Industriel Produktion og Teknologi

Senest opdateret d. 19/11-2010
DHI
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer og Produktionsteknologi

I aktivitetsområdet Industriel Produktion og Teknologi sættes der fokus på økonomisk vækst for industrien gennem øget effektivitet med reduceret forbrug af ressourcer og reduceret miljøpåvirkning samt på en styrkelse af producenter af dansk miljøteknologi til behandling af vand, spildevand og affald.

I aktivitetsområdet Industriel Produktion og Teknologi sættes der fokus på økonomisk vækst for industrien gennem øget effektivitet med reduceret forbrug af ressourcer og reduceret miljøpåvirkning samt på en styrkelse af producenter af dansk miljøteknologi til behandling af vand, spildevand og affald.

Aktivitetsområdet er inddelt i tre hovedområder:

1. Produktionsoptimering og genanvendelse af vand i industrien.
2. Bæredygtig håndtering af affaldsprodukter.
3. Avancerede teknologier til behandling af vand og spildevand.

Ressourceforbruget for dansk vareproducerende industri og serviceindustri skal optimeres, og spild, affald og emissioner skal reduceres og nyttiggøres for at kunne opnå vækst på trods af øget knaphed og stadig stigende priser på råvarer, vand og energi. Den internationale bevidsthed, om at vand - ikke mindst i lyset af forventede klimaændringer - er en knap ressource, er stigende, og virksomheder på eksportmarkeder oplever i stigende grad, at kunder spørger til, hvordan de forvalter deres anvendelse af vand. Samtidig er vandområdet et stort eksportmarked for danske leverandører af udstyr, teknologi,
service og rådgivning. Det er således af stor betydning at bidrage til at fastholde og forbedre denne internationale styrkeposition for danske teknologivirksomheder, der forventes at vise en af de højeste vækstrater i de kommende årtier.

Ved udgangen af resultatkontraktperioden vil følgende milepæle være opnået:

• Koncept for differentieret vandkvalitet og industrielt vandgenbrug er implementeret i samarbejde med et antal danske og udenlandske producerende virksomheder.
• IT-værktøj til værdibaseret evaluering af industrielle procesvandstrømme er færdigudviklet og demonstreret og bruges bredt kommercielt.
• Redskaber, der kan hjælpe danske virksomheder med at styrke Corporate Social Responsibility inden for vandområdet – herunder Water Stewardship, er udviklet og afprøvet i pilotprojekter med et antal større danske virksomheder.
• Metoder, til at afgøre om en given affaldstype umiddelbart udgør en nyttig ressource, eller om den har et fremtidigt ressourcepotentiale, som vil kunne udnyttes efter yderligere udvikling af teknologi og/eller under ændrede konjunkturer, er udviklet og afprøvet i samarbejde med danske virksomheder.
• Beslutningsstøtteværktøj, som kan hjælpe operatører af affaldsdeponeringsanlæg med den forholdsvis komplicerede fortolkning af de nye krav til karakteriseringstestning af affald, som skal deponeres, er udviklet.
• Nye laboratoriemetoder er udviklet for affald og spildevand til karakterisering og kobling med teknologier til nyttiggørelse eller behandling inden deponering/emission.
• Inden for en række teknologier er udviklet avanceret viden, modeller og laboratorietests, der sikrer, at DHI gennem resultatkontraktperioden og efterfølgende fortsat kan servicere danske teknologileverandører på højt internationalt niveau og derigennem bidrage til en styrket position nationalt og på eksportmarkeder for danske produkter og teknologier til vandområdet.

Målgruppen for aktivitetsområdet er primært dansk vareproducerende industri og serviceindustri – med særlig fokus på danske leverandører af miljøteknologi. Sekundære målgrupper er teknologiaftagerne og regionale og nationale myndigheder, der kan anvende den nyudviklede viden og teknologi til sikring af miljøforbedringer.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3.65 M
2011: 3.65 M
2012: 3.65 M
Totalt: 10.95 M

Kontaktinformation
Ole Mark
Forsknings- og Udviklingschef
tlf.: 4516 9373
e-mail: omj@dhigroup.com