Fundamental metrologi

Senest opdateret d. 13/4-2012
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation og Produktionsteknologi
Torben Lorentzen
Forsknings- og Udviklingschef

FORCE Technology agerer National Metrologi Institut indenfor områderne kraft, tryk, moment, volumen, densitet, gas-flow og flow i andre medier end vand, samt nationalt Referencelaboratorium indenfor måling af emissioner til luften. Indenfor nærværende aktivitet vil vi videreføre, udbygge og udvikle vore måletekniske kompetencer og faciliteter. Opretholdelse af de National Metrologi Institutter og Referencelaboratorier sikrer dansk industri adgang til internationalt anerkendte kalibrerings- og certificeringsfaciliteter, og adgang til måleteknisk rådgivning.

FUNDAMENTAL METROLOGI

Institut: FORCE Technology

Kontaktperson: Torben Lorentzen

Ny viden og serviceydelser
Aktiviteten Fundamental Metrologi er opdelt i fem dele; i) Drift, ii) Udvikling og udbygning, iii) Netværkssamarbejde, iv) Videnformidling samt v) Norm- og standardiseringsarbejde:
Drift. De centrale aktiviteter i driften af de Nationale Metrologi Institutter omfatter opretholdelsen af de eksisterende målekompetencer, samt udvidelse af målekompetencer eksempelvis gennem forbedring af målenøjagtigheder.
Et vigtigt element i at at sikre en korrekt og høj standard for metrologien i Danmark er at de nationale metrologi laboratorier deltager i internationale sammenligninger (Round Robin og ring kalibreringer), hvor igennem De sikrer at Danmarks måletekniske kompetencer ligger på niveau internationalt set til gavn for den danske eksport.
Vedligeholdelse og videreførelse af laboratorierne indeholder det at holde udstyr sporbart kalibreret til internationale SI-enheder, så laboratorierne til stadighed kan skabe sporbarhed og videreføre høj metrologisk standard til hele den danske industri af både små, mellemstore og store virksomheder.
Udvikling og udbygning. Indenfor aktiviteten ønsker FORCE Technology at udvikle og opbygge nye faciliteter til typeprøvning og kalibrering af væske-flowmålere og varmeenergimålere. Dele af aktiviteten vil blive rettet mod målinger af biobrændstof, gasformige og flydende brændstoffer som brint, benzin/bioethanol blandinger og diesel/biodiesel blandinger og blandgasser som eksempelvis  biogas i naturgas. FORCE Technology vil videre arbejde for at opnå status som primær laboratorium indenfor gasflow.
Indenfor aktiviteten vil der blive udviklet nye intelligente målere (smart-meters) med fjernaflæsning, vi vil arbejde med udbygning af kapaciteten til kalibrering af vejetanke med væske, der vil blive udviklet en såkaldt piston-prover til  generering af enheden m3/h. På emissionsområdet vil der blive fokuseret på fremstilling af kalibreringsgasser, nye procedurer for validering af lugtanalyser, mere nøjagtige metoder til analyse af sporstoffer i røggasser samt mere kosteffektive metoder til opgørelse af CO2 skatter på energianlæg. Endelig vil dele af udviklings og udbygningsaktiviteterne blive styret af de kald der i perioden kommer indenfor det europæiske metrologi udviklingsprogram European Metrology Research Programme (EMRP).
Strategiske netværk og organisatoriske organer. Et væsentligt element i at kunne opretholde status som nationalt metrologi institut er at deltage i nationale og internationale strategiske netværk og organisatoriske organer for at følge og præge udviklingstendenser indenfor metrologien. FORCE Technology vil inden for aktiviteten deltage i det europæiske samarbejde EURAMET. Gennem deltagelsen sikres dansk metrologi en høj international standard, og der opretholdes et tæt samarbejde med de andre europæiske landes metrologi institutter.
På nationalt plan deltager FORCE Technology i Flowcenter Danmark der, i et samarbejde med Teknologisk Institut, dækker det samlede flowområde og tilbyder må­ling samt strømnings­teknisk viden og værktøjer til industri og service, her­under om den legale metrologi på området. Der udover deltager FORCE Technology i DANIAmet-samarbejdet og herunder i det såkaldte Center for Legal Metrologi, CLM.
Videnformidling. Denne varetages primært gennem ERFA-grupper, DANIAmet og Flowcenter Danmarks  hjemmesider, artikler i relevante fagblade og indlæg i nyhedsmedierne, konferencer, CLM-nyt, temadage, deltagelse i messer samt  den årlige metrologidag.
Norm- og standardiseringsarbejde. Et væsentligt element i at kunne varetage opgaverne som nationale metrologi institutter er deltagelse i nationalt og internationalt standardiseringsarbejde. Dette for at sikre opdateret viden om indhold og tolkninger af standarder mm., samt at sikre en national forankring og implementering af standard- og direktivkrav med tilhørende prøvningsmetoder og certificeringsadgang. Deltagelse i lovgivnings- og standardiseringsarbejde foregår primært i OIML-, WELMEC- og CEN-regi.

Centrale aktiviteter
De centrale aktiviteter i nærværende forslag vil være:

  1. Udvikling af nye faciliteter til typeprøvning af målere til andre medier end vand , udvikling af nye metoder til afprøvning, kalibrering og godkendelse af store vand- og varmeenergimålere med kapaciteter over 150 m3/h
  2. Udvikling af metoder til flowmåling af gasformige og flydende brændstoffer som brint, benzin/bioethanol blandinger og diesel/biodiesel blandinger, metoder til måling af blandgasser (eksemplevis biogas i naturgas) samt kortlægning af de måletekniske problemstillinger i forbindelse med produktion og distribution af biogas, samt opbygning af kalibreringsstand til fremstilling af kalibreringsgasser i præcise og sporbare koncentrationer. Derudover vil FORCE Technology arbejde for at opnå status som primær laboratorium for gasflow
  3. Fastlæggelse af krav til nye intelligent energimålere med fjernaflæsning (smart-meters)
  4. Udvikling af en såkaldt piston-prover til generering af enheden m3/h
  5. Nye procedure til validering af lugtanalyser, og udvidelse af måleområdet for FTIR-metoden til analyse af sporstoffer i røggasser
  6. Opbygning af større kapacitet til kalibrering af vejetanke med væske

Rationale for indsatsen
Det samfunds-/erhvervsmæssige rationale for en aktivitet indenfor Fundamental Metrologi ligger dels i at Danmark gennem de Nationale Metrologi Institutter på nationalt plan opretholder fuld indsigt i hvilke måletekniske krav, standarder og direktiver som danske produkter og ydelser skal leve op til for at kunne udbydes internationalt, og dels i at sikre danske udstyrsproducenter og serviceleverandører tilgang til måletekniske faciliteter, der kan sikre og dokumentere, at deres produkter og services er kalibreret til sporbare internationale referencer. De udviklede kompetencer og serviceydelse efterspørges af danske udstyrs- og apparat producenter samt danske leverandører af serviceydelser, der indeholder målinger med krav om sporbarhed og internationalt anerkendt kalibrering.

Mulige samarbejdspartnere
DFM, Teknologisk Institut, DELTA samt andre landes NMIér.

8 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Søren Lang
Onsdag d. 25/4-12 kl. 11:55

Kamstrup A/S udvikler og producerer elmålere, vandmålere, varmemålere og gaskorrektorer samt aflæsningssystemer. Virksomheden har oplevet kraftig vækst på alle områder, og en del af denne vækst beror på muligheden for kompetent og hurtig typeprøvning og typegodkendelse i Danmark. Især det velfungerende og professionelle samarbejde mellem FORCE og DELTA har resulteret i en lang række typgodkendelser som nyder international accept, både hos kunder og hos andre godkendelsesmyndigheder. Hermed medvirker de danske institutter til at Kamstrup kan få hurtigst mulig adgang til eksportmarkederne.
En yderligere udbygning af såvel prøvningsfaciliteter som deltagelse i standardiseringsarbejde, er en væsentlig forudsætning for Kamstrups fortsætte vækst og
oprettelse af nye stillinger.

Kamstrup A/S

Søren Lang

Produktgruppechef, varme-, køle- og vandmålere

Ole Tvede Larsen
Torsdag d. 26/4-12 kl. 09:08

C.K.Environment A/S forhandler målesystemer til vand og gasanalyse. Bl.a inden for emissionsmåleudstyr oplever vi en stigende efterspørgsel på højkvalitetsprodukter (F-tir målesystemer og ultrafine partikler) samt kalibrering af disse og en stor del af denne vækst er afhængig på muligheden for kompetent og hurtig test og kalibrering i Danmark.
Vi og vores kunder har meget glæde af det velfungerende og professionelle samarbejde med GTS verdenen og i særdeleshed FORCE Technology. Den service der tilbydes fra Force’s referencelaboratorier er meget værdiskabende og det er en forudsætning for vores vækst at der sikres en løbende udbygning af såvel prøvningsfaciliteter som deltagelse i standardiseringsarbejde, således vi altid har den bedst mulige teknologi og viden til rådighed.

C.K.Environment A/S
Ole Tvede Larsen
Proces konsulent

Birgit Juul Jørgensen
Torsdag d. 26/4-12 kl. 12:53

Siemens A/S Flow Instruments udvikler og producerer flowmålere indenfor de tre teknologiområder magnetisk-, ultralyd og coriolis. Flere anvendelsesområder kræver typegodkenderser såsom afregningsmålere til vand, varme og andre væsker end vand. For at kunne fortsætte den kraftige udvikling som Siemens' flowmålerforretning har haft de seneste år, er det nødvendigt at have mulighed for kompetent og hurtig typeprøvning og typegodkendelse i Danmark. Siemens har stor gavn af det velfungerende og professionelle samarbejde med FORCE og DELTA, som eksisterer i dag og som skal fortsætte for at Siemens kan fortsætte sin vækst. De danske institutter er en forudsætning for, at Siemens kan udvikle flowmålere i Danmark og dermed bevare og oprette arbejdspladser i Danmark.

Henrik Kruse
Tirsdag d. 1/5-12 kl. 09:50

Danish Crown benytter sig af FORCE til måling af lugtstoffer fra vore fabrikker. Vi ser meget gerne at teknikker til måling og analyse af lugtstoffer forbedres således at emissionen kan bestemmes med en bedre nøjagtighed. Alternativt at lovgivningen afspejler de usikkerheder der er ved en bestemmelse af lugtemissionen.

På den baggrund hilser vi forslaget om bedre måling, alternativt indførelse af måling på sporstoffer til bestemmelse af lugtvariationen velkommen.

Mogens Hornbæk Nielsen
Torsdag d. 3/5-12 kl. 10:02

Dansk Fjernvarme deltager i samarbejdet omkring standardisering af fjernvarmemålere og ERFA-grupperne under CLM, idet disse samarbejder bidrager til at holde Dansk Fjernvarme opdateret med den nyeste viden på området.
Dansk Fjernvarme ser det som en styrke for branchen for fjernvarmemåling, at vi har et stærkt samarbejde med partnere, herunder ikke mindst FORCE Technology , hvorved det sikres opdateret viden, og fokus på gode og dårlige oplevelser, for herved at opnå den bedste og mest valide måling af den varme, der sælges fra danske fjernvarmeværker.
Det er Dansk Fjernvarmes vurdering at samarbejdet samtidig er med til at sikre dansk eksport og at knowhow er i verdensklasse, og dermed med til at fastholde arbejdspladser i Danmark.

Dansk Fjernvarme

Mogens H. Nielsen, Teknisk konsulent

Lynetten
Onsdag d. 16/5-12 kl. 09:43

Området "Nye procedure til validering af lugtanalyser, og udvidelse af måleområdet for FTIR-metoden til analyse af sporstoffer i røggasser " har specielt Lynettefællesskabets interesse, idet organisationen driver 2 renseanlæg og et slamforbrændingsanlæg. I den forbindelse har vi oplevet et behov for udvikling og standardisering inden for emissionsmålinger af lugt m.v.

Med venlig hilsen

Kim Rindel
Lynettefællesskabet I/S
Refshalevej 250
DK-1432 København K
Tlf. : +45 32 68 56 40
Fax : +45 32 54 31 22
E-mail: kr@lyn-is.dk

Christina Ellegaard
Fredag d. 1/6-12 kl. 10:17

På flere af de virksomheder Miljøstyrelsen fører tilsyn med er lugt et af de primære miljøproblemer. Der er store usikkerheder på lugtmålinger, og vi har behov for, at der udvikles bedre metoder til validering af lugtanalyser.

Generelt har vi behov for emissionsmålinger af høj kvalitet og støtter derfor, at der udvikles og standardiseres indenfor dette felt.

Annette Dragsdahl
Fredag d. 8/6-12 kl. 14:45

Som beskrevet af Torben Lorentzen er det af afgørende betydning for danske virksomheder og laboratorier, at de har adgang til sporbarhed og viden på det metrologiske område. Det giver adgang til eksportmarkederne og er en nødvendig forudsætning for udvikling af nye produkter og serviceydelser.

Forudsætningen herfor er, at de danske Metrologi Institutter deltager aktivt i det internationale samarbejde, herunder internationale sammenligninger af målekompetencer, udarbejdelse af standarder og forskningsprojekter. Danmark kan ikke være med overalt, men vi skal sikre, at vi har spidskompetencer på udvalgte områder. Det er derfor godt, at FORCE afsætter ressourcer til dette arbejde inden for sine kompetenceområder.

FORCE Technology har i øvrigt sammen med Teknologisk Institut ansvaret for Flowcenter Danmark, der er et af de fire Centres of Excellence, som det danske metrologiudvalg har udvalgt som særlige fokusområder i den danske strategi for metrologi.

Det er væsentligt, at FORCE kan videreudvikle sin viden på flow-området - det kræver bl.a. også indkøb af nyt udstyr. Det bør der tages højde for i resultatkontrakten.

Yderligere væsentlige områder i 'dagens Danmark' er udviklingen af 'smart meters', hvilket også underbygges af den seneste behovsanalyse, der netop beskæftiger sig med elektricitetsområdet.

Det danske metrologiudvalg under Sikkerhedsstyrelsen har bl.a. til opgave at koordinere og prioritere de indsatsområder, dansk metrologi skal arbejde med. Det er vigtigt, at det danske metrologisystem opfylder danske interessenters behov i dag og i fremtiden. Derfor skal vi også være opmærksomme på nye områder. Af ovenstående kommentarer fremgår det, at måling af lugtemissioner er et sådant område, der kræver udvikling af nye procedurer og analyser. Det vil blive omfattet af Metrologiudvalgets kommende strategiarbejde.

Annette Dragsdahl
DI
Formand for Det danske Metrologiudvalg