Global markedsadgang for danske SMV´er

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Ole Andersen
Senior Project Manager

Danske SMV’er, som udvikler mekatroniske produkter kan forkorte vejen til markedet gennem adgang til en web-baseret service, som understøtter virksomhedernes godkendelse af nye produkter og vedligeholdelsen af allerede opnåede produktgodkendelser. DELTA’s service dækker krav inden for bl.a. EMC, Wireless, Electrical Safety, Ecodesign og EnergyStar, på de markeder, som generelt betyder mest for danske eksportører, og dertil kommer en understøttelse af de godkendelsesmæssigt komplekse brancher.

1. Markeds- og samfundsbehov

Danske produktudviklingsvirksomheder inden for mekatronikområdet oplever i stigende grad, at deres udviklingstid forlænges, fordi de skal forholde sig til en række standarder og krav på tværs af teknologier, geografier og markeder. Dermed oplever de en faldende innovationskraft, og deres økonomi sættes under pres. Nye direktiver fra EU og lovgivning fra de primære markeder uden for EU (USA, Japan og BRIK landene) leder til et behov for adgang til et netværk af lokale kompetencer for at kunne udvikle og dokumentere produkterne, så de kan markedsføres på det lokale marked.

Der findes nogle få understøttende værktøjer på EU niveau, og disse kan lette virksomheders adgang til markederne. Dette kræver imidlertid besiddelsen af relativt stærke test- og godkendelseskompetencer, især for de mere komplekse produkter samt i de tilfælde, hvor produktet falder ind under en række tværgående direktiver (fx Wireless, privacy, ROHS og EMC). Denne kompetence besidder mange danske SMV’er ikke i dag.

DELTA besidder i dag både erfaring og kompetencer til at bistå virksomheder med produktgodkendelser inden for en række produktsegmenter og til udvalgte, geografiske markeder. Ved at gøre denne viden og tilhørende netværk mere tilgængelig gennem udvikling af et dedikeret værktøj og opbygning af en database for globale godkendelser, vil danske virksomheders vej til markedet blive forkortet allerede ved udgangen af treårsperioden, og dermed bliver innovation til konkurrencemæssige fordele og arbejdspladser. DELTA har hvert år ca. 2.000 virksomheders produkter til test, hvorfor vi har erfaringen og kontakten med virksomhederne for at vurdere i hvilke lande og regioner, der er udfordringer.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

DELTA vil udvikle en web-baseret service, som virksomheder inden for mekatronikområdet kan benytte til dels at understøtte og effektivisere deres godkendelsesaktiviteter for nye produkter og dels at få overvåget eksisterende produktgodkendelser med løbende feedback vedrørende ændringer i krav og behov for fornyelser eller udvidelser. Servicen omfatter:

  • Et værktøj og en tilhørende database med godkendelseskrav til brug for virksomhederne baseret på en abonnementslignende betalingsmodel.
  • En teknisk dækning af direktiver, standarder og overensstemmelseskrav inden for EMC, Wireless, Electrical Safety samt miljødirektiver som RoHS/WEEE, Ecodesign og EnergyStar.
  • En geografisk dækning af de primære danske markeder (EU, USA og Canada) samt en række nye markeder (Australien, Japan, New Zealand, Kina, Indien, Sydkorea, Brasilien og Mexico).
  • En branchedækning af generiske elektronikprodukter samt understøttelse af nogle af de mere komplicerede brancher, fx Medico, Marine og Automotive.

Denne service vil blive udviklet i løbet af treårsperioden og løbende gjort tilgængelig for industrien. Værktøj og database vil ikke dække alle kombinationer af tekniske og geografiske områder samt valg af branche. Prioritering af lande og brancher vil ske i samarbejde med projektets advisory board og baseret på markedsefterspørgslen. Løsningen forventes at kunne automatisere en stor del af godkendelsesprocessen, ikke mindst i after-market perioden.

Den viden og erfaring, som opbygges, vil blive formidlet, så alle danske SMV’er inden for mekatronikområdet ved, hvor de kan få hjælp. Dette vil ske gennem eksisterende typer af aktiviteter i for af fx nyhedsbreve, websites, klubber og netværk.

3. Centrale aktiviteter

Kompetenceopbygning: Der gennemføres en videnopbygning i forhold til myndighedskrav, lovkrav og godkendelseskrav, samt nationale- eller US-state afvigelser. Funktionaliteten af lignende værktøjer og services (fx på patentområdet) undersøges, og industriens behov for støtte i forskellige geografiske områder og inden for forskellige brancher afdækkes.

Specifikation af værktøjets funktion: Værktøjets funktionalitet og dækningsomfang diskuteres med advisory board, og den udarbejdede specifikation diskuteres med et antal virksomheder.

Udvikling af værktøj og database: Der udvikles et webværktøj i en iterativ proces hen over treårsperioden, så det får stadig mere funktionalitet, hvor den første udgave frigives til Trial-Use og demonstrationer for industrien hen mod slutningen af første år. Der udvikles en datamodel, og denne implementeres, og der udvikles hjælpeværktøjer til blandt andet at beskrive Conformity Requirement Specification og formater til strukturering af et teknisk dossier.

Etablering af indhold i databasen: På basis af kompetenceopbygningen befolkes databasen med standarder, lovkrav og myndighedskrav – til at begynde med inden for et begrænset antal tekniske og geografiske områder og brancher, og dette dækningsomfang udbygges hen over treårsperioden. Der udarbejdes guidelines til godkendelse af de forskellige produkttyper på de nævnte markeder, og disse gøres tilgængelige igennem værktøjet.

Gennemførelse af case studies: Der gennemføres en række produktgodkendelser og overvågninger af eksisterende godkendelser i form af case studies, som dels har til formål at sikre, at de udviklede værktøjer er tilpasset behovene for mange realistiske produktgodkendelser, og dels for at demonstrere virkemåden af værktøjerne. Dertil kommer, at der gennemføres brugertest af værktøjet ved større opdateringer.

Videnformidling: Gennemførelse og resultater af et antal af de gennemførte case studies kommunikeres til industrien for at demonstrere udbyttet, og der gennemføres en årlig temadag baseret på arbejde og fremskridt i projektet. Der opbygges best practice grupper på safety og automotive områderne som en del af EMC og Wireless klubberne for at sikre et tæt indgreb med disse to områder.

Opbygning af netværk: DELTA etablerer et globalt test- og certificeringsnetværk for elektronikvirksomheder, og dette udbygges løbende i treårsperioden.

4. Mulige samarbejdspartnere

  • Danske og internationale standardiseringsorganer fx Dansk Standard, ISO, IEC, TCB.
  • Eksportassistance organisationer fx Erhvervsstyrelsen, Udenrigsministeriet, Dansk Industri.
  • Nationale/regionale godkendelsesorganer fx Anatel, IC, FCC, FDA, VTTI, EU (CE).
  • Internationale testhuse, fx UL, Intertek, Eurofins, AT4Wireless.

Nøgleord

9 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Stig Lumbye (CEO, Labogene Aps)
Tirsdag d. 7/4-15 kl. 11:58

Yderst relevant serviceydelse for danske SMV´er

Jens Gert Eibye Sørensen (Commercial director, Faze2 Green marketing)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 12:43

Fint at forkorte time-to-market med værktøj, der kan forenkle proceduren og lede til de mest lønsomme indsatser. SMV'er har måske begrænset viden og ressourcer, hvorfor brugerfladen nok skal være ret enkel og hurtig at komme ind i.
Valg af segmenter og lande er afgørende for værdiskabelsen for SMV'er idet cost/benefit for slutbruger samt egnethed til at matche markedets teknologi er kritiske succesfaktorer for SMV'er.
Der er meget "støj" på internettet, så det kræver et godt formidlingsarbejde at "brænde igennem" for at få fornøden interesse og tilstrækkeligt mange brugere til at få økonomi i projektet. Måske ingeniørskoler kunne formidle til de unge ingeniører, der ofte er progressive teknologer.
For at sikre maksimal effekt på SMV'ers eksportindsats kunne man med fordel tilkoble guidelines for det videre forløb mod de første eksportordrer.
Ideelt set burde man kunne kombinere tekniske krav med markedsbarrierer for at vælge de rette markeder.
Vi bidrager gerne med input til effektive eksportplaner.

Jørgen Andersen (CEO, Green Tech Center A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 17:02

Green Tech Center i Vejle er et nationalt demonstrations og kommercialiseringscenter som hjælper grønne teknologi levendører ud på markedet i Danmark og udlandet. Vejen til markedet er meget lang for vores teknologi leverandører og alle tiltag som kan forkorte vejen til markedet er meget positivt som vi kun kan støtte op om.

Claus Rømer Andersen
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:05

Absolut et relevant initiativ. Nem, hurtig og effektiv adgang til opdateret overblik over nationale krav på relevante markeder rundt om i verden er en stor mangelvare.

Jørgen Storgaard (Ingeniør, JST-EL)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:31

DELTA er en meget effektiv samarbejdspartner for at opnå en professionel certificering vedr. EMC-Wireless-Safety.

Vinnie Nørager (Manager, R&D Product Approvals, GN ReSound A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:36

Danske højteknologiske eksportvirksomheder har behov for stor indsigt i gældende krav på de markeder, der opereres i på verdensplan. Da der ofte er tale om introduktion af hidtil ukendt teknologi, er der behov for en sparringspartner som DELTA, for at komme hurtigt og effektivt gennem de lokale certificeringsprocesser.

Det er ikke blot en svær øvelse at navigere i medico krav fra mange forskellige verdensdele, det er svært tilgængelig information og det er fortsat også et konkurrenceparameter, at nå ingennem godkendelsesmøllen og nå hurtigt ud på markedet med nye produkter.

DELTA har igennem mange år udvist en meget højt og fleksibelt service niveau og erfaringsgrundlag i arbejdet med certificeringer og godkendelser på en række markeder, men jeg ser absolut et behov for at støtte tiltag, der gør det muligt for DELTA som serviceudbyder også at være i stand til at tilbyde dette for øvrige markeder, som nævnt i forslaget ovenfor.

Det er mao. absolut et godt initiativ med et sådant værktøj, som giver adgang til pålidelige informationer omkring de nationale krav. Et initiativ jeg mener, der bør støttes op omkring.

Kristian Baasch Thomsen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:45

Et meget relevant initiativ.

I store virksomheder har man godkendelsesafdelinger med specialister indenfor hvert sit område for at dække de globale krav på virksomhedens markeder. Selv om man holder man sig til EU, er der en række direktiver og dermed standarder, som er relevante for selv samme produkt. For en SMV er der meget at sætte sig ind i og følge, for at have viden til at udvikle produkter, som opfylder de relevante markedskrav. Det er et godt initiativ at en uvildig GTS kan stille information tilrådighed for SMV, prisen bliver dog afgørende. For år tilbage havde man "turbomidler", hvor netop SMV kunne få hjælp til at indhente denne viden hos f.eks. DELTA, der jo skal agere på kommercielle vilkår. Uanset modellen, så er der lovkrav og de er en udfordring for SMV at have overblik over (kræver ressourcer dedikeret til netop dette).

Ole Gelsbo (Produktchef, Widex A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:20

Indenfor Medico industrien inklusiv høreapparatbranchen har vi i Danmark i mange år bidraget stærkt til exporten. For at klare sig i konkurrencen foregår lanceringerne af fx nye høreapparater og tilbehør til disse med kortere og kortere intervaller, hvilket stiller store krav til, at al regulatorisk dokumentation er parat i god tid inden lanceringstidspunktet. Her er Delta en uvurderlig ressource med kompetencer og måleudstyr.

Produktlanceringerne foregår i dag globalt, så det er ikke tilstrækkeligt indenfor egen virksomhed at have kompetencer, der eksempelvis "kun" omfatter de krav, der stilles i EU's direktiver og FDA's /FCC's forordninger for medicinsk udstyr med trådløs teknologi. Her kræves der også viden om regulatoriske krav og forhold i regioner som Asean- og BRIK landene, samt i adskillige andre større lande med voksende økonomi - og bureaukrati.

Jeg er sikker på, at Delta med det omtalte "web-værktøj" og ikke mindst en regulatorisk vidensdatabase, vil kunne hjælpe med til at mange - ikke blot SMV'er, men også større danske medicovirksomheder kan opnå globale lanceringer til tiden med den berømte ”rettidige omhu”.

Per Nielsen (Test ingeniør expert, Novo Nordisk A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:29

Dette vil være en rigtig god service til mange SMV'er, da dette område for mange kan være ganske uoverskueligt.