Havet i arbejde - Marin infrastruktur og energi

Senest opdateret d. 22/8-2016
DHI
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø og Transport
Ole Svenstrup Petersen
Innovationschef

Havet har stor betydning for det danske samfund, som transportvej eller som energiresource. Vi vil udvikle nye teknologier der understøtter danske erhvervsmæssige styrkepositioner inden for offshore vind, maritim trafik samt klima og miljøsikkerhed - lokalt, regionalt og globalt.

1. Markeds- og samfundsbehov

Med den øgede globalisering, urbanisering, fokus på vedvarende energiformer og bæredygtige ressourcer vil aktiviteten på havet og i marine områder øges. Den blå vækst er et nationalt indsatsområde. Et særligt område er indsatsen for udvikling af marine vedvarende energikilder. Havvind er et indsatsområde, og er i dag fortsat en dansk styrkeposition.

Markedspotentialet for aktivitetsplanen vil dels ligge i den maritime/marine sektor, dels inden for vedvarende offshore energi. For søfarten vil en bedre forståelse af besejlingsforholdene og de risici der er forbundet hermed kunne bidrage dels til en mere bæredygtig planlægning af ruter og navigation, dels understøtte, at risikovurdering inddrages i både den overordnede og i den daglige planlægning af sejlads og operationer. Indenfor vedvarende energi vil aktiviteterne være rettet mod at forbedre eksisterende designstandarder for fundamenter, installation og vedligehold. Omkostningerne hertil udgør i dag mere end 30% af de samlede omkostninger ved offshore vind, så selv mindre reduktioner heraf vil få betydning for at nå MEGAVIND's mål om 50% omkostningsreduktion i 2020. Som eksempel kan man opnå betydelige besparelser, hvis man ved bedre planlægning kan undgå blot få ekstra liggedage for de dyre specialfartøjer der varetager installationen af turbiner.

Havet i arbejde er rettet mod den danske vandbygningssektor, vindenergisektoren, andre havbaserede energiformer , herunder bølgeenergi og olie-gas og den danske maritime industri.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Aktiviteterne skal udvikle teknologiske serviceydelser og værktøjer, der vil understøtte eksisterende og nye danske erhvervsmæssige styrkepositioner inden for offshore vind, maritim trafik samt klima og miljøsikkerhed - lokalt, regionalt og globalt. Der opbygges nye teknologiske serviceydelser og værktøjer inden for følgende delområder:

  1. Oceaner af data gør havet blåt. Udvikling af teknologier der kan muliggøre lettere deling af marine data (Big Data) og god udnyttelse og formidling af disse i forbindelse med planlægning, rådgivning og design på havet.
  2. Klimabetingede ændringer i marine designstandarder. Udvikling af teknologiske serviceydelser og specialkompetencer der sætter danske virksomheder i stand til at udarbejde optimerede design med reduceret usikkerhed på marine infrastrukturer, offshore havvindmølleparker og bølgekraftanlæg i Danmark og globalt.
  3. Hurtigt og sikkert i havn. Udvikling af værktøjer til mere sikker og effektiv sejlads ved hjælp af dybere indsigt i metocean dataog deres vekselvirkning med fartøjer undervejs eller i havn.
  4. Water Sense Lab. Udvikling af avancerede målemetoder der kan give bedre og mere effektive fysiske undersøgelser af vandbygningskonstruktioner.

De foreslåede teknologiske serviceydelser bygger på DHI’s specialkompetencer inden for vandbygning og omfatter de tre områder: hydrodynamisk modellering, fysiske modelforsøg og målinger inklusiv satellit-baserede målinger. Kombineret med professionel softwareudvikling giver det DHI unikke muligheder for at udvikle brugervenlige og anvendelsesorienterede teknologier, der vanskeligt vil kunne udvikles basereret på en snæver markedsorienteret basis i Danmark og i hele verden.

3. Centrale aktiviteter

Oceaner af data gør havet blåt. Delaktiviteten vil omfatte udvikling af et plug-and-play interface mellem en marin database/portal og DHI’s marine modeller. Databasen vil indeholde generelle marine data såsom Copernicus jordobservationer eller nedskalerede GMES produkter og fokuserede dataprodukter såsom hindcast databaser og produkter. Ved hjælp af interfacet vil tilgængeligheden af data blive langt bedre og sikrere og kan øge produktiviteten betydeligt for brugere af DHI’s modeller og data.

Klimabetingede ændringer i marine designstandarder. Delaktiviteten vil omfatte udvikling af bedre og mere objektive metoder til lastbestemmelse på offshore/marine konstruktioner baseret på en kombination af målingerog detaljerede numeriske modeller. Dette vil medvirke til en risikoreduktion og en bedre fastlæggelse af usikkerheder og dermed skabe værdi. Dette vil være relevant i forbindelse med mere kosteffektive metoder ved design af nye anlæg, ved analyser af levetidsforlængelse af eksisterende strukturer, ved udvikling af beskyttelse af anlæg eller ved klimasikring. Nedskalering af især bølger og strøm er i dag en central del af mange designstudier. Vi vil udvikle en kompetence i lokal nedskalering af vindmodeller, da det eksempelvis i ekstremsituationer i kystnære områder kan have stor betydning for pålideligheden og usikkerhedsvurderingen af de hydrodynamiske modeller. Et område hvor klimaændringer har en meget direkte effekt på danske virksomheders aktiviteter er i Arktis, hvor reduktion af isens udstrækning åbner nye perspektiver for skibsruter, adgang til marine ressourcer og øget aktivitet eksempelvis på Grønland. Vi vil derfor udvikle en ny ismodel i DHI’s modelsystem, der kan understøtte sikrere og mere effektiv udnyttelse af ressourcer.

Hurtigt og sikkert i havn. DHI vil udvikle beslutningsstøtteværktøjer, der udnytter DHI’s ekspertise inden for modellering og forudsigelse af metocean forhold – lokalt, regionalt og globalt. Dette vil omfatte nye planlægningsværktøjer til navigation af linie- og fragttrafik, der kan medvirke til en mere effektiv, sikker og miljømæssig drift, sikker navigation og effektiv udnyttelse af havnekapacitet og bedre fortøjningspraksis. Endelig vil vi udvikle værktøjer, der kan kvantificere risici forbundet med skibstrafik i forhold til tab af manøvreevne, grundstødning eller kollisioner. Dette vil blandt andet omfatte udvikling af en dynamisk model af drivende skibe og en forbedret modellering af områder med komplicerede hydrografiske forhold som ved havneindløb. Disse værktøjer udvikles sammen med eksterne partnere og vil blive stillet til rådighed for danske interessenter.

Water Sense Lab. Muligheden for at lave nøjagtige fysiske modelforsøg, der kan benyttes til validering af numeriske modeller, er stadig af afgørende betydning ved udvikling af nye koncepter fx. inden for bølgekraft, vindenergi eller vandbygning. Delaktiviteten vil omfatte udvikling af nye, mere effektive og nøjagtige metoder til opmåling og analyser af resultater fra fysiske modelforsøg med fokus på rumlig opløsning. Udviklingen vil omfatte nye sensorer, dataprocesseringsmetoder og nye opmålingsteknikker i DHI’s laboratoriefaciliteter

4. Mulige samarbejdspartnere

De foreslåede aktiviteter vil blive koordineret med danske og udenlandske partnere. De maritime aktiviteter bliver koordineret med FORCE Technology. På andre områder vil industrien blive inddraget i kravspecifikationer og test. Der er et samarbejde med flere danske universiteter om forsknings- og formidlingsopgaver. Endelig bliver organisationer som Dansk Forskningskonsortium for Vindenergi, Det Maritime Danmark og Partnerskabet for Bølgeenergi inddraget i projekterne.

Nøgleord

79 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Andreas Roulund (Lead Oceanographic Engineer, DONG Energy Wind Power)
Tirsdag d. 7/4-15 kl. 13:23

Vejrvinduer for installationsfartøjer

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 14:11

Vejrvinduer for installationsfartøjer

For Andreas Roulund,(Lead Oceanographic Engineer, DONG Energy Wind Power):
Med installationsskibes rater fra 1 til flere millioner kr. pr dag er det væsentligt og nødvendigt at de operative modeller til forudsigelse af strøm, bølge og vindforhold til stadighed udvikles for a kunne sænke og optimere installationsomkostninger i havvind. Parallelt kan en stadig forbedring af vejrvinduesstatistik indgå som vigtigt element til prioritering af hvor et givet installationsfartøj i en projekt portefølje bedst anvendes.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:37

Svar til Vejrvinduer for installationsfatrtøjer.

En af de måder vi mener at kunne bidrage til reducerede omkostninger for offshore vind energi er ved generelt at reducere usikkerheder i forbindelse med installation og vedligeholdelse. derfor er vi glade for at DONG kan se en mulig værdi i forbedrede værktøjer til planlægning af installation og vedligehold. Det er tanken at afsøge muligheder for at udviklingen kan foregå som et samarbejde mellem de større spillere og SMV'er således udviklingen kan bliuve til gavn for hele den danske branche.

Andre W. Visser (Professor, DTU Aqua)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 16:27

Ocean modelling, innovation and education

The need for easily accessible, accurate models of ocean circulation is growing and is driven essentially by two factors; the uncertain future of marine environments as part of global change, and the ever increasing activities in marine and maritime sectors of the economy. Models providing predictions of future oceanic conditions are crucial for sustainable and responsible uses of marine services and resources – whether it be in traditional activities such as offshore energy, transportation or fisheries – or with a view to developing new fields such as sub-sea mining, offshore fish farms or polar tourism. Denmark is well placed to lead in new blue initiatives; it has a long and continued interest in the maritime sector, has led in the development of offshore energy, has a large fisheries presence, and a strong marine science and engineering capacity. DHI thus provides a core competence promoting Danish aspirations in blue growth, not only in its commercial aspects, but also in training a new generation ocean modellers and engineers. These twinned activities of innovation and education are especially of interest to DTU, and we hope for continued and growing collaboration with DHI across a broad range of ocean related initiatives.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:53

Reply to Andre Visser:
Many thanks for the comment. It is a focal point for DHI's development to further develop the MIKE ocean modelling tools, the basic competencies that forms their basis and the oceanographic expertise required to apply the models. Therefore cooperation with DTU Aqua and other Danish Universities on innovation and marine modelling is crucial for the advancement of our knowledge of the oceans and the development of the marine sector in Denmark. Also the successful collaboration on motivating and educating the Danish technology sector and the next generation of scientists is a key task for DHI’s activities

Jesper Tang Kristensen (Technical Development Manager, A2SEA A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 11:31

Behovet for bedre bedre vejr og havmiljø vinduer for installation, kommisionering og service af vindmølle parker, er en vigtig parameter for at få omkostningerne på offshore vind ned. Konkret vil A2SEA meget gerne fortsætte samarbejdet med DHI om udvikling af planlægnings og beslutnings værktøjer på et højere niveau.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:15

Svar til Behov for bedre vejr.
Det er en vigtig ledetråd i DHI's udviklingsplaner at udvikle nogle ydelser og værktøjer der kan benyttes af offshore vind industrien til at optimere operationer på havet. Derfor er det meget værdifuldt at have et tæt samarbejde med erfarne operatører som A2SEA gennem udviklingsfasen, således det sikres at udviklingen bliver relevant og brugbar for dem der skal tage de konkrete beslutninger. Med hensyn til udvikling af planlægningsværktøjer er det tanken at bygge på DHI kvalitets metocean data og software expertise samt udnytte FORCE Technology's expertise om skibs hydrodynamik.

Allan S. Christensen (Esbjerg offshore senior specialist. Direktør AC Consult. Tidligere Rambøll, Offshoreenergy.dk, Mærsk Drilling, Semco Maritime, AC Consult)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 11:52

Jeg tillader mig at tage offshore olie/gas/vind brillerne på i min kommentar her, om end DHI projektets 4 centrale aktiviteter rækker langt videre.
Omkostningsreduktion i hele værdikæden for offshore olie/gas/vind er blevet et mægtigt fokusområde. Offshore vind er i front og haft omkostningsreduktion øverst på dagsordenen de sidste 10 år med Megavind som drivkraft. Men også olie/gas er solidt med nu, hårdt presset af de faldende olie/gas priser. Omkostningsreduktion skal ske i hele offshore værdikæden for at nå i mål. DHI projektets fokus på udvikling af bedre og præcise ”vejvinduesanalyser” og ”vandstrømningsanalyser” vil kunne udnyttes til omkostningsreducering i faserne installation og vedligehold af offshore vindkraft samt mindre olie/gas felter. Installations- og servicetransport til og fra offshore installationer analyseres og effektiviseres intenst af offshore branchen i disse år, og i den sammenhæng vil DHI projektet kunne få en vigtig rolle. Vigtige partnere i projektet vil være Megavind, Vestas, Siemens, Mærsk, DONG samt Offshoreenergy.dk som repræsentant for SMV.
Markedet er stort: de kommende 10 år venter installation af tusindvis offshore vindmøller i Nordsøen og medfølgende mægtige drift- og vedligeholdsopgaver. Offshore olie/gas Norge og England udbygger og effektiviserer. Kommende bølgekraft vil også kunne profitere af DHI projektet. Held og lykke med projektet :-)

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:54

Svar til Allan Christensen:
Mange tak for analysen. Vi er rigtig glade for at der er interesse blandt den danske offshore industri's deltagere for at bidrage til udvikling af bedre værktøjer til planlægning af operationer på havet. Mulighederne for øget effektivitet og omkostningsreduktioner i offshore vind og olie-gas sektoren må jo nødvendigvis findes i et bredt samarbejde mellem forskningsinstitutioner og industrien, således konkurrencedygtige løsninger kan udvikles.

Jesper Holt Jensen (Direktør, Thyborøn Havn)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 15:23

Det marine og maritime område er endnu en dansk styrkeposition. Med en globaliseret verden et det vigtigt, at fortsat fokuseret på udvikling af den viden og de modelværktøjer, som fortsat kan sikre denne danske styrkeposition. DHI's aktivitetsforslag rammer fint ind i denne dagsorden og vil være et væsentligt bidrag til en fortsat konkurrencedygtig udvikling på det marine område.

m.v.h.
Jesper Holt Jensen
Direktør Thyborøn Havn

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:54

Svar til Jesper Holt Jensen:
Mange tak for din kommentar. DHI har i i mange år hjulpet danske havne med special kompetencer så som avancerede modeller til analyse af bølgeuro og besejlingsforhold eller fysiske modelfaciliteter til undersøgelse af lay-out, molestabilitet, overskyl og ikke mindst som ground-truth for de numeriske modeller. Udviklingsplanerne sigter blandt andet mod at udvikle nye mere efffektive metoder til analyse af fysiske modelforsøg. Kombineret med avancerede numeriske modeller tror vi at dette, i samarbejde med danske havne og rådgivere, kan bidrage til at opretholde den danske styrkeposition.

Erik Damgaard Christensen (Professor, Sektionsleder, Danmarks Tekniske Universitet, DTU-MEK)
Mandag d. 4/5-15 kl. 14:58

Havet i arbejde. En god titel, der nok også kan forstås bredere end beskrivelsens fokus på udnyttelse af energiformer. Store offshore infrastruktur projekter, som f.eks. offshore vind, og offshore akvakultur, og øget skibstrafik har et stort behov for valide data til design. Udviklingen af offshore/kyst infrastruktur er blot lige begyndt, hvilket bl.a. bliver understreget et havets potentiale indenfor bl.a. energi, fødevarer, transport og turisme. Endvidere er grænsen mellem offshore og kyst ikke helt så oplagt længere. Store offshore infrastruktur projekter, som f.eks. offshore vind, kan have indflydelse på kystprocesser.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:55

Svar til Erik Damgård Christensen:
Mange tak for din analyse. Den overordnede ide med aktivitetsplanen er netop at bidrage til at skabe et bedre fundament for udnyttelse af havets ressourcer over en bred kam. På den måde kan aktivitetsplanen støtte flere af de nævnte områder og sandsynligvis også andre dele af de danske marine erhverv. DHI er rigtig glade for det tætte samarbejde der med DTU-MEK med hensyn til grundlæggende forskning, undervisning og i forbindelse med store forskningsprojekter og vil undersøge mulighederne for at dette kan fortsætte i denne aktivitetsplan også.

Allan Peter Engsig-Karup (Lektor, DTU Compute)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:42

Der er brug for fortsat at investere i nye og mere avancerede serviceydelser og sikre kompetencer (både på kort og længere sigt) indenfor opbygning af teknologisk know-how. Det vil kunne bidrage til at kvalitetssikre ingeniørmæssige udfordringer i relation til udvikling af marin infrastruktur og bedre energiudnyttelse indenfor de områder der er i vækst. DHI har en vigtig ledende rolle her og vi på DTU Compute ser spændende muligheder i at have et stærkt forskningssamarbejde omkring flere af de nævnte kerneudfordringer hvor anvendt matematik / beregningsmetoder / high-performance computer / moderne software udvikling er centrale, fx. indenfor studier baseret på stokastiske simuleringer og kvantificering af usikkerhed i beregninger, mv.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:55

Svar til Alan Ensig Krarup:
Det tætte og konstruktive samarbejde med DTU-Compute indenfor avancerede modeller og databehandling har vist sig at have stor værdi og føre til spændende nye muligheder for DHI, for dansk industri og danske rådgivere. Vi prøver med den nye aktivitetsplan at videreføre dette blandt indenfor High Performance Computing og GPU, hvor der forventes at ske store teknologiske fremskridt vi kan udnytte og nyttiggøre. Også indenfor databehandling og især forbedring af vores viden om usikkerheder og hvordan det kan udnyttes til at forbedre foprholdene for aktiviteter på søen er der nye muligheder.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:21

Bølgeforhold for offshore vind energy.
Kommentar fra Tue Hald, Senior Specialist, Technical Engineering, MHI Vestas Offshore Wind A/S:
DHI’s aktivitetsforslag ”Havet i arbejde” indeholder et værdsat fokus på bølgeforhold. Der er behov for bedre kendskab til sammenhængen mellem vindforhold og bølgeforhold især bølgeperioder og spektre. Og for disse områder bør der fokuseres ikke kun på ekstreme forhold, men i høj grad også udmattelsesforhold som er kritiske for design af tårn og fundament. Helt overordnet er det vigtigt for optimal design og drift af offshore vindfarme at kende laster fra vind og bølger inklusiv hvilken usikkerheder disse parametre er behæftet med.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:56

Svar til Tue Hald:
DHI har i mange år bidraget til offshore vind industrien med specialist viden om strøm og bølgeforhold. Fokus har været på forståelsen af ekstreme forhold, men med de nye kæmpemøller, som man næppe havde forestillet sig mulige for nogle år siden, bliver de kritiske design parametre vægtet lidt anerledes. Det er intentionen stadig at forbedre MIKE modellerne, således beskrivelserne af bølgeforholdene bliver mere pålidelige, ligesom vi arbejder med at udvikle mere avancerede analysemetoder både til ekstrem og normaltilstande.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:33

Planlægning af vedligehold af offshore konstruktioner.

Kommentar fra Morten Sand Jensen (Konsulent for Dong Energy):
Reparation og vedligehold af offshore konstruktioner (olieplatforme, mv.) koster ikke kun spidsen af en jetjager, men en hel jetjager. En vigtig årsag til dette er at fornødne dykkerskibe og andre fartøjer er ekstremt dyre at leje og drive. Stor erfaring i branchen, gør at man kan udføre reparationer på det rette tidspunkt og hurtigt, men hvis beslutningerne kan bakkes op med forbedrede vidensbaserede systemer for planlægning og udførelse af opgaverne som beskrevet under "Hurtigt og sikkert i havn" i DHI’s beslutningsoplæg kan der spares yderligere

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:56

Svar til Morten Sand Jensen:
Reparation, vedligehold og i øvrigt operationer til havs er kompliceret og kræver nøje planlægning. DHI vil derfor i det kommende aktivitetsplan, i samarbejde med industrien, udvikle mere nøjagtige planlægningsværktøjer. Det er også en del af denmne udvikling at gøre værktøjerne mere tilgængelige i en operationel sammenhæng således det kan indgå som beslutningsstøtte.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:34

Maritim Transport.

Kommentar fra Poul Henning Nielsen, Naval Architect, Blue Water Shipping:
"Oceaner af data": Vore behov er, når de opstår, specifikke og enkeltstående, eksempelvis adkomst til Atyrau, Caspian - så ikke et kontinuerligt behov. Derfor er det vigtig at man opbygger en expertise der er til rådighed når behovet opstår.

"Klimabetingede ændringer i marine standarder": Omkring "-metoder til lastbestemmelse på offshore / marine konstruktioner -" er vi selvfølgelig berørt af sådant, men vi er ikke styrende - ligger så at sige "i andet geled". Vi har selvklart en interesse i, at lastbestemmelse bliver bragt til opmærksomhed på passende tidspunkter i de projektforløb vi er involveret i, men valg heraf ligger typisk på vore opdragsgiveres borde. Derfor er det vigtigt med en konstant satsning der omfatter hele sektoren, måske med DHI som samlingspunkt.

"Hurtigt og sikkert i havn": Her deltager vi i de operationelle forløb. Vi har været involveret i anløb af havne der aldrig skulle have været havne. derfor er expertise der kan rådgive ved havneudformning og omkringf anløb og forhold ved specifikke havne væsentlig for indutrien.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:56

Svar til Poul Henning Jensen:
Vi sætter stor pris på specifikke råd, idet DHI ser det som vores opgave at sætte disse ind i den større sammenhæng, som kan give støtte når behovet opstår. En af DHI’s aktiviteter er at samle vores metocean data fra hele verden, så de bliver let tilgængelige for danske virksomheder i en given situation. DHI’s bidrag til udvikling af marine standarder, både med hensyn til offshore konstruktioner og til planlægning af havne og besejlingsforhold, sker allerede i tæt samarbejde med andre institutioner som FORCE Technology, DTU og partnere fra industrien. Dette vil fortsætte i den kommende periode.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:04

Omkostninger ved offshore vind.

Kommentar fra Jacob Pagh Schultz, Chief Project Manager, Ramboll Offshore Wind:

The future cost of green energy must come down. To achieve that the key cost drivers must be optimized. A major decisive factor for the cost of offshore wind energy is the accuracy of metocean data, considering as a first point that offshore steel structures are dimensioned and optimized down to the last millimeter. Secondly, great savings potential exist in better predictions of the offshore installation window. The "zero-value" sunk cost of installation vessel down time runs in the millions for each installation campaign of offshore wind turbines. Even small improvements in this respect will be noticeable on the bottom line. Denmark is already front runner in the offshore wind business, but competition is picking up, and we need to stay sharp, not only for the higher goal of a healthier environment, but also to keep the jobs in Denmark

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:57

Svar til Jacob Pagh Schulz:
Your comments are very much aligned with DHI’s coming activities, as it is the intention to focus on improving our metocean capabilities. Both with respect to accuracy and reliability of the data, the analyses of the data and better knowledge of the uncertainty of the data and easier access for users of the data. This also will feed into the development of operational decision support tools for installations and operations, where we, in cooperation with FORCE Technology, have the ambition to develop dedicated tools.

Peter Sinding (Head of Fuel Efficiency, Dampskibsselskabet NORDEN A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:44

Oceaner af data.

Kommentar fra Peter Sinding, Head of Fuel Efficiency, DS NORDEN:

Calculation and sharing of data on wind, waves, swell and currents both in hind- and fore- cast could be of big value to the shipping sector. The forecast data is important for the route planning, the hindcast for vessel performance analysis.

A marine database/portal that allows for selection of high resolution data on given positions would indeed be of our interest.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:57

Kommentar til Peter Sinding:
DHI share the vision of developing quality metocean data in areas relevant for the maritime industry. This is a priority area for DHI and involves among other things further development of our modeling tools, better integration of data and satellite observations and improved facilities for storage and dissemination of big data.

Thomas Gierlevsen (Project Director & Technical Director, Marine & Coastal Engineering, COWI A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:31

Udvikling af bedre teknologier til deling, udnyttelse og formidling af marine data samt fokus på klimaændringernes betydning for design af marine konstruktioner vil have stor værdi for en international rådgiver som COWI, der arbejder med planlægning og design af marin infrastruktur i Danmark såvel som i udlandet.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:58

Svar til Thomas Gierlevsen:
Udvikling og deling af de store datamængder med relevans for de marine områder, der er og bliver til rådighed er et prioritetsområde for DHI. Vi ønsker at udvikle bedre faciliteter til at lagre og analysere marine data, således de kan give værdi for danske interessenter. Dette vil omfatte forbedring af pålidelighed af vore marine modeller, nye metoder til at arbejde med usikkerheder, bedre faciliteter for brugere til at se og få adgang til data samt nye analyser der kan give faktisk værdi til store datamængder.

Henrik Bæk Jørgensen (Head of Product Management, MHI Vestas Offshore Wind)
Fredag d. 8/5-15 kl. 07:57

De forslag, som er beskrevet under overskriften "Havet i arbejde - Marin Infrastruktur og Energi" passer fint ind i de fælles tiltag som offshore wind industrien allerede har igangsat for a få bragt cost of energy (CoE) for havvind ned på et niveau, hvor det er konkurrencedygtigt i sig selv og kan overleve uden store subsidier.
"Oceaner af data": Et vigtigt initiativ som vil kunne levere pålidelige baggrundsdata, og som derfor både vil kunne reducere de normale omkostninger, der er ved at tilvejebringe disse og minimere risiko.
"Klimabetingede ændringer i marine designstandarder": Vigtigt for vores projekter. Mange af dem der er i støbeskeen har en udviklingstid på 5 år og derefter en levetid på 25 år. Hvilke forventede ændringer skal vi allerede tænke ind nu.
"Hurtigt og sikkert i havn": Et vigtigt initiativ. Bedst mulig udnyttelse af de dyre installations- og serviceskibe er en af de ingredienser, der skal hjælpe til med at nedbringe CoE

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:59

Svar til Henrik Bæk Jørgensen:
Mange tak for interessen. Det er væsentligt for os at få indikationer fra industrien på relvansen af vore aktiviteter. Generelt håber vi med de nye aktiviteter at kunne bidrage til at sænke CoE og gøre arbejdet på havet mere sikkert.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:19

Kommentar fra ERIK SKAARUP, formand for Bølgekraftforeningen:
Det glæder mig at se at Partnerskabet for bølgekraft er nævnt specifikt. En række af aktiviteterne i oplægget "Havet i arbejde" kan understøtte den fortsatte udvikling af bølgeenergi i Danmark. Vi skulle jo gerne have succesen fortsat vi havde med vindenergi. Jeg har i regi af formand for Bølgekraftforeningen fremsat et slogan. "Vi gjorde det med vind - vi kan gøre det igen med bølger". Ligeledes er det til stadighed vigtigt at der i Danmark findes forsøgsfaciliteter hvor fysiske modeller af bølgekraftanlæg kan afprøves med de nyeste teknikker.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:59

Svar til Erik Skaarup:
Mange tak for interessen. DHI har gennem årene haft et godt samarbejde med dansk bølgekraft udviklere, som benytter vore forsøgsfaciliteter og vere metocean kompetencer. Vi sigter med de nye aktivitetsplaner fortsat at kunne understøtte udviklingen af dansk bølgenergi og de kompetencer der er nødvendige.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:20

Kommentar fra Kim Nielsen, Offshore Wind, Ramboll, formand for Partnerskabet for Bølgekraft:

Som formand for Partnerskabet for Bølgekraft er det er glædeligt at se at DHI indtænker bølge energi og specifikt nævner Partnerskabet for Bølgeenergi som samarbejdspartner. Forslaget “Havet i arbejde” adresserer flere aspekter som vil kunne gavne en fortsat udvikling af bølgeenergi i Danmark. Her er både en forøget detailviden om bølgeforhold både i ekstremsituationer og til dagligt vigtig ved udviklingen og beregning af brisen på energi fra bølgemaskiner. For at vurdere produktions, lager kapacitet – og installations hastighed processen er kendskabet til vejvinduer vigtige. Når udviklingen af bølgekraft systemer er gennemført og der skal bygges en stor offshore bølgekraft farm vil velfungerende prognosemodeller være vigtige for at kunne udføre en optimeret styring af installationsprocessen. Sådanne prognosemodeller er dog allerede nyttige i fasen hvor prototyper afprøves ved Hanstholm - fordi man kan bedre kan planlægge vedligeholdelsesopgaver og gøre bedst mulig brug af dyre fartøjer som er en reel barriere for mindre virksomheder i en udviklingssituation.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:59

Svar til Kim Nielsen:
Mange tak for interessen. Vi har som nævnt haft et godt samarbejde med danske bølgekraft udviklere og håber på at kunne fortsætte dette. Vi vil især lægge vægt på at udnytte synergi effekter fra offshore vind og fra vores engagement i førende udenlandske projekter, hvor vi kan bidrage med nyttige erfaringer. Dette omfatter især udvikling af metocean metoder, avancerede CFD modeller af bølgekinematik og fortøjninger samt bedre målemetoder i vores fysiske model faciliteter.

Michael Macdonald Arnskov (Salgschef, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 12:57

Forslaget ’Havet i arbejde’ rummer centrale tiltag, der vil bidrage til at yderligere kvalificere beslutningsstøtteværktøjer. Velunderbyggede prognoser for tilgængelige vejrvinduer vil både reducere omkostninger og risici i forbindelse med en række offshore operationer spændende fra installation og servicering af vindmøller og offshore platforme til udslæb samt nedsænkning af tunnelelementer og lignende. For FORCE Technology’s omfattende virtuelle modellering af sådanne scenarier er det helt afgørende at prognoserne for de metocean data, der indgår, er præcise og har en tilstrækkelig høj opløselighed. Dette sikrer forslaget, der såvel direkte som indirekte bidrager til at styrke vores position inden for virtuel modellering i forbindelse med maritimt design, træning, planlægning, evaluering m.m. til fordel for vores kunder og forslaget vil dermed bidrage til et fortsat stærkt maritimt Danmark.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:00

Svar til Michael MacDonald:
Først tak for interessen. FORCE Technology og DHI har jo haft et frugtbart samarbejde og med den udvikling der er idag i den martime sektor og omkring offshore operationer, hvor operationer bliver mere komplekse og planlægning og sikkerhed bliver centrale parametre, er dette samarbejde endnu mere aktuelt. I planerne for DHI’s forskning og udvikling er der sigtet mod at udvikle nye værktøjer til analyse og planlægning af de komplicerede operationer, hvor vi håber at kunne udnytte de naurlige synergier der imellem de to institutter.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Søndag d. 10/5-15 kl. 19:56

Kommentar fra Jacob Fisker Jensen, Chief Consultant, Ramboll Wind and Towers:

The cost of energy from Offshore Wind has to come down. A cost reduction of 40 % is set out as a target, a bit optimistic maybe, however in order to achieve this the entire value chain has to contribute. Cost reduction for the fabrication and installation cost of the support structure could be obtained by some of the below topics.
1. Ice preditions and ice structure interaction Several gigawatts of offshore wind is planned to be constructed in ice infested waters in particular in the Southern parts of the baltic sea. Accurate prediction of ice characteristics is important for achieving an optimal, but also safe design of the support structure and wind turbine.
2. Coherent extreme events
Extreme events of waves, wind, currents and water levels must be accurately predicted. Once established schemes for combining these will be important to obtain the desired extreme load reductions.
3. Improving metocean data
Money is lost and saved at sea. Accurate weather predictions is of key essence for planning and executing marine operations. Measurements from sites has revealed somewhat smaller wave heights than predicted and such data should feed back into the models in order to improve predictions.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:00

Svar til Jakob Fisker Jensen:
Very many thanks for your detailed comments. It is a goal for DHI’s development plans to contribute to the general reduction of risks and costs for offshore operations and particularly to contribute, in cooperation with the industry, to the ambitious cost reduction targets in the offshore wind power. Regarding ice dynamics and loads is a recurring issue, thus we have as a target to extend our current models to provide more reliable predictions of ice. Parts of our development plans for met-ocean models and advanced analyses are aimed at improved joint analysis of waves, currents and winds. This is part of ongoing research cooperation with e.g. DTU and several offshore wind developers and will continue in the coming plans. This also relates to the development plans aiming at improving reliability and uncertainty of our met-ocean descriptions. This will among other things comprise new data-assimilation methods, application of new earth observation methods and new planning tools for operations.

Anders Helkjær (Projektleder, Grontmij)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:58

Offshore konstruktioner bygges i stigende grad i omgivelser med hårde miljøpåvirkninger i form af store bølger og stærk tidevandsstrøm. Tendensen indenfor fx havvindmøller er installation på øgede vanddybder og resulterende større konstruktioner for at modstå miljøpåvirkningerne, hvor materialeforbruget bliver en betydelig omkostning. Der er derfor brug for yderligere detaljeret viden omkring flere komplekse aspekter indenfor struktur-flow-havbundsinteraktion for at optimere konstruktionen og nedbringe materialeforbruget ved et mindre konservativt design. Her er test og demonstration i fysiske faciliteter essentielt, og en øget fokus på udvikling af faciliteter og nye metoder med mindre usikkerheder, kan føre til en reduceret total pris på fx strøm fra havvindmøller. Der vil ydermere være et behov for at understøtte og validere de numeriske modeller med resultater fra fysiske modelforsøg. DHI's aktivitetsforslag ligger fint i tråd med dette behov for bedre faciliteter og metoder.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:12

Svar til Anders Helkjær:
Mange tak for kommentaren. De stadig voksende krav til offshore konstruktioners pålidelighed, både på grund af udbygning på mere udsatte steder og dybder og på grund af klimabetingede ændringer, stiller nye krav til de metoder vi anvender. DHI’s fremtidige planer vil blandt andet have fokus på udvikling af specialistydelser så som forbedrede modeller for bølger og strøm, herunder detaljerede CFD modeller til beskrivelse af lastfordelinger og interaktion med havbunden. Dette vil forudsætte dels bedre fysiske data for eksempel via an tættere integration mellem modeller, fysiske modelforsøg og felt observationer.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:36

Kommentar fra Claus Iversen, Construction Manager, D&R and Marine Works, Femern A/S:
Store anlægsarbejder med de faste forbindelser som eksempelvis Øresundsforbindelsen og den kommende sænketunnel under Femern Bælt rummer stadigvæk tekniske udfordringer på en lang række felter og en kommende teknologiudvikling bør stærkt knyttes til sådanne arbejder.
Det er i dagens offshore marked blevet obligatorisk at planlægning og udførelse af marine operationer foregår med fokus på sikre løsninger i form af udstyr og metoder hvilket kraver gode værktøjer – ofte en kombination af numerisk modellering og fysiske modelforsøg, hvilket eksempelvis var tilfældet for sænkeoperationerne under etableringen af verdens dybeste sænketunnel under Bosphorus og nu igen er en del af de anbefalede værktøjer for Femern sænketunnelen fra de bydende entreprenører
DHI har gennem årene til stadighed vist sig som en meget væsentlig aktør på dette område i samarbejde med designere, entreprenører og bygherrer. Numeriske modelværktøjer gennemgår en rivende udvikling som dog til stadighed har behov for validering mod fysiske eksperimenter. Der er derfor vigtigt at de eksperimentelle faciliteter i Danmark til stadighed udvikles og nye og stadig mere effektive måletekniske metoder og dataprocessering tages i brug.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:13

Svar til Claus Iversen:
Mange tak for input. Det er i DHI’s natur at rette vores udvikling mod de tekniske udfordringer der er relevante for danske virksomheder, så vi sætter stor pris på det nære samarbejde vi har med store projekter som Femern Bælt. I den kommende periode er et af de generelle indsatsområderne, udvikling af metoder der kan inddrage usikkerheder og give endnu mere pålidelige resultater af vore beregninger. Dette vil kræve udvikling af vore MIKE og avancerede CFD modeller og en tættere integration med fysiske modelforsøg og feltmålinger.

Jørgen Juhl
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:57

Aktiviteterne omkring "Klimabetingede ændringer i marine designstandarder" vil have stor betydning for rådgivernes arbejde fremover både i og udenfor Danmark. Vigtige forudsætninger for at optimere nye og eksisterende konstruktioner i forbindelse med den stigende fokus på klimabetingede ændringer vil være anvendelse af bedre metoder og numeriske modeller til bestemmelse af designlaste for marine konstruktioner.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:33

Svar til Jørgen Juhl:
Mange tak for interessen. DHI har i en årrække arbejdet med analyse af konsekbvenserne af klimabetingede ændringer for marine områder. Vi ser derfor frem til med den nye udviklingsplan at blive i stand til at udvikle mere pålidelige metoder til at forudsige ændinger i de fysiske forhold. Dette vil indebære udvikling af vore marine MIKE modeller og udvikling af bedre modeller til downscaling af globale klimamodellers resultater. Også de analysemetoder der anvendes idag skal revideres til at tage bedre hensyn til de ændrede betingelser og kunne inddrage forskellige forhold i analysen.

Jørgen Juhl
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:06

Water Sense Lab.
Fysiske modelforsøg er stadig en nødvendighed i forbindelse med undersøgelser af nogle typer af marine konstruktioner. I forbindelse med disse ofte avancerede forsøg er der også behov for nye metoder til data opsamling og processering for at optimere designet af disse marine konstruktioner.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:33

Svar til Jørgen Juhl:
Mange tak for kommentaren. DHI's fysiske modelforsøgsfaciliteter har i mange år kunnet undeerstøtte offshore sektoren. Udviklingen idag går mod en tættere koordination mellem numeriske og fysiske modeller, hvor de fysiske modeller er afgørende som ground-truth og validering af de avancerede numeriske modeller. Dette kræver nye målemetoder og teknikker, og aktivitetsplanen vil indeholde udvikling af nye målemetoder og sensorer der kan effektivisere modelforsøgene, suppleret med nye analysemetoder der kan give bedre værdi til vore samarbejdspartnere.

Peter Rasch (Afdelingschef, DMI)
Mandag d. 11/5-15 kl. 22:48

Det er helt rigtigt set at fokus skifter i disse år fra indsamling af data fra oceanerne til analyse af de mange data vi får adgang til i høj hast. Fokus bør derfor i udviklingen være på at omsætte data til information, viden og beslutningsgrundlag - og til det spiller modellerne en central rolle - hvor danske virksomheder samtidig ligger helt i front. DMI vil være menget interesserede i at gøre vores databaser og dataflows tilgængelige under en sådan paraply.

Den lokale nedskalering af vind i en klimakontekst er et spændende initiativ der ikke er arbejdet meget med på lokal skala - men det er helt centralt. Udover potentialet i at se på vind-bølge interaktion kunne man også i denne kontekst se disse værktøjer som en implementering af de spirende klima tjenester fra ECMWF, DMI og andre.

In-situ målinger bør også indtænkes i en tre-enighed mellem de fysiske forsøg og modellerne - det vil styrke alle 3 metoder og give den synergi effekt der fører til bedre data hele vejen rundt.

Mvh,
Peter

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:34

Svar til Peter Rasch:
Et samarbejde mellem DHI og DMI om udvikling af nye kompetencer indenfor metocean modellering og data og især om nye måder at analysere og præsentere geofysiske data for industrien og samfundet iøvrigt har væsentlige synergier og rummer store perspektiver. Der er flere aktiviteter i DHI's planer der kan støtte en sådan udvikling. Udvikling af bedre mulighedrer for nedskalering af globale og regionale meteorologiske modeller er et relevant emne. Under Data aktivitetsplanen sigter vi mod at udvikle nye tjenester der kan samle, analysere og præsentere mange forskellig dataformer, herunder også klima relaterede model og observations data.

Hans Otto Kristensen (Direktør, HOK Marineconsult ApS)
Mandag d. 11/5-15 kl. 23:39

Jeg hilser DHI´s initiativ velkomment med hensyn til at udvikle nye prediktionsmetoder for for bølge- og vindbelastninger på offshore konstruktioner. DHI´s ekspertise indenfor beregningsmetoder og modelforsøg bliver hermed udnyttet og udvidet og netop på grund af ændrede meteorologiske forhold er det vigtigt af den nyeste viden på området benyttes. Et samarbejde med FORCE der har ekspertise på manøvreområdet lyder interessant og vil helt sikkert styrke og udvide Danmarks internationale position på de nævnte kompetencer.

Hans Otto Kristensen (Direktør, HOK Marineconsult ApS)
Mandag d. 11/5-15 kl. 23:39

Jeg hilser DHI´s initiativ velkomment med hensyn til at udvikle nye prediktionsmetoder for for bølge- og vindbelastninger på offshore konstruktioner. DHI´s ekspertise indenfor beregningsmetoder og modelforsøg bliver hermed udnyttet og udvidet og netop på grund af ændrede meteorologiske forhold er det vigtigt af den nyeste viden på området benyttes. Et samarbejde med FORCE der har ekspertise på manøvreområdet lyder interessant og vil helt sikkert styrke og udvide Danmarks internationale position på de nævnte kompetencer.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:34

Svar til Hans Otto Kristensen:
Mange tak for din kommentar. Som du selv nævner sigter samarbjedet med FORCE netop på at uudnytte de muligheder der opstår når to meget kompetente institutter koordinerer indsatsen. Vi håber med kombinationen af specialiserede bølge og vind analyser med dybtgående viden om skibs hydrodynamik og manøvrering at kunne udvikle nye værktøjer der kan medvirke til mere effektive operationer i forbindelse med offshore konstruktioner.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:11

Kommentar af Ole Juul Jensen, Senior Technical Director, Marine Management, COWI A/S
DHI´s numeriske modelkompleks MIKE 21 er i dag et uundværligt værktøj til hydrauliske beregninger i forbindelse med diverse anlægsprojekter i det marine og i floder. Modellerne bruges desuden i en lang række andre sammenhænge til miljøundersøgelser mm.
Der findes i dag, efter min vurdering, ikke et tilsvarende system i kommercielt software med samme kvalitet og anvendelsesmuligheder. Vi er derfor i dag som rådgivende ingeniører helt afhængige af systemet, og at det løbende vedligeholdes og opdateres.
Men selv om numeriske modeller i dag benyttes til mange beregninger, som før i tiden blev foretaget ved fysiske modeller, er det ikke alle hydrauliske problemer, som kan reproduceres i numeriske modeller.
Vi er hos COWI involveret i mange havne, bølgebryder, offshore windturbine og kystprojekter mm og har i den forbindelse kontakt til og får foretaget modelforsøg både hos DHI og i de ledende hydrauliske laboratorier i udlandet.
Vi har derved kunnet konstatere, at DHI som i sin tid i 1970erne var pioneren og ledende blandt laboratorierne med udvikling af generering (herunder bølgemaskiner), måling og analyse af uregelmæssige bølger, i dag ikke har de mest up-to-date fysiske modelforsøgsfaciliteter. DHI har f. eks. i dag ikke bølgerendefaciliteter, som kan måle sig med det man har i England, Canada, Holland og Frankrig. Vi har ved selvsyn haft lejlighed til at få foretaget modelforsøg i bølgerender mm. i disse lande. Disse hydrauliske laboratorier regnes sammen med DHI for de fremmeste i verden. Det er således vores håb, at der, i det planlagte program for investeringer til den nødvendige udvikling af numeriske modeller, i det mindste bliver mulighed for, interesse og midler til at investere i en ny, større og længere bølgerende. Det kan til slut nævnes, at det er en stor fordel, at der fra COWI i Lyngby kun er ca. 10 km til DHI og dets faciliteter i Hørsholm.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:35

Svar til Ole Juul Jensen:
Mange tak for de konstruktive kommentarer. DHI's marine MIKE modeller er en helt central del af vores aktiviteter og af vores udvikling idet man her kan opsamle selv vanskelige forskningsresultater og gøre dem operationelle for en bred skare af interessenter, herunder især danske rådgivere og mindre virksomheder der ikke selv har større udviklingskapacitet. derfor er vores tætte samarbejde med COWI og andre danske rådgivere af væsentlig betydning for udviklingen. Der er i aktivitetsplanerne flere forkellige indsatser rettet mod de marine MIKE modeller, herunder udbygninge af scour beregninger, forbedrede beskrivelseer af bølgeforhold og mere omfattende analyser af metocen forhold. Vi håber at disse aktiviteter kan bidrage til at opretholde numerisk modellering som en fælles dansk styrkeposition.
DHI's fysiske modelforsøgsfaciliteter opbygget over en lang årrække og har giver uvurderlig støte til mange store og små infrastruktur og offshore projekter. De indgår også som en del af den europæiske forsknings-infrastruktur og har det seneste årti vist deres værdi både som model facilitet i specifikke projekter, men ikke mindst til validering af vores nyudviklede numeriske modeller. Den nuværende udvikling peger på at en tættere integration mellem modelforsøg og numeriske modeller er mere effektiv og kan give nye indsigter. Dette stiller nye krav til forsøgsdfaciliteter og til måle- og analyse metoder. Derfor er det en del af de kommende aktiviteter at udvikle disse og søge muligheder for udvidelser af faciliteterne.

iris lohmann
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:21

DNV-GL, som er verdens førende indenfor certificering af havvind vind mølle parker, anser det væsentligt at usikkerhederne til af bestemmelse af de dimensioneringsmæssige bølge- og strøm-påvirkninger bliver så små som mulige. I den forbindelse anser DNV GL følgende 3 delprojekter som vigtige for at opnå dette mål

• Oceaner af data gør havet blåt.
• Klimabetingede ændringer i marine designstandarder.
• Water Sense Lab.
mvh Iris Lohmann og Erik Asp Hansen

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:45

Svar til Iris Lohman og Erik Asp Hansen:
Mange tak for kommentaren. Det er et generelt indsatsområde i DHI's kommende udviklingsplaner at forbedre vores operationelle viden om usikkerheder, således disse kan indarbejdes bedre i beslutningsgrundlaget for for eksempel ved planlægninge af havvind. Derudover indgår det i aktivitetsplanen at forbedre nøjagtigheden af vore modeller for bølger og strøm, blandt andet ved at arbejde med vindpåvirkning af bølger, udvikling af avancerede CFD modeller af bølgelaster eller en mere systematisk tilgang til model kalibrering. Det er DHI's mål at denne udvikling skal ske i et samarbejde med centrale aktører som DNV-GL og andre af industriens deltagere.

Henrik Bredmose (Professor, DTU Vindenergi)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:50

Forudsigelse af bølgelaster på offshore vindmøller og deres fundamenter er helt centralt for en korrekt dimensionering af dem. I takt med at møllernes størrelse øges, bliver også fundamenterne større og de såkaldte XL-monopæle stiller større krav til en korrekt og ikke for konservativ dimensionering. Bedre nøjagtighed kan opnås gennem kvantificering af flere af de fysiske effekter, der pt er for komplicerede for de eksisterende ingeniørmodeller. Det kan også opnås gennem reduktion af usikkerheden i selve beregningerne. DHI kommer med et vigtigt bidrag her i "Klimabetingede ændringer i marine designstandarder".

Validering af eksisterende og nye modeller mod pålidelige måledata er helt centralt. Udviklingen af nye målemetoder og kombination med den store regnekraft der i dag er til rådighed åbner nye muligheder. DHI har solid erfaring med CFD og der vil kunne opnås nye gavnlige resultater og services ved at kombinere nye målemetoder med avancerede beregningsmodeller og data analyse. Water Sense Lab bidrager til dette og vi vil se frem til resultaterne heraf i eksisterende og nye samarbejder.

Med venlig hilsen

Henrik Bredmose
DTU Vindenergi

Henrik Bredmose (Professor, DTU Vindenergi)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:48

Forudsigelse af bølgelaster på offshore vindmøller og deres fundamenter er helt centralt for en korrekt dimensionering af dem. I takt med at møllernes størrelse øges, bliver også fundamenterne større og de såkaldte XL-monopæle stiller større krav til en korrekt og ikke for konservativ dimensionering. Bedre nøjagtighed kan opnås gennem kvantificering af flere af de fysiske effekter, der pt er for komplicerede for de eksisterende ingeniørmodeller. Det kan også opnås gennem reduktion af usikkerheden i selve beregningerne. DHI kommer med et vigtigt bidrag her i "Klimabetingede ændringer i marine designstandarder".

Validering af eksisterende og nye modeller mod pålidelige måledata er helt centralt. Udviklingen af nye målemetoder og kombination med den store regnekraft der i dag er til rådighed åbner nye muligheder. DHI har solid erfaring med CFD og der vil kunne opnås nye gavnlige resultater og services ved at kombinere nye målemetoder med avancerede beregningsmodeller og data analyse. Water Sense Lab bidrager til dette og vi vil se frem til resultaterne heraf i eksisterende og nye samarbejder.

Med venlig hilsen

Henrik Bredmose
DTU Vindenergi

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:32

Svar til Henrik Bredmose:
Mange tak for den meget konkrete kommentar. DHI har haft stor glæde ved det tætte samarbejde med DTU Vindenergi og søger med de nye aktiviteter at fortsætte. Fokus vil være på design forhold for havvind, hvor en tættere integration af detaljerede numeriske modeller og målinger fra fysiske modelforsøg vil være et fokuspunkt.

Anders Køhler (CEO, Floating Power Plant )
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:00

Seen from Floating Power Plants perspective, being the world first combined offshore proven wind and wave hybrid, DHI has the potential of aiding the industry forward by:
- Further developing and validating methods for determining wave, current and wind loads case for complex offshore structures. Better methods (e.g. CFD, SPH, numerical models) are essential for further developing this industry segment by decreasing risk and costs, easing certification and increasing trust in this emerging industry.
- Further developing, detailing and improving forecast models for planning installation and O&M activities but also for power production forecasting to the TSOs.
This naturally in combination with experimental testing for further validation, meaning the correct facilities and measurements systems/protocols have to be developed in parallel.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:52

Reply to Anders Køhler:
Many thanks for the support. DHI is also supporting the Danish innovative marine renewable initiatives in the coming period by developing new testing methods, new dedicated models that can assist the design processes and may support the planning of future up-scaling and operations. We will continue to strive for international recognition of Danish competences, working with the leading actors in the sector and share the experiences gained with the Danish developers. The coming activities may comprise better suited detailed CFD model for loads, improved site specific resource estimates based on integrated models and observations and new physical testing methods.

Jakob Steffensen (Senior Manager, DFDS)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:46

Effektiv drift er et væsentligt parameter for et rederi, så optimering af fuel og emissioner vil være i fokus for Det Blå Danmark i fremtiden. Derfor er DHI’s aktivitetsplan af stor interesse for DFDS, da der udvikles bedre og mere detaljerede met-ocean analyser og databaser der kan blive tilgængelige for driftsoptimeringen.

Et andet meget interessant punkt er konceptet med databarer, sensorer og crowd-sourcing af data. Hvis vi ser på Det Blå Danmark som helhed, har vi mulighed for at skabe nogle rigtig positive synergier ved at styrke samarbejdet på tværs af GTS’er og rederier. I dag udstyres skibe med mange forskellige sensorer der konstant laver observationer hvor vi sejler. Vores skibe har også en fin IT infrastruktur der muliggør realtime transmission af mindre mængder data, og daglig transmission af store mængder data via WiFi når skibene er langs kaj. Muligvis kan et skibs eksisterende sensorer ikke levere den data type eller kvalitet som der er brug for, men hvis det er tilfældet kunne man bare betragte skibene som sejlende platforme, hvorpå der kan installeres netop den type sensorer der skaber værdi for oceanografer, metrologer og andre forskere.

Et øget samarbejde om effektiv tilvejebringelse af observationsdata, ville resultere i endnu bedre prognoser som DFDS, og andre rederier, vil kunne omsætte til konkrete brændstofbesparelser. Dog bør det bemærkes at disse besparelser kun vil blive høstet, hvis frugterne af jeres arbejde rent faktisk bliver implementeret i vores beslutningsstøttesystemer.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:53

Svar til Jakob Steffensen:
Først mange tak for den positive interesse. At udvikle mere nøjagtige marine informationer ved at integrere avancerede modeller med mange forskellige slags data ser DHI som en væsentlig aktivitet i den kommende periode. Dette vil omfatte nye faciliteter i MIKE modellerne til kalibrering eller data-assimilering. Vi vil også udvikle databaser til geofysiske data, der kan samle store mængder observationer fra forskellige sensorer, gøre dem tilgængelige og kunne bruge dem til optimering af modellerne, således synergien ved at have både modeller og data kan udnyttes fuldt ud. Ved at arbejde systematisk med data på denne måde, opnår man den største værdi, også af data der kunne betragtes som usikre. Som du nævner vil en sådan udvikling kun give værdi hvis det sker i tæt samarbejde med industriens aktører, således informationerne kan leveres på rette plads i en form der er relevant.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:29

Kommentar fra Morten Holmager, Development Manager, Offshore Center Danmark
Offshore-industriens fokus på omkostningsreduktion, kombineret med et behov for at opbygge danske spidskompetencer der kan skabe øget eksport, gør de foreslåede projektaktiviteter særdeles relevante og attraktive for Offshoreenergy.dk. Vi drøfter gerne projektsamarbejde for eksempel indenfor central emner som bedre planlægningsværktøjer for installation og operationer, innovative løsninger til scour beskyttelse af havvindmøller på monopæle eller jackets eller bedre greb om usikkerheder i design og planlægning af offshore operationer.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:54

Svar til Morten Holmager:
Mange tak for opbakningen. DHI byder generelt samarbejde med industrien velkommen og særlig indenfor offshore sektoren, som mange af vore nye aktiviteter er rettet imod. Udvikling og implementering af nye metoder og værktøjer i danske virksomheder kræver et tæt samarbejde om specifikationer, om formidling og opfølgning.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:41

tom

Jesper Kanstrup (Senior skibsingeniør, Knud E. Hansen A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:14

I takt med at havvindmøllerne bliver større og større og rykker ud på dybere og dybere vand, stiger kravene til sikker beregning af belastningerne på fundamenterne. Og da møllerne skal holde i måske 20 år, bør belastningsfastsættelsen tage højde for de forventelige klimaforandringer i denne periode.

Set ud i fremtiden, hvor der måske i større udstrækning vil blive tale om flydende møller på dybt vand, vil det være absolut nødvendigt at have pålidelige tal for bølgehøjder og vind, når disse flydende konstruktioner skal konstrueres.

Også i forbindelse med mulig bølgekraft - enten som selvstændige anlæg eller som hybridanlæg i forbindelse med flydende vindmøller - er det helt afgørende for designet og vurderingen af anlæggenes rentabilitet, at bølgeforholdene kendes præcist.

Vi kan derfor anbefale, at arbejdet med at udvikle modeller til fastsættelse af bølgebelastninger intensiveres på 2 områder:
1) udvikling af numeriske metoder til belastningsfastsættelse på konstruktioner ud fra data for bølger og strøm
2) udvikling og vedligeholdelse af globale kort for bølge- og strøm data

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:18

Svar til Jesper Kanstrup:
Først tak for den konstruktive kommentar. I aktivitetsplanerne for den kommende periode er der flere aktiviteter der sigter på at understøtte den fortsatte udvikling indenfor havvind. Disse vil omfatte metocean forhold, både på grundt og dybt vand, detaljerede modeller for lastfordelingen på konstruktioner. Der vil i denne og i nærliggende aktivitetsplaner blive arbejdet med at lave åbne databaser der kan opsamle mange typer observationer og model data og stille dem til rådighed for danske aktører på en relevant måde.

Bo Cerup-Simonsen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:21

For at øge indvindingen af olie/gas fra den danske del af Nordsøen, er det af afgørende betydning at platforme, pipelines og anden infrastruktur designes og vedligeholdes omkostningseffektivt til det nødvendige sikkerhedsniveau. Den akkumulerede rest-produktionen afhænger direkte af den tekniske levetid og/eller af omkostningsniveauet for vedligehold og opgraderinger. Derfor bliver det vigtigt at kende havmiljøet og dets belastninger så nøjagtigt som muligt, og her er der potentiale for forbedring af analysemetoderne for den danske del af Nordsøen, bl.a. fordi vanddybden er begrænset. Derfor kan dele af det foreslåede arbejde bidrage til at olie/gas produktionen i Nordsøen, og forslaget har derfor støtte herfra.

Mvh
Bo Cerup-Simonsen
Direktør Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:22

Svar til Bo Cerup Simonsen:
Mange tak for opbakningen. DHI har gennem mange års arbejde i Nordsøen opbygget stor erfaring om havmiljøet og ønsker i de kommede aktivitetsplaner at fortsætte det arbejde vi har startet i samarbejde med DTU og andre førende institutioner, om forbedring af modeller og analysemetoder for laster på kritiske offshore konstruktioner så som levetidsforlængelse af produktionsplatforme eller havvindmøller på dybt vand.

Andreas Roulund (Lead Oceanographic Engineer, DONG Energy Wind Power)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:24

Fysiske modelforsøgsfaciliteter og metoder som beskrevet under Water Sense Lab er af afgørende betydning for optimering af havne- og kyst konstruktioner generelt og i særdeleshed indenfor bl.a. scour og scour beskyttelse design ved Offshore Vind. Der pågår i disse år en væsentlig optimering og omkostningsreduktion af scourbeskyttelsesdesign. Mulighed for at afprøve nye optimerede designs i fyske modelforsøg er meget væsentligt til at risikovurdere deres stabilitet og robusthed. I denne forbindelse er det af afgørende at de fysiske modelforsøgsfaciliteter er i stand til at reproduce relevante kombinationer af bølger, strøm og havbundsforhold, samt at der udvikles metoder til effektiv opmåling af havbundsudvikling i forsøgsrenderne.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:33

Svar til Andreas Roulund:
Mange tak for indlægget. DHI's fysiske modelforsøgsfaciliteter indgår i de kommende aktivitetsplaner netop for at bidrage til at gøre det muligt at udvikle de nye teknologier og faciliteter der kan opretholde laboratorierne som en tidssvarende service til dansk forskning og industri. Vi håber derfor på i samarbejde med relevante partnere at kunne udvikle de nye metoder der kan levere en effektiv service den danske havvind udvikling.

Helge Gravesen (Chefrådgiver, Grontmij)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:42

De fire foreslåede indsatsområder er alle væsentlige og en øget indsats bør støttes. Med hensyn til klimabetingede ændringer bør der forskes mere i usædvanlige vejrsituationer. Mange steder i DK kan der i princippet ikke laves en troværdig højvandsstatistik fordi de ekstreme forhold er styret af specielle vejrsituationer. Det er derfor nødvendigt med et stærkt samarbejde imellem hydraulikere og meteorologer med det formål at få opdelt vejrsituationerne i statistisk sammenhørende hændelser så det bliver muligt at etablere sikrere skøn (eksempel Køge følger Gedser ved hurtige vejrskift men er ca 70 % af gedser ved langsomme vejrskift).
Et andet indsatsområde er ikke nævnt: De eksisterende både fysiske bølgemodeller og matematiske modeller bryder sammmen ved bølger ind over meget komplekse klippeformationer med lokal brydning m.v. Der var et stort havmølleprojekt i Norge, der ikke er blevet til noget, hvor det var meget, meget svært at skønne bølgeforhold/laster på en del af de udvalgte positioner. Er situationen simpelthen den at der findes positioner i komplekse topografier, hvor det stadig ikke er muligt at fastsætte bølgeforhold/laster?

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:46

Svar til Helge Gravesen:
Først tak for bidraget. I den kommende aktivitetsplan vil DHI, i samarbejde med blandt andet DMI, udvikle bedre modeller og mere pålidelige forudsigelser af oversvømmelser og vil også se på forbedring af specielt bølgemodelleringen i kystnære områder. Vi mener dette vil medvirke til mere troværdige analyser både af ekstreme vandstande og bølgeforhold. Med hensyn til de meget komplicerede forhold ved bølgeeksponerede skærgårdskyster, er der som du nævner, mange udfordringer for bølgemodellering uden modellerne dog behøver at bryde sammen. Vi sigter derfor mod at arbejde med udvikling af avancerede tre-dimensionelle bølgemodeller, der kan beskrive komplicerede bathymetrier, men også vil indeholde nye beskrivelser af brydningsforholdene. Vi håber at denne udvikling kan bidrage til bedre beskriovelser af bølgeforholdene og til mere pålidelige, sikrere og billigere infrastrukturprojekter i fremtiden.

Helge Gravesen (Chefrådgiver, Grontmij)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 20:14

Der er behov for, ved skærgårskysterne, at der udvikles modeller der i første omgang ikke giver detaljeret beskrivelse men kan katagorisere potentielle vindmølle placeringer som enten med høj risiko for uacceptable (brydende slammende bølger) eller som lav risiko placeringer og dermed acceptable placeringer. Det er er stort umiddelbar behov som bør løses indtil det bliver muligt i detaljer at beskrive de komplekse bølgeforhold.
I mit første indlæg glemte jeg at nævne at vi har f.eks. ved modelforsøg i Grosse Wellenkanal set delvis slamming og tilhørende højt run-up og store laster på platforme på trods af af normberegninger viser der kun burde være spilling conditions som burde kunne repræsenteres ved en strømfunktions-beregning med et symmetrisk bølgeprofil. Meget tyder på at natur-bølgerne ikke gider følge de simple teorier. Det er faktisk ganske ubehageligt og specielt ubehageligt for store monopæle. Det bliver så ikke bedre af at store firmaer stadig anvender lineære uregelmæssige bølgelaster for store monopæle på trods af at det for mange år er vist at det er på den usikre side.

Helge Gravesen (Chefrådgiver, Grontmij)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 19:42

Der er behov for, ved skærgårskysterne, at der udvikles modeller der i første omgang ikke giver detaljeret beskrivelse men kan katagorisere potentielle vindmølle placeringer som enten med høj risiko for uacceptable (brydende slammende bølger) eller som lav risiko placeringer og dermed acceptable placeringer. Det er er stort umiddelbar behov som bør løses indtil det bliver muligt i detaljer at beskrive de komplekse bølgeforhold.

Helge Gravesen (Chefrådgiver, Grontmij)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 19:54

Vedrørende højvande synes jeg det nødvendigt at sætte det i perspektiv ved at sige " at der i dag ikke eksisterer en kvalificeret højvandsvurdering for Femernforbindelsen". Der bør indbyggges en katagorisering af de forskellige ekstreme hændelser så det vurderes om 1872 hændelsen hører sammen med andre outliners. Det kræver at vindsituationerne opdeles i de forskellige typer så der kan laves et tilladelig statistisk analyse af X forskellige hændelser, som man kan tillade at lave statistik på da de ca. svarer til samme type vejrsituation. Det er teoretisk set ikke tilladt at blande hændelser sammen hvis de ikke svarer til samme vejrsituation, siger den gamle underviser i statistisk analyse for bølger/vandstand.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:27

Kommentar fra Anders Nielsen, Energinet.dk, projektleder, MSc, Phd.
Vi er ser meget positivt på at DHI prioriterer udviklingsaktiviteter vedr. metocean data, forbedrede modeller/målemetoder og ikke mindst addressering af usikkerheder på disse. Sådanne data har bl.a. interesse i forbindelse med screeninger, planlægning og forundersøgelser af havvindmølleparker og anden marine infrastruktur.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:17

Svar til Anders Nielsen:
Mange tak for den positive kommentar. Det er et generelt fokuspunkt i DHI's kommende udvikling at udvikle metoder og værktøjer der kan addressere usikkerheder i vore estimater og data. Dette vil omfatte observationsdata, modelvalidering og analyser af for eksempel marine normal og ekstremtilstande. Flere af aktiviteterne vil endvidere sigte mod en generel reduktion af usikkerhed og forbedring af sikkerhed ved at tilvejebringe bedre planlægningsværktøjer og et mere pålideligt datagrundlag for offshore operationer.

Niels Jacob Tarp-Johansen (Lead Load Engineer, DONG Energy, Wind Power)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 23:35

For udvikling af offshore vindenergisektoren ser vi mange gode takter i de tre delområder:
1) Oceaner af data gør havet blåt.
2) Klimabetingede ændringer i marine designstandarder.
3) Water Sense Lab.

ad 1) Det er kun på det seneste, at vi har stiftet nærmere bekendskab med de datamængder, som tænkes tilgængeligjort på en mere operationel måde gennem dette delområde. Vi deler den holdning at dette område har potentiale.

ad 2) For delområde 2 vil vi specielt fremhæve fokus på forbedring af nedskalering af vinden. Selv om offshore vind bevæger sig længere og længere til havs, ligger en del af parkerne stadig så tæt på land, at en forbeding af modellering af samspillet mellem vind og bølger vil forøge nøjagtigheden i lastbestemmelsen for så mange parker, at det begrunder indsatsen. Dette er centralt for retningsvis opdeling af bølgeforhold - ikke kun i ekstremsituationen, men også i det operationelle område. En sådan forbedring vil naturligt også forbedre O&M planlægning.

ad 3) Som allerede fremført blandt de andre indlæg på siden, støtter vi også en fortsat udvikling af forsøgfaciliteter og -kompetencer på dansk jord. Det er vor erfaring at geografisk nærhed styrker samarbejdet og dermed udbyttet ved modelforsøg, hvor et nært samarbejde mellem DHI og kunde er centralt for at sikre den rette kvalitet.

Optimering af offshore vindenergi forgår indenfor mange discipliner og underdiscipliner. Vi støtter, at der stadig er potentiale for forbedringer inden for de beskrevne felter. Et centralt område for offshore vind, som ikke synes eksplicit berørt, er bølgehøjdefordelinger. Selv om parkerne kommer på dybere vand, så er bølgehøjde-vanddbyde-forholdene stadig reltaivt store ved mange parker. Derfor er dette et relevant område at undersøge yderligere.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:08

Svar til Nils Jacob Tarp Johansen:
Først mange tak for konkrete indspark og opbakning til programmet. Vi mener man idag kun har set starten på de relevante datamængder der kan nyttiggøres til at beskrive udfordringerne i havmiljøet. Så dette er en del af baggrunden for at Big Data er en del af DHI's generelle udviklingsindsatser i den kommende periode. Dette omfatter både data fra modeller, fra observationer og eventuelt også fra fysiske modelforsøg.En af de aktiviteter der medvirker hertil er netop en tættere integration mellem vind, bølger og strøm som er nødvendig for at få mere pålidelige estimater af forholdene i kystnære områder. Dette vil være en central aktivitet, der også vil få afledte effekter på planlægningsværktøjer og på arbejdet med usikkerheder på havet. Fordelingen af bølgehøjder er ikke eksplicit nævnt, men det er planen at få det til at indgå i aktiviteterne.