Højværdi fødevarer: Udvikling af sundhedsfremmende højværdi-ingredienser og fødevarekomponenter

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

En række producenter af ingredienser og fødevarekomponenter, f.eks. polymeringredienser, probiotika samt lav- og højmolekylære stoffer (kulhydrat-polymerer, proteinkomponenter) fokuserer intensivt på at undersøge og udvikle disse komponenter med henblik på at skabe højværdiprodukter (novel foods, functional ingredients, intelligent ingredients mv.) som har/kan have en sundhedsfremmende effekt. En sundhedsfremmende effekt er f.eks. stabilisering af visse mave-tarm tilstande og sygdomme v.h.a. bakterie og polymer komponenter. Årsagen denne markante trend er bl.a. at der på EU- og oversøisk niveau foregår en del udviklingsaktiviteter på området og i flere lande er det tilladt at markedsføre højværdifødevarekomponenter indeholdende ingredienser med sundhedsfremmende egenskaber.

I EU er det nu tilladt at markedsføre fødevarer med ernærings- og sundhedsanprisninger, hvis fødevarerne opfylder visse kriterier og hvis dokumentationen for sundhedsfremmende effekt er tilstrækkelig til at opnå tilladelse via EU kommissionen og EFSA.

Siden 1997 har det været obligatorisk at få sikkerhedsgodkendt novel foods. Novel foods er defineret som fødevarer (herunder ingredienser), der ikke i nævneværdigt omfang har været fortæret i EU før 1997.

Danske virksomheder har derfor behov for adgang til teknologi som sætter dem i stand til hurtigt at screene sig frem til og dokumentere komponenter og ingredienser som har sundhedsfremmende effekter, således at man allerede i udviklingsfasen kan målrette produktet til en form der har chance for godkendelse effekter.

GTS institutternes aktivitetsområder omfatter etablering af:

  • Humane cellemodeller for mundhule-, mave- og tarmsystemet – henholdsvis stabilitets-, transport- og immunologiske modeller.
  • Biomolekylære reporter assays herunder RNA og proteinbaserede samt signaleringsanalyser.
  • Dyremodeller – herunder transgene dyremodeller for sygdomme.
  • Bioinformatisk baserede modeller af den menneskelige organisme
  • Søgning, vurdering og sammenstilling af dokumentation i forbindelse med ansøgning om tilladelse til ernærings- og sundhedsanprisninger

Desuden sikkerhedsvurdering af novel foods og udarbejdelse og indsendelse af dossier for at opnå godkendelse.

GTS opbygger nye viden om in vitro og in vivo modeller – teknologiplatforme, som sætter dem i stand til at servicere virksomheder med rådgivning og laboratorietest i forbindelse med udvikling og test af nye ingredienser og højværdi fødevarekomponenter.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jens Kildsgaard
Onsdag d. 10/6-09 kl. 12:49

Set i lyset af den stigende gennemsnitsalder i hele den vestlige verden, vil fokus på aldersrelaterede sundhedsproblematikker være af særlig vigtighed. For ældre på plejehjem eller hospital er dårlig ernæringstilstand direkte associeret med øget morbiditet og mortalitet. For eksempel vil fødevarer, der kan øge kalorieindtaget og optaget af vitamin B-12, potentielt kunne afhjælpe kognitiv degeneration. Sundhedsfremmende fødevarer og ingredienser der specifikt retter sig mod regulering af henholdsvis forstoppelse og diarré, vil skabe værdi for den enkelte i form af forhøjet livskvalitet og for samfundet i form af nedsat morbiditet og øget vitalitet. Fødevarer og ingredienser der øger optagelsen af kalcium og understøtter og vedligeholder sunde knogler vil være attraktive for kvinder i postmenopausen.
Undersøgelse og dokumentation for effekten af fødevarer og ingredienser der specifikt retter sig mod ældre mennesker vil kræve udvikling af dyremodeller og/eller cellekulturmetoder der kan anvendes til undersøgelse af fordøjelsesmæssige problemstillinger. Netop her vil GTS kunne bidrage med en, for fremtidens aldrende samfund, særdeles vigtig opgave.

Lars H Pedersen
Onsdag d. 1/7-09 kl. 21:09

Kære Jens Kildsgaard,

GTS har gennem nogle år arbejdet med f.eks. probiotika, herunder især med metoder til karakterisering af potentielle gavnlige bakterier. På nogle GTS-institutter ses koblingen mellem humane in vitro funktions modeller (f.eks. modeller for det humane immunsystem) koblet med velegnede dyremodeller hvor det er muligt nøjagtigt at "simulere"/modellere en patologisk tilstand som meget væsentlig for udvikling af ingredienser/bakterier af den type du skriver om. Gode sygdomsmodeller er helt centrale.