Håndtering af ekstreme regnmængder

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

De ændrede klimaforhold har medført behov for afhjælpning af stigende vandmængder. Mange kommuner og kloakforsyningsselskaber efterspørger ny teknologi og ny viden om, hvordan man planlægger og renove-rer afløbssystemet på en økonomisk og bæredygtig måde. Helt konkret er der et stort ønske om implemente-ring af teknologier til lokal håndtering af regnvand eller helt nye anvendelsesformer for regnvandet. Stigende vandmængder har desuden indflydelse på konstruktion af veje og jernbaner. Behovet for nye renseteknolo-gier til regnvand, med speciel fokus på vejvand, er markant stigende. Desuden er der behov for teknologiud-vikling af metoder til anvendelse af regnvand i boliger, industrien mv.

Der udvikles nye teknologier til forsinkelse, rensning samt styring og regulering af regnvand samt afvan-dingsområder/bassiner.
Der udvikles et katalog med værktøjer, der beskriver de forskellige løsningers indflydelse på hele afløbssy-stemet, samt indvirkning på veje og jernbanenet.
Udvikling og demonstration af nye anvendelsesformer for regnvand med konsekvensanalyser for de forskel-lige former for regnvandsudnyttelse.
GTS kan udvikle programmer, der ved hjælp af meteorologiske forudsigelser kan modvirke ekstreme vand-mængder / oversvømmelser.
Den opbyggede viden vil blive formidlet til kommuner og kloakforsyningsselskaber.

6 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Per Sørensen KDI
Onsdag d. 20/5-09 kl. 11:30

Jeg vil anbefale at man også indtænker de tilfælde hvor regnvandsrecipienten er et vandløb for at håndtere belastningen af denne set i forhold til oversvømmelse af de omkringliggende arealer

Birgit Paludan
Mandag d. 25/5-09 kl. 09:37

Integreret vandplanlægning/modellering ved indsats imod oversvømmelse og klimatilpasning af afstrømningssystemer (hele vandkredsløbet) bør fremmes, idet de senere års erfaringer med oversvømmelser viser, at der er et stort behov. Traditionielt arbejder vi med grundvand, vandløb, urban og hav hver for sig. (men måske kan man også tænke meteorologien med ind?? - radar kort er vel meteorologi - herunder varsling)

Integreret eller kombineret vandplanlægning mellem dem som sender vandet afsted og ledninger i vejen (infiltration, grønne tage og? - værktøjer der kan give overslag på hvor meget de betyder (eller ikke betyder)). Jeg er klar over at der findes forskningsprojekter som er i gang, men der kan vise sig et stort behov ved klimatilpasningen af DK.

Vurderinger at fremtidige sammenhænge mellem ekstrem nedbør og ekstrem vandstand bør gennemføres.

Kim Carneiro
Torsdag d. 28/5-09 kl. 16:57

Kære Birgit Paludan og Per Sørensen,

Mange tak for anbefalingerne om indsats imod oversvømmelse og klimatilpasning.

I har ret i, at vi i det danske samfund skal begynde at se på hele det samlede hydrologiske kredsløb, når vi planlægger og klimatilpasser vores afløbssystemer. TI og DHI deltager allerede i dag i forskningsprojekter, hvor vi er begyndt at analysere på de integrerede vandsystemer. På den baggrund kan vi klart støtte op om jeres ønske, om at der udvikles standarder, værktøjer og planlægningsparadigmer, som I beskriver. TI og DHI er allerede i gang med at måle og beskrive effekterne af tiltag, så som grønne tage, faskiner, mm - som kan deducere effekterne af ekstremregn og klimaændringer. Det er vores plan at vi i den meget nære fremtid kan stille denne viden til rådighed for det danske samfund, så der kan klimatilpasses på en intelligent, grøn og økonomisk fordelagtig måde.

Når regnvandssystemer i dag udleder vand i havet, så har I ret i at det er essentielt at analysere sammenhænge mellem ekstrem nedbør og ekstrem vandstand. Vi har tidligere gennemført denne slags analyser på enkelte projekter, men vi har pt. ikke en generel metode og et standard værktøj, som I kan anvende under alle forhold i de danske farvande.

Endelig, så anser vi varsling og beredskabsplaner, som ting der SKAL indføres i det danske samfund for at beskytte os mod de uundgålige oversvømmelser fra lokal regn, vandløb og hav. TI og DHI arbejder pt. sammen på dette punkt og vil meget gerne involvere jer i dette arbejde, hvis I finder det interessant.

Venlig hilsen

Kim Carneiro, medlem af GTS-redaktionsgruppen, med ansvar for klima

Bo Hoier
Lørdag d. 20/6-09 kl. 01:08

Danmarks rolle som videncenter inden for konsekens forebyggelse er også af international betydning. Hvad stiller man op når alt for store mængder nedbør oversvømmer et område, der ikke tidliger har haft store mængder vand. Jeg bor og arbejder i Angola hvor der i den sydlige provins Kunene nu på andet år har haft store oversvømmelser. Veje og mange bygninger har været oversvømmet i månedsvis. Krav om varsling og omstilling til nye tider er nutid. I Angola bygges og repareres mange tusinde km veje og jernbaner. Behovet for at tilpasse disse til fremtidens vejrsituation er akut. Danmarks TI og DHIs viden på disse områder er afgørende i forhold til at mindske konsekvenserne af de igangværende klima forandringer.

Med venlig hilsen Bo Høier

Kenneth Lund
Mandag d. 22/6-09 kl. 15:17

Udvikling af anlæg til rensning af regnvand, der falder på forurenede flader (eks. vejarealer) bør fremmes. Vejvand er en stor bidragyder af forurenende stoffer til vores recipienter og grundvand, og for at tilpasse os det øgede behov samt de aktuelle klimaændringer, er det nødvendigt med en palette af løsninger, der modsvare det aktuelle rensebehov og giver muligheder for etablering på trods svære betingelser (areal og anvendelse). Der bør endvidere udvikles retningslinier for dimensionering (eksempelvis som den tyske standard ATV-DVWK-M 153).

Hans D Jensen
Torsdag d. 25/6-09 kl. 14:14

Kære Bo,

Mange tak for din kommentar om store regnmængder og oversvømmelser. Vi kan fortælle at TI og DHI er i gang med udvikling omkring klimaændringer og om håndtering af store regnmængder. TI arbejder fx med beskrivelser af fysiske tiltag, som kan reducere/tilbageholde noget af afstrømningen - mens DHI fokuserer på udvikling af software og metoder til at modellere og varsle oversvømmelser, fx i real-tid. Hertil kommer at TI arbejder med udarbejdelse af beredskabsplaner for oversvømmelser.

De metoder, som vi udvikler er langt hen ad vejen generiske - dvs de kan både anvendes i Danmark og udlandet. Arbejdet bygger bla på erfaringer fra arbejde med oversvømmelser i Greve, Bangladesh og Thailand. TI og DHI erkender at der er behov for erfaringsudveksling, mere viden og bedre metoder inden for dette område. Derfor er dette bestemt vigtige områder, som vi vil arbejde mere med i vores næste resultatkontrakter i 2010-2012. Har du konkrete forslag - og erfaringer, så er de meget velkomne.

Hvis du gerne vil vide mere om vores projekter og erfaringer, så må du meget gerne kontakte os direkte eller fortsætte dialogen her.

Med venlig hilsen,
Hans D. Jensen, GTS-redaktionsgruppen, Klima