Indfasning af autonome entreprenørmaskiner

Senest opdateret d. 6/6-2017
Teknologisk Institut
Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
David Tveit
Direktør, Energi og Klima

Etablering af Femernforbindelsen mellem Danmark og Tyskland vil blive et af landets suverænt største anlægsarbejder. Over en periode på ca. 6 år vil anlæg af veje, broer, betalingsanlæg, midlertidigt mandskabs-område til husning af op til 3.000 medarbejdere, midlertidig elementfabrik og ikke mindst etableringen af det 330 ha store permanente landområde på den danske side kræve flytning af store mængder sand, jord og byggematerialer.

Indfasning af autonome entreprenørmaskiner kan blive en af løsningerne på de udfordringer, entreprenør-branchen står over for i forbindelse med Femernforbindelsen: Mangel på kvalificeret arbejdskraft, øget krav til sikkerhed på byggepladserne, strammere miljøkrav og ikke mindst krav til øget produktivitet, i et stærkt konkurrencepræget og ofte internationalt marked.

De seneste 5-10 år har budt på nye markante teknologiske fremskridt inden for autonome køretøjer og i flere brancher er teknologien allerede ved at gøre sit indtog. Et autonomt køretøj eller maskine navigeres og manøvreres af en computer helt eller delvist uden indgriben fra operatøren under en række forudbestemte køre-situationer og arbejdsbetingelser. En maskinoperatør kan operere med flere autonome maskiner samtidigt, f.eks. dumpere, tromler, læssemaskiner og bulldozere, hvorved der sikres øget produktivitet pr. maskinfører. Derudover sikres også effektiviseringsgevinster gennem optimeret routing, færre operatørfejl og større sikkerhed.

I USA begynder autonome maskiner at spille en afgørende rolle f.eks. inden for landbrug- og minedrift. Nye førerløse entreprenørmaskiner helt uden manuelle betjeningsmuligheder er allerede på markedet, og man har høstet de første erfaringer.

Indfasning af autonome entreprenørmaskiner på danske anlægsbyggerier er betinget af, at entreprenørerne har det fornødne grundlag for at introducere de nye maskiner, både hvad angår de økonomiske implikationer, krav til sikkerhed og opkvalificering af medarbejdere.

Ambitionen med aktiviteten er at sikre danske entreprenører viden, rådgivning, beregningsværktøjer og ”hands on” erfaring, der på virksomhedernes ledelsesniveau kan bidrage til at træffe de rigtige valg med hensyn til, hvornår autonome maskiner og køretøjer med fordel kan indsættes i drift, hvor de vil kunne gavne produktivitet og sikkerhed, samt hvordan de indsættes i drift. Derudover vil aktiviteten, gennem konkrete uddannelsestiltag, sikre at fremtidens maskinoperatører bliver klædt på til arbejdet med de autonome maskiner.

Optimal indfasning af de nye teknologier kræver et betydeligt kompetenceløft via praktiske demonstrations-cases, oplæring og uddannelse af medarbejdere på alle niveauer hos entreprenøren. Aktivitetsplanen vil sikre videnopbygning og -spredning gennem følgende indsatser:
1. Vidensformidling og udarbejdelse af teknologikatalog
2. ”Total Cost of Ownership” beregningsværktøj
3. Akkrediteret assessor service iht. ISO/IEC 17020
4. Demonstration og/eller innovationsforløb
5. Uddannelsesmodul for erhvervsskoler og kursustilbud til beslutningstagere.

Tidshorisonten frem mod anlægget af Femernforbindelsen giver en unik mulighed for at forankre de internationale erfaringer med autonome maskiner i den danske entreprenørbranche. En stor dansk entreprenørkoncern har udtalt, at tiden nu er moden til at prøve teknologierne på dansk grund. De foreslåede nye teknologiske services er derfor oplagte til at opkvalificere de danske entreprenører inden for anvendelsen af autonome maskiner. Derved understøttes, som direkte efterspurgt af branchen, at de danske entreprenører kan være med blandt de første i verden til at drage nytte af de nye autonome teknologier.

Nøgleord

53 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Carsten Rasmussen
Fredag d. 5/5-17 kl. 08:03

Spændende forslag som vurderes at kunne give værdi indenfor en forholdsvis kort horisont. Sikkerhed for omgivleser og personer skal vægtes meget højt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 8/5-17 kl. 12:37

Kære Carsten Rasmussen,
Tak for din kommentar. De autonome maskiner er stadig et forholdsmæssigt nyt begreb i entreprenørbranchen, hvor vi til sammenligning har set en tidligere anvendelse indenfor landbrug og til dels skovbrug. En succesfuld indfasning af de autonome entreprenørmaskiner kræver, som du nævner det, høj vægtning af sikkerhed. Netop derfor har sikkerhed fået en så central rolle i den foreslåede aktivitet, hvor Teknologisk Institut bl.a. har som ambition at blive akkrediteret assessor på området.

Søren Dyck-Madsen (Klima-og energimedarbejder, Det Økologiske Råd)
Mandag d. 8/5-17 kl. 14:47

Autonome køretøjer er på vej, derom ingen tvivl. Selvkørende biler er allerede ude på vejene, en dansk selvkørende bus ruller rundt ude på DTU og der arbejdes med selvkørende lastbiler for at øge fremkommelighed og sikkerhed og for at spare omkostninger til de chaufførjobs, som er sværere at få besat for øjeblikket.
Denne tendens vil givet også skulle indpasses ved større og på sigt også mindre entreprenørarbejder.
Entreprenørarbejder er dog lidt anderledes end almindelig vejtrafik alene på grund af omskiftelighed i omgivelser og ujævne underlag m.v.
Så det virker rigtigt at følge med i, hvad der sker af udvikling rundt omkring, således at de gode muligheder kan inkluderes også i danske entreprenørarbejder, og så mulige fejl kan undgås.
Om det bliver en stedsafkoblet styring via kameraer med en fælles operatør eller en fuldstændig autonom funktion er svært at forudsige. Men vigtigt at følge med i.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 11/5-17 kl. 09:43

Kære Søren Dyck-Madsen,
Tak for din kommentar. Som du nævner, så er de autonome teknologier på vej både indenfor on-road og non-road. Forholdene er ofte anderledes for entreprenørmaskiner, hvor de fleste erfaringer skal findes i udlandet. Med denne aktivitet vil Teknologisk Institut sikre videnhjemtagning fra udlandet, ligesom der om muligt vil blive gennemført en række demonstrationsforsøg så den danske entreprenørbranche sikres adgang til både viden om state-of-the-art og hands-on erfaring.

Nils Bjerre Jakobsen (Værkfører, Arkil A/S)
Tirsdag d. 9/5-17 kl. 08:55

Førerløse maskiner er klart fremtiden.
Det skelsættende vil være sikkerheden.

De første som vi nok vil komme til at se, er nok Grusgravsrobotter. Altså enheder der kører i lukkede rum eller pladser. De næste vil nok være affaldshåndtering og korn og foderstofindustrien. Igen hvor man kan lave klart afgrænset arbejdsområder.
De sidste områder vil nok være entreprenørbranchen.
Anlægsarbejde er en dynamisk arbejdsproces hvor der sker mange ting på en gang. Derfor vil første generations robotter ikke være kompatibel med måden man arbejder i jorden, nu.
Med mindre at man planlægger at lempe, efter normal arbejdstid hvor der ikke er så mange på pladsen.
Det vigtigste ved autonome robotter er at de kan udføre samme handling igen og igen. Hvis robotterne ikke er repetérbar vil udnyttelsen forsvinde, i forhold til konventionel maskindrift.
Jeg tror at hvis man vil gøre en indsats for miljø og klima, ved at nedbringe emissioner og påvirkninger, vil det første skridt være en udvidelse ar hybrid-konceptetet som første skridt. Ikke kun for at tilgodese nedbringelse af emissioner men også for at gøre det nemmere for at 2-generations førerløse robotter kan implanteres i branchen.

I Arkil har vi kikket meget på fremtidige generationers forarbejdning af jorden i anlægsopgaver.
Jeg mener klart at Danmark ikke er klar til denne type og se på andre løsingsforslag for autonome jordflytning.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 11/5-17 kl. 09:47

Kære Nils Bjerre Jakobsen,
Tak for din kommentar. Glæder os, at Arkil også ser førerløse entreprenørmaskiner som fremtiden. Indfasning af autonome entreprenørmaskiner kommer, som du nævner det, til at tage tid bl.a. fordi der er mange faktorer og risici, der skal tages højde for. Formålet med denne aktivitet er derfor at forberede entreprenørbranchen på de nye autonome teknologier. Aktiviteten vil bl.a. sikre entreprenørbranchen nem adgang til international erfaring for drift af autonome entreprenørmaskine, den vil med en ny TCO (Total Cost of Ownership) beregner gøre det nemt at få et overblik over driftsomkostningerne, ligesom den vil afdække sikkerhedsaspekter og åbne op for adgangen til en akkrediteret dansk assessorservice. Om muligt vil aktiviteten også, i tæt samarbejde med brancheaktører såsom Arkil, gennemføre demonstrationsforsøg, der kan eftervise teknologiens modenhed. Her vil der naturligvis være fokus på at demonstrere de autonome teknologier/maskiner, som er tættest på markedet.

Niels Nielsen (Branchedirektør, Danske Anlægsentreprenører)
Mandag d. 15/5-17 kl. 14:09

Dette projekt indeholder nogle særdeles vigtige bud på nedbrydningen barriererne for at få fremskyndet indfasningen af autonome entreprenørmaskiner. Det drejer sig om såvel etablering af den nødvendige viden om valg af maskiner som opkvalificering af medarbejdere, idet mangel på viden er en væsentlig forhindring for indførelse og anvendelse af ny teknologi.

Autonome entreprenørmaskiner kan betyde et væsentligt løft af såvel produktiviteten som arbejdets kvalitet. Det er dog også vigtigt at bygherrerne og staten følger med og skaber mulighederne. For bygherrerne gennem deres udbud og for staten ved at skabe rammerne fx præcis digital registrering af eksisterende ledninger i jorden.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 19/5-17 kl. 11:55

Kære Niels Nielsen,
Tak for din kommentar. Vi håber med aktiviteten, at kunne se frem til et spændende samarbejde med Danske Anlægsentreprenører omkring indfasningen af helt eller delvist autonome entreprenørmaskiner, herunder i forbindelse med opkvalificering af medarbejdere.

Marianne Jakobsen (Netværksleder, Innovationsnetværk Femern bælt )
Tirsdag d. 16/5-17 kl. 11:52

Vi ser frem til at kunne være med til at påvirke og påvise fordelene ved autonome entreprenørmaskiner via vores videnspredningsaktiviteter og til at få inddraget SMV'er i denne proces.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 19/5-17 kl. 11:56

Kære Marianne Jakobsen,
Tak for din kommentar. Innovationsnetværk Femern Bælt (IFB) besidder en unik viden om interessenter og initiativer i forbindelse med det store Femern Bælt-anlægsbyggeri. Vi ser bl.a. derfor frem til samarbejdet med IFB omkring tiltag, der kan understøtte indfasning af autonome entreprenørmaskiner i Danmark, herunder identifikation af interessenter, formidling af resultater og match-making.

Marianne Jakobsen (Netværksleder, Innovationsnetværk Femern bælt )
Tirsdag d. 16/5-17 kl. 11:53

Vi ser frem til at kunne være med til at påvirke og påvise fordelene ved autonome entreprenørmaskiner via vores videnspredningsaktiviteter og til at få inddraget SMV'er i denne proces.

Jens Ejsing (Managing Director, Volvo Entreprenørmaskiner A/S)
Tirsdag d. 16/5-17 kl. 13:27

Vi har konstrueret en TCO kalkulator og af denne kan vi se, at de typiske føreromkostninger andrager ca 20% af de samlede omkostninger, til drift af en maskine. I første omgang tror jeg, at den manglende arbejdskraft, resulterer i mobilisering af billigere arbejdskraft over grænser. Så kan man sige, at på den korte bane, så er problemet med manglende arbejdskraft løst.

Autonome maskiner kommer, de kører flere steder allerede, men der er nogle udfordringer som manglende effektivitet i forhold til førerdrevne maskiner. Jeg mener, at vi på en læssemaskine der arbejder på en fast plads, på nuværende tidspunkt ligger i omegnen af 70% effektivitet sammenlignet med en god førerbetjent maskine. Så der er et stykke vej endnu.

Der kan ikke drages direkte sammenligning mellem autonome biler eller traktorer over til entreprenørmaskiner, idet der er meget merer end nogle gps koordinater og hastigheds- og retningsberegninger på objecter omkring bilen, mm som spiller ind.

Autonome maskiner vil, i første omgang indgå i operationer der er forbundet med stor farer for føren. Dernæst vil stationære, rutineprægede opgaver være fokusområdet.

Jeg er helt enig I, at det vil være oplagt at bruge Femern Bælt til at få taget hul på, få forstand på etablering og drift af autonome maskiner.

I første omgang er det oplagt, at undersøge om autonome diesel- elektriske dumpere med fordel, i forhold til arbejdskraft, sikkerhed og miljø, kan indsættes i jordflytningsarbejdet på Femern Bælt.

Volvo Entreprenærmaskiner er klar til at indgå i et projectteam for, at se på muligheder, potentiale og udbyttet ved brug af autonome maskiner i forbindelse med Femern Bælt

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 19/5-17 kl. 12:00

Kære Jens Ejsing,
Tak for din kommentar. Godt, at vi er enige om, at Femern Bælt er en oplagt lejlighed til at få taget hul på opgaven med at få sikret den danske entreprenørbranche tilstrækkeligt med viden om etablering og drift af autonome maskiner. Vi glædes endvidere over, at Volvo Entreprenørmaskiner er med på at deltage i arbejdet med at se på muligheder, potentiale og risici forbundet med indfasning af autonome maskiner i forbindelse med Femern Bælt.

Leif Sønderberg Petersen (Chefkonsulent, MSc, DTU afdeling for Innovation og Sektorservices)
Tirsdag d. 16/5-17 kl. 15:25

Der er ingen tvivl om at fremtidens entreprenørmaskiner i høj grad bliver autonome. Flere fabrikanter udvikler allerede på autonome maskiner. Fordelene er mange. Produktivitetsniveauet kan øges, autonome maskiner kan udføre den samme handling igen og igen uden fejl eller træthed. En enkelt fører kan have ansvaret for adskillige maskiner. Maskinerne kan kommunikere indbyrdes om mere komplicerede opgaver. Sikkerhedsniveauet kan dermed øges væsentligt i farlige arbejdsmiljøer og kraftigt reducere muligheden for ulykker på grund af menneskelige fejl. Samlet set er autonom drift vejen til at maskinerne bliver betjent langt mere effektivt. Det vil igen sikre bedre ydelse, højere produktivitet, højere brændstofeffektivitet, mindre miljøpåvirkning og længere holdbarhed. Det er en udvikling, der vil accelerere de kommende år, idet der allerede er mange igangværende forsøg med autonome køretøjer. Lovgivningen støtter denne udvikling: Indtil nu har det stort set kun været tilladt at teste autonome biler i Californien. Men i maj 2017 har Tyskland lukket op for at lade autonome biler bevæge sig ud på de tyske veje. I Danmark forventes Folketinget at vedtage lov, der åbner op for forsøg med autonome køretøjer på de danske veje. På DTU kan man allerede prøvekøre den første autonome minibus i Danmark. Der høstes således stadig flere erfaringer med autonome køretøjer, og derfor kommer projektet ”Indfasning af autonome entreprenørmaskiner” på rette tidspunkt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 19/5-17 kl. 12:03

Kære Leif Sønderberg,
Tak for din kommentar. Det er også vores opfattelse, at autonome entreprenørmaskiner over tiden vil kunne udføre mange arbejdsopgaver både mere effektivt, ensartet og sikkert. Men som det også fremgår af kommentarer her på siden, så går vi ind i en learning curve, hvor maskinerne i første omgang ikke nødvendigvis vil være mere effektive. Det er bl.a. derfor vigtigt, at identificere, hvor det giver mest mening at starte en indfasning og så skal der være styr på sikkerheden. På Teknologisk Institut vil vi bl.a. bruge aktiviteten til at hjemtage akkreditering som assessor, hvorved branchen sikres nem og omkostningseffektiv adgang til en sådan service. Vi er bekendt med DTUs arbejde med autonome køretøjer og én af vores medarbejdere har da også haft fornøjelsen af at køre en tur med Autonomous Mobilitys minibus på DTU campus. Vi ser gode muligheder for samarbejde med DTU på området.

Jan Larsen (Teknisk salgssupport - Komatsu IMC / maskinstyring, Scantruck A/S)
Onsdag d. 17/5-17 kl. 12:53

Vi vil se en hastig udvikling af teknologien på non-road maskiner tilpasset danske forhold, da der er udviklet teknologi som anvendes på mine drift området.

Det er glædeligt at se en autonom Komatsu dump-truck øverst på siden, men de er meget langt med at udvikle tekniske løsninger der i første omgang hjælper operatøren til effektivt af udføre opgaverne. Eks. har Komatsu flere semi-automatiske løsninger. Dozer der automatisk styre bladet og føreren styre kun kørselsretningen efter GPS og gravemaskiner med 3D gps system med semi-automatisk gravefunktion. Begge maskintyper er tilgængeligt på det danske marked.

Vi vil se en udvikling der på store anlægsopgaver som Femern vil have løsninger der ligger op af løsninger der anvendes i minedrift og i landbruget, indenfor en overskuelig fremtid også i Danmark.

Man vil helt sikkert også se helt nye maskintyper, der udfører opgaverne på anden vis og nogle vil vinde indpas og andre vil forsvinde igen.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 19/5-17 kl. 12:04

Kære Jan Larsen,
Tak for din kommentar. At Komatsu allerede leverer maskiner i Danmark med en række delvist autonome løsninger, såsom dozer, der automatisk styrer bladet og gravemaskiner med semi-automatisk gravefunktion, viser med al tydelighed, hvor stærkt udviklingen går.

Jes Paulsen (Materielchef, Aarsleff A/S)
Onsdag d. 17/5-17 kl. 19:27

Der er som beskrevet i projektet ingen tvivl om at vi i fremtiden kommer til at se selvkørende entreprenørmaskiner på nogle af de større danske projekter. Selvkørende maskiner ses jo allerede som beskrevet i de større miner rundt om på kloden.
Inden de helt selvkørende maskiner vinder indpas i entreprenørbranchen vil der nok blive introduceret semiautomatiske løsninger, på samme vis som vi ser indenfor delvis selvkørende biler.
Et af de helt store spørgsmål for de autonome maskiner vil dels være sikkerheden ved deres anvendelse og dels på hvilke typer af projekter de med fordel vil kunne anvendes.
Emnet er jo ret nyt når man taler om almindeligt entreprenørarbejde, og derfor vil et projekt som dette kunne medvirke til tilvejebringelse af yderligere viden indenfor området.

Hvis mulighederne og rammerne er til stede deltager vi fra Aarsleffs side gerne i projektet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 19/5-17 kl. 12:06

Kære Jes Paulsen,
Tak for din kommentar. Med aktiviteten vil Teknologisk Institut, i tæt samarbejde med bl.a. maskinleverandører, entreprenører og erhvervsskoler, medvirke til tilvejebringelse af yderligere viden og opkvalificering indenfor området for autonome entreprenørmaskiner. Vi glædes over, at Aarsleff støtter op omkring aktiviteten og er åben for et tæt samarbejde.

Jan Boyesen (Udviklingschef, MDC - Maritime Development Center / TINV - Transportens Innovationsnetværk)
Torsdag d. 18/5-17 kl. 12:49

I Transportens Innovationsnetværk (www.tinv.dk), som har eksisteret siden 2009, er vi hidtil ikke nået ud til entreprenørbranchen hvilket vi gerne ser ændret fremadrettet. Vi ønsker derfor, bl.a. gennem vores deltagelse i Innovationsnetværk Femern Bælt (IFB), at sikre synkroniseringen imellem vores on-road og maritime aktiviteter med kommende aktiviteter indenfor entreprenørbranchen. Vi vil i TINV fremadrettet arbejde med de autonome teknologier både til lands og indenfor det maritime. Den foreslåede aktivitet er derfor interessant og vi bidrager gerne ifm. formidling af aktivitetens resultater.

Mvh
Jan Boyesen, Udviklingschef MDC/TINV

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 19/5-17 kl. 12:07

Kære Jan Boyesen,
Tak for din kommentar. Vi ser frem til samarbejdet med TINV omkring formidling af resultaterne fra denne aktivitet. Aktiviteten vil klart blive styrket igennem et tæt samarbejde med både IFB, TINV og andre netværk - både hvad angår identifikation af interessenter samt ikke mindst formidling af aktivitetens resultater til entreprenørbranchen og andre relevante brancher.

Jens Christian Morell Lodberg Høj (Chief Innovator, E-Mobility, Insero)
Tirsdag d. 23/5-17 kl. 14:22

Autonomi er det nye sort når det kommer til Mobilitet, og af samme årsag har det også fået stor bevågenhed i den private bilsektor. Meget tyder dog på at andre brancher kommer til at tage mange af de første udfordringer og entreprenørbranchen er en af disse, da der er store økonomiske gevinster ved dette!
Dette projekt er således ikke kun med til at give danske virksomheder et forspring ind i en fremtid med autonomi, men giver også det danske samfund en central placering i tilblivelsen af autonome biler på vejene, da vi går forrest, hvor det giver mening.
For Insero er det i høj grad en af parametrene for at kunne realisere fremtidens mobilitet, og et samarbejde omkring nærværende resultatkontrakt vil således kunne være med til at understøtte vores forretning også.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 22:54

Kære Jens Christian Lodberg Høj,
Tak for din kommentar. Som det også fremgår her på strengen, så ser entreprenørbranchen også meget positivt på mulighederne med de autonome maskiner og vil gerne sikres adgang til state-of-the-art viden, ligesom de gerne vil se på mulighederne for demonstrationsprojekter. Vi glæder os til samarbejdet. Det glæder os derfor, at du i din kommentar ligger op til et samarbejde imellem Instituttet og Insero E-Mobility på området.

Tommy Olsen (Projektkonsulent, Gate21/REEL)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 14:26

Autonomi og el-drevne køretøjer følges ofte ad. Udnyttes denne mulighed, vil maskinerne med store batterier kunne udnyttes som del at lagringskapaciteten af overskudsel i spidsbelastningsperioder. REEL håber at I tager denne mulighed med i projektet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 22:56

Kære Tommy Olsen,
Tak for din kommentar. Ved de tilfælde, hvor autonomi og el-drift følges ad, kan der meget vel også skabes en åbning for smart anvendelse af de autonome køretøjers batterier. Dette fordi der i forbindelse med den autonome drift under alle omstændigheder vil være specielle krav til infrastruktur og sikkerhed. Videncenteret vil få direkte adgang til Instituttets faglige aktiviteter indenfor BESS (Battery Energy Storage Systems) området og vi vil i aktiviteten være obs på muligheden for udnyttelse af de autonome, og elektriske, køretøjers energilager til services på el-nettet.

Jens Peder Kristensen (CEO, KeyResearch)
Mandag d. 29/5-17 kl. 12:38

TinyMobileRobots leverer små robotter til opmåling og opmærkning af infrastrukturanlæg. Typisk anvendes robotterne til as-built målinger og til formarkering af asfaltlag, vejbanestriber, skærestriber etc.
Med TinyMobileRobots vil det være muligt at komme i gang med automatiseringen meget tidligere end hvis vi skal vente på de endelige løsninger med fuld automatisering af store entreprenørmaskiner. TinyMobileRobots robotter kan bistå med effektiviseringen allerede i dag og projektet kan hjælpe entreprenører med at komme i gang med at anvende robotterne.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 22:59

Kære Jens Peder Kristensen,
Tak for din kommentar. Det er i alles interesse, at de autonome teknologier introduceres løbende i takt med at teknologierne bliver tilgængelige og viser deres værd. Det er derfor glædeligt, at KeyResearch med TinyMobileRobots allerede nu kan tilbyde et konkurrencedygtigt innovativt produkt og dermed være med til med dansk teknologi at vise entreprenørbranchen vejen frem mod fortsat øget effektivitet og forbedret konkurrenceevne. Vi ser frem til samarbejdet.

Peter Jessen Lundorf (Project manager - B.Sc. Mech. Eng, Amminex)
Mandag d. 29/5-17 kl. 14:07

Autonome køretøjer er sikkert vejen frem, selvom der nok kommer til at gå nogle år, inden de er indfaset i stor stil. Inden man når til at have førerløse køretøjer, vil der være et kæmpe potentiale i at kunne følge med i hvert enkelt køretøjs driftsforhold "live", så service, vedligehold, og driftsforhold kan optimeres autonomt.

Amminex arbejder på en måde allerede med autonome systemer i forbindelse med NOx-emissioner fra dieselmotorer. Med vores "NOx-Tracker" kan vi via live-data fx følge med i, hvordan emissionerne fra 300 bybusser i København er, samt hvornår det er tid til service/vedligehold.
Amminex har stor fokus på at kunne hente live-data fra køretøjerne, da det har stor værdi for både brugere og den øvrige befolkning reelt at kunne se, hvor meget/lidt et konkret køretøj påvirker miljøet. Med live-data stiller man ikke så mange spørgsmålstegn ved, om fx NOx-reduktionen nu også finder sted.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 23:01

Kære Peter Jessen Lundorf,
Tak for din kommentar. Det er også vores opfattelse, at det vil tage nogle år før vi ser autonome entreprenørmaskiner indfaset i stor stil. Der bliver tale om en trinvis implementering, hvor mere markedsmodne produkter, som TinyMobileRobots, udbredes parallelt med at der gennemføres demonstrationsforsøg med mindre markedsmodne teknologier. I den proces vil jeres erfaringer med live data og online services have stor værdi.

Karina Svanborg (Projektleder, Aarhus Kommune, Klimasekretariatet)
Mandag d. 29/5-17 kl. 14:04

En spændende aktivitet, som hænger sammen men lignende teknologispring inden for transporten hvor bl.a. førerløse biler giver nogle helt nye muligheder på mobilitets- og klimaområdet. I klimasekretariatet arbejder vi meget med emissioner fra transporten - og vi ser mere og mere på non-road området, hvor der er store potentialer. Vi vil meget gerne følge arbejdet og aftage viden om nye muligheder og ikke mindst erfaringer med de konkrete effekter - f.eks. i forhold til effektivisering af energiforbruget. Jeg er enig med Tommy Olsens kommentar: at arbejdet med autonomi og elektrificering i forening giver store muligheder - både mht. lagringskapacitet og den ekstra miljø og klimagevinst, der er ved udfasning af de fossile brændsler.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 23:04

Kære Karina Svanborg,
Tak for din kommentar. Effekterne af de autonome maskiners indfasning er mange og mangeartede. Generelt vil entreprenørarbejde udført af en autonom entreprenørmaskine blive udført mere ensartet, ligesom det pr. definition vil være styret ud fra et program. Der vil derfor være rig mulighed for at optimere på en række parametre, såsom energieffektivitet, miljøpåvirkning, støj o.l. Kobles autonomi og elektrificering opnås yderligere fordele på miljøsiden, herunder ikke mindst hvad støj angår.

Peter Thomsen (kommunikationschef, Fonden Autonomous)
Mandag d. 29/5-17 kl. 14:05

Det er også værd at tage et kig på EUs Gallileo-sattelit projekt. De leder lige nu efter partnere, det er ift til geo-positionering, tracking og lignende.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 23:09

Kære Peter Thomsen,
Tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at mulighederne i forbindelse med det europæiske Galileo satellit-projekt bør tages i betragtning. Tænker det er relevant for en del af målgruppen hvorfor Videncenteret bør formidle relevant info.

Jan Lillelund (Uddannelsesleder, Mercantec, Viborg)
Mandag d. 29/5-17 kl. 16:18

Vi ser som skole positiv på de nye muligheder der ligger i de fremtidige autonome Entreprenørmaskiner. Dels vil vi som skole med et 100 hektar tilhørende jordområde kunne være med til at få afprøvet den nye teknologi i samarbejde de leverandør og samarbejdspartnere som vil være involveret og samtidig være med til at få uddannet personale og kurser til de fremtidige krav. Jeg tror dog som Niels Bjerre fra Arkil skriver at det som udgangspunkt vil være på de mere aflukkede/ afgrænsede områder at den nye teknologi skal udvikles og modnes.

Skolen støtter op om forslaget og deltager gerne i processen.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 23:10

Kære Jan Lillelund,
Tak for din kommentar. Indfasning af autonome entreprenørmaskiner vil komme i varierende tempo, og en række demonstrationer vil givetvis komme til at foregå på aflukkede og/eller afgrænsede områder. Med Instituttets fokus på sikkerhed og Mercantecs fokus på undervisning er banen lagt for et interessant samarbejde med entreprenørbranchen. Skolens unikke fysiske rammer kan i den sammenhæng meget vel komme til at danne ramme for forsøg med autonome maskiner. Vi ser frem til samarbejdet.

Uffe Vinther Kristensen (Energi- og klimakoordinator, Samsø Kommune)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 09:21

I tråd med Tommy Olsen og Karina Svanborg, tilslutter jeg mig;
"at arbejdet med autonomi og elektrificering i forening giver store muligheder". Det er vel den vej vi skal gå for et fossilfrit "smart" samfund. Dernæst kan elektrificering vel også minimere støjforurening. Landbruget har vel også fokus på dette område, så det kommer også andre brancher til gode.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 23:12

Kære Uffe Vinther Kristensen,
Tak for din kommentar. En række entreprenørmaskiner vil fremadrettet med fordel kunne drives elektrisk, og overgangen til autonome maskiner vil i visse sammenhænge også lede til elektrificering. Landbruget er foran, når det handler om anvendelse af helt eller delvist autonome maskiner, og der arbejdes også med elektrificering. Du har derfor en god pointe med at entreprenørbranchen kan lære fra bl.a. landbruget. Vi vil med aktiviteten, og herunder det nye Videncenter, understøtte den vigtige vidensdeling imellem relevante brancher.

Poul-Erik Olsen (Tilbudschef, Barslund A/S)
Onsdag d. 31/5-17 kl. 12:55

Hos Barslund hilser vi initiativet særdeles velkommet og deltager meget gerne i processen herunder eventuelle forsøg m.m.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 31/5-17 kl. 15:19

Kære Poul-Erik Olsen,
Tak for din kommentar. Vi glædes over opbakningen fra én af Danmarks førende entreprenørselskaber inden for anlægs- og forsyningsbranchen og ser frem til et spændende samarbejde omkring indfasning af de helt eller delvist autonome entreprenørmaskiner. Arbejdet med formidling af state-of-the-art, håndtering af sikkerhed, demonstrationsforsøg og uddannelse bliver kun effektivt gennem et tæt samarbejde med entreprenørbranchens toneangivende virksomheder.

Charlotte Maegaard Kristiansen (Uddannelseschef, CELF)
Onsdag d. 31/5-17 kl. 20:51

Relevant fokus at få de nye behov som indfasning af autonome entreprenørmaskiner vil skabe hos arbejdsstyrken med i projektet - og forsøge at sammensætte uddannelse eller efteruddannelse, som kan forberede medarbejderne til dette.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 13:11

Kære Charlotte Maegaard Kristiansen,
Tak for din kommentar. Opbakningen fra Lolland Falsters Center for Erhvervsrettede uddannelser er vigtig i forbindelse med arbejdet med at sikre Femern Bælt-projektet regionalt forankrede uddannelsestiltag. Meldinger fra vores dialog med entreprenørbranchen peger på et behov for at være blandt de første til at indfase autonome entreprenørmaskiner og i den sammenhæng er samarbejde imellem erhvervsskoler, industri og videninstitutioner vigtigt.

Niels Agerholm (PhD, Sektionsleder, Sektionen for Trafik og Veje på Aalborg Universitet)
Onsdag d. 31/5-17 kl. 22:00

Yderst relevant fokus. Dels giver den lange tidshorisont gode muligheder for at danske entreprenører for alvor kan teste autonome entreprenørmaskiner i en række forskellige situationer, hvilket sikrer branchen en bred faglig fundering indenfor brugen af autonome entreprenørmaskiner.

Desuden er det vigtigt, at specielt den danske branches erfaring med autonome entreprenørmaskiner søges udbygget – primært fordi der ikke udvikles entreprenørmaskiner i større omfang i Danmark og at man derfor ikke har en stærk produktionssektor til at presse på og supportere en bred implementering af autonome entreprenørmaskiner herhjemme.

Endvidere bør man også se det i et større perspektiv – erfaringer fra drift af autonome køretøjer – og ikke mindst de sikkerhedsmæssige, juridiske og miljømæssige udfordringer kan bidrage til såvel øvrige sektorer som centraladministrationens opbygning af viden på området. Ikke mindst sidstnævnte er vigtigt, så vi fortsat kan opnå de potentialer ved autonom kørsel, ved at lovgivningsarbejdet følger med udviklingen. Igen er det nødvendigt med ekstra fokus her, fordi vi ikke har en bilindustri til at presse det igennem.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 13:12

Kære Niels Agerholm,
Tak for din kommentar. Vi er helt enige med dig omkring behovet for en indsats der understøtter forsøg med autonome entreprenørmaskiner i Danmark. Der skal, som du peger på, opbygges erfaring inden for området og sikkerheden skal håndteres. Vi ser frem til et fortsat godt og spændende samarbejde med Aalborg Universitets Institut for Byggeri og Anlæg.

Ole Pausgaard (Produktchef, H.P. Entreprenørmaskiner A/S)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 12:43

Som nævnt allerede af mange - yderst relevant for (især) gentagne og/eller enkle operationer - for Fehmern projektet kunne dette især være transportopgaver.
Det er min formodning, at et gennembrud inden for de mere komplekse dele af jordflytningen vil ligge langt efter afslutningen af dette projekt (vil jeg da håbe, af hensyn til Fehmern Belt forbindelsen)

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 21:08

Kære Ole Pausgaard,
Tak for din kommentar. Vi vil sikre, at den danske entreprenørbranche er up-to-date i forhold til de autonome teknologier og deres anvendelse internationalt. Der skal være styr på sikkerheden og så vil aktiviteten sammen med branchen udpege de mest egnede områder med henblik på demonstration på dansk jord. Transportopgaver, både med jord og personale, kan helt sikkert være relevante kandidater, men andre områder, såsom compaction, kan også være interessante.

Peter Nørgaard Kristensen (Uddannelsesleder Mekanikeruddannelsen, Aarhus Tech)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 15:04

Det afgørende for førerløse køretøjer generelt, er overgangen hvor de skal navigerer imellem køretøjer med føre bag rattet. Alle de "nye "køretøjer ved hvor de andre førerløse køretøjer befinder sig og hvad de planlægger at gøre og jeg er ret overbevist om at antallet af uheld med mennesker involveret vil være meget lille, da et førerløst køretøj sikkert ville vide hvor mennesker befinder sig pga. GPS i deres telefon. Ham som selv skal navigerer i mellem alt dette kan blive et problem

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 21:10

Kære Peter Nørgaard Kristensen,
Tak for din kommentar. Som du ganske rigtigt er inde på, så blive håndtering af sikkerhed et helt centralt emne. De autonome maskiner vil i en årrække være i mindretal og vil skulle navigere imellem et flertal af maskiner med maskinfører bag rattet. Den menneskelige faktor vil spille ind her og ikke mindst for den maskinfører, som pludselig ser sig selv i et job, hvor han er blevet tituleret maskinoperatør og sidder bag en række skærme og overvåger en række maskiner parallelt. Det kræver tiltag på uddannelsessiden og dem vil vi med aktiviteten også sætte fokus på.

Niels Gottlieb (Projektchef, Vejdirektoratet)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 00:35

Det er spændende perspektiver der er med dette projekt, men jeg ser også sikkerheden på byggepladsen omkring de autonome maskiner som helt centralt og vanskeligt at sikre.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 5/6-17 kl. 13:22

Kære Niels Gottlieb,
Tak for din kommentar. Vi er fuldstændigt enige om at sikkerheden på byggepladserne er helt central og kompliceres af, at der som oftest arbejdes i foranderligt terræn. Netop derfor er der i forslaget lagt vægt på sikkerhed og skabt en ramme for at Teknologisk Institut kan blive akkrediteret som assessor, og derved vil kunne bistå danske entreprenører og andre aktører med de nødvendige/krævede inspektioner.

Casper Raahede (Adjunkt, Aarhus Maskinmester Skole)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 13:28

Som andre også nævner, så har vi ikke en bilindustri i DK, som kan give os som uddannelsesinstitution værdifuld viden omkring hvordan systemerne er opbygget, så man er kan servicere systemerne og derved opretholde sikkerheden. Denne aktivitet vil sætte dette område i fokus, og vil derfor være vidensopbyggende for hele off-road sektoren. Fx. vil demonstration/innovationsforsøg (mål 4) vise mulige fejl, og kunne opsætte scenarios, hvor man presser systemerne, så fejl opstår bevidst. Det vil give hands-on erfaring med systemerne som teknikere og servicefolk kan anvende. Ofte når systemerne er nye indenfor den automotive branche er dokumentation en mangel, for alle andre end dem selv. Derfor kan vi som uddannelsesinstitution eventuelt drage stor nytte af aktiviteten, som kan give os en forspring og uddanne endnu dygtigere teknikere, som er forberedt bedre, når de kommer ud i branchen.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 5/6-17 kl. 13:24

Kære Casper Raahede,
Tak for din kommentar. Vi ser meget gerne et samarbejde omkring de uddannelsesmæssige synergier imellem autoteknolog- og maskinføreruddannelserne inden for de autonome teknologier og herunder de sikkerhedsmæssige aspekter. Det er vigtigt, at der skabes tryghed omkring indfasningen af de autonome maskiner, at sikkerheden herunder udfordres, og dine forslag til hvordan man konkret kan gå til værks giver god mening.

Claus Wede (Forretningschef Industri & Anlæg, Business Lolland-Falster)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 21:52

Vi glæder os til at tage del i udviklingen af denne umiddelbare effektiviserings mulighed, hvis der kan findes hurtige low scale løsninger der afdækker sikkerheden, så har vi de store projekter som Storstrømsbroen og Femern Bælt klar til scale up processen lige i baghaven her på Lolland-Falster.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 5/6-17 kl. 13:26

Kære Claus Wede,
Tak for din kommentar. Business Lolland-Falster ligger, som du nævner det, jo helt klart i et smørhul, når det handler om anlægsprojekter, der egner sig til trinvis indfasning/afprøvning af autonome entreprenørmaskiner. I er samtidig en helt central spiller i forbindelse med sikringen af det regionale engagement i forbindelse med både anlæg af Storstrømsbroen og Femern Bælt. Vi ser derfor frem til et tæt samarbejde med Business Lolland-Falster og jeres mange medlemsvirksomheder med det primære formål, at gøre jeres medlemmer klare til at kunne byde på opgaver i forbindelse med Femern Bælt-anlægsbyggeriet.