Green and Clean – mere mad for mindre

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Lars Hinrichsen
Direktør

Sunde kvalitetsfødevarer fremstillet ved hjælp af miljøeffektive produktionsprocesser er afgørende for at fastholde en betydelig fødevareproduktion i Danmark. Den danske fødevaresektor er i gang med grøn omstilling, men kravet om effektivitet skærpes, og der mangler teknologiske løsninger til en mere energirigtig produktion af kvalitetsfødevarer. Processer og teknologier, der imødekommer fødevareindustriens behov for lavere energiforbrug, høje produktudbytter og optimal kvalitet, skal udvikles.

Markeds- og samfundsbehov
Verden har behov for en stigende fødevareproduktion, og samtidig øges den globale middelklasse fra knap 2 til 5 mia. frem til 2030. Ud over et øget fødevareforbrug forventes det, at forbrugergrupper – og myndigheder – stiller større krav til fødevarernes kvalitet, renhed og miljøbelastning [Danmarks Statistik: Statistikbanken]. Det øger også efterspørgslen på produkter, hvor indhold af tilsætningsstoffer er nedbragt uden at kompromittere holdbarhed og sikkerhed.

Sunde kvalitetsfødevarer fremstillet ved hjælp af miljøeffektive produktionsprocesser er afgørende for at fastholde en betydende og rentabel fødevareproduktion i Danmark. Den danske fødevaresektor har længe været i gang med en grøn omstilling og har tradition for at udvikle mere effektive produktionsmetoder til fødevareindustrien. Det samtidige fokus på energieffektivitet og produktkrav har været begrænset og i bestræbelserne på at nedsætte energiforbruget har de fødevareteknologiske processer ikke været grundlæggende udfordret.

En ny teknologisk udviklingsvej er at sætte fokus på både sunde og sikre kvalitetsfødevarer med færre tilsætningsstoffer og større energieffektivitet, hvilket fordrer udvikling af nye produktionsprocesser.

Aktivitetsplanen vil matche specialiseret produkt- og procesviden med ny viden om alternativer til termiske processer, som er de mest energiforbrugende og samtidig helt afgørende for fødevarernes kvalitet og holdbarhed – og dermed muligheden for at eksportere til nye markeder. Herved opnås et unikt udgangspunkt for nye serviceydelser, hvor energieffektivitet og produktkvalitet går op i en højere enhed, og konkurrenceevnen styrkes.

Målgruppen er ca. 1.300 fødevareproducerende virksomheder [Danmarks Statistik: Statistikbanken] i hele værdikæden fra fx slagteri til forarbejdning og distribution. De store slagterier har arbejdet med mere energieffektive processer, men der er fortsat forbedringspotentialer. Dette gælder tillige mindre virksomheder, hvor såvel optimering som ny teknologi er nødvendig ikke mindst for det stigende antal økologiske producenter, som med fordel kan profilere sig på grønt image og høj kvalitet. Hertil kommer leverandører af produktionsudstyr, køleteknologi mv.

Fødevaresektorens eksport udgjorde 148 mia. kr. i 2012, og visionen fra Vækstteam for fødevarer er, at eksporten er øget med 30 til 50 mia. kr. i 2020. Potentialet er stort, og et centralt middel til at indfri målet er en mere energieffektiv produktion af kvalitetsfødevarer.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Aktiviteten vil resultere i en række nye og mere energieffektive processer og teknologier, som samtidig imødekommer de skærpede krav til kvalitet og udbytte af fødevarer [Vækstteam for fødevarer ANBEFALINGER, april 2013]. Allerede i løbet af aktivitetsperioden vil de udviklede kompetencer og løsninger være til rådighed for teknologileverandører, distributører og fødevareindustri via rådgivning.

Serviceydelserne omfatter bl.a.:

 • Udvikling af kølesystemer med naturlige kølemidler og tekniske løsninger i krydsfeltet mellem naturlige kølemidler og energibesparelser
 • Implementering og optimering af termiske processer afhængig af råvaregrundlag og produktspecifikationer
 • Anvisning af nye teknologier, nye proceskombinationer og værktøjer til procesoptimering mhp. lavere energiforbrug, høje produktudbytter og optimal fødevarekvalitet
 • Teknisk support til udstyrs- og teknologileverandører mht. fødevareindustriens proces- og produktkrav
 • Opdaterede laboratoriefaciliteter til udvikling, produktmodning og dokumentation af køleteknologi samt pilot plant til brug for teknologiudvikling og testproduktion af fødevarer

En tværdisciplinær tilgang, et indgående proces- og produktkendskab, spidskompetencer inden for energioptimering og produktkvalitet samt adgang til state-of-the art laboratorier og pilot plant er en forudsætning for succesfulde løsninger. Teknologisk Institut har forudsætningerne for at løse de komplicerede og mange-facetterede opgaver.

Centrale aktiviteter
Aktiviteten udvikler nye miljøeffektive produktionssystemer og -processer, hvor energibesparende teknologi bringes i spil. Med udgangspunkt i råvaregrundlaget optimeres processer mht. ressourceforbrug, råvareudnyttelse, kvalitet og spild.

Aktiviteterne omfatter bl.a.:

 • Opbygning af viden om nye lav-GWP-kølemidler (global warming potential) og videreudvikling af en stærk platform for teknologiudvikling og ekspertrådgivning for virksomheder, som arbejder med produktion og installation af anlæg baseret på naturlige kølemidler
 • Udvikling af mere energieffektive produktionsprocesser, som brug af keramiske katalysatorer til reduktion af lugt og røgudledning, samt mere effektive enhedsoperationer
 • Teknologiske løsninger til samtidig produktion af varme og køl (fx varme fra koge/ryge anlæg) samt akkumulering af energi
 • Fastlæggelse af optimale tids- og temperaturforløb under processering, herunder anvendelse af varme-behandling ved lav temperatur for høj produktkvalitet og samtidig reduktion af energiforbrug og spild
 • Anvendelse af nye teknologier som mikrobølger, ohmisk opvarmning, radiobølger og PEF som erstatning for traditionelle termiske processer med henblik på lavere forbrug af energi og tilsætningsstoffer samt høj produktkvalitet
 • Helt nye kombinationer af procesteknologier for høj produktkvalitet, lavere energiforbrug og mindre spild
 • Udvikling af IKT-baserede værktøjer til procesoptimering omfattende såvel B2B-koncepter som produkter til detailsalg, så der træffes de rigtige valg mht. råvarer og processer afhængig af produktspecifikationer, og energiforbruget i hele værdikæden reduceres uden at kompromittere produktkvalitet og -udbytte

Aktiviteten tager afsæt i tidligere aktivitetsplaner, bl.a. ’Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien’. Der er stærke synergier til GUDP-projektet ’Global Meat’, som har til formål at udvikle nye, effektive teknologiske løsninger og koncepter for produktion og eksport af svinekød. Endvidere er innovationskonsortiet ’Optimized Heating and Cooling of Meat, Cheese and Seafood’ helt centralt.

Mulige samarbejdspartnere
Tidligere aktiviteter er gennemført i tæt samarbejde med teknologileverandører og -udviklere, kød-, fiske- og mejeriindustrien samt Københavns Universitet og DTU. Aktivitetsplanen vil involvere centrale spillere blandt teknologiudviklere og -leverandører og fødevarevirksomheder, ligesom nationale og internationale universiteter inddrages. De udviklede processer og teknologiske løsninger vil blive udbredt til danske virksomheder via medvirken i aktiviteten, tilknyttede udviklingsprojekter og rådgivning.

Nøgleord

68 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kim Valbum (Direktør, Aut. Køle- & VP-firmaers Brancheforening)
Torsdag d. 9/4-15 kl. 15:13

AKB - Aut. Køle- & VP-firmaers Brancheforening - er meget indstillet på og interesseret i at få indført bedre og mere avanceret teknologi i kølekæden og stiller sig gerne til rådighed i impleterings- og testfasen med forsøgsvirksomheder mhp. at høste bedre viden og erfaring i håndtering af fødevarer optimalt. AKB er interesseret i og indstillet på at gennemføre lav-GWP kølemidler inden for alle områder, der kræver regulering af temperatur. På en række områder resterer der et arbejde med at finde konkurrencedygtige løsninger, som branchen yderst gerne samarbejder med Teknologisk Institut og øvrige partner om at løse.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 10/4-15 kl. 08:40

Tusind tak for kommentaren. Udrulningen af lav-GWP kølemidler kan kun ske såfremt alle branchens aktører har de fornødne kompetencer på området. Både anlægsejere og de udførende virksomheder skal være klædt på til at stille de rigtige krav til leverandører og til at designe både mindre og større konkurrencedygtige kølesystemer med de nye lav-GWP kølemidler, der rulles ud netop nu. Samarbejdet med Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening og foreningens medlemmer er helt centralt i denne sammenhæng.

Kim Gardø Christensen (Direktør, Advansor)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 09:30

Advansor har haft stor succes med vores køleanlæg indenfor det kommercielle segment (Supermarkeder). Advansor har netop besluttet at satse yderligere på det industrielle segment (fødevare produktion, proces industri). Hertil oprettes en specifik afdeling hos Advansor for dette formål. Teknologisk Instituts udviklingsaktivitet "Green and Clean" kunne være en god partner (blandt flere) i denne satsning. Advansor ønsker at arbejde med og pege på de teknologiske fordele der er ved anvendelse af CO2 som kølemiddel indenfor køling og frysning af fødevarer (miljø, energi, temperatur kvalkitet, produktkvalitet).

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 15:34

Vi takker for kommentaren til ”Green and Clean – mere mad for mindre”. Netop udrulningen af de naturlige kølemidler herunder CO2 spiller en afgørende rolle på vejen mod en mindre klimabelastning ifm. fødevareproduktion. Et styrket samarbejde med en af de helt centrale aktører inden for CO2 som kølemiddel som Advansor er rigtig interessant. Det vil helt sikkert styrke indsatsen, som gerne skal ende i udfasning af de kraftige drivhusgasser, som ellers anvendes i mange kølesystemer på området.

Simme Eriksen (Centerleder, Udviklingscenter for Husdyr på Friland)
Mandag d. 27/4-15 kl. 10:13

Vi har tidligere deltaget i et DMRI projekt om forbedret produktkvalitet. Projektet var målrettet og resultaterne brugbare. Derfor vil vi gerne støtte op om det fortsatte arbejde på dette fagområde.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 07:58

Tak for kommentaren og jeres positive indstilling.

Lone Ryg Olsen (Danish Food Cluster)
Mandag d. 27/4-15 kl. 12:01

Som en af verdens største fødevareklynger, baseret i et af verdens små lande, er ressourceeffektivitet et nøgleord. Vi har allerede et højt niveau, men der er ingen tvivl om, at forslagene i denne aktivitet adresserer nogle områder, hvor der er et stort forbedringspotentiale.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 08:08

Tak for jeres kommentar og for at påpege denne vigtige pointe. At et lille land som Danmark kan rumme en fødevaregigant fordrer jo netop, at vi er ekstremt ressourceeffektive - noget der hurtigt veksles til konkurrencefordele på eksportmarkederne.

Lena Bjertrup (Senior Director, Food Safety, Danish Crown)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 08:32

For Danish Crown er der et konstant behov for at udvikle os for at bevare vores konkurrencekraft. Udvikling af nye produktionsprocesser der tager hensyn til både kvalitet og fødvaresikkerhed kombineret med større energieffektivitet er komplekst og kræver nytænkning kombineret med erfaring og høj viden. Forslagene i denne aktivitet kombinerer på fin vis dette behov og vi støtter derfor op om aktiviteten.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:46

Tak for din kommentar og opbakning. Ingen tvivl om, at potentialet er stort for en virksomhed som jeres, hvis vi formår at bringe de rigtige teknologier i spil på en omkostningseffektiv måde.

Heidi Munck Graversen (Customer Support and Application Manager, CP Kelco)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 15:19

Lyder virkelig interessant med fokus på alternativer til termiske processer. Både ud fra et miljømæssigt perspektiv, men også i høj grad i forhold til fødevarekvaliteten.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:48

Tak for din interesse. Enig i dit fokus på fødevarekvaliteten, som jo er udgangspunktet for, at vi overhovedet kan sælge vores produkter.

Gitte Pedersen (Afd. chef for Fødevaresikkerhed og Laboratorium, Tican Fresh Meat A/S)
Fredag d. 1/5-15 kl. 13:57

Temaerne i ’Green and Clean – mere mad for mindre’ er yderst relevante for Tican. Vi arbejder til stadighed på at reducere virksomhedens energiforbrug , men det er helt afgørende, at vi samtidig får optimeret produkternes holdbarhed og kvalitet. En reduktion i energiforbrug og anvendelse af mere energirigtige teknologier og processer må således ikke ske på bekostning af fødevaresikkerhed og produktkvalitet. Tilgangen i den foreslåede aktivitet er derfor helt rigtig, og vi bidrager gerne med relevante cases.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 09:13

Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag. At I vil stille relevante cases til rådighed betyder jo også, at der er en god chance for hurtigt at kunne høste nogle miljømæssige gevinster.

Søren Tinggaard (Vice president, Danish Crown)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:19

I Danish Crown har vi gennem flere år arbejdet målrettet på at minimere omkostningerne og dermed også ressourceforbruget i vores processer. Dette er vigtigt i konkurrenceevnen dels på grund af andre (mindre) krav hos konkurrerende slagterier, dels på grund af kundernes interesse i den miljøpåvirkning som fremkommer i processen.
En fortsat udvikling i denne retning af afgørende for at Danish Crown på eksportmarkederne kan fastholde positionen som det førende slagteri indenfor minimal miljøpåvirkning UDEN at det går ud over omkostningerne og dermed prisniveauet.
Det er specielt de Asiatiske markeder, der kommer i fokus i fremtiden med deres stærkt voksende middelklasse med svinekød som deres foretrukne protein og en øget holdbarhed vil give os øget adgang og konkurrencekraft på disse attraktive markeder.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 16:30

Tak for din kommentar og støtte. Det er klart, at volumen og miljøgevinst hænger sammen, og blot små forbedringer i så stor en produktion vil kunne ses i regnskaberne - uden at produktkvaliteten på nogen måde forringes.

Charlotte Thy (Miljøchef, Danish Crown)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:19

Virksomheders evne til at producere mere med et mindre input af råvarer og ressourcer har stigende betydning. Slagterierne har i mange år arbejdet målrettet med at udnytte spild og mindske inputtet af ressourcer til produktionen. Det betyder, at de oplagte løsninger for længst er udnyttet og der skal udvikles nye metoder til at komme videre af denne vej.

Projektet her giver god mening, og det er absolut spændende og relevante aktiviteter, bl.a omkring kølemidler, energiforbrug forbundet med køling/opvarmning, akkumulering af energi fra produktionsprocesser, og lugt - har relevans for branchens udfordringer.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 16:33

Tak for din støtte og konstruktive kommentar. Vi taler om, at der skal et teknologispring til for at formindske den miljømæssige påvirkning fra produktionen. En del af "springet" vil vi tage med dette forslag.

Vibeke Orlien (Sektionsleder Fødevarekemi, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 12:39

Dette er et yderst vigtigt aktivitetsinitiativ for at samle eksisterende viden og teknologi til en fremadrettet udvikling af omkostningseffektive produktioner af kvalitetsfødevarer. At sætte netop kombinationen af aktiviteter indenfor energioptimering, råvareudnyttelse og kvalitet i fokus er det nødvendige skridt for at understøtte og forbedre Dansk fødevareproduktions styrkeposition. Hvert enkelt trin i håndtering og forarbejdning af råvarer har betydning for den endelige kvalitet og holdbarhed, hvilket kræver at processen vurderes i sin helhed for at kunne give de rigtige løsninger. Vi synes at det er et spændende forslag og støtter op omkring det.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 17:47

Tak for din kommentar og opbakning. Vi mener, at nøglen ligger i at være miljøeffektiv. Det er godt for virksomhedernes bundlinje og godt for miljøet. Vi vil sætte ind, hvor effekten er størst og hele tiden med fokus på fødevarernes kvalitet.

Alexander Cohr Pachai (Technology Manager, Johnson Controls)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:23

Hos Johnson Controls producerer vi anlæg med NH3, CO2, HC og meget snart også vand. Vi deltager gerne i Green and Clean projektet. De lav GWP medier der er kommet på markedet indtil nu egner sig ikke til temperaturer væsentligt under nul hvis ikke energi forbruget skal øges med en dertil hørende stigende CO2 udledning

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 17:42

Vi takker for kommentaren til Green and Clean – mere mad for mindre. Udrulningen af nye kølemidler tager fart i øjeblikket, og der er en række åbenlyse udfordringer ift. energiforbrug mv. som adresseres i denne aktivitet. Anvendelsen af naturlige kølemidler er stadig det primære mål i langt hovedparten af de anlægstyper, som anvendes i industrien, og den danske førerposition på dette område skal gennem de beskrevne aktiviteter understøttes, således at konverteringen fra kraftige drivhusgasser til naturlige kølemidler sammen med energioptimering sikrer lavest mulige miljøbelastning og udvikling af markedet for danske producenter.

Henrik Borg Kristensen (Seniorkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:48

Landbrug & Fødevarer er enige i, at en mere ressourceeffektiv fødevareproduktion er en afgørende forudsætning for fortsat at være i et stærkt konkurrencepræget marked. Der er et stort behov for mere energirigtige produktionsprocesser, og her efterspørger fødevareindustrien nye teknologiske løsninger. Imidlertid er det ikke alene et spørgsmål om ny teknologi og procestilpasninger mhp. at reducere energiforbruget - hensynet til fødevaresikkerhed, produktkvalitet og holdbarhed er helt afgørende for en succesfuld udvikling i fødevaresektoren. Forslagets tilgang med et samtidigt fokus på energieffektivitet og produktkrav er derfor helt rigtigt. Landbrug & Fødevarer ser gerne, at der i aktiviteten også fokuseres på madspild og vandeffektivitet.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:20

Tak for din kommentar og opbakning. Du har helt ret i, at både madspild og vandeffektivitet er centralt i denne problematik, og det er bestemt en overvejelse, vi vil tage med os. Det nyligt igangsatte samfundpartnerskab om vandeffektiv industriel produktion viser med al tydelighed, at potentialet for både økonomiske besparelser og en reel miljøgevinst er stort. Madspildsproblematikken er ekstremt kompleks, og vi vil i den sammenhæng henvise til et andet af vores forslag, nemlig "Fødevaresikkerhed - en forudsætning på det globale marked", hvor madspildsproblematikken også er relevant set ud fra et holdbarhedsmæssigt synspunkt.

Jens Risbo (Lektor, Institut for Fødevarevidenskab )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:01

Det er et spændende område i krydsfeltet mellem tilberedningsteknologi, energibesparelse, fødevaresikkerhed, ernæring, smag og gastronomi. Der er klart et potentiale for at spare energi i fødevareindustrien: Ingredienser kommer kolde ind og maden kommer kold ud af produktions – der skal således mest flyttes varme mellem forskellige dele af produktions og behovet for tilført energi er i princippet minimal. Det er vigtigt at kunne sammenlige kvantitativt med andre energisparende foranstaltninger (transport, husopvarmning) for at kunne overbevise bedømmere. Med hensyn til klimapåvirkning vil det være vigtigt at kunne dokumentere en påvirkning på holdbarhed og madspil og evt. kunne sammenligne dette med energibesparelsens klimaeffekt.
Fra vores vinkel er det vigtigt at der (også) fokuseres på fødevarerne og de molekylære omdannelsesprocesser, der er vigtige for ernæring, kemisk og mikrobiologisk sikkerhed, tekstur og smag. Hvordan disse processer påvirkes af tilberedningsteknologien (varme, mikrobølger, Ohmisk opvarmning, tryk etc). Det er således vigtigt at der er et ligeligt fokus på teknologien (stålet og elektronikken) og fødevaren og dens omdannelser. Man må forvente et frodigt samspil mellem dem opnåede viden mht. fødevarer og tilberedningsteknologien og derved kunne optimere processen mht. energi, klima og den gode smag.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:36

Tak for din kommentar og støtte. Dine pointer er meget vigtige og grundlæggende i forhold til at kunne lykkes med ny energibesparende teknologi. Hvis det ender med, at vi forringer maden, er teknologien egentlig uinteressant.

Søren Rosenkrantz Riber (R&D Manager, Danish Crown Group)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:11

Temaet er både nødvendigt og relevant, men indeholder også en stor kompleksitet pga. de vidt forskellige teknologier (køling, øvrige fødevareindustrielle processer, emballering, holdbarhed m.m.) og kompetencer, der skal spille sammen som led i et optimeret Total Cost of Ownership. Fra Danish Crowns side kan vi se et potentiale i, at indsatsen bl.a. kan bruges til at stimulere til øget samarbejde mellem teknikleverandører (herunder en række små- og mellemstore virksomheder), fødevarevirksomheder og kompetente rådgivere om at få samlet de nye brikker til et spændende puslespil, der uden tvivl vil gavne både fødevarevirksomheder og deres leverandører - både i Danmark og på eksportmarkederne.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:39

Tak for kommentar og opbakning. Du har helt ret i, at problemstillingerne er komplekse og desværre også temmelig investeringskrævende. En del af ideen i dette forslag er således også at undersøge, hvor langt man kan komme med at modificere eksisterende anlæg for at holde "total cost of ownership" i balance.

Wender Bredie (Professor, Department of Food Science)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 17:19

Miljøeffektive produktionsprocesser er et meget relevant tema for fødevarebranchen. Når man arbejder med forskellige nye produktionstyper er det selvfølgelig vigtigt at man ser på gavnlige miljøaspekter. Men det er ligeledes også vigtigt at undersøge effekten på produktkvalitet f.eks. holdbarhedsaspekter,sensorisk kvalitet og ernæringsmæssige aspekter. Især nye varmebehandlingsteknikker, som erstatter traditionelle termiske processer samt nye køleteknikker er relevant i denne sammenhæng. Det skal undersøges om man kan opnå gevinst på begge fronter.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:19

Tak for din kommentar og opbakning. Helt enig i, at vi også bør overveje det ernæringsmæssige aspekt i varmebehandling af maden, og ikke kun se på spisekvaliteten.

Uffe Thrane (Business Development Director, Linco Food Systems)
Fredag d. 8/5-15 kl. 08:11

Som leverandør af teknologi til fødevareindustrien er det af stor værdi for Linco, at der til stadighed sker en udvikling i retning af en mere miljøeffektiv produktion af fødevarer. Der er helt klart et behov for procesoptimering og nye teknologiske løsninger til gavn for fødevaresektoren.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:24

Tak for din kommentar og støtte. Med dette forslag vil vi lade ny teknologi, procesoptimering og fødevarekvalitet gå hånd i hånd, så forbrugerne som altid kan regne med at kunne købe kvalitetsfødevarer.

Bent Dahlgaard (Senior Kategori udvikler, Tulip food company)
Fredag d. 8/5-15 kl. 09:29

For Tulip er det vigtigt til stadighed at udvikle vores produktionsprocesser, så vi ikke alene reducerer energiforbrug men også imødekommer de høje krav til produkternes kvalitet og holdbarhed. Tilsvarende er det af stor betydning at få adgang til helt nye processer som alternativer til de traditionelle opvarmningsprocesser, vi benytter i dag. Dette kræver fortsat udvikling, test og tilpasning til kødindustriens behov. Vi har derfor stor interesse i de foreslåede aktiviteter.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:26

Tak for din kommentar og opbakning. At implementere ny procesteknologi er omkostningstungt, og vi håber at kunne gå den mere direkte vej med dette forslag i forhold til kødindustriens behov på området.

Jens Ulrich Nielsen (Afdelingschef, SEGES VSP )
Lørdag d. 9/5-15 kl. 18:40

En væsentlig forudsætning for en effektiv og konkurrencedygtig svinesektor i Danmark, er at også slagteriledet, i den samlede supply chain, kan fortsætte arbejdet med optimeringer i produktionen. Energiomkostningerne i slagteriledet er betydelige, og der er behov for nye teknologiske løsninger.
De foreslående aktiviteter er derfor særdeles relevante.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:40

Tak for kommentar og opbakning. I Danmark brøster vi os af, at vi har en sammenhængende leveringskæde fra jord til bord. Det betyder også, at alle led i den kæde skal være værdiskabende og effektive, så det både skaber værdi for primærproducenterne og samfundet generelt i form af arbejdspladser og eksport. Det er en helt grundlæggende tilgang vi har uanset hvilken problemstilling, vi involveres i.

Morten Juel Skovrup (Senioringeniør, IPU)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:33

Forslaget er helt sikkert yderst relevant for den danske fødevareindustri.
Især forslaget vedrørende samtidig produktion af varme og køl kan i samspil med energilagring blive starten på et længere forløb, hvor der kan blive opstillet retningslinjer og udviklet beregningsprogrammer, der kan gøre det lettere at optimere ikke blot enkeltstående processer; men samspillet mellem alle processerne i en fødevarevirksomhed. En optimering der vil medføre betydelige energibesparelser.
Rammen for en sådan optimering vil naturligt blive sat af kravene til kvalitet; men der vil helt sikkert opstå nyttige synergier når kompetencer indenfor optimering af termiske processer kobles med kompetencer indenfor fødevarekvalitet.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:49

Tak for din kommentar og støtte. Den samtidige produktion af varme og kulde er en af de allervigtigste forudsætninger for energioptimale processer, og en styrkelse af sammenhængen mellem produktkvalitet og energiforbrug vil fremover blive en mere og mere central konkurrenceparameter - og IPU er en vigtig samarbejdspartner i den sammenhæng.

Anders Kuhr Petersen (Maskiningeniør og ejer, Trancendex Technologies)
Mandag d. 11/5-15 kl. 21:46

På globalt plan er der helt sikkert brug for udbredelse og udvikling af mere effektive køleløsninger, men en start kan være at udbrede kendskabet til best practice, fx. fra Danmark. Nationalt er der brug for en del politisk arbejde for at forbedre rammebetingelserne for at gennemføre energibesparelser, ofte ødelægger diverse afgifter på anvendelse af fx procesvarme, glimrende energieffektiviseringsprojekter

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 08:03

Tak for din kommentar og perspektivering til danske forhold.

Fie Vesterled (Forskningskonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:42

Ressourceoptimerende produktionsprocesser er et vigtigt emne for hele fødevarebranchen, også kødbranchen som i stort omfang benytter højeffektive (og omkostningstunge) køleprocesser. Afprøvning og udviklingen af nye teknologier på dette område er essentielt for fortsat udvikling af ressourceeffektive produktionsprocesser.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:22

Tak for din kommentar og opbakning. Køling er en af de helt store energislugere i fødevaresammenhæng, men det er ofte kompliceret at spare, fordi fødevarekvaliteten hurtigt kompromitteres. Og det er netop det, vi vil adressere med dette forslag.

Svend-Erik Petersen (Distriktschef, Uddeholm A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:54

Uddeholm A/S har gennem mange år som leverandør af højt forædlet værktøjsstål haft en ledende position inden for værktøjs- og maskinbranchen. Vi har positive erfaringer med at kunne forbedre standtider væsentligt på diverse maskinkomponenter og sliddele med vores specialstål.

I fremtiden vil et af vores fokusområder være komponenter til fødevareindustrien, hvor vores fødevaregodkendte rustfaste ståltyper, bl.a. i et tæt samarbejde med DMRI, har været medvirkende til at flytte milepæle i relation til procesoptimering, levetid og mindre slid.

Vi vil med vores viden og erfaring, til enhver tid gerne bidrage til en ”Grøn omstilling” inden for den danske fødevaresektor.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:05

Tak for din kommentar og støtte. Nye fødevaregodkendte materialer er altid interessant. I forhold til skærende værktøjer er der vel også det perspektiv, at spild mindskes og udbytter forbedres.

Claus Fertin (direktør, VSP)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:21

For svineproducenterne er det afgørende, at der i hele værdikæden sker en udvikling i retning af en mere miljøeffektiv produktion. Samtidig er fokus på kvalitet og holdbarhed af de producerede fødevarer væsentlig. VSP/SEGES synes derfor, aktivitetsforslaget er relevant og kan kun bakke op om, at aktiviteterne igangsættes.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:08

Tak for din kommentar og støtte. Miljøeffektivitet skal naturligvis ses i den samlede leveringskæde, og vores forslag vil især fokusere på "down stream" delen - til gavn for hele sektoren.

Ole Linnet Juul (Branchedirektør, DI Fødevarer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:59

DI Fødevarer støtter op om Teknologisk Instituts beskrivelse af Green and Clean – mere mad for mindre. Ressourceeffektiv fødevareproduktion og energirigtige produktionsprocesser er afgørende for, at Danmark også i fremtiden kan være en stærk spiller på et stærkt konkurrencepræget marked.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:10

Tak for kommentar og støtte. Vi er helt enige i, at det i fremtiden bliver en faktor, virksomhederne skal præstere bedre på, for at vinde i den internationale konkurrence.

Morten Andersen Linnet (Afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:05

Det er et spændende og relevant aktivitetsforslag som matcher de udviklingsbehov som vi har samlet ind i den seneste kortlægning blandt medlemmerne. Og den fokuserede indsats supplerer rigtig godt de initiativer som er sat i værk på vandområdet bl.a. INNO+ partnerskabet om vandeffektiv industriel produktion.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:13

Tak for kommentar og opbakning. Vigtigt at få bekræftet, at L&F's medlemsvirksomheder deler vores opfattelse af, at der er behov for at løfte de relaterede udfordringer - i fællesskab.

Lisbeth Bisgaard Thomsen (Innovationschef, Tulip Food Company A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:11

I Tulip Food Company er der altid fokus på at producere med optimale processer for at opnå de bedst produkter. Dette kræver en dyb forståelse for sammenspillet mellem de enkelte enhedsoperationer og slutproduktets kvalitet. Green and Clean vil hjælpe os til at få dybere indsigt i hvordan vi på en mere miljøeffektiv måde kan producere vores varierende produktsortiment med fokus på et minimum af tilsætningsstoffer, men med den velkendte holdbarhed og produktsikkerhed. Test af nye teknologier og synergier mellem de enkelte enhedsoperationer er væsentlige input i vores daglige produktudviklingsarbejde og løbende produktionoptimeringer.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:23

Tak for din kommentar og opbakning. Du nævner det varierende produktsortiment i jeres virksomhed, og det er jo også en stor udfordring i forhold til virksomheder, der fremstiller mange ens produkter. Hvad der virker for en produkttype virker ikke nødvendigvis for en anden. Helt klart et forhold, vi skal have fokus på i det videre forløb.

Lisbeth Bisgaard Thomsen (Innovationschef, Tulip Food Company A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:11

I Tulip Food Company er der altid fokus på at producere med optimale processer for at opnå de bedst produkter. Dette kræver en dyb forståelse for sammenspillet mellem de enkelte enhedsoperationer og slutproduktets kvalitet. Green and Clean vil hjælpe os til at få dybere indsigt i hvordan vi på en mere miljøeffektiv måde kan producere vores varierende produktsortiment med fokus på et minimum af tilsætningsstoffer, men med den velkendte holdbarhed og produktsikkerhed. Test af nye teknologier og synergier mellem de enkelte enhedsoperationer er væsentlige input i vores daglige produktudviklingsarbejde og løbende produktionoptimeringer.

Lisbeth Bisgaard Thomsen (Innovationschef, Tulip Food Company A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:11

I Tulip Food Company er der altid fokus på at producere med optimale processer for at opnå de bedst produkter. Dette kræver en dyb forståelse for sammenspillet mellem de enkelte enhedsoperationer og slutproduktets kvalitet. Green and Clean vil hjælpe os til at få dybere indsigt i hvordan vi på en mere miljøeffektiv måde kan producere vores varierende produktsortiment med fokus på et minimum af tilsætningsstoffer, men med den velkendte holdbarhed og produktsikkerhed. Test af nye teknologier og synergier mellem de enkelte enhedsoperationer er væsentlige input i vores daglige produktudviklingsarbejde og løbende produktionoptimeringer.

Lisbeth Bisgaard Thomsen (Innovationschef, Tulip Food Company A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:11

I Tulip Food Company er der altid fokus på at producere med optimale processer for at opnå de bedst produkter. Dette kræver en dyb forståelse for sammenspillet mellem de enkelte enhedsoperationer og slutproduktets kvalitet. Green and Clean vil hjælpe os til at få dybere indsigt i hvordan vi på en mere miljøeffektiv måde kan producere vores varierende produktsortiment med fokus på et minimum af tilsætningsstoffer, men med den velkendte holdbarhed og produktsikkerhed. Test af nye teknologier og synergier mellem de enkelte enhedsoperationer er væsentlige input i vores daglige produktudviklingsarbejde og løbende produktionoptimeringer.

Lisbeth Bisgaard Thomsen (Innovationschef, Tulip Food Company A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:11

I Tulip Food Company er der altid fokus på at producere med optimale processer for at opnå de bedst produkter. Dette kræver en dyb forståelse for sammenspillet mellem de enkelte enhedsoperationer og slutproduktets kvalitet. Green and Clean vil hjælpe os til at få dybere indsigt i hvordan vi på en mere miljøeffektiv måde kan producere vores varierende produktsortiment med fokus på et minimum af tilsætningsstoffer, men med den velkendte holdbarhed og produktsikkerhed. Test af nye teknologier og synergier mellem de enkelte enhedsoperationer er væsentlige input i vores daglige produktudviklingsarbejde og løbende produktionoptimeringer.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:23

Tak for din kommentar og opbakning. Du nævner det varierende produktsortiment i jeres virksomhed, og det er jo også en stor udfordring i forhold til virksomheder, der fremstiller mange ens produkter. Hvad der virker for en produkttype virker ikke nødvendigvis for en anden. Helt klart et forhold, vi skal have fokus på i det videre forløb.

Lisbeth Bisgaard Thomsen (Innovationschef, Tulip Food Company A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:11

I Tulip Food Company er der altid fokus på at producere med optimale processer for at opnå de bedst produkter. Dette kræver en dyb forståelse for sammenspillet mellem de enkelte enhedsoperationer og slutproduktets kvalitet. Green and Clean vil hjælpe os til at få dybere indsigt i hvordan vi på en mere miljøeffektiv måde kan producere vores varierende produktsortiment med fokus på et minimum af tilsætningsstoffer, men med den velkendte holdbarhed og produktsikkerhed. Test af nye teknologier og synergier mellem de enkelte enhedsoperationer er væsentlige input i vores daglige produktudviklingsarbejde og løbende produktionoptimeringer.

Lisbeth Bisgaard Thomsen (Innovationschef, Tulip Food Company A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:11

I Tulip Food Company er der altid fokus på at producere med optimale processer for at opnå de bedst produkter. Dette kræver en dyb forståelse for sammenspillet mellem de enkelte enhedsoperationer og slutproduktets kvalitet. Green and Clean vil hjælpe os til at få dybere indsigt i hvordan vi på en mere miljøeffektiv måde kan producere vores varierende produktsortiment med fokus på et minimum af tilsætningsstoffer, men med den velkendte holdbarhed og produktsikkerhed. Test af nye teknologier og synergier mellem de enkelte enhedsoperationer er væsentlige input i vores daglige produktudviklingsarbejde og løbende produktionoptimeringer.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:23

Tak for din kommentar og opbakning. Du nævner det varierende produktsortiment i jeres virksomhed, og det er jo også en stor udfordring i forhold til virksomheder, der fremstiller mange ens produkter. Hvad der virker for en produkttype virker ikke nødvendigvis for en anden. Helt klart et forhold, vi skal have fokus på i det videre forløb.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:24

Tak for din kommentar og opbakning. Du nævner det varierende produktsortiment i jeres virksomhed, og det er jo også en stor udfordring i forhold til virksomheder, der fremstiller mange ens produkter. Hvad der virker for en produkttype virker ikke nødvendigvis for en anden. Helt klart et forhold, vi skal have fokus på i det videre forløb.

Lisbeth Bisgaard Thomsen (Innovationschef, Tulip Food Company A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:12

I Tulip Food Company er der altid fokus på at producere med optimale processer for at opnå de bedst produkter. Dette kræver en dyb forståelse for sammenspillet mellem de enkelte enhedsoperationer og slutproduktets kvalitet. Green and Clean vil hjælpe os til at få dybere indsigt i hvordan vi på en mere miljøeffektiv måde kan producere vores varierende produktsortiment med fokus på et minimum af tilsætningsstoffer, men med den velkendte holdbarhed og produktsikkerhed. Test af nye teknologier og synergier mellem de enkelte enhedsoperationer er væsentlige input i vores daglige produktudviklingsarbejde og løbende produktionoptimeringer.

Lisbeth Bisgaard Thomsen (Innovationschef, Tulip Food Company A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:12

I Tulip Food Company er der altid fokus på at producere med optimale processer for at opnå de bedst produkter. Dette kræver en dyb forståelse for sammenspillet mellem de enkelte enhedsoperationer og slutproduktets kvalitet. Green and Clean vil hjælpe os til at få dybere indsigt i hvordan vi på en mere miljøeffektiv måde kan producere vores varierende produktsortiment med fokus på et minimum af tilsætningsstoffer, men med den velkendte holdbarhed og produktsikkerhed. Test af nye teknologier og synergier mellem de enkelte enhedsoperationer er væsentlige input i vores daglige produktudviklingsarbejde og løbende produktionoptimeringer.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:24

Tak for din kommentar og opbakning. Du nævner det varierende produktsortiment i jeres virksomhed, og det er jo også en stor udfordring i forhold til virksomheder, der fremstiller mange ens produkter. Hvad der virker for en produkttype virker ikke nødvendigvis for en anden. Helt klart et forhold, vi skal have fokus på i det videre forløb.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:24

Tak for din kommentar og opbakning. Du nævner det varierende produktsortiment i jeres virksomhed, og det er jo også en stor udfordring i forhold til virksomheder, der fremstiller mange ens produkter. Hvad der virker for en produkttype virker ikke nødvendigvis for en anden. Helt klart et forhold, vi skal have fokus på i det videre forløb.

Lisbeth Munksgaard (Centerleder, AAU)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:38

Meget fin plan
Under samarbejdspartnere må I meget gerne nævne AAU. AAU har stærke kompetencer bl.a. inden for indlejret software, produktionsforskning, herunder også robotteknologi, trådløs kommunikation, bioraffinering, biooliefremstilling, logistik, livscyclusanalyse og big data.
Jeg vil endvidere bringe i erindring kataloget over industrielle behov og løsninger fra FoodManufuture, som DMRI også var partner i. D3.6 ses på www.foodmanufuture.eu

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:15

Tak for din kommentar og opbakning, og tak for at bringe alt det gode arbejde fra FoodManufuture i spil.

Martin Heide Jørgensen (Institutleder, AAU - Mekanik og Produktion)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:34

Som Supplement til Lisbeth Munksgaards' indlæg kan jeg bekræfte, at vi gerne deltager som partner i forhold til de beskrevne tiltag. Jeg ser endvidere et betydeligt potentiale i at analysere og optimere produktionsanlæggene i fødevaresektoren på samme vis som for andre industrielle fremstillingsprocesser, hvor der også over de seneste år er genereret betydelige forbedringer. dette specielt i forhold til at håndtere komplekse produktionsprogrammer med fleksibilitet i forhold til produktionsvolumen samt kundetilpassede produktsammensætninger