Grøn Energi

Senest opdateret d. 7/12-2010
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi

Den Grønne Energi tager udgangspunkt i følgende aktivitetsbeskrivelser på BedreInnovation.dk:
• Biomasse til energianvendelse og højværdiprodukter
• Fremtidens grønne energiressourcer
I forhold til kommentarer til indsatsområderne inddrager denne ansøgning særligt de kommentarer der har vedrørt fremtidens grønne energiressourcer især om ressourceudnyttelse under hensyntagen til miljøeffekter og øget mængde biomasseforsyning til energiformål.

Vision
Forestil dig en fremtid, hvor nutidens fossile brændstoffer som kul og olie er afløst af fremtidens energiform: Vedvarende energi. En vedvarende energi skabt af blandt andet biomasse fra jordbrugs- og fødevaresektoren. Det er den korte vision for AgroTechs resultatkontrakt Den Grønne Energi.

Danmark har ambitiøse mål for hvor stor en andel af energiforbruget, der skal komme fra vedvarende energi, 20 % i 2011, 30 % i 2020. Vi er godt på vej både hvad angår biomasse og vindenergi, men for især biomassen er der et stort uudnyttet potentiale. Et potentiale, det giver god mening at udnytte fordi biomassen i modsætning til varierende energikilder som vind, sol og bølger er lagringsbar. Udfordringen består dog i at kunne levere en øget mængde biomasse uden at konflikte med forsyning af fødevarer til en stadigt voksende global befolkning.

Formål og forretningspotentiale
AgroTechs ambition er at initiere en vækstindustri i Danmark, der bygger på bæredygtig produktion af biomasse til energiformål og udstyr forædling og opkonvertering hertil. Dette kræver både øget viden om biomasseproduktion og samspil med teknologier, og i høj grad øget viden om hele biomas-seværdikæden. AgroTech råder over en række eksperter indenfor fagområder i hele bioenergiværdikæden og i livscyklusanalyse/LCA. Vi vil udvikle redskaber, som kan:

• Understøtte en øget og stabil biomasseforsyning via effektive dyrkningssystemer
• Sikre en intelligent udnyttelse af biomassen via nye og bedre konverteringsteknologier
• Sikre at produktion af biomasse ikke konflikter med produktion af fødevarer.

Redskaberne vil for en stor dels vedkommende blive udviklet i et nyt eksperimentarium, hvor vi kan demonstrere og validere viden og sætte den i et praktisk perspektiv.

Målgruppe
Redskaberne åbner et betragteligt grønt forretningspotentiale for disse målgrupper:

• Primærproducenter indenfor landbrug, gartnerier, marginalområder (bymiljøer, vådområder) samt alternative biomasseproducenter som eksempelvis algedyrkere
• Følgeindustri til producenter og aftagere af biomasse, både små, mellemstore og store virk-somheder
• Aftagere af biomasse til foder- og fødevareindustrien, energi- og transportsektoren samt plast og byggeindustrien
• Offentlige myndigheder.

Teknologiske serviceydelser
Følgende teknologiske serviceydelser udvikles:

• Biomassekoncepter
• Forsyningskoncepter
• Undervisning, rådgivning og benchmarking til biomasseproducenter.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 4,8 mio. kr.
2011: 4,8 mio. kr.
2012: 4,8 mio. kr.

Kontaktinformation
Anke Stubsgaard
Innovationskonsulent
AgroTech
Plantebiomasse og energiafgrøder
Udkærsvej 15
8200 Århus N Danmark
Telefon: +45 8743 8467
Mobil: +45 4010 8366
aks@agrotech.dk