Global infrastruktur indenfor test og certificering

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Den fortsatte udvikling inden for formindskelse og detaljering af produkter og højtspecialiserede produktionslinier skaber stigende behov for veldokumenteret kvalitetssikring, produktionsovervågning, produkttest og –certifi
cering. Den globale infrastruktur indenfor test og certificering er tæt knyttet til komiteer som CIPM indenfor SI enheder, og internationalt anerkendte standarder som CEN og ISO. Korrekt brug af CEN og ISO-standarder ve-rificeres gennem akkrediterede institutter. Sporbarheden til SI-enhederne opretholdes ved internationale sam-menligninger.

Der deltages i internationale projektaktiviteter og komiteer som Euramet, CEN og CIPM, samt i nationale ar-bejdsgrupper som Dansk Standard. Øget fokus sættes på videreudvikling af fælleseuropæiske test og certifice-ring, der for byggevarer i høj grad er baseret på fælles nordiske og dermed danske testspecifikationer. Viden opbygges til vedligeholdelse af SI enheder. Desuden følges fremtidens udvikling såvel som den internationale trend indenfor test og certificering. Der deltages i ringkalibreringer (Round Robin) inden for udvalgte områder.

Øget fokus på videreudvikling af fælleseuropæiske test- og certificeringsstandarder, der for byggevarer i høj grad er baseret på fælles nordiske og dermed danske test og certificeringsmetoder. Påvirkning på internationalt stan-dardiseringsarbejde omkring testmetoder og arbejde for internationale certificeringsordninger på byggevarer og personer, så konkurrenceevnen øges for danske producenter og virksomheder. Opbygge systemer, der letter denne dagligdag for SMV’erne. Der sikres at SI enhederne er indbyrdes konsistente og med en altid tilstrækkelig sikkerhed i danske virksomheder og GTS institutter. Dette sker blandt andet gennem udbud af kurser og virk-somhedsspecifik kommerciel serviceydelser.