HVAC 2020 – intelligente installationer til datadrevet drift af bygninger

Senest opdateret d. 11/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Informations- og Kommunikationsteknologi

Den rivende digitale udvikling skal udnyttes i byggeriets grønne omstilling. HVAC2020 opgraderer produkter og opbygger IKT og IoT-kompetencer hos byggeriets parter til produktudvikling samt etablering og drift af intelligente bygningsinstallationer.

IKT-teknologierne udvikles hurtigt og falder i pris. Det gælder ikke mindst for området IoT – Internet of Things, som dækker trådløs kobling af enheder, især teknologier, via internettet.

Udviklingen og anvendelsen af intelligente installationer i byggeriet går langsomt. Det skyldes barrierer, som mangel på veldokumenterede intelligente produkter og cases fra intelligent byggeri, en afventende holdning hos producenter, mangel på viden, metoder og erfaringer hos rådgivere og installatører samt manglende redskaber til servicefirmaer, driftsansvarlige og slutbrugere.

Især SMV’er blandt producenter og installatører har brug for et kompetenceløft.

Begrebet HVAC (Heating, Ventilation, Air-conditioning) er her udvidet og omfatter installationer og styringer til: Opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand, belysning, el-udstyr, bygningsintegreret vedvarende energi samt mindre batterier og termiske lagre i bygningen. Det datadrevne samspil mellem de enkelte komponenter i den samlede installation er afgørende for funktion, energieffektivitet og energifleksibilitet. Interessen vokser i takt med den grønne omstilling, både nationalt og på eksportmarkederne primært EU og Norden.

HVAC2020 udvikler teknologisk service til teknologiudvikling, anvendelse i byggeriet og den afgørende driftsfase med udgangspunkt i et nyt DataEnergyLab – en facilitet for udvikling og kompetenceopbygning. Indsatsen har fokus på IKT-opgradering af produkter; udvikling af tilstandsbaseret service (fx filterskift ud fra tryktab frem for tidsintervaller); metoder til databaseret ”rightsizing” (design og dimensionering) af datadrevne bygningsinstallationer; udvikling af performancetests for intelligent HVAC; hands-on undervisning af installatører samt etablering af datadrevet drift og udnyttelse af IoT i Facility Management.

Nøgleord

85 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jens Højmann (Lektor, ing, koordinator for energiteknologuddannelsen på KEA, Københavns Erhvervsakademi, KEA)
Mandag d. 23/4-18 kl. 14:15

Den dag kommer, hvor Folketinget vågner op og forfølger deres egen kurs mod et fossilfrit og bæredygtigt Danmark.
Til den tid, men også nu, er vi klar med kompetente nøglespillere og effektive værktøjer til at tage fat. Hos Københavns Erhvervsakademi ser vi det som vores mission at uddanne praktikkere, der kan realisere de mange drømme og planer om en fornuftig verden. Det praktiske element er vigtigt, for det er kun teori i samspil med erfaring, der er realiserbart og effektivt. Vores undervisning er problembaseret og derfor kan vi have stor tidsbesparelse i at udfordre vores studerende med produkterne af dette forslag. Ved at eksperimentere opnås både erfaring, undring, refleksion og problemløsning.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 15:43

Kære Jens Højmann
Tak for kommentaren. Det praktiske element, hands-on erfaringer og gode overbevisende cases, er helt afgørende for kompetenceopbygningen i HVAC 2020. Det gælder KEAs studerede, men så sandelig også de nuværende praktiserende. Vi har et fælles fokus, som er yderst nyttigt i indsatsen, hvor digitale færdigheder skal spille sammen med traditionelle og nye teknologier, og ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Per Leonhard Nielsen (Head of Nordic Product Management, Nordisk Wavin A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 13:48

Intet system er bedre end det svageste led, og det gælder naturligvis også når vi taler om varmeinstallationer. Der er ingen tvivl om at udviklingen af styringer går ufatteligt stærkt, men desværre er det ikke tilfældet for de mere traditionelle produkter der indgår i et varmesystem.
Det gælder primært mekaniske styrede ventiler og komponenter i et gulvarme- eller radiatoranlæg, der åbner og lukker uafhængigt af hinanden, hvilket gør, at volumenstrømmen gennem f.eks. varmepumpen fluktuerer meget. Det resultere ofte i en reduktion af effektivitet og hermed også en forringelse af den forventede optimeringer, som en teoretisk beregning kan fremvise.
Nordisk Wavin kan derfor kun anbefale at der bliver igangsat projekter, der har til opgave at udvikle systemer/produkter, der sikre en optimering af datadrevne samspil mellem de enkelte komponenter i den samlede installation, da det er afgørende for funktion, energieffektivitet og energifleksibilitet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 12:40

Kære Per Leonhard Nielsen
Tak for en relevant kommentar. Netop styringen af HVAC-komponenterne i intelligent byggeri er den centrale udfordring. Kæden har tre led: Produkter – Opbygning - Drift og brug. Gennemtænkte intelligente komponenter er én vigtig forudsætning for optimerede energiydelser, energieffektivitet og energifleksibilitet. HVAC 2020 bringer produkterne ind i den rette sammenhæng, og skal bidrage til teknologiudvikling og den kompetenceopbygning, der sikrer en ubrudt kæde.
Venlig hilsen
David Tveit

Per Heiselberg (Professor, Aalborg Universitet)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:02

Jeg har med interesse læst oplægget til udviklingsprojektet ”HVAC 2020 –
intelligente installationer til datadrevet drift af bygninger”.
Emnet er ekstremt relevant. Byggeriet har store udfordringer med optimering af drift
og vedligeholdelse, og IoT løsninger har et stort potentiale i forhold til løsning af
udfordringerne på en omkostningseffektiv måde. Som oplægget påpeger, er der
imidlertid store barrierer for hurtigere udvikling på området, og de foreslåede
aktiviteter vil efter min mening kunne bidrage til nedbrydning af disse.
Emnet er centralt for flere af vores igangværende forsknings- og udviklingsprojekter
og vil også være et meget væsentligt fokusområde for den fremtidige forskning ved
Instituttet. Vi vil derfor have stor interesse i et evt. fremtidigt samarbejde om HVAC
2020.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 12:41

Kære Per Heiselberg
Tak for en yderst relevant kommentar. Aktiviteten bygger videre på erfaringerne fra de seneste 5-10 års udviklings- og demonstrationsaktiviteter og gør det muligt, at konkretisere viden og erfaringer til den nødvendige kompetenceopbygning blandt producenter, udførende, driftsansvarlige og servicevirksomheder. Det fortsatte samarbejde mellem Instituttet og AAU er dermed afgørende centralt.
Venlig hilsen
David Tveit

erik gudbjerg (dir, yourenergy)
Søndag d. 6/5-18 kl. 13:26

Hej, oplægget til udviklingsprojektet ”HVAC 2020 –intelligente installationer til datadrevet drift af bygninger”. finder jeg meget spændende. Dels tænker jeg at flere data og rigtig anvendelse af disse kan være med til at dokumentere om bygnigen lever op til design kravene og også sikre en bedre idriftsættelse.
Ligeledes tænker jeg det er nødvendigt med flere data og en bedre styring hvis bygningen skal have den fulde nytte af de nye teknologier der findes og samspillet mellem disse.
Og der er helt sikkert behov for et kompetence løft både blandt SME men også andre aktører i markedet

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 09:49

Kære Erik Gudbjerg
God kommentar. Funktionstest og databaseret performancedokumentation er en udfordring for de ofte komplekse systemer i intelligent byggeri. HVAC 2020 bidrager med metoder, så vi kan få dokumenteret teknologierne og driftsprofiler under ét. Hertil kommer den løbende tilpasning af driften til de aktuelle forhold som brug, udeklima og fleksible tariffer. Der er udfordringer nok til udviklingsparate SMV’er og større virksomheder.
Venlig hilsen
David Tveit

Ditte Mikkelsen (ELFORSK, Dansk Energi)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:34

Ja vi skal helt sikkert til at fokusere meget mere på at få en intelligent bygningsmasse, så forbrug passer med vedvarende energiproduktion. Derudover er det interessant for en forsknings- og udviklingspulje som ELFORSK, at der dels er fokus på stadig effektivisering, fleksibilitet, substitution og omkostningsreduktion af teknologier, udnytte mulighederne med smart brug af data og intelligens, men også at bygge hele videns-laget på. Det går ikke at fokus er på teknologi og at vi mennesker skal tilpasse os det, men at fokus bliver vendt på hovedet, og smart brug af data og implementering af intelligente løsninger gør at teknologier, processer og systemer tilpasser sig menneskene som skal interagere i og med dem. Derudover så kan videns-laget sagtens udbredes mere end kurser, så der også tænkes at ny teknologi måske muliggør ny måde at få og oprette viden på og få overleveret viden, og så det vigtigt at den viden som opnås forankres i dagligdagens arbejde.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:39

Kære Ditte Mikkelsen
Tak for kommentaren. HVAC 2020 fokuserer på hele kæden: Produktudvikling, anvendelse i byggeriet, drift og brugernes krav til indeklima og andre energiydelser. Vi er dermed ganske enige i, at et énsidigt fokus på teknologiudvikling ikke kan løse udfordringerne knyttet til energieffektivisering og energifleksibilitet. Samspillet mellem brugere og driftspersonale skal, via intelligent styring af nye eller tilpassede teknologier, bidrage til den grønne omstilling. Én forudsætning for succes er dermed, at slutbrugeren af energiydelser er en oplyst og aktiv medspiller i udviklingen. En anden forudsætning er, at de mange erfaringer og gode resultater fra de seneste fem års EUDP- og ELFORSK-projekter, hurtigt kommer i spil. Her er fokus på teknologiudvikling og -tilpasning, værktøjer til projekterende og udførende, hands-on kurser til udførende og driftspersonale samt information til brugerne.
Venlig hilsen
David Tveit

Chr. Jarby (Seniorrådgiver, Det Økologiske Råd)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:51

Fint projekt. Der tales meget om IOT i øjeblikket, men hvor mange produkter i byggeriet er egentlig forberedt for at komme på nettet og blive styret mm? Det vil være fint, hvis projektet kan skubbe til denne udvikling, så der reelt kan tales om IOT, og så de mange fordele kan opnås.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:43

Kære Chr. Jarby
Tak for kommentaren. IoT-teknologier og -software udvikles og afprøves som led i den accelererende digitalisering. Der er pt. kun få produkter (fx varmepumper med ”smart grid readyness”), der kan styres via IoT. Nye decentrale HVAC-komponenter og indfasningen af varmepumper, solceller, batterier, termiske lagre og målere med to-vejskommunikation, vil øge energifleksibiliteten markant forudsat intelligente IoT-baserede styringer. HVAC 2020 skal netop skubbe til denne udvikling og ændre IoT fra et begreb til helt specifikke IKT-krav i teknologier.
Venlig hilsen
David Tveit

Christian Ulrik von Scholten (Business Development, NorthQ ApS)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 17:53

Hej, HVAC 2020 finder jeg meget interessant da netop data fra sensorer kan anvendes til optimering af bygningsdrift . Endvider kan data danne basis for at udvikle nye algoritmer som automatisk sendes ind i eksisterende CTS-/BMS systemer som så automatisk styrer bygningen. Dette vil give betydelige energibesparelser og man undgår samtidigt menneskelig indblanding, eftersom mennesker ofte handler irrationelt til ulempe for energiforbruget, CO udledningen samt pengepungen. Der er et kæmpe besparelsespotentiale ved at anvende BIG data i bygninger og data giver samtidigt mulighed for at udvikle nye differentierede forretningsmodeller .

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:46

Kære Christian Ulrik von Scholten
Tak for kommentaren. Ja, sensorerne er helt afgørende for en intelligent og automatisk styring, der skal sikre, at HVAC-installationerne opfylder brugernes ønsker til fx indeklimaet. Ligeledes åbnes helt nye muligheder for databaseret driftsoptimering, diagnosticering og tilstandsbaseret service.
Samspillet mellem brugere og bygning tager udgangspunkt i bygningsdesign, installationer, fælles styring og evt. individuelle styringsmuligheder. Det vil oftest være muligt for brugeren at påvirke indeklimaet, fx ved at åbne vinduer, ændre solafskærmning, indstille ventiler og termostater eller supplere opvarmningen med el-paneler. Selvom det er muligt at udvikle den 100 % intelligente (”selvkørende”) bygning afhænger effekten af brugernes accept og medspil. Her ligger en væsentlig opgave.
Venlig hilsen
David Tveit

Mikkel Westenholz (Managing Director, ENFOR)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:45

Hej, HVAC 2020 ser interessant ud og I påtænker at adresserer en række interessante aspekter.
Det virker også oplagt at kikke på anvendelsen af de mange målerdata man får hjem fra de mange fjernaflæste målere, der er installeret i forsyningssektoren de seneste år

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:11

Kære Mikkel Westenholz
Tak for kommentaren. Data fra fjernaflæselige målere (både fjernvarme og el) giver - kombineret med viden om bygninger og brug - enestående muligheder for input til både teknologiudvikling, analyser, diagnosticerings- og styringsværktøjer - både til forbrugssiden og forsyningssiden.
Samtidig skal man være opmærksom på evt. udfordringer i forbindelse med rettighederne til udnyttelse af de opsamlede data.
Venlig hilsen
David Tveit

Mikael Haugaard Jensen (Lektor, civilingeniør, University College Nordjylland)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:30

Installationsbranchen ser også anvendelsen af Big data og IOT som værende fremtiden for de installatører som vi skal uddanne. Dette er bl.a. beskrevet i Installation 4,0 rapporten. Derfor vil det være oplagt at vi som uddannelsessted for fremtidens installatører bakker op og deltager i dette projekt HVAC 2020. Desuden har jeg selv været involveret i et forskningsprojektsprojekt omkring anvendelse af målerdata fra varme- og elmålere. Projektet har dog haft svært ved at finde financiering indtil videre, men jeg har nogle ideer som måske også kan afprøves i dette projekt om bl.a. at kunne forbedre energimærkningsordningen via smarte målere og dataopsamling

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:41

Kære Mikael Haugaard Jensen
Tak for kommentaren. Installationsbranchens analyser i Installation 4,0 peger på behovet for et IKT-kompetenceløft til el-installatørerne og VVS-installatørerne. Den hurtige teknologiske udvikling skal lige så hurtigt følges op med kompetenceopbygning, så installatørerne kan håndtere og udnytte det stigende antal produkter og løsninger, og udvikle nye databaserede serviceydelser. Her har både erhvervsuddannelserne og GTS-institutterne en vigtig udfordring, som kan ligge til grund for et fortsat samarbejde - det gælder undervisning og selvfølgelig også forsknings- og udviklingsopgaver.
Venlig hilsen
David Tveit

Klaus Buhl (CEO, Buhl & Bønsøe A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:44

Rigtig set! Der er store udfordringer med optimering af drift og vedligeholdelse, og ikke mindst det måletekniske område er vigtigt. Det gælder også i nye bygninger, når funktionsprøvning skal dokumenteres og bygningen overdrages til almindelig drift. Høj grad af automatisk overvågning og anvendelse af IoT og BigData kan sikre en effektiv drift, men det er også vigtigt at udbrede en tilstrækkelig kompetence og anvendelse af egnet måleudstyr blandt de fagfolk der skal overvåge driften og fx foretage inspektioner og stikprøver med egne målinger som kan verificere at automatikken virker som den skal. Fuld tilslutning herfra.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:05

Kære Klaus Buhl
Tak for kommentaren og tilslutningen. De seneste års udvikling af måleudstyr og –metoder er en forudsætning for opsamling og udnyttelse af data om energiydelser (som fx indeklima), teknologiernes funktion og driften. Virksomhedernes værktøjskasser med måleudstyr vokser i takt med krav til HVAC-ydelserne, teknologiudviklingen og systemernes kompleksitet – samt, og ikke mindst, måleinstrumenternes kvalitet og pris. Derfor bidrager HVAC 2020 med viden om måleinstrumenter og deres anvendelse til fagfolk – udførende, driftspersonale og servicevirksomheder.
Venlig hilsen
David Tveit

Kim Kronby (Direktør, JS ventilation A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:50

JS Ventilation ser aktiviteterne i HVAC 2020 som væsentlige for ét af vores fokusområder: Intelligent Ventilation. Vi er både producent, entreprenør og servicevirksomhed, så vores behov er især support til produktudvikling og 1:1 test, muligheder for træning af nøglemedarbejdere i funktionsafprøvning, og ikke mindst databaseret tilstandsservice. Hertil erkendelsen af, at samspillet mellem ventilationsanlæg og de øvrige HVAC installationer (her inkl. lagre og PV) er helt afgørende. Vi ser frem til et godt samarbejde om HVAC 2020 og ikke mindst de tilhørende forretningsmuligheder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:57

Kære Kim Kronby
Tak for den gode kommentar. Som led i HVAC 2020 suppleres vores udviklingslaboratorier med det nye DataEnergyLab (digitale modeller, simulatorer, software for dataopsamling og analyser). Dermed udvides mulighederne for idé-validering og produktudvikling samt test og dokumentation af intelligent ventilation styret i samspil med varmeanlæg, PV, energilagre og dynamiske facader. DataEnergyLab er samtidig et aktiv for udvikling af databaseret funktionsafprøvning og tilstandsovervågning – og et hands-on træningscenter for virksomhedernes medarbejdere. Vi glædes os til at bruge mulighederne i det fortsatte samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Jan Eric Thorsen (Director DanfossHeating Segment Applicatrion Centre, Danfoss A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:58

Hej,
Udviklingsprojektet ”HVAC 2020 –intelligente installationer til datadrevet drift af bygninger” er meget relevant. Vi har idag typisk gode komponenter i bygningernes HVAC installationer, som potentielt ville kunne meget energirigtigt, men de bliver ofte brugt forkert, dvs. forkerte indstillinger. Hvis dette kan løses med IoT / datadrevet drift af bygninger vil det være et stort skridt fremad mht. optimal energirigtig drift. Hvis indstillingerne så kunen være interaktive med de omgivende energisystem vil det være et endnu større skridt fremad. Emnet er ekstremt relevant.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:09

Kære Jan Eric Thorsen
Tak for kommentaren. Én af udfordringerne for HVAC 2020 er netop at sikre, at de mange fremragende komponenter vælges, dimensioneres, installeres og anvendes korrekt i ofte komplekse sammenhænge. Det er en helt afgørende forudsætning for intelligent driftsovervågning og styring i samspil med el- og/eller fjernvarmeforsyningen. Krav til funktionsafprøvning og performancetest må forventes at gøre op med fejl, som forkert anbragte ventiler mv.
Venlig hilsen
David Tveit

Peter Svendsen (Energichef, Coop)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:26

IOT og intelligent styring af HVAC komponenter rummer et kæmpe stort potentiale energi- og indeklimamæssigt men er kompleks at gå ind i fra købersiden pga. udokumenterede løsninger, uens protokoller, manglende datasikkerhed osv. At arbejde hen mod at skabe et "kraftcenter" på dette område giver rigtig god mening!

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:21

Kære Peter Svendsen
Fin og aktuel kommentar. Ja, vi ser også aktiviteten som et tiltrængt kraftcenter for intelligente installationer til byggeriet. Opbakningen til idéen viser, at der er behov for initiering af et bredt samarbejde mellem byggeriets aktører, så de intelligente løsninger får de forventede effekter.
Venlig hilsen
David Tveit

Hans Andersen (Energichef, Deas)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:04

Som forvalter af ejendomme er IOT en meget spændende ny teknologi som forventes at kunne forbedre driften via bla nedenstående:

- det bliver lettere, billigere og mere fleksibelt løbende at følge op på leveret indeklima,. Specielt i kommercielle erhvervsejendomme bliver emnet indeklima i højere og højere grad genstand for uenigheder ejere og lejere imellem. Effektiv tilbejebringelse af fakta er en vigtig del af effektiv opfølgning på et specifikt indeklima defineret i lejekontrakt.
- IOT teknologien forventes at kunne resultere på højere grad af tilstandsbaseret og strategisk timet vedligehold fremfor som i dag primært at udføre vedligehold ved breakdown eller periodestyret vedligehold. Vedligeholdet vil kunne organiseres og udføres mere effektivt med færre gener for lejere oven i købet.
- IOT teknologien forventes at kunne resultere i en bedre adfærds påvirkning af brugerne med forbedret indeklima og energieffektivitet til følge. Specielt de mange nye lejlighedsbyggerier har et meget stort behov herfor såfremt de nye boliger skal være sunde at bo i kombineret med at beregnede energieffektiviteter holder nogenlunde stik.

Ovenstående skal blot ses som inspiration til at DEAS som ejendomsforvalter ser mange muligheder i IOT teknologi og derfor kun kan støtte op om beskrevne projektforslag.

Hans Andersen
Energichef - DEAS

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 23:05

Kære Hans Andersen
Tak for en god inspirerende kommentar. Et par af formålene med HVAC 2020 er netop at bidrage til opfyldelse af dine yderst rimelige forventninger:
- Etablering og dokumentation af et godt indeklima er et nødvendigt fokusområde - ikke mindst for kommercielle ejendomme, hvor medarbejdernes sundhed og oplevelse af indeklimaet kan have betydning for produktiviteten.
- Etablering af tilstandsbaseret og strategisk timet vedligehold, hvor netop timing kan være en udfordring.
- Synliggørelse af indeklimaet med tilhørende adfærdspåvirkning, som sikrer beboeres og andre brugeres medspil.
Vi ser DEAS som en væsentlig samarbejdspartner og inspirator i HVAC 2020.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Lund Stærmose (Direktør, Neogrid Technologies ApS)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:21

Jeg synes ”HVAC 2020 – intelligente installationer til datadrevet drift af bygninger” er et spændende og yderst relevant initiativ i relation til dels at skabe opmærksomhed omkring nye muligheder og produkter til optimal bygnings styring og drift og dels at skabe dokumentationsgrundlag for at disse produkter også skaber værdi.
Jeg synes det er en vigtig sondring at fokusere på de intelligente serviceydelser, der kan tilbydes baseret på data, fremfor IoT teknologien i sig selv. IoT teknologien er en enabler for en billigere kommunikation til sensorer samt en billigere mulighed for at sikre en mere online adgang til store mængder data via internettet, som kan være med til at åbne nye forretningsmodeller, hvor bygningens installationer bindes sammen med analyser, styring samt kombineres med data fra 3. part. systemer i ”Clouden”.
Neogrid Technologies udvikler og sælger en model- og prognosebaseret varmestyring til bygninger (PreHEAT), der falder indenfor indeværende emne. PreHEAT reducerer bygningens energiforbrug uden at sætte indeklimaet over styr. Dernæst har PreHEAT styringen mulighed for at tilpasse bygningens energiforbrug udfra krav og begrænsninger på forsyningssiden. I marken møder vi af og til en skepsis omkring opnået effekt, på trods af flere veldokumenterede cases. Derfor ser vi frem til at fortsætte projektsamarbejdet bl.a. med henblik på at skabe fokus på de nye muligheder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:59

Kære Henrik Lund Stærmose
Tak for en god kommentar. Udviklingen af prisbillige trådløse teknologier - sensorer, datalagre, grænseløse netværk, hardware og software, åbner muligheder, hvor udelukkende fantasien (og markederne) sætter grænserne. Vores igangværende fælles udviklingssamarbejde viser, at innovative mindre virksomheder kan være centrale for udviklingen af gennemtænkte styrings- og overvågningsprodukter til HVAC-området. Markedet efterlyser veldokumenterede relevante eksempler, hvor nye intelligente installationer bidrager mærkbart til energieffektivitet og energifleksibilitet. Markedsmodningsprocessen er en udfordring for de nye produkter – og dermed et element i HVAC 2020.
Venlig hilsen
David Tveit

Bo Overgaard (Forretningsudvikler, EL:CON A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:57

Kære David,

Meget relevant og aktuelt indlæg, som vi kun kan bakke op om.

//Bo Overgaard

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:00

Kære Bo
Tak for den positive tilkendegivelse. HVAC 2020 giver gode konkrete muligheder for samarbejde om udvikling og kompetenceopbygning indenfor EL:CONs kerneområder.
Venlig hilsen
David Tveit

Henning Grønbæk (Institute Manager, EXHAUSTO Institute)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:38

Hele dette område er i rivende udvikling og det er vigtigt at Danmark blander sig i udvikling og forskning.
Vi har alle behov for ventilation, men vil også gerne spare på energien.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 20/5-18 kl. 20:07

Kære Henning Grønbæk
Tak for kommentaren. Vi er enige i den positive vurdering. Danmark har viden, ressourcer, erfaringer, relativt gode rammebetingelser for virksomhedernes udvikling, og et markant grønt eksport-image. En vigtig ressource er virksomhedernes innovative gå-på-mod, der også ses på ventilationsområdet, hvor nye og øgede krav til indeklimaet skal fastholdes uden at slække på energieffektiviteten. HVAC 2020 samler fagfolk, netværk og faciliteter til vores fælles udfordring.
Venlig hilsen
David Tveit

Werner J. Andresen (Produktchef, Lindab A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:05

IoT er et emne, som alle taler om. Der synes at være behov for strategier til, hvordan de enkelte producenter kan indgå i et større system og definere hvilke data, der har værdi og kan bruges. Der er behov for testfaciliteter for test og simulering af dette. Det er vigtigt, at man som producent ved, hvad der skal til og kan kommunikere sammen.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:43

Kære Werner J. Andresen
Tak for den positive tilkendegivelse. HVAC 2020 har fokus på teknologiudvikling. Samarbejdet med producenter i det nye DataEnergyLab skal sikre valg af IKT-koncepter til komponenter ud fra kravsspecifikationer til det samlede HVAC-system: Udvikling og indbygning af IoT-styringer, simuleringer og test af komponenter med intelligent styring (enkeltstående og som del af systemløsninger) samt endelig dokumentation i bygninger. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Elisabeth Weber (Or-Udvalgets formand, Oliebranchens registrerings ordning)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:17

IOT og intelligent styring af HVAC komponenter har et potentiale energi- og indeklimamæssigt, men for at kunne virke optimalt er det nødvendigt at de forskellige komponenter kan ”tale” sammen, kan sælges til brugeren, desuden er det nødvendigt med et bedre adfærdsmønster hos brugerne angående indeklimaet, alle ved at boligerne har brug for ventilation, men vil også gerne spare på energien, derfor kan jeg kun se et stort potentiale i HVAC2020 både til videreudvikling men også til at ”klæde” installatørerne bedre på til at kunne sælge den optimale løsning til den enkelte kunde.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:50

Kære Elisabeth Weber
Tak for en relevant kommentar. Indeklimaet er med rette kommet i fokus som aldrig tidligere. Og forventningen er, at intelligente komponenter vil sikre det gode behovsstyrede indeklima i boligen, på skoler, i erhvervsbyggeri mv. Her kan forståelse og medspil fra brugerne blive en udfordring. HVAC 2020 skal bidrage med koncepter og teknologiudvikling og, hvor det er relevant, inddrage ”almindelige” mennesker i processen. Og ja – viden og vejledninger om løsninger og produkter med udgangspunkt i veldokumenterede typiske cases er vigtigt for installatørernes faglighed og forretning, og ikke mindst for markedsmodningen.
Venlig hilsen
David Tveit

Thomas Brændgaard (Siemens A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:46

Fint oplæg, og helt sikkert en god ide at prøve at samle kompetencer og viden centralt. Jeg møder rigtig meget interesse i markedet omkring proptech, IoT, data osv, og ser mange spændende skrivebordsprojekter. Men for bygherrer (og andre) er det svært at gennemskue, hvad 'state-of-the-art' er i dag - hvad der reelt er solide og værdiskabende løsninger. Så en opfordring herfra til at fokusere på cases der virker 1:1 for bygherre, med øjnene rettet imod at skabe bedre (og veldokumenteret) indeklima, energioptimal drift, samt at have overblik over udbuddet af nye værdiskabende services, som opstår pba. teknologien.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:58

Kære Thomas Brændgaard
Tak for den positive opfordring. Teknologier til intelligente HVAC-produkter udvikles relativt hurtigt. Afgørende for markedsføringen og markedets (ofte langsomme) accept og efterspørgsel er veldokumenterede produkter, systemer og samlede cases fra byggerier, af relevans for bygherrens aktuelle projekt. Eksemplerne skal derved dække både komplekse intelligente systemer i nye byggerier og mere enklere automatik til anonyme, men typiske byggerier. Cases kan omfatte bygningsdata og brugsdata, krav til og dokumentation af indeklima og andre energiydelser, særlige brugsmæssige forhold, HVAC- og IKT-teknologier, brug af fossil energi/vedvarende energi, anvendelse af energilagre i samspil med forsyningsnettet, data for drift og vedligehold, simple nøgletal og tidsforløb mv. HVAC 2020 forventes i 2019-2020 at lægge grundlaget for en systematik og en tilhørende case-samling, der udbygges løbende fremover.
Venlig hilsen
David Tveit

Carsten Rudkjøbing Larsen (Energi Manager, Brunata A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 16:37

Vi hilser initiativet med HVAC 2020 meget velkomment. Der er allerede skrevet rigtig mange og relevante kommentarer, og vi er enige i det enorme potentiale der ligger og venter.
En af de største barrierer er at skabe det fornødne økonomiske incitament hos bygningsejerne, til at investere i nye teknologiske løsninger – uden disse investeringer ingen energibesparelser. Udfordringen er at den økonomiske gevinst ofte helt eller delvist havner i andre lommer end investors.
En anden barriere er den sunde skepsis overfor helt ny teknologi – hvem har lyst til at være firstmover, hvis erfaringen siger, at man året efter kan få mere for mindre. Vi så det med LED teknologien, som også havde svært ved at finde fodfæste, men med bedre standarder for kvalitet og implementering og ikke mindst en hjælpende hånd fra lovgivningen om udfasning af glødepæren, er LED i dag den førende teknologi indenfor belysning – sådan vil det også gå med IKT-teknologien indenfor HVAC, hvis vi sideløbende med de beskrevne HVAC 2020 aktiviteter får hele den cirkulære økonomi omkring især fjernvarme og boligsektoren tilpasset, så investeringer og besparelser i langt højere grad følges ad.
Med de nye muligheder som IKT-teknologier giver for effektivisering af ejendommenes HVAC-anlæg, vil det være naturligt, at der bliver stillet krav om løbende måling af anlæggenes effektivitet. Det kunne udtrykkes i en mærkningsordning, som vi kender den fra anden forbrugsteknologi, og som kan bane vejen for minimumskrav til anlæggenes effektivitet og økonomiske incitamentsmodeller.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:03

Kære Carsten Rudkjøbing Larsen
Tak for kommentaren, som understreger to vigtige udfordringer. Uvildig information om teknologiernes omkostningseffektivitet og den forventede teknologiudvikling på kort sigt er afgørende for markedets accept. Det gælder også intelligente systemer til HVAC, hvor anlægs- og driftsudgifter kan vægtes i forhold til reduktion af fossil energi, forbedrede energiydelser, som indeklima, og ressourcebesparelser, fx gennem valg af komponenter og tidsbesparelser ved drift. Anvendelse af IKT i installationskomponenter er et relativt nyt område. Udviklingen indikerer muligheder for reduktion af anlægs- og driftsudgifter, øget energieffektivisering, øget anvendelse af vedvarende energi gennem energifleksibilitet, optimeret drift og vedligehold, og ressourcebesparelser ved rightsizing, forbedret kvalitet i anlægsfasen og løbende kontrol af effektivitet.
Processen forventes understøttet af EU-direktiver, DK-lovgivning og reglementer, økonomiske incitamenter, fx via tariffer, afgifter og tilskud, og løbende undervisning og enkel information, fx via mærkninger, som EU’s forslag til Smart Readiness Indicators for bygninger.
På denne baggrund fremstår kravet om forståelig og retfærdig måling og afregning af energiydelser, som en god og relevant udfordring.
Venlig hilsen
David Tveit

Brian Hansen (Nordisk Salgsdirektør , Nilan A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:53

Nilan ønsker i høj grad at støtte op om denne aktivitet. IoT i HVAC har de seneste år buldret frem, hvilket også tydeligt fremgik på den seneste internationale messe ISH i Frankfurt, hvor alle viste deres IoT løsninger frem. Men en ting er at vi producenter kan kommunikere via skyen, et andet er de mangle strategier for hvordan de enkelte produkter skal agere ift. hinanden i et større system og hvilke data der er behov for – det er der brug for og det ser vi som en essentiel del af rightsizing af HVAC.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:09

Kære Brian Hansen
Tak for den positive støtte til HVAC 2020. Kravene til HVAC-ydelserne - og strategierne og arkitekturen bag IKT-løsningen - er en afgørende udfordring for hvordan det enkelte produkt skal og kan fungere i det samlede system. DataEnergyLab skal via simuleringer og 1:1-test af komponenter og systemer udvikle, afprøve og evaluere IoT-applikationer og styringer i samarbejde med virksomheder. I den sammenhæng er opsamlingen og anvendelsen af relevante data en central opgave, som vi ser frem til.
Venlig hilsen
David Tveit

Christen Galsgaard (Sektionschef, Veltek)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:25

2. IoT - HVAC2020 – intelligente installationer til datadrevet drift af bygninger
Projektet sker i samarbejde med byggeriets parter - producenter, rådgivere, installatører og driftsansvarlige, som får support til produktudvikling, design, dimensionering, implementering og drift af intelligente bygningsinstallationer. HVAC 2020 dækker kæden teknologiudvikling, implementering og driftsfasen, og omfatter:
a. DataHVAC: Produktudvikling i nyt DataEnergyLab og udvikling af tilstandsbaserede services
b. DataBYG: Metoder til databaseret rightsizing af HVAC; udvikling af funktionsafprøvninger for intelligent HVAC og hands-on IoT undervisning af El- og VVS-installatører
c. DataDRIFT: Etablering af målrettet datadrevet drift og udnyttelse af IoT i Facility Management
Målet med HVAC 2020, er at bidrage til udvikling af teknologier og de nødvendig kompetencer indenfor datadrevet byggeri.

SMART buildings – smart grid og smart ---og smart.
IoT er nået igennem de første realiserede byggerier, på ordinære vilkår.
Det viser med tydelighed, det potentiale der ligger i intelligent sammenkobling af alle mekanikker der allerede nu er i og omkring en bygning. En fortsættelse med etablering af styresystemer, vil ikke være mulig, grundet etableringsomkostningernes størrelse.
IoT – og samling af de informationer de tilvejebringer, der transmitteres til det sted hvor de vil være til nytte, for optimal styring af enhver art af energiforbrug. DET er nu realiserbart.
Markedet vil tage imod det, men etableringen af det, fordre tilstrækkeligt med fagfolk, der kan koncipere det og – samle disse stigende mænger af data, vil fordre en massiv oplærings indsats

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 21:56

Kære Christen Galsgaard
Tak for kommentaren. HVAC 2020 er foreslået i erkendelse af behovet for kompetenceopbygning i hele kæden: Teknologiudvikling, rådgivning, byggeproces, drift og brug. Dermed er fagfolkene i fokus: Producenter og leverandører, ingeniører, entreprenører og installatører, servicevirksomheder og driftsfolk. I den sammenhæng skal samarbejdet og koordineringen med relevante brancheorganisationer sikre en dynamisk kompetenceopbygning med viden, metoder og 1:1 hands-on undervisning i systemopbygning, installation, funktionsafprøvning, fejlfinding og drift. Ordet ”dynamisk” understreger her, at et teknologiområde under hastig udvikling kræver en løbende opdatering af træningsaktiviteterne.
Venlig hilsen
David Tveit

Christen Galsgaard (Sektionschef, Veltek)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:27

Filtre – ren luft !!!
Det er i alle eksisterende Bygningsreglementer en de facto antagelse at vores udeluft er REN. Denne antagelse viser sig i stigende omfang ikke at være korrekt. Storbyerne på verdens plan – men også her i Danmark er vores udeluft i byerne – IKKE RENT nok.
I og med vi som homosapiens opholder os mere end 80 % af vores tilværelse inde i vores bygninger, arbejdspladser og boligerne, så er det ikke holdbart at, nøjes med indtag af udelugften uden filtrering. Diesel partikler, bremsetøv, skorstensrøg, vejstøv, emhætters afkast med mangeartede partikler og gasser, sætter behovet i et hastigtstiegnde behov for målrettet indsats. Viden og forskning er langt, industrien har produkterne for den nødvendige rensning, på så attraktivt billige vilkår, at yderligere udsættelser af den nødvendige indsats, ej kan forsvares længere.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 21:58

Kære Christen Galsgaard
Tak for kommentaren, som måske primært gælder til ”Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier”? HVAC 2020 adresserer indeklima, hvor en vigtig parameter er luftkvalitet. Dermed er både den udefra kommende forurening og den i bygningen producerede forurening en del af udfordringerne. Her giver IKT unikke muligheder for at registrere luftkvalitet (inde og ude), herunder partikler, og kan bidrage til optimal styring ud fra de opsamlede data, men netop filterudfordringer forventes løst i ovennævnte aktivitet.
Venlig hilsen
David Tveit

Ole Andesen (Teknisk Chef, Systemair A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:43

Systemair støtter 100% synspunkterne om at intelligente installationer er en del af fremtiden - - endda den nære fremtid. Den tidligere fokus på energibesparelser og høj-effektivitet kan først komme os alle til gode, når der er simple men intelligente systemer til rådig for alle fra den lokale pedel til den rådgivende ingeniør. Der vil være et kæmpe potentiale at hente ved, at få ventilationssystemer til at fungerer korrekt og på en og samme tid give det indeklima vi har behov for - og sparer på vores energiforbrug.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 22:06

Kære Ole Andesen
Tak for den positive kommentar. Den nære fremtid forventes at byde på omkostningseffektive intelligente teknologier, der løser de udfordringer, der er vokset med den grønne omstilling, bygningernes kompleksitet og krav til indeklimaet. HVAC 2020 skal bidrage til teknologiudvikling og kompetenceopbygning og sikre, at teknologierne fungerer korrekt, er lette at forstå og enkle at håndtere. Ventilationsområdet er er vigtigt aktiv, når det energieffektive og energifleksible gode indeklima er i fokus.
Venlig hilsen
David Tveit

Svend Morsing (Teknologichef, SKOV A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:22

SKOV leverer komplette ventilationsanlæg til stalde. Det sige at vi leverer mekaniske komponenter, controllere, samt netværksbaserede overvågningssystemer. Indtil nu har det primært været i form af klimastyring/kontrol samt produktionsovervågning. I vores systemer bliver der lagt større og større vægt på funktionsovervågning af vores komponenter samt anvendelse af BIG DATA til at optimere den animalske produktion. Vi kan derfor fuldt ud støtte en kommende indsats vedrørende ”IoT - HVAC2020 – intelligente installationer til datadrevet drift af bygninger”

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:38

Kære Svend Morsing
Tak for den positive kommentar. HVAC 2020 har især fokus på intelligente installationer til større bygninger, som erhvervsbyggeri og offentlige bygninger. Som rigtigt bemærket i kommentaren, vil det være muligt at videreudvikle/tilpasse dataopsamlingssystemer, analysemetoder, styringsstrategier og funktionsovervågning til installationer i bygninger med særlige indeklimakrav, fx i forbindelse med landbrugs- eller industriproduktion. Dermed øges samarbejdsmulighederne og effekten af HVAC 2020 yderligere. Vi er ganske enige.
Venlig hilsen
David Tveit

Buster Nissen (Salgschef, NB Ventilation A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:49

NB Ventilation A/S står for at sikre ren luft til både komfort og industri behov, hos kunder overalt i Skandinavien, på en energieffektiv måde.
Vi producerer og sælger ventilationsaggregater i høj kvalitet og alle vores aggregater bliver produceret efter kundens ønsker og behov, som i stigende grad også omfatter IoT. En IoT bølge som vi som SMV skal sikre os at være med på, for ikke at blive overhalet af store internationale spillere, hvorfor vi selvfølgelig meget gerne bakker op og deltager i denne aktivitet

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:22

Kære Buster Nissen
Tak for kommentaren. Mindre danske virksomheder er ofte både innovative, fleksible og manøvredygtige og har et godt image i den internationale konkurrence. Vi ser frem til et fortsat samarbejde med fokus på IoT-applikationer og produktudvikling.
Venlig hilsen
David Tveit

Telse Runge (Ejer, Teldust A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 19:56

Teldust A/S sælger renluftsløsninger til rensning af støvende processer i industrien. Vi er en SMV virksomhed og hvis vi skal være med i den fremtidige konkurrence er det digitale aspekt en vigtig del af vores dagligdag. Vores virksomhed præsenterer ikke længere kun en filtervirksomhed den præsenterer i lige så høj grad en digital virksomhed. Med digitale dataopsamligssystemer, generering og analyse og overvågning af funktioner sikrer vi et grønnere Danmark hvor der er fokus på TCO. Det er vigtigt for vores fremtid at de digitale muligheder indgår som en naturlig del af vores hverdag, for at vi kan sikre ennegieffektive løsninger. Vi støtter selvfølgelig op om indsatsen vedr. IOT- HVAM 2020.
Mvh Telse Runge, Teldust A/S

Telse Runge (Ejer, Teldust A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 19:56

Teldust A/S sælger renluftsløsninger til rensning af støvende processer i industrien. Vi er en SMV virksomhed og hvis vi skal være med i den fremtidige konkurrence er det digitale aspekt en vigtig del af vores dagligdag. Vores virksomhed præsenterer ikke længere kun en filtervirksomhed den præsenterer i lige så høj grad en digital virksomhed. Med digitale dataopsamligssystemer, generering og analyse og overvågning af funktioner sikrer vi et grønnere Danmark hvor der er fokus på TCO. Det er vigtigt for vores fremtid at de digitale muligheder indgår som en naturlig del af vores hverdag, for at vi kan sikre ennegieffektive løsninger. Vi støtter selvfølgelig op om indsatsen vedr. IOT- HVAM 2020.
Mvh Telse Runge, Teldust A/S

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:25

Kære Telse Runge
Tak for en relevant kommentar. Og ja, intelligente filterløsninger indgår i HVAC 2020 og kan være udgangspunkt for et godt samarbejde om filtre til intelligent byggeri.
Total Cost of Ownership er en interessant og kompleks udfordring ved design af intelligent grønt byggeri. I princippet skal udgifter og øvrige ressourcer til produktion, anlæg, drift, service og vedligehold, vægtes mod levetider, bæredygtighedskriterier, miljøeffekter og værdien af optimeret indeklima, energieffektivisering, energifleksibilitet, VE-udnyttelse, bygningsfleksibilitet og ikke mindst bygningsfunktion og brug. Alt med udgangspunkt i forventede udviklingsscenarier. HVAC 2020 er en række samarbejdsaktiviteter mellem Teknologisk Institut og aktører i processen, der sikrer velfungerende intelligente installationer. Dermed indgår TCO i forenklet form på komponent- og systemniveau, men af sagens natur ikke ud fra den brede holistiske tilgang.
Venlig hilsen
David Tveit

Martin Dam Wied (Programleder, Gate 21)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:16

Som organisation der på en lang række områder arbejder med hvordan IoT kan understøtte den grønne omstilling er det vigtigt at få fremmet viden om hvordan IoT kan understøtte bygningsdrift. HVAC er en central teknologi i mange bygninger i dag og derfor vurderer jeg, at det foreslåede initiativ særledes relevant for mange bygningsejere.
Grundtanken i Bigdata og IoT er dog også kigge på nye anvendelsesmuligheder og koblinger mellem de forskellige systemer. Derfor håber jeg, at der også bliver skelnet til dette i forslaget. Der er rigtigt mange elementer i at drive en bygning professionelt og her kan digitaliseringen understøtte, hvis den anvendes begavet. Koblingen mellem teknologier og nye anvendelsesmuligheder for data det nye lag som skal medtænkes når vi taler om digitaliseringen af bygningsdriften.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:26

Kære Martin Dam Wied
Tak for den positive kommentar. Ja, netop - HVAC 2020 omfatter praktisk anvendelse af IoT i intelligente installationer. Dermed er både opførelse og drift i nybyggede prestigebyggerier og anonyme eksisterende bygninger dækket. Aktiviteten skal bidrage med viden om intelligente løsninger til beslutningstagere, teknikere, planlæggere og driftspersonale. Kompetenceopbygningsaktiviteterne i HVAC 2020 er dermed også vendt mod kommunerne i Gate 21. Vi ser frem til et godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Jim Stjerne Hansen (Direktør / Formand, Stjerne Service / OR - Energibranchen)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:41

”Der er ingen tvivl om, at fremtidens løsninger til energi- og omkostningseffektiv regulering af indeklima vil omfatte en stadigt mere omfattende grad af automation, som skal kunne behandle store mængder data fra et udvidet antal måle- og reguleringspunkter i bygningens installationer. Muligheden for at integrere og interagere med intelligente apparater i bygningerne, herunder at forfølge, udfordre og udnytte IoT og BigData-løsninger, må anses for at være en forudsætning for at realisere det potentiale der tegner sig på området. Jeg ser meget positivt på det fremlagte forslag og ser gerne at fokus i de kommende år differentieres så vi kan blive klogere på samspillet mellem de konkrete installationer i bygninger med forskellige typer anvendelse: Kontor, Industri, Landbrug, Institutioner, Skoler, Bolig, osv.”

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:37

Kære Jim Stjerne Hansen
Tak for den positive kommentar. Digitaliseringen har allerede medført omvæltninger ingen kunne forestille sig for 10 - 15 år siden. Udviklingen i byggeriet går langsommere, men anvendelsen af de nye teknologier til styring og driftsovervågning af installationer har med rette høj prioritet blandt byggeriets parter. HVAC 2020 konkretiserer IoT og Big Data-løsninger på komponentniveau og på systemniveau - med fokus på bred anvendelse i byggeriet. Vi deler den positive vurdering af mulighederne og effekten, både på kort og lang sigt.
Venlig hilsen
David Tveit

Sham Morten Gabr (Chief Strategy Officer, Multi-Wing, Dansk ISO & CEN Ventilator expert, medlem af Dansk Ventilation, Eurovent, S313, EVIA, Asrahe og AMCA Fan Committee )
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:32

HVAC 2020 – intelligente installationer til datadrevet drift af bygninger er et vigitig indsatsområde. Globalt og i EU går det mere og mere i retning. Der er allerede sket meget men med det fortsatte forkus bliver det endnu vigtigere for Danske virksomheder at kunne forberede sig til og drage fordel af udviklingen indenfor IoT. Der er et stort behov for udvikling af teknologier og nødvendige kompetencer indenfor IoT. Vidensopbygning og deling vil kunen gavne Danske Virksomheder så de kan stå stærkt og drage fordel af en global dagsorden.
De bedste hilsner
Sham Morten Gabr
Chief Strategy Officer, Multi-Wing Group
Medlem af Dansk Ventilation, Eurovent, EVIA, og AMCA
Delegeret i ISO og Cen

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:43

Kære Sham Morten Gabr
Tak for den støttende kommentar. Danske virksomheder på HVAC-området er typisk interesserede i at forbedre funktionaliteten af deres produkter med IKT- og IoT-applikationer - ofte med udgangspunkt i en sund skepsis. Vi har gode muligheder på eksportmarkederne, når virksomhederne tager afsæt i viden og resultater fra F&U og innovationsindsatsen, der oftest har et internationalt markedsfokus. Markedet for intelligente installationer præges samtidig af vigtige initiativer i forbindelse med den grønne omstilling af forsyningssiden og forbrugssiden, som eksempelvis EU’s Smart Readyness Indicators for bygningsautomation, der pt. er under udvikling.
Venlig hilsen
David Tveit

Ulrik Sloth Christensen (Energiingeniør/projektleder, DEAS)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:58

Jeg synes det lyder godt der kommer endnu mere fokus på dette emne.
Vi oplever øget behov for at udføre performance test af vores HVAC anlæg inden de bliver overdraget til driften efter vi har udført et projekt. Vi kan også se at der er betydelig potentiale i at den efterfølgende drift af alle de nye installationer følger med i forhold til intelligente løsninger, hvis indeklimaet og energiforbruget skal opretholde det forventede niveau som blev fastlagt i projekteringsfasen.
Med HVAC2020 lyder det til at der kunne komme mere viden til hvordan vi kan fastholde de gode ideer og tanker som er blevet lavet tidligere i projekteringsfasen. Så jeg ser frem til at høre mere om dette.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:09

Kære Ulrik Sloth Christensen
Tak for kommentaren. Funktionsafprøvningen og performancetest inkl. prøvedrift giver interessante udfordringer for HVAC i intelligent byggeri. Her kan en række alternative driftsstrategier komme i spil i afhængighed af krav til indeklima, brug, tariffer, samspil med VE-forsyning mv. HVAC 2020 bygger videre på eksisterende metoder og bidrager med kompetenceopbygning til både opførelsesfasen og funktionsafprøvningen. Fokus vil være på minimering af projekterings- og udførelsesfejl, samt valg af robuste driftsstrategier, der opfylder bygherrens krav. Vi ser frem til en interessant dialog og et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

John Steen Jensen (Direktør, EcoVent)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:09

i. Forslaget ser spændende ud og Ecovent vil meget gerne bakke op om dette. Ecovent er selv lidt usikker på hvordan IoT og (AI) skal gribes an, da der er mange meninger om dette, men relativ lidt konkret viden. Ecovent vil nok have størst interesse for udvikling af bedre styrings strategier til små og mindre ventilationsanlæg. Ecovent har tidligere brugt EnergyFlexLabHouse på Teknologisk Institut til udviklingsprojekter med henblik på behovstyret ventilation. Det er vigtigt med udvikling af intelligente systemer, som kan bruges bredt og ikke bare til de store CTS firmaer.
De bedste hilsner
John Steen Jensen
Ecovent Int.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:10

Kære John Steen Jensen
Tak for kommentaren. Som I ved, er IoT et begreb, der kort dækker muligheden for at opsamle data og styre enkeltteknologier, fx ventilationsanlæg, eller flere koblede teknologier, fx HVAC via internettet. Udviklings- og demonstrationsprojekter leverer løbende nye konkrete resultater og erfaringer. Og ikke mindst operationel viden, der kan anvendes af både de store spillere og de mindre. HVAC 2020 har primært fokus på SMV’erne, derfor opbygningen af DataEnergyLab til praktiske forsøg og dokumentation, samt det markante kompetenceopbygningselement. Vi skal have ”skyen” ned i øjenhøjde.
Venlig hilsen
David Tveit

Michael Mücke Jensen (Teknik- og miljøchef, Energi- og olieforum)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:39

Olieforbruget til opvarmning af bygninger er faldet med 90% siden 1972. Et resultat, som er opnået ved betydelig fokus på teknologisk forbedringer af bygningers varmesystem og energiramme bl.a. fra Teknologisk Institut. Uanset opvarmningsformen er der et argument for at energioptimere og effektivisere driften bygningerne. Også selv om der senere sker en konvertering til en anden opvarmning, eller om der er tale om bygninger som er svære – eller hvor det giver meget lidt mening - at konvertere, vil det være interessant at reducere disse boligers forbrug. En direkte vej til målet kan være, at fremme anvendelse og implementering af automation i disse bygningers drift. Hvad kan fx IoT og BigData gøre for effektivisering af en ældre eller fredet bygning, som kun svært lader sig efterisolere pga byggetekniske forhold? Et perspektiv som det her fremlagte forslag kan tage med i sit kommissorium. Vi støtter initiativet fuldt ud

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:02

Kære Michael Mücke Jensen
Tak for kommentaren og støtten. For bygningsmassen forudsætter udfasningen af de fossile brændsler teknisk set en reduktion af energiforbruget med 30 - 40 %, en udbygning med bygningsintegreret vedvarende energi og en tidsmæssig flytning af dele af energiforbruget i bygningerne. Indsatsen i byggeriet er vigtig for den samlede grønne 2050-omstilling – hvor områder som transport og industri byder på væsentligt større udfordringer. HVAC 2020 arbejder med databaseret bygningsautomation og intelligente styringer, der er helt afgørende for effekten af energieffektivisering og for energifleksibiliteten i byggeriet.
Energieffektivisering af fredede eller bevaringsværdige bygninger vil ofte være begrænset til usynlige byggetekniske løsninger og få installationsmæssige muligheder. Her må et tilpasset ambitionsniveau accepteres, når viden og erfaringer fra HVAC 2020 skal bringes i spil. Tak for input til videre konstruktive overvejelser.
Venlig hilsen
David Tveit

Nanna Ravnsborg (Afd chef, AURA Rådgivning)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:46

Den udvikling, der pågår omkring let tilgængelig og prisbillig indhentning af data, betyder at endnu flere har mulighed for at monitorere et detaljeret energiforbrug og indeklima for dermed at automatisere og optimere driften af deres bygning. Dette kan ske under hensyntagen til brugen af bygningen uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet og med energioptimering til følge. Det er utrolig vigtig, at der fortsat arbejdes i denne retning, da der sker stor udvikling på området, og potentialet er stort, hvis man formår at anvende data intelligent.
Nanna Ravnsborg
AURA Rådgivning A/S

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:03

Kære Nanna Ravnsborg
Tak for kommentaren. Initiativet skal vise løsninger på både intelligente HVAC-installationer og på intelligent dataanvendelse. I mange tilfælde vil kompleks IKT-arkitektur og omfattende
dataopsamlingssystemer, datamængder, datamining og omfattende analyser ikke stå mål med den praktiske effekt. ”Big Data” står i HVAC 2020 for korrekte og tilstrækkelige data til at sikre den ønskede funktionalitet. Brugerne af bygninger og af indeklima er et fokusområde – ikke mindst på grund af sammenhængene mellem indeklima og arbejdsmiljø.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Karstoft Rasmussen (Data Scientist, Kamstrup A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:41

Meget relevant forslag - datadreven drift, herunder optimering af indeklima, komfort og energiforbrug har et enormt potentiale, og er også en vigtig brik i den kontinuerlige omstilling til et mere komplekst energisystem med en større andel af vedvarende energi. Der indsamles hele tiden store datamængder (fx forbrugsdata og indeklimadata), og den helt store udfordring ligger i at få bragt disse data i spil (gerne kombineret med andre datakilder som fx vejrdata, bbr-data mm), på en måde, så værdien af data bliver nemt tilgængeligt for forsyninger, forbrugere og driftsansvarlige. Dette kræver en stor F&U-mæssig indsats, og data analytics, herunder også sensorer i bygninger, er også et område hvor Kamstrup har stor fokus.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:54

Kære Morten Karstoft Rasmussen
Tak for den positive kommentar. Intelligente målere er knudepunkter for overordnet diagnosticering og optimering af samspillet mellem forbrug og forsyning. Hertil muligheder for input til informationsflader om forbrug, udgifter og VE-udnyttelse til slutbrugere og driftsansvarlige. Måledata og muligheder for kommunikation med målere er dermed vigtige for udviklingen af samlede intelligente styringer i HVAC 2020. Det gælder fx indeklimaoptimering ved fleksible tariffer og bygningens samspil med forsyningen i Smart DH og Smart Grid-sammenhænge. Vi har dermed gode muligheder for samarbejde på F&U-området, og om gode repræsentative cases, der dokumenterer effekten af nye produkter.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Andersen (CTO, CLIMAID)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:19

Det er et meget spændende og relevant projekt og noget der bør være fokus på med den hurtige udvikling af Iot.
Med programmet DataDrift og IoT tror jeg at der er mulighed for at ikke bare at optimere driften af bygninger, men også en mulighed for at inddrage brugernes adgang til deres indeklima. Med alle de mange parametre der kommer ind i driften af en bygning er det vigtigt at have et analyse værktøj, så det ikke er op til den enkelte driftmedarbejder at skulle analysere den data der kommer ind. Udviklingen af IoT og hele den internet forbundne teknologi gør det muligt at "uddanne" en ældre bygning så den også er intelligent. Yderligere åbner IoT og interaktionen med diverse former for apps også en ny måde at bruge vores bygninger på, en måde der måske bedre kunne passe med det moderne arbejdsmarked, hvor flere og flere er freelance eller på flekstid og derfor ikke arbejder efter det skema som CTS anlægget styres på.

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med udviklingen af IoT og måden det bruges på.
De bedste hilsner
Søren Andersen

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:25

Kære Søren Andersen
Tak for den positive tilkendegivelse. Vi deler helt CLIMAIDs fokus på bygningens funktioner og praktiske brug over døgnet, med tilhørende brugerkrav og -ønsker til indeklimaet. Det databaserede behovstyrede indeklima med sensorer, databehandlingssystemer, IoT-muligheder og brugerapplikationer til fx smartphone er en helt realistisk mulighed. Fokus har flyttet sig fra det generelle indeklima til det individuelle indeklima. Samspillet mellem de ”personlige” styringer af indeklimaet og den samlede overordnede styring er en moden og central udfordring for HVAC 2020 i samarbejde med innovative virksomheder.
Venlig hilsen
David Tveit

Brian kjær (Direktør, Samsø elektro aps)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:22

HVAC 2020 – intelligente installationer til datadrevet drift af bygninger er et vigitig indsatsområde. Tilvejebringelse af data omkring bygninger for en senere analyse er yderst vigtig. For vurdering om en bygning skal undergå en energirenovering, eller man ville have mere gavn af at motivere bygningens brugere til at ændre adfærd. Specielt visualisering overfor brugere er meget vigtigt for motivering til adfærdsændringer. Det at big data kan bruges til at forudsige bygninges behov over kommende timer giver mulighed for eksempelvis investering i lagringsmedier hvor en bygnings kølebehov kan udnyttes til varmekilde på de sene timer.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:27

Kære Brian Kjær
Tak for kommentaren. Samspillet mellem vores brug af energiydelser, og tekniske muligheder for at flytte eller substituere energiforbrug er, sammen med energirenovering, helt afgørende for den grønne omstilling. Hvis brugeren skal være aktiv medspiller, skal energiydelser og brug af vedvarende energi synliggøres, så brugere ikke ”famler i blinde”. Demonstrationsprojekter viser, at udfordringen er at sikre en vedholdende interesse, der fører til handling fra slutbrugeren. Her kan et lokalt engagement, som det vi ser på Samsø, være en del af løsningen. Visualiseringen er et vigtigt samarbejdsområde i HVAC 2020-indsatsen.
Venlig hilsen
David Tveit

Gert Rønnow (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:46

Det er et spændende projekt, der kan være med til at få udbredt vide om og måske få implementeret den nyeste teknologi inden for HVAC området i byggeriet.

Ét af midlerne for dette er også at bringe den oparbejdede viden ind i standardiseringsarbejdet på relevante områder for at påvirke de standarder, der findes på området. Dansk Standard vil foreslå, at dette indbygges i projektet. Dansk Standard mener, at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af både internationale/europæiske standarder på område, som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:00

Kære Gert Rønnow
Tak for kommentaren og opfordringen. Som GTS-institut indgår vi i standardiseringsarbejde i erkendelse af effekten af internationale standarder. Resultater og erfaringer fra HVAC 2020 vil kunne bidrage til vores igangværende CEN-arbejde, fx på ventilationsområdet, og til overvejelser i forbindelse med standardiseringsarbejdet indenfor bygningsautomatik, målere, energiledelse, IT-tilgængelighed og ikke mindst IoT. Vi er opmærksomme på mulighederne, både i standardiseringsarbejdet og i de færdige standarder.
Venlig hilsen
David Tveit

Peter Weitzmann (Konceptudviklingschef, NCC A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:20

I NCC finder vi oplægget meget interessant og giver mulighed for at udnytte de muligheder som en systematisk dataindsamling giver i forhold til både bedre indeklima, bedre drift og optimeret design af både nybyggeri og i forhold til muligheden for at kunne træffe beslutninger om renovering på et meget mere oplyst grundlag.

Lidt konstruktive bemærkninger til oplægget er, atdet helt grundlæggende er meget ”teknologifikseret”, så flyt gerne fokus til anvendeligheden og perspektivering af de resultater der (forventeligt) kommer ud af det. Derudover er de enkelte punkter behandlet meget adskilt. Altså enten ser man på bedre drift, bedre design eller produktudvikling. Vi ser det faktisk meget mere integreret, hvor pointen netop er, at systematisk indsamling af data kan give alle partnere en gevinst.
I forhold til perspektivering kunne man se på, at en primær udfordring i byggeriet er måden vi organiserer arbejdet på, og måden vi konkurrerer på. Det betyder, at vi ikke har nok fokus på driftsfasen, og dermed ikke udnytter teknologi og viden tilstrækkeligt, da der ikke er fokus på det i opførelsen (hvilket vi som entreprenører ikke får penge for). Den anden store udfordring er, at vi gennem BR krav vælger løsninger som ikke er i overensstemmelse med det praktiske liv i et byggeri. Det betyder, at vi ikke optimerer rigtigt og ikke udnytter teknologien godt nok. Det vil indsamling af data og efterfølgende analyse give mulighed for.

Det bør oplægget forholde sig til. Indsatsen om rightsizing lyder rigtig fin, men fokus skal indledningsvis nok drejes væk fra nye rådgivningsydelser og over på mulighed for at bruge data fra drift til at optimere løsningerne, som efterfølgende kan bruges som løftestang for at ændre kravene i BR og udvikling af rådgivningsydelser baseret på data.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:54

Kære Peter Weitzmann
Tak for kommentaren. Skitsen, her på Bedre Innovation, er udgangspunktet for en væsentlig mere detaljeret aktivitets beskrivelse, hvor de høstede kommentarer skal forbedre indsatsen i 2019 og 2020. Opdelingen i DataHVAC, DataBYG og DataDRIFT – er en markering af tre tæt integrerede områder, der primært kan skabe resultater i sammenhæng. Så vi er enige i kommentaren. Vi forventer at indsatsen, herunder veldokumenterede cases, kan underbygge nødvendigheden af at se hele processen under ét. Driftsdata har tre formål: Umiddelbar forbedring af driften; forbedring af bygningsdesign, HVAC- og styringsprodukter; samt udvikling af nye forretningsmodeller for rådgivning, service og vedligehold. Hertil forventes resultater på lidt længere sigt at bidrage til tilpasning af BR og relevante standarder. Tak for de konstruktive input. HVAC 2020 kan blive udgangspunktet for et godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Flemming Kragerup (Adm. Direktør, PRO|VENTILATION A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:18

PROVENTILATION er et teknik- ingeniør- og entreprenørhus hvor vi gennem bæredygtige og økonomiske løsninger inden for ventilation og indeklima ønsker at skabe en bedre dagligdag og forbedret arbejdsmiljø for de mennesker der bor og arbejder i de bygninger, hvor vi udfører installationer og service.
For os er det derfor essentielt at de nye produkter som IoT-bølgen følger med sig kan anvendes i hverdagen og ikke mindst resultere i et godt og energi- og omkostningseffektivt indeklima, hvorfor vi meget gerne bidrage og deltager for at sikre en forankring i det marked og den hverdag produkterne skal installeres i.
Flemming Kragerup
Adm. Direktør

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:56

Kære Flemming Kragerup
Tak for den positive kommentar. HVAC 2020 skal udvikle konkrete løsninger og bidrage med metoder og kompetenceopbygning til både udførende og servicevirksomheder, netop inden for PRO|VENTILATIONs arbejdsområder - ventilation, varme, køleanlæg og automatik. Det energieffektive optimerede indeklima er i fokus. Dermed har vi et godt udgangspunkt for samarbejde om udvikling af ydelser til det voksende grønne marked.
Venlig hilsen
David Tveit

Ole Brenting (Teknisk Direktør, PRO VENTILATION A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:22

PROVENTILATION er et teknik- ingeniør- og entreprenørhus hvor vi gennem bæredygtige og økonomiske løsninger inden for ventilation og indeklima ønsker at skabe en bedre dagligdag og forbedret arbejdsmiljø for de mennesker der bor og arbejder i de bygninger, hvor vi udfører installationer og service.
For os er det derfor essentielt at de nye produkter som IoT-bølgen følger med sig kan anvendes i hverdagen og ikke mindst resultere i et godt og energi- og omkostningseffektivt indeklima, hvorfor vi meget gerne bidrage og deltager for at sikre en forankring i det marked og den hverdag produkterne skal installeres i.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:53

Kære Ole Brenting
Tak for kommentarerne. Vi glæder os til samarbejdet med PRO VENTILATION.
Venlig hilsen
David Tveit