f.eks. produktion af energi og optimal anvendelse af værdistoffer i slammet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:40

Kære Niels Kjeldgaard

Tak for din kommentar og opbakning til ”Fremtidens Vandteknologi”.

Vi er glade for, at du er enig i, at aktiviteten adresserer noget vigtige emner i vandbranchen. I projektet vil vi fortsat være meget opmærksomme på at opnå en optimal anvendelse af slammet, som er en stor ressource på mange måder.

Vi ser frem til et fortsat godt og bredt samarbejde om udvikling af nye teknologier.

Mvh. Sune D. Nygaard

Morten Møller Klausen (Forskningschef, Ultraaqua A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:41

I Ultraaqua er vi grundlæggende af den opfattelse at det er vigtigt at der i det danske vidensmiljø opbygges viden og kompetencer på højt niveau der adresserer de problemstillinger der er beskrevet i aktivitetsforslaget ”Fremtidens Vandteknologier”.

Men som en forskningsbaseret producent og udvikler af innovativ vandbehandlingsteknologi og løsninger finder vi den foreslåede serviceudvikling i forhold til at understøtte udviklingen af fremtidens vandteknologier mangelfuld. De foreslåede ydelser er efter vores opfattelse ikke på højde med det vidensniveau som danske vandteknologiproducenter selv besidder. Langt de fleste danske producenter af vandteknologi er selv i stand til at opbygge og gennemføre laboratorie- og pilotskalaforsøg på et højt niveau og vurdere resultater. GTS institutter som Teknologisk Institut bør derfor i højere grad fokusere på at opbygge serviceydelser der vidensmæssigt ligger et niveau højere. Serviceydelser der vil være relevante for Ultraaqua, vil være opbygning af generiske funktionelle vandteknologitests baseret på teknologiernes grundlæggende virkningsmekanismer, hvorudfra fundamentale teknologiskalerings-parametre kan bestemmes. Derudover savner vi fokus på avancerede teknologi- og system modelleringsydelser der kan bidrage til en virtuel optimering af teknologidesign og disses implementering i de systemer hvori de skal drives. Sådanne ydelser vil kunne sikre en solid vidensbaseret teknologiudvikling der samtidig kan reducere tiden fra idé til marked og minimere fejl.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:47

Kære Morten Møller Klausen

Mange tak for din kommentar og stillingtagen til aktivitetsforslaget.

Vi er glade for, at du fremhæver vigtigheden af, at der opbygges viden og kompetencer på et højt niveau indenfor de problemstillinger som aktivitetsforslaget adresserer.

Dine forbehold ift. om de foreslåede ydelser har et tilstrækkeligt højt vidensniveau er taget til efterretning. Vi er ikke uenige med dig i at visse meget specialiserede vandteknologiske virksomheder som eksempelvis UltraAqua indenfor UV-desinfektion, har muligheden for selv at udføre lab- og pilotskalaforsøg og indhente meget specialiseret viden indenfor deres specifikke område. Vores erfaring fra en stor del af den vandteknologiske branche er dog stadigvæk, at der er stor efterspørgsel efter både viden og testfaciliteter. Ligeledes gælder det hos de fleste aktører i branchen at de også efterspørger den uvildighed som Teknologisk Institut kan tilbyde i sin afprøvning.

Dine forslag ift. at have mere fokus på generisk funktionelle vandteknologitests og teknologi- og systemmodellering er noteret og vil sammen med det ovenstående indgå som en vigtig del af vores evaluering og i den endelige sammensætning af aktivitetens indhold.

Vi ser frem til et godt samarbejde med UltraAqua og resten af vandteknologi branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Henrik Rasmus Andersen (Professor MSO, Danmarks Tekniske Universitet)
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:38

Jeres strategi ligner vores vandstrategi på DTU-Miljø så vi er meget enig i at i har læst hvilke ting der er vigtigt på R&D indenfor området. Vi ser frem til at lave dette sammen med jer og en masse virksomheder i branchen.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:54

Kære Henrik Rasmus Anderen

Mange tak for din kommentar og støtte til aktivitetsforslaget.

Det er godt, at vi har stærke og fælles understøttende strategier på vandområdet, der adresserer det udviklingspotentale der er i dansk vandteknologi. Vi er sikre på, at vi sammen vil kunne løfte og udvikle området fremover til glæde for det danske erhvervsliv og internationale kunder.

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.

Mvh Sune D. Nygaard

Mvh Sune D. Nygaard

Per Halkjær Nielsen (Professor, Aalborg Universitet, Insitut for Kemi og Biovidenskab)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 11:49

Jeg vil gerne støtte jeres strategi på vandområdet og glæder mig til fortsat samarbejde

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:16

Kære Per Halkjær Nielsen

Tak for din støtte til aktivitetsforslaget.

Vi ser ligeledes frem til at fortsat godt samarbejde med universiteterne, der er med til at sikre at den nyeste viden bringes i spil i vandsektoren.

Mvh Sune D. Nygaard

Kim Holst (Adm. direktør, Branchehuset, Rørforeningen, Stålforeningen, Metalforeningen, Vvskataloget)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:41

Branchehuset repræsenterer, igennem Rørforeningen og Vvskataloget, grossister og leverandører af vvsprodukter i Danmark.

For både forbrugere af vandinstallationer og leverandører af byggevarer i kontakt med drikkevand, er målet det samme - høj forbrugersikkerhed via målrettede og anvendelige testmetoder, hvorfor vi naturligvis bakker fuldt op om Teknologisk Institut’s projekt Fremtidens Vandteknologi.

Erfaringerne fra det danske system Godkendt til drikkevand skræmmer. Igennem mere end 5 år har branchen sammen med Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen forgæves forsøgt at få en model til test, certificering og godkendelse af produkter i kontakt med drikkevand, til at virke.

Manglen på brugbare og standardiserede testmetoder, medfører desværre, at forbrugerne ikke med sikkerhed garanteres “sunde” produkter. Usikkerhed i måle- og afprøvningsmetoder, anvendelse af ikke optimale vandkvaliteter, teoretiske grænseværdier og lignende, gør det både tvivlsomt, dyrt og usikkert for leverandørne.

Den manglende sikkerhed for at produkterne kan sælges efterfølgende, medfører en lavere innovation og produktudvikling, eller at forbrugerne anskaffer ikke-godkendte produkter direkte via internationale handelsplatforme uden nogen form for kontrol.

Brancherne i Danmark, Sverige, Norge og Finland, har derfor sammen med respektive myndigheder gennemført et nordisk projekt i regi af Nordisk Råd igennem de sidste 4 år. Projektet - MaiD - har klargjort det tydelige behov for ens og fælles brugbare regler, og er nu planmæssigt afsluttet.

Det vil være en stor fejltagelse ikke at bygge videre på dette materiale, som har skabt basis for vurdering af fælles standard for test og certificering af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Vi har derfor et stort ønske om, at Teknologisk Institut som dansk deltager, viderefører det netværk, der blev skabt i forbindelse med det fælles nordiske MaiD projekt. Herunder at arbejdet for at den fællesnordiske industrigruppe og den fælles nordiske myndighedsgruppe kan videreføres.

I EU-regi skabes der stigende opbakning til 4MS-projektet. For at matche de store lande i EU, vil det være af stor betydning, de nordiske lande står sammen, hvilket det nævnte projekt skaber et unikt grundlag for.

Mvh Kim Holst

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:10

Kære Kim Holst

Mange tak for dine kommentarer og opbakningen til aktivitetsforslaget.

Vi vil fra Teknologisk Instituts side fortsat arbejde for at understøtte og facilitere et fælles nordisk netværk for drikkevandsberørte produkter bestående af myndigheder, branchen og faglige eksperter. Samtidig er vi enige i vigtigheden af at følge med i udviklingen i EU på området, herunder 4MS samarbejdet

Mvh Sune D. Nygaard

Simon Baagøe (Netværksleder, Innovationsnetværk for Miljøteknologi)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:12

Forslaget om fremtidens vandteknologi er et meget vigtigt initiativ der på en simpel måde arbejder på tværs af mange typer vand. Innovationsnetværket for Miljøteknologi støtter fuld op, og ser frem til samarbejdet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:46

Kære Simon Baagøe,

Tak for din kommentar og støtte til forslaget.

Vi ser ligeledes frem til et godt samarbejde på vandområdet med partnerskabet fremover.

Mvh Sune D. Nygaard

Eva Andersen Hörman (ALTEC GIL Expert, Air Liquide)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:42

Målsætningen om at øge forskningen inden for vandbehandlingsteknologien er stærkt tiltrængt, da vandsituationen verden over er problematisk. Eventuelle resultater i den danske forskningsverden vil komme resten af verden til gavn. Der skal findes en løsning på de omfattende problemer med rester af mikroplast, lægemiddelrester og andre kemikalier. Det er en prioriteret opgave at bidrage til mere effektive teknologier inden for vandbehandling på alle områder, såsom drikkevand, spildevand, procesvand, kølevand osv. Air Liquide har knowhow om bl.a. AOP og membranteknik, som ville være interessant at dele i samarbejde med Teknologisk Institut.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:48

Kære Eva Andersen Hörman

Mange tak for din kommentar og vigtige perspektivering af aktivitetsforslagets relevans ift. en globalt set problematisk vandsituation.

Vi er meget enige i at vi har en vigtig opgave i både at generere ny viden om også at udbrede denne viden til steder hvor der er et stort behov.

Netop fjernelse af uønskede stoffer fra hele vandcyklus er et meget vigtigt og stærkt fokusområde og vi ser frem til at arbejde sammen med bl.a. Air Liquide om at løse udfordringerne i fremtiden.

Mvh Sune D. Nygaard

Soren Torsbjerg Moller (Direktør, Instrutech)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:52

Aktivitetforslaget "Fremtidens Vandteknologier" er potentielt meget værdifuldt for SMV virksomheder som Aquasense. Vi har brug for adgang til faciliteter og sparing / rådgivning og samarbejde med niche eksperter for kunne rulle brede løsninger ud i kommercielle løsninger. Og en opbakning til nye initiativer.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:56

Kære Søren Torsbjerg Møller

Tak for støtten til aktivitetsforslaget.

Vi ser netop frem til endnu flere frugtbare samarbejder med SMV’er inden for vandteknologi, med det mål at vi i fællesskab kan løfte området og udvikle nye kommercielle løsninger. Dette vil i aktivitetsforslaget bl.a. ske gennem at tilbyde adgang til laboratorie- og testfaciliteter samt ekspertviden på udvalgte områder som du efterspørger.

Vi ser frem til et nært samarbejde med Aquasense og andre vandteknologivirksomheder

Mvh Sune D. Nygaard

Henning Stabell (Marketing og Produktchef, Wavin)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:27

Som dansk producent af plastrør til drikkevand, spildevand og regnvand har vi arbejdet sammen med Teknologisk Institut i mange år. Vi ser et stort potentiale i TI’s mulighed for at samle de rette eksperter til behandling af faktuelle udfordringer.
Vi er glade for seneste opdatering af DK-VAND certificeringen. TI har haft en samlende kraft i dette arbejde.
Fremadrettet ser vi frem til at bidrage med vores dybe viden om plastrør, og lære mere om hele branchens udviklingsmuligheder.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:11

Kære Henning Stabell
Mange tak for din kommentarer og støtte til projektets aktiviteter.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Nordisk Wavin og branchen, både omkring DK -Vand og plastrør generelt.

Mvh Sune D. Nygaard

Christina busk (Miljøpolitisk chef, Plastindustrien)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:24

Mikroplast i regnvand vil være interessant at finde mere viden omkring, da det er et meget uopdyrket område indtil videre. Hvis det kan ende med løsninger, vil vi være et stort skridt på vej med stærke løsninger.
Med venlig hilsen
Christina Busk, Miljøpolitisk chef i plastindustrien

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:11

Kære Christina Busk

Tak for din opbakning og indspil vedr. mikroplast i regnvand. Nærmere undersøgelser af mikroplast i regnvand finder Instituttet også særdeles vigtigt.

Vi arbejder pt. på at udvikle en analysemetode til bestemmelse af mikrogummi fra dæk. Det er et område, hvor der hverken nationalt eller internationalt er foretaget valide målinger på regnvand. Vi ser nødvendigheden af at kunne eftervise om de teoretiske vurderinger vedr. regnvand og udledning af mikrogummi også stemmer med virkeligheden. Vi håber, at vi i løbet af efteråret, kan komme med de første målinger af mikroplast/mikrogummi i regnvand, men det er en vigtig og kompleks problemstilling som kræver yderligere videnopbygning, hvilket vi bl.a. vil kunne sørge for i det foreslåede aktivitetsforslag.

Mvh Sune D. Nygaard

Jacob Rasmussen
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:07

Det er interessant at få sat mere skub i udviklingen på vandmiljø og rensemetoder. Renseteknologier og reducerende vandforbrug er oplagt at udvikle. Men, det bør ikke glemmes at udfordre lovgivningen med hvad der kan/må genbruges eller hvad der skal til for at genbrug er muligt.
Absolut spændende projekt.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:13

Kære Jacob Rasmussen, Energi og Miljøchef, TripleNine Denmark

Mange tak for din kommentar og støtte.

Lige netop vandgenbrug i industrien er et utroligt vigtigt fokusområde og vi vil bestemt tage dit forslag om at inddrage og udfordre lovgivningen på området med i vores fremtidige overvejelser og arbejde.

Vi ser frem til spændende samarbejde med vandforbrugende virksomheder om emnet.

Mvh Sune D. Nygaard

jens waring lykkez (Adm. dir, JS Sten & Stål A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:52

Hej TI,

Glimrende tiltag med at øge fokus på vandresourcer og udnyttelsen heraf. En fortsat stigende mængde gift i grundvandet er i dag uvtivlsomt faktum, og da drikkevand generelt ikke renses før det ledes til forbrugerne (bortset fra iltning og simpel sandfilterrensning), anser jeg et forsøg på at bedre disse forhold som absolut fornuftigt for den generelle folkesundhed.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:15

Kære Jens Waring Lykkez

Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsforslaget.

Vi vil fortsat styrke vores indsats for at være med til at sikre forbedre drikkevandet i Danmark. Den stigende fokus på pesticidrester i grundvandet er af meget høj vigtighed for os og vil blive adresseret i aktiviteten sammen med indsatsen for at fjerne andre miljøfremmede og uønskede stoffer fra naturen.

Vi ser frem til samarbejdet med den danske vandbranche og teknologileverandører om dette.

Mvh. Sune D. Nygaard

dorrit thaysen (projektleder, Arla Foods Ingredients Group P/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:07

Hej,
Som fødevareproducent anvender Arla Foods Ingredients (AFI) store mængder vand til produktion af deres unikke produkter. I disse år og fremover har AFI speciel fokus på de muligheder der er for genbrug af vand, da AFIs udviklingsmuligheder ellers kan hindres.

Som virksomhed har AFI brug for eksterne samarbejdspartnere, som har og fortsætter med at opbygge ekspertise indenfor håndtering af vand til proces, procesvand samt spildevand.
Teknologisk Institut har ekspertise i at vide og analysere for, hvad der er i vandet, men også indsigten i at håndtere kosteffektive rensemetoder til fjernelse af problematiske stoffer. Arla Foods fremtid vil drage stor nytte af at have sådanne eksperter som eksterne partnere.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:32

Kære Dorrit Thaysen

Mange tak for din kommentar og støtte.

Jeg er meget glad for at du fremhæver det potentialer og de muligheder som vandforbrugende virksomheder, fx AFI, kan få ved en tæt tilknytning til den ekspertviden der opbygges i projektet.

Vi ser frem til et tæt samarbejde med jer og andre vandforbrugende virksomheder.

Mvh. Sune D. Nygaard

Ditte Andreasen Søborg (Forsker og underviser, VIA University College)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:22

Fremtidens Vandteknologi” og især aktiviteterne om ”fjernelse af uønskede stoffer” og ”optimal ressourceudnyttelse” fokuserer på flere områder, som vi arbejder med i de seneste forskningsprojekter ved Forskningsgruppen for Energi og Miljø på VIA University College og i semester- og bachelorprojekter ved Forsyningsingiøruddannelsen. Jeg vil derfor gerne støtte jeres strategi og ser frem til fortsat samarbejde med TI, forsyninger og firmaer i vansektoren.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:33

Kære Ditte Andreasen Søborg

Tak for støtten til ”Fremtidens Vandteknologi”.

Punkterne du nævner er nogle af de spydspidser som vi har fokus på ved Teknologisk Institut og der er kæmpe potentialer derude, hvis vi samler de rette kompetencer.

VIAs forsyningsingeniøruddannelse er et rigtig godt tiltag, som er med til at sikre gode kompetencer i vandbranchen og udvikling i den rigtige retning.

Vi ser meget frem til et fortsat godt samarbejde med hele vandsektoren –herunder også samarbejdet med VIA.

Mvh Sune D. Nygaard

Peter Vegge (Arkitekt maa, Arkitekt Peter Vegge aps)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:20

Både som almindelig borger og som arkitekt med speciale i svømmebade kan jeg varmt støtte projektet. Vi har både lokalt og globalt stærkt brug for innovative løsninger til at optimere vand som ressource. Vi har alle brug for rent vand både som individer og som industri. Det er vigtig at tilvejebringe de bedste redskaber til at analysere vand, filtrere og rense vand på forskellig vis alt efter behov og udgangspunkt for brugen af vandet. En vigtig faktor er at sikre at vi anvender de optimale teknikker både i tilvejebringelse af den rette vandkvalitet og ved sikring af det spildevand vi udleder.
Jeg har gennem mit langvarige samarbejde med aktørerne inden for vandbehandling i svømmehaller lært vigtigheden af en høj faglighed og fokus. Gennem dette projekt ser jeg mulighed for at tilvejebringe endnu bedre værktøjer.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:34

Kære Peter Vegge

Tak for din støtte til projektet.

Teknologiudvikling til bl.a. svømmebade er et spændende område som aktiviteten vil sætte fokus på.

Innovation indenfor bl.a. vandrensningsteknologier med fokus på hygiejne, vandgenbrug og vandbesparelser er vigtigt, i forhold til at flytte svømmebadsområdet fremad. Således ønsker vi med aktiviteten at samle de rette kompetencer, der sammen kan både udvikle, teste og dokumenterer nye løsninger.

Mvh. Sune D. Nygaard

Lisbeth Schönemann-Paul (Corporate Sustainability Manager, Royal Greenland)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:05

Vand er en vigtig ressource i fødevareindustrien og det er rigtig godt i dette projekt fortsat at udvikle metoder og viden indenfor vandkvalitet og tilførsel.
Derudover har projektet fokus på procesvandet, som ofte indeholder værdifulde næringsstoffer. Udvindelse og anvendelse af disse giver god mening i en cirkulær økonomi.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:43

Kære Lisbeth Schönemann-Paul

Mange tak for din kommentar og opbakning til aktivitetsplanens indhold.

Vi er helt enige med dig i, at der er et stort uudnyttet potentiale i at udnytte værdifulde næringsstoffer i procesvand. Udvikling af dette område er en vigtigt del af aktivitetens indhold.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer og andre virksomheder med lignende problemstillinger.

Mvh. Sune D. Nygaard

Henrik Rønnest (Direktør, Watercare)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:17

Watercare bakker op om ideen bag Klimatilpasningslaboratoriet og ser frem til et godt samarbejde. I Watercare arbejder vi med mange nye spændende løsninger bl.a. til håndtering og rensning af regn- og spildevand, hvor det vil være relevant med de rette testfaciliteter og sparring til udvikling og dokumentation. I forhold til klimatilpasning har Watercare bl.a. produkter inden for regnvandsanlæg, forsinkelse og nedsivning samt rensning af regnvand med dobbelt porøs filtrering og sorption af fosfor og tungmetaller.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:36

Kære Henrik Rønnest

Tak for din kommentar og støtte til forslaget.
Klimaområdet og håndtering og rensning af regnvand vil indgå som et vigtigt fokusområde i ”Fremtidens Vandteknologi”.

Der er rigtig mange spændende tiltag på området og der er brug for fokuserede projekter med fokus på de teknologier der udvikles. Vi vil med aktiviteten gerne være med til at udvikle samt dokumentere effekten af nye teknologier på klimaområdet.

Vi ser frem til godt samarbejde med teknologileverandører som Watercare på området.

Mvh. Sune D. Nygaard

Per Even Rasmussen (Direktør, Samsø Spildevand A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:57

Der er et væsentligt behov for at nytænke fremtidens vandteknologi således udfordringerne omkring genanvendelse af resurser i et bio cirkulært kredsløb respekteres
I forbindelse med de 2 MUDP støttet projekter Samsø Spildevand har gennemført bl.a. med Teknologisk Institut som partner har udvist et forskningsområde, der har et væsentligt potentiale til et marked, som rækker både nationalt og internationalt

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:37

Kære Per Evan Rasmussen,

Tak for din støtte og opbakning til aktivitetsforslaget.

Potentialet i mere genanvendelse og ressourceudnyttelse i vandkredsløbet er kæmpe stort og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde på dette spændende område.

Mvh Sune D. Nygaard

Lene Niss (Audit Manager, Danish Crown)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:02

Reduktion af vandspild og øget genanvendelse er vigtige elementer for mere bæredygtig produktion.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:38

Kære Lene Niss

Tak for din kommentar.

Vi sætter pris på støtten fra bl.a. danske fødevareindustrier som Danish Crown, hvor vi ser et stort og spændende potentiale for fortsat samarbejde omkring vandspild, genanvendelse og udvinding af højværdiprodukter. Dette er alt sammen vigtige fokusområde i aktiviteten.

Mvh Sune D. Nygaard

Peder Østergaard (Direktør, PØ Leg & Teknik A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:00

Vand er en meget vigtig ressource i vort samfund og vi bør alle forsøge at finde nye metoder til genbrug af spilde-/skyllevand.
Som direktør i et lille firma der arbejder med svømmebadsbranchen, ved jeg hvor vigtig det er at optimere processor, f.eks. til genbrug af skyllevand. Jeg/vi støtter fuldt op om projektet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:48

Kære Peder Østergaard

Mange tak for din kommentar og støtte til aktiviteten.

Vi ser frem til at udvikle og løfte dansk vandteknologi - bl.a. inden for svømmebadsbranchen - sammen med innovative mindre virksomheder og de mange andre kompetente aktører på området.

Mvh Sune D. Nygaard

Aviaja Hansen (Procesingeniør, Krüger A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:08

Vi har et godt samarbejde med TI om miljøfremmedestoffer i spildevand og ser frem til videre samarbejde.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:49

Kære Aviaja Hansen

Mange tak for din kommentar og støtte til Fremtidens Vandteknologi.

Vi er ligeledes glade for samarbejdet med virksomheder som Krüger, der er førende inden for vandteknologi og rigtige gerne vil fælles udvikling på området.

Fjernelse af de miljøfremmede stoffer er en spydspids for os og vi ser fortsat mange vigtige og spændende udfordringer at tage fat på.

Mvh Sune D. Nygaard

Michael Vedel Wegener Kofoed (Forsker, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:03

Spændende forslag med mange relevante aktiviteter. Specielt mulighederne for kvalificeret og uvildig test af nye sensor- og renseløsninger, mener jeg spiller en afgørende rolle ift. udvikling og kommercialisering af nye teknologi. Styrket udvikling af både viden og faciliteter til dette, kan jeg derfor varmt støtte.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:18

Kære Michael Vedel Wegener Kofoed

Tak for din og Aarhus Universitets opbakning til aktivitetsforslaget.

Vi er glade for at du fremhæver, at der er et stort potentilale i uvildige test af nye vandteknologiske løsninger, da det er en vigtig del af projektet.

Vi ser frem til et godt samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og andre førende videninstitutioner.

Mvh. Sune D. Nygaard