GTS som SMV’ernes brobygger til strategisk forskning – via effektiv matchning med F&U-projekter.

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

SMV’er er en meget væsentlig faktor i udviklingen af det danske samfund både beskæftigelsesmæssigt, økono-misk og ideskabende. Dette gælder ikke mindst indenfor de Strategiske Vækstteknologier, bio, nano og IKT, hvor mange nye virksomheder fødes på basis af en ny ide, og hvor typisk de hurtigste vækstrater ses. SMV’erne er hårdt presset af globaliseringen, der stiller store krav til udvikling af organisation, struktur, produkter, proces-ser osv. Samtidig er adgangen til ny, avanceret viden en kæmpe udfordring for de mindre virksomheder, hvis ressourcer og netværk ofte ikke rækker til at skaffe sig adgang til avanceret viden eller netværk.

Der vil blive udviklet en model og service der, med basis i de hidtidige erfaringer fra f.eks. FI’s Forsk-ningsmatchmaker ordning, kan styrke især SMV’ernes indflydelse på - og udbytte af - forskningen og sikre at en væsentlig del af forskningen bliver behovsdrevet gennem tidlig involvering af virksomheder. Modellen vil blive afprøvet i 25 virksomheder over hele landet. Relevante forskere fra danske universiteter vil blive inddraget for at sikre koordination med forskningens behov, ligesom flere repræsentanter for GTS systemet vil deltage og sene-re anvende servicen. Modellen vil omfatte værktøjer, der sætter SMV’ere i stand til at identificere og etablere kontakt til forskere og andre kilder til ny viden, udvikling og innovation, for derigennem at få mulighed for at indgå i F&U projekter. Endvidere vil der blive udviklet værktøjer til at lette og styrke SMV’ernes internationalisering og imødegåelse af udefrakommende konkurrence.

Der vil blive opbygget og afprøvet ny viden om indgange til viden nationalt og internationalt, samarbejdsmodel-ler, barrierer og styrker i relation til internationalisering med fokus på strategiske vækstteknologier. Værktøjerne vil danne grundlag for ny teknologisk service overfor SMV’erne. Bedre sammenhæng i vidensystemets værdi-kæde – fra forskning til erhvervsliv. Flere deltagere og bredere deltagelse fra danske erhvervsliv i forskningen. Mere forskning på tværs – både imellem forksningsinstitutioner og erhvervsdeltagere. GTS som aktiv spiller i brobygningen og formidlingen mellem forskning og erhvervsliv. 25 SMV-virksomheders aktive deltagelse i forsk-ningsprojekter.